32
www.philips.com/welcome 349X7 UK Керівництво користувача 1 Технічна підтримка та гарантійне обслуговування 15 Усунення несправностей і розповсюджені питання 26

349X7 - download.p4c.philips.com · пошкодження пристрою, бережіть монітор від потрапляння пилу, дощу, води або надмірної

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 349X7 - download.p4c.philips.com · пошкодження пристрою, бережіть монітор від потрапляння пилу, дощу, води або надмірної

www.philips.com/welcome

349X7

UK Керівництвокористувача 1

Технічнапідтримката гарантійнеобслуговування 15

Усуненнянесправностейі розповсюдженіпитання 26

Page 2: 349X7 - download.p4c.philips.com · пошкодження пристрою, бережіть монітор від потрапляння пилу, дощу, води або надмірної

Зміст

1. Важливо ������������������������������������11.1 Заходибезпекитадогляд .....................11.2 Описпозначок...............................................21.3 Утилізаціявиробутаупаковки ............3

2. Налаштуваннямонітора ....................42.1 Встановлення ..................................................42.2 Використаннямонітора ...........................52.3 MultiView ............................................................92.4 Знімітьконструкціюосновидля

підвішенняVESA .........................................11

3. Оптимізаціязображення ................123.1 SmartImage .....................................................123.2 SmartContrast ..............................................13

4. FreeSync ................................................14

5. Технічніхарактеристики .................155.1 Роздільназдатністьтапопередньо

встановленірежими ................................185.2 Надвисокачіткість ..................................18

6. Управлінняживлення .......................19

7. Технічнапідтримкатагарантійнеобслуговування ...................................207.1 Заяващодокількостідефектів

пікселівпласкопанельнихмоніторівPhilips .................................................................20

7.2 Технічнапідтримкатагарантійнеобслуговування ...........................................22

8. Усуненнянесправностейірозповсюдженіпитання .................268.1 Усуненнянесправностей .....................268.2 Загальнірозповсюдженіпитання ...278.3 Розповсюдженніпитанняпро

Multiview ..........................................................29

Page 3: 349X7 - download.p4c.philips.com · пошкодження пристрою, бережіть монітор від потрапляння пилу, дощу, води або надмірної

1

1. Важливо

1� ВажливоЦеелектроннекерівництвопризначеневсім,хтокористуєтьсямоніторомPhilips.Будьласка,приділітьчасчитаннюкерівництва,першніжкористуватисямонітором.Вономіститьважливуінформаціютаприміткищодоексплуатаціїмонітора.

Гарантіядієзаумови,щозвиробомправильноповодятьсяівикористовуютьйогозапризначенням,згіднокерівництвазексплуатації.Такожсліднадатиоригіналфіскальногочекуабоквитанцію,девказанодатупридбання,назвурозповсюджувача,номервиробутамоделі.

1�1 Заходи безпеки та догляд

Увага!Користуванняіншимизасобамиконтролю,регулюванняабопроцесами,крімтих,яківизначенівдокументації,можепризвестидоударуелектрострумомтафізичнихпошкоджень.Прочитайтеівиконуйтецівказівкипідчаспідключеннятароботизкомп’ютерниммонітором.

Експлуатація• Будьласка,бережітьмоніторвід

прямогосонячногопроміння,потужногоосвітленнятабудь-якихджерелтепла.Тривалийвпливцихфакторівможепризвестидовицвітаннятапошкодженнямонітора.

• Приберітьвсіпредмети,якіможутьпотрапитидовентиляційнихотворівізаважатиправильномуохолодженнюелектроннихкомпонентівмонітору.

• Незатуляйтевентиляційніотворинакорпусі.• Підбираючирозташуваннямонітору,

переконайтеся,щоуцьомумісцієлегкийдоступдоштепсельноївиделкитарозеткиелектромережі.

• ЯкщоВивимикаєтемоніторвиймаючишнурживленняабошнурпостійногоструму,почекайте6секунд,першніжзновуприєднатишнурживленняабо

шнурпостійногоструму,щобпристрійпрацювавякслід.

• Будьласка,завждикористуйтесясхваленимшнуромживлення,наданимPhilips.ЯкщоВинемаєтешнураживлення,будьласка,звернітьсядомісцевогосервісногоцентру.(ЗвернітьсядоЦентруінформаціїтаобслуговуванняклієнтів)

• Підчасроботинепіддавайтемонітордіївібрації,уникайтеударів.

• Невдаряйтеіневпускайтемоніторпідчасроботиаботранспортування.

Догляд• Щобзахиститимоніторвідможливого

пошкодження,незастосовуйтенадмірнийтискдопанелімонітора.Пересуваючимонітор,підіймайтейого,міцнотримаючирамку.Непідіймайтемонітор,торкаючисьдолонямиабопальцямипанелімонітору.

• Вимикайтемоніторзмережі,якщоВинебудетекористуватисянимпротягомтривалогочасу.

• Вимкнітьмоніторзмережі,якщоВамнеобхіднопочиститийогозлегкавологоютканиною.Якщомоніторувімкнений,йогоможнапротиратисухоютканиною.Протеніколинезастосовуйтеорганічнірозчинники,такіякалкогольаборідинаминаосновіаміакудлячищеннямонітору.

• Щобуникнутиураженняелектрострумомабоневиправногопошкодженняпристрою,бережітьмоніторвідпотраплянняпилу,дощу,водиабонадмірноївологи.

• Якщомоніторнамок,якомогашвидшевитрітьйогосухоютканиною.

• Якщодомоніторупотрапилисторонніпредметиабовода,будьласка,негайновимкнітьживленняівідключітьшнурживлення.Післяцьоговиймітьсторонніпредметиабовитрітьводуівідправтепристрійдосервісногоцентру.

• Незберігайтемонітортам,денаньогоможутьдіятивисокічинизькітемпературиабопрямесонячнесвітло.

• Щобзабезпечитинайкращуроботуітривалийробочийстрокмонітору,

Page 4: 349X7 - download.p4c.philips.com · пошкодження пристрою, бережіть монітор від потрапляння пилу, дощу, води або надмірної

2

1. Важливобудьласка,дотримуйтесянормдлятемпературиівологостіповітряуробочомуприміщенні:• Температура:0-40°C32-104°F• Вологість:20-80%відносної

вологостіповітря

Важлива інформація про вигоряння зображення/залишкове зображення• Завждивмикайтерухливуекранну

заставку,колилишаєтемоніторбездіяльним.Завждиактивуйтезадачуперіодичногопоновленняекрану,якщомоніторпоказуватименезміннийстатичнийзміст.Неперервнийпоказнепорушногоабостатичногозображенняпротягомтривалогочасуможевикликати«вигоряння»,такожвідомеяк«залишковезображення»або«зображення-привид»наекрані.

• «Вигоряння»,«залишковезображення»або«зображення-привид»-цепоширенеявищеутехнологіїпанелейРК-моніторів.Убільшостівипадків«вигоряння»,«залишковезображення»або«зображення-привид»поступовозникаєпротягомпевногочасупіслятого,якживленнябуловимкнено.

Увага!Якщонеувімкнутиекраннузаставкуабоперіодичнепоновленняекрану,цеможепризвестидосерйозного«вигоряння»або«залишковогозображення»,«зображення-привида»,якінезникаютьінепідлягаютьремонту.Діягарантіїнерозповсюджуєтьсянавищевказанепошкодження.

Обслуговування• Відкриватикорпусмоніторуможе

лишекваліфікованийтехнік.• Якщодляремонтуабопоєднанняз

іншимипристроямипотрібенбудь-якийдокумент,будьласка,звернітьсядомісцевогоцентруобслуговування.(будьласка,див.главу«Центрінформаціїдляклієнтів»)

• Інформаціюпроперевезеннядив.у«Технічнійхарактеристиці».

• Незалишайтемоніторвавтомобілі/багажникупідпрямимсонячнимпромінням.

ПриміткаЗвернітьсядокваліфікованоготехніка,якщомоніторнепрацюєякслід,абоякщоВинерозібралисязінструкціями.

1�2 Опис позначокПодальшіпідрозділиописуютьпозначки,яківживаютьсявдокументі.

Примітки, застереження та попередження Уцьомукерівництвічастинитекстусупроводжуютьсяпіктограмамиінадрукованіжирнимшрифтомабокурсивом.Такічастинитекстумістятьпримітки,застереженняабопопередження.Вонивикористовуютьсятак:

ПриміткаЦяпіктограмапозначаєважливуінформаціютапідказки,якефективнішепрацюватиізсистемоюкомп’ютера.

ОбережноЦяпіктограмапозначаєінформаціюпроте,якуникнутиможливогопошкодженняапаратногозабезпеченняабовтратиданих.

