แบบฝึกหัด Rate+Eq

  • View
    3.890

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of แบบฝึกหัด Rate+Eq

30232 . 1 1 1. 2. 2 NO2 (g) 2 NO(g)+O2(g) NO20.1103mol/dm3 60NO2 0.1076mol/dm3 NO2 NOO2

3. A B C A (s) A (mol/dm3) 0 20 40 60 80 100 1.000 0.818 0.669 0.548 0.448 0.367 0 20 s,40 60 s80 100 s 4. Mg6.40 g HCl20 s Mg4.60 g HCl 5. X Y Z X1/3 Y 1/2 Z 6. (NH3) 4 NH3 (g)+5 O2 (g)4 NO (g)+6 H2O (g) NH30.24moldm-3. s-1 O2 H2O 30232 . 27. (C4H8)500 C ( s )0255075100150200 [C4H8] (mol.dm-3.s-1) 0.0500.0410.0340.0280.0230.0160.011 8. 8.1 8.6 n o p qr s 30232 . 3 2 1... A (g)+B (g)C (g)+D (g) 2. . . Ea Ea/ A + BA + B C + DC + D (E) (E) . . E1 (E) (E) . . E1 E2 E2 E3E3 30232 . 43. 3.12 Fe3+(aq)+2 I-(aq)2 Fe2+(aq)+I2(g) 3.2Zn2+(aq)+4 NH3(aq)[Zn(NH3)4]2+(aq) 4. 4 NH3(g)+3 O2(g)2 N2(g)+6 H2O(l)N20.800mol.dm-3.s-1 H2O NH3 O2 5. 4 NH3(g)+7 O2(g)4 NO2(g)+6 H2O(l)H2O0.42mol.dm-3.min-1 NO2 NH3 O2 30232 . 5 3 1. (I-) (S2O82-) S2O82-(aq)+I-(aq)2 SO42-(aq)+I2(aq) 25 C (mol/dm3) I2 (mol.dm-3.s-1)S2O82- I- 1 2 3 1.0 x 10-4 2.0 x 10-4 4.0 x 10-4 1.0 x 10-2 1.0 x 10-2 2.0 x 10-2 6.50 x 10-7 1.30 x 10-6 5.20 x 10-6 1.1 1.2 1.3 I2 25 C S2O82- 1.0 x 10-4 mol/dm3 I-2.0 x 10-2mol/dm3 2. NO(g)+O3(g)NO2(g)+O2(g) (mol/dm3) NO2 (mol.dm-3.s-1)NO O3 1 2 3 4 5 1.00 x 10-6 1.00 x 10-6 1.00 x 10-6 2.00 x 10-6 3.00 x 10-6 1.00 x 10-6 6.00 x 10-6 9.00 x 10-6 9.00 x 10-6 9.00 x 10-6 0.660 x 10-4 1.32 x 10-4 1.98 x 10-4 3.96 x 10-4 5.94 x 10-4 2.1 2.2 k 3. A + BC A B 3 30232 . 6 (mol/dm3) (s) [C] mol/dm3 C (mol.dm-3.s-1)AB 1 2 3 0.100 0.300 0.200 1.0 x 10-2 1.0 x 10-2 2.0 x 10-2 15 20 30 7.5 x 10-2 30 x 10-2 3.0 x 10-2 4.2 A+B r=k[A]2[B]-1 5.2 A+2 B+M2 C+D (mol/dm3) D (mol.dm-3.s-1)ABM 1 2 3 4 4x 10-3 2x 10-3 2x 10-3 2x 10-3 2 x 10-3 4 x 10-3 2 x 10-3 2 x 10-3 1 x 10-2 1 x 10-2 1 x 10-2 5 x 10-3 0.48 x 10-3 0.48 x 10-3 0.24 x 10-3 0.96 x 10-3 5.1 A 3 5.2 6.2 NO(g)+2 H2(g)2 H2O(g)+N2O(g) NO (mol/dm3) H2 (mol/dm3) mol.dm-3.s-1 1.00 1.20 0.80 1.00 2.00 1.00 1.20 0.80 2.00 1.00 3.5 x 10-5 5.0 x 10-5 1.8 x 10-5 7.0 x 10-5 1.4 x 10-5 30232 . 7 4 1.A+2 B C+280 kJ(1) 2 X+Y+150 kJ3 Z(2) (1)(2)510 kJ340 kJ 2. A(g)B(g) 2.1A B 2.2 B A 2.3 3.3 O2(g) 2 O3(g) 150kJ/mol 400kJ 4. N2(g)+3 H2(g) 2 NH3(g)+92 kJ 668kJ A B p q r s 30232 . 8 5 1. 12 AQ 2Q + B C+ D 3 B + D 2 M 1 2 1 2. r=k[R]23 12 RX + Y 2X + Z T + U 3U + Z P 3.C4H9OHH+Br-C4H9Br C4H9OHH+ Br-

