2-1 Opsti tehnicki uslovi

  • View
    259

  • Download
    15

Embed Size (px)

Transcript

Bosna i Hercegovina

DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BiH Sarajevo

Javno preduzee PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE Banja Luka

SMJERNICE ZA PROJEKTOVANJE, GRAENJE, ODRAVANJE I NADZOR NA PUTEVIMAKnjiga II: GRAENJE

Dio 1: OPTI TEHNIKI USLOVI

Sarajevo/Banja Luka2005

Smjernice za graenje puteva

Opti tehniki uslovi

SADRAJ 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10 2.1.11 2.1.12 2.1.13 OPTI TEHNIKI USLOVI...........................................................................................3 OPTI DIO ...............................................................................................................3 TEHNIKA REGULATIVA ............................................................................................5 RIJENIK TERMINA.................................................................................................10 TEHNOLOKO EKONOMSKI ELABORAT .....................................................................33 TEHNOLOKO-EKONOMSKI ELABORAT ZA ZEMLJANE RADOVE .................................. 37 PROVJERAVANJE I OCJENA KVALITETA ....................................................................41 MJERENJE, PREUZIMANJE I OBRAUN RADOVA ........................................................45 MJERENJA RAVNOSTI..............................................................................................51 MJERENJA SPOSOBNOSTI TRENJA ...........................................................................59 MJERENJA GUSTOE I VLANOSTI POSTUPAK SA IZOTOPNIM MJERAEM ............... 69 MJERENJA GUSTOE DODATNI POSTUPCI .............................................................77 OSNOVE ZA SLUAJNI IZBOR MJESTA ZA MJERENJE I MJESTA ZA UZIMANJE UZORAKA91 UREENJE GRADILITA ..........................................................................................99

RS-FB&H/3CS DDC 433/04

knjiga II - dio 1

strana 1 od 175

Smjernice za graenje puteva

Opti tehniki uslovi

2.1 OPTI TEHNIKI USLOVI2.1.12.1.1.1

OPTI DIOOpte

Opti tehniki uslovi (OTU) vrijede za sve vrste radova pri gradnji cesta koji su opisani u predmjerima i predraunima odobrene projektne dokumentacije kao i za sve ostale radove koji bi eventualno bili potrebni za cjelovito izvodjenje ugovorenog posla. Za pojedinane objekte koji imaju odredjene karakteristike posebnog znaaja investitor moe odrediti posebne tehnike uslove (PTU) za izvodjenje odredjenih radova. 2.1.1.2 Podjela radova trasa, devijacije, prikljuci, regulacije, objekti za premotenje i zidovi, tuneli. Radovi su pri gradnji cesta rasporedjeni na sledea podruja:

U svakom podruju se mogu razlikovati slijedee grupe radova: - prethodni radovi - zemljani radovi i temeljenje, - saobraajne konstrukcije, - odvodnjavanje, - gradjevinski i zanatski radovi, - opremanje cesta, - usluge vanjskih saradnika. Pojedinani radovi predvidjeni u navedenim grupama radova, su veinom opisani u slijedeim poglavljima: - opis, - osnovni materijali, - kvalitet materijala, - nain izrade, - kvalitet izrade, - kontrola kvaliteta, - mjerenje i preuzimanje radova, - obraun radova. 2.1.1.3 Oznaka radova Cijeli sistem opisa radova i posebnih tehnikih uslova je uglavnom zasnovan na sljedeem oznaavanju:(-) ------Podruje rada grupa radova podgrupa radova vrsta rada stavka

PrimjerPopis radova (1) 2 2.1 trasa zemljani radovi i temeljenje iskopi knjiga II - dio 1 strana 3 od 175

RS-FB&H/3CS DDC 433/04

Opti tehniki uslovi 2.1.3 2.1.3.1 iskopi za temelje iskopi za temelje irine do 1 m i dubine do 1 m

Smjernice za graenje puteva

Posebni tehniki uslovi (1) 2 2.1 2.1.3 2.1.3.1 trasa zemljani radovi i temeljenje iskopi iskopi za temelje opis

Oznaavanje podruja rada se upotrebljava uglavnom zbog odgovarajue podjele kod veih radova. Oznaavanje grupe radova, podgrupe radova te vrste rada po pravilu je jednako i kod opisa rada kao i kod posebnih tehnikih uslova, tako da je omoguena potrebna jedinstvenost osnovne podjele. Detaljnije oznaevanje je prilagodjeno osnovnoj podjeli: kod popisa radova za raunarsku obradu (provjera ponuda i obrauna te evidencije), kod posebnih tehnikih uslova i pregledne obrade. 2.1.1.4TP OTU PR PTU ST br. EN EC DIN SN ASTM

Skraenice- Tehniki propisi - Opti tehniki uslovi - Popis radova - Posebni tehniki uslovi - Stavka - broj - Evropska norma - Eurokoda - Deutsche Industrie Norm - Schweizerische Norm - American Society for Testing and Materials

