บทที่ 7 การจัดการความปลอดภัย (Safety Mgt)

Embed Size (px)

Text of บทที่ 7 การจัดการความปลอดภัย (Safety Mgt)

7

2

Chapter3 Accident Prevention

S.Santiteerakul

3

(Safety Management) 2

Chapter3 Accident Prevention

S.Santiteerakul

4

o

(Job description)

o

(Working Environment) o

(Work Method)

o

(Personal Protection equipment)o

o

(Safety Rules) S.Santiteerakul

Chapter3 Accident Prevention

5

1. 2. 3. 4.

Chapter3 Accident Prevention

S.Santiteerakul

6

,, , ,

,

Chapter3 Accident Prevention

S.Santiteerakul

5 7

Chapter3 Accident Prevention

S.Santiteerakul

(Safety Policy)8

Chapter3 Accident Prevention

S.Santiteerakul

9

Chapter3 Accident Prevention

S.Santiteerakul

10

Chapter3 Accident Prevention

S.Santiteerakul

11

Chapter3 Accident Prevention

S.Santiteerakul

12

Chapter3 Accident Prevention

S.Santiteerakul