003 Reparatur Glet - Srb(1)

Embed Size (px)

Text of 003 Reparatur Glet - Srb(1)

 • 7/23/2019 003 Reparatur Glet - Srb(1)

  1/1

  REPARATUR GLET

  Tehniki prospektIzdanje 01/2009

  Smesa za izravnavanje reparisanih betonskih povrina,proizvedena na cementno-polimernoj osnovi. Odgovara: EN 1504-3

  SMESEZAIZRAVNAVAN

  JE

  Oblast primene:

  Za fino izravnavanje ( gletovanje ) reparisanihbetonskih povrina obraenih REPARATURMALTERom ili REPARATUR MALTERom-F.

  Osobine:

  siva prakasta smesa;dobra athezija i vrstoa;otpornost na mraz i druge atmosferske uticaje;elastian;jednostavan za pripremu i izvoenje;ekonomian;ekoloki;

  Priprema podloge:

  Podloga treba da bude zdrava, obezmaena,obespraena, ista i predhodno isprana vodom.

  Ugraivanje:

  Na 1kg proizvoda REPARATUR GLET se uz stalnomeanje dodaje 0,35 - 0,40 litara vode. Mea se dopotpune homogenizacije. Zatim se meavina ostavi da

  miruje oko 20 minuta. Ponovo se promea i zatim seugrauje uz pomo gletarice ili pahtle u vie slojeva, uzavisnosti od tipa zavrne obrade.

  OOptimalna temperatura za ugraivanje je 10 C doO35 C. Naneenu smesu treba tititi od kie, jake

  promaje i mraza u periodu od 24 sata od momentananoenja.

  Potronja:

  ienje alata i opreme:

  Alat i oprema se odmah nakon upotrebe iste vodom.

  Pakovanje:

  2Za sloj od 1,0 mm 1,5 kg/m

  Skladitenje:

  U originalnoj, zatvorenoj ambalai. U suvimO Oprostorijama, na temperaturi od 5 C do 35 C.

  Rok upotrebe je 12 meseci.

  U natron vreama od 5 i 30 kg.

  Opasnost po zdravlje:Potrebno je izbegavati kontakt proizvoda sa koom, kao i direktno udisanje prakaste komponente.Materijal nije toksian, ali kod incidentnog kontaktasa koom proizvod treba odmah odstraniti vodom i sapunom. Ukoliko materijal prsne u oi, potrebno je odmah izvriti ispiranje sa mnogo vode, a zatimpotraiti strunu medicinsku pomo.Zapaljivost:REPARATUR GLET nije zapaljiv.ienje i deponovanje:Nevezani ostaci proizvoda REPARATUR GLET se iste vodom. Potrebno je da se stara iskoriena ambalaa deponuje u skladu sa lokalnim propisimai regulativima za tu vrstu otpada.Preporuujemo da se nain nanoenja i potrebne koliine prilagode prema uslovima na objektu, kao i obaveznu upotrebu adekvatne opreme.

  REPARATUR GLET 1/11

  ADING d.o.o. Beograd

  Nehruova 82,11070 Novi Beograd, R. SrbijaTel/Fax: ++381 11 6160 576,++381 11 6158 014, 6279 338ading_bgd@ptt.rs

  U~itelj Tasina 9A,18000 Ni{, R. SrbijaTel/Fax: ++381 18 519 432 ++381 18 519 433ading_nis@ptt.rs

  Novoselski pat bb,1000 Skopje, R.Makedonija,Tel: ++ 389 / 02 2034 840,2034 822, Faks: 2034 821ading@ading.com.mkwww.ading.com.mk