of 70 /70
Welkom Voorganger dhr Kamphuis Organist Joh de Vries Thema: “Genade voor een dode hond”

Genade voor een dode hond

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Voorganger dhr Harry Kamphuisorganist Johannes de Vriesluister mee via www.kerknoordwolde.nl

Text of Genade voor een dode hond

Page 1: Genade voor een dode hond

Welkom

Voorganger dhr KamphuisOrganist Joh de Vries

Thema: “Genade voor een dode hond”

Page 2: Genade voor een dode hond

VDD ELB 161Komt, laat ons vrolijk zingen

Page 3: Genade voor een dode hond

Komt laat ons vrolijk zingen (EL 161) t. H. Romer; m. traditional

allen:

Page 4: Genade voor een dode hond

Komt laat ons vrolijk zingen (EL 161) t. H. Romer; m. traditional

Page 5: Genade voor een dode hond

Komt laat ons vrolijk zingen (EL 161) t. H. Romer; m. traditional

Page 6: Genade voor een dode hond

Komt laat ons vrolijk zingen (EL 161) t. H. Romer; m. traditional

Page 7: Genade voor een dode hond

Komt laat ons vrolijk zingen (EL 161) t. H. Romer; m. traditional

Page 8: Genade voor een dode hond

Komt laat ons vrolijk zingen (EL 161) t. H. Romer; m. traditional

Page 9: Genade voor een dode hond

Welkom

Voorganger dhr KamphuisOrganist Joh de Vries

Thema: “Genade voor een dode hond”

Page 10: Genade voor een dode hond

JdH 153Lof zij de Heer

Page 11: Genade voor een dode hond

1Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere!Dat aard' en hemel de lof zijner glorie vermere!Meng in 't geklank,ziel, uw aanbiddende dank:zing' al wat ademt de Here!

Page 12: Genade voor een dode hond

2Lof zij de Heer, die de werelden dacht, en zij waren,die al de dropp'len geteld heeft der golvende baren,die met zijn stafheerst van de wieg tot het graf:psalmzing' uw hart met de snaren!

Page 13: Genade voor een dode hond

3Lof zij de Heer, die u bootst' uit vergank'lijke aarde,maar al zijn volheid uw eeuwige geest openbaarde!Hij had u lief,die tot zijn kind u verhief,hoger dan d' eng'len in waarde.

Page 14: Genade voor een dode hond

4Lof zij de Heer, van wiens leiding de sterren gewagen,die ook uw leven op adelaarswiek heeft gedragen:breed en geduchtwas zijn aanbidd'lijke vlucht,ruisend met machtige slagen!

Page 15: Genade voor een dode hond

5Lof zij de Heer, die uw bevende vrees zal beschamen!Noem Hem uw Vader, de kroon van zijn heerlijke namen!Dwars door de doodneemt Hij u op in zijn schoot;loof Hem in eeuwigheid? Amen.

Page 16: Genade voor een dode hond

Votum en Groet

Page 17: Genade voor een dode hond

JdH 94Heer ik kom tot U

Page 18: Genade voor een dode hond

Heer ik kom tot U (EL 302) t. J. Visser; m. G. Whelpton

Page 19: Genade voor een dode hond

Heer ik kom tot U (EL 302) t. J. Visser; m. G. Whelpton

Page 20: Genade voor een dode hond

Heer ik kom tot U (EL 302) t. J. Visser; m. G. Whelpton

Page 21: Genade voor een dode hond

Heer ik kom tot U (EL 302) t. J. Visser; m. G. Whelpton

Page 22: Genade voor een dode hond

Gebed

Page 23: Genade voor een dode hond

JdH 150Welk een Vriend is onze Jezus

Page 24: Genade voor een dode hond

Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer

Page 25: Genade voor een dode hond

Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer

Page 26: Genade voor een dode hond

Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer

Page 27: Genade voor een dode hond

Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer

Page 28: Genade voor een dode hond

Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer

Page 29: Genade voor een dode hond

Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer

Page 30: Genade voor een dode hond

Lezen Sam. 1 Samuel 4 HSV

Page 31: Genade voor een dode hond

1 Het woord van Samuel kwam tot heel Israël. En Israël trok ten strijde, de

Filistijnen tegemoet. Zij sloegen hun kamp op bij Eben-Haëzer, terwijl de

Filistijnen hun kamp opsloegen bij Afek. 2 De Filistijnen stelden zich op tegenover

Israël. Toen de strijd zich uitbreidde, werd Israël door de Filistijnen verslagen;

Page 32: Genade voor een dode hond

want zij doodden in de gelederen in het open veld ongeveer vierduizend man. 3 Toen het volk in het kamp teruggekomen was, zeiden de oudsten van Israël: Waarom heeft de HEERE ons vandaag vóór de Filistijnen verslagen? Laten wij vanuit Silo de ark van het verbond van de HEERE bij ons nemen, en laat die in ons midden komen, opdat die ons zal verlossen uit de hand van onze vijanden.

