36
Πρώτα βήματα

Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού

Πρώτα βήματα

Page 2: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού
Page 3: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού

Πνευματική ιδιοκτησία και Άδειαχρήσης

Οι μόνες εγγυήσεις που ισχύουν για ταπροϊόντα και τις υπηρεσίες της Hewlett-Packardπεριέχονται στις ρητές δηλώσεις πουσυνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και υπηρεσίες.Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν δύναται ναερμηνευθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δενευθύνεται για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ήπαραλείψεις του παρόντος εγγράφου.

Η HP αποποιείται κάθε ευθύνης σχετικά με τηχρήση ή την αξιοπιστία του λογισμικού της ότανχρησιμοποιείται σε συνδυασμό με εξοπλισμόπου δεν παρέχεται από την HP.

Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει πληροφορίεςιδιοκτησίας που προστατεύονται από το νόμοπερί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται ηδημιουργία φωτοτυπιών, η αναπαραγωγή ή ημετάφραση σε άλλη γλώσσα ολόκληρου ήμέρους του παρόντος εγγράφου, χωρίς τηνπροηγούμενη γραπτή άδεια της HP.

Hewlett-Packard Company

Ταχ. Θυρ. 4010

Cupertino, CA 95015-4010

USA

Copyright © 2000–2009 Hewlett-PackardDevelopment Company, L.P.

Αυτό το προϊόν ενσωματώνει τεχνολογίαπροστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων πουπροστατεύεται από ευρεσιτεχνίες στις ΗΠΑ καιάλλα πνευματικά δικαιώματα. Η χρήση αυτήςτης τεχνολογίας προστασίας των πνευματικώνδικαιωμάτων πρέπει να εξουσιοδοτηθεί από τηνMacrovision, και προορίζεται για οικιακή καιάλλες περιορισμένες χρήσεις θέασης μόνο,εκτός αν υπάρξει διαφορετική εξουσιοδότησηαπό την Macrovision. Η αντίστροφη μηχανική(Reverse engineering) ή η

αποσυναρμολόγηση(disassembly)απαγορεύεται.

Οι ονομασίες Microsoft και Windows 7 είναισήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporationστις Η.Π.Α. Το λογότυπο Windows και ηονομασία Windows 7 είναι εμπορικά σήματα ήσήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporationστις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες/περιοχές.

Η HP υποστηρίζει τη νόμιμη χρήση τηςτεχνολογίας και δεν εγκρίνει ούτε ενθαρρύνει τηχρήση των προϊόντων της για σκοπούς πέρααπό αυτούς που επιτρέπονται από τους νόμουςπροστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο ενδέχεταινα τροποποιηθούν δίχως προειδοποίηση.

Page 4: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού

Κατανόηση του χώρου στη μονάδασκληρού δίσκου

Η μονάδα σκληρού δίσκου στους υπολογιστέςHewlett-Packard και Compaq μεπροεγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημαMicrosoft® Windows μπορεί να εμφανίζεταιμικρότερη από το μέγεθος που αναφέρεται στιςπροδιαγραφές του προϊόντος, στην τεκμηρίωσηή στη συσκευασία. Οι σκληροί δίσκοιπεριγράφονται και διαφημίζονται από τουςκατασκευαστές αναφορικά με τη δεκαδικήχωρητικότητα (βάση 10). Τα Windows Vistaκαι άλλα προγράμματα, όπως το FDISK,χρησιμοποιούν δυαδικό σύστημα αρίθμησης(βάση 2).

Στην δεκαδική παράσταση, ένα megabyte (MB)ισούται με 1.000.000 byte και ένα gigabyte(GB) ισούται με 1.000.000.000 byte. Στοδυαδικό σύστημα αρίθμησης, το ένα megabyteισούται με 1.048.576 byte και το ένα gigabyteισούται με 1.073.741.824 byte. Λόγω τουδιαφορετικού συστήματος μέτρησης, ίσωςδιαπιστώσετε διαφορά μεταξύ του μεγέθους πουαναφέρουν τα Microsoft Windows και τουδιαφημιζόμενου μεγέθους. Η χωρητικότητααποθήκευσης της μονάδας σκληρού δίσκουείναι αυτή που δημοσιεύεται.

Τα Microsoft Windows αναφέρουν μικρότερηχωρητικότητα στο εργαλείο "Εξερεύνηση τωνWindows" και στο παράθυρο "Υπολογιστής"επειδή εμφανίζουν πληροφορίες για έναδιαμέρισμα του σκληρού δίσκου κάθε φορά.Ένα από τα διαμερίσματα περιέχει τιςπληροφορίες αποκατάστασης συστήματος.

Page 5: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού

Πίνακας περιεχομένων1 Λήψη πληροφοριών

2 Εγκατάσταση του υπολογιστή σαςΠροστασία του υπολογιστή σας .......................................................... 4Οδηγίες για την εγκατάσταση λογισμικού και συσκευών υλικού ............... 5Σύνδεση στο Internet ......................................................................... 6Μεταφορά αρχείων και ρυθμίσεων στον νέο σας υπολογιστή .................. 7

3 Αντιμετώπιση προβλημάτων και συντήρησηΔεν ξεκινά ο υπολογιστής .................................................................. 8Ενεργοποίηση .................................................................................. 9Οθόνη ............................................................................................ 9Πληκτρολόγιο και ποντίκι (με καλώδιο) .............................................. 10Πληκτρολόγιο και ποντίκι (ασύρματο) ................................................ 12Ηχεία και ήχος ............................................................................... 14Πρόσβαση στο Internet ................................................................... 15Αντιμετώπιση προβλημάτων λογισμικού ............................................. 15Συντήρηση ..................................................................................... 19Αποκατάσταση συστήματος .............................................................. 22Δίσκοι αποκατάστασης .................................................................... 26

ELWW v

Page 6: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού

vi ELWW

Page 7: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού

1 Λήψη πληροφοριώνΤύπος πληροφοριών Τόπος εύρεσης

Εγκατάσταση τουυπολογιστή.

Η αφίσα εγκατάστασης παρέχεται μαζί με τον υπολογιστή σας.

Δείτε τα βίντεο με τις οδηγίεςσχετικά με τη χρήση τωνδυνατοτήτων του υπολογιστήσας.

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/supportvideos (μόνο σταΑγγλικά)

Χρήση του υπολογιστή.

Συνδεθείτε στο Ίντερνετ.

Επαναφορά εργοστασιακώνρυθμίσεων.

Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός)

Ενημερωθείτε για τον τρόποχρήσης του λειτουργικούσυστήματος Microsoft®Windows® 7.

Βρείτε πληροφορίες σχετικάμε τον κωδικό πρόσβασηςτων Windows 7.

Επίλυση προβλημάτων τωνπιο κοινών προβλημάτωνυλικού και λογισμικού τουυπολογιστή.

Βρείτε συνδέσεις γιαενημερώσεις τωνπρογραμμάτων οδήγησης.

Διαβάστε τις συνήθειςερωτήσεις.

Βοήθεια και Υποστήριξη

Κάντε κλικ στο πλήκτρο Start (Έναρξη) και κατόπιν κάντε κλικ στο Helpand Support (Βοήθεια και Υποστήριξη) ή επισκεφτείτε τη διεύθυνσηwww.hp.com/go/win7.

Εργαλεία αντιμετώπισης προβλημάτων των Windows 7

1. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Start (Έναρξη), κάντε κλικ στο ControlPanel (Πίνακας ελέγχου) και κατόπιν κάντε κλικ στο System andSecurity (Σύστημα και Ασφάλεια).

2. Στην περιοχή Action Center (Κέντρο ενεργειών), κάντε κλικ στοFind and fix problems (troubleshooting) (Εύρεση καιαντιμετώπιση προβλημάτων).

ELWW 1

Page 8: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού

Τύπος πληροφοριών Τόπος εύρεσης

Εύρεση ηλεκτρονικώνοδηγών χρήσης και τεχνικώνπροδιαγραφών για τομοντέλο του υπολογιστή σας.

Παραγγελία ανταλλακτικώνκαι εύρεση πρόσθετηςβοήθειας για τηναντιμετώπιση προβλημάτων.

Τοποθεσία υποστήριξης της HP στο web: www.hp.com/support

Αναβάθμιση ήαντικατάσταση στοιχείων τουυπολογιστή σας

Οδηγός αναβάθμισης και επισκευής

Κάντε κλικ στο πλήκτρο Start (Έναρξη), επιλέξτε All Programs (΄Ολατα προγράμματα) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή User Guides(Οδηγοί χρήσης).

Αν ο οδηγός δεν είναι διαθέσιμος σε αυτήν τη θέση, επισκεφτείτε τηδιεύθυνση www.hp.com/support

Εύρεση πληροφοριώνεγγύησης του υπολογιστή.

Λήψη τεχνικής υποστήριξης.

Οδηγός Περιορισμένης Εγγύησης και Υποστήριξης ή στις ΠληροφορίεςΕγγύησης και Υποστήριξης που παρέχονται με τον υπολογιστή σας.

Λήψη ενημερωμένωνπληροφοριών και βοήθειαςαπό την κοινότητα τωνWindows.

www.hp.com/support/consumer-forum

Σύνδεση σε μία τηλεόραση. Παρακολούθηση τηλεόρασης και εγγραφή

Κάντε κλικ στο πλήκτρο Start (Έναρξη), επιλέξτε All Programs (΄Ολατα προγράμματα) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή User Guides(Οδηγοί χρήσης).

Αν ο οδηγός δεν είναι διαθέσιμος σε αυτήν τη θέση, επισκεφτείτε τηδιεύθυνση www.hp.com/support

Λήψη ειδικών βοηθητικώνπρογραμμάτων για τουςκατόχους υπολογιστών.

Φάκελος PC Help & Tools (Βοήθεια και Εργαλεία υπολογιστή)

Κάντε κλικ στο πλήκτρο Start (Έναρξη), επιλέξτε All Programs (Όλατα προγράμματα) και κατόπιν κάντε κλικ στο PC Help & Tools (Βοήθειακαι Εργαλεία υπολογιστή).

2 Κεφάλαιο 1 Λήψη πληροφοριών ELWW

Page 9: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού

Τύπος πληροφοριών Τόπος εύρεσης

Συντήρηση του υπολογιστήσας.

