ข้อสอบ กสพท. ม.ค. ปี 58 ?· 2 5. การเปรียบเทียบจุดเดือดของสารต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  . .. 58

  1.

  13A 14B 14C 15D 15E 6 6 7 7 8

  . BC

  . CD

  . DE

  . AB

  . CAC

  2. :ABC

  A B C

  1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

  ABC

  1. A

  2. AC

  3. BBO

  4. B3IIAC3VA

  5. BCBC2

  . 134 . 14

  . 25 . 123 . 1235

  3.

  . Br > Ca > Cl Br- > Cl- > Ca2+

  . Ca > Br > Cl Ca2+ > Br- > Cl-

  . Ca > Cl > Mg Ca2+ > Cl- > Mg2+

  . Ca > Mg > Cl Cl- > Ca2+ > Mg2+

  . Cl > Mg > Ca Cl- > Mg2+ > Ca2+

  4.

  . BCl3 I-3 ClF3 . BCl3 NO

  -3 SOCl2

  . NO-3 PH3 SOCl2 . BCl3 NO-3 PH3 . I

  -3 SOCl2 ClF3

 • 2

  5.

  . HF>LiF . H3C -O- CH3 >HO- CH2 - CH3 Cl Cl Cl H

  . C= C > C =C . PH3 > NH3 . SO2 >SiO2 H H H Cl

  6. (CaCl2)

  (Na2CO3)

  .

  .

  .

  .

  Ca2+(aq)+ 2Cl-(aq)+ 2Na+(aq)+CO32-(aq) CaCO3(s)+2NaCl(s)

  .

  7. X4

  2X(s)+ 2 H2O(l) 2XOH(aq)+ H2(g)

  . XXO

  . XNaMg

  . X

  . X

  . (Cl2)CCl4X

  2CCl4

  8. :A,BC

  A

  Cl2

  B HCl

  C

  H2SO4

  . A . B

  . C . AC .BC

 • 3

  9.

  Cs-137Cs-137128mg Cs-1371mg(Cs-13730) . 60 . 150

  . 180 . 210 .240

  10. X

  -

  - XOXO2 - X

  X

  . [He]2s2 . [He]2s2 2p2

  . [Ne]3s1 . [Ne]3s2 3p2 . [Ne]3s2 3p5

  11. X210.011.0X

  10.8()X

  . .

  . . .

  12. (C3H8)(C4H10)

  0.649.6kg

  . 110.0 . 149.6

  . 154.0 . 158.4 . 308.0

  100

  80

  60

  0

  4020

  10.0 11.0

  () 100

  80

  60

  0

  4020

  10.0 11.0

  ()

  100

  80

  60

  0

  4020

  10.0 11.0

  ()

  100

  80

  60

  0

  4020

  10.0 11.0

  () 100

  80

  60

  0

  4020

  10.0 11.0

  ()

 • 4

  13. K2Cr2O71.00x10-5 mol/dm3K2Cr2O7

  Xg100cm3

  1.00cm3500cm3

  X

  . 0.147 . 0.294

  . 0.588 . 1.470 .2.940

  14. X0.0320molA20cm3

  -10.0oCY2.85gA20cm3

  -2.0oCXY

  AA6.0oC0.800g/cm3

  Y

  . 111 . 114

  . 142.5 . 178 . 223

  15. (Mg3N2)4.0g2.7g3.6g

  . 54 . 60

  . 75 . 83 . 90

  16. XY2X2Y4500cm3STP

  X2Y4XY2

  X2Y4(g) XY2(g) ()

  800cm3STP

  XY2

  . 15.4 . 25.0

  . 33.3 . 40.0 . 53.3

 • 5

  17. 1-4

  1. X

  2.

  3.

  Q2R3

  22oC

  4. Y Y

  . 24 . 34

  . 123 . 12

  . 13

  18. X

  ()

  X30oC1atm

  . X

  . 0.5atm50oCX

  . 10oCX

  . 0.5atm-10oCX . 0.5atmX

  -30 -10 10 30 50 70

  0.5

  1.0(atm)

  (oC)

 • 6

  19. 60atm27oC10L

  70atm(oC)

  37oC

  (=8.3JK-1mol-1 =0.082LatmK-1mol-1)

  . 31.5 . 62

  . 77 . 257 . 350

  20.

  . .

  . . .

  21. Mg(s)+ 2H+(aq) Mg2+(aq)+ H2(g)

  Mg5Mg10g

  HCl0.2mol/dm3

  Mg

  . Mg . Mg

  . Mg10-20 . Mg

  . Mg

  22. Br2HCOOH25oC

  Br2(aq)+HCOOH(aq) 2Br-(aq)+ 2H+(aq)+CO2(g)

  1dm3Br20.0120molHCOOH0.0500mol100

  Br-7.20x10-3molBr20100

  . 3.60x10-5 . 7.20x10-5

  . 1.20x10-4 . 1.44x10-4 . 7.20x10-3

 • 7

  23.