Увага!Цяпіктограмапозначаєможливузагрозуздоров’ю.Тутрозказано,якуникнутипроблеми.Деякіпопередженняможутьбутивальтернативнихформатахінесупроводжуватисяпіктограмами.Утакихвипадкахпевнийвиглядпопередженнярегулюєтьсявідповідниморганомнагляду.

Page 5: 349X7 - download.p4c.philips.com · пошкодження пристрою, бережіть монітор від потрапляння пилу, дощу, води або надмірної

3

1. Важливо

1�3 Утилізація виробу та упаковки

Про відходи електричного та електронного обладнання - WEEE

Thismarkingontheproductoronitspackagingillustratesthat,underEuropeanDirective2012/19/EUgoverningusedelectricalandelectronicappliances,thisproductmaynotbedisposedofwithnormalhouseholdwaste.Youareresponsiblefordisposalofthisequipmentthroughadesignatedwasteelectricalandelectronicequipmentcollection.Todeterminethelocationsfordroppingoffsuchwasteelectricalandelectronic,contactyourlocalgovernmentoffice,thewastedisposalorganizationthatservesyourhouseholdorthestoreatwhichyoupurchasedtheproduct.

Yournewmonitorcontainsmaterialsthatcanberecycledandreused.Specializedcompaniescanrecycleyourproducttoincreasetheamountofreusablematerialsandtominimizetheamounttobedisposedof.

Allredundantpackingmaterialhasbeenomitted.Wehavedoneourutmosttomakethepackagingeasilyseparableintomonomaterials.

Pleasefindoutaboutthelocalregulationsonhowtodisposeofyouroldmonitorandpackingfromyoursalesrepresentative.

Takingback/RecyclingInformationforCustomersPhilipsestablishestechnicallyandeconomicallyviableobjectivestooptimizetheenvironmentalperformanceoftheorganization'sproduct,serviceandactivities.

Fromtheplanning,designandproductionstages,Philipsemphasizestheimportantofmakingproductsthatcaneasilyberecycled.AtPhilips,end-of-lifemanagementprimarilyentailsparticipationinnationaltake-backinitiativesandrecyclingprogramswheneverpossible,preferablyincooperationwithcompetitors,whichrecycleallmaterials(productsandrelatedpackagingmaterial)inaccordancewithallEnvironmentalLawsandtakingbackprogramwiththecontractorcompany.

Yourdisplayismanufacturedwithhighqualitymaterialsandcomponentswhichcanberecycledandreused.

Tolearnmoreaboutourrecyclingprogrampleasevisit:

http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html

Page 6: 349X7 - download.p4c.philips.com · пошкодження пристрою, бережіть монітор від потрапляння пилу, дощу, води або надмірної

4

2. Налаштування монітора

2� Налаштування монітора

2�1 Встановлення

Вміст упаковки349X7F

* DP Кабель

Адаптер постійного/змінного струму

2015

使用产品前请阅读使用说明

保留备用

user s manual

* HDMI Кабель

* CD

*Audio

*USB

* Залежить від регіону

ПриміткаВикористовуйтелишетакумодельадаптеразмінного/постійногоструму:PhilipsADPC20120.

Встановлення підставки основи1. Розташуйтемонітордолілицьна

гладенькійповерхні.Поводьтесяобережно,щобнеподряпатиінепошкодитиекран.

2. Утримуйтепідставкуобомаруками. ЛегкимрухомприкріпляйтепідставкунамонтажнуділянкуVESA,покизасувканезаблокуєпідставку.

Увага!

Вирібмаєвигнутийкорпус.Прикріплюючи/знімаючиоснову,покладітьпідмоніторзахиснийматеріаліненатискайтенамоніторзгоривниз,щобнепошкодитийого.

Page 7: 349X7 - download.p4c.philips.com · пошкодження пристрою, бережіть монітор від потрапляння пилу, дощу, води або надмірної

5

2. Налаштування монітора

Під’єднання до комп’ютера

7 6

5

4 3 2 1

892.0

1 Гніздонавушників

2 Вхідаудіо

3 Вхідпортудисплею

4 ВхідHDMl2.0

5 Вхідживленнязмінногоструму

6 ВхідHDMI

7 ВихіднийпотікUSB

8 ШвидкезарядженняUSB

9 ВхіднийпотікUSB

2�2 Використання монітора

Опис кнопок керування

Натиснітьтаутримуйтебільше3секунддляВИМКНЕННЯдисплея.НатиснітьдляУВІМКНЕННЯдисплея. Доступдоекранногоменю. Підтвердженняналаштуванняекранногоменю.Улюбленаклавішакористувача.ПристосуйтесвоюулюбленуфункціюзЕМяк"клавішукористувача".

РегулюватиЕМ.

PIP/PBP/Off(Вимкнути)/Swap(Поміняти)РегулюватиЕМ.

СполученняклавішSmartImage.7режимівнавибір:FPS,Перегони,RTS,Гравець1,Гравець2,LowBlue,Вимк.

ПовернутисянапопереднійрівеньЕМ.

Page 8: 349X7 - download.p4c.philips.com · пошкодження пристрою, бережіть монітор від потрапляння пилу, дощу, води або надмірної

6

2. Налаштування монітора Створітьособистуклавішу«USER»(Користувач)

«Користувач»надаєможливістьвстановлюватикнопокулюбленихфункцій.

1. Пересуньтеправоруч,щобувійтидоекрануЕМ.

2. Пересувайтевгоруабовниз,щобвибратиголовнеменю[OSD Settings] (Налаштування ЕМ),апотімпересуньтеправоручнапідтвердження.

3. Пересувайтесявгоруабовниз,щобвибрати[User key] (Користувач),апотімпересуньтеправоручнапідтвердження.

4. Пересувайтесявгоруабовниз,щобвибратибажануфункцію:[Audio Source] (Джерело аудіо),[Volume] (Гучність),[Input] (Вхід).

5. Пересуньтеправоруч,щобпідтвердитивибір.

Теперможнапереключитикнопкувнижнійчастинірамкидисплеябезпосередньовнизна[User Key] (Кнопка користувача).Дляшвидкогодоступуз'явитьсялишепопередньовибранафункція

Наприклад,якщовивибрали[Audio Source] (Джерело аудіо)якфункцію,пересуньтевниз,із’явитьсяменю[Audio Source] (Джерело аудіо).

U

Незалежне від входу відео відтворення аудіо

ВашмоніторPhilipsможепрограватиджерелоаудіонезалежноврежиміРІР/РВР,байдуже,звідкиздійснюєтьсявхідвідео.Наприклад,можнапрогратиМР3-плеєрзджерелааудіо,підключеногодопортуцьогомонітора[Audio In] (Вхід аудіо),алевсеоднодивитисявідеозджерела,підключеноговід[HDMI 1.4], [HDMI 2�0]або[DisplayPort].

1. Пересуньтеправоруч,щобувійтидоекрануЕМ.

2. Пересувайтевгоруабовниз,щобвибратиголовнеменю[Audio] (Аудіо),апотімпересуньтеправоручнапідтвердження.

3. Пересувайтесявгоруабовниз,щобвибрати[User] (Користувач),апотімпересуньтеправоручнапідтвердження.

4. Пересувайтесявгоруабовниз,щобвибратибажануфункцію:[Audio In] (Вхід аудіо),[HDMI 1.4], [HDMI 2.0]або[DisplayPort].

Page 9: 349X7 - download.p4c.philips.com · пошкодження пристрою, бережіть монітор від потрапляння пилу, дощу, води або надмірної

7

2. Налаштування монітора5. Пересуньтеправоруч,щобпідтвердити

вибір.

ПриміткаЯкщовивибралиВхідаудіо,тонаступногоразуприувімкненнідисплеяджереломаудіозапромовчаннямбудевибранопопереднєджерело.Щобзмінитиналаштування,слідзновупройтиетапивиборуйобратиноведжерелоаудіозапромовчанням.ЯкщовибраноDPабоHDMI,жоднихдодатковихдійвиконуватинепотрібно.

Опис екранного меню

ЩотакеEкраннеMеню(ЕМ)?Екраннеменю(ЕМ)-цефункціявсіхРК-дисплеївPhilips.Вонанадаєможливістьрегулюватиробочіхарактеристикиекрануабовибратифункціїмоніторівпрямозвікнаінструкційекранногоменю.Дружнійдокористувачаінтерфейсекранногоменюпоказанийнижче:

Основні та прості інструкції до контрольних клавіш

ЩобперейтидоменюOSDнадисплеїPhilips,використовуйтекнопкувиборувнижнійчастинірамкидисплея.Кнопка

працюєзапринципомджойстика.Щобпересунутикурсор,перемикайтекнопкувчотирьохнапрямках.Натиснітькнопку,щобвибратипотрібнуопцію.

