Samen Betere Bibliotheken : Over samenwerking tussen Oost-Vlaamse Openbare Bibliotheken

 • View
  616

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 1. Samen Betere Bibliotheken Over samenwerking tussenOost-Vlaamse openbare bibliotheken 11 december 2009 CC Muze, Heusden - Zolder

2. Waarom Samenwerken ? 3. 4. 5. 6. 7. Samenwerking in Oost-Vlaanderen 8. Streekgericht Bibliotheekbeleid In den beginne was er niets . (1980 - ) 9. Streekgericht Bibliotheekbeleid

 • In den beginne was er niets . (1980 - )
  • De meeste bibs werkten min of meer gesoleerd
  • COB Gent had goeddraaiende bovenlokale werkingcontactvergaderingen voor bibliothecarissen
  • Geen regionale samenwerking
  • Uitzondering : het Meetjesland
   • meer dan 20 jaar samenwerking
   • sinds 1983 2-tal bijeenkomsten per jaar
   • op vrijwillige basis
   • zonder extra middelen of ondersteuning

10.

 • En toen kwam Ovinob(1997 - ... )
  • start Ovinob-project ( www.ovinob.be )
  • bovenlokaal automatiseringsproject
  • MAAR : gemeenschappelijke belangen en voordelen
  • Organisatiestructuur
   • Stuurgroep
   • Werkgroepen
  • Er ontstond een WIJ-gevoel
  • Ovinob als katalysator voor bibliotheekvernieuwing en samenwerking

Streekgericht Bibliotheekbeleid 11.

 • Provinciaal bibliotheekbeleidin ontwikkeling(1998)
  • provinciaal bibliotheekconsulent
  • bevorderen van samenwerking en overleg
   • door goede contacten met werkveld
   • door mensen samen te brengen
   • financile ondersteuning projecten
  • fundamenten
   • Ovinob
   • bovenlokale COB-werking

Streekgericht Bibliotheekbeleid BASIS SBB OVL 12. Streekgericht Bibliotheekbeleid

 • Vriendenclubs(1999 2000)
  • In verschillende regios kwamen initiatieven om samen te werken
   • informeel
   • vaak karakter van vriendenclubje
   • uitwisselen van ervaringen stond centraal
   • geringe betrokkenheid van gemeentebestuur
   • geen extra middelen
   • vrijblijvend
   • bovenop gewone dagtaak
   • vaak promotionele activiteiten met gedeelde facturen

13. Streekgericht Bibliotheekbeleid

 • SBB in Oost-Vlaanderen(2001 - 2002)
  • Decreet lokaal cultuurbeleid maakt provincies verantwoordelijk voor SBB
  • 1 steprioriteit OVL : oprichten en ondersteunen van regionale samenwerkingsverbanden
  • Afbakening van regionale samenwerkingsverbanden
   • in overleg met gemeenten en bibs
   • rekening houdend met bestaande

8 regionale samenwerkings-verbanden 14. Streekgericht Bibliotheekbeleid 8 Regionale Samenwerkingsverbanden 15. Streekgericht Bibliotheekbeleid

 • bibliotheken Meetjesland
 • bibliotheken regio Dendermonde
 • BibArt (Bibliotheken van het Aalsters Regionale Team)
 • Route 42 (Regio Zottegem)
 • bibliotheken Vlaamse Ardennen
 • ZOVLA (Regio Zuid-Oost-Vlaanderen)
 • BiblioWaas (Regio Waasland)
 • bibliotheken Regio Gent

8 Regionale Samenwerkingsverbanden 16.

 • in sommige regios werdsamenwerking gewoon verdergezet
 • in andere kwam ze moeizaam van de grond
 • men begon met concrete projecten m.b.t. promotie
  • meestal succesvol
  • toonden voordelen & beperkingen
   • meer mogelijk door schaalvergroting
   • efficintieverhogend
   • moeilijk om extra budgetten vrij te maken
   • verrekening van kosten is niet eenvoudig

Streekgericht Bibliotheekbeleid Met vallen en opstaan 17. Streekgericht Bibliotheekbeleid

 • Provincie wou samenwerking impuls geven door
  • samenwerking te formaliseren
  • hen financile armslag te geven
  • samenwerking structureel onderdeel van bibwerk
 • Keuze structuur : decreet intergemeentelijke samenwerking
  • interlokale vereniging
  • projectvereniging
  • dienstverlenende vereniging
  • opdrachtgevende vereniging

En toen werd het ernst (2003) 18. Streekgericht Bibliotheekbeleid En toen werd het ernst (2003) 4 mogelijke juridische vormen : Vennoot-schap + GR, PR, RvBakte + Gemeenten, provincies Opdracht-houdende ver. Vennoot-schap - GR, PRakte + Gemeenten, provincies Dienst-verlenende ver. Vennoot-schap - GR, PRakte + Gemeenten, provincies Projectver. Kasboek-houding - GRovereenkomst - Gemeenten Interlokale ver. Boek-houding BO Toetreding RP Deelname 19.

 • Subsidie voor ondersteuning samenwerkingsverbanden
  • subsidie voor samenwerkingsverband : 0,3 EUR/inw.
   • rechtstreeks op rekening van samenwerkingsverband
  • voorwaarde : juridische structuur conform decreet IGS
  • MAAR : geen enkele OVL bib voldeed !!
  • Overgangsregeling tot eind 2007
   • samenwerkingsverbanden zonderjuridische structuur
   • 2/3 van de subsidie per inwoner
   • rechtstreeks aan gemeente

Streekgericht Bibliotheekbeleid En toen werd het ernst (2003) 20. Streekgericht Bibliotheekbeleid

 • Subsidie voor ondersteuning samenwerkingsverbanden
  • inhoudelijke voorwaarden :
   • collectieafspraken
   • gemeenschappelijke promotie
   • streven naar gemeenschappelijkreglement of tarieven
   • opleiding personeel
   • uitwisselen van ervaring
   • leesbevordering
   • initiatieven met andere culturele actoren
   • jaarlijks n project organiseren
   • bibliotheekconsulenten wonen vergaderingen bij

En toen werd het ernst (2003) 21. Streekgericht Bibliotheekbeleid

 • Projectsubsidies voor regionale samenwerking (aanpassing reglement projectsubsidies 1999)
  • voor projecten van gemeentelijke openbare bibliotheken of samenwerkingsverbanden van openbare bibliotheken
  • subsidie bedraagt maximum 75 % van de voor subsidiring aanvaarde uitgaven
  • mogelijkheid om een voorschot te ontvangen (op aanvraag)

En toen werd het ernst (2003) 22. Streekgericht Bibliotheekbeleid Structuur in de chaos (2004)

 • Proces van formalisering samenwerking
  • Oprichting van
   • 1 project vereniging
   • 4 interlokale verenigingen
  • begeleiding doorbibliotheekconsulentenvoor opstellen statuten

23. Streekgericht Bibliotheekbeleid Structuur in de chaos (2004 - 2005)

 • Voordelen van formalisering
  • sterkere betrokkenheid politiek
  • niet langer juridisch vacum
  • grote pot werkingsmiddelen via prov. subsidie
  • makkelijkere besteding middelen
  • mogelijkheid om personeel aan te werven
  • grotere regionale uitstraling en erkenning

24.

 • 8 Samenwerkingsve