of 28 /28
GIO PHARMA ÔÈÐÌÀÒÀ ÏÐÀÂÈ ÒÚÐÃÎÂÑÊÈ ÎÒÑÒÚÏÊÈ ÊÀÊÒÎ ÑËÅÄÂÀ: 8% ËÀÂÅÍÀ (10%), ÁÈËÅÊ, ÕÈÌÀÊÑ, ÏÀÍÀÖÅß, ÊÀÌÅÐÀ, ÊÎÍÄÎÐ, ÊÈÒÀÉÑÊÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ 5% ÌÅÄÈÊÀ 4% ÂÈÏÐÈÍ 3% ÁÈÎÏÐÎÃÐÀÌÀ, NiVea, NeUTROgeNa, JOhNSON, PeNaTeN, PaLMOLiVe, STReP, eLea, PeRfecT, gLiSOLYd, KaPPUS, ShOLL, cOLgaTe, aQUafTeSh, TRiSSa, LibReSSe, eVeRY daY, eVeNT, beLLa, ROZi, ViTaLiS, dUReX, SPORTeX, diSNeY, eVeRbeL, ÀÐÎÌÀ, ÄÅÂÀ, ÄÅÍÒÀË, ÁÎÄÈ Ä, ÀÐÈÅÑ, ÊÎÊÎÍÀ, ÁÈËÊÀ, ÐÅËÈÍÀ, ÐÎçÀ ÈÌÏÅÊÑ, ÀÌÐÈÒÀ, ÀÄÀ, ÊÀËÀ, ÀËÏÈ, ÈÊÀÐÎÂ, ÄæÀÍÊÀÐ, ÅÂÈÒÀ, ÊÀÐÈÍÀ, ÏÀËÎÌÈÒÀ, ÑÅÐÅÍÈ 0% Raid, VeeT, ORaL b, giLLeTTe, PROcTeR&gaMbLe, MUSTeLa, URgO, NUK, LiNea biO, cORega, ÌÅÐÊÓÐÈÉ, ÐÎÒÅÌÅË, ÁÈËÊÎÂÈ ÑÈÐÎÏÈ Ä-Ð ÂÈÒÎËÈÍÎ ÐÀÁÎÒÍÎ ÂÐÅÌÅ: ÏÎÍÅÄÅËÍÈÊ ÄÎ ÏÅÒÚÊ: 8.00-17.00 ÑÚÁÎÒÀ: 9.00-14.00 ÒÅËÅÔÎÍÈ çÀ ÏÎÐÚ×ÊÈ: òåë.: 925 0660; 925 1661; 925 1881; 9865 119, 9815 233, 9888 603; 0879 999 530, 0879 999 531, 0889 918 221; [email protected] Ïîñåòåòå íàøèÿ ñàéò www.giopharma.com è ïîðú÷àéòå îíëàéí. Ôèðìàòà äàâà äîïúëíèòåëåí ìåñå÷åí ðàáàò, ïðè ïëàùàíå â áðîé, êàêòî ñëåäâà: îò 2 000,00 ëâ - 3 000,00 ëâ - 1% îò 3 000,00 ëâ - 5 000,00 ëâ - 1.5% íàä 5 000,00 ëâ - 2% *ÔÈÐÌÀÒÀ ÍÅ ÍÎÑÈ ÎÒÃÎÂÎÐÍÎÑÒ ÏÐÈ ÏÐÎÌßÍÀ ÍÀ ÖÅÍÈ ÎÒ ÂÍÎÑÈÒÅË ÈËÈ ÏÐÎÈçÂÎÄÈÒÅË ÖÅÍÈÒÅ ÑÀ ÂÀËÈÄÍÈ ÎÒ 15.04.2016 ãîä.

5% 4% 3% G I O M A R · g i o p h a r m a ‘»—ÿ“¿ œ—¿¬» “⁄—√Œ¬– » Œ“–“⁄œ » ¿ “Œ –À≈ƒ¬¿: 8% À¿¬≈Õ¿ (10%), ¡»À≈ , ’»Ã

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 5% 4% 3% G I O M A R · g i o p h a r m a ‘»—ÿ“¿ œ—¿¬» “⁄—√Œ¬– »...

Page 1: 5% 4% 3% G I O M A R · g i o p h a r m a ‘»—ÿ“¿ œ—¿¬» “⁄—√Œ¬– » Œ“–“⁄œ » ¿ “Œ –À≈ƒ¬¿: 8% À¿¬≈Õ¿ (10%), ¡»À≈ , ’»Ã

GI O

PHARMA

ÔÈÐÌÀÒÀ ÏÐÀÂÈ ÒÚÐÃÎÂÑÊÈ ÎÒÑÒÚÏÊÈ ÊÀÊÒÎÑËÅÄÂÀ:

8%ËÀÂÅÍÀ (10%), ÁÈËÅÊ, ÕÈÌÀÊÑ, ÏÀÍÀÖÅß, ÊÀÌÅÐÀ,

ÊÎÍÄÎÐ, ÊÈÒÀÉÑÊÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ

5%ÌÅÄÈÊÀ

4%ÂÈÏÐÈÍ

3%ÁÈÎÏÐÎÃÐÀÌÀ, Nivea, NeutrogeNa, JohNsoN,PeNateN, Palmolive, streP, elea, Perfect,

glisolyd, KaPPus, sholl, colgate, aquaftesh,trissa, libresse, every day, eveNt, bella, rozi,vitalis, durex, sPortex, disNey, everbel, ÀÐÎÌÀ,ÄÅÂÀ, ÄÅÍÒÀË, ÁÎÄÈ Ä, ÀÐÈÅÑ, ÊÎÊÎÍÀ, ÁÈËÊÀ,

ÐÅËÈÍÀ, ÐÎçÀ ÈÌÏÅÊÑ, ÀÌÐÈÒÀ, ÀÄÀ, ÊÀËÀ, ÀËÏÈ,ÈÊÀÐÎÂ, ÄæÀÍÊÀÐ, ÅÂÈÒÀ, ÊÀÐÈÍÀ, ÏÀËÎÌÈÒÀ,

ÑÅÐÅÍÈ

0%raid, veet, oral b, gillette, Procter&gamble,

mustela, urgo, NuK, liNea bio, corega, ÌÅÐÊÓÐÈÉ,ÐÎÒÅÌÅË, ÁÈËÊÎÂÈ ÑÈÐÎÏÈ Ä-Ð ÂÈÒÎËÈÍÎ

ÐÀÁÎÒÍÎ ÂÐÅÌÅ:ÏÎÍÅÄÅËÍÈÊ ÄÎ ÏÅÒÚÊ: 8.00-17.00

ÑÚÁÎÒÀ: 9.00-14.00

ÒÅËÅÔÎÍÈ çÀ ÏÎÐÚ×ÊÈ:òåë.: 925 0660; 925 1661; 925 1881; 9865 119, 9815 233, 9888 603;

0879 999 530, 0879 999 531, 0889 918 221; [email protected]

Ïîñåòåòå íàøèÿ ñàéò www.giopharma.com è ïîðú÷àéòå îíëàéí.

Ôèðìàòà äàâà äîïúëíèòåëåí ìåñå÷åí ðàáàò, ïðè ïëàùàíå â áðîé, êàêòî ñëåäâà:

îò 2 000,00 ëâ - 3 000,00 ëâ - 1%îò 3 000,00 ëâ - 5 000,00 ëâ - 1.5%

íàä 5 000,00 ëâ - 2%

*ÔÈÐÌÀÒÀ ÍÅ ÍÎÑÈ ÎÒÃÎÂÎÐÍÎÑÒ ÏÐÈ ÏÐÎÌßÍÀ ÍÀ ÖÅÍÈ ÎÒ ÂÍÎÑÈÒÅËÈËÈ ÏÐÎÈçÂÎÄÈÒÅË

ÖÅÍÈÒÅ ÑÀ ÂÀËÈÄÍÈ ÎÒ 15.04.2016 ãîä.

Page 2: 5% 4% 3% G I O M A R · g i o p h a r m a ‘»—ÿ“¿ œ—¿¬» “⁄—√Œ¬– » Œ“–“⁄œ » ¿ “Œ –À≈ƒ¬¿: 8% À¿¬≈Õ¿ (10%), ¡»À≈ , ’»Ã
Page 3: 5% 4% 3% G I O M A R · g i o p h a r m a ‘»—ÿ“¿ œ—¿¬» “⁄—√Œ¬– » Œ“–“⁄œ » ¿ “Œ –À≈ƒ¬¿: 8% À¿¬≈Õ¿ (10%), ¡»À≈ , ’»Ã

ÃÀËÅÍÎ-ÔÀÑÎÂÚ×ÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ È ÁÈËÊÈ

Валериана Мента Глог табл 1.78Валериана табл 75мг х100 1.02КАПКИ Невропан 50мл 2.94Невропан-Валер.Мента Глог сир. 1.80Сена табл 210мг х100 2.40Сена табл 210мг х30 1.26

Стопацид ВАНИЛИЯ 1.19Стопацид ПЛЮС 1.31Флуорин 25мг х100 1.04Флуорин капки 3.83Хининова вода 0.98

ÏÀÍÀÖÅß - 8%

ÁÈËÅÊ - 8%

Шише Стъклено 30мл внос 0.53Хим Шише Стъклено 50мл внос 0.62Амониев хлорид / нишадър / 20гр 0.60Анестезол 100мл 1.45Антимикоацид 50мл 0.98Антимикобета 50мл 0.98Боракс 20г 0.66Вазелин 400г 3.48Глицерин 1 Литър 10.16Глицерин 50гр 0.89Глюкоза 75г 0.72Дестилирана вода 1л 1.26Етилов спирт 70% 100мл 0.73Етилов спирт 70% 1Л 5.28Етилов спирт 90% 100мл 0.83Етилов спирт 90% 1Л 6.10Етилов спирт 95% 100мл 0.86Етилов спирт 95% 1Л 6.35Калиев перманганат 20гр 1.02Камфора 20г 1.20Камфоров спирт 100мл 1.00Кислородна вода 3% 1 Литър 3.25Кислородна вода 3% 100мл 0.56Коларгол 10г 44.88Коларгол 200мг 1.62Кутия 100г 0.58Кутия 250г 0.76Кутия 40г 0.43Кутия 50г 0.46Лавандулов спирт 1 Литър 8.22Лавандулов спирт 100мл 1.04Ланолин 400г 15.30Магнезиев сулфат / англ.сол / 30гр 0.66Масло Анасон 1.88Масло Анетол 1.50Масло Евкалипт 1.30Масло Лавандула 3.42

Масло Мента 1.88Мастикс 10гр 3.96Ментолов спирт 100мл 0.98Натриев бензоат 20гр 0.68Натриев бикарбонат / Сода / 100гр 0.60Норсулфазол 10гр 1.10Олеум Вазелини 1 Литър 8.26Олеум вазелини 50гр 0.78Олеум какао 100г 6.50Олеум какао 50г 3.54Олеум рицини 40гр 1.02Перхидрол 30% 100мл 1.14Перхидрол 30% 1Л 4.38Риванол 1 Литър 4.06Риванол 100мл 0.85Рициново масло 1литър 13.63Салицилов спирт 1% 100мл 0.74Салицилов спирт 2% 100мл 0.79Салицилова киселина 20гр 0.85Солница Норсулфазол 5гр 0.96Сяра 50гр 0.88Талк 50гр 0.68Терпентиново масло 100мл 2.94Тинктура Валериана 1 Литър 19.06Тинктура валериана 15мл 1.10Тинктура Валериана Глог Мента 1.86Тинктура йоди 15мл 0.96Тинктура Кастелани 1.98Тинктура кратеги 15мл 0.96Тинктура мента 15мл 0.98Шише 200мл внос 0.62Шише 250мл внос 0.53Шише Пластмаса 115мл 0.20Шише Стъклено 100мл внос 0.68Шише Стъклено 10мл внос 0.46Шише Стъклено 20мл внос 0.49Пикс ликвида 100г 3.60

ÕÈÌÀÊÑ - 8%

Борови връхчета 40гр 0.95Бронхолек 1.19Бъбреци по Ламбрев 1.19Градински чай 40гр 0.95Кaмшик стрък 0.78Кора Дъб 60гр 0.84Кора Зърнастец 70гр 1.48Кора Леска 60гр 0.89Корен Бял оман 1.03Корен коприва50гр 0.90Лавандула 1.07Лактогонен чай 1.07

Лист Живовлек широколист 1.31Лист Коприва 0.83Лист Мечо грозде 0.94Лист Сена 0.84Лист Смрадлика 0.84Листа Маточина 40гр 1.07Листа Мента 40гр. 0.92Мурсалски чай 2.21Плод Анасон 0.88Плод Копър 0.83Плод Синап 0.68Плод Шипка 1.193

Page 4: 5% 4% 3% G I O M A R · g i o p h a r m a ‘»—ÿ“¿ œ—¿¬» “⁄—√Œ¬– » Œ“–“⁄œ » ¿ “Œ –À≈ƒ¬¿: 8% À¿¬≈Õ¿ (10%), ¡»À≈ , ’»Ã

ÁÈËÊÎÂÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ

ÁÈÎÏÐÎÃÐÀÌÀ - 3%

АЛПИНИСТ 0.91БАБИНИ ЗЪБИ 1.45БИОХОЛО 1.06ВЪЛШЕБНИК 1.01ГОРСКИ КЪТ 1.01ГРАДИНСКИ 1.10ЖЪЛТ КАНТАРИОН 0.92ЗДРАВЕ за кърмачки 1.98ЗДРАВЕ за памет 1.22ЗДРАВЕ за фитнес 1.58ЗЕЛЕН ЧАЙ 0.92ЗЪРНАСТЕЦ 1.67ИМУНОПРО 1.09КАРКАДЕ 1.14КОПРИВА 0.90ЛАЙКА 0.89ЛЕКА НОЩ 0.91ЛИМОН +ЧЕРЕН ЧАЙ 0.90ЛИПОВ ЦВЯТ 1.69МАТЕ 1.76

МАТОЧИНА 0.96МАЩЕРКА 1.14МЕНТА 0.89МЕЧО ГРОЗДЕ 1.13МУРСАЛСКИ ЧАЙ 2.59НЕВЕН 1.69ПРИ ГРИП И ПРОСТУДА 1.16ПРИ ДИАБЕТ 0.96РОДОПСКИ 0.91РОЙ БОС 1.58СЕНА 1.08СТАРОПЛАНИНСКИ 0.91СУХИ НОЩИ 6.07ХАЙДЕ 1.01ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА 1.01ЧЕРЕН ЧАЙ 0.86ШИПКА 1.08ШИПКА + КАРКАДЕ 0.74Билкокооп БРОНХОПАМ 1.32

4

Простатит по Ламбрев 80гр. 1.31Семе Лен 0.64Стрък Риган 0.86Стрък босилек 0.95Стрък Бял равнец 0.91Стрък Жълт кантарион 1.19Стрък мащерка 0.95Стрък Подбел 1.07

Стрък Полски хвощ 40гр 0.83Турта 0.88Цвят Бъз 50гр 1.91Цвят и листа Глог 40гр 0.91Цвят Лайка 1.19Цвят Липа 25гр 1.43Цвят Невен 30гр 0.90