3.13.2 3.1Br-+C4H9OHC4H9Br+OH_. OH_+H+H2O. 3.2C4H9OH+H+C4H9OH2+. C4H9OH2+C4H9++H2O. C4H9++Br-C4H9Br. 4.2 NO(g)+O2(g)2NO2(g)4.14.2 4.12 NO N2O2. N2O2+O22 NO2. 4.2NO+O2 O2NO. O2NO+NO2 NO. 5.2 ICl+H2I2+2 HCl r=k[ICl][H2] 30232 . 96. A D A X BYZCD n po q r s 30232 . 10 6 1. CaCO3(s)2 HCl(aq)CaCl2(aq)+H2O(l)+CO2(aq) 2.H2(g)+Cl2(g)2 HCl(g) 3. 4.NO H2 2NO(g)+2H2(g)N2(g)+2H2O(g) 5. 6. 6.1CH3CO2CH3(aq) + H2O(l) + H+(aq) CH3CO2H(aq) + CH3OH(aq) + H+(aq) 6.22 H2(g)+O2(g)2 H2O(g) 6.32 H2(g)+O2(g)+Pt(s)2 H2O(g)+Pt(s) 6.4NH3(g) + CH3Cl(aq) + H2O(l)Cl-(aq) + NH4+(aq) + CH3OH(aq) 30232 . 11 7 1. CaCO3(s) CaO(s)+CO2(g) 2. 3. 4. 5. 5.12 CO2(g) 2 CO(g)+O2(g) 5.2PbI2(s)Pb2+(aq)+2 I-(aq) 5.3CO(g)+NO2(g) CO2(g)+NO(g) 5.4Cu(s)+2 Ag+(aq) Cu2+(aq)+2 Ag(s) 5.5CO2(g)+H2(g) CO(g)+H2O(l) 6. (K)=[NO2]2[Cl2] / [NO2Cl]2 7.(1)Cl2(g) 2Cl(g); K1=6.40 x 10-39 (2)Cl2(g)+2 NO(g) 2 NOCl(g); K2=3.70 x 10-8 (3)Cl2(g)+2 NO2(g) 2 NO2Cl(g); K3=1.80 7.12 NOCl(g) 2 Cl(g)+2 NO(g) 7.22 Cl(g)+2 NO2(g) 2 NO2Cl(g) 8.SO2(g)+1/2 O2(g) SO3(g)20.4 700 C SO3(g) SO2(g)+1/2 O2(g) 2 SO2(g)+O2(g) 2 SO3(g) 30232 . 12 9.N2H2250cm3 N2(g)+3H2(g) 2 NH3(g) N2, H2NH32,34mol 10. H2(g)+I2(g) 2 HI(g)9.030 C 2dm3HIH20.6mol0.4mol I2mol/dm3 11. 800 C watergasCOH2C(s)+H2O(g) CO(g)+H2(g) H2=4.0 x 10-2mol/dm3,CO=4.0 x 10-2mol/dm3

H2O=1.0 x 10-2mol/dm312. A+2 B 2 C A1.0mol B1.5mol2dm3C0.35mol/dm3 13. CO0.065mol FeO1dm3

