โปรแกรม Sweet Home 3D

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sweet Home 3D เป็นโปรแกรมออกแบบภายใน ฟรี ที่ช่วยคุณจัดวางเฟอร์นิเจอร์บนแปลนบ้านแบบ 2 มิติ และสามารถสร้างมุมมองแบบ 3 มิติ โปรแกรมนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.sweethome3d.com

Text of โปรแกรม Sweet Home 3D

 • Sweet Home 3D

  53010424

  53010803

  53011032

  53011339

  (.421)

  1 2556

 • Maya, 3D Max

  Sweet Home 3D

 • (Introduction) 1

  (Installation) 2

  (User Interface) 4

  (Starting a new home) 5

  7

  (Drawing walls) 9

  (Editing walls) 11

  12

  3 (Importing 3D models) 15

  (Drawing rooms) 18

  3 (Editing 3D view) 19

 • (Other features) 22

  (Adding texts) 23

  (Print) 23

  3(Creating photos of the 3D view)24

  OBJ 26

  (Adding plug-ins) 27

 • 1

  Sweet Home 3D

  (Introduction)

  Sweet Home 3D

  2 3

  www.sweethome3d.com

  2 3

  Sweet Home 3D

  4.1

  www.sweethome3d.com/examples/userGuideExample.sh3d

 • 2

  Sweet Home 3D video

  tutorial ()

  Help (tool bar)

  1. Sweet Home 3D

  (Installation)

  Sweet Home 3D

  Windows, Mac OS X 10.4 to 10.8, Linux Solaris,

  23

  Sweet Home 3D

  Windo

  ws:

  www.sourceforge.net/projects/sweethome3d/files/S

 • 3

  weetHome3D/SweetHome3D-4.1/SweetHome3D-4.1-

  windows-oc.exe/download(33.7 MB),

  (setup wizard)

  Mac

  OS X:

  www.sourceforge.net/projects/sweethome3d/files/S

  weetHome3D/SweetHome3D-4.1/SweetHome3D-4.1-

  macosx.dmg/download(17.2 MB),

  Sweet Home 3D

  Linux:

  http://sourceforge.net/projects/sweethome3d/files/S

  weetHome3D/SweetHome3D-4.1/SweetHome3D-4.1-

  linux-x86.tgz/download(53.8 MB),

  SweetHome3D

  Sweet

  Home 3D Online

  .

 • 4

  (User Interface)

  Sweet Home 3D

  4

  2.

  2. Sweet Home 3D

  1

  3

 • 5

  2

  4 3

  3

  ( )

  ; 2 .

  Tab Shift + Tab

  (undo/redo) Undo and Redo

  (Starting a new home)

  3 Sweet

  Home 3D > Preferences... Mac OS X File >

 • 6

  Preferences...

  3

  New home

  Sweet Home 3D

  1.

 • 7

  2.

  3.

  4.

  5.

  3

  6.

  7.

  3

  the Save home Sweet Home 3D

  3

  You may

  also 3 PNG

  3 OBJ + MTL

 • 8

  Plan > Import background image...

  4

  4

  1 Choose image Sweet Home

  3D BMP, JPEG, GIF PNG

  www.sweethome3d.com/examples/userGuideBluePrint.jpg

  2 Continue

  3

  Length of the drawn line Continue

  4 (Origin) (0, 0)

  Finish

 • 9

  5 Plan >

  Modify background image...

  5

  (Drawing walls)

  Create walls

  Escape

  walls tooltip,

  alignment lines and Zoom

 • 10

  enter

  Sweet Home 3D

  3

  6 3

  6

  15 ()

 • 11

  Alt preferences

  (Editing walls)

  Select

  Select

  1

  Shift

  2

  Plan > Split wall

  Plan > Modify walls...

  7

  Import

 • 12

  7

  8

  Add furniture

  3

 • 13

  8

  (indicators)

  9

 • 14

  9 (Indicators)

  1

  Alt

  15

  3

  2

  4

  Furniture >

  Modify...

  10

 • 15

  10

  3

  3 (Importing 3D models)

  Sweet Home 3D

  3

  3 500

  http://www.sweethome3d.com/importModels.jsp

 • 16

  Blender Art of

  Illusion Sweet Home 3D 3

  OBJ, DAE, 3DS, LWS format ZIP

  Import furniture

  3 11 Windows

  Mac OS X 3

  Sweet Home 3D

  11

 • 17

  1 Choose model 3

  3

  Continue

  2

  Continue

  3

  Continue

  4 3 icon

  Finish

  /

  3 3D models import page

  SH3F

  SweetHome3D

  http://downloads.sourceforge.net/sweethome3d/

  SH3F

  Furniture > Import furniture library

 • 18

  (Drawing rooms)

  Create rooms

  :

  Escape

  ( )

  12

  12

  3

 • 19

  Plan > Modify rooms... 13

  13

  Select

  3 (Editing 3D view)

  3 2 3D view >

  Aerial view 3D view > Virtual

  visit

  14 15

 • 20

  14

  aerial view

  15

  virtual visit

  Virtual visit (virtual visitor)

  3

  3 16

  16

  1 (head angle indicator)

  2 (field of view)

  3 (body angle indicator)

 • 21

  3D view > Modify...

  17

  17 3

  18

  3 .

 • 22

  18

  (Other features)

  (Drawing dimensions)

  Create dimensions

  3

  1.

  2.

  3.

  2 3

 • 23

  19

  (Adding texts)

  Add texts

  20

  (Print)

  File >

  Print... File > Print to PDF... File

  > Print preview... Sweet Home 3D

  3

 • 24

  File > Page setup...

  21

  21

  3 (Creating photos of the 3D

  view)

  3D view > Create photo... 3

  PNG 22

  (fast)

  3 (best)

 • 25

  22

  Create photo

 • 26

  OBJ

  Blender Art of Illusion

  3D view > Export to OBJ format...

  OBJ 3

  MTL

  23

  Blender

  23 Blender

 • 27

  (Adding plug-ins)

  Sweet Home 3D

  (Java)

  SH3P plug-ins Sweet

  Home 3D. SH3P

  Windows Mac OS X. Linux

  SH3P

  .eteks/sweethome3d/plugins

  Sweet Home 3D

  (Home rotator) 2

  Plan

  SH3P

  Sweet Home 3D:

  Windows Vista / 7 / 8,

  C:\Users\user\AppData\Roaming\eTeks\Sweet

  Home 3D\plugins,

 • 28

  Windows XP, C:\Documents

  and Settings\user\Application Data\eTeks\Sweet Home

  3D\plugins,

  Mac OS X,

  Library/Application Support/eTeks/Sweet Home

  3D/plugins

  Linux,

  .eteks/sweethome3d/plugins

 • 29

  http://www.sweethome3d.com/th/userGuide.jsp