ЦЯРЪ

Чай Бронхит и кашлица 2.56Чай Бъбречни проблеми 2.56Чай Високо кръвно 2.56Чай Възп.венци и парадонтоза 2.56Чай диабетици 2.56Чай Ехинацея 4.38Чай Киселини в стомаха 2.56

Чай Лош холестерол 2.56Чай пречистване на кръвта 2.56Чай при простатит 2.90Чай Проблеми в жлъчката 2.56Чай Сена х30 2.56Чай Слабителен 2.56Чай Смрадлика х30 2.56

ÀËÏÈ - 3%дъвчащи бонбони с ментол х100 кутия 5.88Рошен Ликорис с Нишадър 1.34Ãîëèÿ ôðåø - 3%Ролка Витамини 0.89Ролка ментол Синя 0.79Ролка Х-Стронг черна 0.89Äðóãè Дъвка Вивидент Сакъз 0.95Дъвка Идеал х100 7.20Лукчета Билкови пликче 0.79Лукчета ДЪВЧАЩИ Билкови пликче 0.79Лукчета Евкалипт пликче 0.79Лукчета Класик пликче 0.79Лукчета Мед и бъз пликче 0.79Олипс Кент Вит Минт /зелен/ 0.48Олипс Кент Ментол и евкалипт /син/ 0.50Олипс Ролка Вит Минт /зелен/ 0.50

Олипс Ролка Ментол и евкалипт /син/ 0.50Олипс Ролка Портокал 0.50Балсам загряващ Vaporub 1.72Балсам Златна звезда х10 5.57Балсам Нарцис 6мл 0.47Вазелин чист 100гр 1.14Вазелин чист 50гр 0.89Вендуза Комплект 6 чашки 12.24Вендуза силикон х2 12.84Гел за венци с прополис 2.65Жен шен + Гинко Капсули х60 6.00Жен шен флакони +АСТРАГАЛ х 10 5.40Жен шен флакони Мравчен х10 4.56Жен шен флакони х10 ТНТ 4.75Жен шен флакони х12 червен 4.38Жен шен флакони+ Гинко Билоба х10 зелен 4.78Жен шен флакони+ Гинко Билоба х10 ТНТ 4.74Капсули за отслабване ИНХУА 6.72

Page 5: 5% 4% 3% G I O M A R · g i o p h a r m a ‘»—ÿ“¿ œ—¿¬» “⁄—√Œ¬– » Œ“–“⁄œ » ¿ “Œ –À≈ƒ¬¿: 8% À¿¬≈Õ¿ (10%), ¡»À≈ , ’»Ã

ÌÅÄÈÊÎ - ÑÀÍÈÒÀÐÍÈ ÌÀÒÅÐÈÀËÈ

ÌÅÄÈÊÀ - Ñàíäàíñêè - 5%

Крем против подсичане Бейби Тан 1.48Небет шекер 0.82Небет шекер кафяв 1.24Прах за изб.на зъби НЕпушачи 1.80Прах за избелване на зъби пушачи 1.80Чай за отслабване Sanye 3 билки 4.68Чай за отслабване Sanye TNT 4.92Чай за отслабване ИНХУА 6.72Кленов Сироп МАПЪЛ 250мл 10.44Кленов Сироп МАПЪЛ 2л 59.88Кленов сироп Мапъл 375мл 15.18Кленов Сироп МАПЪЛ1л 33.60МАЗОЛЕКС ЕС 4.00Балсам за устни полски 0.34Балсам Себорал 3.04ВИПРИН Балсам 3.84ВИПРИН Лосион 5.04ВИПРИН Шампоан 3.84

Шампоан Арган Ойл 250мл 6.12Шампоан Себорал 2.64Шампоан Уртикомплекс 250мл 6.00Шампоан Хербаджен 250мл 5.00Касия Тора 80г 2.93Лосион Себорал ФОРТЕ 3.43Маска Хербаджен 150мл 3.10Санафарм Дамски душ 1.98Сандрин Билков 3.20Сироп от Артишок 3.90Сироп от Борови Връхчета 2.95Сироп от Ехинацея 5.38Сироп от Лофант 5.38Сироп от Черен Бъз 3.90Супра дом. комплект 15гр+30мл 1.19Супра дом. комплект 30гр+60мл 2.10Фибри Псилиум+Инулун 6.78

5

ÔÀÐÌÀÄÅÍÒ - 3%

Клеева т-ра Прополис 30% 3.48Освежител за уста лимон 1.84Освежител за уста мента 1.84

Спрей за гърло с лайка 3.48Спрей за гърло с невен и прополис 3.48

Бинт ластичен 10м/10см 4.34Бинт ластичен 5м/5см 2.10Бинт ластичен 5м/8см 2.89Бинт марлен 10м/10см 0.87Бинт марлен 5м/5см 0.30Бинт марлен 5м/8см 0.44Бинт плетен 5м/5см 0.66Бинт плетен 10м/10см 1.91Бинт плетен 5м/8см 0.92Дискове за грим х70 1.45Капсипласт 15/12.5 1.45Капсипласт 15/25 2.18Марлен компрес 10/10см 8д х100 6.90Марлен компрес 5/5 8д х100 2.71Марлен компрес 7.5/7.5 8д х100 4.73Марля 1/2кв.м 0.86Марля 1кв.м 1.25Марля 5кв.м 4.36Марля стерилна 10/10см х8х50 13.86Марля стерилна 5/5см х8х50 6.91Марля стерилна 7.5/7.5см х8х50 9.35Памук 1000гр 10.56Памук 100гр хигроскопичен 1.72Памук 50гр хигроскопичен 0.99

Памук 80гр хигроскопичен 1.37Памук Медисофт 70гр 0.68Пластир Аква 25мм/72мм *20 2.14Пластир Аква 4размера *16 2.14Пластир Еластик 3размера *6 2.14Пластир Кидс 4размера *16 2.14Пластир универсал 100/6 2.14Пластир Универсал 19мм/72мм *20 2.14Пластир Универсал 2 размера *16 2.14Пластир Универсал 4 размера *16 2.14Санпласт 1.25см/5м 0.96Санпласт 2.5см/5м 1.55Санпласт 5см/5м 2.31Стеримед 10/10 х10 2.92Стеримед 5/5 1х10 1.61Стеримед 7.5/7.5 1х10 2.14Тупфи за уши Бебе х60 1.27Тупфи за уши х300 1.96Цитопласт 2/7 x300 15.84Цитопласт Класик 100/4 1.72Цитопласт Класик 100/6 2.23Цитопласт Класик 2/4 х20 1.72Цитопласт Класик 2/7 2.14Шампоан Алгопикс катранен 5.94

ÊÎÍÄÎÐ - 8%

Абокат 16G сив 0.55Абокат 18G зелен 0.55Абокат 20G розов 0.55Абокат 22G син 0.55Абокат 24G жълт 0.55Апарат за кръвно механичен 19.20Загряващ пластир с люта чушка 0.56Инфузионен сет Luer Lock 0.42

Катетър 14G 2пътен 1.44Катетър 16G 2пътен 1.44Катетър 18G 2пътен 1.46Катетър 20G 2пътен 1.44Катетър 22G 2пътен 1.44Катетър 24G 2пътен 1.56Лат. ръкав. Кут. EUROMEDIS Sх100 7.56Лат. ръкав. Кутия EUROMEDIS Lх100 7.56

Page 6: 5% 4% 3% G I O M A R · g i o p h a r m a ‘»—ÿ“¿ œ—¿¬» “⁄—√Œ¬– » Œ“–“⁄œ » ¿ “Œ –À≈ƒ¬¿: 8% À¿¬≈Õ¿ (10%), ¡»À≈ , ’»Ã

ÑÀÍÈÒÀÐÍÈ ÌÀÒÅÐÈÀËÈ - 8%

Гумен пръст х20 0.54Гумен пръст единичен червен 0.38

Глезенка триъгълна х1бр N1 1.07Глезенка триъгълна х1бр N2 1.07

6

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈ ÊÎÍÑÓÌÀÒÈÂÈ - 3%

Електроди 0.39Катетър Силикон 20G 9.60Колектор за стер.урина 0.80Контейнер за проби стерилен 15мл 0.18Контейнер за фекалии 15мл 0.23Шпатула дървена 0.05Еком.Предметни стъкла кутия х50 2.28Балон ДЕТСКИ за клизма 2.42Балон за клизма 2.94Дамски душ 2.94Игли 045х13 26G кафяви 0.04Игли 04х19 27G сиви 0.04Игли 05х25 25G оранжеви 0.04Игли 06х30 23G сини 0.04Игли 07х30 22G черни 0.04Игли 08х40 21G зелени 0.04

Игли 09х40 20G жълти 0.04Инфузионна система 0.46Иригатор 1.98Спринцовки 2СС 0.06Спринцовки Трисъставни 10СС 0.16Спринцовки +Игла 22G 5СС 0.10Спринцовки +Игла 23G 2СС 0.10Спринцовки +Игла 29G 1СС 0.14Спринцовки 20СС 0.25Спринцовки 50СС 0.56Спринцовки Трисъставна 5СС 0.08Тампон за гърлен секрет пл 0.09Тампон Стерилен тампон трансп, среда 1.08Уринаторна торба /горно/ 0.64Уринаторна торба /долно/ 0.49

РОТЕМЕЛРотемел Глезенка Класик 1 0.97Ротемел Глезенка Класик 2 0.97Ротемел Глезенка Класик 3 0.97Ротемел Глезенка ПРИМА Бяла 2.42Ротемел Глезенка ПРИМА Черна 2.42Ротемел Колан за херния ДВОЕН 5.45Ротемел Колан за херния Десен 4.28Ротемел Колан за херния Ляв 4.28Ротемел Медицински пояс ЕКСТРА 1 4.85Ротемел Медицински пояс ЕКСТРА 2 4.85Ротемел Медицински пояс ЕКСТРА 3 4.85Ротемел Медицински пояс ЕКСТРА 4 4.85Ротемел Медицински пояс ЕКСТРА 5 4.85Ротемел Медицински пояс ЕКСТРА 6 4.85Ротемел Медицински пояс ЕКСТРА 7 4.85Ротемел Медицински пояс ЕКСТРА 8 4.85Ротемел Медицински пояс КЛАСИК 1 2.90

Ротемел Медицински пояс КЛАСИК 2 2.90Ротемел Медицински пояс КЛАСИК 3 2.90Ротемел Медицински пояс КЛАСИК 4 2.90Ротемел Медицински пояс КЛАСИК 5 2.90Ротемел Медицински пояс КЛАСИК 6 2.90Ротемел Медицински пояс КЛАСИК 7 2.90Ротемел Медицински пояс КЛАСИК 8 2.90Ротемел Накитник ЕКСТРА Бял 0.97Ротемел Накитник ЕКСТРА Черен 0.97Ротемел Накитник ПРИМА Бял 1.94Ротемел Накитник ПРИМА Черен 1.94Ротемел Наколенка 1 0.97Ротемел Наколенка 2 0.97Ротемел Наколенка 3 0.97Ротемел Налакътник 1 0.97Ротемел Налакътник 2 0.97Ротемел Налакътник 3 0.97

Лат. ръкав. Кутия EUROMEDIS Мх100 7.56Лат. ръкав. Кутия EUROMEDIS Х Sх100 7.56Лат. ръкав. Кутия EUROMEDIS ХLх100 7.56Лат. ръкав. Кутия Без талк Sх100 8.70Лат. ръкав. Кутия Без талк Мх100 8.70Лат. ръкав. Кутия Без талк L х100 8.70Лат. ръкав. Кутия Без талк XL х100 8.70Маска санитарна 3 пласта връзки х50 5.20Маска санитарна 3 пласта ластик х50 2.76Медрул Нестер.Марлен компрес 10/10 х100 6.80Медрул Нестер.Марлен компрес 5/5 х100 1.85Медрул Нестер.Марлен компрес 7.5/7.5 х100 4.20Медрул Пластир Аква 25/72мм 200бр 12.38Медрул Пластир Аква Резист 19/72мм 200бр 9.83Медрул Пластир ЕКСТРА 19/72мм 200бр 10.47Медрул Пластир ЕКСТРА 25/72мм 200бр 13.20Медрул Стерилен Марлен компрес 10/10 х5 0.62Медрул Стерилен Марлен компрес 5/5 х5 0.30Медрул Стерилен Марлен компрес 7.5/7.5 х5 0.42Нитрилни ръкавици х100 XL 8.10Нитрилни ръкавици х100 М 8.10

Нитрилни ръкавици х200 L 17.64Нитрилни ръкавици х200 S 17.64Полиетиленови Калцуни Плик х100 Сини 4.40Полиетиленови ръкавици Плик х 100 1.40Пяна за ръце Антибакт. помпа 3.84Ръкавици Латексови домакински L 0.92Ръкавици Латексови домакински XL 0.92Ръкавици Латексови домакински S 0.92Ръкавици Латексови домакински М 0.92Ръкавици стерилни с талк 6 0.66Ръкавици стерилни с Талк 7.0 0.66Ръкавици стерилни с Талк 7.5 0.66Ръкавици стерилни с талк 8 0.66Ръкавици стерилни с Талк 8.5 0.66Спринцовка+игла 5сс 0.13Стерилен Контейнер за урина 100мл 0.32Стерилен Контейнер за урина 30мл 0.23Стерилен контейнер урина 60мл 0.24Стерилна уринаторна торба 0.79Термометър електронен 3.95

Page 7: 5% 4% 3% G I O M A R · g i o p h a r m a ‘»—ÿ“¿ œ—¿¬» “⁄—√Œ¬– » Œ“–“⁄œ » ¿ “Œ –À≈ƒ¬¿: 8% À¿¬≈Õ¿ (10%), ¡»À≈ , ’»Ã

SCHOLL - 3%Автоматична пила +ПОДАРЪК 50.04Велвет Разтвор за стъпала 11.08Велвет Серум интензивен 11.08Пълнител велвет 22.62Възглавн.за премахване на мазоли 5.10Възгл. прозар. за пети силикон Парти фийт 6.62Възглавнички за стъпала Парти фийт 8.58Крем Велвет Дневен 11.08Крем Велвет Нощен 11.08Крем за възстановяване на с. кожа 10.02Крем за напукани пети 3 дни 8.64Крем за пети с кератин К+ 3 дни 10.02Нокторезачка 8.63Пемза за груба кожа 3.80Пила за мазоли 8.63Пластир за пети силикон 793 6.62

Пластир срещу мехури 10.14Пудра за крака и обувки 7.80Система срещу гъбички 16.10Спрей Fresh п/в миризма з 7.80Спрей Крака п/в изпотяване 7.80Спрей Обувки п/в изпотяване 7.80Стелка 3/4 Биомеханикал 23.52Стелка анатомична 13.85Стелка Евридей дамска 20.58Стелка Евридей мъжка 20.58Стелка п/в миризма 7.46Стелка Работна дамска 20.58Стелка Работна мъжка 20.58Стелка Спорт дамска 20.58Стелка Спорт мъжка 20.58

