5
28. 3. 11 1 6. vaja – Kvan*ta*vno določanje proteinov 6. vaja – Kvan*ta*vno določanje proteinov UV spektrofotometrija Bradfordova metoda Biuretska metoda Lowrijeva metoda 6. vaja – Kvan*ta*vno določanje proteinov UV spektrofotometrija Bradfordova metoda Biuretska metoda Lowrijeva metoda UVspektrofotometrija Absorbanca pri λ=280 nm (A 280 ) lučka monokromator λ=280 nm vstopni žarek intenziteta I 0 izstopni žarek intenziteta I kiveta z vzorcem (debelina l) absorbanca

06 - Bradfordova metodaweb.fkkt.uni-lj.si/.../biokem_praktikum/06-Bradfordova_metoda.pdf · 28.3.11 1 6.vaja#–Kvantavnodoločanje# proteinov# 6.vaja#–Kvantavnodoločanje# proteinov#

  • Upload
    vohanh

  • View
    227

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 06 - Bradfordova metodaweb.fkkt.uni-lj.si/.../biokem_praktikum/06-Bradfordova_metoda.pdf · 28.3.11 1 6.vaja#–Kvantavnodoločanje# proteinov# 6.vaja#–Kvantavnodoločanje# proteinov#

28.  3.  11  

1  

6.  vaja  –  Kvan*ta*vno  določanje  proteinov  

6.  vaja  –  Kvan*ta*vno  določanje  proteinov  

UV-­‐spektrofotometrija  

Bradfordova  metoda  Biuretska  metoda   Lowrijeva  metoda  

6.  vaja  –  Kvan*ta*vno  določanje  proteinov  

UV-­‐spektrofotometrija  

Bradfordova  metoda  Biuretska  metoda   Lowrijeva  metoda  

UV-­‐spektrofotometrija  

Absorbanca  pri  λ=280  nm  (A280)  

lučka   monokromator  

λ=280  nm  

vstopni  žarek  intenziteta  I0  

izstopni  žarek  intenziteta  I  

kiveta  z  vzorcem  (debelina  l)  

absorbanca  

Page 2: 06 - Bradfordova metodaweb.fkkt.uni-lj.si/.../biokem_praktikum/06-Bradfordova_metoda.pdf · 28.3.11 1 6.vaja#–Kvantavnodoločanje# proteinov# 6.vaja#–Kvantavnodoločanje# proteinov#

28.  3.  11  

2  

UV-­‐spektrofotometrija  

Absorbanca  pri  λ=280  nm  (A280)  

T  =  I  I0  

transmitanca   absorbanca  

A  =  -­‐log  T  

UV-­‐spektrofotometrija  

A280  =  ε280  ×  c  ×  l  

molarni  eksLnkcijski  koeficient   množinska  

koncentracija  

dolžina  opične  poL  (debelina  kivete)  

[M-­‐1  cm-­‐1]   [M]  [cm]  

UV-­‐spektrofotometrija  

Velja  približek:  če  je  absorbanca  =  1  je  koncentracija  enaka  1  mg/ml  

UV-­‐spektrofotometrija  KAKO  DELUJE?  Metoda  temelji  na  spremljanju  absorbance  pri  λ=280  nm,  kjer  absorbirata  predvsem  aminokislini  triptofan  in  Lrozin.    

MEJA  DETEKCIJE?    20  –  3000  µg/ml  

PREDNOSTI?  •  hitra  •  nedestrukLvna  •  poceni  

SLABOSTI?  •  močno  odvisna  od  aminokislinske  sestave  •  sestava  pufra  vpliva  na  absorbanco  

SICER   HITRA   IN   POCENI  METODA,   A   NENATANČNA  TER  ODVISNA  OD   SESTAVE  PROTEINA    

Page 3: 06 - Bradfordova metodaweb.fkkt.uni-lj.si/.../biokem_praktikum/06-Bradfordova_metoda.pdf · 28.3.11 1 6.vaja#–Kvantavnodoločanje# proteinov# 6.vaja#–Kvantavnodoločanje# proteinov#

