Οδηγός Σπουδών Ιατρικής Αθήνας 2009-10

 • View
  229

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2009-10

Transcript

 • ! " # $ ! % & ' ' (

  !"#$%&'&(%)"*+

  ! " # $ % " & '

  )*"+,+-./ ("&)*#%#+,#+ )*$-'.'%/

  !"#$%'"()*+,(-.*/0012/003!"#$%'"()*+,(-.*/0032/040

  !"#$%&'%($'%()&*$+,-$(%&')(#!)$+,./$&'(".#0#

  !"#$!%&''()*+&

 • !"# $%# &"'()*+,# $*-#.*- /*$"(,-#+%01#2-#345"674%-#$*-# 8,$49':-#;%$"="(#+"?@=*#$9+:#),A,-#>,4,7BA2#',9#CD$%-#$%)#!"#$%&'()*"+,&?9,$%#,',7*+,E'5#D$%-#.FFG6.FHFI#

  342$,442$"J%)$,#45=%#A"#'@/"#">(>"7%K#A$*)#%=%6'=*42+D)*# "'>,(7"0A*# $2)#C%9$*$B)# L>4%>$0,967"0$9'5#>45?4,++,#),# "'A0?4%>$0$04%A>@/"9,I

  O,0$5%96'(=,#/D+,$,#>%0#,C%4%J)"#$*#Q"=$(2A*#$2)#A0)/*6'B)#"4?,A(,-#$2)#+"=B)#RS3I

  N9,#$%0-#C%9$*$D-#+,-#D%J=+,)#>4%-#',9#,>5# $%# VW$$9'5V

  X%A%'%+"(%# ',9# $*)# 8,$49':#;*4"$%J)$,9# %9#C%9$*$D-#>%0#D5#$%#3,>%0=@'"9%1#$%#XW_`#',9#$%)$4($%#54%C%#$%0#'$94(%0#R9%('*A*-#

  T#%4?,)BA"9# ',=J$"4,# $*)#!*%#bbbIc^deed\]ZdIe]fIghdIc^#

  T#,?2)9A$"(#?9,#$*)#D?',94*#79,)%+:#$2)#A0??4,+6+@$2)#A$%0-#C%9$*$D-IS>9>45A/"$,1#7()%0+"# D+C,A*#A$*)# '$*49,':

  Q"=$(2A*#',9#,),A0?'45$*A*#$*-#8,$49':-#;4%/0+(,#A0)DQ,=,)#A$*)#>4,?+,$%>%(*A*#$2)>%==,>=B)#74,A$*49%$:$2)# $*-# 8,$49':-#W/*)B)',9#979,($"4,#$*)#W),>=I#Y,/*?:$49,#'I#iI#j9@>*#>%0">9+"=:/*'"#$*)#D'7%A*#$%0#`7*?%J#;>%07B)I#S>(6A*-#"0

 • "SS>>99$$44%%>>::##3344%%??44@@++++,,$$%%--##;;>>%%0077BB))##..FFFFkk6..FFFFGG*#%>%(,#">"&"4?@A/*'"#$,#/D+,$,#A>%07B)#

  ?9,#$%#W',7*+,E'5#D$%-#.FFG6.FHF

  345"74%-K lImI#R*+5>%0=%-1#=->#$#78.

  !D=*K SI#N"24?(%01#=->#$#78.

  WI#N%0=9@+%-1#=->#$#78.

  XI#;$,049,)D,-1#=->#$#78.

  8I#!>4@+*-1#=->#$#78.

  NI#i4%JA%-1#=->#$#78.

  _I#Y,=,>%/@'*1#?->#$87:3-

  3I#;,''@-1#@,A&?->#$#78.

  !I#j0+>D4*1#@,A&?->#$87:3-

  XI#X9'*$D,-1#B(A&?->#$#78.

  ',9#n#C(6,7/D&"'>45A2>%9#o%9$*$B)

 • 1-%1+' p>>%'4@$%0- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHH3$0%07B) IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.s

  pI#P>%9=%?:)#0>%9A$*+9,'@#A0??4@++,$, IIIIIIIIIIIIIIII.G

  HIn##j:U*#>$04%AQ,A9+5$,-#C%9$*$B)#

  +"#,),>*4(,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIqn

  .Iw##;$4@$"0A* IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIqn

  .Is##P>%$4%C("-#8IYIPI#C$/,346.&(E#:)5):F/.D IIIIIIqn

  .Ik##34%?4@++,$,#?9,#C%9$*$D- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIqw

  GAHAI&J:%$:-22-&'K4:;7#.LM:-N2). IIIIIIqw

  GAHAG&O-7:348&@(%P-N#&N7-&@4:3734;&Q#N3; IIqs

  .IG##o%9$*$9'D-#R4,A$*495$*$"- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIqk

  7$73$1".%.'!)$+,./0#'54!$(+ IIIIIIIIIInH

  !$*$%('"!/(,('1-4(#0+.+'+)15*0# IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInqrIH# Y,/%49A+5-#R97,'$9':-#>"4957%0#

  Wu#',9#_u#"&,+:)%01#W',7*+,E'%J#

  D$%0-#.FFG6.FHF IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInr

  rI.# 345?4,++,#0>%%9=%?:)#0>%45?4,++,#797,A',=(,-#

  0>%

 • $!