7

Глезенка триъгълна х1бр N3 1.07Капкомерх1 стъкло 0.11Капкомерх2 пластмасов 0.23Колан ластичен N7 вълнен 5.14Колан ластичен N8 вълнен 5.14Лепенка за кокоши трън х6 2.52Накитник х2 N1 1.02Накитник х2 N2 1.02Наколенки х2 N1 2.34Наколенки х2 N2 2.34Наколенки х2 N3 2.34Налакътник 1.20Пета за обувки Дамска 4.20Пета за обувки Мъжка 4.44Пластир Загряващ голям 0.74Пластир Шифа за мазоли 1.22Пластир Шифа Охлаждащ голям 0.74Подлога пластмасова 5.94Пояс Ласт.залепващ се 1 4.80Пояс Ласт.залепващ се 2 4.80Пояс Ласт.залепващ се 3 4.80Пояс Ласт.залепващ се 4 4.80Пояс Ласт.залепващ се 5 4.80

Пояс Ласт.залепващ се 6 4.80Пояс Ласт.залепващ се 7 4.80Пояс Ласт.залепващ се 8 4.80Разделител за палец +предп, за кокалче 3.17Разделител за палец единичен 3.47Разделител за пръсти 2 размера 7.67Ръкавици домакински L Евромастър 1.08Ръкавици домакински M Евромастър 1.08Ръкавици домакински S 0.76Ръкавици домакински XL Евромастър 0.76Стелка с активен въглен 1.78Термометър външен 2.04Термометър Дървен 0.84Термометър стаен 0.48Термом, Галиев + с-ма за сваляне на скалата 5.50Термометър Рибка воден 0.82Чаша за очни промивки 1.70Шифа Топло-студен компрес 12/25 7.80Уринатор дамски 1.32Уринатор мъжки 2.22Хлебомор 2.96Еколайф .Натриев бензоат 50гр 0.73

ÏÐÅçÅÐÂÀÒÈÂÈ

DUREX - 3%Arouser- Тикъл Черен 3.43Classic- Зелен 3.11Elite /Фиил Интим/ 3.43Extra Safe- Син 3.11Feel Thin- 3.43Feel ULTRA thin 3.43LOVE 3.11Real Feel 4.02Select- ТЕЙСТ 3.43Sensation- Ексайт 3.43БИ клоуз 3.11М.Плежър 4.02Плежър ми 3.43Пърформа Extendet 3.43ФАН 6+2 6.23Лубрикант Гуарана 12.13Лубрикант Загряващ/червен/ 8.56

Лубрикант Иланг Иланг 12.13Лубрикант Масажен 2в1 12.13Лубрикант Риъл Фиил 9.60Лубрикант Тингъл/зелен/ 8.56Лубрикант Фиил/син/ 7.46Лубрикант ЧЕРИ 8.56Вибриращ пръстен 10.28SPORTEX - 3%екзотик 2.22екстра 2.22лайт 2.22лейдис чойс 2.22пауър 2.22стандарт 2.22файър 2.22шик 2.22VITALIS - 3%Презерватив VITALISx3 colour 1.62

Page 8: 5% 4% 3% G I O M A R · g i o p h a r m a ‘»—ÿ“¿ œ—¿¬» “⁄—√Œ¬– » Œ“–“⁄œ » ¿ “Œ –À≈ƒ¬¿: 8% À¿¬≈Õ¿ (10%), ¡»À≈ , ’»Ã

DISCREET

8

ALWAYS Платинум ежедневни х20 1.56Платинум Найт х12 4.43Платинум Найт х7 3.37Платинум Нормал х10 3.37Платинум Нормал х16 4.43Платинум Супер х12 4.43Платинум Супер х8 3.37ултра лайт ДУО х20 4.43ултра лайт х10 2.52ултра НАЙТ Сенсътив ДУО х14 4.43ултра Найт Сенсътив х7 2.69

ултра нормал ДУО х20 4.43ултра нормал Сенсътив ДУО х20 4.43ултра нормал Сенсътив х10 2.23ултра нормал х10 2.52ултра нощни ДУО х12 4.43ултра нощни х7 2.52ултра супер ДУО х16 4.43ултра супер Сенсътив ДУО х16 4.43ултра супер Сенсътив х8 2.23ултра супер х8 2.52ултра Фреш ДУО х 18 4.43

LIBRESSE - 3%

3мм за прашка 3.06Ежедневна Натурал х20 2.51Ежедневна Натурал х40 4.04Ежедневни Мулти нормал х32 2.69Ежедневни . х32 ДЕО 2.69Ежедневни индивид. опак. х32 2.69Ежедневни индивид. опак. х64 4.84Ежедневни микро Пълнител х44 4.13Ежедневни микро х22 3.28Ежедневни Стринг х30 2.69Ежедневни х50 2.90Инвизибъл 3мм Натурал ДУО 4.07Инвизибъл 3мм Натурал с крилца 2.48

Инвизибъл 3мм нормал ДУО 4.07Инвизибъл 3мм нормал инд.оп с крилца 2.48Инвизибъл 3мм нощни 2.87Инвизибъл 3мм супер ДУО 4.07Инвизибъл 3мм супер инд.оп с крилца 2.48Класик нормал ДУО Ултра 2.69Класик нормал Ултра 1.50Класик супер ДУО Ултра 2.69Класик супер с Ултра 1.50Клип 7мм нормал инд.оп. 1.93Клип 7мм супер инд.оп. 1.93Нощни 6мм 3.34Ултра нормал х40 6.84

ÏÐÅÂÚÐÇÎ×ÍÈ ÌÀÒÅÐÈÀËÈ

ÄÀÌÑÊÈ ÏÐÅÂÐÚçÊÈ

ÏÀËÎÌÈÒÀ - 3%

99 дневни коприна х10 1.3899 дневни текстилни х10 1.3899 нощни коприна х8 1.3899 нощни текстилни х8 1.38Анатомични х10 с крилца 0.90Деликат дневни х10 1.68Деликат ежеджевни х20 1.68Деликат нощни х8 1.68ежедневни за прашка х25 1.68ежедневни за прашка х25 комбинирана 1.68ежедневни за прашка х25 черни 1.68ежедневни микро кутия х25 1.48ежедневни микро пакет х30 1.48ежедневни х20 коприна 1.20ежедневни х20 памучни 1.20

ежедневни х30 коприна /жълти/ 1.62ежедневни х30 памучни /сини/ 1.62за родилки коприна х10 с крилца 1.30за родилки Памучни х10 с крилца 1.30Оливия х12 коприна с крилца 1.60Оливия х15 памучни с крилца 1.38Софт х10 0.72х50 с крилца коприна инд.оп 5.34х50 с крилца нощни коприна 6.36х50 с крилца нощни памучни 6.36х50 с крилца памучни инд.оп 5.34ШУШИ дневни х10 1.80ШУШИ ежедневни х20 1.80ШУШИ нощни х8 1.80

Презерватив VITALISx3 extra large 1.62Презерватив VITALISx3 ribbed 1.62Презерватив VITALISx3 sensation 1.62Презерватив VITALISx3 super thin 1.62Презерватив VITALISx3 ultra strong 1.62Презерватив VITALISx3 комфорт 1.62Презерватив VITALISx3 натурал 1.62Óàí òú÷ - 3%

Ароматизиран банан 0.14Ароматизиран шоколад 0.14Ароматизиран ягода 0.14едноцветен без аромат х1 0.13едноцветен Брадавички л 0.16едноцветен Релефен 0.16Äðóãè - 3%Ïàëîìèòà åäèíè÷åí 0.21

Део Лилия х20 1.44Део Лилия ТРИО х 60 3.68

Део Морски бриз х20 1.44Део Самър Фреш х20 1.44

Page 9: 5% 4% 3% G I O M A R · g i o p h a r m a ‘»—ÿ“¿ œ—¿¬» “⁄—√Œ¬– » Œ“–“⁄œ » ¿ “Œ –À≈ƒ¬¿: 8% À¿¬≈Õ¿ (10%), ¡»À≈ , ’»Ã

Део Черни ТРИО х 60 3.68Део Черни х20 1.44Еър ТРИО х 60 3.68Еър х20 1.44

Морски бриз х 100 5.77Нормал ТРИО х 50 3.68Нормал х20 1.44

EVERY DAY - 3%Ежедн. ДУО Инд.и коприна *30 Розови 2.68Ежедн. ДУО индивид. пам. *36 Зелена 3.58Ежедневни ДУО нормал *30 Зелени 3.01Ежедневни индивид. памучни х20 1.99Ежедневни индивидуални коприна х20 р 1.79Мини Сенсътив х10 1.89Мини Фреш х10 1.89неаром Сенситив Макси Найт ултра х10 2.38неаром Сенситив Нормал ултра х10 2.38неаром Сенситив Супер ултра х10 2.38

фреш DUO нормал 3.90фреш DUO нощни 3.90фреш DUO супер 3.90фреш макси+ ултра х10 2.38фреш нормал+ ултра х10 2.38Фреш Сенситив Макси Найт ултра х10 2.38Фреш Сенситив Нормал ултра х10 2.38Фреш Сенситив Супер ултра х10 2.38фреш супер+ ултра х10 2.38

9

CAREfREE - 3%DUO x 58 Алое ежедн 6.62DUO x 58 Флекси ежедн 6.62DUO x 58 Котън ежедн 6.62Алое х20 ежедневни 2.93КотънФреш х20 ежедневни 2.93

Макси Фреш х20 ежедневни 3.43Ориджинъл Фреш х20 ежедневни 2.93Флекси Фреш х18 ежедневни 2.93Флекси х18 ежедневни 2.93

ÑÅÐÅÍÈ - 3%

х5 за мъже 1.00х5 за родилки/обилно кървене 0.76Май Сикрет Драй х10 нормал 0.84Май Сикрет Драй х8 супер 0.84

Май Сикрет Ежедневни х20 0.66Май Сикрет Сенситив х10 нормал 0.84Май Сикрет Сенситив х8 супер 0.84

ÍÀÒÓÐÅËÀ

Ежедневни нормалх20 1.61Ежедневни х 40 2.98Ежедневни Невен х 60 4.09Ежедневни невен х20 1.61Ежедневни Нормал део х 60 4.09Ултра нормал ДУО х20 3.41

Ултра нормал х10 1.92Ултра нощни 14 бр 3.41Ултра нощни 7 бр 1.92Ултра макси ДУО х16 3.41Ултра макси х8 1.92

ÅÂÈÒÀ È ÐÎçÈ - 3%

Ежедневни копринени общ пакет 1.00Ежедневни памучни общ пакет 0.90ежедневни х30 инд.оп. коприна 1.66ежедневни х30 инд.оп. памучни 1.66За родилки х10 1.10Нощни без крилца 9+1 0.98

Нощни с крилца 1.15подложки универсални х12 оригинал 3.60Ежедн х20 италия 0.55РОЗИ Класик 0.86ДП РОЗИ Ултра 1.14

LACTACYD - 3%400мл Економи гел 10.43интимен душ гел 5 ВИДА 6.95

ИнтименДЕО душ гел 6.95интимни кърп.х20 5.12

ËÅÉÄÈ ÒÅÑÒ - 3%

Òåñò çà áðåìåííîñò 2 ленти +легенче 1.20Касета 1.34

лента 0.43Писалка 2.21Тест за овулация 5+1 6.12

ÄÀÌÑÊÈ ÒÀÌÏÎÍÈ

ÏÀËÎÌÈÒÀ - 3%мини х16 1.84

мини х8 1.04нормал х16 1.96

Page 10: 5% 4% 3% G I O M A R · g i o p h a r m a ‘»—ÿ“¿ œ—¿¬» “⁄—√Œ¬– » Œ“–“⁄œ » ¿ “Œ –À≈ƒ¬¿: 8% À¿¬≈Õ¿ (10%), ¡»À≈ , ’»Ã

10

ÏÀÌÏÅÐÑÈ çÀ ÂÚçÐÀÑÒÍÈ

ÂÈÒÀËÈÑ - 3%L дневен 6.36L нощен 7.20XL 9.30М дневен 5.82М нощен 5.98ÅÂÈÒÀ - 3%Гащи за възрастни L х10 7.77Гащи за възрастни S х10 5.67Гащи за възрастни М х10 6.97Гащи за възрастни ХL х10 8.78Памперс L 6.88Памперс XL 8.07Памперс за възрастни Sx10 5.08Памперс М 6.07Пелени за възрастни х 20 3.58Подложки за възрастни Дневни х10 3.07Подложки за възрастни нощни х10 3.58Подложки универсални х18 оригинал 4.56Подложки универсални х20 4.50Чаршафи 60/40 х 20 6.07Чаршафи 60/60 х15 6.07Чаршафи 60/90 х15 9.07Чаршафи 80/180 х 15 11.67ÑÅÐÅÍÈ - 3%дневни 40/80 х10 /Ф 105483 5.16

дневни 40/80 х10 инофит 4.20100/120 х10 нощни 8.0030/50 х10 3.7280/100 х10 нощни 5.8880/100 х10 Супер нощен 7.32дневни 100/120 х10 6.90дневни 80/100 х10 5.88нощни 40/80 х10 5.64супернощен 40/80 х10 7.20ПРОМО 80/100 х10 4.02ПРОМО НОЩНИ 40/80 х10 3.90супер нощни 100/120 х10 8.88Парче 4 х20 2.50Чаршаф 60/60 х10 2.40Чаршаф 60/60 х20 4.79Чаршаф 60/90 х10 4.20Чаршаф 60/90 х30 12.96Чаршаф 80/180 х10 4.68Чаршаф 80/180 х30 15.00Анатомично парче М нощно 2.00Анатомично парче L нощно 2.28Анатомично парче L Супер нощно 3.12Анатомично парче ХL супер нощно 3.72Гащи 100/120 х10 Дискриит 8.28Гащи 80/100 х10 Дискриит 7.97

ÏÅËÅÍÈ

ÏÀÌÏÅÐÑ

2 3-6кг х76 23.5711-18кг малък х16бр. 5 9.422-5кг х43 15.583-6кг малък х27бр. 2 9.424-9кг малък х22бр. 3 9.426 х42 27.317-14кг малък х20бр 4 9.42Premium 0 <2.5 9.17VP 4+ х53 27.31VP 3 4-9кг х68 27.31VP 4 7-14кг х58 27.31VP 5 11-18кг х50 27.31

Макси Плюс малък х18бр. 4+ 9.42Премиум VР 1х78 30.83Премиум VР 2х72 30.83Премиум VР 3х60 30.83Премиум VР 4х52 30.83Премиум VР 5х44 30.83Премиум СР 1х22 9.17Премиум СР 2х22 9.17Премиум СР 3х27 14.48Премиум СР 4 х24 14.48Премиум СР 5 х18 12.07

нормал х8 1.14с апликатор нормал 2.16с апликатор супер 2.16суперх16 2.14суперх8 1.26ШУШИ нормал х8 1.50ШУШИ супер х8 1.62O. B. - 3%нормал х8 2.76нормал х16 4.93Прокомфорт Мини х16 4.93Прокомфорт Мини х8 2.76Прокомфорт Нормал х16 4.93Прокомфорт Нормал х32 8.38Прокомфорт Нормал х8 2.76Прокомфорт супер Плюс х16 4.93Прокомфорт Супер х8 2.76

Прокомфорт Суперх16 4.93Прокомфорт Суперх32 8.38супер х8 2.76супер плюс х16 4.93супер х16 4.93EVENT - 3%мини х16 1.98мини х8 1.08нормал х16 2.18нормал х8 1.18супер плюс х16 2.40супер х16 2.28супер х8 1.34НАТУРЕЛАНормал х8 1.66Супер х8 1.66