Page 33: Genade voor een dode hond

4 Toen zond het volk boden naar Silo, en men bracht vandaar de verbondsark van de HEERE van de legermachten, Die tussen de cherubs troont; en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, waren daar met de ark van het verbond van God. 5 En het gebeurde, toen de ark van het verbond van de HEERE in het kamp kwam, dat heel Israël zo'n uitbundig gejuich aanhief dat de aarde dreunde.

Page 34: Genade voor een dode hond

6 Toen de Filistijnen het geluid van het gejuich hoorden, zeiden zij: Wat betekent het geluid van dit uitbundige gejuich in het kamp van de Hebreeën? Toen zij vernamen dat de ark van de HEERE in het kamp gekomen was, 7 werden de Filistijnen bevreesd, want zij zeiden: God is in het leger gekomen. En zij zeiden: Wee ons, want iets dergelijks is er sinds jaar en dag niet gebeurd.

Page 35: Genade voor een dode hond

8 Wee ons, wie zal ons redden uit de hand van deze machtige goden? Dit zijn dezelfde goden die de Egyptenaren met alle plagen getroffen hebben, bij de woestijn. 9 Filistijnen, vat moed en wees mannen, anders zult u de Hebreeën moeten dienen zoals zij u gediend hebben. Wees mannen, en strijd!

Page 36: Genade voor een dode hond

10 Toen streden de Filistijnen, en Israël werd verslagen, en zij vluchtten, ieder naar zijn tent. De nederlaag was zeer groot, er viel van Israël dertigduizend man voetvolk. 11 En de ark van God werd meegenomen, en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, stierven.

Page 37: Genade voor een dode hond

De dood van Eli 12 Toen snelde er een Benjaminiet uit de gevechtslinie, en deze kwam diezelfde dag nog in Silo; en zijn kleren waren gescheurd en er was aarde op zijn hoofd. 13 Toen hij aankwam, zie, Eli zat op de stoel aan de kant van de weg op de uitkijk, want zijn hart sidderde vanwege de ark van God. Toen die man kwam om het in de stad te vertellen, schreeuwde heel de stad het uit.

Page 38: Genade voor een dode hond

14 Eli hoorde het geluid van het schreeuwen, en hij zei: Wat betekent het geluid van dit rumoer? Daarop haastte de man zich en kwam het Eli vertellen. 15 Eli nu was een man van achtennegentig jaar, en zijn ogen waren star geworden, zodat hij niet meer zien kon. 16 En die man zei tegen Eli: Ik kom uit de gevechtslinie; vandaag nog ben ik uit de gevechtslinie gevlucht. Hij zei: Wat is er gebeurd, mijn zoon?

Page 39: Genade voor een dode hond

17 Toen antwoordde de boodschapper en zei: Israël is voor de Filistijnen uit gevlucht, en ook is er een grote slachting onder het volk geweest. Bovendien zijn uw twee zonen, Hofni en Pinehas, gestorven en is de ark van God als buit meegenomen. 18 En het gebeurde, toen hij van de ark van God melding maakte, dat Eli achterover van de stoel viel, aan de kant van de poort, zijn nek brak en stierf; want de man was oud en zwaar. En hij had veertig jaar leiding gegeven aan Israël.

Page 40: Genade voor een dode hond

19 En zijn schoondochter, de vrouw van Pinehas, was zwanger en zou baren. Toen zij het bericht hoorde dat de ark van God als buit meegenomen was en dat haar schoonvader en haar man gestorven waren, kromde zij zich en baarde, want haar weeën overvielen haar. 20 En omstreeks de tijd van haar sterven spraken de vrouwen die bij haar stonden: Wees niet bevreesd, want u hebt een zoon gebaard. Maar zij antwoordde niet en nam het niet ter harte.

