Κατάλογος GTgreen

 • View
  219

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tα πάντα για την Θέρμανση - Ψύξη - Κλιματισμό

Text of Κατάλογος GTgreen

 • I| *-.k

  -r !* i.

  *"-.:.

  -*Y:sg*rr* .-;";

  CV KCt oKovo[

  o6gfan cis

  lolini ng

  vic 6ngvn6 6von

  6ng ni6ng o(l io

  ng obv oivd

  olg Uo6g pe1let

  o6lg 0o o6lg peIiet o

  ng pe1len oil

 • Fan-coi[s VoU

  oxo - Kodog - Kd oo69 _ do- ooligr6no ol o6o o fan coi|s n GRE o]nov nnil ovobvo v6g od. M no0olo onlo6 6ng vo0oo ol ootiooxlolilo o6vn LCD, ov[ onvdv, [o ol ool6 xllo6.

  &nE.ffiiridea

  Ynq ono6olq, doo. Al6to o o6 nlr no6n oig.

  Ko6q oxlo69 ol jon dooon. :&goooI${Aftfrffi4}$ol ononoi|-lARZMAN noojv 6xr 6vo vo onnci.loovlg ovdg o xcbo og lo ooli dovon, od ol vodvov 6og og xbog o onlloi oog lroo l olovold.E[vo nion 6vog olovol69 6nog v no[ 6vo dxov o0ono6ovong 6v (lo ivol ovolvlo6vo ri noooivv6o dl.Yndxl nfrng old loxOog on6 o'5Kw q 3Kw, o6 xcbo r vodvog xovoonq.lo6ov to6nn lofig 5o% fi 1 oo% n on6oog og loolov6non vdlg. H 6no dol ovoo lion dovon.ol ononoi HARZMN ivl odMnol lo xion o olojg lo] (nooodvo loo0) xilo. ol vodvoood no o6ov vol olio, lo ov 0o xo ngoooiq o xcbo l nv dn dovolr o.lodov v no i oi.

  HaKKoi aBnol nlo[ ng oo0v ovtdotg o o[vov o v6ng dtoon oril 6nq dvoq inog noio ivovto ootdolg dxl 1 20 . Yndxov ol ovoooldovd. H olov6non o vflo no[v dol t o 32% x(nv xon vxlvo0 1oog, vcb x6on vxlvoi ]oo nolov6non oiv dol ol o 62o.

  ,lll:,1:r.l

  domusa

  . r,

 • &o,nee"Movi oixo DC inverter.

  nf vdon v6rg,Ynf no6no oootig &1 o x6vto novori 0non.6to l ll6 oo xlion.

  Ao6olq:0n: 9.o41 Btu/h - 23.890 Btu/hovon: 1 2.o,| o Btu/h - 26'6 1 o Bt/^

  TosHlBA mS#/Movio oixo DC inverter

  M ln6 nrol6 oti.ni oovdon vdytcKoto69 odo io ndoooq AG

  Aoio_lc: _ 0n: 2.5 .4'5k'l,uvu||. J. - f,. \ry *"

  DGI

  lo

  .:r.1,

  G ?wGir(E. Gl

  A ENP.E]Ak

  Movio oixo a|| DC inverter.

  xvooi all DC inverter ino odnn.Andon otonli

  .. FEEL,.toio ..BLoW,' o6oo oolooi1 o x6vlo novolo lnon.

  Ao6olq:0n: 8.87 1 Btu/h - 25.8oo BtU/h6ovon: 9,7 25 Bt/h - 32.250 BI/h

  Ft'"ffiffi#ffi#'ffi

  Movio

  n6q l o6qloi drongXovo6 3 oodv,Flo.xn

  roi lrig oviog

  Ao6olg:0n: 8.ooo Btu/h . 3o.ooo Btu/h6von: 9.ooo Btu/h - 3o.ooo Btu/h

  G idea

  oixo inverter

  DGI

  l

  ,ta:t

  i::

  Movio oxo inverter

  Bdvo to o oxlo6 og, ttdovdlo rg o0xovg olig. Mdn diotxv ovdv.