U ovim tehnikim uslovima upotrebljene skraenice znae:

strana 4 od 175

knjiga II - dio 1

RS-FB&H/3CS DDC 433/04

Smjernice za graenje puteva

Opti tehniki uslovi

2.1.2

TEHNIKA REGULATIVA

U ovim tehnikim uslovima je vaea tehnika regulativa navedena kao evropske norme EN. Pri izvodjenju radova, odredjenih sa ovim tehnikim uslovima, izvodja radova mora potovati sve nacionalne propise, ako sa ovim tehnikim uslovima ili sa dodatnim pismenim uputstvima nadzornog ininjera nije odredjeno drugaije. Navedena tehnika regulativa vai toliko vremena, dok ne stupe u vanost novi zakonski propisi, dopune ve postojeih propisa ili promjene, koje nadomjetaju sa ovim tehnikim uslovima navedene odredbe. Odstupanje od navedenog naela je mogue samo tada, kada je to u ovim tehnikim uslovima izriito navedeno, odnosno kada to pismeno odobri nadzorni ininjer. U primjeru, da novi zakonski propisi, dopune, promjene ili standardi i druga zvanina uputstva dozvoljavaju blae uslove od ovih tehnikih uslova, izvodja radova nema pravo odstupati od ovih tehnikih uslova bez pismene soglasnosti nadzornog ininjera.EN 196-1 EN 196-2 EN 196-3 Metode ispitivanja cementa - 1. dio: Odredjivanje vrstoe cementa Metode ispitivanja cementa - 2. dio: Hemijska analiza cementa Metode ispitivanja cementa - 3. dio: Odredjivanje vremena vezivanja i stalnosti zapremine Metode ispitivanja cementa - 6. dio: Odredjivanje finoe mliva Cement - 1. dio: Sastav,specifikacija i kriteriji uskladjenosti za obine cemente Beton - 1.dio: Specifikacija, karakteristike i kriteriji uskladjenosti buka za prednaprezanje - Metode ispitivanja buka za prednaprezanje - Procedure bukanja buka za prednaprezanje - Specifikacija za obini malter Zatitne cijevi za prednaprezanje iz elinih trakova Terminologija, specifikacija i kontrola kvaliteta Specifikacija za zidne elemente: Glineni elementi Specifikacija za zidne elemente 2. dio: Krenjako pjeani elementi Specifikacija za zidne elemente 3. dio: Betonski elementi (kompaktni i laki agregati) Specifikacija za zidne elemente - 6.dio Zidni elementi od prirodnog kamena Metode ispitivanja zidnih elemenata - 1. del: Odredjivanje tvrdoe na pritisak Metode ispitivanja zidnih elemenata - 5. dio: Odredjivanje vodotopivih soli u zidnim elementima iz gline Metode ispitivanja uzoraka maltera - 11. dio: Odredjivanje upijanja vode agregata betona,dijelova za zidanje obradjenog i umjetnog kamena podesnih za kapilarno penjanje i poetno vrijeme upijanja vode dijelova sa glinom Metode ispitivanja zidnih elemenata - 16. dio: Odredjivanje mjera Metode ispitivanja zidnih elemenata - 18. dio: Odredjivanje otpornosti na mraz Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength Methods of testing cement - Part 2: Chemical analysis of cement Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting times and soundness Methods of testing cement - Part 6: Determination of fineness Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformity Grout for prestressing tendons - Test methods Grout for prestressing tendons - Grouting procedures Grout for prestressing tendons Specification for common grout Steel strip sheaths for prestressing tendons - Terminology, requirements, quality control Specification for masonry units - Part 1: Clay masonry units Specification for masonry units - Part 2: Calcium silicate masonry units Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and light-weight aggregates) Specification for masonry units - Part 6: Natural stone masonry units Methods of test for masonry units - Part 1: Determination of compressive strength Methods of test for masonry units - Part 5: Determination of the active soluble salts content of clay masonry units Methods of test for masonry units - Part 11: Determination of water absorption of aggregate concrete, manufactured stone and natural stone masonry units due to capillary action and the initial rate of water absorption of clay masonry units Methods of test for masonry units - Part 16: Determination of dimensions Methods of test for masonry units - Part 18: Determination of freeze-thaw resistance of strana 5 od 175

EN 196-6 EN 197-1 EN 206-1 EN 445 EN 446 EN 447 EN 523

EN 771-1 EN 771-2 EN 771-3

EN 771-6 EN 772-1 EN 772-5

EN 772-11

EN 772-16 EN 772-18

RS-FB&H/3CS DDC 433/04

knjiga II - dio 1

Opti tehniki uslovi krenjako pjeanih zidnih elemenata Metode ispitivanja zidnih elemenata - 20. dio Odredjivanje ravnosti povrina betonskih zidnih elemenata, te zidnih elemenata iz umjetnog i prirodnog kamena Geotekstili i geotekstilima srodni proizvodi Dinamiki test perforacije (test sa padanjem klipa) Plastini cijevni sistemi - Termoplastine cijevi - Odredjivanje otpornosti na unutranji pritisak pri konstantnoj temperaturi Metode ispitivanja optih karakteristika agregata - 3. dio: Procedura i terminologija za petrografski opis Metode ispitivanja geometrijskih karakteristika agregata - 1. dio: Odredjivanje granulometrijskog sastava Metoda prosijavanja Ispitivanje geometrijskih karakteristika agregata - 4. dio: Odredjivanje oblika zrna - Indeks oblika Metode ispitivanja geometrisjkih karakteristika agregata - 5. dio: Odredjivanje procentualnog dijela razbijenih zrna u grubo lomljenim zrn