Page 41: Genade voor een dode hond

21 En zij noemde het jongetje Ikabod, en zei: De eer is weggevoerd uit Israël. Dit zei ze, omdat de ark van God als buit meegenomen was, en vanwege haar schoonvader en haar man. 22 En zij zei: De eer is weggevoerd uit Israël, want de ark van God is als buit meegenomen.

Page 42: Genade voor een dode hond

JdH 542Wilt u van zonde en schuld

zijn verlost?

Page 43: Genade voor een dode hond

Wilt u van zonde en schuld zijn verlost?Daar's kracht in het bloed!Daar's kracht in het bloed!Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost.Daar's kracht in het bloed van het Lam.

Page 44: Genade voor een dode hond

Refrein:Daar is kracht, kracht,wonderbare krachtin het bloed van het Lam.Daar is kracht, kracht,wonderbare krachtin het dierbaar bloed van het Lam.

Page 45: Genade voor een dode hond

Satan gaat rondals een briesende leeuw.Daar's kracht in het bloed!Daar's kracht in het bloed!Wilt u verlost zijnen witter dan sneeuw?Daar's krachtin het bloed van het Lam.

Page 46: Genade voor een dode hond

Refrein:Daar is kracht, kracht,wonderbare krachtin het bloed van het Lam.Daar is kracht, kracht,wonderbare krachtin het dierbaar bloed van het Lam.

Page 47: Genade voor een dode hond

Komt dan tot Jezus,Hij stierf ook voor U.Daar's kracht in het bloed!Daar's kracht in het bloed!Hoort naar zijn woorden gelooft in Hem nu.Daar's krachtin het bloed van het Lam

Page 48: Genade voor een dode hond

Refrein:Daar is kracht, kracht,wonderbare krachtin het bloed van het Lam.Daar is kracht, kracht,wonderbare krachtin het dierbaar bloed van het Lam.

Page 49: Genade voor een dode hond

Lezen Hebr. 12 : 18 t/m 24

Page 50: Genade voor een dode hond

Onze God is een verterend vuur 18 Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd, en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, 19 tot bazuingeschal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden,

Page 51: Genade voor een dode hond

20 want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen: zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. 21 En wat zij zagen was zo verschrikkelijk, dat Mozes zei: Ik ben zeer bevreesd en sta te beven. 22 Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen,

Page 52: Genade voor een dode hond

23 tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen, 24 en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenging, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel.

Page 53: Genade voor een dode hond

25 Let er dan op dat u Hem Die spreekt, niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veelmeer zullen wij niet ontkomen, als wij ons afkeren van Hem Die vanuit de hemelen spreekt. 26 Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven.

Page 54: Genade voor een dode hond

27 Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. 28 Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. 29 Want onze God is een verterend vuur.

Page 55: Genade voor een dode hond

Genade voor een dode hond

Page 56: Genade voor een dode hond

Opw 263Er is een Verlosser

Page 57: Genade voor een dode hond

allen:

Er is een Verlosser (Opw 263) t. & m. M. Green; v. A. Muurling

Page 58: Genade voor een dode hond

Er is een Verlosser (Opw 263) t. & m. M. Green; v. A. Muurling

Page 59: Genade voor een dode hond

Er is een Verlosser (Opw 263) t. & m. M. Green; v. A. Muurling

Page 60: Genade voor een dode hond

Er is een Verlosser (Opw 263) t. & m. M. Green; v. A. Muurling

Page 61: Genade voor een dode hond

Er is een Verlosser (Opw 263) t. & m. M. Green; v. A. Muurling

Page 62: Genade voor een dode hond

Gebed

Page 63: Genade voor een dode hond

Collecte1ste Ark Mission

2de eigen gemeente

Page 64: Genade voor een dode hond

Opw 392Mijn Jezus ik hou van U

Page 65: Genade voor een dode hond

Mijn Jezus, ik hou van U (Opw 392) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman

allen:

Page 66: Genade voor een dode hond

Mijn Jezus, ik hou van U (Opw 392) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman

Page 67: Genade voor een dode hond

Mijn Jezus, ik hou van U (Opw 392) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman

Page 68: Genade voor een dode hond

Mijn Jezus, ik hou van U (Opw 392) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman

Page 69: Genade voor een dode hond

Zegen 3 x amen

Page 70: Genade voor een dode hond