of 5 /5
12 INVESTIÞII ªI IMOBILIZÃRI CORPORALE INVESTIÞII NETE 12.1 Investiþii nete, pe activitãþi ale economiei naþionale la nivel de secþiune CAEN 12.2 Investiþii nete realizate, pe surse de finanþare 12.3 Investiþii nete, pe forme de proprietate 12.4 Investiþii nete, pe elemente de structurã 12.5 Indicii investiþiilor nete, pe activitãþi ale economiei naþionale la nivel de secþiune CAEN 12.6 Indicii investiþiilor nete, conform CAEN Rev.1 12.7 Investiþii nete, pe activitãþi ale industriei la nivel de diviziune CAEN 12.8 Indicii investiþiilor nete, pe activitãþi ale industriei la nivel de diviziune CAEN IMOBILIZÃRI CORPORALE 12.9 Balanþa imobilizãrilor corporale 12.10 Imobilizãri corporale, pe activitãþi ale economiei naþionale la nivel de secþiune CAEN 12.11 Imobilizãri corporale, pe forme de proprietate 12.12 Indicii imobilizãrilor corporale, pe activitãþi ale economiei naþionale la nivel de secþiune CAEN 12.13 Imobilizãri corporale, pe activitãþi ale industriei la nivel de diviziune CAEN 12.14 Indicii imobilizãrilor corporale, pe activitãþi ale industriei la nivel de diviziune CAEN

Investitii si imobilizari corporale

Embed Size (px)

Text of Investitii si imobilizari corporale

Page 1: Investitii si imobilizari corporale

12 INVESTIÞII ªI IMOBILIZÃRI CORPORALE

INVESTIÞII NETE

12.1 Investiþii nete, pe activitãþi ale economiei naþionale la nivel de secþiune CAEN

12.2 Investiþii nete realizate, pe surse de finanþare

12.3 Investiþii nete, pe forme de proprietate

12.4 Investiþii nete, pe elemente de structurã

12.5 Indicii investiþiilor nete, pe activitãþi ale economiei naþionale la nivel

de secþiune CAEN

12.6 Indicii investiþiilor nete, conform CAEN Rev.1

12.7 Investiþii nete, pe activitãþi ale industriei la nivel de diviziune CAEN

12.8 Indicii investiþiilor nete, pe activitãþi ale industriei la nivel

de diviziune CAEN

IMOBILIZÃRI CORPORALE

12.9 Balanþa imobilizãrilor corporale

12.10 Imobilizãri corporale, pe activitãþi ale economiei naþionale la nivel de secþiune CAEN

12.11 Imobilizãri corporale, pe forme de proprietate

12.12 Indicii imobilizãrilor corporale, pe activitãþi ale economiei naþionale la nivel de secþiune CAEN

12.13 Imobilizãri corporale, pe activitãþi ale industriei la nivel de diviziune CAEN

12.14 Indicii imobilizãrilor corporale, pe activitãþi ale industriei la nivel de diviziune CAEN

Page 2: Investitii si imobilizari corporale

12

SURSA DATELOR DATA SOURCE

Cercetãri statistice:

Ancheta structuralã în întreprinderi;Cercetãri statistice ºi bilanþuri contabile completate de:operatorii economici, unitãþile social-culturale, unitãþileadministraþiei publice ºi organizaþiile neguvernamentale,pentru datele privind investiþiile;Cercetãri statistice privind investiþiile în instituþiileadministraþiei publice;Cercetãri statistice ºi bilanþuri contabile completate deoperatorii economici (aparþinând proprietãþii publice, mixte,private ºi cooperatiste) ºi unitãþile social-culturale, unitãþileadministraþiei publice, organizaþiile politice ºi obºteºti,pentru datele privind imobilizãrile corporale.

PRECIZÃRI METODOLOGICE

INVESTIÞII NETE

Investiþiile nete reprezintã cheltuielile efectuate pentrulucrãri de construcþii, de instalaþii ºi de montaj, pentruachiziþionarea de utilaje, mijloace de transport, alte cheltuielidestinate creãrii de noi mijloace fixe, pentru dezvoltarea,modernizarea, reconstrucþia celor existente, precum ºi valoareaserviciilor legate de transferul de proprietate al mijloacelor fixeexistente ºi al terenurilor (taxe notariale, comisioane, cheltuielide transport, de încãrcare-descãrcare) etc.

Statistical surveys:

Structural business survey;Statistical surveys and accounting balance sheetsfilled in by: economic operators, socio-cultural units,public administration units and non-governmentalorganizations, for data on investments;Statistical surveys on public administration institutionsinvestments;Statistical surveys and accounting balance sheetsfilled in by economic operators (under to public,mixed, private and co-operative ownership), by socio-cultural units, public administration units, politicaland community organizations, for data on tangiblefixed assets.