CO,FeCO2 FeO(s)+CO(g) Fe(s)+CO2(g);K=0.516 14. 25 C 4.5 x 105 HCOOH(aq)+CN-(aq) HCN(aq)+HCOO-(aq) 15. SO2NO22mol2dm3NO1.3mol SO2(g)+NO2(g) SO3(g)+NO(g) 16. Fe3+(aq)+SCN-(aq) FeSCN2+(aq);K=1.1 x 103 2dm3Fe(NO3)30.01molKSCN2mol 30232 . 13Fe3+,SCN-FeSCN2+ 17. SO3 2 SO3(g) 2 SO2(g)+O2(g) SO36.09 x 10-3mol/dm31000K SO32.44 x 10-3mol/dm3 18. N2(g)+O2(g) 2 NO(g)2000 CK=4.1 x 10-4N21.4g NO0.015g0.50dm3O2 19. CH4H2O 1000 K5dm3CO8.62g ,H22.60g,CH443.0g48.4g CH4(g)+H2O(g) CO(g)+3 H2O(g) 20. (K) (1)CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g);K1=23.20 (2)2 CO(g) C(s)+CO2(g);K2=1.56 (3)C(s)+H2O(g) CO(g)+H2(g);K3=1.60 x 10-21 K20.1C(s)+CO2(g) 2 CO(g) 20.2C(s)+2 H2O(g) CO2(g)+2 H2(g) 30232 . 14 8 1.300 C2 NO(g)+Cl2(g) 2 NOCl(g)Kp=2.72Kp300 C NO(g)+1/2Cl2(g) NOCl(g) 2 NOCl(g) 2 NO(g)+Cl2(g) 2.25 CCO(g)+2 H2(g) CH3OH(g)Kc=1.4 x 107Kc 25 C2.1 CH3OH(g) CO(g)+2 H2(g) 2.22CO(g)+4 H2(g) 2 CH3OH(g) 3.823 K (1)CoO(s)+H2(g) Co(s)+H2O(g);K1=67 (2)CoO(s)+CO(g) Co(s)+CO2(g);K2=490 3.1CO2(g)+H2(g) CO(g)+H2O(g) 3.2CO(g)+H2O(g) CO2(g)+H2(g) 4.H2(g)+I2(g)2 HI(g)Kp=0.3525CKc5.Kp300 C2 NO(g)+Cl2(g) 2 NOCl(g)2.72Kc 300 C 6.CO(g)+H2O(g) Cl2(g)+H2(g)Kc=4.05500 CKp 500 7.N2O4(g) 2 NO2(g)Kc=0.212mol/dm3100 C Kp100 C 8.525 C2 SO2(g)+O2(g) 2 SO3(g)SO2=0.015atm,SO3=0.253atmO2=0.365atmKp 9. N2(g)+3 H2(g) 2 NH3(g)400 CN2,H2NH30.45,0.630.24mol/dm3

Kc 30232 . 1510. PCl51dm3 PCl3(g)0.40molCl2(g)0.40molPCl5PCl3 Cl2

0.50PCl5 11. H2(g)+I2(g) 2 HI(g)50.2448CHIH21.25molI263.5g 12. 2 HI(g) H2(g)+I2(g)445CKc=50HI0.50mol250cm3 445C H2,I2HI 13. KcI2(g)+Cl2(g) 2 ICl(g)3.55 x 10-225 C I21.00molCl20.50mol1.00dm3 Cl2ICl 14. Kc525 CCO2(g)+H2(g) CO(g)+H2O(g)0.25CO21.00molH21.00mol5.00dm3525 C 15. SO2Cl2(g) SO2(g)+Cl2(g)SO2Cl2