Page 10: 349X7 - download.p4c.philips.com · пошкодження пристрою, бережіть монітор від потрапляння пилу, дощу, води або надмірної

8

2. Налаштування монітора

Екранне менюВнизуподанозагальнийвиглядструктуриекранногоменю.Йогоможнавикористовуватиякдовідкудлявиконаннярізнихналаштуваньзгодом.Main menu Sub menu

Picture

OSD Settings

Setup

Language

Color

Input

Audio

LowBlue Mode

Horizontal

Vertical

Transparency

OSD Time Out

English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano, Maryar, Nederlands, Português, Português do Brasil, Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština, Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어

Color Temperature

sRGB

User Define

HDMI 1.4

HDMI 2.0

SmartSize Panel Size

SmartResponse

SmartContrast

Contrast

Sharpness

Brightness

Mute

Gamma

Pixel Orbiting

Over Scan

Audio Source

SmartFrame

1:1

Aspect

DisplayPort

User Key

On

Off

0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4

5s, 10s, 20s, 30s, 60s

On, Off

5000K, 6500K, 7500K,8200K, 9300K, 11500K

Red: 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

0~100

0~100

Audio In, HDMI 1.4,HDMI 2.0,DisplayPort

Off, Fast, Faster, Fastest

On, Off

On, Off

0~100

0~100

On, Off

On, Off

1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6

Resolution Notification

DisplayPort

Reset

Information

1.1,1.2

Yes, No

Size: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Brightness: 0~100

Contrast: 0~100

H. position

V. position

17'': (5:4)

19'': (5:4)

19''W: (16:10)

22''W: (16:10)

18.5W'': (16:9)

19.5''W: (16:9)

20''W: (16:9)

21.5''W: (16:9)

23''W: (16:9)

24''W: (16:9)

34"W(21:9)

PIP/PBP

PIP Position

PIP/PBP Mode

Swap

PIP Size

PIP/PBP Input

Small, Middle, LargeTop-Right, Top-Left, Bottom-Right, Bottom-Left

HDMI 1.4, HDMI 2.0, DisplayPort

Off, PIP, PBP

Volume

Stand-Alone On, Off

On, Off

Audio Source,Volume,Input

Power LED 0, 1, 2, 3, 4

1,2,3

27''W: (16:9)

Повідомлення про роздільну здатність

Цеймоніторстворенодляоптимальноїроботизвихідноюроздільноюздатністю3440×1440за60Гц.Уразіввімкненнямоніторазіншоюроздільноюздатністюнаекраніз’являєтьсясповіщення:"Use3440×1440@60Hzforbestresults"

Відображеннясповіщенняпровихіднуроздільнуздатністьможнавимкнути вменюналаштуванняекранногоменю.

Фізичні функції

Нахил20˚

-5˚

Регулюваннявисоти

150mm

Page 11: 349X7 - download.p4c.philips.com · пошкодження пристрою, бережіть монітор від потрапляння пилу, дощу, води або надмірної

9

2. Налаштування монітора

2�3 MultiView

Що це?Multiviewвмикаєактивнепідключеннядорізнихджереліпереглядзних,щобможнабулоодночаснопрацюватизрозташованимипоручбагатьмапристроями,такимиякПКабопортативнийПК.Виконаннябагатьохзадачстаєзручниміпростим.

Для чого це потрібно? ЗдисплеємультрависокоїчіткостіPhilipsMultiViewможназручнопідключатисядобагатьохпристроїввдомачивофісі.Зцимдисплеємможналегковідтворюватирізноманітнийзмістзрізнихджерелнаодномуекрані.Наприклад:можнаспостерігатиживутрансляціювідеоновинзаудіовмаленькомувікні,одночаснопрацюючинадблогом.ТакожможнаредагуватифайлExcelнаUltrabookізнаходитисявсистемізахищеноїлокальноїмережівашоїкомпанії,щобзістаціонарногокомп’ютераматидоступдофайлівуній.

ЯкактивуватиMultiViewгарячоюклавішею?1. Переключітькнопкувнижнійчастині

рамкидисплеявгору.

2. З’являєтьсяменювиборуMultiView.Перемикайтесявгоруабовниз,щобзробитивибір.

PBP

Swap

Off

PIP

Multi ViewP

3. Пересуньтеправоруч,щобпідтвердитивибір.

Як активувати MultiView з ЕМ?ФункціюMultiViewможнатакожвибративЕМ.

1. Пересуньтеправоруч,щобувійтидоекрануЕМ.

Page 12: 349X7 - download.p4c.philips.com · пошкодження пристрою, бережіть монітор від потрапляння пилу, дощу, води або надмірної

10

2. Налаштування монітора

2. Пересувайтевгоруабовниз,щобвибратиголовнеменю[PIP / PBP],апотімпересуньтеправоручнапідтвердження.

3. Пересувайтевгоруабовниз,щобвибрати[PIP / PBP],апотімпересуньтеправоруч.

4. Пересувайтевгоруабовниз,щобвибрати[Off] (Вимкнути),[PIP]або[PBP],апотімпересуньтеправоруч.

5. Теперможнапересунутиназад,щобвстановити[PIP / PBP Input],[PIP Size],[PIP Position]або[Swap].

6. Пересуньтеправоруч,щобпідтвердитивибір.

MultiViewвЕМ• PIP/PBPMode(РежимPIP/PBP):Існує

дварежимидляMultiView:[PIP]i[PBP].[PIP]:Зображеннявзображенні

Відкрийтепідвікнозіншогоджереласигналу. B

A (main)

Колиневизначенопідджерело:

BA (main)

[PBP]:Зображеннязазображенням

Відкрийтепоручпідвікнозіншогоджереласигналу. A (main) B

Колиневизначенопідджерело:

A

ПриміткаЧорнасмугавздовжверхньоготанижньогокраївекранупотрібнадлядотриманняправильноїпропорціїврежиміPBP.

• PIP/PBPInput(ВхідPIP/PBP):Джереломпіддисплеюможнавибратиодинзтривходіввідео:[HDMI1.4],[HDMI2.0]і[DisplayPort].

• PIPSize(РозмірРіР):КолиактивованоРіР,можнавибратиодинзтрьохрозмірівпідвікна:[Small](Маленьке),[Middle](Середнє),[Large](Велике).

BA (main)

Small

Middle

Large

• PIPPosition(РозташуванняРіР):КолиактивованоРIР,можнавибратиоднеіізчотирьохрозташуваньпідвікна.

Праворучвгорі Праворучвнизу

BA (main) A (main)

BЛіворучвгорі Ліворучвнизу

BA (main) A (main)

B

Page 13: 349X7 - download.p4c.philips.com · пошкодження пристрою, бережіть монітор від потрапляння пилу, дощу, води або надмірної

11

2. Налаштування монітора

• Swap(Поміняти):Джерелаголовноготапідзображенняміняютьсямісцяминаекрані.

ОбмінджерелАіВврежимі[PIP]:

BA (main) ↔ B (main)

A

ОбмінджерелАіВврежимі[PBP]:

A (main) B ↔ B (main) A

• Off(Вимкнути):ЗупинитифункціюMultiView.

A (main)

Примітка• КолививиконуєтефункціюSWAP

(Поміняти),одночаснопоміняютьсяджерелавідеотайогоаудіо.(Подробицідив.настор.6Незалежневідвходувідеовідтворенняаудіо)

2.4 ЗнімітьконструкціюосновидляпідвішенняVESA

Першніжпочатирозбиратиосновумонітора,будьласка,виконайтеінструкції,щобуникнутибудь-якогоможливогопошкодженняаботравмування.

1. Розташуйтемонітордолілицьнагладенькійповерхні.Поводьтесяобережно,щобнеподряпатиінепошкодитиекран.Потімпідіймітьпідставкумонітора.

2. Утримуючинатиснутоюкнопкувивільнення,нахилітьосновуівтягнітьїїназовні.

ПриміткаМоніторпідходитьдля100ммх100ммсумісногозVESAмонтажногоінтерфейсу.

100mm

100mm

Page 14: 349X7 - download.p4c.philips.com · пошкодження пристрою, бережіть монітор від потрапляння пилу, дощу, води або надмірної

12

3. Оптимізація зображення

3� Оптимізація зображення

3�1 SmartImage Що це?

SmartImageнадаєпопередніналаштування,якіоптимізуютьпоказрізнихтипівзмісту,динамічнорегулюючияскравість,контраст,коліртачіткістьуреальномучасі.Зчимбивинепрацювали:текстовізадачі,показзображеньабопереглядвідео,PhilipsSmartImageчудовооптимізуєроботумонітору.