HP Support Assistant (Υποστήριξη της HP) — Σας βοηθάει να διατηρείτετην απόδοση του υπολογιστή σας και να επιλύετε προβλήματαγρηγορότερα χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένες ενημερώσεις,ενσωματωμένα διαγνωστικά και καθοδηγούμενη βοήθεια.

Κάντε κλικ στο πλήκτρο Start (Έναρξη), επιλέξτε All Programs (Όλατα προγράμματα), κατόπιν HP και στη συνέχεια κάντε κλικ στοHP Support Assistant (Υποστήριξη της HP).

Βρείτε εργονομικέςπληροφορίες.

Οδηγός ασφάλειας & άνεσης

Κάντε κλικ στο πλήκτρο Start (Έναρξη), επιλέξτε All Programs (Όλατα προγράμματα) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο User Guides (Οδηγοίχρήσης) ή επισκεφτείτε τον Διαδικτυακό τόπο www.hp.com/ergo.

ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ! Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή καταστροφής του εξοπλισμού σας:Τοποθετήστε τον υπολογιστή σε θέση μακριά από νερό, σκόνη, υγρασία και αιθάλη. Όλα αυτά μπορεί νααυξάνουν την θερμοκρασία στο εσωτερικό ή μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ! Μην απενεργοποιείτε το βύσμα γείωσης του καλωδίου τροφοδοσίας. Συνδέστε το καλώδιοτροφοδοσίας σε μια γειωμένη πρίζα που είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή.

ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ! Διακόψτε την τροφοδοσία του εξοπλισμού αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας απότην πρίζα.

ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ! Η τροφοδοσία είναι προρρυθμισμένη για τη χώρα/περιοχή όπου αγοράσατε τονυπολογιστή. Εάν μετακινηθείτε, ελέγξτε τις απαιτήσεις της τάσης στη νέα τοποθεσία σας πριν συνδέσετε τονυπολογιστή σε μια πρίζα.

ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ! Για αποφύγετε την άμεση έκθεση στη δέσμη λέιζερ, μην προσπαθήσετε να ανοίξετε τιςυποδοχές των μονάδων CD ή DVD.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ορισμένες λειτουργίες ενδεχομένως δεν είναι διαθέσιμες στα συστήματα που αποστέλλονταιχωρίς να υπάρχει εγκατεστημένη κάποια από τις εκδόσεις των Windows της Microsoft.

ELWW 3

Page 10: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού

2 Εγκατάσταση του υπολογιστή σας Ακολουθήστε τα βήματα στην αφίσα εγκατάστασης που συνοδεύει τον υπολογιστή σας.

Τοποθετήστε τον υπολογιστή κατά τρόπο ώστε να μην εμποδίζονται τα ανοίγματα αερισμού και τα καλώδιανα μην βρίσκονται σε διάδρομο όπου μπορεί να πατηθούν ή να υποστούν ζημία από έπιπλα πουτοποθετούνται πάνω τους.

Συνδέστε όλα τα καλώδια τροφοδοσίας από την οθόνη, τον υπολογιστή και τα διάφορα εξαρτήματα σεμία διάταξη προστασίας από τις απότομες μεταβολές της τάσης, η οποία πρέπει να φέρει ειδική σήμανσηπου θα επιβεβαιώνει ότι προσφέρεται προστασία από τις απότομες μεταβολές της τάσης ή χρησιμοποιήστεένα σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) ή μια παρόμοια συσκευή. Αν ο υπολογιστής έχει κάρτατηλεόρασης ή σύνδεση μόντεμ ή τηλεφώνου, προστατέψτε τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας τη συσκευήπροστασίας από μεταβολές της τάσης και σε εκείνες τις εισόδου σήματος. Συνδέστε το καλώδιοτηλεόρασης ή το καλώδιο τηλεφώνου στις εισόδους και τις εξόδους της διάταξης προστασίας από τιςμεταβολές της τάσης και στη συνέχεια συνδέστε τη διάταξη στον υπολογιστή.

Πραγματοποιήστε λήψη και εγκαταστήστε τις ενημερώσεις του λειτουργικού συστήματος.

Κοιτάξτε μέσα στη συσκευασία του υπολογιστή για πρόσθετες εκτυπωμένες αναλυτικές πληροφορίες ήενημερώσεις.

Διαβάστε το έγγραφο Κανονιστικές πληροφορίες και πληροφορίες για την ασφάλεια στον φάκελο UserGuides (Οδηγοί χρήσης).

Διαβάστε το έγγραφο Οδηγός ασφάλειας και άνεσης για τη σωστή εγκατάσταση του σταθμού εργασίας,τη σωστή στάση καθώς και τις συνήθειες εργασίας των χρηστών υπολογιστών αλλά και συμβουλές για τηνυγεία τους. Παρέχονται επίσης σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με μηχανικά και ηλεκτρικάζητήματα. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Start (Έναρξη), επιλέξτε All Programs (Όλα τα προγράμματα) καιστη συνέχεια κάντε κλικ στο User Guides (Οδηγοί χρήσης) ή επισκεφτείτε τον Διαδικτυακό τόποwww.hp.com/ergo.

Προστασία του υπολογιστή σαςΚίνδυνος υπολογιστή Δυνατότητα υπολογιστή

Μη εξουσιοδοτημένη χρήσητου υπολογιστή ή τουλογαριασμού χρήστη

Κωδικός πρόσβασης χρήστη

Ένας κωδικός πρόσβασης είναι μια ομάδα χαρακτήρων που επιλέγετε για ναπροστατεύσετε τις πληροφορίες του υπολογιστή σας.

4 Κεφάλαιο 2 Εγκατάσταση του υπολογιστή σας ELWW

Page 11: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού

Κίνδυνος υπολογιστή Δυνατότητα υπολογιστή

Μη εξουσιοδοτημένηπρόσβαση σε βοηθητικάπρογράμματα τηςΕγκατάστασης, στιςρυθμίσεις του BIOS και σεάλλες πληροφορίεςαναγνώρισης τουσυστήματος

Κωδικός διαχειριστή

Ιοί υπολογιστών Λογισμικό προστασίας από ιούς

Tο δωρεάν δοκιμαστικό λογισμικό προστασίας από ιούς το οποίο είναιπροεγκατεστημένο στον υπολογιστή σας και μπορεί να εντοπίσει τουςπερισσότερους ιούς, να τους αφαιρέσει και - στις περισσότερες περιπτώσεις - νααποκαταστήσει τη ζημιά που προκλήθηκε από τους ιούς. Για την προστασία τουυπολογιστή από νέους ιούς και πέρα από το χρονικό διάστημα δοκιμής, θαπρέπει να αγοράσετε μια χρονική επέκταση της υπηρεσίας ενημέρωσης.

Μη εξουσιοδοτημένηπρόσβαση στα δεδομένα καιδιαρκείς απειλές για τονυπολογιστή

Λογισμικό τείχους προστασίας

Τα Windows 7 περιλαμβάνουν προεγκατεστημένο λογισμικό τείχουςπροστασίας στον υπολογιστή.

Το πρόγραμμα προστασίας από ιούς, το οποίο είναι προεγκατεστημένοστον υπολογιστή, περιλαμβάνει τείχος προστασίας.

Σημαντικές ενημερώσεις ασφαλείας των Windows 7

H Microsoft ενημερώνει συνεχώς το λειτουργικό σύστημα Windows 7.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι λύσεις ασφαλείας μπορούν να παρεμποδίσουν την κλοπή, την κακόβουλη χρήση καιδιάφορες επιθέσεις μέσω λογισμικού αλλά δεν μπορούν να αποτρέψουν όλα αυτά με απόλυτη βεβαιότητα.

Οδηγίες για την εγκατάσταση λογισμικού καισυσκευών υλικούΑφού ολοκληρώσετε την αρχική ρύθμιση του υπολογιστή, ίσως θέλετε να εγκαταστήσετε πρόσθεταπρογράμματα λογισμικού ή συσκευές υλικού. Ελέγξτε το λειτουργικό σύστημα, τη μνήμη και τις άλλεςαπαιτήσεις πριν από την αγορά του νέου λογισμικού ή του νέου υλικού για τον υπολογιστή σας. Ακολουθήστετις οδηγίες του κατασκευαστή του λογισμικού για την εγκατάσταση του νέου λογισμικού.

ELWW Οδηγίες για την εγκατάσταση λογισμικού και συσκευών υλικού 5

Page 12: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικό λογισμικό με άδεια χρήσης. Η εγκατάστασηαντιγραμμένου λογισμικού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μη ευσταθή εγκατάσταση, την προσβολή τουυπολογιστή από ιό, ή μπορεί να είναι παράνομη.

Σύνδεση στο InternetΒήματα για να συνδεθείτε στο Internet:

1. Σύνδεση του υλικού (μπορεί να πωλείται ξεχωριστά).

Για το μόντεμ, συνδέστε το σε μία τηλεφωνική γραμμή (DSL) ή σε μια γραμμή καλωδίου και στονυπολογιστή σας.

Για μια ενσύρματη σύνδεση δικτύου, συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet στον υπολογιστή και σε ένανδρομολογητή δικτύου ή σε μια συσκευή LAN.

Για μια ασύρματη σύνδεση δικτύου, χρησιμοποιήστε έναν ασύρματο δρομολογητή δικτύου σεσυνδυασμό με τον υπολογιστή σας για να συνδεθείτε σε ένα WLAN με σύνδεση στο Internet.

2. Απόκτηση υπηρεσίας Internet.

Κάντε εγγραφή σε έναν παροχέα υπηρεσιών Internet. Αν έχετε ήδη ένα λογαριασμό με έναν παροχέα,παραλείψτε αυτό το βήμα και ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται από τον παροχέα.

Αν δεν έχετε κάνει τις ρυθμίσεις του υπολογιστή για τις υπηρεσίες Internet κατά την πρώτηεγκατάσταση του υπολογιστή, προβείτε στις σχετικές ρυθμίσεις τώρα χρησιμοποιώντας το OnlineServices:

α. Kάντε κλικ στο πλήκτρο Start (Έναρξη), επιλέξτε All Programs (Όλα τα προγράμματα),κάντε κλικ στο πλήκτρο Online Services (Ηλεκτρονικές υπηρεσίες) και κάντε κλικ στο GetOnline (Σύνδεση στο δίκτυο).

β. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να επιλέξετε έναν παροχέα υπηρεσιών Internet καιρυθμίστε την υπηρεσία Internet.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το πρόγραμμα Online Services παρέχει μια λίστα παροχέων υπηρεσιώνInternet, αλλά μπορείτε να επιλέξετε κάποιον άλλον παροχέα ή να μεταφέρετε έναν υπάρχονταλογαριασμό σε αυτόν τον υπολογιστή. Για να μεταφέρετε υπάρχοντες λογαριασμούς,ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται από τον παροχέα.

3. Χρησιμοποιώντας την σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο μέσω του παροχέα υπηρεσιών Διαδικτύου, ανοίξτεκάποιο πρόγραμμα περιήγησης και περιηγηθείτε στο Διαδίκτυο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν έχετε προβλήματα με τη σύνδεση στο Internet, ανατρέξτε στην ενότητα Πρόσβαση στοInternet στη σελίδα 15.

6 Κεφάλαιο 2 Εγκατάσταση του υπολογιστή σας ELWW

Page 13: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού

Μεταφορά αρχείων και ρυθμίσεων στον νέο σαςυπολογιστήΜπορείτε να αντιγράψετε αρχεία από έναν άλλο υπολογιστή στον νέο σας υπολογιστή χρησιμοποιώνταςδίσκους CD ή DVD, memory stick και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τολογισμικό Windows Easy Transfer (Εύκολη μεταφορά των Windows), το οποίο περιλαμβάνεται στα Windows7 (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα), για να αντιγράψετε αρχεία και ρυθμίσεις σε μια συσκευή αποθήκευσης ή,χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο εύκολης μεταφοράς, μπορείτε να μεταφέρετε απευθείας αρχεία και ρυθμίσειςαπό έναν άλλο υπολογιστή στο νέο σας υπολογιστή. Το καλώδιο εύκολης μεταφοράς είναι ένα καλώδιο USBπου έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη σύνδεση δύο υπολογιστών και λειτουργεί με το λογισμικό Windows EasyTransfer (Εύκολη μεταφορά των Windows).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το καλώδιο εύκολης μεταφοράς πωλείται χωριστά. Ένα τυπικό καλώδιο USB δεν θαλειτουργήσει σωστά.

Για να μεταφέρετε τα αρχεία και τις ρυθμίσεις:

1. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Start (Έναρξη), πληκτρολογήστε Windows Easy Transfer (Εύκολημεταφορά των Windows) στο πλαίσιο Start Search (Έναρξη αναζήτησης) και κατόπιν κάντε κλικστο Windows Easy Transfer (Εύκολη μεταφορά των Windows).

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του οδηγού για το Windows Easy Transfer (Εύκολη μεταφορά τωνWindows) για να μεταφέρετε τα αρχεία σας στο νέο υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ορισμένες λειτουργίες ενδεχομένως δεν είναι διαθέσιμες στα συστήματα που αποστέλλονταιχωρίς να υπάρχει εγκατεστημένη κάποια από τις εκδόσεις των Windows της Microsoft.

3 Αντιμετώπιση προβλημάτων καισυντήρηση

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται από τον κατασκευαστή του προϊόντος για πληροφορίες σχετικά μεπροβλήματα περιφερειακών, όπως προβλήματα με την οθόνη ή τον εκτυπωτή. Οι παρακάτω πίνακεςπαρουσιάζουν ορισμένα ζητήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά την εγκατάσταση, την εκκίνηση ή τηχρήση του υπολογιστή σας, καθώς και τις πιθανές λύσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για επιπλέον επιλογές αντιμετώπισης προβλημάτων, δείτε την ενότητα Λήψηπληροφοριών στη σελίδα 1.

ELWW Μεταφορά αρχείων και ρυθμίσεων στον νέο σας υπολογιστή 7

Page 14: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού

Δεν ξεκινά ο υπολογιστήςΣύμπτωμα Πιθανή λύση

Μήνυμασφάλματος:Σφάλμα μονάδαςσκληρού δίσκου.

Επικοινωνία με την υποστήριξη.

Ο υπολογιστήςδεν ενεργοποιείταιή δεν ξεκινάει.

Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια που συνδέουν τον υπολογιστή με την εξωτερική πηγήτροφοδοσίας είναι συνδεδεμένα σωστά. Όταν τα καλώδια που συνδέουν τον υπολογιστήστην εξωτερική πηγή τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένα και η πρίζα λειτουργεί, ηπράσινη φωτεινή ένδειξη τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του υπολογιστή πρέπει να είναιαναμμένη. Αν δεν είναι, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη.

Αν η οθόνη είναι κενή, ενδέχεται να μην είναι σωστά συνδεδεμένη. Συνδέστε την οθόνηστον υπολογιστή, συνδέστε το φις στην τροφοδοσία και ενεργοποιήστε την. Ανατρέξτε στηνενότητα Οθόνη στη σελίδα 9.

Ελέγξτε την πρίζα συνδέοντας μια άλλη ηλεκτρική συσκευή.

Ο υπολογιστήςφαίνεταικλειδωμένος καιδεν αποκρίνεται.

Χρησιμοποιήστε τη "Διαχείριση Εργασιών" των Windows για να κλείσετε τα προγράμματαπου δεν αποκρίνονται ή επανεκκινήστε τον υπολογιστή:

1. Πατήστε τα πλήκτρα Ctrl+Alt+Delete στο πληκτρολόγιο ταυτόχρονα.

2. Επιλέξτε Start Task Manager (Έναρξη Διαχείρισης Εργασιών).

3. Επιλέξτε το πρόγραμμα που δεν αποκρίνεται και κάντε κλικ στο πλήκτρο End Task(Τέλος εργασίας).

Αν το κλείσιμο των προγραμμάτων δεν λειτουργεί, επανεκκινήστε τον υπολογιστή:

1. Πατήστε τα πλήκτρα Ctrl+Alt+Delete στο πληκτρολόγιο ταυτόχρονα.

2. Κάντε κλικ στο πλήκτρο βέλος δίπλα από το κόκκινο πλήκτρο Shut Down(Τερματισμός) και κατόπιν κάντε κλικ στο Restart (Επανεκκίνηση).

Ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο On (Ενεργοποίηση) στον υπολογιστήγια 5 ή περισσότερα δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή και στησυνέχεια πατήστε το πλήκτρο On (Ενεργοποίηση) για να επανεκκινήσετε τονυπολογιστή σας.

8 Κεφάλαιο 3 Αντιμετώπιση προβλημάτων και συντήρηση ELWW

Page 15: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού

ΕνεργοποίησηΣύμπτωμα Πιθανή λύση

Μήνυμασφάλματος: Μηέγκυρος δίσκοςσυστήματος ήΚανένας δίσκοςσυστήματος ήΣφάλμα δίσκου.

Όταν σταματήσει η δραστηριότητα της μονάδας δίσκου, αφαιρέστε τον δίσκο και πατήστετο πλήκτρο διαστήματος στο πληκτρολόγιο. Θα πρέπει να γίνει εκκίνηση του υπολογιστή.

Ο υπολογιστήςδεναπενεργοποιείταιόταν πατηθεί τοκουμπίενεργοποίησης.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης μέχρι να απενεργοποιηθεί ο υπολογιστής.Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ισχύος.

Ο υπολογιστήςαπενεργοποιείταιαυτόματα.

Ο υπολογιστής ενδεχομένως να βρίσκεται σε εξαιρετικά θερμό περιβάλλον. Αφήστετον να κρυώσει.

Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι φραγμένοι οι αεραγωγοί και ότι λειτουργεί ο εσωτερικόςανεμιστήρας — δείτε την ενότητα Προστασία του υπολογιστή από τη σκόνη, τιςακαθαρσίες και τη ζέστη στη σελίδα 21. (Ο υπολογιστής σας μπορεί να μηνδιαθέτει εσωτερικό ανεμιστήρα).

ΟθόνηΣύμπτωμα Πιθανή λύση

Η οθόνη είναικενή και η φωτεινήένδειξηενεργοποίησηςτης οθόνης δενείναι αναμμένη.

Επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της οθόνης και στην πρίζα.

Πατήστε το κουμπί On (Ενεργοποίηση) στην οθόνη.

Η οθόνη είναικενή.

Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος στο πληκτρολόγιο ή κινήστε το ποντίκι για να εμφανιστείξανά η οθόνη.

ELWW Ενεργοποίηση 9

Page 16: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού

Σύμπτωμα Πιθανή λύση

Πατήστε το πλήκτρο Sleep (Αναμονή) (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) ή το πλήκτρο Esc στοπληκτρολόγιο για επανενεργοποίηση μετά τη λειτουργία Sleep (Αναμονή).

Πατήστε το κουμπί On (Ενεργοποίηση) για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας.

Ελέγξτε το βύσμα εικόνας της οθόνης για λυγισμένες ακίδες:

Αν κάποια ακίδα είναι λυγισμένη, αντικαταστήστε το καλώδιο σύνδεσης της οθόνης.

Αν οι ακίδες δεν είναι λυγισμένες, επανασυνδέστε το καλώδιο της οθόνης στονυπολογιστή.

Οι εικόνες στηνοθόνη είναι πολύμεγάλες ή πολύμικρές ή οιεικόνες είναιθολές.

Προσαρμόστε τη ρύθμιση ανάλυσης της οθόνης στα Windows 7:

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Start (Έναρξη) και έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο ControlPanel (Πίνακας Ελέγχου).

2. Κάτω από το Appearance and Personalization (Εμφάνιση και Εξατομίκευση),κάντε κλικ στο Adjust Screen Resolution (Ρύθμιση ανάλυσης οθόνης).

3. Προσαρμόστε την ανάλυση όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Apply(Εφαρμογή).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται εδώ, ανατρέξτε επίσης στην τεκμηρίωση πουσυνόδευε την οθόνη.

Πληκτρολόγιο και ποντίκι (με καλώδιο)Σύμπτωμα Πιθανή λύση

Οι εντολέςπληκτρολογίουκαι ηπληκτρολόγησηδεναναγνωρίζονταιαπό τονυπολογιστή.

Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το ποντίκι, αποσυνδέστε και συνδέστεξανά το πληκτρολόγιο στο πίσω μέρος του υπολογιστή σας και, στη συνέχεια,επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Το ποντίκι (μεκαλώδιο) δελειτουργεί ή δενέχει εντοπιστεί.

Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο του ποντικιού στον υπολογιστή σας.

10 Κεφάλαιο 3 Αντιμετώπιση προβλημάτων και συντήρηση ELWW

Page 17: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού

Σύμπτωμα Πιθανή λύση

Αν εξακολουθεί να είναι αδύνατος ο εντοπισμός του ποντικιού, απενεργοποιήστε τονυπολογιστή, αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο του ποντικιού και έπειταεπανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Ο δείκτης δενμετακινείται ότανχρησιμοποιούνταιτα πλήκτραβέλους στοαριθμητικόπληκτρολόγιο.

Πατήστε το πλήκτρο Num Lock στο πληκτρολόγιο για να απενεργοποιήσετε το Num Lock,έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν τα πλήκτρα βέλους στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Ο δείκτης δεναποκρίνεται στηνκίνηση τουποντικιού.

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σε όλα τα ανοιχτάπρογράμματα και κατόπιν επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας:

1. Πατήστε τα πλήκτρα Alt+Tab ταυτόχρονα για να περιηγηθείτε σε ένα ανοιχτόπρόγραμμα.

2. Πατήστε τα πλήκτρα Ctrl+S ταυτόχρονα για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας στοεπιλεγμένο πρόγραμμα (Ctrl+S είναι η συντόμευση πληκτρολογίου για τηνΑποθήκευση στα περισσότερα - όχι όλα - τα προγράμματα).

3. Επαναλάβετε το βήμα 1 και το βήμα 2 για την αποθήκευση των αλλαγών σε όλα ταπρογράμματα που εκτελούνται.

4. Μετά την αποθήκευση των αλλαγών σε όλα τα ανοιχτά προγράμματα, πατήστε ταπλήκτρα Ctrl+Esc στο πληκτρολόγιο ταυτόχρονα για να εμφανιστεί το μενού Start(Έναρξη) των Windows.

5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το πλήκτρο βέλους που είναιδίπλα στο πλήκτρο Shut Down (Τερματισμός). Επιλέξτε Shut Down (Τερματισμός)και κατόπιν πατήστε Enter.

6. Μετά την ολοκλήρωση της απενεργοποίησης, αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά τοποντίκι στο πίσω μέρος του υπολογιστή σας και στη συνέχεια επανεκκινήστε τονυπολογιστή σας.

ELWW Πληκτρολόγιο και ποντίκι (με καλώδιο) 11

Page 18: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού

Σύμπτωμα Πιθανή λύση

Ο δρομέαςαποκρίνεται αργά,μετακινείται μόνοκατακόρυφα ήοριζόντια ή δενκινείται ομαλά.

Για ποντίκια με σφαιρίδιο:

Καθαρίστε το σφαιρίδιο: Αφαιρέστε το κάλυμμα του σφαιριδίου από το κάτω μέροςτου ποντικιού (περιστρέψτε το προς τα αριστερά), βγάλτε το σφαιρίδιο και καθαρίστετο χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί χωρίς χνούδια (όχι χαρτί). Επίσης, καθαρίστετους κυλίνδρους πάνω στους οποίους κινείται το σφαιρίδιο.

Χρησιμοποιήστε μια επιφάνεια ποντικιού ή μια άλλη σκληρή επιφάνεια κάτω από τοποντίκι.

Για ένα οπτικό ποντίκι:

Καθαρίστε το οπτικό ποντίκι: Σκουπίστε απαλά το φακό του αισθητήρα φωτός στοκάτω μέρος του ποντικιού χρησιμοποιώντας ένα πανί χωρίς χνούδια (όχι με χαρτί).

Χρησιμοποιήστε μια επιφάνεια ποντικιού, ένα λευκό φύλλο χαρτιού ή άλλη επιφάνειαμε μικρή αντανάκλαση κάτω από το ποντίκι.

Πληκτρολόγιο και ποντίκι (ασύρματο)Σύμπτωμα Πιθανή λύση

Το ασύρματοπληκτρολόγιοή ποντίκι δελειτουργεί ήδεν έχειεντοπιστεί.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το ασύρματο πληκτρολόγιο ή το ασύρματο ποντίκι εντόςτης εμβέλειας του δέκτη, περίπου 10 μέτρα (32 πόδια) για κανονική χρήση και εντός 30cm (12 ίντσες) κατά την αρχική ρύθμιση ή για εκ νέου συγχρονισμό.

Βεβαιωθείτε ότι το ποντίκι δεν βρίσκεται σε λειτουργία Suspend (Αναμονή) στην οποίαεισέρχεται μετά από 20 λεπτά αδράνειας. Κάντε κλικ στο αριστερό κουμπί του ποντικιούγια να το ενεργοποιήσετε ξανά.

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες στο πληκτρολόγιο και στο ποντίκι.

Συγχρονίστε ξανά το πληκτρολόγιο και το ποντίκι με τον δέκτη ακολουθώντας τα εξήςβήματα.

12 Κεφάλαιο 3 Αντιμετώπιση προβλημάτων και συντήρηση ELWW

Page 19: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού

Σύμπτωμα Πιθανή λύση

Ο δέκτης, το ασύρματο πληκτρολόγιο και το ασύρματο ποντίκι που απεικονίζονται στησυνέχεια είναι παραδείγματα. Στα πραγματικά μοντέλα ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές.ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κατά τη διάρκεια αυτών των βημάτων, τοποθετήστε το ασύρματοπληκτρολόγιο και το ασύρματο ποντίκι στο ίδιο επίπεδο με το δέκτη, εντός 30 εκατοστών (12ιντσών) από το δέκτη και μακριά από παρεμβολές από άλλες συσκευές.

1. Αποσυνδέστε το δέκτη από μια υποδοχή USB του υπολογιστή και στη συνέχεια συνδέστετον ξανά. Το μοντέλο του υπολογιστή σας ενδέχεται να έχει μια υποδοχή αποκλειστικά γιατο δέκτη. Αν έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε, χρησιμοποιήστε μια υποδοχή USB στομπροστινό μέρος του υπολογιστή.

2. Ελέγξτε ότι το ποντίκι είναι ενεργοποιημένο (Α) και πατήστε παρατεταμένα το κουμπίConnect (Σύνδεση) (Β) στην κάτω πλευρά του ποντικιού για 5 έως 10 δευτερόλεπτα, μέχριη φωτεινή ένδειξη LED του δέκτη να ανάψει ή να σταματήσει να αναβοσβήνει. Η περίοδοςσύνδεσης του δέκτη λήγει μετά από 60 δευτερόλεπτα. Για να βεβαιωθείτε ότι όντωςπραγματοποιήθηκε σύνδεση και ότι δεν έληξε απλά ο χρόνος σύνδεσης, μετακινήστε τοποντίκι και ελέγξτε εάν αποκρίνεται στην οθόνη.

Off

On

Connect

AB

3. Μετά τη δημιουργία της σύνδεσης του ποντικιού, συνεχίστε με τα βήματα πουακολουθούν για να επαναλάβετε τη διαδικασία για το πληκτρολόγιο.

4. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Connect (Σύνδεση) (C) στην κάτω πλευρά τουπληκτρολογίου για 5 έως 10 δευτερόλεπτα, μέχρι η φωτεινή ένδειξη LED στο δέκτη ναανάψει ή να σταματήσει να αναβοσβήνει.

C

ELWW Πληκτρολόγιο και ποντίκι (ασύρματο) 13

Page 20: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού

Ηχεία και ήχοςΣύμπτωμα Πιθανή λύση

Η ένταση είναιπολύ χαμηλή ήδεν είναιικανοποιητική.

Βεβαιωθείτε πως έχετε συνδέσει τα ηχεία στην υποδοχή εξόδου εξόδου (πράσινη) στο πίσωμέρος του υπολογιστή. (Χρησιμοποιούνται επιπλέον υποδοχές ήχου για ηχεία πολλώνκαναλιών). Τα ανεξάρτητα, μη τροφοδοτούμενα ηχεία (ηχεία χωρίς ξεχωριστή πηγήτροφοδοσίας, όπως μπαταρίες ή καλώδιο τροφοδοσίας) δεν παράγουν ικανοποιητικό ήχο.Αντικαταστήστε τα μη τροφοδοτούμενα ηχεία με τροφοδοτούμενα ηχεία.

Δεν ακούγεταιήχος.

Για Windows 7:

1. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Start (Έναρξη), Control Panel (Πίνακας ελέγχου), κάντεκλικ στο Action Center (Κέντρο ενέργειας) και κατόπιν κάντε κλικ στοTroubleshooting (Αντιμετώπιση προβλημάτων).

2. Κάτω από το Hardware and Sound (Υλικό και Ήχος), κάντε κλικ στοTroubleshoot and audio playback (Αντιμετώπιση προβλημάτων καιαναπαραγωγή ήχου).

Αν χρησιμοποιείτε μια υποδοχή HDMI στην κάρτα γραφικών (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)για να συνδέσετε την οθόνη σας στον υπολογιστή, θα πρέπει να συνδέσετε επίσης καιαναλογικά ηχεία στη γραμμή εξόδου ήχου του υπολογιστή αν θέλετε να ακούτε ήχο κατά τηδιάρκεια των αρχικών ρυθμίσεων του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην Αφίσα Εγκατάστασης γιατη σύνδεση αναλογικών ηχείων.

Εάν χρησιμοποιείτε ηχεία που είναι ενσωματωμένα στην οθόνη, χρησιμοποιήστε το κουμπίVolume (Ένταση) που υπάρχει στο μπροστινό πλαίσιο της οθόνης για να ρυθμίσετε τηνένταση. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά του μπροστινού πλαισίου για να μπείτε στο μενού OSD(Εμφάνιση στην οθόνη) και να βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένος ο ήχος και ότι έχειρυθμιστεί κατάλληλα η ένταση.

Βεβαιωθείτε πως τα ηχεία που συνδέσατε είναι με τροφοδοσία (ενεργά) και πως είναιενεργοποιημένα.

Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά ταηχεία. Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι συνδεδεμένα σε υποδοχή ήχου και σε όχι υποδοχήεισόδου γραμμής ή ακουστικών.