METHODOLOGICAL NOTES

NET INVESTMENTS

Net investments represent expenditure for construction,installations and assembly works, for equipment and transportmeans purchasing, other expenditure for creating new fixed

assets, for developing, modernizing, rebuilding the existing ones,as well as the value of services related to ownership transfer ofexisting fixed assets and lands (notary duties, commissions,transport, loading - unloading expenditure) a.s.o.

Page 3: Investitii si imobilizari corporale

12

Investiþiile nete sunt prezentate pe activitãþi omogene aleeconomiei naþionale, forme de proprietate, surse de finanþare ºielemente de structurã.

Investiþiile nete cuprind urmãtoarele elemente de structurã:

– construcþii - reprezintã ansamblul lucrãrilor prin care serealizeazã construcþiile noi, reconstruirea, dezvoltarea,modernizarea clãdirilor cu destinaþie industrialã, agricolã etc.De asemenea, în construcþii se mai cuprind ºi lucrãrile demontaj ale utilajelor tehnologice ºi funcþionale cu întregulcomplex de operaþii prin care se realizeazã asamblarea peºantier a componentelor lor, precum ºi fixarea pe fundaþii aacestora (inclusiv valoarea probelor ºi rodajelor mecanice lautilaje ºi linii tehnologice);

– utilaje (cu ºi fãrã montaj) - reprezintã maºinile,echipamentele, liniile ºi instalaþiile tehnologice care potfuncþiona numai dupã asigurarea lucrãrilor de montaj,respectiv cele care pot funcþiona independent. De asemenea,în aceastã grupã sunt cuprinse ºi mijloacele de transport;

– lucrãri geologice ºi de foraj - reprezintã ansamblul lucrãrilorpentru: identificarea de noi rezerve de substanþe minerale utile,în stare solidã ºi fluidã, în cadrul perimetrelor aflate înexploatare, în structuri noi ºi în curs de cercetare; promovarearezervelor de substanþe minerale utile încategorii superioare; precizarea unor caracteristici alerezervelor de substanþe minerale utile în vederea încadrãrii lorîn grupa rezervelor de bilanþ; obþinerea datelor deproiectare a construcþiilor energetice, hidrotehnice, industrialeetc., pentru determinarea structurii ºi compoziþiei solului, aregimului de ape freatice, pentru terenurile unde urmeazã sãfie amplasate obiective de investiþii; extragerea substanþelorminerale utile în stare fluidã (foraj de exploatare);creºterea factorului de recuperare ºi a ritmului de exploatare aþiþeiului, prin injectarea de fluide în zãcãmânt;

– alte investiþii nete - reprezintã cheltuielile efectuate pentrucumpãrarea animalelor de muncã, de producþie ºireproducþie, plantaþii de vii, pomi, împãduriri, achiziþionareaobiectelor de inventar gospodãresc de natura mijloacelorfixe, plata studiilor de cercetare ºi proiectare pentru obiectivede investiþii, comisionul bãncilor pentru operaþiuni efectuateîn legãturã cu investiþiile.Indicii privind evoluþia investiþiilor nete au fost calculaþi pebaza datelor în preþuri comparabile.

IMOBILIZÃRI CORPORALE

Imobilizãrile corporale sunt active nefinanciare produsecare constau în: locuinþe, alte clãdiri (clãdiri industriale, clãdiricomerciale, hoteluri ºi restaurante, clãdiri destinate educaþiei,spitale etc.); structuri (autostrãzi, strãzi, cãi ferate, aerodromurietc.); maºini ºi echipamente (echipamente pentru transport,echipamente radio-TV ºi comunicaþii, instrumente medicale,mobilã, instrumente muzicale etc.); plantaþii ºi animale.

Începând cu anul 1992, imobilizãrile corporale au fostreevaluate conform legislaþiei specifice.

Din anul 1994, în valoarea imobilizãrilor corporale s-a inclus ºivaloarea terenurilor deþinute de operatorii economico-sociali.

Indicii privind evoluþia imobilizãrilor corporale au fostcalculaþi pe baza datelor în preþuri comparabile.

Net investments are presented by homogeneous activity ofnational economy, type of ownership, financing source andstructural elements.

