Ασφαλιστική Αγορά Σεπτέμβριος 2013

 • View
  284

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ασφαλιστική Αγορά Σεπτέμβριος 2013

Text of Ασφαλιστική Αγορά Σεπτέμβριος 2013

 • (IANOYA 2010) 5

  1 2013, 433, ' , 6 , www.aagora.gr

  English Supplement

  . . .

  , 2.000 Eurolife ERB

  Michael Heise

  new-exofilo7:Layout 1 28/08/2013 10:49 Page 1

 • new-exofilo7:Layout 1 28/08/2013 10:49 Page 2

 • periexomena:Layout 1 26/08/2013 10:46 Page 1

 • 433(1 2013)

  ()

  1977: , FIPP FAEP Presse Internationale des Assurances (P.I.A.)

  . & ..

  Art Director

  .

  /

  . Marketing

  TY

  . 1062 : aa 6A : aa 55 : aa 150 : aa 180

  : 126, 151 24 ,...: 082314452.: 2106196879 2106196942 Fax: 2106196943

  ASFALISTIKI AGORAonthly Economic & Insurance ReviewEditor A. ROUCHOTA126 DIONISSOU Str., 151 24 Maroussi,Athens GreeceAnnual Subscription: aa180

  . 43, ,

  . & Fax: (210) 61.27.719, 61.27.502Y :

  email: forumbookstore@gmail.com

  site ..

  www.aagora.gr

  . :

  e-mail: aagora@aagora.gr

  Weekly Aagora Newsletter

  12. :: && ( - , / ).

  14. EErriicc KKlleeiijjnneenn,, CCEEOO AAXXAA :: - , .

  15. :: 2012.16. , -

  Allianz, . MMiicchhaaeell HHeeiissee ( ).

  18. .

  20. GG--SSiiiiSS:: 9 - Insurance Europe GFIA.

  22. ,, -- EEuurroolliiffee EERRBB ( ).

  30. 1100 22001122..

  38. 1100 2012.

  42. 55 22001133:: - .

  44. CCoossttaa CCoonnccoorrddiiaa:: (: MunichRe).

  50. :: .

  52. $$4455 1 2013.

  33.. Editorial 44.. 1122.. 5588.. 7744.. 7788.. & 8800.. 8822.. 8844.. 8888.. English Supplement 9900.. New Markets inNew Europe 9922.. O 9944.. ...- 9966.. "".

  ( )

  periexomena:Layout 1 26/08/2013 10:46 Page 2

 • ( 2013) 3

  ( )

  ,

  ;

  , - 2013 2014. , . , -- .. , , , , .

  , -, . -- -. ,, ,, ---- ..

  ...

  11.. , , .

  22.. .33.. EEuurroolliiffee EERRBB .44.. 35% .

  55.. IINNGG .

  66.. , - , .

  77.. , .

  88.. , , - .

  99.. - , .

  1100.. - , .

  1111.. , Allianz, ERGO, Generali, Groupama, Interamerican, .. - .

  1122.. H , , - , . .

  periexomena:Layout 1 26/08/2013 10:46 Page 3

 • t 8855 !! 85 GGrroouuppaammaa --; . - , , , , , , -. , , -, , . -, ., . . , . .

  Woirhaye, . , ,

  , !..

  t 22001133 -- , .

  t - (), - 25 . , -- 2255 22001133,, 99::0000 ...., , - 15, .

  -, - , -

  ,

  - 25 - - - .

  MDRT, 9-12 , - 35 - 15 ,

  , , , - 8.000

  .

  t ;; - -

  , .

  , -

  ,

  ,

  .

  . ""

  ,

  . ....

  4 ( 2013)

  ( )

  xoris titlo:Layout 1 26/08/2013 11:01 Page 2

 • ( 2013) 5

  t ,

  ,, , , 21 22 , .

  t IInnssuurraannccee EEuurrooppee, - , - . - -- -- ,, -. - , Insurance Europe - - , InsuranceEurope, MMiicchhaaeellaa KKoolllleerr.. , InsuranceEurope . --, - -- -- (.. ) , ., -- oonnee ssiizzee , - - ., - , -- , -, . Koller : -

  - - ,

  . , Insurance Europe - - .

  xoris titlo:Layout 1 26/08/2013 11:01 Page 3

 • ( ) ( )A

  ..

  6 ( 2013)

  t , , - - . , -- -- . , , - , , -- 112288..000000 . 2010 - - , - . .. - ! - , - , ; , , ;

  t -, , - Metropolitan . , , - . , , . -

  .

  t IInntteerraammeerriiccaann , - , , 15% . , , - , - marketing, - - .