Page 11: 5% 4% 3% G I O M A R · g i o p h a r m a ‘»—ÿ“¿ œ—¿¬» “⁄—√Œ¬– » Œ“–“⁄œ » ¿ “Œ –À≈ƒ¬¿: 8% À¿¬≈Õ¿ (10%), ¡»À≈ , ’»Ã

11

ÊÀÐÈÍÀ - 3%Памперс за възрастни L дневни х10 5.56Анатомични парчета L дневни х10 2.58Анатомични парчета L нощни х10 2.88Анатомични парчета М дневни х10 1.68Анатомични парчета М нощни х10 2.53Гащи за възрастни L нощни х10 7.36Гащи за възрастни L х10 7.02Гащи за възрастни М Нощни х10 7.12Гащи за възрастни М х10 6.77Гащи за възрастни ХL нощни х10 7.82Гащи за възрастни ХL х10 7.36L нощни х10 6.02LСупер нощни х10 7.24S нощни х10 3.96S Супернощни х10 4.09S х10 3.64XL дневни х10 6.79XL нощни х10 7.13XL Супер нощни х10 8.39М дневни х10 5.00

М нощни х10 5.45М Супер нощни х10 6.02Парче детско #3 х20 2.99Парче детско #4х20 3.22Чаршафи 60/60 х15 4.86Чаршафи 60/90 х 15 5.88ЛИНЕС- 3%Бебешки гащи L-XL 2.88Гащи L дн х10 Белгия нощни 6.48Гащи М дн х10 Белгия 5.52Памперс за възрастни М х10 5.04Памперс за възрастни L x10 5.76Чаршафи 60/60 х10 2.54Чаршафи 65/90 х10 3.78Чаршафи 80/180 х10 4.86

Клиър Чойс Гащи L x9 5.82Клиър Чойс Гащи M x10 6.30Клиър Чойс Гащи XL x14 10.16Паломита Чаршафи еднократни 7.98Подлога бяла 3.41

ÂËÀæÍÈ ÊÚÐÏÈ

EVERY DAY - 3%антибактериални х15 Промо 2+1 1.67Бейби кеър Травел 1.29Бейби кеър х72 пакет 2.99Бейби Сенсътив х20 1.59Бейби Сенсътив х72 3.89Интимни Фреш 1.99лимон х15 Промо 2+1 1.67Пом Пон за лице Натурал 2.59Пом Пон за лице розови 2.59Пом Пон за лице сенситив 2.59ÏÀÌÏÅÐÑСенсътив 4+2 18.22Фреш 4+2 16.64ÓÍÈ ÅÊÑÒÐÀ - 3%зелена свежест 0.74Интимни 1.98Лилави 0.74Розова нежност 0.74

за очила Mr Clean x16 3.20Карина Бейби Лав х72 с капак 1.66Карина Хепи Бейби с капак х72 1.32Карина Шампион х120 1.44Клиник Антибактериални х15 0.79Лавена Бочко капак с Лавандула х90 2.46Лавена Бочко капак с Лайка х90 2.46Лавена Бочко мини х20 1.02Лавена Бочко Пакет Лайка х72 2.04Лавена Бочко с Лавандула х64 1.84Лавена Бочко Смрадлика Пакет х72 2.04Лавена Бочко Смрадлика с капак х90 2.46Хенкинс дей океан х15 0.80Хенкинс лимон х15 0.80Хенкинс пролет х15 0.80Хепи Фемили х70 0.80Докторс х72 антибактериални 2.83Мокри кърпи Мече х20 0.21

ÑÀÍÈÒÀÐÍÈ ÌÀÒÅÐÈÀËÈ

Ïàìóê Памук 80гр. Атанасов 0.66Памук Мега 100гр 1.69Памук Мега 70гр 1.25Лигнин 0.300кг бял тип А 1.63Лигнин 0.500кг бала 20.16Лигнин 0.500кг сив тип Б 1.27Îòî Òàï & Àíòèôîíè - 8%Ото Тап Восък х3 чифта 4.56Ото Тап Гума х2 броя 5.00Ото Тап Пяна х3 чифта/жълти/ 4.56Ото Тап Силикон х3 чифта 5.40Антифони дунапрен х1чифт 0.36Òàìïîíè çà ãðèì Клиник х100 1.79Клиник х120 2.16Клиник х80 1.39Паломита х100 2.07

Паломита х50 1.17Пом Пон х40 1.59Пом Пон х70 1.26Òóïôè çà óøè Тупфи Клиник кутия х100 0.77Тупфи Клиник кутия х200 1.18Тупфи Клиник плик х100 0.59Тупфи Клиник плик х160 0.92Тупфи за уши Паломита х100 Кутия 0.84Тупфи за уши Паломита х100 плик 0.69Тупфи за уши Септона х50с огранич. за 1.36Тупфи за уши Типърс 100бр. пълнител 1.00Тупфи за уши Типърс 250бр. пълнител 2.29Íîñíè êúðïè 4 пласта x10 Шарени 1.44Биг Софт х10 1.06ТАНГО х10 1.22х10 тройносгънати 1.32

Page 12: 5% 4% 3% G I O M A R · g i o p h a r m a ‘»—ÿ“¿ œ—¿¬» “⁄—√Œ¬– » Œ“–“⁄œ » ¿ “Œ –À≈ƒ¬¿: 8% À¿¬≈Õ¿ (10%), ¡»À≈ , ’»Ã

12

ÏÐÎÒÈÂÎÏÀÐÀçÈÒÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ

RAIDДен и нощ машинка 8.80Закачалка Срещу молци Кедър 4.56Закачалка Срещу молци Лавандула 4.56Ленти срещу молци 1.82Макс 3 в 1 Спрей зл 6.41МАКС_СИН Срещу летящи Спрей 400мл 6.41Машинка + таблети 7.32Машинка + течност 8.23Машинка ТРИО 10.40

Примамка за хлебарки 6.23Пълнител Ден и нощ 6.31Пълнител Ден и нощ + мравки зелен 6.31Пълнител Ден и нощ ДВОЕН 9.68Пълнител ТРИО /двоен/ 10.37Пяна 6.56с/у молци спрей 5.47Спирали 4.43Срещу летящи Спрей /син/ 5.38Срещу молци в храната 6.29

URGO Optiskin 10sm/7sm x 10 9.32Optiskin 15sm/9sm x 5 8.54Optiskin 20sm/9sm x 5 10.45Optiskin 5.3sm/8sm x 10 8.30Дерм 10м/10см 9.48Дерм 10м/5см 6.12Дерм 3м/5см 4.02Пластир за изгаряния х4 5.10Пластир за мехури х6 4.16Пластир за порязвания х10 4.18Пластир ТЕЧЕН 40мл 9.36Пластир филмгел 24 аплик, при херпеси10.20Пластир Аквафилм х10 2 размера 3.61Пластир Детски 3.64Пластир Дискретен х16 3 размера 2.75Пластир за мазоли х12 5.10Пластир Лента 6см/1м Еластична 3.18Пластир Лента 6см/1м Миеща се 3.53Пластир Миещ се х20 3 размера 2.81Пластир Мултиразтегаем х16 3 размера 2.54

Пластир Ултрапредпазващ х6 3.26Пластир х200 мултиразтегаем широк 23.40Пластир х300 Дискретен 23.64Пластир х300 миещ се 22.18Пластир х300 мултиразтегаем 24.24Ролка FILM 5m/2.5sm 2.63Ролка FILM 5m/5sm 4.63Ролка PORE 5m/2.5sm 2.60Ролка PORE 5m/5sm 4.73Ролка SYVAL 5m/2.5sm 2.60Ролка SYVAL 5m/5sm 4.73Ролка ФИКС 1.25m/5sm 1.63Ролка ФИКС 2.5m/5sm 2.49Ролка ФИКС 5m/5sm 4.63Стерил 10см/7см х10 6.10Стерил 15см/9см х10 8.10Стерил 20см/9см х10 10.30Стерил 5.3см/8см х10 4.91Филмгел при афти 6мл 9.38Филмгел при увредени нокти 3.3мл 17.82

ЦЕВА Делукс Аром х 10 сини 516145 2.94ЦЕВА Делукс Детски х 10 442410 3.79ЦЕВА Делукс Зелен чай х 10 061475 2.94ЦЕВА Делукс Лайка х 10 098846 2.94ЦЕВАДелукс без аромат х 10 043440 2.94Серени перла 3пл Лайка х10 1.12COREGA BIO табл х30 5.22PARTS табл х30 5.22лепило за NEUTRAL 6.22лепило за ЕКСТРА 6.22лепило за Фреш 6.22ÌÀÑ - 8%Мас Биберон агнешки 0.59МАС дамски душ 4.68МАС Термометър за чело 0.60Äðóãè êîçìåòè÷íè ïðîäóêòè Инхалатор Витко х6 /стек/ 6.12Крем Витасин 3.06Крем Витасин с гераниево масло 4.14Крем Павловича мас 100г 6.48Крем Пали 1.38Крем Родопско чудо 4.97Меден козметичен вазелин Прогрес 1.56Миосотис маска за коса АРГАН 6.00Миосотис маска за коса оранж 7.40Миосотис маска за коса червена 7.40Миосотис маска за коса ЧЕСЪН 11.90

Маски Муцунки 0.10Млекосмукател ъглов 4.25Сребърна вода 10% 500мл 8.82Сребърна вода 100мл малка 2.27Сребърна вода 30% 100мл 3.16Сребърна вода 30% 500мл 12.60Сребърна вода 30% Спрей 3.40Сребърна вода Спрей 2.78Фито Свещи Термолек 2.26Влажни Кърпи Prime за грим 0.71Влажни Кърпи Prime интимни 0.77Биоойл Коприна 5х15мл 6.43Денис Ампули Био ойл Кератин 5 х15мл 7.00Денис Ампули Био ойл Коприна 5 х15мл 6.72Денис Ампули Ербекрин 8х10мл 8.89Денис Ампули Мидоло 8х10мл 8.89Денис Ампули Папа реале 8х10мл 8.89Денис Ампули Плацента 8х10мл 8.64Денис Ампули Уртикомплекс 6х10мл 8.22Денис Ампули Хербаджен 8 х10мл 8.89Венус Душ гел 750мл Водорасли и соли 4.92Венус Душ гел 750мл Мляко от ориз 4.92Венус Душ гел 750мл Розова орхидея 4.92Венус Душ гел 750мл Сандал ветивер 4.92Свещи за уши 1.44Тоалетна Хартия Стек х 4 1.46Тоалетна Хартия Стек х 48 бяла 15.60

Page 13: 5% 4% 3% G I O M A R · g i o p h a r m a ‘»—ÿ“¿ œ—¿¬» “⁄—√Œ¬– » Œ“–“⁄œ » ¿ “Œ –À≈ƒ¬¿: 8% À¿¬≈Õ¿ (10%), ¡»À≈ , ’»Ã

13

Срещу молци Мултипак 6.82Срещу молци Протект Лавандула 5.94Срещу молци Протект Свежа чистота 5.94срещу Мравки и хлебарки Спрей ч 5.53Таблети х30 ламинирани 5.38Таблети х60 ламинирани 8.23ТАБЛЕТКИ Срещу молци Зелен Чай 5.03ТАБЛЕТКИСрещу молци Лавандула 5.03Течност резерва 6.50ТРИО пълнител Единичен 10.09AUTANПротект Лосион 8.54Протект Спрей 8.54Спрей след ухапване 25мл 8.87Тропикал сух Спрей 9.12Фемили Гел 7.36Фемили Лосион 7.36Фемили Стик 7.36Фемили Сух спрей 7.36

Бион Лосион против комари /жълт/ 4.60Бион Машинка +Табл 3.90Бион Машинка +Течност 7.90Бион Примамка за хлебарки 3.60Бион Спрей Летящи 3.50Бион Спрей Пълзящи 3.60

Бион Табл х20 2.80Бион Течност 3.80HALEK Spray Син 2.98HALEK Капан къщичка + лепило 2.70HALEK Ленти х30 1.92HALEK пудра срещу хлебарки 1.51СУПЕР HALEK Spray ароматизиран Зелен2.40Lavanda срещу молци 0.77RAT BILLEN с/у гризачи 1.51RAT BITTEX с/у гризачи 1.73RAT PEPPER с/у гризачи 2.05RAT VENOM с/у гризачи 1.86RAT блокче VENOM с/у гризачи 1.86БАЙГОН Универсал спрей 3.92Байер 5гр проф. срещу хлебарки 6.75Демор пудра срещу хлебарки 1.50Демор спрей 400мл 2.04Демор спрей 500мл 2.45Килтокс Спрей 3.41Мухоловка 0.28Спрей Биокил 500мл 10.79Лепенки против комари 1.70Гривни против комари за Възрастни 2.94Гривни против комари за Деца 2.94Еколайф препарат с/у молци х12 0.86

ÏÐÎÄÓÊÒÈ çÀ ÕÈÃÈÅÍÀ ÍÀ ÓÑÒÀÒÀ

ÏÀÑÒÈ çÀ çÚÁÈ

Àñòåðà - 3%100мл Актив избелваща 1.84100мл антикариес 1.84100мл парадонтоза 1.84125мл Сензитив 1.84ICER Pepermint 75ml 3.60ICER Sparkling Ginger 75ml 3.60ICER Евкалипт 75мл 3.60ParadontActive 3.00Детска Айс криим 1.37Детска Ябълка 1.37Детска ягода- Червена 1.37Емайл протект 125мл 1.84Избелваща Paradonт 3.00Микрогранули 100мл 1.84СЕНЗИТИВ ParadonrActive 3.00Тотал 100мл 1.84Три витамин 100мл 1.84Хербал 1.84ХЕРБАЛ ParadonrActive 3.00Денто КИС 125мл 1.24Денто КИС Тотал 125мл 1.24Хомеопатика Детска 50мл 0+ ягода 3.30Хомеопатика Детска 50мл 4+ портокал 3.30Хомеопатика Избелваща евкалипт75мл 4.20Хомеопатика Натурал мандарина 75мл 4.20Хомеопатика Роза 75мл 4.20Хомеопатика Сензитив маточина75мл 4.20Àêâàôðåø - 3%50мл 0-2 млечни зъбки 3.3450мл 3-5 малки зъбки 3.3450мл 6+/зел/ детска 3.34

Къмплиит кеър 100мл 4.02Къмплиит кеър Екстра 100мл 4.02Къмплиит кеър Избелваща 100мл 4.02НD Илюминейтинг 75мл 4.34НD Тинглинг 75мл 4.34Тотал 125мл зелена 2.70Тотал 125мл синя 2.70Тотал 50мл зелена 1.90Тотал 50мл синя 1.90Хербал 125мл 2.70Äåíòàë - 3%детска Дриим - дъвка 1.24детска кола 1.03детска тропик 1.03детска шоколад 1.03детска ягода 1.03Êîëãåéò - 3%PRO RELIEF 75ml Избелваща 6.88PRO RELIEF 75ml сен 6.88Детска 0-6год 3.14Детска Максимум кавити 50мл 3.29Детска над 6 год 3.14Избелваща 100мл 1.96Избелваща 50мл 1.24Избелваща Прополис 100мл 1.96МAX WHITE ONE 4.93МAX WHITE ONE LUMINOUS 4.93МAX WHITE ONE АКТИВ 4.93МAX WHITE ONE ОПТИК 4.93МAX WHITE за мъже 75мл 4.93Макс Фреш + капчици вода 3.10Макс Фреш + Синя 3.10