0.75atm100 C 1.36atm % SO2Cl2 16. H23.00molN21.00mol350 C30.0atmNH35.34atmKp350 C 30232 . 16 9 1. 2 SO2(g) + O2(g)2 SO3(g) + 11.16 kJ SO3 O2 SO2 2. CO2 CO2(g) + H2O(l) H2CO3(aq) 3. (COCl2) CO(g) + Cl2(g) + COCl2(g) 3.1 3.2 3.3 3.4 4. CO CO O2 2CO(g) + O2(g)2CO2(g) + 5. 6.1C2H6(g)H2(g) + C2H4(g) H2 6.22NO2(g) 2NO(g) + O2(g) NO2 6.3PbSO4(s) + H+(aq)Pb2+(aq) + HSO4-(aq) Pb(NO3)2(aq) 30232 . 17 6.4PbCl2(s)Pb2+(aq) + 2Cl-(aq) AgNO3(aq) 6.5Fe3+(aq) + 3OH-(aq)Fe(OH)3(s) HCl(aq) 6. N2(g) + O2(g) + 2NO(g) 7. N2(g) + 3H2(g)2NH3(g) + 92 kJ () N2H2NH3 7.1 N2 7.2 H2 7.3 7.4 7.5 H2 7.6 He 8. H2 CH4(g) + H2O(g) + CO(g) + 3H2(g) 8.1 8.2 8.3 H2O(l) 30232 . 18 10 1.298 K1.00dm3 C(graphite) + O2(g)CO2(g);H = -393.5 kJ O2 C(graphite) CO2 O2 2. NO(g) + O3(g) NO2(g) + O2(g);H = -18.7 kJ NO O3 3. () 3.12H2O(g) 2H2(g) + O2(g)H =484 kJ 3.2N2(g) + O2(g) 2NO(g)H =181 kJ 3.3N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g)H = -92.2 kJ 3.42O3(g) 3O2(g)H = -285 kJ 3.5H2(g) + F2(g) 2HF(g)H =541 kJ 4.() 4.1N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g)H = -92.2 kJ 4.2N2(g) + O2(g) 2NO(g)H =181 kJ 4.33O2(g) 2O3(g)H =285 kJ 30232 . 194.4H2O(l) H2O(g)H = 41 kJ 5.4NH3 ,O2 ,NO4NH3(g) + 5O2(g) 4NO(g) +6H2O(g) 5.1 NO(g) 5.2 NO(g) 5.3 5.4 O2(g) 5.5 NH3(g) 5.6 NO(g) 5.7 NH3(g) O2(g) NO(g) NH3(g) NH3(g) O2(g) 30232 . 20 11 1. (HClO) (HClO4) (Ba(OH)2) (HCN) 2.-- HF(aq) + H2O(l) H3O+(aq) + F-(aq) CN-(aq) + H2O(l) HCN(aq) + OH-(aq) HSO4-(aq) + H2O(l) H3O+(aq) + SO42-(aq) H2S(aq) + H2O(l) H3O+(aq) + HS-(aq) CH3COO-(aq) + H2O(l) CH3COOH(aq) + OH-(aq) 3. HPO42-H2O4. NH4Cl NaHS NH4+ HS- PO43- 5.- (H2CO3) (HCOOH) (H2SO3) 6.HIO4,H2PO4-,HSO3-,NH4+ 7.HPO42-,CO32-,HS-,OH- 30232 . 21 12 1. OH- F- H2O HSO4- HCO3- NH3 NH2- H- N3- N2H4 CH3NH2 2. OH- H2O HCO3- HBr HOCl H2PO3- CH3COOH HSO4- NH3 HS- PH3 3.-- HNO3+H2O H3O++NO3- CN-+H2O HCN+OH- H2SO4+Cl- HCl+HSO4- HSO4-+OH- SO42-+H2O O2-+H2O OH-+OH- H2S+NH2- HS-+NH3 N2H4+NH2- N2H3-+NH3 CH3OH+H- CH3O-+H2 N2H5++NO2- N2H4+HNO2 HNO3+H2SO4 H2NO3++HSO4- KNH2+NH4Cl+ KCl+2NH3 4. HCl HNO3 NH3 NH2- HClO4 F- NH4+ 5. (Autoionization) NH3 CH3OH HNO3 6. CH4NH3 H2SH2O HIO3HIO2 H2SO3H2SeO3 H2SeHBr H2OHF 30232 . 22NH3H2O PH3HI NH3H2S 7. NH3NF3 NH2-NH2OH N3-O2- OH-HS- HS-Cl- 30232 . 23 13 1. HNO2 H2CO3 HF CH3COOH HCl HClO4 H2S HCN HI 2.HX5 dm3 HX1 mol 3. HNO30.5 mol/dm3100 cm3 H3O+ 500 cm3 H3O+ 4.500 cm3 NaOH1 mol OH- 5.M(OH)20.2 mol/dm3500 cm3OH- 750 cm3OH- 6. HA2 mol/dm3 1.5 H3O+ 7. H2S 2Ka1=1.1 x 10-7Ka2

