251. Ocena immunohistochemiczna błony śluzowej jelita grubego po radioterapii

Embed Size (px)

Text of 251. Ocena immunohistochemiczna błony śluzowej jelita grubego po radioterapii

 • kojqcy jest obserwowany od lat statywzrost zarejestrowanych zachorowanu kobiet, przy rownoczesnym zatrzymaniuwzrostu zachorowan u m~zczyzn, a nawetad 1999 roku u m~zczyzn obserwowanyjest spadek wspofczynnika surowegoz 89.1 w 1996 roku do 81,7 w 1999 oraz81.5 w 2000 roku. W Wielkopolsce naj-wyzszy wspofczynnik surowy zachorowanna nowotwor zfosliwy pfuca w badanymokresie zaobserwowano w 1998 roku.Dla m~zczyzn wynosif 85.4 dla kobiet20.0. W 1999 i 2000 z satysfakcjq odno-towano tendencj~ spadkowq zachorowanzarowno wsrod m~zczyzn jak i kobiet!Gdyz w 1999 roku wspofczynnik surowyzachorowalnosci na nowotwor pfucau m~zczyzn wynosif dla Wielkopolski 80.0,u kobiet 19.0. Natomiast w 2000 rokuu m~zczyzn tenze wspofczynnik wynosif76.1, u kobiet 18.0.

  WNIOSKI: w badanym okresie zaobser-wowano w Polsce tendencj~ spadkowqwspofczynnika surowego zachorowanna nowotwor zfosliwy pfuca u m~zczyzn(z 89.1 w 1996 do 81.5 w 2000 roku)a w Wielkopolsce zarowno u m~zczyzn(z 78.5 w 1996 a nawet 85.4 w 1998do 76.1 w 2000 roku), jak i u kobiet(z 18.1 w 1996 a w 1998 nawet 20.0do 18.0 w 2000 roku).

  250.ANALIZA IMMUNOFENOTYPUKOMOREK NACIEKOW SKORNYCHU CHORYCH NA ZIARNINIAKAGRZYBIASTEGO

  Filas V.\ Pawlaczyk M.2 , Dziekan B.\Hatala V.3, Br~borowicz J.1

  1Katedra Onkologii, ul. tqkowa 1/2,61-878 Poznan

  Zalozenia i eel pracy: Mimo ogromnegopost~pu badan nad ziarniniakiem grzybia-stym (mycosis fungoides, MF), najcz~sciejwyst~pujqcym pierwotnym chfoniakiemskory T-komorkowym, nadal nie do koncapoznane Sq zmiany zachodzqce w ko-morkach naciekow skornych w roznychstadiach choroby.

  Celem pracy byfo porownanie immu-nofenotypu komorek naciekow skornych,z uwzgl~dnieniem markerow komorek

  S310

  proliferujqcych, wyst~pujqcych w roznychokresach rozwojowych MF oraz w prze-wlekfych zapalnych chorobach skorytakich jak wyprysk i przyfuszczyca.

  Material i metodyka: Analizie poddanowycinki skorne pochodzqce od 52 chorychw roznych stadiach MF oraz 20 bioptatowskory pacjentow z przewlekfym wypry-skiem kontaktowym niealergicznymi 11 z przyfuszczyCq plackowatq. Badaniaimmunohistochemiczne prowadzono z za-stosowaniem przeciwciaf monoklonalnychfirmy Dakopatts, Dania i techniki ABCi EnVision/HRP. Na komorkach naciekowskornych okreslano ekspresj~ antygenow:CD 2, CD 3, CD 4, CD 8, CD 7, CD 8, CD20,CD 25, CD 45, CD 45RO, CD 30,PCNA, Ki-67. Do analizy statystycznejwynikow zastosowano test Kruskala-Wallisa.

  Wyniki: We wszystkich przypadkach MFniezaleznie od stadium, stwierdzono wy-sokq ekspresj~ C02, CD 45 i CD 45ROoraz niskq CD 20 i CD 7. Wraz z progresjqchoroby cz~sc antygenow powierzchnio-wych, gfownie CD 3, CD 4 i CD 5 na po-wierzchni limfocytow T znikafa, a u cz~scichorych pojawiafa si~ ekspresja CD 30.Obserwowano istotne statystycznie roz-nice w ekspresji CD 7 oraz Ki-67 mi~dzydermatozami zapalnymi a wczesnymokresem MF.

  Wnioski: Badania antygenow powierz-chniowych CD 3, CD 4, CD 5 oraz CD30limfocytow w naciekach skornych umo-zliwiajq ocen~ progresji MF. Analiza eks-presji CD 7 i Ki-67 ufatwia r6znicowaniewczesnych okresow MF i przewlekfychchorob skory 0 podfozu zapalnym.