Page 14: 5% 4% 3% G I O M A R · g i o p h a r m a ‘»—ÿ“¿ œ—¿¬» “⁄—√Œ¬– » Œ“–“⁄œ » ¿ “Œ –À≈ƒ¬¿: 8% À¿¬≈Õ¿ (10%), ¡»À≈ , ’»Ã

14

Макс Фреш+ Артик клиин 3.10Максимум Кавити Уайт 75мл 3.88Максимум Кавити Фреш 75мл 3.88Прополис 100мл 1.96Прополис 150мл 2.70Сavity Prot 100мл 1.96Сavity Prot 50мл 1.24Тотал 75мл 3.38Тотал Гъм75мл 3.89Тотал Дейли Рипеър 75мл 3.88Трипъл екшън 100мл 1.96Трипъл екшън 150мл 2.70Трипъл екшън 50мл 1.24Ïàðàäîíòàêñ - 3%Класик 75мл 6.61с Флуорид 75мл 6.61Фреш 75мл 6.61Избелваща 75мл 6.61

Ñåíçîäèí - 3%Избелваща 75мл 5.64Флуорид 75мл 5.64Класик 75мл 5.64Тотал 75мл 5.64Лавена - 10%75мл Гъм протекшън 1.4475мл Уайт Смайл см 1.4475мл Фреш минт 1.44Бочко Бебе Банан 2.64Бочко Бебе Ягода 2.64Бочко Детска розова 1.56Бочко Детска синя 1.56Хималая - 3%Аюрведа 100г 3.20Къмплиит 75мл 3.20Минт Фреш 75мл 3.20Сенси Релиф 75мл 3.20Уайт 75мл 3.20

×ÅÒÊÈ çÀ çÚÁÈ

Oral B 3D 3.97Classic медиум 1.06eлектрическа Braun Дтска 24.16Stage 1 0 - 2 г детска 3.31Stage 2 2 - 4 г детска 3.31Stage 3 5 -7г детска 3.31Stage 4 над 8 г детска 3.31Деликат 2.08Ел.Четка възрастни 24.16Клиник Експерт 8.75Макси клиин Вижън 1.64Про Експерт 5.46Пулсар 11.57Резерва Braun EB 10-2 детска 13.94Резерва Braun EB 20-2 13.94Резервни накр. Интердентал 1.9мм 8.46Резервни накр. Интердентал 2.7мм 8.46Резервни накр. Интердентал 3-6.5мм 8.46TRISA - 3%Травел 4.00Pearl софт 1.80Pearl медиум 1.80Детска Baby 0-3 2.46Детска Junior 6+ 3.40Детска Kid 3-6 3.10Екстра Дуо медиум 4.57Екстра Дуо софт 4.57за език 3.80Клиникъл ПРОМО 1.90Куул Фреш Медиум 3.76Куул Фреш Софт 3.76Матрикс Медиум 1.55Матрикс Софт 1.55Матрикс Хард 1.55Ппофешънъл 4.70Пърфект White медиум 4.06Пърфект White софт 4.06Ултра супер сенсътив 3.24Флексибъл Медиум 2.60Флексибъл Софт 2.60

Флексхед медиум 3.22Флексхед софт 3.22Флексхед хард 3.22Фокус медиум 1.16Фокус софт 1.16Àñòåðà - 3%Актив четка за зъби 0.96Биоактив 2.10Дуо-обикн.четка за зъби 1.20ДУОТайм Индикатор 1.84Ексел 6 2.74Тайм Индикатор 1.30Туистър 1.73Хепи Детска 1.54Парадонт 2.53Êîëãåéò - 3%360 Акти Флекл Медиум 4.61360 Макс Уайт 4.61360 Про Релийф Софт 4.61360 Съраунд 4.61360 Цялостно почиств. Медиум 4.61Адванс Уайт 1.92Детска 2-6год 3.41Детска 6+год 3.41Екстра Клиин 1+1 1.26Зигзаг гъвкава медиум 1.69Премиер Клиин 0.94Слим софт 4.61Тотал про гъм софт 4.14Тотал Профешънъл Медиум 4.14Трипъл 1+1 2.11Àêâàôðåø -3%3 Way Head 4.68HD Уайт 4.68Детска 0-3 /1/ 4.68Детска 3-6 /2/ 4.68Детска 6-12 /3/ 4.68Дуо Клиин Флекс 2.63Избелваща 4.68Ин Битуин 2.50Интердентал 4.68

Page 15: 5% 4% 3% G I O M A R · g i o p h a r m a ‘»—ÿ“¿ œ—¿¬» “⁄—√Œ¬– » Œ“–“⁄œ » ¿ “Œ –À≈ƒ¬¿: 8% À¿¬≈Õ¿ (10%), ¡»À≈ , ’»Ã

15

Класик 0.95Клиин Динамик 2.10Клиин Контрол 2.10Äåíòàë - 3%Детска Меджик 2.22Детска СОФТ 1.50Детска ФЪНИ 1.50

Био Кеър Активен въглен 2.80Био Кеър Голд 2.80Био Кеър Силвър 2.80Парадонтакс 5.60Сензодин 5.48

ÂÎÄÀ çÀ ÓÑÒÀ

Listerine - 25%250 Адванс Уайт 6.55250 Куулминт 5.17250 СТЕЙ Уайт 5.94250 ТОТАЛ 6.55250 Фрешбърст 5.17500 Адванс уайт/Бяла 10.43500 Кулминт 8.26500 Стей уайт 9.49500 ТОТАЛ 10.43ФРЕШ 8.26Астера - 3%250мл Актив- Черв. 2.78500мл Актив- Черв. 3.48Детска 2.78Пауър Уайт 500мл 3.48СТОП Парадонт 140мл концентрат 5.94тотал 250мл Синя 2.78

тотал 500мл Синя 3.48УАЙТ 2.78Фреш 500мл 3.48Биодент - 3%Детска 3.48с прополис 3.48със салвия 3.00със смрадлика 3.00

Аквафреш Къмплиит 500мл 6.61Колгейт Макс Уайт Уан 4.30Лавена ГЪМ ПРОТЕКШЪН 2.16Лавена МИНТФРЕШ 2.16

Ленти за свеж дъх Куул минт 1.20Ленти за свеж дъх Фреш минт 1.20Ленти за свеж дъх Череша 1.20Ленти за свеж дъх Ягода 1.20

ÁÅÁÅØÊÀ ÊÎçÌÅÒÈÊÀ

JOHNSON BABY - 3%Балсам Спрей Лесно разресване 4.55гел_олио Лайка 5.45крем 200мл 4.25лосион Софт 200мл 3.54масло алое 5.45масло лавандула 5.45масло лайка 5.45масло обикновено 5.45Подплънки за кърмачки 6.30

пудра 100гр 3.56сапун с бадем 0.95сапун с лавандула 0.95сапун с мед 0.95сапун с мляко 0.95шампоан 200мл лайка 3.80Шампоан 200мл обикн. 3.80шампоан Лесно разресване 300мл 5.35

ÊÎÍÅÖ çÀ çÚÁÈ

Арома Астера 40м EXPAND зелен 2.70Арома Астера 50м ACTIVE син 2.70Арома Астера Денто клиин + държач 1.08Colgate 3.16Oral B Satin FLOSS 2.54

Oral B SUPER FLOSS за шини и баркети 4.46Oral B Клиник FLOSS 7.03Oral B универсален 2.38TRISA син 4.20Сензодин 4.60

NIVEA BABY - 3%Почистваща вода 750мл 12.23измив.лосион сенс. 5.64крем Интензив 5.64крем Лице и тяло 100мл 3.96крем против вятьр 5.64крем Софт 4.78мляко 5.64

олио 5.64пудра 3.96сапун подхранващ 1.57шампоан за чувствителна коса 4.78шампоан копринен блясък 4.78шампоан коса и тяло 4.78Влажни кърпи Тодис пълнител х60 3.89

EVENT - 3%масло 2.87 мляко 3.29

пудра 3.02сапун 0.72

Page 16: 5% 4% 3% G I O M A R · g i o p h a r m a ‘»—ÿ“¿ œ—¿¬» “⁄—√Œ¬– » Œ“–“⁄œ » ¿ “Œ –À≈ƒ¬¿: 8% À¿¬≈Õ¿ (10%), ¡»À≈ , ’»Ã

16

NUK

Activ Cup 081/ 300мл с накр.за сок ДИСНИ11.42Activ Cup 404/ 405 300мл с накр.за сок сили-кон 13.08GENIUS 006/ силикон 18+ 6.06519/ каучук 18+ 6.06602/735 силикон 6-18 6.06725/788 каучук 0-6 6.06949/729 силикон 0-6 6.06978/733 каучук 6-18 6.06Биберон за храна 178/ каучук 0-6 L 3.30180/ Kаучук 6-18 S 3.30181/ Каучук6-18 М 3.30182/155 Каучук 6-18 L 3.30185/157 Силикон 0-6 S 4.14186/ Силикон 0-6 М 4.14187/ Силикон 0-6 L 4.14196/ Силикон 6-18 S 4.14701/223каучук 0-6 М 3.30721/252 Силикон 6-18 М 4.14721/253 Силикон 6-18 L 4.14каучук 701/222 0-6 S 3.30Биберон залъгалка028/733 каучук 6-18 ДИСНИ 3.60559/735 силикон 6-18 ДИСНИ 4.32592/ МИКИ 6-18 х2 7.92871/725 каучук 0-6 ДИСНИ 3.60906/729 силикон 0-6 ДИСНИ 4.32939/ МИКИ 0-6 х 2 7.92каучук 0-6 микс 2.70каучук 0-6 розов 2.70каучук 0-6 син 2.70каучук 18+ 2.70каучук 6-18 микс 2.70каучук 6-18 розов 2.70каучук 6-18 син 2.70Мики х1 0-6 сикилон 4.32Мики х1 6-18 сикилон 4.32Нова Адоре 725.961 0-6 каучук 3.60Нова Адоре 729.654 0-6 силикон 4.32Нова Адоре 733.505 6-18 каучук 3.60Нова Адоре 735.718 6-18 сикилон 4.32Светеща 0-6 сикилон 4.32Светеща 6-18 сикилон 4.32

силикон 0-6 микс 3.72силикон 0-6 розов 3.72силикон 0-6 син 3.72силикон 18+ 3.72силикон 6-18 микс 3.72силикон 6-18 розов 3.72силикон 6-18 син 3.72Магическа Чашка1 Силиконов накр 6+ 750.588 10.562 твърд накр. 10+ 750.595 12.24Мрежа за пъпче 200/ 6.12Накрайник за сок406/750 Каучук Резерва 3.72407/750 ТПЕ Резерва 3.72408/750 силикон резерва 3.72

Подплънки за кърма 072/ х20 нощни 6.43079/ Ултра драй х24 7.70x36 Класик 6.84многократни *4 16.20

Виличка и лъжичка 047/255 5.40Гребен и четка 236/ естествен косъм 7.68Гъба за баня Софт 500/ 4.68Гъба за баня х2 010/ 8.40Гъбичка за биберон 5.34Дозатор за мляко 8.40Дозатор за съдове 6.72Контейнер за кърма 2бр 098/252 11.40Кутийка за залъгалка 1.80Лента за биберон ДУО розова 6.50Лента за биберон ДУО синя 6.50Ножичка 257/256 5.28Пластмасови лъжички 2.бр 053/255 5.88Пликчета еднократни х4 #1 100/ 5.88Пликчета еднократни х4 #2 101/ 5.88Пликчета еднократни х4 #3 102/ 5.88пликчета за кърма х25 13.56Подаръчен комплект 36.00Помпа 749.062 Jolie 66.00Помпа електрическа Luna 126.00Помпа за кърма 068/ Вакуум 25.20Помпа за нос 065/256 5.64Помпа за нос филтър 423/ 15.12резервен накрайник твърд 7.68

тупфи бебе 1.08шампоан 2.20Биберон Натурал 2 дуп 1+ 11.35Влажни кърпи бейби кърпи травел Алое 1.14Влажни кърпи бейби кърпи травел Лайка 1.14Влажни кърпи бейби кърпи травел Невен 1.36Влажни кърпи бейби кърпи х90 Алое 2.74

Влажни кърпи бейби кърпи х90 Лайка 2.74Влажни кърпи бейби Невен х120 4.08Влажни кърпи Фрути Горски пл. 0.70Влажни кърпи Фрути кокос 0.70Влажни кърпи Фрути Пъпеш 0.70Влажни кърпи Евент Фрути Ябълка 0.70

Page 17: 5% 4% 3% G I O M A R · g i o p h a r m a ‘»—ÿ“¿ œ—¿¬» “⁄—√Œ¬– » Œ“–“⁄œ » ¿ “Œ –À≈ƒ¬¿: 8% À¿¬≈Õ¿ (10%), ¡»À≈ , ’»Ã

17

Резервен Силиконов накр мек 750.652 6.60Резервна сламка 6.00Сет за кърмачка 067/ 16.80Силиконов Предп. L 721/240 триъг. 2бр 10.32Силиконов Предп. М 721/243 триъг. 2бр 10.32Силиконови лъжички 2.бр 065/255 8.94Синджир за биберон дисни 6.05Синджир за биберон микс 6.05Синджир за биберон розов 6.05Синджир за биберон син 6.05Стерилизатор 2 в 1 129.60Тайджекс Нокторезачка 6.00Термометър океан 187/256 5.64Чаша 3 без дръжки 750.597 14+ 13.08Чаша Флекси със сламка 12.60Чесалка за зъби 224/ Студена +2 Ринга 8.90Чесалка за зъби 225/ Студена +1 Ринг 6.70Чесалка за зъби 227/256 Осморки 2.50Чесалка за зъби х2 205/256 7.20Чесалка микрофибър 9.24Чесалка+пръстче+паста 9.84Четка за зъби 207/256 5.60Четка за коса 243/ 7.32Четка за шише и биб + гъба 256/278 7.20

Четки за шише и биберон 2 в 1 256/279 6.60Шише 028/745 стъклено 240мл каучук 12.00Шише 028/747 стъклено 120мл каучук 11.28Шише 044/745 стъклено 240мл силикон 12.84Шише 044/747 стъклено 120мл силикон 12.00Шише 150мл за сок Мики маус 14.28Шише 266/741 300мл силикон роз 9.60Шише 268/741 300мл силикон синьо 9.60Шише 268/743150мл силикон розово 9.18Шише 270/ 150мл силикон синьо 9.18Шише 289/741 300мл каучук Розов 9.18Шише 290/ 300мл каучук синьо 9.18Шише 291/ 150мл каучук роз. 8.40Шише 292/743 150мл каучук синьо. 8.40Шише 36+ СПОРТ 14.28Шише 363/ 150мл Дисни /480 9.72Шише 370/ 300мл Дисни 428 10.38Шише 432/150мл силикон микс 9.18Шише 449/741 300мл силикон микс 9.60Шише 741/448/ 300мл каучук микс 9.18Шише 743/392 150мл за сок 13.08Шише 743/392 150мл за сок ДИСНИ 14.28Шише 743/431 150мл каучук микс 8.40