28.  3.  11  

3  

Kolorimetrične  metode  

Kolorimetrične   metode   niso   absolutne,   kar   pomeni,   da   za  določevanje   koncentracije   proteinov   potrebujemo   UMERITVENO  KRIVULJO.      

x   y  

1   5  

2   8  

3   11  

4   14  

5   17  

6   20  

7   23  

8   26  

9   29  

10   32  

y  =  3x  +  2  

0  

5  

10  

15  

20  

25  

30  

35  

0   2   4   6   8   10   12  

y  

x  

umeritvena  krivulja  

Umeritvena  krivulja  Za  določevanje  koncentracije  proteinov  v  neznanem  vzocu  moramo  pripraviL   umeritveno   krivuljo,   kar   pomeni,   da   za   znane  koncentracije  znanega  proteina  izmerimo  absorbance  pri  želeni  λ.  

-­‐  umeritvena  krivulja  ni  linearna  v  celotnem  območju  

-­‐  pozorni  moramo  biL  na  izbiro  znanega  proteina  za  izdelavo  umeritvene  krivulje  

-­‐  umeritvena  krivulja  mora  biL  narejena  v  ustreznem  območju  

-­‐  za  izdelavo  umeritvene  krivulje  uporabimo  protein  v  enakem  pufru,  kot  se  nahaja  naš  vzorec,  da  pri  meritvi  upoštevamo  prispevek  raztopine  

 

Umeritvena  krivulja  Za  določevanje  koncentracije  proteinov  v  neznanem  vzocu  moramo  pripraviL   umeritveno   krivuljo,   kar   pomeni,   da   za   znane  koncentracije  znanega  proteina  izmerimo  absorbance  pri  želeni  λ.  

-­‐  najpogosteje  kot  znan  protein  uporabimo  BSA  (angl.  Bovine  serum  albumin).      

-­‐  sicer  bi  bilo  najbolje  dobiL  protein,  ki  je  čimbolj  podoben  našem  (npr.  če  želimo  v    vzorcu  določaL  koncentracijo  proLteles  IgG  kot  standard  uporabimo  znane  koncentracije  čistega  IgG).  

-­‐  pazimo  na  ustrezno  koncentracijsko  območje!  

 

y  =  0,005x  

0  

0,2  

0,4  

0,6  

0,8  

1  

1,2  

0   50   100   150   200   250  

A  (280

 nm)  

c(BSA)  [mikrog/l]  

Series1  

Umeritvena  krivulja  

C  (BSA)  [µg/ml]  

A280  

5   0,025  

10   0,05  

20   0,1  

30   0,15  

50   0,25  

100   0,5  

200   1  

c(prot.)  [µg/ml]  

A280    

           ?   0,35  

c(prot.)  =  70  µg/ml    

(0,  0),  ker  če  ni  proteina,  ni  absorbance!!!  

Page 4: 06 - Bradfordova metodaweb.fkkt.uni-lj.si/.../biokem_praktikum/06-Bradfordova_metoda.pdf · 28.3.11 1 6.vaja#–Kvantavnodoločanje# proteinov# 6.vaja#–Kvantavnodoločanje# proteinov#

28.  3.  11  

4  

Umeritvena  krivulja  

20  µl  vzorca     80  µl  dH2O    

c(prot.)  =  70  µg/ml    

Če,  da  smo  vzorec  v  kiveL  redčili  (5x  redčenje),  moramo  to  upoštevaL  pri  podaji  končnega  rezultata!  V  tem  primeru  je  končna  koncentracija  proteinov  v  našem  vzorcu  350  µg/ml.    

y  =  0,005x  

0  

0,2  

0,4  

0,6  

0,8  

1  

1,2  

0   50   100   150   200   250  

A  (280

 nm)  

c(BSA)  [mikrog/l]  

Series1  

Biuretska  metoda  

Protein  +  CuSO4                                        vijolično  obarvana  snov  

hpp://en.wikipedia.org/wiki/Biuret_test;  27.3.2011  

Biuretska  metoda  KAKO  DELUJE?  Metoda  temelji  na  reakciji  pepLdne  vezi  z  bakrom  v  bazičnem  in  v  prisotnosL  kalij-­‐natrijevega  tartrata,  kar  povzroči  formacijo  violičnega  kompleksa.  MEJA  DETEKCIJE?    5  –  160  mg/ml  

