Vizyon Komünikasyon Teknolojileri

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vizyon Komünikasyon Teknolojileri, Tanıtım Dosyası. Vizyon Komünikasyon Teknolojileri'nin sunduğu sistem çözümlerine dair tüm bilgiler ve görseller.

Text of Vizyon Komünikasyon Teknolojileri

  • 1. sesinincesesinitand insan. ardndan, paylamak paylamak istedi.sonra, anlattklarnkaydetmekkaydetmek istedi.1

2. Bir zamanlar sadece ses e edenle anlattklar, ya e i imlere d n t .nsan, akl alma ara larla anlatmaya e iletmeye de am ettik e,biz yolda daimi ir rol edine e i .ele i yon, internet, ee i sistemleri i i ir ok alanda iletiiminn destekleye e i . a a ok paylamak, teknolo i e iletiimin etirdiklerinida a ok k llanmak i in.2 3. Biz Kimiz? i yon om nikasyon, iletiim teknolo ileri alannda y ksek teknolo i sistemmleri reten ei ortaklarna r n deste i sa layan ir m endislik irmasdr.nya apnda sa ip oldpartnerlik ilikileri sayesinde,son teknolo inin sade e ente rasyon e taki ini de il y r ttr e almalaryla n l n de stlenen ir eki e sa iptir.erke i sistemleri, eni ant e ekeler, triple play emlerinde n olmaktan d ydr r , maksim m m teri memn niyeti ile destekler. 3 4. misyon ayatn i inde yer alan iletiim teknolo ilerinin er aamasnda topl ma kesintisi i met ermek, aamann de erini ilerek, amandan e l klerdenk rtaran teknolo i mleri s nmak, opl mdaki iletiim altyapsnn kalitesini d rmak ilmeyen r e yatrmlaryla arttrmak.vizyonletiim teknolo ilerinde a e ilme partnerini olmak.4 5. SistemSistemzmlerizmleri 6. SMATVolt klar o rakmayanmler m yaam e alma alanlarnda, yllar a kon or s r le ek r ntkalitesi s nan ltra road and merke i sistemlerini, i er optik teknolo isiile ente re ederek, mesa e e a one snrlarn ayor . 7 7. a lol eni ant e ekeleri a it ant enili i a layanltyaplarasi ptik, asi ptik et ork,,derin i er ee ekelerine e deneyimimi i ekledik da a a ka loyla y ksek ant enili ini m mk n kldk. elediye, kamp s, topl kon t, , ,i merke i, retim tesisi e operat rlere me t ka lo altyaplarn daha e ekti de erlendirme rsat ya da yeni altyaplarda tek ka lo erinden i a it e st ant enilikleri s n yor . kti et ernet m ne alternati m ile akm iletme operasyonlarndaki orl k e iderleri minimi e ediyorda a d k ilk yatrm maliyetleri sa lyor .8 8. a los eni ant e ekelerkm esa eye e ps a layorler, oteller, tatil k yleri, kamp sler, i merke leri, re idanslar. ani ksa a, t m yaam alanlarnda oint to oint t ilenoktadan noktaya oint toltipoint m ile noktadan oklnoktalara, ptime amanl, ka los a lar k r yor . eden iodi ikasyon kolaylatran, esnek e eniletile ilir e ekeler endi a n kolay a kontrol ede ilme, sor n saptaya ilme e e ilme edekli alma sayesinde kesintilerden kendini kor ya ilen yaplarrekli sistem taki i e deste i elirtilen mesa e e de eri, teknik olarak le ilmekle irlikte, yasal olarakre lasyonlarna ta idir.9 9. IPTVeklalti on or tel, astane, kon t ve iletmelerde sistemleri ile en in i erik; maksim m sistem e m teri y netimi s n yor .i e ise sade e m teri memn niyetini in artt n i lemek e ek ka an sa lad na r y lamalar k llanmak kalyor.10 10. Digital Signagernnz ya da Hizmetinizi Son eknolo iyle antn opl yaam alanlar, ler, tama istasyonlar, kon re, ar e ser i alanlarnda reklamdan kolayca gelir elde edebilir; kitley nlendirme masra ndan e aman kay ndan i ital i na eteknolo isi ile tasarr ede ilirsini .stelik tek ir il isayar erinden, yaynlarn n plan e e miinit tan, t m ekranlar e ak kontrol ede ilen y netim sistemi ile irlikte. esteklenen ormatlar ideo, ,, , . es, , a,,esim , ,,nimasyon , ,treami er, . eeds, e t il a ni ode 11. nterakti llkeneyimimi eylneknolo isini kledik onaklama, e len e, karlama, e itim e pa arlamadayeni ir say a a an, dinamik nterakti sistemlerini,y ksek sistem manl