  251.OCENA IMMUNOHISTOCHEMICZNABl.ONY SLUZOWEJ JELITAGRUBEGO PO RADIOTERAPII

  Gaik 1.\ Br~borowicz 0.2, Filas V.\Teresiak M.2, Malicka A.2, Br~borowicz J.1

  1Katedra Onkologii Akademii Medycznejim. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,2Wielkopolskie Centrum Onkologii

  Cel pracy: Porownanie zmian w bfoniesluzowej jelita grubego w sqsiedztwieguza, po krotkoterminowej przedopera-

  Rep. Praet. Oneol. Radiother. 8 (51) 2003

 • cyjnej radioterapii u pacjent6w z rozpo-znanym rakiem odbytnicy, ze zmianamiw btonie sluzowej pacjent6w nie naswie-tlanych.

  Material i metodyka: Sadaniami obj~to39 pacjent6w hospitalizowanych w Wielko-polskim Centrum Onkologii im. Marii Skfo-dowskiej-Curie w Poznaniu w latach 2000-2001. Grup~ badanq stanowHo 20 pacjen-t6w po przedoperacyjnej radioterapii. 19pacjent6w nie naswietlanych stanowifo

  grup~ kontrolnq.W wycinkach bfony sluzowej jelita gru-

  bego oznaczono 6 marker6w nowotworo-wych: CEA, TP53, Ki-67, CK-7, CK20i CK-MNF 116. Zastosowano dwustopnio-Wq metod~ immunoperoksydazowqz kompleksem EnVision+TM/HRP, Rabbitlub z kompleksem EnVision+TM/HRP,Mouse. Wykonano barwienia histochemi-czne: barwienie hematoksylinq i eozynq,barwienie substancji sluzowych mucykar-minem, AS/paS, AS pH=1 i AS pH=2,5.

  Wyniki: Radioterapia zwi~kszyfa w spo-s6b statystycznie wysoce istotny ekspresj~biafka TP53 i statystycznie istotny eks-

  presj~ markera proliferacji kom6rkowej Ki-67 w kryptach jelitowych. W iadnej z ba-danych grup nie wykazano korelacji

  pomi~dzy ekspresjq TP53 i Ki-67.Radioterapia spowodowafa zmniejszenieekspresji CK-20, zwfaszcza na powierz-chni btony sluzowej i wzrost ekspresjicytokeratyn wykrywanych przeciwciafemCK-MNF116. Napromieniowanie niezna-cznie nasilifo ekspresj~ antygenu CEAw gruczofach i w mafym stopniu zmniej-szyfo jq na powierzchni bfony sluzowej.

  Wnioski: Radioterapia spowodowafaszereg zmian morfologicznych w btoniesluzowej, z kt6rych cz~se moina byfo byuznae za .zmiany dyspJastyczne. Obserwo-wane pojawienie si~ zmian atypowych,jak np. olbrzymich jqder kom6rkowychz wyraznie widocznymi jqderkami w kryp-tach, a takie nasilenie stopnia zapaleniabtony sluzowej u pacjent6w po radioterapii.Zauwazono zmiany zanikowe na powierz-chni btony sluzowej, a takze wyst~powanieobok siebie dwu rodzaju krypt: zanikowychi rozrostowych.

  Rep. Praet. Oneol. Radiother. 8 (S2) 2003

  252.ANALIZA KOSZTY - KORZYSCII KOSZTY - UZYTECZNOSC W SKRY-NINGU MAMMOGRAFICZNYM

  Godlewski D., Szklarska J.

  Osrodek Profilaktyki i EpidemiologiiNowotwor6w

  Analiza koszty - korzysci / cost - benefitanalysis, CSA! to jedna z najstarszych me-tod analitycznych pozwalajqcych oceniacpod wzgl~dem efektywnosci programyzdrowotne. Sfuzy ona por6wnaniu wartosciwszystkich zuzytych przy realizacji pro-gramu zdrowotnego zasob6w Ikoszt6wlz wartosciq wynik6w Ikorzyscil tego pro-gramu. Analiza koszty- uiytecznosc Icost-utility analysis, CUA! to jeden z najnow-szych typ6w analizy farmakoekono-micznej. Zwraca ona szczeg61nq uwag~nie tylko na efekty ilosciowe jak zmniej-szona smiertelnosc, ale takie jakosciowejak zmniejszona chorobowoS6. Racjona-Iizacja koszt6w w polityce zdrowotnej staje

  si~ coraz powszechniejsza. Jest ona czyn-nikiem warunkujqcym realizacje poszcze-g61nych program6w zdrowotnych. Dlategotei niezb~dnym jest przy wartosciowaniui realizowaniu poszczeg61nych program6wstosowanie analiz pozwalajqcych ocenicrelacje pomi~dzy poniesionymi nakfadamia osiqganymi korzysciami, zar6wno w as-pekcie spofecznym jak i ekonomicznym.Dziafania te Sq szczeg61nie istotne w sytu-acji, kiedy finansowanie medycyny jestnieadekwatne do bieiqcych potrzeb i za-grozen epidemiologicznych. Szczeg61nezastosowanie praktyczne znajduje to w on-kologii przy stosowaniu program6w profi-laktycznychocharakterze populacyjnym.Przeprowadzone analizy CSA i CUAdla skryningu mammograficznego prowad-zonego w miescie Poznaniu wskazujqna to jednoznacznie.

  S311