  !"#$%&'()*+,'-".$+/0#+1$"/2"(344567

  "

  8+("9"&"%9%:;+#.,.2

 • %!"#$%&'()"*+,-)",&.$/0/1'")"23441%5+1'"2%6/",&.7/826"9,--0/"23/1:&;8/"($'"641&;:8/"19'2%64,/'(,+@,+CG(:.(.&?',0:D(#DC(\"#$%&'C()*+,'C7

 • &$123456789:

  !

  I(J$K#"9DC(#+@(LMJN(M"OD1D#'C(&7(P$7(M2##"C(:#D9(.&?',0:D(#+@(.+$#":;+K#09(^_4(*$F909(#DC(\"#$%&'C()*+,'C(#+@(J"9.>%:#D;2+@(NOD9B9G(>+@>$"1;"#+>+%'OD&.(:#%C(34(`+.;H$2+@344a(:#+(b+dD(#DC("2O+@:"C(e2,09(#DC(b+@:%&'C&"#A(#D(?%A$&.%"(#DC(.&?',0:DC(#+@

  .+$#":;+K(#09(^_4(*$F909(#DC(\"#$%&'C)*+,'C(#+@(J"9.>%:#D;2+@(NOD9B97

 • '&81?9:)@A4?9

  #

  I(J$F.?$+C(#DC(\"#$%&'C()*+,'C(M"OD1D#'C(&7(P$7()#./"9A?DCG(">.@OK9.%*"%$.#%:;F(:#D9(.&?',0:D(#+@(.+$#":;+K(#09(^_4(*$F909(#DC(\"#$%&'C()*+,'C(

  #+@(J"9.>%:#D;2+@(NOD9B9(:#+(b

 • ()

  !

  f(:@9+,+1%&F(g+@:.2+">+#.,.2(&F:;D;"(1%"(#D9(!"#$%&'()*+,'7

  "

  8h(@>F(2?$@:D(b+@:.2+e"$;"&+,+12"C(">+#.,.2(;%"

  >$+:>AO.%"(1%"(

 • 2'3(4%566(3'7#(,4

  t#54'%-#,0$5-#7")#7(7"$,9#A:+"4,1#',$,9>D7%0#$*-#8,$49':-#$%0#8>6>%'4@$*#>%0#D=,+U"#$*#

 • 2'3(4%,/.(8/(,%51#'.394%:/()94

  t#54'%-#,0$5-#7(7"$,9#',$@#$*)#$"="$:#%4'2+%A(,-#$2)#$"="9%C%($2)C%9$*$B)#8,$49':-#>%0#>"4@$2A,)#">9$09%)#$%0#340$@)"2-#',9$%0#34%D74%0#$*-#8,$49':-#;,49A$,+D)2)#$2)#Y,/*?*$B)1#$2)N4,++,$"9B)#$*-#8,$49':-#;4%-$%0-#$"="9%C%($%0-I

  W'%=%0/"(#*#%4'2+%A(,#',9#*#"'7:=2A*#'="()"9#+"#$*)#,>%)%+:#$2)>$0

 • 2'3(4%;.9$09$4%>:#',9#$0>B/*'"1#")B>9%)$%0#340$@)"2-#',9#$%0#34%D74%0#$*-#8,$49':-#;09(:0#Dp$2D9(&"%(#DC(>2:#.0C("@#'C(#%;'9(#.(&"%(F9D:%9(>"9(;.(FG#%( %D#$+K(%:#BC(&"%("&$%HBC(&"#A(?K9";%9(&"%(&$2:%9(#D9(.;'9(.>%#.,+>.%$B;.9+C(#D9#.+(EFD9(">+&@H.K:.%9(;D?n(#D#$.K:.%9(.>2(*$D;"#%:;B('(/A#%+C(%;n(0/.,.2D(&";9F9#09(.FC(.B9>A:DC("?%&2DC7(N(?n("9(.9(O.$">D2D('(2?0('("&+K:0('(&"%(A9.@(O.$">D2DC&"#A( H2+9( "9O$B>09G( A( ;D(;'>+#.( .&,",,.2:#D9(>+%.@;"11.,2D9( .>%#.,
 • 2'3(4%=>)(,4%;?&