=1.3 x 10-13 8. CH3COOHHCNKa=1.8 x 10-54.8 x 10-101 mol/dm3 H3O+ 9. HCOOH0.2mol/dm3 H3O+ %KaHCOOH1.8 x 10-4 10. NaX2mol/dm3 OH-KbX-(aq)+H2O(l) HX(aq)+OH-(aq)1.0 x 10-4 11. (C6H5COOH)0.25mol/dm30.40mol/dm3 Ka C6H5COOH = 6.5 x 10-5 30232 . 24 14 1. 0.25mol/dm3 H3O+4.0 x 10-3 mol/dm3Ka 2. CH3COOH0.05 mol/dm30.02 mol/dm3Ka CH3COOH = 1.8 x 10-5 3. HX HY1 mol HX [H3O+] HY Ka 4. HCN(aq) + H2O(l) H3O+(aq) + CN-(aq)Ka = 4.8 x 10-10 5.H2CO3 H2CO3(aq) + H2O(l) H3O+(aq) +HCO3- (aq) 25CKa=4.4 x 10-71.0mol/dm3 25C H2CO3mol/dm3 6.HCN Ka = 4.8 x 10-105.4g2 % 7. HF0.10mol/dm3 8% Ka 8.H3PO4 Ka1 = 7.52 x 10-325CKa2 9.(HC6H7O6) HC6H7O6(aq) + H2O(l) H3O+(aq) + C6H7O6-(aq) 0.01%0.1mol/dm3H3O+ 10. (HCOOH) 5 H3O+5.0 x 10-3 mol/dm3Ka2.0 x 10-4 30232 . 25 15 1. H3O+ OH-ABCDE H3O+ OH-- (mol/dm3)- [H3O+][OH-] A2.0 x 10-5.. B.1.0 x 10-2. C5.0 x 10-7.. D1.0 x 10-9.. E.1.0 x 10-4. 2.500 cm3HCl1.2dm3 STP H3O+ OH- 3.NaOH0.01 mol500cm3 H3O+ 4. HCl0.1 mol/dm310 cm3 HCl0.01mol/dm3100 cm3 H3O+ OH- 5.KaHA HBHC HA+H2O H3O++A-;Ka=1.0 x 10-2 HB+H2O H3O++B-;Ka=1.0 x 10-4 HC+H2O H3O++C-;Ka=1.0 x 10-5 pH 6. KOH0.05mol/dm3pH 7. HX0.01mol/dm3 3 pH 8.OH-pH NH3NH34.25 g250 cm3 KbNH3=1.8 x 10-5 log 2.4 = 0.3802 30232 . 26 16 1.HCOOH23 g10dm3 H3O+ = 3.0 x 10-3mol/dm3 pH (log 3 = 0.4771) 2. H2SO40.0005mol/dm3 pH HCl0.0001mol/dm3 H2SO4 100%2 3. HA0.1mol/dm3 0.10 pH 4. NaOH0.1mol/dm310cm3500 cm3OH- pH 5. pH NaOH2 g500cm3 6.(HC9H7O4) Ka = 3.2 x 10-4 HC9H7O4(aq) + H2O(l) C9H7O4-(aq) + H3O+(aq) pH 200