  1. Mg(s)+2HCl(aq) MgCl2(aq)+ H2(g)

  2. 2KClO3(s) 2KCl(s)+3O2(g)

  3. Ca(OH)2(aq)+CO2(g) CaCO3(s)+ H2O(l)

  123

  1. 2. 3.

  .

  . pH

  . pH

  .

  . pH

  24.

  . (1)(2)

  . (1) (2)

  . (1)(2)

  . (1)(2)(1)

  (2)

  . (1)(2)(1)

  (2)

  (1)ToC

  (2)5ToC

  (2)

  (1)

 • 8

  25. Ca(OH)2Ca(OH)2

  Ca(OH)2Ca(OH)2Ca2+

  OH-

  Ca(OH)2(s) Ca2+(aq)+2OH-(aq)

  1. CO2 2. H2O 3. HCl 4. NaOH 5. CaCl2 Ca(OH)2

  . 123 . 234

  . 345 . 124 . 235

  26.

  . A(g) + B(g) 2C(g) . D(s) + E(g) F(g)

  . G(g) I(g) + H(g) . 2X(g) Y(g) + Z(g)

  . 2P(g) Q(s) + R(g)

  27. H2(g)I2(g)

  H2(g)+I2(g) 2HI(g)

  (K)47

  .

  .

  . H2I2HI

  . H2I2HI

  . HIH2I2

  28. K1K2K3(1)(2)(3)

  (1) 2A2(g) + B2(g) 2A2B(g) K1 (2) A2(g) + 2B2(g) 2AB2(g) K2 (3) 4AB2(g) 2A2B(g)+ 3B2(g) K3 K1K2K3

  . 2K2 = K1 . K1 = K

  22K3

  K3

  . K2 = K1 - K3 . K1 = K

  22 + K3 . K1 = 2K2 + K3

  2

 • 9

  29. --

  HPO42- SO2-4 HS

  - CH3NH2 HCO-3

  . PO3-4 HSO-4 H2S CH3NH

  - CO2-3

  . H2PO-4 H2SO4 S

  2- CH3NH- CO2-3

  . H3PO4 H2SO4 H2S CH3NH+3 H2CO3

  . H2PO-4 HSO

  -4 H2S CH3NH

  +3 H2CO3

  . H3PO4 HSO-4 S

  2- CH3NH+3 H2CO3

  30. C6H5O2N0.6150g

  250.00cm3pH3.00

  . 1.0x10-6 . 5.3x10-5 . 2.5x10-4 . 1.0x10-3 .5.0x10-2

  31. -(-)pH3.0-5.0

  1.0mol/dm3

  .KF . NaCl . HNO3 . NaOH .NH4NO3

  32. 5

  pH ()

  A 3.0-4.6 - B 4.2 -6.3 - C 5.0-8.0 - D 6.0-7.6 - E 7.0-8.0 -

  . A . B . C . D . E

 • 10

  33. (C4H6O6)30.00cm3

  NaOH0.100mol/dm3NaOH20.00cm3

  . 0.30 . 0.50 . 1.00 . 1.20 . 2.00

  34. AB20cm3

  A B

  . NH4Cl 0.50 mol/dm3 HCl 0.50 mol/dm3

  . NaHCO3 2.0 mol/dm3 HCl 1.00 mol/dm3

  . NaOH 2.0 mol/dm3 CH3COOH 0.50 mol/dm3

  . NaH2PO4 0.50 mol/dm3 Na3PO4 1.00 mol/dm

  3

  . NaOH 2.0 mol/dm3 H3PO4 0.50 mol/dm3

  35.

  2MnO4-(aq) + 16H+(aq) + 5Zn(s) 8H2O(l) + 2Mn

  2+(aq) + 5Zn2+(aq)

  . 2 .3 .5 . 7 . 10

  36.

  . Co(NO3)2 + 6KCN K4[Co(CN)6] + 2KNO3

  . 2NH3 + 5O2 2NO + 3H2O

  . 2K2CrO4 + 2HCl K2Cr2O7 + 2KCl + H2O

  . 3Cl2 + 6NaOH 5NaCl + NaClO3 + 3H2O

  . 2Al + 6H2O + 2OH- 2[Al(OH)4]

  - + 3H2O

 • 11

  37.

  E0 (V)

  O2(g) + 4H+(aq)+4e- 2H2O(l) 1.23

  NO-(aq) + 4H+(aq)+3e- NO(g)+ 2H2O(l) 0.96

  Fe3+(aq) + e- Fe2+(aq) 0.77

  Zn2+(aq) + 2e- Zn(s) -0.76

  Al3+(aq) + 3e- Al(s) -1.68

  Ba2+(aq) + 2e- Ba(s) -2.91

  Li+(aq) + e- Li(s) -3.04

  . 2Al3+(aq) + 3Ba(s) 3Al(s) + 3Ba2+(aq)

  . 2Zn2+(aq) + 2H2O(l) 2Zn(s) + O2(g) + 4H+(aq)

  .O2(g) + 4H+(aq) + 4Fe2+(aq) 4Fe3+(aq) + 2H2O(l)

  . NO-(aq) + 4H+(aq) + 3Li(s) NO(g) + 2H2O(l) + 3Li+(aq)

  . 2NO-(aq) + 8H+(aq) + 3Ba(s) 2NO(g) + 3Ba2+(aq) + 4H2O(l)

  38.

