Click here to load reader

2016 danh sach tv tich hop dvb (1)

  • View
    238

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

đầu kỹ thuật số dvb-t2 truyền hình mặt đất, miễn phí thuê bao tháng.

Text of 2016 danh sach tv tich hop dvb (1)

Danh sch TV tch hp chc nng DVB-T2/MPEG-4 thc hin cng b hp quy

www.truyenhinhsovietnam.com

TTM SN PHMDOANH NGHIP CNG B HP QUY

132LF520D-TACng ty TNHH LG Electronics Vit Nam Hi Phng

255LF595T-TA

340LF632T-TA

443LF632T-TA

549LF632T-TA

655LF632T-TA

760LF632T-TA

855EG920T-TA

924MT47V-PTS

1055EG910T-TB

1143UF680T-TA

1232LF510D-TC

1343LF510T-TA

1450LB582T-TB

15105UC9T-TA

1640UF770T-TD

1743UF770T-TD

1865UF770T-TD

1979UF770T-TD

2065UF680T-TA

2150UF830T-TA

2255EG960T-TA

2349LF510T-TA

2432LF560D-TB

2570UF770T-TA

2665EG960T-TA

2743UF690T-TC

2849UF690T-TC

2955UF860T-TA

3065UF860T-TA

3179UF950T-TA

3255UF770T-TA

3349UF770T-TD

3455UF770T-TD

3560UF770T-TD

3670UF770T-TD

3743UF640T-TA

3849UF640T-TA

3955UF680T-TA

4049UF680T-TA

4149LF590T-TB

4243LF590T-TB

4343LF631V-TB

4440LF631V-TB

4542LF560T-TB

4624LF450D-TF

4765UG870T-TA

4860UF770T-TA

4949UF770T-TA

5032LF581D-TF

5155UG870T-TA

5249UF850T-TB

5355UF850T-TB

5465UF850T-TB

5565UF950T-TA

5655UF950T-TA

5777EG970T-TA

5879UG880T-TA

5960LF630T-TA

6055LF630T-TA

6149LF630T-TA

6243LF630T-TA

6340LF630T-TA

6432LF550D-TA

6542LF550T-TA

6649UF670T-TC

6755UB700T-TH

6849LF540T-TB

6943LF540T-TB

7049UB700T-TH

7142UB700T-TH

72105UC9T-TA

7350LB582T-TB

7440UB800T-TBCng ty TNHH LG Electronics Vit Nam

7565UC970T-TA

7655UC970T-TA

7755EC930T-TA

7849UB820T-TH

7955UB820T-TH

8055LB582T-TB

8142LB582T-TB

8247LB582T-TB

8332LB582D-TB

8439LB582T-TB

8555LB631T-TC

8647LB631T-TC

8742LB631T-TC

8860LB650T-TA

8947LB650T-TH

9055LB650T-TH

9142LB650T-TH

9260LB561T-TC

9350LB561T-TC

9447LB561T-TC

9542LB561T-TC

9639LB561T-TC

9784UB980T-TA

9879UB980T-TA

9965UB950T-TA

10055UB850T-TA

10149UB850T-TA

10242LB620T-TA

10349LB551T-TC

10442LB551T-TC

10532LB551D-TC

10655EA970T-TA

107TH-65AX800V (WLAN Module: DNUA-P75)Cng ty TNHH Panasonic Vit Nam

108TH-85X940V (WLAN Module: DNUA-P75)

109LV3270DCng ty c phn Viettronics Tn Bnh

11049E350

11143S810

112LV3268D

113LV3269

11450K820S

11543E350

11632E350

11732S810

11840E350

11943S310

12040E310

12132E310

12249S310

12332E390

12442E510

125LV5068

126LV4268

127LV4068

12824E510

12940E510

13032E510

13150K390

13250K370

13339E36

13442E360

13542E510 (WLAN Module: ICTE254215)

13640E510 (WLAN Module: ICTE254215)

13750K390 (WLAN Module: PW-MN427-56I)

13850K370 (WLAN Module: PW-MN427-56I)

13932E510 (WLAN Module: ICTE254215)

140L65H8800Cng ty in v in t TCL (Vit Nam)