  t#54'%-#,0$5-# "(),9# %# (79%-#?9,#5="-# $9-#Q,/+(7"-#RS3#',9# 7(7"$,9")B>9%)# $%0#340$@)"2-I#W'%=%J/2-#0>%?4@C"$,9# $%#>42$5'%==%t4'2+%A(,-I

  io$&2E+;"%( 9"(/@,A##0(>2:#D9( .%C( #D9(J"#$2?"G( @>"&+'9( .%C( #+()K9#"1;"(&"%(#+@C(9F;+@C(&"%(9"(.&>,D$B(.@:@9.%?'#0C(#"(&"O'&+9#A(;+@k7

  ("

 • O%#>4B$%#3,)">9A$:+9%#A$*)#S==@7,1#$%#%>%(%%)%+@A/*'"#|3,)">9A$:+9%#$%0#}/2)%-~1#974J/*6'"# $%#Hkqs1# ',9#>"49"=@+Q,)"# $9-#A9A$:+9%#"?',$,A$@/*'"#,49A$:+9%#+"$%)%+@A/*'"#A"# |S/)9'5#3,)">9A$:6+9%~I#

  O%#HGHH1#+"#Q@A*#54%#$*-#79,/:'*-#$%0#"0"46?D$*# 82@))*#R,+>5=*1#%#%>%(%-#79D/"A"#'%=%AA96,(,#>"49%0A(,#?9,# $*)# (740A*#3,)">9A$*+(%0# $%%>%(%#/,#%)%+@a"$%#Y,>%79A$49,'51# $%#3,)">96A$:+9%#7945A2>,#+"&"9A$:+9%)#W/*)B)I~

  O%#HGnq# ")$@,4,($*$*#*# |,)"==9>:-#,'45,A9-',9#@A'*A9-~I#W4?5$"4,1#$%#Hkkw1#*#C%($*A*#D?9)""&,"$:-I

  t#,49/+5-# $2)#C%9$*$B)1#,>5#r# $*)#>4B$*=*/B4,-1#',9#+"#A'%>5#$*)#+"(2A*#$2)#C%96$*$B)1#$%#HkG.#),#"'7%/"(#)5+%-#>"4(#"'>,97"0$96'B)#$"=B)1#")B#$%#HG.w#),#"C,4+%A/%J)#',9#"9A96$:49"-#"&"$@A"9-I#

  {#Q,A9':#C%($*A*#$2)#C%9$*$B)#A:+"4,#?()"$,9A$,#'$:49,#$*-#8,$49':-#;

 • 49%1# $%#o0A9%=%?"(%#',9# $%#o,4+,'%=%?9'5#"4?,6A$:49%I

  N9,#$*)#>4,'$9':#797,A',=(,#$2)#C%9$*$B)#%9%J)$,9# 79@C%4,# )%A%'%+"(,I#7*#5+2-,>5#$,#>4B$,#9A$*+(%0I#

  ($

  !"#$%&'()*+,'(^s5_8"(!"#$%&A(t$1":#'$%"(:#+(u+@?2(&"%(#+(v"w&F(x+:+&+;.2+

 • O,#54?,),#R9%('*A*-#$%0#O+:+,$%-#"(),9#*#N"6)9':#;0)D="0A*1# $%#R9%9'*$9'5#;0+Q%J=9%# ',9# %345"74%-I

  4HIJKL'+MINOHMPQ'LN;M{#N")9':#;0)D="0A*#$%0#O+:+,$%-#,>,4$(a"$,9

  ,>5# $%#797,'$9'56"4"0)*$9'5#>4%A2>9'5# LRS3M15>2-#',9#,>5#"'>4%AB>%0-# $2)#C%9$*$B)1# $2)+"$,>$0(A*-#%#345"74%-#',9#%W),>=*42$:-#345"74%-#$%0#O+:+,$%-#5>2-#">(6A*-# ',9# %9#R9"0/0)$D-# $2)#O%+D2)#,'5+,#',9#,)

  7")# D=*6

  42$:#345"74%# $%0# O+:+,$%-1# $%0-#R9"0/0)$D-$2)# O%+D2)1# 7J%# "'>4%AB>%0-# $2)#>4%>$0$0#$#78.

  Yt8XxX8Y{;##8WO8Y{;6Pi8WO8Y{;####XSPN8W; RI#_,A9=5>%0=%- =->#$#78.

  iS8tPN8Y{; SI#3,>,=@+>4%- =->#$#78.