PREDNOSTI?  •  primerna  metoda  za  vse  proteine  •  dobro  ponovljiva  SLABOSTI?  •  obupno  slabo  občutljiva  metoda  •  dolgotrajna  priprava  reagentov,  slaba  obstojnost  (sveža  priprava)  •  vpliv  drugih  snovi  v  raztopini  (urea...)  •  deluje  samo  za  večje  od  tripepLdov  

METODA  PRIMERNA  ZA  VSE  PROTEINE,  A  PREVEČ  SLABO  OBČUTLJIVA  ZA  RUTINSKO  UPORABO  

Lowrijeva  metoda  

Protein  +  CuSO4  +  Folin-­‐Ciocalteu  r.                                              modro  obarvana  snov  

3H2O x P2O5 x 13WO3 x 5MoO3 x 10H2O"3H2O x P2O5 x 14WO3 x 4MoO3 x 10H2O  

hpp://www.gbiosciences.com/;  27.3.2011  

Page 5: 06 - Bradfordova metodaweb.fkkt.uni-lj.si/.../biokem_praktikum/06-Bradfordova_metoda.pdf · 28.3.11 1 6.vaja#–Kvantavnodoločanje# proteinov# 6.vaja#–Kvantavnodoločanje# proteinov#

28.  3.  11  

5  

Lowrijeva  metoda  KAKO  DELUJE?  Podobno  kot  biuretska  metoda  temelji  na  reakciji  med  pepLdno  vezjo  in  bakrom,  vendar  redukcija  Folin-­‐Ciocalteujevega  reagenta  povzroči  nastanek  violočno  obarvanega  kompleksa.    

MEJA  DETEKCIJE?    2  –  1000  µg/ml  

PREDNOSTI?  •  primerna  metoda  za  vse  proteine  •  občutljiva  na  širokem  področju  •  zelo  občutljiva  v  primerjavi  tudi  z  UV  SLABOSTI?  •  metodo  moL  veliko  snovi  (citrate,  cistein,  DTT,  EDTA,  HEPES,  

merkaptoetanol,  Nonidet  P-­‐40,  fenol,  Tricin,  TRIS  in  Triton  X-­‐100).  •  razkrajanje  molibdenskega  barvila  •  nujna  prisotnost  Lrozina  

METODA  JE  ZELO  OBČUTLJIVA,  A  JO  MOTI  VELIKO  SNOVI,  KI  SE  JIH  UPORABLJA  PRI  IZOLACIJAH  PROTEINOV  

Bradfordova  metoda  

470  nm   595  nm  

Bradfordina!

Bradfordova  metoda  KAKO  DELUJE?  Metoda  temelji  na  vezavi  Coomassie  Brilliant  Blue  (CBB)  na  proteine  v  kislem,  saj  se  veže  na  poziLvno  nabite  (arginin,  hisLdin,  lizin)  in  aromatske  aminokisline.  Vezava  povzroči  spremembo  absorbcijskega  vrha  CBB  s  470  na  595  nm.    

MEJA  DETEKCIJE?    1  –  200  µg/ml  

PREDNOSTI?  •  hitra  in  poceni  •  visoko  specifična  za  proteine  •  zelo  občutljiva  •  kompaLbilna  z  mnogimi  snovmi  

SLABOSTI?  •  nelinearnost,  prekrivanje  obeh  spektrov  

NAJPRIMERNEJŠA  METODA  ZA  OBČUTLJIVO  DOLOČEVANJE  KONCENTRACIJE  PROTEINOV    

Potek  vaje  

-­‐  priprava  umeritvene  krivulje  z  znanimi  koncentracijami  BSA  

-­‐  priprava  vzorcev  za  meritve  z  Bradfordovo  metodo  

-­‐  določanje  absorbance  (280  nm)  in  določitev  koncentracije  proteinov  v  vzorcih