Для чого це потрібно? Вампотрібенмонітор,якийоптимізуєпоказВашогоулюбленогозмісту?SmartImageдинамічнорегулюєяскравість,контраст,коліртачіткістьуреальномучасі,щобпокращитиякістьпоказунаВашомумоніторі.

Як це працює? SmartImageєексклюзивноюпередовоютехнологієюPhilips,якааналізуєзміст,якийпоказанонаекрані.ЗалежновідвибраногоВамисценарію,SmartImageдинамічнопідсилюєконтраст,насиченістькольорутачіткістьзображень,щобпокращитиякістьпоказу–всевреальномучасі,аВамслідлишенатиснутинаєдинукнопку.

Як активувати SmartImage?

1. Перемкнітьвліво,щозапуститиекраннеменюSmartImage.

2. Перемикайтесявгроуівниз,щобвибратизFPS,Перегони,RTS,Гравець1,Гравець2,LowBlueіВимк.

3. ЕкраннеменюSmartImageзалишатиметьсянаекраніпротягом5секунд,абожможнаперемкнутивліводляпідтвердження.

Є7режимівнавибір:FPS,Перегони,RTS,Гравець1,Гравець2,LowBlue,Вимк..

Racing

RTS

Gamer 1

Gamer 2

FPS

SmartImage GAME

LowBlue Mode

• FPS: ДляFPS(FirstPersonShooters-«стрілялок»).Покращуєпоказчорнихдеталейузатемненихсценах.

• Racing (Перегони): Дляперегонів.Нашвидшийчасвідповідіівисоканасиченістькольорів.

• RTS: ДляRTS(RealTimeStrategy-стратегійуреальномучасі)вибранукористувачемділянкуможнавиділити(черезSmartFrame).Якістьзображенняможнарегулюватидлявиділеноїділянки.

• Gamer1 (Гравець1): УлюбленіналаштуваннякористувачазбереженоякГравець1.

• Gamer2 (Гравець2): УлюбленіналаштуваннякористувачазбереженоякГравець2.

• LowBlue Mode (Режим Низький блакитний): РежимНизькийблакитнийдружнійдоочей.Дослідженняпоказали,щокороткіхвиліблакитногосвітлазісвітлодіоднихдисплеївможутьшкодитиочамі,зплиномчасу,погіршуватизір,таксамо,якцеробитьультрафіолетовепроміння.Розробленийзарадивашогоздоров’я,режимPhilipsНизькийблакитнийзастосовуєспеціальнеПЗ,абизменшитишкідливукороткохвильовублакитнучастинуспектру.

• Off (Вимкнути): НемаоптимізаціїзадопомогоюSmartImageGAME.

Page 15: 349X7 - download.p4c.philips.com · пошкодження пристрою, бережіть монітор від потрапляння пилу, дощу, води або надмірної

13

3. Оптимізація зображення

3�2 SmartContrast Що це?

Унікальнатехнологія,якадинамічноаналізуєпоказанийзмістіавтоматичнооптимізуєконтрастмонітору,щобзображеннябуломаксимальнорозбірливиміприємнимдляперегляду.Підсиленепідсвіченнянадаєчіткішезображенняусценахізяскравимосвітленням,азменшенепідсвіченнядозволяєкращепоказатизображеннянатемномутлі.

Для чого це потрібно? Вибажаєтеотриматинайкращучіткістьтазручністьпереглядубудь-якоготипузмісту.SmartContrastдинамічноконтролюєконтраст ірегулюєпідсвічення,щоботриматичіткеяскравезображеннядляігортавідеоабопоказуєчіткий,легкийдлячитаннятекстдляофісноїроботи.Зменшившиспоживанняживленнямонітором,Визберігаєтекоштинаелектроенергіюіпродовжуєтестрокроботимонітору.

Як це працює? КолиВиактивуєтеSmartContrast,він уреальномучасіаналізуватимезміст,якийВипоказуєте,щобрегулюватикольоритаконтролюватиінтенсивністьпідсвічення.Цяфункціядинамічнопідсилюєконтрастдляпокращенняякостіпереглядувідеотазображенняувідеоіграх.

Page 16: 349X7 - download.p4c.philips.com · пошкодження пристрою, бережіть монітор від потрапляння пилу, дощу, води або надмірної

14

4. FreeSync

4� FreeSync

Комп’ютерніігридовгобулинедосконалими,оскількиграфічніпроцесоритамоніторионовлюютьсязрізноючастотою.Інколиграфічнийпроцесорможепередаватибагатоновихзображеньпідчасодногооновленнямонітора,амоніторпоказуватимечастиникожногозображенняякоднезображення.Ценазивається“розривання”.Гравціможутьусунутипроблемурозриваннязадопомогоюфункції“кадровоїсинхронізації”,алеможеспостерігатисятремтіннязображення,оскількиграфічнийпроцесорочікуєзапитумоніторащодооновленняпередвідтвореннямновихзображень.

Уразівикористанняфункціїкадровоїсинхронізаціїтакожзменшуєтьсячасвідповідінавведеннязадопомогоюмишітазагальнакількістькадрівнасекунду.ТехнологіяAMDFreeSync™усуваєусіціпроблеми,дозволяючиграфічномупроцесоруоновлюватимоніторпісляготовностіновогозображення,забезпечуючинеймовірноплавні,швидкіігрибезрозривання.

Даліслідуютьсумісніграфічнікарти.

■■ Операційнасистема• Windows7або8.x

■■ Графічнакарта:R9серії290таR7серії260• AMDRadeonR9295X2• AMDRadeonR9290X• AMDRadeonR9290• AMDRadeonR9285

• AMDRadeonR7260X• AMDRadeonR7260

■■ Процесор2014серіїA,гібридніпроцесоридлянастільнихтамобільнихпристроїв• AMDA10-7850K• AMDA10-7800• AMDA10-7700K• AMDA8-7600• AMDA6-7400K

Page 17: 349X7 - download.p4c.philips.com · пошкодження пристрою, бережіть монітор від потрапляння пилу, дощу, води або надмірної

15

5. Технічні характеристики

5� Технічні характеристикиЗображення/ДисплейТиппанелімонітора MVAПідсвічення СвітлодіодРозмірпанелі Ширина34дюймів(86,7см)Пропорція 21:9Щільністьпікселів 0,232мм(повертикалі)x0,232мм(погоризонталі)SmartContrast 50.000.000:1Часвідповіді(тип.) 16мсек.(GtG)ЧасSmartResponse(тип.) 4мсек.(GtG)

ОптимальначіткістьHDMI1.4:3440x1440@60Hz2560x1080@95HzDisplayport/HDMI2.0:3440x1440@60Hz3440x1440@100Hz

Кутперегляду(тип.) 178°(погоризонталі)/178°(повертикалі)приC/R(команда/відповідь)>10

Покращеннязображення SmartImageЧастотавертикальногопоновлення 40Hz-100Hz

Частотагоризонтальноїрозгортки 58kHz-148kHz

sRGB ТАКРежимLowBlue ТАККольоримонітора 16,7МБезмерехтіння ТАККолірнагама sRGB99,5%Freesync ТАКСполучення

ВхідсигналуDisplayPort,1.2x1HDMI1.4x1(цифровий,HDCP)HDMI2.0x1(цифровий,HDCP)

USB USB3.0×4(1зішвидкимзарядженнямBC1.2)Сигналвходу окремасинхронізація,синхронізаціязазеленимВхід/Вихідаудіо Вхідаудіо,вихіддлянавушниківЗручністьВбудованийдинамік(тип.) 5Втx2

МовиЕМ

Англійська,німецька,іспанська,грецька,французька,італійська,угорська,голандська,португальська,бразильськапортугальська,польська,російська,шведська,фінська,турецька,чеська,українська,спрощенікитайськіієрогліфи,традиційнікитайськіієрогліфи,японська,корейська

Page 18: 349X7 - download.p4c.philips.com · пошкодження пристрою, бережіть монітор від потрапляння пилу, дощу, води або надмірної

16

5. Технічні характеристики

Сумісністьіз«вмикайтапрацюй» DDC/CI,sRGB,Windows10/8.1/8/7,MacOSX

ПідставкаНахил -5/+20градусівРегулюваннявисоти 150mmЖивлення

Енергоспоживання

Вхідзмінногоструму100Взмінногоструму,50Гц

Вхідзмінногоструму115Взмінногоструму,60Гц

Вхідзмінногоструму230Взмінногоструму,50Гц

Звичайнаробота 69.45Вт(тип.) 69.55Вт(тип.) 69.65Вт(тип.)Очікування(Бездіяльності) <0.3Вт(тип.) <0.3Вт(тип.) <0.3Вт(тип.)Вимк <0.3Вт(тип.) <0.3Вт(тип.) <0.3Вт(тип.)