  PNS8W;1##!{OSW;633W8R8tP NI#Y4",$A@- =->#$#78.

 • !"

  !"#

  $%&'()$ $*+, -.*/01+

  !"#

  $%&'()$ $*+, -.*/01+

 • !"!##$%&'(%#()*+,-.,

  !"#$%&'%())(#*+",-./#0(1(%12341(5# (+ 1674/508#*,/9:4,;6#;/(#)4#1(#?%@%(#AB#0(5#AC1",#DE#FAGHIHAJ#?%@%"#K#1",#DE#ALHMIKA#0(5#?%@%"FJ#+(%E#C#1",#DE#AFHHIKBE

  !(#+(%(+?/>#?%@%(#+(%(12@4/1(5# ;16#;,/9NO45(P

  !"#!"#"$%&'%$%&'(&!))!#*+,-./01

  FQQE# !"#$%&'%())(#*+",-./J#+4%59O45# 1",R121:",R#1>/#,+"O%4>150./J#1>/#0(1S#4+5:"'8#,+"NO%4>150./#)(@6)?1>/J# 1"#+4%54O&)4/"# 1",RJ# 15R4T-")(-5(24R#.%4R#-5-(;0(:2(R#1",RJ#;15R#"+"24R+4%5:()T?/45#1"#0?@4#)"%=8R#4+514:"/#)(@6)?1>/E

  AE# !"#$%&'%())(#*+",-./#+%";(%)&341(5;1"/#4:?O5;1"#-,/(1(%5@)U()8/>/#+",#(+(5N1"1508'5(#1",R#="51619RE#X/1(+"0%2/41(5#+?/1>RJ#;4#;,/N

  @804R#0(/"/508R#="216;6RJ#+%";(%)";)9/6R#;1"/4:?O5;1"#-,/(1(%5@)U()8/>/#+",#(+(51"-5N0"+"58;45#15R#+%"1?;45R#1>/#!")9>/E

  bE#^#(+&=(;6# 16R#7E*E# '5(# 1"#$%&'%())(*+",-./#0"5/"+"5421(5#;16/#$%,1(/42(#0(5#-6)";5N4;150+4-2"#!")9(#?::>/#!)6)?N1>/#16R#2-5(R#8#?::6R#*O":8RE#*16/#+4%2+1>;6#(,N18J# 6#(/?@4;6#-5-(0150"/#(/12;1"5O>/#!)6)?N1>/#8#*O":./E

  KQE# *4#+4%2+1>;6#(+"1,O2(R#;4#,+"O%4>150&)?@6)(J#"#="51618R#,+"O%4"

 • 161(#'5(# 16#-5-(;0(:2(# 1",RE# !(#)(@8)(1(#(,1?)+"%"R#+%"R#1"#+4%54NO&)4/"# 0(5# 16/# 901(;6# 16R#-5-(019(R#/(;08;4>/#0(5#1>/#4U41?;4>/E

  2"#!"#"$%&(%$3!0,04*)'5#6+,-./01

  FE# !"#(0(-6)(c0 91"R#(%O2345# 16/#F6#*4+14)NT%2",# 0?@4#O%&/",#0(5# :8'45# 16/#MF6#X,'"%421(5#&15#-4#-5-?O@604E

  CE#_4#1",R#4;>14%50"150)?@6)(J#"#="51618R#,+"O%4./41(5#8

  /(# 1"# 4+(/(:?T45# ;4# 4+&)4/(# 4U?)6/(#8# /(# 1"(/150(1(;18;45#)4#?::"#0(1S#4+5:"'8#)?@6)(E

  bE#`#="51618R#":"0:6%./45#15R#;+",-9R#1",#0(5+(2%/45#1"#+1,O2"#&1(/#4+51/EF

  HE# !(#;O4150?#)4# 1"/# 1/#+1,O5"/0(@"%23"/1(5#;1",R#4;>14%50";6# 1>/#;+",-./# 1",="51618J# ,+"'%?=41(5#-4#(+ 1"/#$%/#-

 • )6/"#:8'45# 1"#-4/J#="51619R#16R#d(N1%508R#*O":8R#\)&/"/]#9O",/#0(5#191(%16#4U41(;15N08#+4%2"-"#(+AL#D"4)T%2",# 9>R#AL#W404)T%2N",E#^#T(@)":"'2(#;4# 0?@4#)?@6)(#0(@"%2341(5(+"#-5-?;0"/1(J#"#"+"2"R#,+"O%4./41(5#/(#"%N

  '(/.;45#0(1?#16/#0%2;6#1",#'%(+19R#8#0(5#+%