ÊÀÌÅÐÀ - 8%

Аспиратор за нос 3.19Биберон за хранене силиконов L 0.89Биберон за хранене силиконов S 0.83Биберон за хранене силиконов М 0.83Биберон залъгалка на картон 0.76Залъг.силиконова/ L/ ортоп. 2.46Залъг.силиконова/ М/ ортоп. 2.46Млекосмукател 3.50Млекосмукател КОМПЛЕКТ 12.84Чаша с четири накрайника 6.82Чесалка цветна 3.54Четки за измиване на шишета 3.30

Шише 1 дръжка 140мл 2.64Шише 2 дръжки 250мл 4.20Шише едноцветно 120мл 2.02Шише едноцветно 250мл 2.27Шише п/в колики 140мл 3.46Шише п/в колики 250мл 6.12Шише с дупка 140мл 3.95Шише с дупка 250мл 4.10Шише с картинки 120мл 2.26Шише с картинки 250мл 2.51Шише стъклено 120мл 5.76Шише стъклено 250мл 6.12

ÌÓÑÒÅËÀ

2 в 1 измиващ гел шамп, коса и тяло 200мл 12.34Балончета за вана 200мл 9.07Витаминен защитен крем 100г 12.94Витаминен защитен крем 50г 8.51Дермопочистващ гел коса и тяло 200мл 10.22Дермопочистващ гел коса и тяло 500мл 17.54Дермопочистващ гел коса и тяло 750мл 24.04Колд крем 40мл 11.17Крем двойно действие против стрии 250мл 37.48Крем за бюст 125мл 23.56Крем с двойно действие против стрии 150мл 30.38Крем с интензивно действие п/в стрии 75мл 29.69Липидовъзстановяваща грижа 200мл 23.92Масажно олио-спрей за новородени 100мл 14.62Олио против стрии 105мл 20.04Подхранващ балсам при кърмене 14.60Почистващ Флуид Physo Bebe 588 12.82Почистващи кърпички Physo Bebe х25 916 5.26

Почистващи и успокояващи кърпички х70 8.83Сапун с колд крем 5.45Слънцезащитен Лосион 100мл 29.39Слънцезащитен Минерален крем 50+ 50мл 23.24Слънцезащитен Сензитив крем 50+ 15мл 14.34Слънцезащитен Спрей 100мл 29.39Слънцезащитен Спрей 50+ 200мл 40.36Стелакер Кераторегулираща грижа 40мл 11.15Стелактив Грижа при подсичане 75мл 16.19Стелапротект Мляко за тяло 200мл 23.18Стелатопия Емолиентен крем 200мл 25.14Стелатопия Млечно масло за вана 200мл 21.36Стелатрия почистващ възстанов,.крем 40мл 16.56Хидра бебе крем за лице 40мл 11.12Хидратиращ лосион за тяло 300мл 17.23Шампоан за бебета и деца 200мл 11.92Шампоан пяна за новородени 150мл 11.89

Page 18: 5% 4% 3% G I O M A R · g i o p h a r m a ‘»—ÿ“¿ œ—¿¬» “⁄—√Œ¬– » Œ“–“⁄œ » ¿ “Œ –À≈ƒ¬¿: 8% À¿¬≈Õ¿ (10%), ¡»À≈ , ’»Ã

18

Nivea visage - 3%

Q10 30мл серум 17.81Q10 крем дневен 17.81Q10 крем Енерджи 17.81Q10 крем за около очи 12.37Q10 крем Лайт 17.81Q10 крем нощен 17.81Q10 ПЕРЛИ серум 20.64Q10 Ролон около очи 12.37Q10 СС 12.37ББ 50мл медиум 8.30двуфазен лосион за поч.на грим 5.95крем дневен мазна кожа 8.30крем дневен норм.кожа 8.30крем Мицеларна вода 3 вида 6.88крем нощен възстановяващ 8.30Маска Q10 2.41Маска активно-почистваща 2.41

Маска овлажняваща 2.41Маска пилинг 2.41Маска подхранваща мед 2.41Маска Пюр Нейчъръл хидратираща 2.41Основа за грим Суха кожа 8.30поч. гел Аква 8.22поч. Пяна помпа за нормална кожа 6.88поч. Пяна помпа за суха кожа 6.88поч. тоник за мазна кожа 6.88Пюр Нейчъръл тоал.мляко 6.88тоал.мляко за всеки тип кожа 6.88тоал.мляко и тоник 2 в 1 6.88тоник за Водоуст.грим 5.95тоник за норм.кожа 6.88тоник за суха кожа 6.88Вл, кърпи за лице норм,к, 3.68Вл, кърпи за лице с, кожа 3.68

NIVEA - 3%

Øàìïîàí2 в 1 за всеки тип коса 4.94Diamond Gloss 4.94Блясък и обем 4.94Боядисана коса 4.94Възстановяващ 4.94Мъжки пауър STRONG 4.94Нормална коса 4.94Обем ПРОМО 400 4.94С активен въглен мъже 4.94ÁàëñàìDiamond Gloss 4.94Блясък и обем 4.94Боядисана коса 4.94Възстановяващ 4.94за обем 4.94Ñòèëèçèðàùà ñåðèÿПяна Diamond Gloss 5.45Пяна Diamond-Volume 5.45Пяна Обем СЕНЗИТИВ 5.45Пяна Ултра силна фикс. Червена 5.45Лак за Бояд.коса винен 5.45Лак Мега 5.45Лак Ултра силна ф-я червен 5.45Äåçîäîðàíòролков Double effekt 4.92ролков Energy св.син 4.92ролков Pearl& Beauty 4.92ролков Дамски Антистрес 4.92ролков Мъжки Антистрес 4.92ролков Паудър тъч 4.92ролков Силвър мъжки 4.92ролков Фреш бял 4.92ролков Фреш син 4.92ролон Инвизибъл Клиър 4.92ролон Инвизибъл Пауър мъжки 4.92ролон Инвизибъл Пюр 4.92спрей Energy св.син 4.92спрей Pearl & Beauty розов 4.92

спрей Аqua Cool син 4.92спрей Дабъл Ефект лилав 4.92спрей Дамски Антитрес 4.92спрей Инвизибъл Клиър 4.92спрей Инвизибъл Пауър мъжки 4.92спрей Инвизибъл Пюр с 4.92спрей Мъжки Антистрес 4.92спрей Мъжки Сензитив 4.92спрей Паудър тъч 4.92спрей Силвър мъжки 4.92спрей Фреш бял 4.92спрей Фреш син 4.92стик Aqua Cool син 4.92стик Дамски Антистрес 4.92стик Инвизибъл Клиър 4.92стик Инвизибъл Пауър мъжки 4.92стик Мъжки Антистрес 4.92стик Паудър тъч 4.92стик Силвър мъжки 4.92стик Фреш бял 4.92стик Фреш син 4.92Äóø ãåë Крем кеър 4.37Ориджинъл 4.37Сензитив 4.37Beauty Лилия 4.24Енерджи мъжки 4.37Жасмин 4.37Коконът Сенсейшън 4.37Крем Софт 4.37Мъжки Cool 4.37Пюр Рефреш 4.37Сюрпиим 4.24Фрии Тайм 4.37Хармони тайм 4.24ÊðåìАтрикс крем за ръце кутия 4.57Атрикс крем за ръце туба Алое со 3.65Атрикс крем за ръце туба Лайка 3.65

ÂÍÎÑÍÀ ÊÎçÌÅÒÈÊÀ

Page 19: 5% 4% 3% G I O M A R · g i o p h a r m a ‘»—ÿ“¿ œ—¿¬» “⁄—√Œ¬– » Œ“–“⁄œ » ¿ “Œ –À≈ƒ¬¿: 8% À¿¬≈Õ¿ (10%), ¡»À≈ , ’»Ã

19

PROCTER & GAMBLE

2 в 1 Класик 200мл 5.00Sooting Care 200мл 5.00Класик 200мл 5.00Косопад мъже 200мл 5.00Ментол 200мл 5.00

Обем 200мл 5.00Океан 200мл 5.00Тотал 200мл 5.00Цитрус 200мл 5.00Ябълка 200мл 5.00

Head & Sholders

Safeguard

Алое Зелен 1.45бял 1.45

Витамин Е розов 1.45Лайка Жълт 1.45

LIP CARE - 3%SOS 4.24Витамин Малина 3.41Гуава 3.41Диня 3.41Есеншъл 3.41За мъже 3.41

Перла 4.24Праскова 3.41с цвят Червен/Розов 4.24Хидратиращ 3.41Череша 3.41Ягода 3.41

Крем за ръце Q10 Анти ейдж 3.78Крем за ръце подхранващ 3.78Крем за ръце Пюр Нейчъръл 3.78Крем Софт 100мл кутия 5.12Крем Софт 200мл кутия 6.86Крем Софт 50мл кутия 3.02Крем Софт 75мл туба 3.78Крем универсален 100мл туба 3.78Крем универсален 150мл 5.09Крем универсален 30мл 1.62Крем универсален 75мл 3.29Ñåðèÿ çà ìúæåАвтър шейв ГЕЛ 10.63Автър шейв Енерджи 10.63Автър шейв с балсам MILD 10.63Автър шейв с балсам за чувств.кожа 10.63Автър шейв Силвър 10.63гел за бръснене MILD 6.40гел за бръснене COOL 6.40гел за бръснене Силвър 6.40гел за бръснене Снситив 6.40крем за бръснене майлд 3.01пяна за бръснене COOL 4.57пяна за бръсненеза чувств.кожа 4.57Крем 75мл 4.13Крем 30мл 2.10Овлажняващ гел Артик 11.05Ñåðèÿ çà òÿëîИн Шауър 250мл Koкос 6.66

Ин Шауър 250мл Лосион за тяло 6.86Ин Шауър 250мл Мляко за тяло 6.86Ин Шауър 400мл Мляко за тяло 9.89Интимен лосион 6.48Интимен лосион Дабъл 6.48Интимен лосион Сенситив 6.48Интимни мокри кърпи Натурал 3.23Интимни мокри кърпи Сензитив 3.23Лосион за тяло Q10 6.86Лосион за тяло какао 6.86Мляко за тяло 400мл 9.89Мляко за тяло 250мл 6.86ОЛИО Q10 за тяло 9.89Олио за Тяло 6.40Серум с/у целулит ПРОМО 13.28Ñàïóí Happy time 100гр 1.24класик 100гр 1.24Лилия 100гр 1.24Лимонена трева 100гр 1.24Мед 100гр 1.24Перла 100гр 1.24Течен сапун Даймънс 3.49Течен сапун Лилия 3.49

Балсам 16.7г за устни Ванилия 4.24Балсам 16.7г за устни Малина 4.24Балсам 16.7г за устни Ориджинал 4.24

GILLETTE

пяна за бръснене защитна 4.922 самобръсначка на картон 0.593 самобръсначка еднократна 2.00AI дезодорант за тяло подхранващ 4.40AI део гел п/в изпотяване подхранващ 4.40AI лосион след бръснене подхранващ 10.48AI пяна за бръснене подхранваща 4.92

Blue 3 х3 6.02CW балсам за след бръснене 8.53CW дезодорант за тяло сенсътив 4.40CW део гел против изпотяване сенсътив 4.40CW лосион след бръснене сенсътив 10.48CW пяна за бръснене сенсътив 4.92Fusion Power 4 ножчeта 30.64

Page 20: 5% 4% 3% G I O M A R · g i o p h a r m a ‘»—ÿ“¿ œ—¿¬» “⁄—√Œ¬– » Œ“–“⁄œ » ¿ “Œ –À≈ƒ¬¿: 8% À¿¬≈Õ¿ (10%), ¡»À≈ , ’»Ã

MAMMA DONNA Крем п/в стрии 200мл 21.60Серум за бюст 18.60Следродилно бельо #3 5.04

Следродилно бельо #4 5.04Фирминг крем 200мл 21.60

20

GLYSOLID - 3%

Крем Софт 200мл 5.81лосион за тяло 250мл 4.80крем кутия 125мл 4.01крем кутия 250мл 5.60

крем кутия 80мл 3.30крем туба 100мл 4.80крем туба 30мл 2.36Сапун 1.36

KAPPUS - 3%

Seife 150гр 2.03150г Момина сълза 2.58Бебе Криспа 1.15Боди 1.39Вазелин 1.45Глицерин NEW Seife 150гр 1.93Докторски 1.51за пране ЛИМОН 1.56за пране Сензитив 1.50Ирис 3.59Клеопатра 2.76

Крии 1.51Криспа милк 1.48Лукс Момина сълза 3.59Люляк 3.59Магнолия 3.59Маслина 1.50Мед + Глицерин х3 3.54Мимоза 3.59Против петна 2.15Хибискус 3.59Чист Глицерин 2.15

BioPharma Течни кристали 100мл 9.40Течни кристали 30мл 4.70Течни кристали 60мл 7.61

Флуид арган кристъл 120мл 13.20Флуид арган кристъл 30мл 5.52Флуид арган кристъл 60мл 9.10

PALMOLIVE - 3%äóø ãåë 650мл Кокос 7.25650мл маслина 7.25650мл Мед и мляко 7.25650мл Орхидея 7.25650мл СПА Масаж 7.25ñàïóíБадем 1.01Бял 1.01Жасмин и Роза Розов 1.01Зелен Чай и Крастав. 1.01Лайка и Вит Е 1.01

Маслина Зелен 1.01Мляко и мед Жълт 1.01Орхидея 1.01Портокал 1.01СПА Масаж 1.01òå÷åí ñàïóí Аквариум Детски 3.83Антибактериален 3.83Маслина 3.83Мляко и мед 3.83Пълнител 4.40

NEUTROGENA - 3%

VC Гел НЕЖЕН ексфолиираш 150мл 8.62VC Гел-маска 2в1 150мл 9.26VC Лосион с/у комедони 8.62Балсам за устни SPF4 4.51

Крем за ръце Anti Age 7.97Крем за ръце аром. 6.65Крем за ръце Бързоабсорбиращ 6.65Крем за ръце НЕаром. 6.65

Fusion ножчета х4 27.12Mach 3 ножчета х4 18.07Mach 3 самобръсначка + 2 нож. 11.76Mach 3 Турбо ножчета х4 23.56Mach 3 Турбо самобр +2 13.39Venus ножчета резерва х 4 16.85Venus самобръсначка + 2 нож. 12.77Блу ту Ексел 1.42Венус 2 еднокр. дамска самобръсначка 1.32

Венус 3 еднокр. дамска самобръсначка 2.52Венус 3 ПЛЮС сам+ 3 резерви 7.18Гел за бръснъснене Охлаждащ 7.58Гел за бръснъснене Хидратиращ 7.58Самобр. Пауър +1 нож 22.48Самобр. Ф Пауър Про глайд +1 ножче 26.11Самобр. Ф Про глайд +2 ножче 21.30Сензор Ексел ножчета х5 14.63

Page 21: 5% 4% 3% G I O M A R · g i o p h a r m a ‘»—ÿ“¿ œ—¿¬» “⁄—√Œ¬– » Œ“–“⁄œ » ¿ “Œ –À≈ƒ¬¿: 8% À¿¬≈Õ¿ (10%), ¡»À≈ , ’»Ã

21

ÑÅÐÈß ÇÀ ÎÁÅÇÊÎÑÌßÂÀÍÅ

Крем АРГАН лице и бикини 4.69Крем депилатоар 5.16Крем лице и бикини 5.16Ленти за лице 6.04

Ленти за лице АРГАН 6.48Ленти за тяло АРГАН 2*10 10.56Ленти за тяло 2х10 9.82Спрей депилатоар 8.58