  (1) Pb Ni2+

  (2) Ni Cd2+

  (3) Ag HCl

  (4) Pb Ag+

  (5) Pb HCl

  . HClPb

  . Ni> Ag >Pb

  . HClNiAg

  . Cd> Ni >Pb> Ag

  . Ni2+ >Pb2+ > Ag+ > H+

  3

  3

  3

 • 12

  39.

  E0 (V)

  Fe2+(aq) + 2e- Fe(s) -0.44

  Cu2+(aq) + 2e- Cu(s) 0.34

  O2(g) + 2H+(aq) +2e- H2O2(aq) 0.69

  Fe3+(aq) + e- Fe2+(aq) 0.77

  H2O2(aq) + 2H+(aq)+2e- 2H2O(l) 1.77

  S2O2-(aq) + 2e- 2SO2-(aq) 2.01

  1. Cu(s)Cu2+(aq)Fe2+(aq)Fe(s)

  2. Pt(s)Fe2+(aq),Fe3+(aq)H+(aq),H2O2(aq)Pt(s)

  3. Pt(s)SO2-(aq),S2O2-(aq)H2O2(aq)O2(g)Pt(s)

  . 1 . 2

  . 3 . 12

  . 13

  40.

  .

  .

  .

  .

  .

  8 4

  4 8

 • 13

  41.

  1.

  2. KClK2O63

  3.

  . 1 . 2

  . 12 . 13 . 23

  42.

  1. 3,4,5,5-tetramethylhexane

  2. 2,3-dimethyl-3-pentene

  3. octylacetate

  4. N,N-dimethyl-2-pentanamine

  . 12 . 23

  . 14 . 34 . 134

  43. C5H10(A)

  (B)(A)(B)

  (A) (B)

  . 3 2

  . 4 2

  . 3 4

  . 4 3

  . 4 4

  CH3-CH2 CH3 CH3CH3-CH-CH-C-CH3 CH3 CH3CH3-CH-C CH-CH3 CH3 O

  CH3-C-O-(CH2)7CH3CH3-CH-CH2-CH2-CH3CH3-N-CH3

 • 14

  44. XYZ

  X + Br2 C4H8Br2

  Y + Br2 C5H11Br + HBr

  2Z + 15O2 10CO2 + 10H2O

  . ZBr2 . XKMnO4

  .YZ . XY

  . Y

  45.

  1. CH3COOHCH3CH2OH 2. CH3CH2OCH2CH3CH3CH2CH2CH2OH

  3. CH3COOC2H5C2H5CO2CH3 4. CH3CH2CH2CH2OHCH3CH2CH2OH

  5. CH3COOC2H5CH3CH2CH2OH

  . 25 . 124

  . 134 . 135 . 234

  46.

  A.

  B. B5595

  C.

  D.

  99.5

  E. (CNG)(NGV)

  (LPG)

  . ABC . BCD

  . CDE . ACD . ADE

 • 15

  47.

  . AB . BC

  . AD . CD . ACD

  48. A- D

  1.

  2.

  3.

  4.

  . A> B > C > D

  .D

  .A

  . BC

  . I2D> C > B > A

  49.

  . . 2

  . .

  . 3

  NH(CH2)5C

  O

  n

  (A)NH(CH2)6NHC(CH2)4C

  O

  n

  O(B)

  CH2CHCH2C

  Cl

  nCl

  Cl(C) CH2CH CCH2

  CH3n

  (D)

  COOH

  COOH

  COOH

  COOH

  COOH

  H2N C

  H

  C

  O

  N

  H

  C

  H

  COOH

  C

  O COOHN

 • 16

  50. pH25oC

  pH

  pH

  1 5 7

  2 7 20

  3 10 5

  4 7() 5

  .

  . pH=10

  . pH

  . pH7

  . pH

  . ..58

  1. 2. 3. 4.- 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

  21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

  31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

  41. 42. 43.- 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. -

 • 17

  1. A,B6

  2. .ANe, BMg, CCl

  3. 12Mg 2 8 2 12Mg2+ 2 8

  17Cl 2 8 7 17Cl- 2 8 8

  20Ca 2 8 8 2 20Ca2+ 2 8 8

  Ca > Mg > Cl Cl- > Ca2+ > Mg2+

  4. BCl3 ,I-3,ClF3

  NO-3 ,SOCl2,PH3

  Cl Cl Cl H

  5. C =C C=C

  H H H Cl

  6. H+ >Pb2+ > Ni2+ > Cd2+

  39.

  40.

  41.

  42. -1