Розсіяннятепла*

Вхідзмінногоструму100Взмінногоструму,50Гц

Вхідзмінногоструму115Взмінногоструму,60Гц

Вхідзмінногоструму230Взмінногоструму,50Гц

Звичайнаробота

237.03 Британськихтепловиходиниць/годину(тип.)

237.37 Британськихтепловиходиниць/годину(тип.)

237.71 Британськихтепловиходиниць/годину(тип.)

Очікування(Бездіяльності)

<1.02 Британськихтепловиходиниць/годину(тип.)

<1.02 Британськихтепловиходиниць/годину(тип.)

<1.02 Британськихтепловиходиниць/годину(тип.)

Вимк

<1.02 Британськихтепловиходиниць/годину(тип.)

<1.02 Британськихтепловиходиниць/годину(тип.)

<1.02 Британськихтепловиходиниць/годину(тип.)

Світлодіод-індикаторживлення

Урежимі:білий,Режимочікування/неробочий:білий(мерехтить)

Енергопостачання Зовнішнє,100-240Взмінногоструму,50-60ГцГабаритиВирібзпідставкою(ширинахдовжинахвисота) 810x444x292мм

Виріббезпідставки(ширинахдовжинахвисота) 810x369x98мм

Вирібізупаковкою(ширинахдовжинахвисота) 946x576x388mm

МасаВирібзпідставкою 8.21kgВиріббезпідставки 6.43kg

Page 19: 349X7 - download.p4c.philips.com · пошкодження пристрою, бережіть монітор від потрапляння пилу, дощу, води або надмірної

17

5. Технічні характеристики

Вирібізупаковкою 13.74kgУмовиексплуатаціїТемпературнийдіапазон(експлуатації) від0°Cдо40°C

Відноснавологість(робоча) Від20%до80%Атмосфернийтиск(робочий) Від700до1060гПаТемпературнийрежим(зберігання) від-20°Cдо60°C

Відноснавологість(зберігання) Від10%до90%Атмосфернийтиск(зберігання) Від500до1060гПаДовкіллятаенергіяПравилапровмістнебезпечнихречовин(ROHS) ТАК

Упаковка 100%підлягаєпереробціОсобливіречовини Корпусна100%чистийвідПВХібромовмісногоантипіренуСумісністьістандартиСертифікація CEMark,FCCClassB,CU-EAC,RCM,CCCКорпусКолір білийЗакінчити Глянцева

Примітка1. Ціданіможебутизміненобезпопередження.Щобзавантажитиновуверсіюбуклета,

відвідайтевеб-сайтwww.philips.com/support.2. Розумнийчасвідповіді–цеоптимальнезначеннязтестуваньGtGчиGtG(BW).

Page 20: 349X7 - download.p4c.philips.com · пошкодження пристрою, бережіть монітор від потрапляння пилу, дощу, води або надмірної

18

5. Технічні характеристики

5�1 Роздільна здатність та попередньо встановлені режими

Максимальна роздільна здатність 3440x1440@100Hz(DP/HDMI2.0)3440x1440@60Hz(HDMI1.4)

Рекомендована роздільна здатність 3440x1440@60Hz(HDMI/DP)

Частота горизонтальної

розгортки (кГц)

Роздільна здатність

Частота вертикальної

розгортки (Гц)

31.47 720x400 70.0931.47 640x480 59.9435.00 640x480 66.6737.86 640x480 72.8137.50 640x480 75.0050.90 640x480 100.0035.16 800x600 56.0037.88 800x600 60.3248.08 800x600 72.0046.88 800x600 75.0063.60 800x600 100.0047.73 832x624 75.0048.36 1024x768 60.0056.48 1024x768 70.0060.02 1024x768 75.0381.40 1024x768 100.0044.77 1280x720 59.8663.89 1280x1024 60.0279.98 1280x1024 75.0355.94 1440x900 59.8965.29 1680x1050 59.9589.48 1720x1440 59.9467.50 1920x1080 60.0044.74 3440x1440 29.97

Частота горизонтальної

розгортки (кГц)

Роздільна здатність

Частота вертикальної

розгортки (Гц)

89.48 3440x1440 59.94150.97 3440x1400 100.00

Примітка• Зауважте,щодисплейпрацює

найкращезвихідноюроздільноюздатністю3440×1440за60Гц.Длянайкращоїякостівідображеннядотримуйтесяцієїрекомендованоїроздільноїздатності.

• НайбільшапідтримуванароздільназдатністьекранаHDMI–3440×1440.ОднаквоназавждизалежитьвідможливостейграфічноїкартитапрогравачівдисківBluRayчивідеопрогравачів.

• УрежиміDisplayPortфункціяFreeSyncнепідтримується,якщочастотавертикальноїрозгортки>69Гц

5�2 Надвисока чіткість ЦейновийдисплейPhilipsзабезпечуєвідтвореннянадчіткихзображеньізроздільноюздатністю3440×1440.Використовуючивисокоефективніпанелізвисокоющільністюрозміщенняпікселів,широкимикутамиогляду178/178завдякиджереламізвисокоюпропускноюздатністю(такимиякDisplayPort,HDMI),цейновийдисплейзмуситьзображенняіграфікуожити.КимбиВинебули–вимогливимпрофесіоналом,якомупотрібнанадзвичайнодетальнаінформаціядлярішеньCAD-CAM,щовикористовуютьпрограмидля3D-графіки,чиспеціалістомізфінансів,якийпрацюєзвеликимиелектроннимитаблицями,–дисплейPhilipsзабезпечитьнадчіткізображення.

Page 21: 349X7 - download.p4c.philips.com · пошкодження пристрою, бережіть монітор від потрапляння пилу, дощу, води або надмірної

19

6. Управління живлення

6� Управління живлення

ЯкщоВимаєтесуміснузVESADPMкартудисплеюабоПЗ,інстальованенаПК,моніторможеавтоматичнозменшуватиспоживанняелектроенергіїпідчасбездіяльності.Якщовизначеновведеннязклавіатури,мишіабоіншогопристроювведення,моніторавтоматично«прокинеться».Наступнатаблицяпоказуєспоживанняелектроенергіїтаповідомляєпроцюособливухарактеристикуенергозбереження:

Визначення управління живленням

РежимVESA Відео

Син-хроні-заціяпо

гори-зонта-лі

Син-хроні-заціяпо

верти-калі

Використан-няживлення

Колірсвітлодіо-

да

Активний УВІМК. Так Так69.55Вт(тип.),

109.4(макс.)Білий

Очікуван-ня(Безді-яльності)

ВИМКН. Ні Ні 0,3Вт(тип.)Білий(ме-

рехтить)

Вимк ВИМКН. - - 0,3Вт(тип.) ВИМКН.

Наступненалаштуваннявикористовується,щобвимірюватиенергоспоживаннямонітора.

• Первинначіткість:3440×1440• Контраст:50%• Яскравість:100%• Температуракольору:6500Кзповною

матрицеюбілого

ПриміткаЦіданіможутьзмінюватисябезпопередження.

Page 22: 349X7 - download.p4c.philips.com · пошкодження пристрою, бережіть монітор від потрапляння пилу, дощу, води або надмірної

20

7. Технічна підтримка та гарантійне обслуговування

7� Технічна підтримка та гарантійне обслуговування

7�1 Заява щодо кількості дефектів пікселів пласкопанельних моніторів Philips

КомпаніяPhilipsборетьсязанайвищуякістьсвоїхвиробів.Мизастосовуємонайновішітехнологіїтасуворостежимозаякістювиробів.Протечасомневдаєтьсяуникнутидефектівпікселівабопід-пікселівнапанеляхмоніторівTFT,яківикористовуютьсяупласкопанельнихмоніторах.Жоденвиробникнеможегарантувативідсутністьдефектівпікселівнавсіхпанелях.ПротеPhilipsгарантує:будь-якиймоніторізнеприпустимоюкількістюдефектівбудеполагодженоабозаміненозгідногарантії.Цяприміткарозповідаєпрорізнітипидефектівпікселівтавизначаєприпустимукількістьдефектівкожноготипу.Щобматиправоназамінуаборемонтзгідногарантії,кількістьдефектівпікселівнапанелімоніторуTFTмуситьперевищуватиціприпустимірівні.Наприклад,небільше0,0004%під-пікселівнамоніторіможутьматидефекти.Крімцього,Philipsвстановлюєвищістандартидляпевнихтипівабокомбінаційрізнихдефектів,якіпомітнішізаінші.Такуполітикунашакомпаніяпровадитьувсьомусвіті.

subpixel

pixel

Пікселі та підпікселі Піксель–абоелементзображення–складаєтьсязтрьохпід-пікселівосновнихкольорів:червоного,зеленоготасинього.Багатопікселівразомскладаютьсявзображення.Коливсіпід-пікселіпікселяпідсвічені,трикольоровіпід-пікселіразомвиглядаютьякодинбілийпіксель.Коливсі

пікселітемні,трикольоровіпід-пікселіразомвиглядаютьякодинчорнийпіксель.Іншікомбінаціїпідсвіченихітемнихпід-пікселіввиглядаютьякпікселііншихкольорів.

