Prijava za konkurs najbolji edukator

Embed Size (px)

Text of Prijava za konkurs najbolji edukator

  1. 1. PRIJAVA ZA NAJBOLJEG EDUKATORA SRBIJE Ako ste prepoznali uitelja ili uiteljicu, nastavnika ili nastavnicu, profesora ili profesorku koji se istie u odnosu na ostale, iji su asovi inspirativni, kretivni, drugaiji i zanimljivi, prijavite ga za Najboljeg edukatora Srbije. Opiite nam njegov rad, aktivnosti, akcije koje organizuje (ubacite slike, snimke, objave ukoliko postoje). Moda je ba on jedan od najboljih u Srbiji. Ime i prezime uenika: aslav Petrovi Datum roenja: 23.01.2002. kola: Osnovna Razred: IV Telefon: 0614199972, 018802674 E-mail: stefmaca@gmail.com Ime kole: O "Vod Karaore", Aleksinac Adresa i grad: Partizanska 12, Aleksinac Prijavljujem: Nastavnika Ime i prezime edukatora: Biljana Veselinovi Predmet koji predaje: Matematika Kontakt telefon ili mail edukatora (ukoliko imate): 0642163559; bilja_veselinovic@hotmail.com Zato mislite da je on/ona najbolji? Ja sam uenik Osnovne kole Vod Karaore, a moja nastavnica radi u Specijalnoj koli "Smeh i suza" u Aleksincu. Od prvog razreda ona mi prua dodatnu podrku iz matematike. Najmanje dva puta nedeljno, a po potrebi i ee, odlazim u njenu kolu, najee u informatiki kabinet, i ona posle svoje nastave radi sa mnom matematiku. U poetku mi je bilo teko, ali zahvaljujui njoj ja sam zavoleo matematiku i imam ocenu 5. Ali nije samo ocena vana, ja i znam matematiku. Opiite njegove osobine i odnos sa uenicima. Nastavnica Bilja je mnogo dobra, uvek ima strpljenja za sve da me naui. Ja ponekad umem da budem nestrpljiv ili nervozan, ona me razume i sa osmehom me ui. Puna je strpljenja, obraa mi se blagim tonom, nikad nije ljuta, sve mi objasni. Prema mojoj mami je ljubazna, dogovara se sa njom i mojom uiteljicom ta jo treba da radim u mojoj koli ili kod kue. Kad imam kontrolni ili pismeni zadatak, uvek me dobro pripremi. Sa svojim uenicima stalno ima radionice u koje me ukljuuje, kad ja imam slobodno vreme. Kad vodi na izlet ili ekskurziju svoje uenike, pozove me da im se pridruim.
  2. 2. Ako mi nije dobro ili sam premoren ne trai da radim zadatke. Pita me o emu se radi, kad joj ispriam ona mi pomae da zajedno reimo problem. Koji je njegov nain rada? Opiite jedan as. Volim da idem na asove matematike kod moje nastavnice jer mi uvek neto novo spremi. Njeni asovi su drugaiji od onih koje imam u svom odeljenju i uvek su zanimljivi. Mi u koli imamo kompjutere, ali na njima rade stariji aci. Mi vrlo retko. Nastavnica Bilja mi u kabinetu u njenoj koli esto nae igricu na kompjuteru, da uz nju uim. Neke igrice mi ona sama napravi. One su mi posebno drage. Listovi za vebanje su mnogo lepi, izgledaju kao slikovnica, i uvea mi brojeve da ih bolje vidim. Za geometriju, koja mi je mnogo teka, nala je lenjir sa tokiima, tako sada mogu da crtam paralelne prave. Nauila me je da koristim smart telefon i tablet raunar. Prijatelj je na Fejsbuku sa mojom mamom, pa mi alje dodatne zadatke za vebanje ili neke zanimljivosti. Ima i sajt na koji postavlja razne zadatke i zanimljivosti iz matematike, a neke zadatke mogu i ja da radim. Mnogo volim nastavnicu Bilju napisao sam pesmicu o njoj. Moja nastavnica Nastavnica Bilja travu kosu ima i mnogo je fina. Za matematiku znanje ima koje prua svima. Mnoenje, deljenje, oduzimanje i sabiranje hou da znam. i sa nastavnicom Biljom vebam svaki dan. aslav Petrovi IV razred O Vod Karaore Aleksinac