141L40Z1-G

142L40Z1-O

143L32S4700

144L55D2730

145L48Z1-O

146L40S4700

147L48Z1-G

148L48D2720

149L42D2720

150L50D2700

151L42D2700

152L48D2780

153L20D2700

154L28D2720

155L48D2700

156L48S4700

157L55H8800

158L55S4700

159L40E5800

160L28D2700

161L50E6800

162L40D2780

163L58E6800

164L50E5800

165L40D2700

166L40D2720

167L32D2780

168L55E5800

169L24D2720

170L24D2700

171L32D2720

172L32D2700

173L55H9600

174L50B2800D

175L48B2600D

176L40B2820D

177L39B2600D

178L48S4690

179L40S4690

180L55S4690

181L55E6700

182L49E6700

183L40E5700

184L40B2800D

185L32E3010D

186L55H9600 (WLAN Module: WF1ART2510W)

187L55E6700 (WLAN Module: WF1DRT2510W)

188L48S4690 (WLAN Module: WF1DRT2510W)

189L55S4690 (WLAN Module: WF1DRT2510W)

190L49E6700 (WLAN Module: WF1DRT2510W)

191L40E5700 (WLAN Module: WF1DRT2510W)

192HG32AD470SKXXV

193HG65AD890UKXXV

194HG55AD890UKXXV

195HG48AD890UKXXV

196HG40AD690DKXXV

197HG32AD590HKXXV

198HG55AD690EKXXV

199HG48AD690DKXXV

200HG32AD690DKXXV

201HG40AD590BKXXV

202HG48AD670CKXXV

203HG40AD670CKXXV

204UA65JU6060KXXV

205UA40JU6060KXXV

206UA55JU6060KXXV

207UA48JU6060KXXV

208UA85JU7000KXXV

209UA48J5000AKXXV

210UA40J5000AKXXV

211UA48J5200AKXXV

212UA55J5300AKXXV

213UA40J5200AKXXV

214UA60JS7200KXXV

215UA55JS7200KXXV

216UA50JS7200KXXV

217UA65JU6400KXXV

218UA65JU6000KXXV

219HG48AD690DKXXV

220UA55JU6000KXXV

221UA48JU6000KXXV

222UA40JU6000KXXV

223UA32FH4003KXXV

224UA32J4303AKXXV

225UA40J6200AKXXV

226UA60J6200AKXXV

227UA88JS9500KXXV

228UA32J5500AKXXV

229UA55J5500AKXXV

230UA48J5520AKXXV

231UA43J5520AKXXV

232UA40J5520AKXXV

233UA65JS8000KXXV

234UA55JS8000KXXV

235UA78JS9500KXXV

236UA55JU6600KXXV

237UA75JU6400KXXV

238UA60JU6400KXXV

239UA55JU6400KXXV

240UA48JU6400KXXV

241UA40JU6400KXXV

242UA40J5500AKXXV

243UA48J6200AKXXV

244UA55J6200AKXXV

245UA55J6300AKXXV

246UA48J6300AKXXV

247UA40J6300AKXXV

248UA32J6300AKXXV

249UA48J5500AKXXV

250UA43J5500AKXXV

251UA65JU7500KXXV

252UA55JU7500KXXV

253UA65JU7000KXXV

254UA55JU7000KXXV

255UA48JU7000KXXV

256UA65JU6600KXXV

257UA48JU6600KXXV

258UA40JU6600KXXV

259UA65JS9500KXXV

260UA65JS9000KXXV

261UA55JS9000KXXV

262HG40AD470BKXXV

263HG32AD670AKXXV

264UA43J5100AKXXV

265UA32J4003AKXXV

266UA40J5100AKXXV

267UA48J5100AKXXV

268UA32J5100AKXXV

269UA32J4100AKXXV

270UA75H6400AKXXV

271UA28J4100AKXXV

272UA24J4100AKXXV

273LH40EBDWLGW/XV

274LH48EBDWLGW/XV

275UA48H5203AKXXV

276UA58H5203AKXXV

277UA40H5203AKXXV