Типи дефектів пікселів Дефектипікселівтапід-пікселівпо-різномувиглядаютьнаекрані.Існуєдвікатегоріїдефектівпікселівтадекількатипівдефектівпід-пікселівукожнійкатегорії.

Дефекти яскравих точокДефектияскравихточоквиглядаєякпікселіабопід-пікселі,яківесьчассвітятьсяабо«увімкнені».Яскраваточка-цепід-піксель,якийпомітнийнаекрані,колипоказанотемнезображення.Існуютьрізнітипидефектисвітлихточок.

Одинпідсвіченийчервоний,зеленийабосинійпід-піксель.

Двасусідніпід-пікселіпідсвічені:- Червоний+синій=фіолетовий- Червоний+зелений=жовтий- Зелений+синій=лазурний(блакитний)

Page 23: 349X7 - download.p4c.philips.com · пошкодження пристрою, бережіть монітор від потрапляння пилу, дощу, води або надмірної

21

7. Технічна підтримка та гарантійне обслуговуванняТрисумісніпідсвіченіпід-пікселя(одинбілийпіксель).

ПриміткаЧервонаабосиняяскраваточкамуситьбутина50%світлішоюзасусідні,азелена–на30%яскравішоюзасусідніточки.

Дефекти чорних точок Дефектчорнихточоквиглядаєякпікселіабопід-пікселі,якізавждитемніабо«вимкнені».Темнаточка–цепід-піксель,якийвиділяєтьсянаекрані,колимоніторпоказуєсвітлезображення.Існуютьрізнітипидефектичорнихточок.

Відстань між дефектами пікселів Черезте,щопомітнішітідефектипікселівтапід-пікселіводноготипу,якірозташованіблизькоодинвідодного,Philipsвизначивприпустимувідстаньміждефектамипікселів.

Припустимі дефекти пікселівДлязаміниаборемонтумоніторузагарантієючерездефектипікселівпротягомгарантійногоперіоду,кількістьдефектівпікселівнапанелімонітораTFTPhilipsмуситьперевищитиприпустимукількість,вказанувнаступнихтаблицях.

ДЕФЕКТИ ЯСКРАВИХ ТОЧОК ПРИПУСТИМИЙ РІВЕНЬ1підсвіченийпід-піксель 32сусідніпідсвіченіпід-пікселі 13сусідніпідсвіченіпід-пікселі(одинбілийпіксель) 0Відстаньміждвомадефектамияскравихточок* >15ммЗагальнакількістьдефектівяскравихточоквсіхточок 3ДЕФЕКТИ ЧОРНИХ ТОЧОК ПРИПУСТИМИЙ РІВЕНЬ1темнийпід-піксель 5абоменше2сусідніхтемнихпід-пікселя 2абоменше3сусідніхтемнихпід-пікселя 0Відстаньміждвомадефектамичорнихточок* >15ммЗагальнакількістьдефектівчорнихточоквсіхтипів 5абоменшеВСЬОГО ДЕФЕКТІВ ТОЧОК ПРИПУСТИМИЙ РІВЕНЬЗагальнакількістьдефектіввсіхтипівяскравихабочорнихточок

5абоменше

Примітка1. 1або2сусіднідефектипід-пікселів=1дефектточки

Page 24: 349X7 - download.p4c.philips.com · пошкодження пристрою, бережіть монітор від потрапляння пилу, дощу, води або надмірної

22

7. Технічна підтримка та гарантійне обслуговування

7�2 Технічна підтримка та гарантійне обслуговуванняЩоботриматидетальнішуінформаціюпрогарантіютадодатковупідтримкудляцьогорегіону,відвідайтесайтwww.philips.com/supportабозвернітьсядомісцевогоЦентруобслуговуванняклієнтівPhilips.

Якщовибажаєтеподовжитистрокдіїзагальноїгарантії,уСертифікованомуцентріобслуговуваннявамзапропонуютьПіслягарантійнийпакетпослуг.

Якщовибажаєтескористатисяцієюпослугою,придбайтеїїпротягом30календарнихдніввіддатипридбаннявиробу.Протягомподовженогогарантійногострокуобслуговуваннявключаєтранспортуваннявідвас,ремонтіповерненнявиробу,протекористувачсплачуєвсідодатковікошти.

ЯкщоСертифікованийпартнерзобслуговуваннянездатенвиконатинеобхіднийремонтзгіднопакетуподовженоїгарантії,ми,поможливості,знайдемоальтернативнийспосібвпродовжпридбаноговамиподовженогогарантійногостроку.

ДізнайтесябільшевПредставникацентруобслуговуванняPhilipsабомісцевомуконтактномуцентрі(заномеромобслуговуванняспоживачів).

УспискунижчеподанономерЦентруосблуговуваннякористувачівPhilips.

• Місцевийстандартнийгарантійнийперіод

• Подовженийгарантійнийперіод

• Загальнийгарантійнийперіод

• Залежитьвідрегіону • +1рік • Місцевийстандартнийгарантійнийперіод+1

• +2роки • Місцевийстандартнийгарантійнийперіод+2

• +3роки • Місцевийстандартнийгарантійнийперіод+3

**Необхіднопідтвердитипокупкуіпридбатиподовженугарантію.

Контактна інформація для ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ:Країна CSP Номер гарячої лінії Ціна Години роботиAustria RTS +430810000206 €0,07 MontoFri:9am-6pmBelgium Ecare +32078250851 €0,06 MontoFri:9am-6pmCyprus Alman +80092256 Freeofcharge MontoFri:9am-6pmDenmark Infocare +4535258761 Localcalltariff MontoFri:9am-6pmFinland Infocare +3580922901908 Localcalltariff MontoFri:9am-6pmFrance Mainteq +330821611658 €0,09 MontoFri:9am-6pmGermany RTS +4901803386853 €0,09 MontoFri:9am-6pmGreece Alman +0080044144670 Freeofcharge MontoFri:9am-6pm

Page 25: 349X7 - download.p4c.philips.com · пошкодження пристрою, бережіть монітор від потрапляння пилу, дощу, води або надмірної

23

7. Технічна підтримка та гарантійне обслуговування

Ireland Celestica +353016011161 Localcalltariff MontoFri:8am-5pmItaly AnovoItaly +39840320041€0.08 €0,08 MontoFri:9am-6pmLuxembourg Ecare +35226843000 Localcalltariff MontoFri:9am-6pmNetherlands Ecare +3109000400063 €0,10 MontoFri:9am-6pmNorway Infocare +4722708250 Localcalltariff MontoFri:9am-6pmPoland MSI +480223491505 Localcalltariff MontoFri:9am-6pmPortugal Mainteq +800780902 Freeofcharge MontoFri:8am-5pmSpain Mainteq +34902888785 €0,10 MontoFri:9am-6pmSweden Infocare +46086320016 Localcalltariff MontoFri:9am-6pmSwitzerland ANOVOCH +410223102116 Localcalltariff MontoFri:9am-6pmUnitedKingdom Celestica +4402079490069 Localcalltariff MontoFri:8am-5pm

КонтактнаінформаціядляЦЕНТРАЛЬНОЇТАСХІДНОЇЄВРОПИ:

Країна Гаряча лінія CSP Номер центру підтримки клієнтів

Belarus N/A IBA +375172173386 +375172173389

Bulgaria N/A LANService +35929602360Croatia N/A MRServiceLtd +385(01)6401111CzechRep. N/A Asupport +420272188300

Estonia N/A FUJITSU +3726519900(General) +3726519972(workshop)

Georgia N/A Esabi +995322913471

Hungary N/A ProfiService +3618148080(General) +3618148565(ForAOC&Philipsonly)

Kazakhstan N/A ClassicServiceI.I.c. +77273097515

Latvia N/A ServiceNetLV +37167460399+37127260399

Lithuania N/A UABServicenet +37037400160(general) +3707400088(forPhilips)

Macedonia N/A AMC +38923125097Moldova N/A Comel +37322224035Romania N/A Skin +40212101969Russia N/A CPS +7(495)6456746Serbia&Montenegro N/A KimTecd.o.o. +381112070684Slovakia N/A DatalanService +421249207155Slovenia N/A PCH.and +38615300824

Page 26: 349X7 - download.p4c.philips.com · пошкодження пристрою, бережіть монітор від потрапляння пилу, дощу, води або надмірної

24

7. Технічна підтримка та гарантійне обслуговування

therepublicofBelarus N/A ServiceBy +375172840203Turkey N/A Tecpro +902124444832

UkraineN/A Topaz +380445256495N/A Comel +3805627444225

Контактна інформація для ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ:

Країна Гаряча лінія Номер центру підтримки клієн-тів

BrazilVermont

0800-7254101Argentina 0800 3330 856

Контактна інформація для Китаю:

Країна Гаряча лінія Номер центру підтримки клієнтівChina PCCWLimited 4008 800 008

Контактна інформація для ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ:

Країна Гаряча лінія Номер центру підтримки клієнтівU.S.A. EPI-e-center (877)835-1838

Canada EPI-e-center (800)479-6696

Контактна інформація для ПІВДЕН-НО-СХІДНОЇ АЗІЇ:

Країна ASP Номер центру під-тримки клієнтів Години роботи

Australia AGOSNETWORKPTYLTD 1300 360 386 Mon.~Fri.9:00am-5:30pm

NewZealand VisualGroupLtd. 0800 657447 Mon.~Fri.8:30am-5:30pm

HongKong Macau

Company:SmartPixelsTechnologyLtd.