Net investments comprise the following structural elements:

– construction - represent all works carried out in order tocreate new buildings, rebuilding, developing, modernizing thebuildings with industrial, agricultural destination a.s.o. At thesame time, construction also comprise the assembly works fortechnological and functioning equipment with all operationsneeded for assembling their components on the building site,as well as for their fixation on foundations (including the valueof mechanical tests and running in the technologicalequipment);

– outfits (with and without assembly) – representtechnological machinery, installations, equipment and lineswhich can function only after ensuring assembly works,respectively those that can function independently. This groupalso comprises means of transport;

– geological and drilling works - represent all works carriedout: to identify the new reserves of useful mineral substances insolid or liquid state, within the areas under exploitation, in newstructures and those areas under research; to promote usefulmineral substances reserves in superior categories; to specifysome characteristics of useful mineral substances reserves inorder to classify them within balance reserves group; to obtaindesigning data for energy, hydrotechnical, industrialconstruction a.s.o., in order to determine the soil structure andcomposition, the surface water regime, for the lands ofinvestment objectives; to dig out liquid useful mineralsubstances (exploitation drilling), as well as works performed inorder to increase the retrieving factor and the pace of crudepetroleum extraction, by injecting fluids in the oil deposits;

– other net investments - represent the expenditure made forpurchasing animals for work, production and breeding,vineyards, orchards, afforestations, purchasing of householdinventory objects, as fixed assets, payments of research anddesign studies for investment objectives, bank commissions foroperations made in correlation with investments.

Indices regarding net investments evolution were computedon the basis of data expressed in comparable prices.

TANGIBLE FIXED ASSETS

Tangible fixed assets are non-financial produced assets thatconsist of: dwellings, other buildings (industrial buildings, commercialbuildings, hotels and restaurants, educational buildings, hospitalsa.s.o.); structures (highways, streets, railways, airfields a.s.o.);machinery and equipment (transport equipment, radio, televisionand communication equipment, medical instruments, furniture,musical instruments a.s.o.); plantations and livestock.

Beginning with 1992, data on tangible fixed assets werereevaluated according to the specific legislation.

Starting with 1994, the value of land under economic and socialoperators ownership was also included in the value of tangible fixedassets.

Indices on the evolution of tangible fixed assets were calculatedbased on the data in comparable prices.

Page 4: Investitii si imobilizari corporale

����� �����

�� ���

���� ����

��� ������� �������� ���

������ ��� ��� ��� ���

��� ���� ���� ���� � � ���

�� ���� �� ��� ��

���� ��� ���� ���� ��� � ��

�� � �� �� �� ����

��

��

��

��

��

��

��

����

���

��

���� �

��

��

��

��

��

��

��

���

12

Notã: Pentru perioada 2004-2007, date recalculate; sunt incluse activitãþile operatorilor economici, administraþia publicã ºi activitãþi asociative diverse.Note: During 2004-2007, recalculated data; there are included economic operator activities, public administration and various associative activities.1)

Inclusiv energie electricã ºi termicã, gaze ºi apã. / Including electric and thermal energy, gas and water.2)

Inclusiv producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat ºi distribuþia apei; salubritate, gestionarea deºeurilor, activitãþide decontaminare.

2)Including electricity, gas, steam and air conditioning production and supply and water supply; sewerage, waste management and decontamination activities.

12.G1INVESTIÞII NETE, PE PRINCIPALELE ACTIVITÃÞI ALE ECONOMIEI NAÞIONALE

NET INVESTMENTS, BY MAIN ACTIVITY OF NATIONAL ECONOMY

Agriculturã, vânãtoare ºisilviculturãAgriculture, hunting and forestry

ServiciiServices

Industrie1)

Industry 1)

12.G2INVESTIÞII NETE REALIZATE, PE SURSE DE FINANÞARE

NET INVESTMENTS, BY FINANCING SOURCE

Surse propriiOwn sources

Credite interneInternal credits

Capital strãinForeign capital

Buget de stat ºi bugete localeState budget and local budgets

Credite externeExternal credits

Alte surseOther sources

2003

%

Agriculturã, silviculturãºi pescuitAgriculture, forestry and fishing

ServiciiServices

Industrie2)

Industry 2)

20081)

CAEN Rev. 1

CANE Rev. 1

1)Date valabile atât pentru CAEN Rev. 1, cât ºi pentru CAEN Rev. 2. / Date available for CANE Rev. 1, as well as CANE Rev. 2.

%

CAEN Rev. 2

CANE Rev. 2

ConstrucþiiConstruction

ConstrucþiiConstruction

Page 5: Investitii si imobilizari corporale

12

��� ���������� �����

��� ����� � ����

12.G3INVESTIÞII NETE, PE ELEMENTE DE STRUCTURÃ

NET INVESTMENTS, BY STRUCTURAL ELEMENTS

ConstrucþiiConstruction

UtilajeOutfits

Alte cheltuieli de investiþiiOther investments expediture

Lucrãri geologiceGeological works

2003

� �� �����

�� �

�����

12.G4IMOBILIZÃRI CORPORALE, PE FORME DE PROPRIETATE

TANGIBLE FIXED ASSETS, BY TYPE OF OWNERSHIP

Proprietate majoritar de statState majority ownership

Proprietate majoritar privatãPrivate majority ownership

2003

1)Date valabile atât pentru CAEN Rev. 1, cât ºi pentru CAEN Rev. 2. / Date available for CANE Rev. 1, as well as CANE Rev. 2.

2008

20081)