1.6 Susunan Keutamaan Bendera - Bendera.pdf1.7 Cora Susunan Bendera Susunan bendera di pentas hendaklah…

Embed Size (px)

Text of 1.6 Susunan Keutamaan Bendera - Bendera.pdf1.7 Cora Susunan Bendera Susunan bendera di pentas...

 • 1.6 Susunan Keutamaan Bendera

  Keutamaan bendera Malaysia dan negeri-negeri ditentukanmengikut susunan keutamaan D.D.Y.M.M.Raja-Raja danT.T.Y.TYang di-Pertua Negeri seperti yang termaktubdalam perkara 70 Perlembagaan Persekutuan. Keutamaansekarang adalah seperti di Jadual1.

  JaduaI1:- Susunan Keutamaan Bendera Malaysia,Negeri-Negeri dan Wilayah Persekutuan-.

  ~

  9

 • Penentuah Arah Pandangan Pengibaran Bendera adalahpandangan dari luar bangunan memandang ke arahbangunan. Penentuan ini adalah selaras denganperaturan sediada bagi beberapa negara di dunia, ATMdan PDRM.Penetapan arah pandangan bendera adalahseperti di Rajah 2.

  RAJAH2 ARAH PANDANGAN BENDERA

  ~PANt)AN~ AN;q~~'\;Q!I,~~~N~ !m~N..

  ARAH PANDANGAN BENOERA

  10

  Keutamaan Negeri/Wllayah1 Malaysia2 Kedah

  3 Pahang4 Kelantan5 Johor6 Perak7 Perils8 Selangor9 Neger! Sembllan10 Terengganu11 Sarawak12 Pulau Pinang13 Sabah

  14 Melaka

  15 Wilayah Persekutuan16 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur17 Wilayah Persekutuan labuan18 Wilayah Persekutuan putrajaya

 • 1.7 Cora Susunan Bendera

  Susunan bendera di pentas hendaklah mengikutperaturan yang dinyatakan dalam Etika PengibaranBendera, Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 1994. Jikahiasan bendera tersebut hanyalah bendera Malaysia danNegeri-negeri, susunannya hendaklah mengikutkekananan DYMMRaja-Raja dan TTYTYang di-PertuaNegeri. Jika bendera yang dikibarkan hanyalah benderaMalaysia dan bendera negara-negara luar, ianyahendaklah disusun mengikut abjad nama Negara-negaraberkenaan kecuali bagi persidangan-persidangan ASEAN,susunannya hendaklah mengikut susunan kekanananyang ditetapkan oleh Sekretariat ASEAN. Cara-caramengibar bendera Malaysia dan Negeri, dan juga benderaMalaysia dengan bendera negara-negara luar adalahseperti di Rajah 3, 4, 5 dan 6.

  .

  RAJAH 3PENGIBARAN BENDERA MALA YSIA DAN NEGERI-NEGERI

  SECARA SEBARIS

  Catatan:Bendera-bendera yang dikibarkan secara sebaris dankeutamaannya bermula dari kiri dan kanan.

  ~

  11

 • RAJAH 4

  PENGIBARAN BENDERA MALA YSIA DAN NEGERI-NEGERI SECARASEBARIS DAN KEKANANAN BERMUlA DARt TENGAH-TENGAH

  61"",.-_ra yat>;!dikioo,k.nca." scb3ris

  Catatan:Bendera-bendera yang dikibarkan secara sebaris dankekananan bermula dari tengah-tengah.

  RAJAH 5

  PENGIBARAN BENDERAMALAYSIA DAN NEGERI-NEGERISECARADIBAHAGI DUA

  ......Catatan:

  ~ Bendera.-bendera dikibarkan cara dibahagi dua belah dankeutamaannya bermula dari dalam

  12

 • RAJAH 6

  PENGIBARAN BENDERA-BENDERA WAR NEGARAMENGIKUT ABJAD

  Catatan:Bendera-bendera dikibarkan secara sebaris.

  .

  RAJAH 7

  SUSUNAN 2 BENDERA SEMASA MAJlIS PERSEKUTUANDI NEGERI TERTENTU

  ~

  13

 • RAJAH 8

  SUSUNAN 3 BENOERA SEMASA MAJLlS PERSEKUTUAN01 NEGERI TERTENTU

  .