Για να συνεχίσετε από τη λειτουργία Sleep (Αναμονή), πατήστε το πλήκτρο Sleep (Aναμονή)(μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) ή πατήστε Esc.

Αποσυνδέστε τα ακουστικά, αν είναι συνδεδεμένα στον υπολογιστή (ή στο σύστημα ηχείων).

14 Κεφάλαιο 3 Αντιμετώπιση προβλημάτων και συντήρηση ELWW

Page 21: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού

Πρόσβαση στο InternetΣύμπτωμα Πιθανή λύση

Τα προγράμματαInternet δενεκκινούναυτόματα.

Συνδεθείτε στον παροχέα υπηρεσιών Internet που χρησιμοποιείτε και εκκινήστε τοπρόγραμμα που θέλετε.

Δεν μπορώ νασυνδεθώ με τοInternet.

Για Windows 7:

1. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Start (Έναρξη), Control Panel (Πίνακας ελέγχου), κάντεκλικ στο Action Center (Κέντρο ενέργειας) και κατόπιν κάντε κλικ στοTroubleshooting (Αντιμετώπιση προβλημάτων).

2. Κάτω από το Network and Internet (Δίκτυο και Internet), κάντε κλικ στοConnect to the Internet (Σύνδεση στο Internet).

Επαληθεύστε ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά καλώδια για τον τύπο σύνδεσης στο Internet πουδιαθέτετε. Ο υπολογιστής σας μπορεί να διαθέτει μόντεμ σύνδεσης μέσω τηλεφώνου καιπροσαρμογέα δικτύου Ethernet (ονομάζεται επίσης κάρτα διασύνδεσης δικτύου ή NIC). Τομόντεμ χρησιμοποιεί ένα τυπικό καλώδιο τηλεφώνου ενώ ο προσαρμογέας δικτύουχρησιμοποιεί καλώδιο δικτύου για σύνδεση με το τοπικό δίκτυο (LAN). Μη συνδέσετετηλεφωνικό καλώδιο στην κάρτα δικτύου και μη συνδέσετε καλώδιο δικτύου σε γραμμήτηλεφώνου. Μπορεί να καταστραφεί ο προσαρμογέας δικτύου.

Εκτελέστε τον οδηγό δημιουργίας ασύρματης σύνδεσης:

1. Kάντε κλικ στο πλήκτρο Start (Έναρξη), κάντε κλικ στο Control Panel (Πίνακαςελέγχου), κατόπιν Network and Internet (Δίκτυο και Internet) και Networkand Sharing Center (Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης).

2. Στο παράθυρο Network and Sharing Center (Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης),επιλέξτε Set up a connection or network (Δημιουργία σύνδεσης ή δικτύου) καιακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Εάν ο υπολογιστής σας έχει εξωτερική κεραία, δοκιμάστε να μετακινήσετε την κεραία σεκαλύτερη θέση. Εάν η κεραία είναι εσωτερική, δοκιμάστε να μετακινήσετε τον υπολογιστή.

Δοκιμάστε να συνδεθείτε αργότερα ή επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών Internet(ISP) σας για βοήθεια.

Αντιμετώπιση προβλημάτων λογισμικούΚάποιες επιδιορθώσεις λογισμικού είναι απλές, όπως η επανεκκίνηση του υπολογιστή, ενώ για άλλες απαιτείταιεπαναφορά του συστήματος από αρχεία στη μονάδα σκληρού δίσκου.

ELWW Πρόσβαση στο Internet 15

Page 22: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού

Για να επιλύσετε τυχόν προβλήματα λογισμικού δοκιμάστε τις εξής μεθόδους:

Απενεργοποιήστε τελείως τον υπολογιστή σας και κατόπιν ενεργοποιήστε τον ξανά. Αυτός είναι οευκολότερος (και μερικές φορές ο καλύτερος) τρόπος.

Ενημερώστε τα προγράμματα οδήγησης (δείτε σχετικά: Ενημέρωση προγραμμάτων οδήγησηςστη σελίδα 16).

Χρησιμοποιήστε την επαναφορά συστήματος της Microsoft (συμβουλευθείτε την ενότητα Επαναφοράσυστήματος της Microsoft στη σελίδα 17) — Επαναφέρετε τον υπολογιστή σας στην προηγούμενηρύθμιση παραμέτρων πριν από την εγκατάσταση του λογισμικού.

Επανεγκαταστήστε το πρόγραμμα λογισμικού ή το πρόγραμμα οδήγησης υλικού. (Δείτε σχετικά:Επανεγκατάσταση προγραμμάτων λογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης υλικού στη σελίδα 18) —Επαναφέρει το λογισμικό (εφόσον συνοδεύει το προϊόν) ή το πρόγραμμα οδήγησης υλικού στιςεργοστασιακές προεπιλογές.

Επαναφορά συστήματος (δείτε Αποκατάσταση συστήματος στη σελίδα 22) — Διαγράψτε καιδιαμορφώστε εκ νέου τον σκληρό δίσκο και κατόπιν επανεγκαταστήστε το λειτουργικό σύστημα, ταπρογράμματα και τα προγράμματα οδήγησης. Έτσι διαγράφονται όλα τα αρχεία δεδομένων που έχετεδημιουργήσει.

Ενημέρωση προγραμμάτων οδήγησης

Ένα πρόγραμμα οδήγησης είναι ένα πρόγραμμα λογισμικού που δίνει στον υπολογιστή τη δυνατότητα ναεπικοινωνεί με μια συνδεδεμένη συσκευή, όπως έναν εκτυπωτή, μια μονάδα σκληρού δίσκου, ένα ποντίκι ή έναπληκτρολόγιο.

16 Κεφάλαιο 3 Αντιμετώπιση προβλημάτων και συντήρηση ELWW

Page 23: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού

Ολοκληρώστε την παρακάτω διαδικασία για να ενημερώσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης ή να επαναφέρετεπροηγούμενη έκδοση του προγράμματος οδήγησης, αν η νέα έκδοση δεν επιλύει το πρόβλημα πουαντιμετωπίζετε:

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Start (Έναρξη).

2. Πληκτρολογήστε Device Manager στο πλαίσιο Start Search (Έναρξη αναζήτησης), μετά κάντε κλικστη Device Manager (Διαχείριση συσκευών) για να ανοίξει το σχετικό παράθυρο.

3. Κάντε κλικ στο σύμβολο "συν" (+) για να αναπτύξετε τον τύπο της συσκευής της οποίας το πρόγραμμαοδήγησης θέλετε να ενημερώσετε ή για την οποία θέλετε να επαναφέρετε προηγούμενη έκδοση. (Γιαπαράδειγμα, μονάδες DVD/CD-ROM).

4. Κάντε διπλό κλικ στο συγκεκριμένο στοιχείο (για παράδειγμα, Μονάδα εγγραφής DVD της HP 640b).

5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Driver (Πρόγραμμα οδήγησης).

6. Για να ενημερώσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης, επιλέξτε Update Driver (Ενημέρωση προγράμματοςοδήγησης) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Ή, για να επαναφέρετε μια προηγούμενη έκδοση του προγράμματος οδήγησης, επιλέξτε RollbackDriver (Επαναφορά προηγούμενης έκδοσης προγράμματος οδήγησης) και ακολουθήστε τις οδηγίες στηνοθόνη.

Επαναφορά συστήματος της Microsoft

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα που πιστεύετε ότι μπορεί να οφείλεται σε λογισμικό που είναι εγκατεστημένοστον υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Επαναφορά συστήματος" για να επαναφέρετε τονυπολογιστή σε ένα προηγούμενο σημείο επαναφοράς. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε σημεία επαναφοράς με μηαυτόματο τρόπο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Χρησιμοποιείτε πάντα τη διαδικασία "Επαναφορά Συστήματος", πριν χρησιμοποιήσετε τοπρόγραμμα "Αποκατάσταση Συστήματος".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ορισμένες λειτουργίες ενδεχομένως δεν είναι διαθέσιμες στα συστήματα που αποστέλλονταιχωρίς να υπάρχει εγκατεστημένη κάποια από τις εκδόσεις των Windows της Microsoft.

Για να ξεκινήσετε μια επαναφορά συστήματος:

1. Κλείστε όλα τα ανοιχτά προγράμματα.

2. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Start (Έναρξη), κάντε διπλό κλικ στο Computer (Υπολογιστής) και κατόπιν στοProperties (Ιδιότητες).

3. Επιλέξτε System protection (Προστασία συστήματος), System Restore (Επαναφορά Συστήματος)και κάντε κλικ στο κουμπί Next (Eπόμενο).

ELWW Αντιμετώπιση προβλημάτων λογισμικού 17

Page 24: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού

Για να προσθέσετε σημεία επαναφοράς με μη αυτόματο τρόπο:

1. Κλείστε όλα τα ανοιχτά προγράμματα.

2. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Start (Έναρξη), κάντε δεξί κλικ στο Computer (Υπολογιστής) και κατόπιν στοProperties (Ιδιότητες) και στο System protection (Προστασία συστήματος).

3. Κάτω από το Protection Settings (Ρυθμίσεις προστασίας), επιλέξτε τον δίσκο για τον οποίο θέλετε ναδημιουργήσετε ένα σημείο επαναφοράς.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί Create (Δημιουργία) και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Επανεγκατάσταση προγραμμάτων λογισμικού καιπρογραμμάτων οδήγησης υλικού

Εάν υποστεί βλάβη ένα εργοστασιακά εγκατεστημένο πρόγραμμα λογισμικού ή οδήγησης υλικού, μπορείτε νατο επανεγκαταστήσετε χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Recovery Manager (Διαχείριση αποκατάστασης) (μόνοσε επιλεγμένα μοντέλα).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μην χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα Recovery Manager (Διαχείριση αποκατάστασης) για ναεπαναγκαταστήσετε προγράμματα λογισμικού που προέρχονται από CD ή DVD που περιλαμβάνονταν στησυσκευασία του υπολογιστή. Η επανεγκατάσταση αυτών των προγραμμάτων γίνεται απευθείας από το CD ή τοDVD.

