of 10 /10

Чудеса електрицитета | Томислав Сенћански

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Одакле потиче електрицитет? Kако електрицитет чува државне симболе? Да ли модни дизајнери користе громобране? Због чега буква боље подноси удар муње од храста? На сва ова, као и на многа друга питања, одговор можете наћи у овој књизи. Она ће вас на доследан и разумљив начин водити од оних најстаријих сазнања до неких, научницима још увек несхватљивих феномена.

Text of Чудеса електрицитета | Томислав Сенћански

 • 106

  ^udesa elektricitetaTomislav Sen}anski

  ilustrovaliMilan Pavlovi} i Jovan Ukropina

  UrednikVladimir Mari}

  likovno oblikovaweJelena Reqi}

  lektorNevena ^ovi}

  Za izdava~aQiqana Marinkovi}, direktor

  izdajeKreativni centar, BeogradGradi{tanska 8tel.: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659e-mail: [email protected]: www.kreativnicentar.co.yu

  [tampaGrafiprof

  tira`2.000

  Copyright Kreativni centar 2007

  ISBN978-86-7781-552-3

  tel.: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659e-mail: [email protected]

  Copyright Kreativni centar 2007

 • ^udesa elektriciteta

 • Veoma sam zahvalan prof. dr Svetislavu Smiqani}u, dipl. in`. elektrotehnike, na stru~noj pomo}i koju mi je

  pru`io pri pisawu ove kwige.

  Tomislav Sen}anski

 • Uvodebo je kao neki gigantski filmski ekran preko kojeg svakodnevno

  prolaze stotine likova na~iwenih od oblaka od oblika koji li~e na kontinente do onih koji neobi~no podse}aju na qudska lica. Oluje, koje su neprekidno aktivne, remete miran hod oblaka. Tada nastaju stra{ne pojave, pred kojima se ~ovek ose}a malenim. To su muwe, koje izazivaju veliki strah kod svih `ivih bi}a.

  Dugo je poreklo tih pojava bilo velika tajna. Zahvaquju}i trudu nau~nika otkrivena je wihova elektri~na priroda. Te se pojave i daqe prou~avaju. U ovoj kwizi opisana su neka od tih prou~avawa.

  Kwiga ima dva dela. U prvom delu su na slikovit na~in predstavqena osnovna znawa o naelektrisavawu tela, pa se ~itaoci lako i brzo uvode u svet elektriciteta. U drugom delu govori se o elektricitetu u prirodi. Tu su i ~udne i uzbudqive pri~e koje }e biti interesantne qubiteqima nau~nopopularnih kwiga.

  Sve u ovoj kwizi omogu}uje nam sticawe znawa jednostavni ogledi, neobi~ne pri~e, slikovito prikazivawe, bogate ilustracije

  Na ~itaocu ove kwige je da presudi da li je korisno upotrebio svoje vreme.

  Autor

  N

 • I DEO

  NaElEktrisavawE tEla

 • Feni~ani su bili ~uveni moreplovci i trgovci starog veka. Plovili su u daleke severne krajeve Evrope kako bi pokupili morsko zlato. [irili su fantasti~ne pri~e da bi }ilibaru {to vi{e podigli vrednost. Cena }ilibara tako je dostigla cenu zlata!

  Mala pri~a o }ilibaru

  re mnogo hiqada godina tlo severne Evrope prekrivale su ogromne ~etinarske {ume. Drve}u u tim preistorijskim {umama veliku {tetu nanosili su gladni insekti i gqivice. Borovi su rane le~ili lu~ewem `ute smole, koja je klizila niz wihovu koru i padala na zemqu.

  Prohujale su stotine i hiqade godina. Prastare {ume su prestale da rastu, a smola se osu{ila i stvrdnula. Velike morske plime odnosile su `utu smolu, a talasi su je izbacivali na obalu.

  Vekovima su qudi skupqali stvrdnutu smolu koju su talasi izbacivali na kopno. Izba~eni komadi bili su razli~ite veli~ine. Neki su bili te{ki i preko tri kilograma. Ta stvrdnuta smola nazvana je }ilibar.

  P

 • U staroj Gr~koj se verovalo da je }ilibar okameweni sun~ev zrak.

  ]ilibaru je vrednost davala `uta boja. Bilo ga je i prozirnog poput vode, belog kao kreda, zelenkastog, crvenkastog i tamnocrvene boje krvi. Ve{ti trgovci su pomo}u vrelog uqa mewali boju komadi}ima }ilibara u skladu sa `eqama kupaca. Od }ilibara su izra|ivani

  razni ukrasni predmeti. Qudi su se wime rado kitili.

  Oko vrata su nosili ogrlice od svetlucavog }ilibara,

  veruju}i da ih on {titi od bolesti. Estetske vrednosti }ilibara zadr`ale su se do

  na{ih dana. Nakit od ove stvrdnute smole i daqe se

  ceni, ali }ilibar danas ima i tehnolo{ki i nau~ni zna~aj.

  U nekim komadima }ilibara zadr`ali su se ostaci biq-nog i `ivotiwskog sveta iz vremena kada je }ilibar nastao. O~uvanost tih osta-taka je fascinantna, {to je dana{wim nau~nicima omogu}ilo da zavire daleko u pro{lost. U [paniji su 2003. godine otkriveni osta-ci paukove mre`e stare 110 miliona godina! To dokazuje da su ovi lovci insekata postojali jo{ u vreme dinosaurusa.

 • Istorijski gledano, }ilibar je najva`niju ulogu imao u otkrivawu elektriciteta. Re~ elektricitet vodi poreklo od re~i elektron, {to je naziv kojim su Stari Grci ozna~avali }ilibar. Jo{ tada qudi su znali da }ilibar protrqan o sukno ima sposobnost da privla~i lagana tela.

  Vilijam Gilbert, engleski lekar i prirodwak, izvodio je u XVI veku eksperimente s }iliba-rom. Protrqao bi }ilibarsku {ipku tkani-nom i pribli`io je laganoj igli koja je mogla da rotira. Na osnovu ja~ine privla~ewa igle grubo je procewivao koli~inu elektriciteta na }ilibaru. Osim s }ilibarom, Gilbert je izvodio eksperimente i s drugim materija-lima. Na osnovu toga da li igla skre}e utvr|ivao je prisustvo naelektrisawa na telu.

  re~ }ilibar je persijskog porekla, a u srpski jezik je u{la preko turskog. Na persijskom jeziku }ilibar ozna~ava ono {to privla~i slamu, truwe, insekte

  U staroj Gr~koj se verovalo da je }ilibar okameweni sun~ev zrak.

 • Elektricitet korica Final zElektricitet korica FinalElektricitet