STREP

400мл Крем за нормална Зелен помпа 15.62400мл Крем за чувствителна Син помпа 15.62Крем Бикини 9.19Крем Блосъм 9.19Крем за суха кожа /зелен/ 9.19Крем Нормална /розов/ 9.19Крем Пюр Нейчъръл 9.19

Крем Сензитив/син/ 9.19Ленти за лице 9.19Ленти за подмишници и бикини х14 9.19ленти за тяло Пюр нейчъръл 9.19Ленти х12 суха/ зелени за тяло 9.19Ленти х20 нормални/розови за тяло 12.92Ленти х20 сенсътив сини за тяло 12.92

VEET

LYCIA Крем за депилатоар за тяло 6.48Крем за депилатоар интимен 5.40Крем за депилатоар лице 4.86Кърпи Интимни 2.04Ленти за лице Жожоба х20 с 5.10Ленти за лице минерали-восък х20 з 5.10Ленти за лице Сенситив х20 р 5.10Ленти за тяло Всеки тип Восък х20 7.20

Ленти за тяло Жожоба х20 7.20Ленти за тяло Сенситив х20 7.20Ленти интимни 6.96Обезцв. лице/тяло 40+20ml 8.22Обезцв.ленти лице/тяло 8дози 7.92Сапун Интимен LENITIVO/розов/ 5.52Сапун Интимен NEUTRO/син/ 5.52

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ ÊÎÇÌÅÒÈÊÀ

ÀÐÎÌÀ - ÀÑÒÅÐÀ - Ñîôèÿ - 3%

GreenLineДуш гел Орхидея 2.82Ш-н Пърхот - Чаено дърво 2.52Q10Дневен крем 40мл 5.10Нощен крем 40мл 5.10Околоочен крем 40мл 5.10ÂèêèíãАктив АШ Балсам 100мл 4.44Актив АШ лосион 100мл 4.44Актив крем за бръснене 1.42Сенситив АШ лосион 100мл 4.44Сенсътив АШ балсам 100мл 4.44Сенсътив крем за бръснене 1.42çäðàâåАкне Стоп ГЕЛ за лице 150мл 5.95Акне Стоп КРЕМ гел Дневен 50мл 7.15Акне Стоп Локален гел 15мл 6.00Акне Стоп ЛОСИОН за лице 150мл 5.95Бебе измиващ гел 250мл 3.82Бебе мляко за тяло 250мл 3.82Бебе хидратиращ крем 150мл 3.40Балсам за устни Хармония х12 11.16Балсам против пърхот Всеки тип 3.90

Балсам против пърхот Тънка коса 3.90Балсам против пърхот Увредена коса 3.90Балсам против пърхот Чувств, скалп 3.90Бебе Защитен крем 3.00Бебе Олио спрей 200мл 7.20Бебе Пяна 350мл 8.00Бебе сапун 1.14Бебе Шампоан 3.42Крем 250мл Универсален 4.80Крем БЕБЕ 2.34Крем за крака Ментол 1.50Крем за ръце Лилия 1.50Крем за ръце Пъпеш 1.50Крем за ръце ЧЕРЕША 1.50Крем кутия 1.98Крем ЛАЙТ 2.58Крем Универсален 145мл 3.42Крем Форте за Пети и лакти 75мл 5.28Шампоан 400 мл п/в пърхот Алое чувст. 5.10Ш--н 400 мл п/в пърхот колаген обем 5.10Шампоан 400 мл п/в пърхот Лимон мазна 5.10Шампоан 400 мл п/в пърхот Ментол 5.10Шампоан 400 мл п/в пърхот Хинин стимул5.10Ш-н 400 мл п/в пърхот Хума почистващ 5.10

MATERNEA - 5%крем против стрии 150мл 9.60крем стягащ150мл 8.16олио за еластичност 100мл 8.16

охлаждащ крем за крака 125мл 4.74стягащ крем за гърди 125мл 9.60успокояващ крем за зърна 20мл 4.74

Page 22: 5% 4% 3% G I O M A R · g i o p h a r m a ‘»—ÿ“¿ œ—¿¬» “⁄—√Œ¬– » Œ“–“⁄œ » ¿ “Œ –À≈ƒ¬¿: 8% À¿¬≈Õ¿ (10%), ¡»À≈ , ’»Ã

ÌÈËÂÀ - 3%

MАСКА за коса Хинин 250мл 5.21MАСКА за коса Хума 250мл 5.21Вазелин дерматичен 35мл 1.40Вазелин невен 35мл 1.40Вазелин прополисов 35мл 1.40Вазелин с алое 35мл 1.40Лосион 110мл с Невен срещу акне 3.20Лосион 110мл със смрадлика срещу акне 3.20Мехлем за пети 2.30Розова вода екстракт 200мл 1.28Розова вода Помпа 200мл 1.61Розова вода с розово масло 110мл 1.28Сапун Фигурки алое 0.64Сапун Фигурки Глицерин 0.64

Сапун Фигурки Лайка 0.64Сапун Фигурки Мед 0.64Сапун Фигурки Хипоалергичен 0.64Тоник Жен шен + Хинин Помпа 100мл 1.76Хининова вода 200мл 1.28Хининова вода 200мл помпа 1.61Хининова вода Форте 110мл 1.28Шампоан 40% Форте Хинин 200мл 2.39Шампоан Алое за трет.коса 200мл 2.21Шампоан Бирен 200мл 1.76Шампоан ДОЗИ 12мл 0.16Шампоан Жен шен 200мл 1.76Шампоан Катранен 200мл 1.61Шампоан Кестен 200мл 1.61

22

Ш-н 400 мл п/в пърхот Водорасли вс.тип 5.10Ш-н 400мл п/в пърхот Кофеин Увредена 5.10Шампоан п/в пърхот Алое чувст. 3.90Шампоан п/в пърхот Водорасли вс.тип 3.90Шампоан п/в пърхот Колаген обем 3.90Шампоан п/в пърхот Кофеин Увредена 3.90Шампоан п/в пърхот Лимон мазна 3.90Шампоан п/в пърхот Ментол 3.90Шампоан п/в пърхот Хинин стимул 3.90Шампоан п/в пърхот Хума почистващ 3.90Шампоан ФОРТЕ Косопад 7.08Шампоан ФОРТЕ Пърхот 7.08Шампоан ФОРТЕ Себорея 7.08Шампоан ФОРТЕ Чувствителен скалп 7.08ÊðåìБръчки Дневен Арган 50+ 7.50Бръчки Концентрат Арган 50+ 9.25Бръчки Нощен Арган 50+ 7.50Колаген Омега 3 Промо комплект 17.10Арган 75мл 2.04Витамини А+Е 70мл 2.04Дунавски вълни 1.52Краставица 75мл 2.04Лавандула 75мл 2.04Лимон 75мл 2.04Макадамия 70мл 2.04Медико Идеал 1.90Невен 75мл 2.04Роза 75мл 2.04Омега +Колаген дневен крем 50мл 6.00Омега +Колаген нощен крем 50мл 6.00Омега +Колаген околочен крем 15мл 5.10Омега +Колаген серум 30мл 5.10Органик Age Control крем Нощен 4.80Хиалурон + ретинол дневен крем 50мл 6.00Хиалурон + ретинол нощен крем 50мл 6.00

Ìîêðè êúðïè Здраве Бебе х25 1.09Здраве Бебе х72 с Капак 2.96ÑàïóíèГлицеринов Аква 0.80Глицеринов Гуава и папая 0.80Глицеринов Зелен чай и мента 0.80Глицеринов Малина 0.80Глицеринов Пъпеш 0.80Глицеринов Череша 0.80Лукс Баланс/син/ 0.52Лукс Енерджи/зелен/ 0.52Лукс Масаж/червен/ 0.52Лукс Релакс/лилав/ 0.52Лукс Стимул./кафяв/ 0.52ÔðåøБалсам Mед и Мляко 400мл 1.76Балсам Авокадо 400мл 1.76Балсам Арган 400мл 1.76Балсам Невен 400мл 1.76шампоан Авокадо 400мл 1.76шампоан Алое 400мл 1.76шампоан Арган 400мл 1.76шампоан Бадем 400мл 1.76шампоан Коприва 400мл 1.76шампоан Лайка 400мл 1.76шампоан Мед и Мляко400мл 1.76шампоан Нар 400мл 1.76шампоан Невен 400мл 1.76шампоан Яйчен 400мл 1.76

Боди загряващ гел Целулит 200мл+ подарък серум 8.64Боди Охлаждащ гел Целулит 200мл 7.98Боди Серум Бюст 100мл 8.76Боди Серум Целулит 200мл 8.76Боди Скраб Целулит 200мл 5.58

ÄÅÂÀ - 3%

Депил.Ленти за лице 2.94Депил.Ленти за тяло 4.79Депил.Ленти интимни 5.50Крем Депилатоар Бор 1.70Крем Депилатоар Лавандула 1.70Крем Депилатоар нормална.кожа 2.66

Крем Депилатоар чувств.кожа 2.66Крем против целулит Зелен 4.92Крем стрии с кофеин,200мл(оранжев) 6.53Лосион за тяло firming с кофеин,200мл(розов) 6.53Серум против целулит 9.72

Page 23: 5% 4% 3% G I O M A R · g i o p h a r m a ‘»—ÿ“¿ œ—¿¬» “⁄—√Œ¬– » Œ“–“⁄œ » ¿ “Œ –À≈ƒ¬¿: 8% À¿¬≈Õ¿ (10%), ¡»À≈ , ’»Ã

23

ÀÊÂÀгел за лице 2.93душ-гел 2.93емулсия за тяло 3.28крем за лице 5.18тоник за лице 3.28øàìïîàíпротив КОСОПАД 3.22против СЕБОРЕЯ 3.22против Сух пърхот 3.22РЕГЕНЕРИРАЩ 2.98ÌàâðóäКрем за ръце 2.16Крем лице 4.92Крем очи 4.20Крем тяло 5.40Мляко за лице 3.84ìàñêàза коса ПОДХРАНВАЩА л 3.53за коса Регенерираща 3.53ïàñòà çà çúáèДетска 2+ 2.28Детска 6+ 2.28Експерт Парадонтоза 2.76Избелваща 2.76Хомеопатична Грейпфрут 2.52Хомеопатична Лимон 2.52

âîäà çà óñòà200мл хомеопатична 3.50Гингивал 4.44Ескперт 200мл 4.00ГЕЛ за венци Гингивал 4.44

Б.Грозде Слим Ефект 5.88Б.Грозде Душ гел Хидратиращ 2.94Б.Грозде BB крем за лице 6.12Б.Грозде Мицеларна вода 4.80Б.Грозде Серум Хидра макс 6.12Б.Грозде Скраб за лице 4.44БИО Крем за лице хидратиращ 5.94БИО Скраб за лице 4.38Гел за бюст Бяло грозде 7.92Гел за целулит Бяло грозде 5.45Експерт маска за лице 120мл 4.44Експерт Олио за тяло 200мл 9.90Експерт Флуид за лице 25мл 6.12Интимен СПА шампоан 3.82Интимен шампоан 2.98Крем за лице Бяло грозде 4.92Крем за ръце Бяло Вино 0.82Крем за ръце Бяло грозде 2.16Крем за ръце Червено Вино 0.82Мляко за лице Бяло грозде 3.10Тоник за коса против КОСОПАД 2.98

ÁÈËÊÀ - 3%

Êðåì7 билки тонизиращ110мл 1.87Aрган110мл 2.02Q10 дневен 100мл 2.42Q10 нощен 100мл 2.47Алое Вера 110мл 2.10Бадем110мл 1.87Водорасли 125мл 2.10Д-Пантенол 125мл 2.02Жен шен 125мл 2.10Житен110мл 1.87Жожоба 110мл 2.10Колаген 125мл 2.02Краставичен 110мл 1.75Лайка 110мл 1.87Лимонов 110мл 1.73Люляк120мл 2.10Магнолия 2.18Макадамия /карт.оп./50мл 4.01Макадамия 120мл 2.40Меден 120мл 2.06Момина сълза 2.14Мултивитамин 110мл 2.10Невен 110мл 1.75Òîàëåòíî ìëÿêî7 билки 1.56Q10 1.90Арган 1.90Житен зародиш 1.56

Краставично 1.56Мултивитамини 1.69Невен 1.56ПАТЕ 1.34Роза 1.64Ëîñèîíза Тяло 5 +2 300мл 2.39за Тяло Q10 300мл 2.15за Тяло Арган 400мл 3.79Мляко Антицелулитно 300мл 2.51Òîíèê7 билки 1.52Бадем 1.61Жен шен 1.52Роза 1.52ØàìïîàíÏÀÒÅ 1.18

Макадамия балсам за коса 300мл 2.22Макадамия боди бутер 225мл 2.90Макадамия лосион за тяло 300мл 2.90Макадамия маска за коса 225мл 3.08Макадамия олио за коса 50мл 3.77Макадамия шампоан за коса 300мл 3.01Маска за бояд. коса 500мл жожоба 2.82Маска за коса арган 500мл 3.71Маска за обем 500мл алое 2.82Маска за суха и изт. коса 500мл бадем 2.96

ÀÐÈÅÑ - 3%

Шампоан Коприва 200мл 1.61Шампоан Лайка 200мл 1.76Шампоан Маслина за бояд.коса 200мл 2.21Шампоан Прополис 200мл 1.61

Шампоан Хинин Економи 500мл 3.36Шампоан Хинин 200мл 1.68Шампоан Хума 200мл 1.61Шампоан Шипково масло 200мл 1.76

Page 24: 5% 4% 3% G I O M A R · g i o p h a r m a ‘»—ÿ“¿ œ—¿¬» “⁄—√Œ¬– » Œ“–“⁄œ » ¿ “Œ –À≈ƒ¬¿: 8% À¿¬≈Õ¿ (10%), ¡»À≈ , ’»Ã

ËÀÂÅÍÀ - 10%

Балсам за устни ЗИМА 1.92Бочко Антиб. гел за ръце 50мл 2.20Бочко Антибактериални кърпи х15 0.60БОЧКО Бебешки пелени 11-25 х58 28.80БОЧКО Бебешки пелени 4-9 х82 28.80БОЧКО Бебешки пелени 7-18 х70 28.80Бочко Боички за баня 8.28Бочко Денто гел 3.10Бочко Душ гел + шампоан Банан 2.28

Бочко Душ гел + шампоан Праскова 2.28Бочко Душ гел + шампоан Ягода 2.28Бочко Крем За студ и вятър 75мл 2.64Бочко Крем Смрадлика 40ml 2.16Бочко Крем Хидратиращ 240мл 4.20Бочко лосион за тяло 2.40Бочко лосион за тяло Лавандула 2.40Бочко НОВ Крем Смрадлика 65ml 2.76Бочко олио Лавандула 3.36