  : -

  Interamerican, ;;

  . .

  ,

  , Groupama .

  . , , .. --

  ,, .. .. . . ,

  .. ,, .. ..

  (

  /, . ).

  77 22000011 -

  .

  , .. , ..

  , .. , .. .. --

  .

  22000055 - ! , ( 125 Munich Re), . , .

  1100 11999988 - . , .. ,, .. --,, .. .. .

  xoris titlo:Layout 1 26/08/2013 11:03 Page 4

 • xoris titlo:Layout 1 26/08/2013 11:03 Page 5

 • t 55..880022..007755,,1199 -- 22001133, . , 31, - .

  , - - - - , -. - , , . ,, - : - - -

  , , -, - . -, , - . 2251 & .3758. , - - - - .

  8 ( 2013)

  ( )

  t -, -. , - , 15 , -

  110000..000000 -- . - - , -- .. - - -

  : 1.000 -, 500 250 -. , , - 10 . - , - 2 - 3 .

  t . --, Marketing ING

  Hellas, , ,

  . ING,

  ,

  ,

  -

  , , ,

  -

  .

  ING, -

  , ,

  ,

  , --

  .. ,

  , -

  , -

  ,

  ,

  ,

  , -

  . --

  IINNGG ,

  .,

  ING

  ,

  -

  .

  .2251 & .3758

  22001122 22001133 (( )) (())

  () 263.000 277.500 540.500 19.500 167.000 186.500 115500..000000 447733..000000 662233..000000 18.000 45.000 63.000 73.500 84.500 158.000 ( ) 403.500 137.000 540.500 55.500 55.500 .3758 * 390.000 55.000 445.000 11..331177..550000 11..229944..550000 22..661122..000000 *

  xoris titlo:Layout 1 26/08/2013 11:04 Page 6

 • xoris titlo:Layout 1 26/08/2013 11:04 Page 7

 • ( )

  25 2013 - -, - , - - .. , , - -

  :) - - -,) - .. - -, . -, .. -,) ) .

  , . , . - , . ,, . , - . , , , -, , -, , - -, - , - - , - , -, , -

  fora -, - , - , , . . . , , - , , 80, ( -) - , ., -

  t n memoriam , :

  () -

  -, 1923.

  - - .

  - (1942-

  1982) .. -

  -

  -

  , GeneraliLife, Alpha.

  .. -

  - . -

  . -

  .

  t n memoriam

  t - , , -, 16 2013, - . , 220000..000000 -, - , - 221100 -- 229922 ,, 4433 556688 ( - & ). , , - , - - , . - -, . , , - , , - . - - , - ., , -, , , -, - , .

  .: , - -

  ;

  10 ( 2013)

  xoris titlo:Layout 1 26/08/2013 11:05 Page 8

 • xoris titlo:Layout 1 26/08/2013 11:05 Page 9

 • 12 ( 2013)

  ( )

  1999 () - , , - - , - ( , - ). , , , . - - - . 1999, -, - ( 50 -), - . . , : , -, , - - , - . , , , -, - . , , : - ,

  - - . , - , , *. - , (, , !). -, , - , , - . , -, .., - , , . Insurance Europe ( - ) - - . - Executive Committee (- ) - - -. , Insurance Europe, -, -- - . , 14 , - .

  , , - - , . 14 , - -- ,, -- , - . 14 , - - -, - . , -- 225500 - . , , -, , - , -. , - 14 , : (- ). -- (networking) . - - - , - . --, - , , - , ,.. , , . --, ,

  ,

  skopia7:Layout 1 26/08/2013 11:09 Page 14

 • , , - . , - , . .. , -, - - . , . , , -, . ,, 2266 2288 22001133.. - : -: - . -. , - - : , 26 - cocktail AONBENFIELD. , 27 - :Cocktail party, MATRIX INSURANCE & REINSURANCEBROKERS S.A.. - , -, - , GUY CARPENTER & CO LTD. 15 : www.eaee.gr

  * (, - , & , A/V , , - , , - ..) - .

  ( 2013) 13

  ,. , - , --, - . - - , 1995, ,. ,

  . - , , - , , . - -- , - --, , , , , ,

  ! -, - - ( - - : Insurance andReinsurance ConferenceHydra October 1999 Balkans, Black Sea andEastern Mediterranean SeaCountries). , -, ( 7-10) 1999 , - 7 1999 ! 1 , . -, . , , , , -, , . -, . -, -, . , -, , . , , . -, - . . . , - / , , , -