Promocja usług edukacyjnych

 • View
  1.536

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dla bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Promocja usług edukacyjnych pokazana na konkretnym przykładzie.

Text of Promocja usług edukacyjnych

 • 1. EWA RASKA GDASK - 2010
 • 2. TYTUEM WSTPUROZDZIA IPROMOCJA I USUGI ORAZ PROMOCJA USUG ISTOTA PROMOCJI ISTOTA USUG PROMOCJA USUGROZDZIA IISOPOCKA FILIA PBW JAKO PRZYKAD PROMOCJIUSUG EDUKACYJNYCH CHARAKTERYSTYKA SOPOCKIEJ FILII PBW I ODBIORCW JEJ USUG REALIZOWANE FORMY DZIAA PROMOCYJNYCH PLANOWANE FORMY DZIAA PROMOCYJNYCHTYTUEM PODSUMOWANIABIBLIOGRAFIA
 • 3. Trendy ostatnich dwudziestu lat: rzeczywisto w otoczeniu bibliotek ulega duej zmianie wzrs poziom usug wiadczonych przez rne instytucje spoeczestwo dowiadcza okrelonych standardw w kontaktach z instytucjami i firmami uytkownicy oczekuj podobnego poziomu w bibliotece Bibliotece trudno jest prowadzi dziaalno promocyjn brak rodkw finansowych (najwaniejsza przyczyna) specyfika usug zachowawcza postawa niektrych bibliotekarzy Mona czasami jeszcze spotka si z pogldem dobry towar sprzeda si sam = dobry towar nie wymaga adnej promocji Czy rzeczywicie?
 • 4. ROZDZIA I
 • 5. Promocja: sposb komunikowania si firmy z otoczeniem w celu zwikszenia popytu na jej ofert Promocja podporzdkowana jest planom strategicznym firmy, czyli: wizji misji celom dziaalnoci Polityka promocyjna organizacji: zesp rodkw (promotion-mix) zrnicowanych wewntrznie posiadajcych rne funkcjeW promotion-mix zasadnicze znaczenie ma pi grup instrumentw: reklama sprzeda osobista promocja dodatkowa public relations publicity
 • 6. Klienci nabywaj usug ze wzgldu na korzyci, jakie mog z niej odnie. Usuga musi wic posiada wartoci, ktre w odbiorze klienta stanowi sum korzyci, zaspokajajcych jego potrzeby. Im wicej korzyci mog mie klienci z zamwionej usugi, tym chtniej bd ponawia zamwienie. Usugodawcy powinno wic zalee, aby suma korzyci tkwicych w danej usudze bya dua i aby mona byo j zwiksza, reagujc na nowe sytuacje rynkowe. Bez wzgldu na zastosowan klasyfikacj i rodzaj usugi w skad pakietu oferowanych usug wchodz zarwno elementy materialne, jak i niematerialne. Posiek zamwiony w restauracji ma posta materialn, wygld restauracji te jest elementem materialnym, ale ju odczucia smakowe, estetyczne i odczuwana przez klienta satysfakcja po zjedzeniu to elementy cakowicie niematerialne.
 • 7. Promocja usug: zesp rodkw, za pomoc ktrych przedsibiorstwo czy instytucja komunikuje si z rynkiem, w celu poinformowania jego uczestnikw o zakresie wiadczonych usug Przekazywane wiadomoci od nadawcy do odbiorcy zawieraj: informacj elementy przekonywania klienta elementy wpywania na decyzj wyboru usugi Niematerialny charakter produktu usugowego powoduje, e oceny usugi mona dokona: w trakcie wiadczenia po jego zrealizowaniu Promocja zatem powinna dotyczy: okresu przed wiadczeniem usug okresu realizacji usugi Wymaga to: zaangaowania wykonawcy usugi w promocj bezporedni skupienia si na podanym przez klienta efekcie, ktry gwarantowaby w przyszoci promocj ustn rekomendacj wykonanej usugi.
 • 8. ROZDZIA II
 • 9. Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka im. Gdaskiej Macierzy Szkolnej w Gdasku prowadzi dziaalno w wojewdztwie pomorskim wraz ze swoimi trzynastoma filiami. Biblioteka Pedagogiczna w Sopocie powstaa w 1969 roku. Przez wiele lat placwka miaa problemy lokalowe. Przeya pi przeprowadzek. Obecnie mieci si przy ul. Kazimierza Wielkiego 14 i zajmuje powierzchni 160 m2. Mieci si jednak na uboczu miasta. Sopocka filia PBW, podobnie jak placwka macierzysta i pozostae filie, suy szczeglnoci potrzebom nauczycieli, studentw, suchaczy i uczniw klas maturalnych. Penimy podwjn funkcj: z jednej strony realizujemy zadania biblioteczne, a z drugiej edukacyjne. Mimo bardzo dobrych warunkw lokalowych, dobrej oferty, wietnych kwalifikacji i penego zaangaowania pracownikw obserwujemy stay spadek iloci nowych czytelnikw. Dlaczego tak si dzieje? Moe naley wrci do twierdzenia, e dobry towar sprzeda si sam i pogld ten zweryfikowa? Moe oprcz pracy nad jakoci oferowanych usug naleaoby pomyle o dziaaniach promocyjnych, polegajcych przede wszystkim na poinformowaniu jak najszerszej rzeszy potencjalnych odbiorcw o naszych usugach.
 • 10. Czytelnicy obsugiwani s: profesjonalnie bardzo yczliwie Szybk informacj o posiadanych zbiorach uatwiaj: dobre katalogi wieloletnie dowiadczenie pracownikw Zajcia grupowe prowadzone s: z penym zaangaowaniem z uwzgldnieniem potrzeb konkretnej grupy Pracownicy biblioteki: chtnie przygotowuj zestawiania bibliograficzne na interesujce czytelnikw tematy skoncentrowani s na klientach traktuj bardzo indywidualnie ich problemy s gotowi do pomocy przy ich rozwizywaniu
 • 11. Publicity stali czytelnicy wysoko oceniaj jako pracy, rzetelno, efektywno, wysok kultur osobist i etyczne dziaanie pracownikw biblioteki Promocja uzupeniajca specjalne uprawnienia nadawane najaktywniejszym czytelnikom sposb aranacji przestrzeni placwki w okresie specjalnych wydarze porady w zakresie tworzenia bibliografii zacznikowej itp. usugi
 • 12. Wdroy plan dziaa promocyjnych. Przestrzega harmonogramu promocji. Podkrela jasno sformuowan misj biblioteki jako podstaw wszelkich dziaa. Opracowa jednolity system identyfikacji wizualnej biblioteki. Uczyni priorytetem promocj zwizan z informacj o bibliotece. Wbudowa w plan promocji uczestnictwo we wszystkich giedach szk i uczelni, by poprzez materiay reklamowe dotrze jak najwczeniej do potencjalnych odbiorcw usug. Opracowa uzupenienie do oferty edukacyjnej skierowane do modszego odbiorcy. Opracowa program bardzo szeroko pojtej wsppracy ze rodowiskiem. Stale pracowa nad zrozumieniem znaczenia promocji i marketingowej koncepcji zarzdzania przez wszystkich pracownikw biblioteki.
 • 13. symbol firmowy: ksiki jako gwny element, charakteryzujcy instytucj skrt nazwy kolorystyka: niebieski i ty barwy kojarzce si morzem i pla jako elementami charakterystycznymi miasta nadmorskiego (zwizane z kolorystyk herbu miasta Sopot) niewielkie czerwone akcenty dla podkrelenia wanoci danego elementu
 • 14. ulotki reklamowe z mapk uatwiajc dotarcie do placwki od stacji SKM folder biblioteki ze szczegow informacj o ofercie zewntrzna tabliczka informacyjna na drzwi i na pot obok furtki wejciowej zakadki do wypoyczanych ksiek z podstawowymi informacjami o bibliotece papier listowy plakat reklamowy
 • 15. Nowi odbiorcy usug: uczniowie szk podstawowych i gimnazjalnych jako przyszli odbiorcy jako porednicy ( informowanie rodzicw, starszego rodzestwa) uytkownicy bibliotek innego typu (poprzez wsplne z tymi bibliotekami dziaania reklamowe) Nowe formy usug: wyjcie z ofert na zewntrz prowadzenie lekcji bibliotecznych w bibliotekach szkolnych udzia w targach szk i uczelni
 • 16. Na razie nie mona oceni efektw proponowanych dziaa promocyjnych, bowiem w zasadniczej swojej czci s one dopiero planowane i tworzone. Oglnie w promocji trudno jest wyranie wskaza na efekty poszczeglnych narzdzi, atwiej jest oceni skuteczno wszystkich elementw zastosowanych cznie. Na ostateczny rezultat rzutuj take czynniki dugookresowe: opinia uytkownikw biblioteki i osb z ni wsppracujcych system identyfikacji wizualnej i nasz wizerunek, utrwalony po pewnym czasie w naszym otoczeniu. Bardzo wane jest zatem, by zacz wprowadza wszystkie zaplanowane form