m la s n yor .nterakti altyaplarn, o , o e i ital i na e teknolo isiyleente re ederek tek altyap erinden y l yor t mi tiya larn karlaya ak toplmler retiyor .12 12. Kablo TVltyapn o r atrma n t r yor yl aan ka lo deneyimimi le, n m rl , ele e in teknolo isine k pr k ran, ka andranve n el t tan e ekeler s n yor .13 13. nterakti e eke rmak,i imle l kmak adar olayonelerini e riple lay internet,, o i metlerini,me t ka lo altyapsn k llanarak, d k iletim eilk yatrm maliyetleriyle, kaliteden d n ermeden s n n., topl kon t, , otel e e irlerdeki me t koaksiyelaltyaps erinden eni ant i metleri s nmaya imkan erir.14 14. est kipmanlarlmde GvenSistem analizrlerinde d nya liderleri ile almaktan r rl yer i tiya karlayan r n port y m ile e ekeleri i leyen,ka aklar tespit eden, enilir l mler s nan e ar a tespitlerinikolaylatran test ekipmanlarnn isterseni sade e r n danmanl n,isterseni altyapn a y n sistem yaplandrmasn sa lyor . at sonras pro esyonel e itimlerle eki ini ilendiriyor rkiye de ilk reti i se iyesinde kali rasyon hizmetimizle, i a larn n akmn yapyor . 15 15. et orkeri letiimi i in tiyayd nina i i et ork ltyapn e oistemleri ile nte re derek n yor .letmeler, ler, re idanslar, oteller ya da i merke leri i i sa lam esor ns altyaplara i tiya d yan yaam alanlarna, ina i i e eler aras mleri ile eniletile ilir e esnek, ele e in teknolo isine y n,ana tar teslim sistemler k r yor s rekli deste ini eriyor .16 16. VoIPTelefon iderlerini i d ren, eler aras iletiimini iara l ile retsi sa layan, ses e data paylamn tek altyapzerinden er ekletiren, ka lolama iderlerini a altan,esnek e n ellene ilir oi e o er tele on e ekeleri k r yor . 17. inyal leme yd , karasal yayn, st dyo e eya ka lo kaynaklarndanald m t m eri, ses e r nt sinyal ormatlarn i tiya larn do r lt s nda s re lerden e iriyor e sinyal ileme altyapn k r yor .nalo ,, , e ormatlarndan istedi ini ormata d n t r lmi sinyaller sayesinde daha ekonomik, y ksek kaliteli, d akt rlerden etkilenmeyen,says ke kopyalana ilen sinyal ak sa lyor .18 18. Mobil TVerke i sistemini i t m mo il i a larn da e elerini de k llanmak m istiyors nm yayn aklar, eler aras kon erans r meleri e atta toplantlar ,tek altyap erinden, t m mo il i a larn da e elerini de y laman sa layan mo il sistemi s n yor . n demand ya da do r dan yd kaynakl ses e r nt paylam, kayd enoktalar aras so et 19esteklenen i a e oynatma ya lmlar et op o a lantl , i k ime layer, i one , i ad , i od , t m ndroid i a lar, okia , ok e las oynat lar 19. asal o lama istemiern de ien k llan lara internet i meti mi s n yors n sayl yasa ile sistemdeki k llan larn n k llanm kaytlarn eya atamalarn t tman m erekiyor asann t m erektirdiklerini karlayan, y netimi kolay e elletirile ilir ir lo lama sistemi s n yor .20 20. Mozaik TV arkl ekil e d enlerde,arkl kaynaklar ir araya etirerek, istedi ini ekran e oy tlarda mo aik r nt kanal s n yor .Sistem zelliklerieya ser isleri erinden mo aik ol t rma, esnek ente rasyon olana . eyak, ideo en odin deste i, .ekaynaklar deste i snek k it , m ps ye kadar internet erinden streamin deste i m ses ormatlarnda a dio rem deste i llan tara ndan elletirile ilen layo t e arka plan yaplandrma inamik ekran d eni dinamik layo t de itirme s rs ekran de iimiy kseklik ile yerden tasarrekti maliyet 21. aad m er mekana teknolo iyi etirmek i in, 1992 ylndan neon teknolo i r nleri,istem ente rasyon i in y ksek teknolo imleri ena tar teslim pro eler s n yor . stelik nlar pro elerini in t m aamalarnda yapyor ro e a rlamae reye alma t elendirmeanmanlkei lendirme r n tedari i ro eni in i tiya d y lan er an i ir aamasnda ya da ana tar teslim olaraktan a altyap partneriyi .22 22. Notlar.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................