  Ao6olq:0n: 8.ooo Btu/h - 3o.ooo Btu,/hoon: 9.ooo Btu/h - 3o.ooo Btu/h

  Mov 9 - 12. 1a - 24lnverters 7 - 9 - 12 - 18 - 24

  Ao6olq:0n: 8.ooo Btu/h - 3o.ooo Btu/h6ovon:9.ooo Btu/h - 3o.ooo Btu/h

  Ao6oq:jn: B.o.oo Btu/h - 3o.ooo Btu/h6' vn:9.o0o Btu/h - 3o.ooo Btu/h

  r{rTAcl{t

  ..1 B.53o Btu/h - 17.065 Btu/h

  .

  Movi oixo DC inverter.

  M onivo ono novrg|0x||n |V| nV ovdon dc 2o% UYK|n nootd ooo.oMnd r 6 do.

  Movio oixo a| DC inverter.

  rd cut out l xiloug xlo.iq.Ktvo6o xvtd xntotd nonooov lt69 l6or g,Ux|to ol ot6 nrdMov.

  Ao6olq:

  ,, {..-..

  ,|Movio

  3'

  Ano6olq: ;

  :ra.OOO Btulh -

  ulo

  :inverter.

  I 1.60.0 Btu/h = 25.6On Btu/h

  i;s*u*,+

 • GGR

  BuderusLogatherm WPL

  comact vi 6ng nhg 6oong-voj von- 0n & o6 v6xiong n6 7 kW g 25 kW

  0 vig 6ng 6-vor-1 Logatherm WPLng Buderus xnoonoo0v nv v6 o g dovo nV il 6vong,ing oJ voJ xilong.ir Jnq, vong ooJ vo0xfiong n6 6v oJon'n oooi ndv 6onho, o onflo o x[o ooJ v0xfiong o od xoho ng ovdg,6on doon.h oo0 voO xriong g 5B"C'v6n og o h oo[K-|5",

  |{aaeqt-i te-

  l.|ITcl{lAv[ 6ng YUAK|

  on o 4 n, 6 B .29 Kw/hYn6 6 n6oong 4,31 cop

  Xn6 6oog oig oilnongxvoi DC lnverter

  a6 o xiong od oog 55C

  ::'''''.,'.

  **.'.j

  .,1

  .tl

  .i

  tti

  :lal:ui

  .;i

  ri?su ..,,/.i..,:lJ'' l\,;'o vg 6ng WATERSAC noofov Jn , fvon o6 v6Xnn oj n6 ovoit n6ong do oov6non v6gEn6vn o 69 og -1 5 "C h oo(.ool hg voJ 69 50 "C, x(g voon dno oh vonq ov vbv xfionq.0on ohg doon ng fiq vdg o oo6von[, |\z1ov ovood 5,6,B,l ,.l3,l6 Kw.

  ffiffi

  - ,U.

  Evo fV},upn fn, {},d a.x|*l dn {XUn s' dUE i}pU{

  ,l:i':r::,

  t-EIFEr.r|

  Avi[g ong

  .}Ge

  . H v[ 6ng Versati noi oio v og

  npoo6 n6n h dvon [o6 ou xo &o6 v6 xhong] 6g g x6q o xo6vo!

  ,4no[ -io v vo[ o dxoog odog,od vviog oi.; dog oondv KU

  nnh 6vong, Md o v6g og, onoibvgnhg g v6nq o(g o.

  An6og 6 5,5 Kw g 15,5 w,

  .