Πριν καταργήσετε την εγκατάσταση ενός προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι έχετε τρόπο να το επανεγκαταστήσετε.Ελέγξτε ότι εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο στο σημείο από όπου το εγκαταστήσατε αρχικά (για παράδειγμα, σεδίσκο ή στο Internet). Ή, ελέγξτε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνεται στη λίστα προγραμμάτων που μπορείτε ναεπανεγκαταστήσετε με το Recovery Manager (Διαχείριση αποκατάστασης).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ορισμένες λειτουργίες ενδεχομένως δεν είναι διαθέσιμες στα συστήματα που αποστέλλονταιχωρίς να υπάρχει εγκατεστημένη κάποια από τις εκδόσεις των Windows της Microsoft.

Για να ελέγξετε τη λίστα των προγραμμάτων με δυνατότητα εγκατάστασης στο Recovery Manager (Διαχείρισηαποκατάστασης):

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Όλα τα προγράμματα, Recovery Manager και κάντεκλικ στο Recovery Manager. Αν σας ζητηθεί, κάντε κλικ στο Yes (Nαι) για να επιτρέψετε στοπρόγραμμα να συνεχίσει.

2. Κάτω από το I need help immediately (Χρειάζομαι βοήθεια αμέσως), κάντε κλικ στο SoftwareProgram Reinstallation (Επανεγκατάσταση προγράμματος λογισμικού).

3. Κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο) στην οθόνη υποδοχής. Ανοίγει μια λίστα προγραμμάτων. Ελέγξτεεάν περιλαμβάνεται στη λίστα το πρόγραμμα που θέλετε.

18 Κεφάλαιο 3 Αντιμετώπιση προβλημάτων και συντήρηση ELWW

Page 25: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση ενός προγράμματος:

1. Κλείστε όλα τα προγράμματα λογισμικού και τους φακέλους.

2. Καταργήστε την εγκατάσταση του κατεστραμμένου προγράμματος:

α. Κάντε κλικ στο κουμπί Start (Έναρξη) και έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο Control Panel (ΠίνακαςΕλέγχου).

β. Κάτω από το Programs (Προγράμματα), κάντε κλικ στο Uninstall a program (Κατάργησηεγκατάστασης ενός προγράμματος).

γ. Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να καταργήσετε και κάντε κλικ στην επιλογή Uninstall(Κατάργηση εγκατάστασης).

δ. Κάντε κλικ στο κουμπί Yes (Ναι) αν θέλετε να συνεχίσετε με τη διαδικασία κατάργησης τηςεγκατάστασης.

Για να επανεγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα με το Recovery Manager (Διαχείριση αποκατάστασης):

1. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Start (Έναρξη), All Programs (Όλα τα προγράμματα) RecoveryManager, και κατόπιν κάντε κλικ στο Recovery Manager, (Διαχείριση αποκατάστασης).

2. Κάντε κλικ στο Software Program Reinstallation (Επανεγκατάσταση προγράμματος λογισμικού) καιστη συνέχεια κάντε κλικ στο Next (Επόμενο) στην οθόνη υποδοχής.

3. Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να εγκαταστήσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο) καιακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

4. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία επανεγκατάστασης, επανεκκινήστε τον υπολογιστή. Δεν πρέπει ναπαραλείψετε το τελευταίο βήμα. Μετά την αποκατάσταση προγραμμάτων λογισμικού ήπρογραμμάτων οδήγησης υλικού, πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή.

ΣυντήρησηΕίναι σημαντικό να εκτελείτε απλές εργασίες συντήρησης του υπολογιστή σας για να διασφαλίσετε πως έχεικορυφαία απόδοση.

Κάθε εβδομάδα

Εκκαθάρισηλογισμικού

Χρησιμοποιώντας την Εκκαθάριση δίσκου ή ασφαλή εργαλεία καθαρισμού τρίτων,αφαιρέστε τα ανεπιθύμητα και τα προσωρινά αρχεία που συσσωρεύονται καικαθυστερούν τον υπολογιστή σας. Επίσης, ελέγξτε για προγράμματα που δε χρειάζεστεπλέον και καταργήστε την εγκατάστασή τους.

ELWW Συντήρηση 19

Page 26: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού

Ανασυγκρότηση Εκτελέστε Ανασυγκρότηση δίσκου για να διατηρήσετε τον σκληρό σας δίσκο σε καλήκατάσταση και για να βελτιώσετε την απόδοση του συστήματος. Η τακτική εκτέλεσηαυτής της εργασίας δεν βλάπτει το σύστημά σας.

Σάρωση για ιούς Η εκτέλεση μιας πλήρους σάρωσης για ιούς κάθε εβδομάδα μπορεί να βρει κάτι πουέχει περάσει χωρίς να το παρατηρήσετε. Τα περισσότερα προγράμματα προστασίαςαπό ιούς έχουν τη δυνατότητα προγραμματισμού ώστε να εκτελείται αυτή η εργασίααυτόματα.

Κάθε μήνα

Εκκαθάριση υλικού Καθαρίστε διεξοδικά το εσωτερικό και το εξωτερικό του υπολογιστή σας.

Ενημερώσειςλογισμικού

Η χρήση του Windows Update (Ενημέρωση των Windows) μπορεί να διορθώσειπροβλήματα του λειτουργικού συστήματος και να βελτιώσει την απόδοσή του. Επίσης,φροντίστε να ελέγξετε για ενημερωμένες εκδόσεις των προγραμμάτων οδήγησης για τουλικό σας καθώς και για νέες εκδόσεις των αγαπημένων σας προγραμμάτων.

Windows Update(Ενημέρωση τωνWindows)

Εκτελέστε το Windows Update (Ενημέρωση των Windows) μηνιαίως για τηνεγκατάσταση ενημερώσεων.

Διαγνωστικόπρόγραμμα σκληρούδίσκου

Μερικές φορές μπορεί να προληφθεί η βλάβη του σκληρού δίσκου χρησιμοποιώνταςκάποιο διαγνωστικό πρόγραμμα σκληρού δίσκου.

Κάθε χρόνο

Αποκατάστασησυστήματος

Με την πάροδο του χρόνου, το σύστημά σας μπορεί να επιβραδυνθεί, ανάλογα με τηχρήση του υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε την Αποκατάσταση συστήματος για νακαθαρίσετε την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος Windows, επαναφέροντάςτην στην αρχική διαμόρφωση που είχε όταν ενεργοποιήσατε για πρώτη φορά τοσύστημά σας. Δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα σημαντικών αρχείωνδεδομένων πριν προχωρήσετε στην αποκατάσταση του συστήματος.Δείτε την ενότητα Αποκατάσταση συστήματος στη σελίδα 22 για λεπτομερείςπληροφορίες.

Όπως απαιτείται

Δημιουργίαεφεδρικώναντιγράφων τωνδεδομένων σας

Χρησιμοποιήστε το λογισμικό εγγραφής (ή αντιγραφής) CD ή DVD που είναιεγκατεστημένο στον υπολογιστή σας για να δημιουργήσετε (ή να "κάψετε") δίσκουςαντιγράφων ασφαλείας σημαντικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων προσωπικώναρχείων, μηνυμάτων e-mail και σελιδοδεικτών για τοποθεσίες στο web. Επίσης,μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα σε μια εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου.

20 Κεφάλαιο 3 Αντιμετώπιση προβλημάτων και συντήρηση ELWW

Page 27: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού

Προστασία του υπολογιστή από τη σκόνη, τις ακαθαρσίεςκαι τη ζέστη

Διατηρώντας τον υπολογιστή σας καθαρό, χωρίς σκόνη, βρωμιά και μακριά από τη ζέστη, επιμηκύνετε τηδιάρκεια ζωής του. Σκόνη, τρίχες από κατοικίδια και άλλα σωματίδια μπορεί να συσσωρευτούν, δημιουργώνταςένα στρώμα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση των στοιχείων ή, στην περίπτωση τουπληκτρολογίου και του ποντικιού, σε μη ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία. Ελέγχετε τον υπολογιστή σας μίαφορά το μήνα για ορατές ενδείξεις σκόνης και υπολειμμάτων και καθαρίζετέ τον περίπου κάθε τρεις μήνες.Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό.

Καθαρισμός τωναεραγωγών τουυπολογιστή

Οι αεραγωγοί διατηρούν τον υπολογιστή και την οθόνη σε χαμηλή θερμοκρασία.Διατηρήστε αυτούς τους αεραγωγούς καθαρούς χρησιμοποιώντας ένα μικρόσκουπάκι μπαταρίας. (Το σκουπάκι που λειτουργεί με μπαταρία μειώνει τονκίνδυνο ηλεκτροπληξίας).

1. Σκουπίστε τους αεραγωγούς στο περίβλημα του υπολογιστή και της οθόνης.

2. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα που έχουν συσσωρευτεί μέσα και γύρω απότις υποδοχές του υπολογιστή (για παράδειγμα, τις υποδοχές Ethernet καιUSB).

Καθαρισμός τουυπολογιστή και τηςοθόνης

Ακολουθήστε τα βήματα αυτά για να καθαρίσετε τον υπολογιστή και την οθόνη:

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του υπολογιστή και της οθόνης.

2. Για να καθαρίσετε την οθόνη, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό στεγνό πανί.Μην χρησιμοποιήσετε νερό για να καθαρίσετε την οθόνη. Γιαπιο λεπτομερή καθαρισμό, χρησιμοποιήστε αντιστατικό καθαριστικό καικαθαρό πανί.

3. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, στεγνό πανί για να ξεσκονίσετε το περίβληματου υπολογιστή και το περίβλημα της οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν υπάρχουν υπολείμματα κόλλας από αυτοκόλλητο ήσταγόνες πάνω στον υπολογιστή ή στο περίβλημα της οθόνης,χρησιμοποιήστε ισοπροπύλιο ή μπλε οινόπνευμα και ένα καθαρό πανί χωρίςχνούδια, για να το καθαρίσετε.

ELWW Συντήρηση 21

Page 28: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού

Καθαρισμός τουπληκτρολογίου και τουποντικιού

Κατά τον καθαρισμό των πλήκτρων του πληκτρολογίου, χρησιμοποιήστε χαμηλήρύθμιση στο σκουπάκι μπαταρίας για να αποφύγετε την αφαίρεση καλυμμάτωντων πλήκτρων και ελατηρίων.

1. Καθαρίστε ανάμεσα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου και κατά μήκος τωνεγκοπών.

2. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, στεγνό πανί και ισοπροπυλική αλκοόλη για νακαθαρίσετε ό,τι έχει συσσωρευτεί στα πλήκτρα του πληκτρολογίου και σταάκρα τους.

3. Καθαρίστε το ποντίκι και το καλώδιό του με καθαριστικά μαντηλάκια.

Αν έχετε ποντίκι με σφαιρίδιο, καθαρίστε το σφαιρίδιο και τους τροχούς στοεσωτερικό του:

1. Γυρίστε ανάποδα το ποντίκι και περιστρέψτε το δακτύλιο που καλύπτει τοσφαιρίδιο προς τα αριστερά για να τον αφαιρέσετε και να βγάλετε τοσφαιρίδιο.

2. Ξεπλύνετε το σφαιρίδιο με σαπούνι και ζεστό νερό.

3. Καθαρίστε τους τροχούς στο εσωτερικό του ποντικιού με μια μπατονέτανοτισμένη με ισοπροπυλική αλκοόλη.

4. Αφού στεγνώσουν εντελώς το σφαιρίδιο και οι τροχοί, τοποθετήστε ξανά τοσφαιρίδιο και το δακτύλιο που τον καλύπτει.

Αποκατάσταση συστήματοςΗ αποκατάσταση συστήματος διαγράφει και διαμορφώνει εκ νέου τη μονάδα σκληρού δίσκου, διαγράφονταςόλα τα αρχεία δεδομένων που έχετε δημιουργήσει και στη συνέχεια επανεγκαθιστά το λειτουργικό σύστημα, ταπρογράμματα και τα προγράμματα οδήγησης. Ωστόσο, τα προγράμματα λογισμικού που δεν είχανεγκατασταθεί στον υπολογιστή από τον κατασκευαστή, θα πρέπει να τα εγκαταστήσετε μόνοι σας. Σε αυτάπεριλαμβάνονται τα προγράμματα λογισμικού που παρέχονταν σε αποθηκευτικά μέσα και περιλαμβάνονταν στησυσκευασία αξεσουάρ του υπολογιστή και τα προγράμματα λογισμικού που εγκαταστήσατε μετά την αγορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Χρησιμοποιείτε πάντα τη διαδικασία επαναφοράς συστήματος, πριν χρησιμοποιήσετε τοπρόγραμμα αποκατάστασης συστήματος - δείτε σχετικά: Επαναφορά συστήματος της Microsoft στη σελίδα 17.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ορισμένες λειτουργίες ενδεχομένως δεν είναι διαθέσιμες στα συστήματα που αποστέλλονταιχωρίς να υπάρχει εγκατεστημένη κάποια από τις εκδόσεις των Windows της Microsoft.

22 Κεφάλαιο 3 Αντιμετώπιση προβλημάτων και συντήρηση ELWW

Page 29: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού

Για να πραγματοποιήσετε αποκατάσταση του συστήματος, πρέπει να επιλέξετε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

Εικόνα αποκατάστασης — Εκτελέστε την αποκατάσταση συστήματος από μια εικόνα αποκατάστασης πουείναι αποθηκευμένη στη μονάδα σκληρού δίσκου. Η εικόνα αποκατάστασης είναι ένα αρχείο που περιέχειαντίγραφο του αρχικού λογισμικού που αποστέλλεται από τον κατασκευαστή. Για να πραγματοποιήσετεαποκατάσταση συστήματος από εικόνα αποκατάστασης, δείτε την ενότητα Αποκατάσταση συστήματος απότο μενού Start (Έναρξη) των Windows 7 στη σελίδα 23.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το είδωλο αποκατάστασης χρησιμοποιεί ένα τμήμα του σκληρού δίσκου που δεν μπορείνα χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση δεδομένων.

Δίσκοι αποκατάστασης — Εκτελέστε την αποκατάσταση συστήματος από ένα σετ δίσκων επαναφοράς πουέχετε δημιουργήσει από αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο σκληρό σας δίσκο. Για να δημιουργήσετεδίσκους αποκατάστασης, δείτε Δίσκοι αποκατάστασης στη σελίδα 26

Επιλογές αποκατάστασης συστήματος

Η αποκατάσταση συστήματος πρέπει να πραγματοποιηθεί με την ακόλουθη σειρά:

1. Μέσω της μονάδας σκληρού δίσκου, από το μενού Start (Έναρξη) των Windows 7.

2. Μέσω του σκληρού δίσκου, πατώντας F11 στο πληκτρολόγιο κατά την εκκίνηση του συστήματος.

3. Από τους δίσκους αποκατάστασης που έχετε δημιουργήσει.

4. Από δίσκους αποκατάστασης που έχετε αγοράσει από την Υποστήριξη της ΗΡ. Για να αγοράστε δίσκουςαποκατάστασης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support.

Αποκατάσταση συστήματος από το μενού Start (Έναρξη) τωνWindows 7

ΠΡΟΣΟΧΗ Η αποκατάσταση συστήματος διαγράφει όλα τα δεδομένα και τα προγράμματα που έχετεδημιουργήσει ή εγκαταστήσει μετά την αγορά. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικώνδεδομένων σε έναν αφαιρούμενο δίσκο.

ELWW Αποκατάσταση συστήματος 23

Page 30: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού

Εάν ο υπολογιστής σας λειτουργεί και τα Windows 7 αποκρίνονται, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω βήματα γιανα πραγματοποιήσετε αποκατάσταση του συστήματος.

1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή.

2. Αποσυνδέστε όλες τις περιφερειακές συσκευές από τον υπολογιστή, εκτός από την οθόνη, το πληκτρολόγιοκαι το ποντίκι.

3. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.

4. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Start (Έναρξη), κάντε κλικ στο All Programs, (Όλα τα προγράμματα),Recovery Manager (Διαχείριση αποκατάστασης) και κατόπιν κάντε κλικ στο Recovery Manager.Αν σας ζητηθεί, κάντε κλικ στο Yes (Nαι) για να επιτρέψετε στο πρόγραμμα να συνεχίσει.

5. Κάτω από το I need help immediately (Χρειάζομαι βοήθεια αμέσως), κάντε κλικ στην επιλογήSystem Recovery (Αποκατάσταση συστήματος).

6. Επιλέξτε Yes (Ναι) και κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο). Γίνεται επανεκκίνηση του υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν το σύστημά σας δεν εντοπίσει διαμέρισμα επαναφοράς, θα σας ζητήσει νατοποθετήσετε ένα δίσκο αποκατάστασης. Εισαγάγετε το δίσκο, επιλέξτε Yes (Ναι) και κατόπιν κάντε κλικστο Next (Επόμενο) για επανεκκίνηση του υπολογιστή και εκτέλεση της Διαχείρισης αποκατάστασης απότον δίσκο αποκατάστασης. Κάτω από το I need help immediately (Χρειάζομαι βοήθεια αμέσως),κάντε κλικ στο System Recovery (Αποκατάσταση συστήματος) και προχωρήστε στο βήμα 7. Εισάγετετον επόμενο δίσκο αποκατάστασης όταν σας ζητηθεί.

7. Εάν σας ζητηθεί να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας και δεν το έχετε ήδη κάνει,επιλέξτε Back up your files first (recommended) (Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείωνσας πρώτα (προτείνεται))και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο). Διαφορετικά, επιλέξτεRecover without backing up your files (Αποκατάσταση χωρίς δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας)αρχείων και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο).

8. Ξεκινάει η αποκατάσταση του συστήματος. Όταν ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του συστήματος, κάντεκλικ στο κουμπί Finish (Τέλος) για να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή.

9. Ολοκληρώστε τη διαδικασία δήλωσης και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας.

10. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή, επανασυνδέστε όλες τις περιφερειακές συσκευές και ενεργοποιήστε ξανάτον υπολογιστή.

Αποκατάσταση συστήματος κατά την εκκίνηση του συστήματος

ΠΡΟΣΟΧΗ Η αποκατάσταση συστήματος διαγράφει όλα τα δεδομένα και τα προγράμματα που έχετεδημιουργήσει ή εγκαταστήσει μετά την αγορά. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικώνδεδομένων σε έναν αφαιρούμενο δίσκο.

24 Κεφάλαιο 3 Αντιμετώπιση προβλημάτων και συντήρηση ELWW

Page 31: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού

Εάν τα Windows 7 δεν αποκρίνονται αλλά ο υπολογιστής λειτουργεί, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω βήματα γιανα πραγματοποιήσετε αποκατάσταση του συστήματος.

1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή. Αν είναι απαραίτητο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησηςμέχρι να απενεργοποιηθεί ο υπολογιστής.

2. Αποσυνδέστε όλες τις περιφερειακές συσκευές από τον υπολογιστή, εκτός από την οθόνη, το πληκτρολόγιοκαι το ποντίκι.

3. Πατήστε το κουμπί On (Ενεργοποίηση) για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας.

4. Αμέσως μόλις δείτε το λογότυπο της εταιρείας στην αρχική οθόνη, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο F11στο πληκτρολόγιό σας έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα Windows is Loading Files… (Φόρτωση αρχείωναπό τα Windows) στην οθόνη.

5. Κάτω από το I need help immediately (Χρειάζομαι βοήθεια αμέσως), κάντε κλικ στην επιλογήSystem Recovery (Αποκατάσταση συστήματος).

6. Εάν σας ζητηθεί να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας και δεν το έχετε ήδη κάνει,επιλέξτε Back up your files first (recommended) (Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείωνσας πρώτα (προτείνεται))και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο). Διαφορετικά, επιλέξτεRecover without backing up your files (Αποκατάσταση χωρίς δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας)αρχείων και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο).

7. Ξεκινάει η αποκατάσταση του συστήματος. Όταν ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του συστήματος, κάντεκλικ στο κουμπί Finish (Τέλος) για να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή.

8. Ολοκληρώστε τη διαδικασία δήλωσης και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας.

9. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή, επανασυνδέστε όλες τις περιφερειακές συσκευές και ενεργοποιήστε ξανάτον υπολογιστή.

Αποκατάσταση συστήματος από δίσκους αποκατάστασης

ΠΡΟΣΟΧΗ Η αποκατάσταση συστήματος διαγράφει όλα τα δεδομένα και τα προγράμματα που έχετεδημιουργήσει ή εγκαταστήσει μετά την αγορά. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικώνδεδομένων σε έναν αφαιρούμενο δίσκο.

