بخش پذیری اعداد

  • View
    101

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

بخش پذیری اعداد. بخش پذیری اعداد. بخش پذیری اعداد. می خواهیم 26 شکلات را به طور مساوی بین 5 نفر تقسیم کنیم. به هر نفر چند شکلات می رسد؟. 1 شکلات اضافه آمد. بنابراین می گوییم: عدد 26 بر عدد 5 بخش پذیر نیست. بخش پذیری اعداد. - PowerPoint PPT Presentation

Text of بخش پذیری اعداد

PowerPoint Presentation

26 5 .

1 . : 26 5 .2 21 3 .

7 . : 21 7 .3 : (0) .1: 46 9 46 9 :954645-01 46 9 . 75 5 75 5 :15755- 75 5 .5525-0: (0) .:25 . .235691015------ 2 : (0 2 4 6 8 ) . 2 .: 2 :9220126 5 5 ( 0 5 ) .: 5 :9025105 5 5 5 . ( 5 ) :5101520253035404550... 10 10 ( 0 ) .: 10 :110901230191010 10 10 10 . ( 10 ) :102030405060708090... 3 16 3 . 7 3 .

. 23 . (3+16) 3

23 3 3+16 3 2 =1+1 3 3 3 . 528 3 . 15=8+2+5 15 3 . 120 3 . 3=0+2+1 3 3 . 42132 3 . 12=2+3+1+2+4 12 3 . 24042 3 . 12=2+4+0+4+2 12 3 . 110511 3 . 9=1+1+5+1+1 9 3 . 3 3 .

9 9 9 . 9 9 .

522 9 . 9=2+2+5 9 9 . 923121 9 . 18=1+2+1+3+2+9 18 9 . 523 9 . 10=3+2+5 10 9 . 9198 9 . 27=8+9+1+9 27 9 . 6 15 6 2 3 . 15 5 3 . 732 2 3 . 7320 3 5 .:

9 3 .

.