  vf, U** ..]..vn & r,ron onodnon. Aodr oiog nq odooonq.Mnvti ovinon ooiog. Mdn ldlo riq. .Xon6o 6oog lofog. oo6on l dln ovooooig o,0og oo xbo. Eolovonon xcilo.Bion ng oronllrg o xo & ooonoinon vooioc.Mn non ng oooolog o xilo. xdlon oiodnon oov vnlvoovtoo d ng doong 6nog olvoBoiKlotoog x[g nv nlofo ov o6o 6ng o d oiuo.Min odq noov 6 nq nlo oolrg & ool6onq|oU|o og. Avonoio onv nlofi n nn6 onog [vio6nog-0ng:voMdng]...-.....'...Exog

  ng ooiog o

 • Avi[g dng

  TOSHIBAMiNi-SMMS - ri Movd VRFo dog ovoodg ing ndong (CoP)n o (4.61 4HP); voonjnon6vo ino vhq 6oong.ly'dn noi oi.lv ovd 6x 9,oo0v v ov0v o dv riovd. n6g noo69 ooig DC unil no6n n6n ooi,nirg oxodg ng irg vdg(70olo 6o9 6og n6 nv odv ovdVRF) n o v ooni ooho,Aodog d 6 Kw 6c l 6 Kw,

  *

  '--..*

  :1,,I

  A6g Av[g6ng ong (scroli)oun o6g vovollo Ko oooqvon6g 6ng/vongo6og 6 6 Kw q 2B Kw.

  $-q1if$]:1.';: ]".*#

  s, ideaASSAU: Av( 6ng-VoUll-l9KwH [ 6ng [v i oil ovd noJ nv 6n oU oKo0 nV ti dv v6g, o vlg6ng ng assau xnoonoov nv xvooiinverter oo nv lun n0 oJn6oong (cop) 6 o ig ooiq.

  -, ffi*Etr}s*..* ffifrffiffLr..;;;"

  ;.,,u.,.". no]H vi 6ng RHAU ARo nood

  v6 6 ov 6 6,0 vig 6ng ARo iv 6og o 7

  iq n6oong nd B dg 33 kW ivdng i h

  doon, xo6 iv xo g nog oUvong ng ohg o 6.

  o vq ARO 6 B-l 5 K\, nxv vo6vo ni 6ong

  ooxo,

  ry

  wffi

  ]il]l

  *,ffiffiffiffiffio oUon d 6 Drehclip quattro iv 0ooonv doon' dno v x oli ovoovi

  ]oo onv ononon' Xn n6 hon oon [v dno dg V,

  Kdno 6von 0n . vd v xi nd oi,dno oig 6x 6vo ,x. onxvu

  Bxxdetr&xs6Vn o Logafix PUR-HRM

  o noonon6v oUon Logafix PUR-HRlVo noo6 n n6oon 6nq dvon o oi, H oi vh

  o6n n oi v oondv dvv o oUon LogafixPUR-THR/@ nv oi h: oh oo dv

  f'1. ,,.}

  W.ffi@g.{#tr

  |-1 oh Daikin Altherma n;,.";.i.,;o.i.;o ov v o nvoilv iv n 6 lon v .. .^ov o.novou rr oovon J crq ddog onv oi ogl H ri-ov roo. o n r ] 1' l4 &1 6 kW (ovooh on1.|-j Vn v 6ng og/vi6x ooi x6v inverter, ooion inverter ni ovxig nvnh ooi xbou, d ou xov n6o n on ng vdongv6g d 30l o oUon o6 o0on n/off,

  ffiffi,'ffit''-.JffiEi.Lffiffiffi,wgtffi!ffir

  'ffirff4W'i

  Evo fVn

  ccDfLP

  -V-

  oi: ononongB]of|oor: oion dgfig dong (doptima, d TS), oion odvo n,o0n oonongacker, o0n..n6nong dq,o0n nhg 6nong, ;"

 • HAKd Uri

  lrTRA,

  rNnA,

  INRA, tH ooivq v od n[oon glass .

  3ng vdg nd oit ,,.i.. ...... ..,.ll...:....ll:l

  cLB r 60 & 200 (0P)

  INRA, LN6 od nbv on6v o6n made in Cermany,Ev[ don onfig dog, n6n: l 2O t 3OO|t

  ZENTRATHRMt'I|I|Gil

  lric orq. Do:bIe g|ass,ng xoJ, ovio i xd nigno6nong. il nvon voioxdB & ouv(-Bdog ovg. 6 do Joodng on6ng onv vooi,Xn6n(: l 20-l 5-200 lt,

  o6n vi

  Iznl-lrI

  An6 v[o xdo ilv noi.lvng xoj-ov[o nilg no6nong.Eh 6von vo x6,2nng & 3nng vg'6 ioo oig. Bdog vo6vg'Xn6n: 1 2o-1 6o.200-250-30 lt.