HongKong: Tel:+85226199639 Macau: Tel:(853)-0800-987

Mon.~Fri.9:00am-6:00pm Sat.9:00am-1:00pm

India REDINGTONINDIALTD

Tel:18004256396 SMS:PHILIPSto56677 Mon.~Fri.9:00am-5:30pm

IndonesiaPT.CORMICSERVISINDOPERKASA

+62-21-4080-9086(CustomerHotline) +62-8888-01-9086(CustomerHotline)

Mon.~Thu.08:30-12:00;13:00-17:30 Fri.08:30-11:30;13:00-17:30"

Page 27: 349X7 - download.p4c.philips.com · пошкодження пристрою, бережіть монітор від потрапляння пилу, дощу, води або надмірної

25

7. Технічна підтримка та гарантійне обслуговування

Korea AlphascanDisplays,Inc 1661-5003 Mon.~Fri.9:00am-5:30pm Sat.9:00am-1:00pm

Malaysia R-LogicSdnBhd +60351023336 Mon.~Fri.8:15am-5:00pm Sat.8:30am-12:30am

Pakistan TVONICSPakistan +92-213-6030100 Sun.~Thu.10:00am-6:00pm

SingaporePhilipsSingaporePteLtd(PhilipsConsumerCareCenter)

(65)68823966 Mon.~Fri.9:00am-6:00pm Sat.9:00am-1:00pm

Taiwan FETEC.CO 0800-231-099 Mon.~Fri.09:00-18:00

Thailand AxisComputerSystemCo.,Ltd. (662)934-5498 Mon.~Fri.08:30am~05:30pm

SouthAfrica ComputerRepairTechnologies 011 262 3586 Mon.~Fri.08:00am~05:00pm

Israel EastronicsLTD 1-800-567000 Sun.~Thu.08:00-18:00

VietnamFPTServiceInformaticCompanyLtd.-HoChiMinhCityBranch

+84838248007HoChiMinhCity +845113.562666DanangCity +845113.562666CanthoProvince

Mon.~Fri.8:00-12:00,13:30-17:30 Sat.8:00-12:00

Philippines EAGlobalSupplyChainSolutions,Inc. (02)655-7777;6359456 Mon.~Fri.8:30am~5:30pm

Armenia Azerbaijan Georgia Kyrgyzstan Tajikistan

Firebirdservicecentre +97148837911 Sun.~Thu.09:00-18:00

Uzbekistan SonikoPlusPrivateEnterpriseLtd +998712784650 Mon.~Fri.09:00-18:00

Turkmenistan TechnostarServiceCentre +(99312)460733,460957 Mon.~Fri.09:00-18:00

Japan フィリップスモニター・サポートセンター 0120-060-530 Mon.~Fri.10:00-17:00

Page 28: 349X7 - download.p4c.philips.com · пошкодження пристрою, бережіть монітор від потрапляння пилу, дощу, води або надмірної

26

8. Усунення несправностей і розповсюджені питання

8� Усунення несправностей і розповсюджені питання

8�1 Усунення несправностейЦясторінкастосуєтьсяпроблем,якіможеусунутисамкористувач.ЯкщоВиспробувалиціметоди,апроблеманезникла,звернітьсядопредставникаслужбипідтримкиPhilips.

Розповсюджені проблеми

Нема зображення (світлодіод живлення не світиться)• Переконайтеся,щошнурживлення

вставленодорозеткимережітадодисплеюззаду.

• Спочаткупереконайтеся,щокнопкаживленняспередунадисплеїзнаходитьсяуположенніВимк.,апотімнатиснітьїї,щобперевестивположенняУвім.

Нема зображення (світлодіод живлення - білий)• Переконайтеся,щокомп’ютер

увімкнено.• Переконайтеся,щосигнальнийкабель

правильнопідключенийдоВашогокомп’ютера.

• Переконайтеся,щонепогнулисяконтактинатомукінцікабелюдисплею,якийпідключаєтьсядодисплею.Якщотак-замінітьабополагодьтекабель.

• Можебутиактивованаособливахарактеристикаенергозбереження.

На екрані сказано

Attention

Check cable connection

• Переконайтеся,щокабельдисплеюправильнопідключенийдоВашого

комп’ютера.(Такождив.СтислеКерівництводляПочаткуЕксплуатації)

• Перевірте,чинезігнулисяконтактикабелюдисплею.

• Переконайтеся,щокомп’ютерувімкнено.

Очевидні ознаки диму або іскор• Невиконуйтежоднихкроківзусунення

несправностей• Зарадибезпекинегайновимкніть

дисплейзелектромережі• Негайнозвернітьсядопредставника

сервісногоцентруPhilips.

Проблеми зображення

Зображення на екрані дрижить• Перевірте,чинадійнопідключений

сигнальнийкабельдографічноїплатиабоПК.

Зображення виглядає розпливчастим, нерозбірливим або надто темним• Відрегулюйтеконтрастіяскравістьв

екранномуменю.

«Залишкове зображення», «вигоряння зображення» або «привид зображення» залишається після вимкнення живлення.• Неперервнийпоказнепорушного

абостатичногозображенняпротягомтривалогочасуможевикликати«вигоряння»,такожвідомеяк«залишковезображення»або«зображення-привид»наекрані.«Вигоряння»,«залишковезображення»або«зображення-привид»-цепоширенеявищеутехнологіїпанелейРК-моніторів.Убільшостівипадків«вигоряння»,«залишковезображення»або«зображення-привид»поступовозникаєпротягомпевногочасупіслятого,якживленнябуловимкнено.

• Завждиактивуйтеекраннузаставку,колилишаєтедисплейбезнагляду.

• Завждиактивуйтеперіодичнепоновленняекрану,якщоРК-дисплейпоказуватименезміннийстатичнийзміст.

• Якщонеувімкнутиекраннузаставкуабоперіодичнепоновленняекрану,цеможепризвестидосерйозного«вигоряння»або«залишковогозображення»,

Page 29: 349X7 - download.p4c.philips.com · пошкодження пристрою, бережіть монітор від потрапляння пилу, дощу, води або надмірної

27

8. Усунення несправностей і розповсюджені питання«зображення-привида»,якінезникаютьінепідлягаютьремонту.Гарантіянерозповсюджуєтьсянавищезгаданепошкодження.

Зображення виглядає спотвореним. Текст нечіткий або має зсуви. • ВстановітьчіткістьдисплеюПКутой

самийрежим,щойрекомендованапитомачіткістьекрану.

На екрані з’явилися зелені, червоні, сині, темні та білі крапки• Точки,щолишаються,єзвичайною

характеристикоюрідкихкристалів,яківикористовуютьсявсучаснихтехнологіях.Детальнішепроцепочитайтеузаявіщодокількостібракованихпікселів.

Щоботриматибільшепідтримки,див.списокЦентрівінформаціїдляклієнтівтазвернітьсядопредставниківслужбипідтримкиклієнтівPhilips.

Проблема аудіо

Нема звуку• Перевірте,чиправильнопідключено

кабельаудіодоПКтамонітору.• Переконайтеся,щозвукневимкнено.

Натисніть«Menu»(Меню)вЕМ,виберіть«Audio»(Аудіо),потім«Mute»(Беззвуку).Перевірте,чизнаходитьсявоновположенні«Off»(Вимкнено).

• Натисніть«Volume»(Гучність)восновнихзасобахконтролюЕМ,щобвідрегулюватигучність.

8�2 Загальні розповсюджені питання

Питання 1: Що слід робити, якщо при встановленні дисплею екран показує «Cannot display this video mode» (Неможливо відобразити цей відеорежим)?

Відповідь: Рекомендованачіткістьдляцьогодисплею:3440x1440на60Гц.

