of 10 /10

Мали кућни огледи 1 | Томислав Сенћански

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ова књига нуди низ занимљивих огледа који се могу извести лако и једноставно, чак и у кућним условима. Тиме се деца на забаван начин уче посматрању, што је један од основних научних поступака. Експерименти их подстичу и на размишљање чиме лагано улазе у чаробни свет науке. Изврсна књига за ону децу која показују знатижељу и истраживачке склоности.

Text of Мали кућни огледи 1 | Томислав Сенћански

Page 1: Мали кућни огледи 1 | Томислав Сенћански
Page 2: Мали кућни огледи 1 | Томислав Сенћански

cyan magenta yellow black strana 64

PRIRU^NICIkwiga dvadeset deveta

MALI KU]NI OGLEDI 1peto izdawe

IlustrovaoMiroqub Milutinovi} Brada

Kompjuterska pripremaBranimir R. Tro{i}

IzdajeKREATIVNI CENTAR, Gradi{tanska 8, Beogradtel. 011/38 20 483, 38 20 464, 24 40 659e-mail: [email protected]

www.kreativnicentar.rs

UrednikDr Simeon Marinkovi}

Za izdava~aQiqana Marinkovi}, direktor

[tampaPublikum

Tira`3.000

Kreativni centar © 2006

CIP - Katalogizacija u publikacijiNarodna biblioteka Srbije, Beograd

5/6 (02.053.2)

SEN]ANSKI, Tomislav

MiMali ku}ni ogledi 1 / Tomislav Sen}anski ;[ilustrovao Miroqub Milutinovi} Brada]. - 5. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2008 (Beograd : Publikum). - 62 str. : ilustr. ;23 cm. - (Priru~nici / [Kreativni centar] ; kw. 29)

Tira` 3.000.

ISBN 978-86-7781-273-7

COBISS.SR-ID 150360332

Page 3: Мали кућни огледи 1 | Томислав Сенћански

cyan magenta yellow black strana 1

Page 4: Мали кућни огледи 1 | Томислав Сенћански

cyan magenta yellow black strana 2

Napomena:

Po`eqno bi bilo da odrasle osobe prate izvo|eweovih ogleda, naro~ito kada ih izvode mla|a deca iako se koriste makaze ili drugi o{tri predmeti.

Oglede na stranama: 30, 31, 36, 40, 48, 52, 53, 54, 56, 57,pripremio je Tomislav Sen}anski

Page 5: Мали кућни огледи 1 | Томислав Сенћански

cyan magenta yellow black strana 3

UVODDragi mladi ~itaoci,Verovatno ste ~uli za re~ nauka.Kwiga koja je pred vama pomo}i }e vam da zakora~ite u svetnauke. Ona sadr`i jednostavne oglede za ~ije izvo|ewe nijepotrebno neko predznawe, ve} samo malo ma{te i strpqewa.Pribor koji je potreban mo`ete na}i u ku}i, me|u svakodnevnimstvarima.Izvode}i ove oglede, sami ili sa svojim prijateqima,nau~i}ete vi{e o osnovnim nau~nim ~iwenicama sa kojima sesusre}ete u svakodnevnom `ivotu. Malo-pomalo pa }ete po~eti da posmatrate stvarnost veselijimi pametnijim o~ima. Odjednom }ete re}i: „Ovaj svet je takozanimqiv!”Kroz prakti~an rad upozna}ete i sami sebe.Nema znawa koje ni~emu ne slu`i.

Page 6: Мали кућни огледи 1 | Томислав Сенћански

SADR@AJ

VODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Za{to nestaju barice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Vetar su{i stvari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Mo`e li se isparavawe spre~iti . . . . . . . . . . . . . . . . 10Fontana u kupatilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Koji mlaz je najja~i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Plutawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Te~ni sendvi~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Za{to se lak{e pliva u slanoj vodi. . . . . . . . . . . . . . . 15^amac na te~ni sapun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16[e}er i sapun pokre}u predmete . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Led tra`i prostor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Led koji tone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

BIQKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Da li biqke piju vodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Cvet u dve boje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Da li biqke ispu{taju vodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Koji list ~uva vodu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Napravite vrt u boci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Korewe koje raste cikcak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

VAZDUH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Da li je ~a{a ikad prazna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Da li vazduh ima te`inu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Hartija dr`i lewir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Propeler pored radijatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Meci od krompira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Krompir sa pti~jim perima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

cyan magenta yellow black strana 4

Page 7: Мали кућни огледи 1 | Томислав Сенћански

TOPLOTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Mo`e li metal da se istegne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35I `ica se iste`e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Maramica koja ne gori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Ve}i balon bez dodatka vazduha . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Plamen sve}e jede kiseonik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Lepr{ave trake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

POSMATRAJMO PROMENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Podvodna fontana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Kako di{e kvasac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Vulkan u erupciji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Nevidqivo pismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Eksperimentalni kupus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

SVETLOST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Tajanstveno ogledalo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Obojena vrte{ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Kako radi periskop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Neobi~no uve}awe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Za{to se kre}u filmske slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Kwi`ica sa crtanim filmom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Kako radi kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

ZVUK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Kako se odbija zvuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Telefon od plasti~nih ~a{a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Muzikalne boce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

ELEKTRICITET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Ples ispod stakla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Elektricitet u kosi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Kako odvojiti biber od soli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

cyan magenta yellow black strana 5

Page 8: Мали кућни огледи 1 | Томислав Сенћански

cyan magenta yellow black strana 8

Kako se ogled izvodi1. Obele`ite kredom ivicebare. ^im zavr{ite, pogledajtena sat. 2. Vra}ajte se svakog sata isvaki put obele`avajte noveivice.

[ta }e se desitiDobi}ete niz ivica koje }esvedo~iti o brzini smawivawabarice. Barica }e na krajupotpuno ispariti.

Za{toPod uticajem sun~eve toplote molekulivode (veoma sitne ~estice od kojih se vodasastoji) po~iwu da se kre}u sve br`e.Jedan broj molekula blizu povr{ine sti~edovoqnu brzinu da se odvoji od vode i –ispari u vazduh. [to je voda vi{ezagrejana, isparavawe se odvija br`e. Istotako, kada voda u lon~i}u vri, wenimolekuli se kre}u toliko brzo da onamo`e da ispari za desetak minuta.

Za{to nestaju baricePosle ki{e, drve}e, trava i igrali{te su mokri. Kada sunce grane,sve se ponovo brzo osu{i. Voda iz barice koja se isu{ila na suncunije nestala, ve} je samo promenila oblik – pretvorila se u paru.Ovaj ogled }e vam pomo}i da otkrijete kojom brzinom sunce isu{ujevodu. Mo`ete ga izvesti kada je vreme sun~ano, ali nakon ki{e.

Potreban materijal: komad krede

8

Page 9: Мали кућни огледи 1 | Томислав Сенћански

cyan magenta yellow black strana 9

9

Potreban materijal: pamu~ne krpice dimenzija 50 h 50 centi -me tara, {tipaqke

Kako vetar su{i stvariVetar poma`e da se stvari osu{e, kao {to }e vam ovaj ogledpokazati.

Kako se ogled izvodi1. Potopite sve krpice u vodu. Ne cedite vodu iz wih. 2. Oka~ite ih na ogradu ili na drve}e u razli~itim delovimaigrali{ta ili vrta. Obavezno ih prika~ite {tipaqkama i to: usenci; na suncu; u senci gde ima vetra; na suncu gde ima vetra.Pojedine krpice mo`ete oka~iti i u ku}i.

[ta }e se desitiNajdu`e }e se su{iti krpica u senci, bez vetra. Najbr`e }e seosu{iti krpica na suncu gde je bilo vetra. Tako|e, da bi se krpicabrzo osu{ila, va`no je da bude dobro ra{irena.

Za{to U prethodnom ogledu smo videli na koji na~in sunce doprinosiisparavawu. Va`an ~inilac isparavawa je i vetar. On brzo odnosimolekule vodene pare sa povr{ine krpica.

Page 10: Мали кућни огледи 1 | Томислав Сенћански