278UA48H5003AKXXV

279UA40H5003AKXXV

280UA85HU8500KXXV

281UA65HU7200KXXV

282UA55HU7200KXXV

283UA48H5562AKXXV

284UA48H5552AKXXV

285UA40H5562AKXXV

286UA40H5552AKXXV

287UA32H5552AKXXV

288UA58H5200AKXXV

289UA48H5150AKXXV

290UA40H5150AKXXV

291UA65HU8700KXXV

292UA55HU8700KXXV

293UA78HU9000KXXV

294HG48AC465KKXXV

295HG40AC465KKXXV

296UA48H4203AKXXV

297UA40H4203AKXXV

298UA55H6800AKXXV

299UA48H6800AKXXV

300UA50HU7000KXXV

301UA55HU7000KXXV

302UA32H4303AKXXV

303UA40HU7000KXXV

304UA48HU8500KXXV

305UA40H5303AKXXV

306UA46H5303AKXXV

307UA40H6400AKXXV

308UA48H6400AKXXV

309UA40H6300AKXXV

310UA48H6300AKXXV

311UA65H6400AKXXV

312UA40H5142AKXXV

313UA32H4100AKXXV

314UA48H4200AKXXV

315UA40H4200AKXXV

316UA65HU8500KXXV

317UA60H6203AKXXV

318UA55HU9000KXXV

319UA40H6203AKXXV

320UA32H5500AKXXV

321HG55AC695EKXXV

322HG32AC695DKXXV

323UA48H5510AKXXV

324UA40H5500AKXXV

325UA48H5500AKXXV

326UA60H6400AKXXV

327UA40H5510AKXXV

328HG65AC895XKXXV

329HG55AC895XKXXV

330HG46AC895XKXXV

331HG48AC695DKXXV

332HG40AC695DKXXV

333UA75H6400AKXXV

334UA55HU8500KXXV

335UA55H8000AKXXV

336UA65HU9000KXXV

337UA55H7000AKXXV

338UA46H7000AKXXV

339UA60H7000AKXXV

340UA65H7000AKXXV

341UA55H6400AKXXV

342PA60H5000AKXXV

343UA40H5100AKXXV

344PA51H4500AKXXV

345UA48H5100AKXXV

346PA43H4500AKXXV

347UA48H5203AKXXV (WLAN Module: WIDT30Q)

348UA58H5203AKXXV (WLAN Module: WIDT30Q)

349UA40H5203AKXXV (WLAN Module: WIDT30Q)

350UA65HU7200KXXV (WLAN Module: WIDT30Q)

351UA48H5562AKXXV (WLAN Module: WIDT30Q)

352UA40H5562AKXXV (WLAN Module: WIDT30Q)

353UA48H5552AKXXV (WLAN Module: WIDT30Q)

354UA40H5552AKXXV (WLAN Module: WIDT30Q)

355UA32H5552AKXXV (WLAN Module: WIDT30Q)

356UA48H4203AKXXV (WLAN Module: WIDT30Q)

357UA85HU8500KXXV (WLAN Module: WIDT30Q)

358UA40H4203AKXXV (WLAN Module: WIDT30Q)

359UA55HU7200KXXV (WLAN Module: WIDT30Q)

360UA55H6800AKXXV (WLAN Module: WIDT30Q)

361UA48H6800AKXXV (WLAN Module: WIDT30Q)

362UA32H4303AKXXV (WLAN Module: WIDT30Q)

363UA78HU9000KXXV (WLAN Module: WEG720B)

364UA55HU9000KXXV (WLAN Module: WEG720B)

365UA65HU9000KXXV (WLAN Module: WEG720B)

366UA55HU8700KXXV (WLAN Module: WIDT30Q)

367UA50HU7000KXXV (WLAN Module: WIDT30Q)

368UA65HU8700KXXV (WLAN Module: WIDT30Q)

369UA48H5500AKXXV (WLAN Module: WIDT30Q)

370UA55H6400AKXXV (WLAN Module: WIDT30Q)

371UA40HU7000KXXV (WLAN Module: WIDT30Q)

372UA48HU8500KXXV (WLAN Module: WIDT30Q)

373UA40H5303AKXXV (WLAN Module: WIDT30Q)

374UA46H5

Search related