• Від’єднайтевсікабелі,потімпідключітьПКдодисплею,якимВикористувалисяраніше.

• УстартовомуменюWindowsвиберітьпанельНалаштування/Контрольнапанель.УВікніконтрольноїпанелівиберітьпіктограмуДисплей.Наконтрольнійпанелідисплеювиберітьпанель«Налаштування».Напаналеіналаштувань,увіконці«ділянкаробочогостолу»пересуньтеповзунна3440х1440пікселів.

• Відкрийте«Високотехнологічнівластивості»івстановітьЧастотапоновленняна60Гц,потімклацнітьпоОК.

• Перестартуйтекомп’ютеріповторітькроки2і3,щобпереконатися,щоПКвстановленона3440x1440на60Гц.

• Вимкнітькомп’ютер,відключітьстарийдисплейіповторнопідключітьРК-дисплейPhilips.

• Увімкнітьдисплей,потімувімкнітьПК.

Питання 2: Яка рекомендована частота поновлення РК-дисплею?

Відповідь: РекомендованачастотапоновленняРК-дисплеївстановить60Гц.Якщонаекраніз’явилисяспотворення,можнавстановитичастоту75Гц,щобперевірити,чизникнутьспотворення.

Питання 3: Щотакефайли.infта.icmупосібникукористувача?Якінсталюватидрайвери (.infта.icm)?

Відповідь: Це–файлидрайверівдляВашогомонітору.Виконуйтеінструкціїзкерівництвакористувача,щобінсталюватидрайвери.Комп'ютерможезробитизапитпродрайверимонітора(файлиinfта.icm)абодискдрайверів,колиВивпершеінсталюєтемонітор.

Питання 4: Як регулювати чіткість?

Відповідь: Вашівідео-карта/графічнийдрайвер

Page 30: 349X7 - download.p4c.philips.com · пошкодження пристрою, бережіть монітор від потрапляння пилу, дощу, води або надмірної

28

8. Усунення несправностей і розповсюджені питанняідисплейразомвизначаютьдоступнічіткості.МожнавибратибажанучіткістьнаконтрольнійпанеліWindows®задопомогою«Властивостідисплею».

Питання 5: Як бути, якщо я загублюся під час налаштування дисплею через ЕМ?

Відповідь: Пересуньтеправоруч,щобувійтидоекрануЕМ,потімвиберіть«Reset»(Скинути),щобповернутивсіоригінальніфабричніналаштування.

Питання 6: Чи стійкий РК-екран до подряпин?

Відповідь: Рекомендованонеструшуватиповерхнюпанеліізахищатиїївідгострихітупихпредметів.Переконайтеся,щоуповодженніздисплеємВинезастосовуєтесилиаботискудоповерхніпанелі.Цеможевплинутиначинністьгарантії.

Питання 7: Як чистити поверхню РК-екрану?

Відповідь: Длянормальногочищеннякористуйтесячистоюм’якоютканиною.Длякращогочищеннявикористовуйтеізопропіловийспирт.Невикористовуйтеіншірозчинники,такіякетиловийспирт,етанол,ацетон,гексантощо.

Питання 8: Чи можна змінити налаштування кольору дисплею?

Відповідь: Так,ВиможетезмінитиналаштуваннякольорувЕМнаступнимчином,

• Пересуньтеправоруч,щобувійтидоекрануЕМ

• Натисніть«стрілкувниз»,щобвибратиопцію«Color»(Колір),потімнатисніть«ОK»,щобувійтидоналаштуваннякольору.Нижчеподанотривидиналаштування.

1� ColorTemperature(Температуракольору):Шістьналаштувань:5000К,6500К,7500К,8200К,9300Кі11500К.Ізналаштуваннямудіапазоні5000К,панельвиглядає«теплою»,ізчервоно-білимвідтінком,тодіяктемпература11500Кнаділяєзображення«холоднимбіло-блакитнимвідтінком».

2� sRGB:Цестандартналаштування,якийзабезпечуєправильнийобмінкольорамиміжрізнимипристроями(напр.цифровимикамерами,дисплеями,принтерами,сканерамитощо)

3� UserDefine(Завизначеннямкористувача):Користувачможевибратибажаніналаштуваннякольору,регулюючичервоний,зеленийтасинійкольори.

ПриміткаВимірюваннякольорусвітла,якевипромінюєрозігрітийпредмет.Цевимірюваннявказуєтьсязаабсолютноюшкалою(уградусахКельвіна).НижчітемпературиуКельвінах,такіяк2004К,«червоні»,вищітемпертури,такіяк9300К-«блакитні».Нейтральнатемпература-цебілийколір,6504К.

Питання 9: Чи можна підключити мій РК-дисплей до будь-якого ПК, автоматизованого робочого місця або Макінтош?

Відповідь: Так.ВсіРК-дисплеїPhilipsповністюсумісніізстандартнимиПК,автоматизованимиробочимимісцямитаМакінтош.МожезнадобитисяадаптеркабелюдляпідключеннядисплеюдосистемиМакінтош.Будьласка,звернітьсядорозповсюджувачаPhilipsподокладнішуінформацію.

Питання 10: Чи працюють РК-дисплеї Philips за принципом «Вмикай і працюй»?

Відповідь: Так,дисплеїсуміснізWindows7/Windows8/Windows8.1/Windows10,

Page 31: 349X7 - download.p4c.philips.com · пошкодження пристрою, бережіть монітор від потрапляння пилу, дощу, води або надмірної

29

8. Усунення несправностей і розповсюджені питанняMacOSXзапринципом«вмикайіпрацюй».

Питання 11: Що таке «вигоряння/прилипання зображення», «залишкове зображення» або «зображення-привид» на РК-панелях?

Відповідь: Неперервнийпоказнепорушногоабостатичногозображенняпротягомтривалогочасуможевикликати«вигоряння»,такожвідомеяк«залишковезображення»або«зображення-привид»наекрані.«Вигоряння»,«залишковезображення»або«зображення-привид»-цепоширенеявищеутехнологіїпанелейРК-моніторів.Убільшостівипадків«вигоряннязображення»,«залишковезображення»або«привидзображення»післявимкненняживленняпоступовозникатиме. Завждиактивуйтерухомуекраннузаставку,колидисплейлишаєтьсябезнагляду. Завждиактивуйтеперіодичнепоновленняекрана,якщодисплейпоказуватименезміннийстатичнийзміст.

Увага!Якщонеувімкнутиекраннузаставкуабоперіодичнепоновленняекрану,цеможепризвестидосерйозного«вигоряння»або«залишковогозображення»,«зображення-привида»,якінезникаютьінепідлягаютьремонту.Діягарантіїнерозповсюджуєтьсянавищевказанепошкодження.

Питання 12: Чому дисплей показує не чіткий текст, а спотворені символи?

Відповідь: ВашРК-дисплейнайкращепрацюєнаоригінальнійчастоті3440x1440на60Гц.Будьласка,користуйтесяцієючіткістю,щоботриматинайкращуякістьзображення.

8.3 РозповсюдженніпитанняпроMultiview

Питання1: ЧиможназбільшитипідвікноРіР?

Відповідь: Так,можнавибратиз3розмірів:[Small](Маленьке),[Middle] (Середнє),[Large](Велике). Пересуньтеправоруч,щобувійтидоекрануЕМ.Виберітьбажануопцію[PIPSize](РозмірРіР)зголовногоменю[PIP / PBP].

Питання3: Якслухатиаудіонезалежновідвідео?

Відповідь: Звичайноджерелоаудіоприєднанедоголовногоджерелазображення.Якщовибажаєтезмінитивхідджерелааудіо(напр.:прослухатиМР3незалежновідвходуджерелавідео),пересуньтеправоруч,щобувійтидоекрануЕМ. Виберітьбажануопцію[AudioSource](Джерелоаудіо)зголовногоменю[Audio(Аудіо)] (Аудіо).

Звернітьувагу,якщовиобралиВхідаудіо,наступногоразуприувімкненнідисплеяджереломаудіобудевибранопопереднєджерелозапромовчанням.Щобзмінитиналаштування,слідзновупройтиетапивиборуйобратиноведжерелоаудіозапромовчанням.ЯкщовибраноDPабоHDMI,жоднихдодатковихдійвиконуватинепотрібно.

U

Page 32: 349X7 - download.p4c.philips.com · пошкодження пристрою, бережіть монітор від потрапляння пилу, дощу, води або надмірної

© 2016 Koninklijke Philips N.V. Всі права застережено.

Назва Philips та емблема Philips на щиті є зареєстрованими торговими марками Koninklijke Philips N.V. і використовуються за ліцензією від Koninklijke Philips N.V.

Технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

Версія: M7349XF1T