  ......,,;;*1ff.1,...o

  (Kn vd)

  .iH.*x.'i:.ifi:*"*(li ovd)

  c9M9oJ4RHod oofi

  nlv o6ov2ng & 3nng

  v6g,

  nxi o0

  0ovng

  V U

  .ij] lj

  ; .:..

  ra *;

  '* ffix*&ffi*$ Buderus I!. ,,uqerus 1 strUtrE

  voonfo dvon

  noi o"\6q nv on6

  Voo-.....................-

  ion UoBorin vong

 • Mov6vtog dnognoio - io.

  Yn6g o6g 6oong 93%.Anodorg o6 28 - 93 Kw.

  Mdn ldlo hg.luderusdnq oio - oio.

  Koi vl6 nol6n.M novr6 dxo vrdtong

  & n6o lxlong o-ivo0 xong o ovoo

  don nloig vdlog.Ano6olg on6 23 - 1.2oo Kw.

  &..]..l...}:.a

  ,.t , omusaMov6vto o6von ovdnio.Ano6org on6 28 - 58 Kw.ln6 6von no &dv.lior t olo

  i ndr ovxo0g ooxnq

  A6von vd xoUlvn 6 lnox noovon ou o Ung.

  voodvo n6,l.6 20-25-35 Kw.

  Xo1 lvo g 6n g f,bYn6g 6q 6oong. Avoor

  ooltodg ooiou.|ox6 6von ov oo ol nv ndo.

  onll oni nv. A6n toYio.Xon vrolr dlon ovd ov lvlc

  o odvt n ldl g ou.Anoootg on6 20.ooo - .| .ooo.ooo Kcal,/h

  fvt l tloojuvot.

  oti nAoKoJ lBno comact

  ff} o,,,u

  F

  ,,'::;**

  Aovon ovd oorfi govong vdrtdo.lni onxo6von o6no & v odv.A6 2o.ooo - 5o.ooo Kca|/h.

  evolution solar 3ODXAvoio n6l 130 & 25o Ln6on 3o,2 K

  ffi::

  MetropoisDGT

  ev|uton solar 3oFDAvoio 6l 150 LT

  oltig vdnongn6oon 3o,2 KW

  E[oxo d8n UKo0 oUI

  :!

  .,::t..,

  {:l!

  a:.

  it::

  f:

  q

  } dousi,,ooli ovio

  Format DGTvd

  Murre|e DG

  .l(iogi,ovl lr xvoo i.

  M vo noo6g oo0voO xiong o| o|ionop..o6.

  s l m e roro6vg toodolg. Eoo xllonq.LUio Ko. Yn6q ono6olg ol olovo[.nodolg nd 7,5 dg 30 Kw.

  ry

  ooU.

 • Bn =]io

  slm solDAA looor no

  ,]

  6Kw .q 57 K'n6 6vn 6oon

  .'-^''' '''. ^;. |o\ o dn ilq

  o[v/dog dog !ong,

  Ny' n oxn6n.__jo - PeIlets

  Buderusng io vdoong 6g

  ng bv Koi Harzman Pyro.0 ng obv oiv ndngHARZVA PYRO [v x0vo ng

  J V.on v 1o on on'o onoio iv dno 6o9 og

  1og oi.lv o[vB69 n6oonq B30lo.

  Ano6o 6 50 Kw B0 Kw,

  ,*1 =,,,.^,,*1oo n6on .oio

  n6 .o xi; |\,/ n

  6 o POWR 3 noo6g o nv0 o NRCY.

  ,gxg ng Uong nvfl

  n o6vn,6o o do ov6

  .ig oxiog: 2 vPOWER (24 & 33 kW)

  4 ov R6Y (21'26'30'34 kw)

  6ng =Jo 6ong, 869 ndoong no ( 920lo .

  ov nov6 niv v 6xo v ilv

  6v nov6 xo o voil d ooonri