Για να δημιουργήσετε δίσκους αποκατάστασης, δείτε Δίσκοι αποκατάστασης στη σελίδα 26

ELWW Αποκατάσταση συστήματος 25

Page 32: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού

Για να εκτελέσετε αποκατάσταση συστήματος χρησιμοποιώντας δίσκους αποκατάστασης:

1. Αν ο υπολογιστής λειτουργεί, δημιουργήστε ένα δίσκο DVD με αντίγραφα ασφαλείας όλων των αρχείωνδεδομένων που θέλετε να αποθηκεύσετε και στη συνέχεια αφαιρέστε τον δίσκο αντιγράφων ασφαλείας απότη μονάδα δίσκου.

2. Τοποθετήστε τον πρώτο δίσκο αποκατάστασης στη θήκη της μονάδας DVD και κλείστε τη θήκη.

3. Αν ο υπολογιστής λειτουργεί, κάντε κλικ στο κουμπί Start (Έναρξη), κάντε κλικ στο κουμπί βέλουςδίπλα στο κουμπί Shut Down (Τερματισμός) και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Shut Down(Τερματισμός). Ή, εάν ο υπολογιστής δεν αποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ενεργοποίησηςγια περίπου 5 δευτερόλεπτα ή έως ότου απενεργοποιηθεί ο υπολογιστής.

4. Αποσυνδέστε όλες τις περιφερειακές συσκευές από τον υπολογιστή, εκτός από την οθόνη, το πληκτρολόγιοκαι το ποντίκι.

5. Πατήστε το κουμπί On (Ενεργοποίηση) για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας. Αν σας ζητηθεί ναεπιλέξετε μεταξύ της εκτέλεσης της Αποκατάστασης συστήματος από δίσκο ή από το σκληρό δίσκο, επιλέξτεRun program from disc (Εκτέλεση του προγράμματος από δίσκο) και κάντε κλικ στο κουμπί Next(Επόμενο).

6. Κάτω από το I need help immediately (Χρειάζομαι βοήθεια αμέσως), κάντε κλικ στην επιλογήFactory Reset (Εργοστασιακή Επαναφορά).

7. Εάν σας ζητηθεί να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας και δεν το έχετε ήδη κάνει,επιλέξτε Back up your files first (recommended) (Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείωνσας πρώτα (προτείνεται))και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο). Διαφορετικά, επιλέξτεRecover without backing up your files (Αποκατάσταση χωρίς δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας)αρχείων και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο).

8. Τοποθετήστε τον επόμενο δίσκο αποκατάστασης, εάν σας ζητηθεί.

9. Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα Διαχείριση αποκατάστασης, αφαιρέστε όλους τους δίσκουςαποκατάστασης από το σύστημα.

10. Κάντε κλικ στο κουμπί Finish (Τέλος) για να γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Δίσκοι αποκατάστασηςΠρέπει να δημιουργήσετε ένα σετ δίσκων αποκατάστασης από την εικόνα αποκατάστασης που είναιαποθηκευμένη στο σκληρό σας δίσκο. Η εικόνα αυτή περιέχει τα αρχεία του λειτουργικού συστήματος και τωνπρογραμμάτων λογισμικού που είχαν εγκατασταθεί αρχικά στον υπολογιστή σας από τον κατασκευαστή.Μπορείτε να δημιουργήσετε μόνο ένα σετ δίσκων αποκατάστασης για τον υπολογιστή σας και αυτοί οι δίσκοινα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε αυτόν τον υπολογιστή. Αποθηκεύστε τους δίσκους αποκατάστασηςσε ασφαλές μέρος.

26 Κεφάλαιο 3 Αντιμετώπιση προβλημάτων και συντήρηση ELWW

Page 33: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ορισμένες λειτουργίες ενδεχομένως δεν είναι διαθέσιμες στα συστήματα που αποστέλλονταιχωρίς να υπάρχει εγκατεστημένη κάποια από τις εκδόσεις των Windows της Microsoft.

Επιλογή δίσκων αποκατάστασης

Για να δημιουργήσετε δίσκους αποκατάστασης, ο υπολογιστής σας θα πρέπει να διαθέτει μονάδαεγγραφής DVD και πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο υψηλής ποιότητας κενούς δίσκους DVD+R or DVD-R.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για τη δημιουργία δίσκων αποκατάστασης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν δίσκοι CDή δίσκοι DVD+RW, DVD-RW, DVD+RW DL, DVD-RW DL, DVD+R DL, ή DVD-R DL.

Χρησιμοποιήστε δίσκους υψηλής ποιότητας για τη δημιουργία του σετ δίσκων αποκατάστασης. Είναιφυσιολογικό να απορρίπτονται δίσκοι εάν έχουν κάποιο ελάττωμα. Θα σας ζητηθεί να τοποθετήσετε ένανέο, κενό δίσκο για να δοκιμάσετε ξανά.

Ο αριθμός των δίσκων στο σετ των δίσκων αποκατάστασης εξαρτάται από το μοντέλο του υπολογιστή(συνήθως 1-3 δίσκοι DVD). Το Πρόγραμμα δημιουργίας δίσκων αποκατάστασης σάς αναφέρει τονακριβή αριθμό κενών δίσκων που απαιτούνται για το σετ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η διαδικασία δημιουργίας δίσκων αποκατάστασης διαρκεί αρκετό χρόνο ώστε ναεπαληθευτεί ότι οι πληροφορίες που έχουν εγγραφεί στο δίσκο είναι σωστές. Μπορείτε να τερματίσετε τηδιαδικασία ανά πάσα στιγμή. Την επόμενη φορά που θα εκτελέσετε το πρόγραμμα, θα ξεκινήσει από τοσημείο που διακόπηκε την προηγούμενη φορά.

Δημιουργία δίσκων αποκατάστασης

Για να δημιουργήσετε δίσκους αποκατάστασης:

1. Κλείστε όλα τα ανοιχτά προγράμματα.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Start (Έναρξη), επιλέξτε All Programs (Όλα τα προγράμματα), RecoveryManager (Πρόγραμμα διαχείρισης) και κάντε κλικ στο Recovery Disc Creation (Δημιουργία δίσκωναποκατάστασης). Αν σας ζητηθεί, κάντε κλικ στο Yes (Nαι) για να επιτρέψετε στο πρόγραμμα νασυνεχίσει.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Ονομάστε τον κάθε δίσκο καθώς τονδημιουργείτε (για παράδειγμα, Επαναφορά 1, Επαναφορά 2).

ELWW Δίσκοι αποκατάστασης 27

Page 34: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού
Page 35: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού
Page 36: Πρώτα βήματα - Hewlett Packardh10032.Πρώτα βήματα (αυτός ο οδηγός) Ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του λειτουργικού

Printed in

Η δύναμη να κάνουμε την αλλαγήΣας ευχαριστούμε για την αγορά σας. Η HP είναι αφοσιωμένη στην κατασκευή υπολογιστών με την υψηλότερη ποιότητα, καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση στον κόσμο. Η HP σχεδίασε αυτό το προϊόν

λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον. Αλλά για τη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος ακόμη περισσότερο, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας.

Ας συνεργαστούμε για να κάνουμε την αλλαγή.

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε Τι κάνουμε

Ανακυκλώστε τον παλιό υπολογιστή σας.

Η υπεύθυνη απόρριψη των ηλεκτρονικών αποβλήτων αποτελεί προτεραιότητα της HP για πάνω από 20 χρόνια. Αν ο υπολογιστής αυτός πρόκειται να αντικαταστήσει έναν παλαιότερο υπολογιστή που δεν χρειάζεστε πλέον, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/recycle για να μάθετε αν η HP μπορεί να σας βοηθήσει να απορρίψετε τον παλιό σας υπολογιστή με τη μικρότερη δυνατή επίδραση στον πλανήτη.

Σχεδιάζουμε λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον.

Ενώ θα θέλαμε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον υπολογιστή για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια στο μέλλον, ωστόσο αποδεχόμαστε ότι τελικά κάποια στιγμή θα πρέπει τον πετάξετε. Τον έχουμε σχεδιάσει έτσι ώστε να μπορεί να αποσυναρμολογηθεί εύκολα και να ανακυκλωθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Η συσκευασία που περιελάμβανε τον υπολογιστή σας έχει επίσης σχεδιαστεί με σκοπό τη μέγιστη δυνατή ανακυκλωσιμότητα.

Μη χρησιμοποιείτε προφύλαξη οθόνης.

Η προφύλαξη οθόνης δεν επιτρέπει στον υπολογιστή σας να μεταβεί σε κατάσταση αναμονής και επομένως καταναλώνει ενέργεια άδικα. Η προφύλαξη οθόνης μπορεί ακόμη και να μειώσει τη διάρκεια ζωής της οθόνης σας καθώς αυξάνει τις ώρες που είναι αναμμένος ο οπίσθιος φωτισμός LCD.

Σχεδιάζουμε με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο υπολογιστής αυτός διαθέτει τεχνολογία διαχείρισης ενέργειας της HP που μπορεί να μειώσει τη χρήση της ενέργειας του υπολογιστή έως και 45% σε σύγκριση με τους υπολογιστές χωρίς διαχείριση ενέργειας. Οι υπολογιστές HP χρησιμοποιούν την ελάχιστη δυνατή ενέργεια, εξοικονομώντας σας χρήματα και μειώνοντας το ίχνος άνθρακά σας.

Μην απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις ενέργειας.

Τα εργαλεία διαχείρισης ενέργειας σε αυτόν τον υπολογιστή έχουν ρυθμιστεί ώστε να μειώνουν τη χρήση ενέργειας χωρίς να επηρεάζουν την απόδοση. Μην τα απενεργοποιήσετε.

Σχεδιάζουμε τα προϊόντα μας ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιούμε καλύτερα και λιγότερα υλικά.

Η εξασφάλιση της υγείας - τόσο της δικής σας, όσο και της οικογένειάς σας και του πλανήτη μας αποτελεί βασική προτεραιότητα της HP. Για αυτόν το λόγο έχουμε δεσμευτεί να χρησιμοποιούμε τα πιο ασφαλή υλικά για την κατασκευή αυτού και όλων των άλλων προϊόντων μας.