20
FARSI

Ý ³ ù 5 ® ô 3 © ó ê ç · æ ó ¯ 6 ¸ ¨ ó Þ / ¯ 5 © ® ê ¨ ´ ç ´ ³ î ã © ã ® Ó ® ë © í ê ó ® ¸ ç

 • Upload
  others

 • View
  10

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ý ³ ù 5 ® ô 3 © ó ê ç · æ ó ¯ 6 ¸ ¨ ó Þ / ¯ 5 © ® ê ¨ ´ ç ´ ³ î ã © ã ® Ó ® ë © í ê ó ® ¸ ç

FARSI

Page 2: Ý ³ ù 5 ® ô 3 © ó ê ç · æ ó ¯ 6 ¸ ¨ ó Þ / ¯ 5 © ® ê ¨ ´ ç ´ ³ î ã © ã ® Ó ® ë © í ê ó ® ¸ ç

Department of Education Royal Street

East Perth WA

education.wa.edu.au

:SCIS- - - - :ISBN

Department of Education © Western Australia 2015

© Department of Education, Western Australia 2015 2

Page 3: Ý ³ ù 5 ® ô 3 © ó ê ç · æ ó ¯ 6 ¸ ¨ ó Þ / ¯ 5 © ® ê ¨ ´ ç ´ ³ î ã © ã ® Ó ® ë © í ê ó ® ¸ ç

© Department of Education, Western Australia 20153

Page 4: Ý ³ ù 5 ® ô 3 © ó ê ç · æ ó ¯ 6 ¸ ¨ ó Þ / ¯ 5 © ® ê ¨ ´ ç ´ ³ î ã © ã ® Ó ® ë © í ê ó ® ¸ ç

© Department of Education, Western Australia 2015 4

Page 5: Ý ³ ù 5 ® ô 3 © ó ê ç · æ ó ¯ 6 ¸ ¨ ó Þ / ¯ 5 © ® ê ¨ ´ ç ´ ³ î ã © ã ® Ó ® ë © í ê ó ® ¸ ç

© Department of Education, Western Australia 20155

Page 6: Ý ³ ù 5 ® ô 3 © ó ê ç · æ ó ¯ 6 ¸ ¨ ó Þ / ¯ 5 © ® ê ¨ ´ ç ´ ³ î ã © ã ® Ó ® ë © í ê ó ® ¸ ç

© Department of Education, Western Australia 2015 6

Page 7: Ý ³ ù 5 ® ô 3 © ó ê ç · æ ó ¯ 6 ¸ ¨ ó Þ / ¯ 5 © ® ê ¨ ´ ç ´ ³ î ã © ã ® Ó ® ë © í ê ó ® ¸ ç

© Department of Education, Western Australia 20157

Page 8: Ý ³ ù 5 ® ô 3 © ó ê ç · æ ó ¯ 6 ¸ ¨ ó Þ / ¯ 5 © ® ê ¨ ´ ç ´ ³ î ã © ã ® Ó ® ë © í ê ó ® ¸ ç

© Department of Education, Western Australia 2015 8

Page 9: Ý ³ ù 5 ® ô 3 © ó ê ç · æ ó ¯ 6 ¸ ¨ ó Þ / ¯ 5 © ® ê ¨ ´ ç ´ ³ î ã © ã ® Ó ® ë © í ê ó ® ¸ ç

© Department of Education, Western Australia 20159

Page 10: Ý ³ ù 5 ® ô 3 © ó ê ç · æ ó ¯ 6 ¸ ¨ ó Þ / ¯ 5 © ® ê ¨ ´ ç ´ ³ î ã © ã ® Ó ® ë © í ê ó ® ¸ ç

© Department of Education, Western Australia 2015 10

Page 11: Ý ³ ù 5 ® ô 3 © ó ê ç · æ ó ¯ 6 ¸ ¨ ó Þ / ¯ 5 © ® ê ¨ ´ ç ´ ³ î ã © ã ® Ó ® ë © í ê ó ® ¸ ç

© Department of Education, Western Australia 201511

Page 12: Ý ³ ù 5 ® ô 3 © ó ê ç · æ ó ¯ 6 ¸ ¨ ó Þ / ¯ 5 © ® ê ¨ ´ ç ´ ³ î ã © ã ® Ó ® ë © í ê ó ® ¸ ç

© Department of Education, Western Australia 2015 12

Page 13: Ý ³ ù 5 ® ô 3 © ó ê ç · æ ó ¯ 6 ¸ ¨ ó Þ / ¯ 5 © ® ê ¨ ´ ç ´ ³ î ã © ã ® Ó ® ë © í ê ó ® ¸ ç

© Department of Education, Western Australia 201513

Page 14: Ý ³ ù 5 ® ô 3 © ó ê ç · æ ó ¯ 6 ¸ ¨ ó Þ / ¯ 5 © ® ê ¨ ´ ç ´ ³ î ã © ã ® Ó ® ë © í ê ó ® ¸ ç

© Department of Education, Western Australia 2015 14

Page 15: Ý ³ ù 5 ® ô 3 © ó ê ç · æ ó ¯ 6 ¸ ¨ ó Þ / ¯ 5 © ® ê ¨ ´ ç ´ ³ î ã © ã ® Ó ® ë © í ê ó ® ¸ ç

Triple P

education.wa.edu.au

playgroupwa.com.au

© Department of Education, Western Australia 201515

Page 16: Ý ³ ù 5 ® ô 3 © ó ê ç · æ ó ¯ 6 ¸ ¨ ó Þ / ¯ 5 © ® ê ¨ ´ ç ´ ³ î ã © ã ® Ó ® ë © í ê ó ® ¸ ç

© Department of Education, Western Australia 2015 16

Page 17: Ý ³ ù 5 ® ô 3 © ó ê ç · æ ó ¯ 6 ¸ ¨ ó Þ / ¯ 5 © ® ê ¨ ´ ç ´ ³ î ã © ã ® Ó ® ë © í ê ó ® ¸ ç

© Department of Education, Western Australia 2015

(AEDC

AEDC

AEDC

aedc.gov.au

education.wa.edu.au

17

Page 18: Ý ³ ù 5 ® ô 3 © ó ê ç · æ ó ¯ 6 ¸ ¨ ó Þ / ¯ 5 © ® ê ¨ ´ ç ´ ³ î ã © ã ® Ó ® ë © í ê ó ® ¸ ç

© Department of Education, Western Australia 2015 18

Page 19: Ý ³ ù 5 ® ô 3 © ó ê ç · æ ó ¯ 6 ¸ ¨ ó Þ / ¯ 5 © ® ê ¨ ´ ç ´ ³ î ã © ã ® Ó ® ë © í ê ó ® ¸ ç

education.wa.edu.au

© Department of Education, Western Australia 201519

Page 20: Ý ³ ù 5 ® ô 3 © ó ê ç · æ ó ¯ 6 ¸ ¨ ó Þ / ¯ 5 © ® ê ¨ ´ ç ´ ³ î ã © ã ® Ó ® ë © í ê ó ® ¸ ç

© Department of Education, Western Australia 2015