  SUSUNAN2 BENDERADI MAJLISNEGERIDALAMNEGERIBERKENAAN

  ilJI

  II,I

  if

  II NEGERI>I

  ~ (Pandangan dan IU8r bangunan)

  14

 • SUSUNAN3 BENDERA DI MAJLlS NEGERIDALAM NEGERI TERTENTU

  . I

  SUSUNAN BENDERA NEGARA PELAWAT LEBIH KANAN DARIPADABENDERA MALAYSIA SEMASA LAWATAN RASMI KETUA NEGARA ATAU

  KETUA KERAJAAN ASING

  I' .""

  ~:j

  i\.

  BENDERA

  [' NEGARA!I PELAWAT

  ~

  15

 • SUSUNAN BENDERA SEMASA MAJL1S MESYUARAT/PERUNDINGANANTARA DUA NEGARA

  N!,:GARAPELAVVAT

  Id ~

  ot0000000000

  NE-GA~APELAvvAT

  ~ HE-GARA0 IVOALAVSIA0000C) ~~~~fA0C)0

  "

  1

  0:'> 0

  BENDEAAl\IJaJA;,

  "l"'-~,,j-",,~

  SUSUNAN BENDERA DALAM ACARA SUKAN

  I~M I~t

  I~~( ~1~

  I~I::\\

  1~IJi1!iii&i~\1'i~;~mi Il~~

  I~~~'

  I~~~~I a:~t

  I~~I I::l,~

  (~~I It t

  I~~~I I' (~

  ~---,,- '-' " n ,,------

  16

 • BENDERA MALAYSIADIKIBARBERDUADI KANANDENGAN 45 DARJAH KECONDONGAN

  c

  BENDERAMALAYSIA 01 TENGAH.JIANG BENDERANEGERIMENGHALAKEKIRIDAN BENOERAINSTITUSIMENGHALA KEKANAN

  ~

  17

 • TIANG BENDERA MALA YSIA MENGHALA KE KIRIDAN BENDERA NEGERI MENGHALA KE KANAN

  . I

  ..

  2. Banner Malaysia2.1 Penerangan Mengenai Banner Malaysia

  Satu lagi reka bentuk yang menyerupai Bendera ialah BannerMalaysia. Banner ini digantung bagi tujuan menghias jalan,bangunan dan sebagainya. Reka bentuk Banner Malaysia yangtelah ditetapkan ialah membujur dari atas ke bawah danmempunyai dua bahagian seperti berikut:(i) Bahagian atas mengandungi Bulan Bintang berwarna kuningyang menghala ke atas dan berlatar belakangkanwarna biru; dan

  (ii) Bahagian bawah mengandungi 14.jalur-jalur merah putihmembujur dari atas ke bawah.

  ~

  Warna-warna yang digunakan adalah sarna dengan warna-warna Bendera Malaysia iaitu merah, putih, kuning dan biru danukuran biasabagi Banner Malaysia ialah 12 kaki panjang dan 3kaki lebar atau pada nisbah 4:1.

  Rupa bentuk Banner Malaysia adalah seperti di Rajah.

  18

 • 2.2. RAJAH BANNERMALAYSIA

  nANN"" M"""AVS'A

  --'~~:

  ."",1. I.-'A-

  UJ

  i" ~

  ~.

  .F

  . ,~.. ~'?L.

  A .~'..- M,o,

  i:~~:.~=;!!-:::~.~:~~~:"~;~:-:.:~

  " n.h'.'.- ~-hh

  ~~:~::j::,~~~;:~~::'~:',: ,::,::- ,:,:',;;-

  :o'.~';':'.~~' .::-"~~':~.~zft~;~:"":':' .....

  Z:;::;.i::;;".::.:" ';:;:;;:.:':;~,,;;:;~

  ill

  Semua pihak seperti Kerajaan Persekutuan, kerajaan negeri,badan-badan berkanun dan pihak berkuasa kerajaantempatan telah dimaklumkan tentang cara pengibaranBendera Malaysia ini melalui Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun1994 seperti di Lampiran A. Manakala arahan mengenai rekabentuk Banner Malaysia ini telah ditetapkan oleh Kerajaanmelalui Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 1990 seperti diLampiran B.

  ~

  I

  ~

  19