  3. 3. Digitalna uionica- kabinet za matematiku as matematike u O Smeh I suza aslav Petrovi - uenik Sveska sa uveanim kvadratiima Matematika vretena Montesori materijal
  4. 4. Didaktiki materijal za uenje matematike Didaktiki materijal za uenje matematike Igra Lugram Lenjir sa tokiima Geometriju uimo uz pomo modela
  5. 5. Nastavni listii I didaktiki materijal Uenje uz upotrebu informacionih tehnologija Po emu je Va edukator specifian? Da li organizuje neke vannastavne aktivnosti, akcije sa decom? Opiite ih uz slike ili neki dodatni materijal ako imate. Nastavnica Biljana Veselinovi, ve dvadeset godina radi u Osnovnoj koli za obrazovanje i vaspitanje dece i omladine sa smetnjama u razvoju "Smeh i suza" u Aleksincu. Mom detetu je, zbog bolesti, bila potrebna dodatna podrka iz matematike. Budui da su uiteljica i interresorna komisija predloili ovog nastavnika, poela sam da ga vodim na asove podrke u O "Smeh i suza" kod nastavnice Biljane. Pribojavala sam se kako e aslav da prihvati novu linost i individualni dopunski rad. Meutim, strah je bio nepotreban, dete je vrlo brzo prihvatilo rad i rado odlazilo na dopunske asove i vebe. Pokazalo se da je nastavnica vrlo profesionalna, kompetentna, posveena radu sa decom sa smetnjama i tekoama u uenju, a uz to blaga, spremna na saradnju, uvek nasmejana i dobro raspoloena. Rad sa mojim detetom poela je izradom pedagokog profila uenika i izradom individualnog plana. (Vidi profil I plan.). Poela je od savladavanja osnovnih pojmova i dovela uenika do samostalnog rada, uz punu saradnju uiteljice i nas kao porodice. Uenike ume da motivie i organizuje. Ove godine su svi uenici kojima predaje (5 - 8. razred) bili ukljueni u projekat "Sigurni na netu" koji je osmislila zajedno sa nastavnicom srpskog jezika. (sajt
  6. 6. Sigurni na netu i asopis Sigurni na netu ) Koristi informacione tehnologije u radu, deca vrlo rado idu na njene asove, matematika nije bauk. Trudi se da uenike osposobi za korienje kompjutera i interneta to e im biti neophodno u njihovom buduem radu i ivotu. esto radi timski u raznim projektima u koli i gradu. Za svoju kreativnost i inovativnost nagraivana je na Kreativnoj koli (Prva hiljada), Digitalnom asu (Izai na (razlomaku) crtu), postala je Majkrosoftov Ugledni nastavnik (PIL asopis), ima dosta objavljenih radova. (Izabrani rad za prezentovanje na forumu prekogranine saradnje Bugarska Srbija Innovations and Best Practices in Teaching) Ima svoj sajt http://biljamatematika.wordpress.com posveen matematici za osnovnu kolu. Stalno se struno usavrava u oblasti matematike, informatike i inkluzije. Koristi razliite metode i stilove poduavanja. Ostruila se i uspeno primenjuje Montesori metodu u radu sa decom sa smetnjama u razvoju. Posebno elim da naglasim da se pune tri godine rad odvijao samo na osnovu usmenog dogovora Biljane, mene i aslavljeve uiteljice i bez ikakve naknade nastavnici. Sve je radila izvan svog redovnog posla u koli. Tek ove godine potpisan je protokol o saradnji dveju kola u okviru inkluzivnog obrazovanja. S pravom moemo rei da ovaj rad predstavlja pionirski poetak u provoenju inkluzije na ovom prostoru. (Marija Stefanovi, staratelj/hraniteljica uenika) Da li moemo objavljivati Vae odgovore u sluaju da Va edukator bude izabran za jednog od najboljih? Da Kako ste uli za projekat? Preko Fejsbuka