24

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ ÐÎçÀ - Êàðëîâî - 3%Ëåéäè äæîéподхр.крем с Розово мас. 16.50Сапун 0.96Парфюм Мелоди 13.74Ëåéäè ëóêñкрем околоочен 15мл 36.66нежен ексфолиант 20.64против бръчки 35.52серум за лице 30мл 37.80серум околоочен 30мл 36.66тоалетно мляко 22.92тоник 19.44хидратиращ крем 35.52Ëåéäè äæîé Ðîçîâî ìàñëîбалсам 4.32душ гел 4.08лосион за тяло 6.84тоал мляко 6.18шампоан 4.50ROSEБоди Лосион с Розово Масло 4.26Възтан, Крем с Розово Масло+Q10 7.68Душ Гел с Розово Масло 2.76Крем за Ръце с Розово Масло 1.44Крем Против стрии 6.00Лосион почистващ с Розово Масло 3.00Нощен Крем с Розово Масло 5.40Околоочен Крем с Розово Масло+Q10 5.52Пилинг Сапун -Гъба 1.72Тоал. Мляко с Розово Масло 4.26Тоник почистващ с Розово Масло 4.14Шампоан с Розово Масло 2.52Дневен Крем с Розово Масло 5.40Парфюм 30мл 8.28Парфюм Ролон 9мл 3.78Сапун Розово Масло 1.50ЙогуртБалсам за коса 250мл 8.28Боди Бутер 220мл 14.28Гел измиващ 250мл 7.74Душ гел 250мл 6.36интимен гел 7.74крем за ръце 75мл 3.60крем околочен 15мл 6.90крем подмладяващ 50мл 11.04крем успокояващ 50мл 11.04Мляко за тяло 250мл 9.84Сапун 100г 1.98Тоалетно мляко 250мл 8.16SPAДуш гел 6.36Крем за ръце 2.76

Олио за тяло 9.36Почистващ гел за лице 7.62Рген.крем за лице 7.80Сапун син 3.18Сапун червен 3.18Тоник за лице 4.74Хидр..крем за лице 7.86Хидр..крем за очи 6.48Шампоан за коса 6.06ìàñàæíà ñåðèÿКрем Вит.А и Е и Шеа Син 4.80Крем какаово масло Розов т 4.80Крем Кокос Зелен р 4.80ÌàñëàБор 3.48Босилек 7.20Бял равнец 10.44Гераниево 12.96Градински чай 7.08Грейпфрут 3.48Евкалипт 3.48Иланг иланг 8.88Канела 3.48Карамфил 3.48Кедър 5.16Лавандула 5.76Лимон 3.60Мента 4.80Петигрен 3.00Портокал 3.48Роза 1г 30.00Розмарин 5.40Смрадлика 4.80Цитронела 3.48Чаено дърво 5.28

Вода Лавандула 330мл 3.48Вода Лайка 330мл 3.48Вода Маточина 330мл 3.48Вода Мента 330мл 3.48Вода Салвия 330мл 3.48Роза маска ексфолиираща 4.02Роза маска хидратираща 4.02Розе Балсам за устни 2.52Розов конкрет 4гр 16.50Розова вода 150мл 3.06Розова вода 150мл помпа 3.90Розова вода 250мл 4.80Розова вода 330мл пластмаса 5.10Розова вода 500мл 10.80Сувенирен Мускал 1.68

Page 25: 5% 4% 3% G I O M A R · g i o p h a r m a ‘»—ÿ“¿ œ—¿¬» “⁄—√Œ¬– » Œ“–“⁄œ » ¿ “Œ –À≈ƒ¬¿: 8% À¿¬≈Õ¿ (10%), ¡»À≈ , ’»Ã

25

Бочко олио Пшеничен Зародиш 3.36Бочко перилен препарат 8.40Бочко Препарат за съдове 300мл 1.98Бочко Препарат за съдове 500мл голям 2.28Бочко Репелент 0+ 5.04Бочко Репелент 1+ 5.04Бочко Сапун-Защитен 0.74Бочко Сапун-Лавандула 0.74Бочко Сапун-Лайка 0.74Бочко Сапун-Невен 0.74Бочко Сапун-Смрадлика 0.74Бочко След ухапване 2.76Бочко Стик за устни лилав 1.86Бочко ТЕЧЕН САПУН Алое 2.28Бочко ТЕЧЕН САПУН Лавандула 2.28Бочко ТЕЧЕН САПУН Сенситив 2.28Бочко шампоан 2.28Бочко шампоан 400 лавандула 3.36Бочко шампоан 400 лайка и липа 3.36Бочко Шампоан Кидс Розов 2.10Бочко Шампоан Кидс Син 2.10Бочко Шампоан Лавандула 2.28Дезинф. гел Чисти ръце 75мл 1.94Крем Авита 75мл 2.04Крем за тяло ТУБА Лавандула 3.00Крем Защитен Бочко 2.28Крем Зима за лице 2.30Крем Лимонов 75мл 2.04Крем масажен 4.56

Крем масажен Целулит 5.40Крем Работливи Ръце Интензив т.син 1.38Крем Работливи Ръце Класик Червен 1.38Крем Работливи Ръце Лека св.син 1.26Крем ръце Антиоксидант 0.84Крем ръце Бадем 1.14Крем ръце Възстановяващ 0.84Крем ръце Защитен 0.84Крем ръце ЗИМА 1.44Крем ръце Лайка 1.14Крем ръце Невен 1.14Крем ръце Овлажняващ 0.84Крем ръце Смрадлика 1.14Крем ръце Успокояващ 0.84Масло Базисно 10.60Сън Крем за лице Фактор 50 6.24Сън Лосион за тяло за след слънце 3.90Сън Мляко за тяло Фактор 30 7.80Сън Мляко за тяло Фактор 50 9.00Сън Олио спрей Фактор 20 7.80Сън Олио спрей Фактор 30 СД 6.00Сън Олио спрей Фактор 50 9.60Сън Спрей Фактор 30 жълт 8.40Футприм крем за мазоли 50мл 2.88Футприм крем за пети 60мл 3.48Футприм омекот. крем за крака 75мл 2.88Футприм охлаждащ гел за крака 100мл 3.12Футприм спрей за крака 150мл 4.20

ÀÌÐÈÒÀ - Ñîôèÿ - 3%

Вазелин за пети медновосъчен 1.80Коректор срещу акне Маска 3.60Коректор срещу акне Матиращ лосион 2.10Крем масажен Есцин 5.40Крем масажен Капсаицин 7.20Крем срещу акне 65мл 4.20Лосион Водорасли 2.00лосион за избелване на кожата 2.00лосион за сваляне на грим 2.00лосион почистващ Лайка 2.00лосион почистващ Розмарин 150мл 2.00лосион срещу акне 120мл 2.40Масажно масло Есцин 3.60

маска за лице Активен въглен дълб.поч 1.00маска за лице Антистрес салвия дълб поч 1.00маска за лице Бирена мазна кожа хидр 1.00маска за лице Бирена норм,суха.кожа хидр 1.00маска за лице Витаминна възстан 1.00маска за лице Водорасли нощна подхр 1.00маска за лице Депигментин мечо гр 1.00маска за лице Есцин укр. капиляри 1.00маска за лице Колаген суха-мн. с. нощ. 1.00маска за лице Пилинг магданоз 1.00маска за лице Прополис дълб. почиств. 1.00маска за лице Против акне розм 1.00меден козметичен вазелин 1.80

ÐÎçÀ ÈÌÏÅÊÑ - 3%Алое тоал.мляко 1.68Ахроактив SPF 15 Изб. крем за лице 2.50Ахроактив Избелващ крем за лице 1.96Ахроактив Избелващ серум за лице 3.48Ахроактив Избелваща маска за лице 2.70Бадемов шампоан 1.68Бадемова маска за коса 250мл 2.16Бадемова маска за коса 500мл 2.76Бадемово тоал.мляко 1.68БИО Крем за лице с Козе мляко 0.67БИО Крем за ръце с Алое 0.67БИО Крем за ръце с Невен 0.67Крем за ръце с глицерин алое вера 0.59Крем за ръце с глицерин жен-шен 0.59

Крем за ръце с глицерин лайка 0.59Крем за ръце с глицерин невен 0.59Крем за ръце с глицерин облепиха 0.59Шампоан доза Роза 0.20Крем Къна 0 неутрален 2.55Крем Къна 10 натурално кафяв 2.55Крем Къна 2 Капучино 2.55Крем Къна 4 Вишна 2.55Крем Къна 5 Кестен 2.55Крем Къна 6 Шоколад 2.55Крем Къна 7 Черна 2.55Крем Къна 8 Огнено червен 2.55Крем Къна 9 Патладжан 2.55

ÐÅÃÀË - 3%

Q10 Гел измиващ Минерали 3.24Q10 Гел измиващ Рефреш 3.24Ейдж Хиалурон крем очи и устни 7.80

Ейдж Хиалурон крем флуид Ф15 7.80Ейдж Хиалурон Дневен крем 7.80Ейдж Хиалурон Нощен крем 7.80

Page 26: 5% 4% 3% G I O M A R · g i o p h a r m a ‘»—ÿ“¿ œ—¿¬» “⁄—√Œ¬– » Œ“–“⁄œ » ¿ “Œ –À≈ƒ¬¿: 8% À¿¬≈Õ¿ (10%), ¡»À≈ , ’»Ã

Депилатоар за тяло 2.66Депилатоар Интимен 2.82Депилиращ Крем за мъже 3.49Депилиращи Ленти тяло 5.50Крем депилатоар деликатни зони с Арган 2.99Крем депилатоар за тяло с Арган 2.92Крем след епилация 3.42Ленти за тяло Арган 5.82Маз.кожа вода пяна /З/ 5.66

Маз.кожа Гел Ексфолииращ МИНИ 1.45Маз.кожа Гел Ексфолииращ/З/ 3.90Маз.кожа Тоал.мляко 200мл/З/ 3.90Маз.кожа Тоник 200мл/З/ 3.90Орхидея Измиващ гел норм.кожа 3.90Орхидея Изм. вода пяна норм. кожа 5.66Орхидея Тоалетно мляко норм.кожа 3.90Хипоалергични Депил. Ленти лице х16 3.66Хипоалергични Депил. Ленти тяло х16 5.50

ÅËÅÀ - 3%

ÄæÀÍÊÀÐ - 3%

Лакочистител без ацетон 100мл 0.98Лакочистител без ацетон 50мл 0.52Лакочистител обикн. 100мл 0.63Лакочистител обикн. 50мл 0.40Кола маска Кара 0.77

Кола маска Нова Сара/МАКС/ 1.85Колд депилатоар Сара/течна/ 1.15Ролон 2.64Хума 0.36Хума Лайка 0.72

Масло Авокадо 2.28Масло антицел. Кипарис 4.20Масло антицел. Хвойна 4.20Масло Арганово 30мл 6.00Масло Бадемово 2.04Масло Гроздови семена 2.04Масло Жожоба 3.60Масло за нокти 2.34Масло Кайсия 2.14Масло Карите 2.58Масло Кокос 2.40Масло Макадамия 2.72Масло масажно за тяло Роза 6.96Масло Маслиново 2.28

Масло Прасковено 2.14Масло п/в бръчки 30мл за зряла кожа 4.80Масло п/в бръчки 30мл за Норм, кожа 4.80Масло п/в бръчки 30мл за Суха кожа 4.80Масло п/в бръчки 30мл за Чувств. кожа 4.80Масло против затлъстяване 3.60Масло против стрии 6.36Масло Пшеничен зародиш 2.72Масло Релакс 3.96Масло стимулант за коса 4.14Масло Сусамово 2.14Почистващ лосион 125мл 3.84Розова вода концентрат 125мл 3.12

ÏÐÎÄÓÊÒÈ ÍÀ ÈÊÀÐÎÂ - Ïëîâäèâ - 5%

Розова Вода 1.12Хининова Вода 1.12Крем избелващ 50мл 3.43

Крем масажен 200мл 5.27Лосион избелващ 3.41Масло за бюст 120мл 4.64

ÊÎÊÎÍÀ & ÌÀÉÊÀ - 3%

ÔÓÒ ÃÀÐÄ - 3%

Дезодорант за крака 180мл 3.94Дезодорант за обувки 100мл 2.74

Крем за крака 60гр 2.00Пудра за крака 1.68

26

Козе мляко Баланс. крем лице 3.19Козе мляко крем + млечен серум 3.19Козе мляко крем за ръце 3.19Козе мляко хидрат. крем лице 3.19Козе шампоан за коса 2.64Меден Крем Дневен 3.36Меден Крем Нощен 3.36Медена маска за лице похранваща 2.76Age Control Дневен крем 6.59Age Control Капсули 12.60Age Control Маска 18.00Age Control Нощен крем 6.59Age Control Околоочен крем 6.59Q10 Крем +годжи бери 4.44Q10 Крем Дневен Еделвайс Боабаб 4.44Q10 Крем Минерали дневен 4.24Q10 Крем Минерали нощен 4.24Q10 Крем Нощен Еделвайс Боабаб 4.44

Q10 Крем Рефреш дневен 4.24Q10 Крем Рефреш нощен 4.24Бюти 3 Минутна маска 2.82Бюти .Гел измиващ 7 в 1 3.80Бюти Антиб.Гел измиващ Магнолия 3.15Бюти Дневен Овл.крем 3.40Бюти Дневен Подхр.крем 3.40Бюти Ексф.Гел за лице 3.50Бюти Мляко Норм.кожа 3.15Бюти Мляко Суха кожа 3.15Бюти Нощен крем 3.40Бюти Околоочен крем 2.80Бюти Пилинг Маска 3.15Бюти Поч.Лосион 2.80Бюти Скраб Ексфолииращ 3.15Бюти Тоник норм.кожа 3.15Бюти Тоник суха кожа 3.15

Page 27: 5% 4% 3% G I O M A R · g i o p h a r m a ‘»—ÿ“¿ œ—¿¬» “⁄—√Œ¬– » Œ“–“⁄œ » ¿ “Œ –À≈ƒ¬¿: 8% À¿¬≈Õ¿ (10%), ¡»À≈ , ’»Ã

27

Ампули Блясък Есеншъл x6 7.14Ампули Боядисана Ленитиво х6 7.14Ампули Косопад х6 9.14Ампули Реструктуриращи Мидоло х6 7.14Арганов серум за коса 100мл 9.98

ËÈÍÅÀ ÁÈÎ - 3%

БЕБЕ пудра 1.45Катранен шампоан 1.58Сапун Беби 0.53Сапун Беби с мед 0.56

Сапун Бръснарски 0.29Сапун Детски смрадлика 0.56Сапун Катранен 0.62

ÐÅËÈÍÀ - 3%

Арганов серум за коса 50мл 6.90кристали 100мл 9.00кристали 30мл 4.20кристали 60мл 6.80

балсам Мед 3.16балсам Хума+мед 3.16душ гел вижън 2.95душ гел елеганс 2.95душ гел океан 2.95Крем Юник 7.50маска за коса подхранваща 5.50маска за коса хидратираща 5.50ХУМА Зелена 2.80

ÀÂÈÀ - 3%ХУМА кафява 2.80шампоан блу 3.05шампоан жасмин з 3.05шампоан натурал 3.05шампоан сатинел р 3.05Сапун блу 1.15Сапун жасмин 1.15Сапун натурал 1.15Сапун сатинел 1.15

Теравитал маска за лице дози мазна 2.15ÒÅÐÀÂÈÒÀË - 3%

Теравитал маска за лице дози суха 2.15

БалсИмпресия Антистатик 1.57БалсИмпресия Витамин 1.57БалсИмпресия Д пантенол 1.57БалсИмпресия Хидро 1.57Крем Ахромин 2.18Крем за бръснене КАРО класик 1.48Крем за бръснене КАРО сензитив 1.48Крем за бръснене КАРО фреш 1.48Кря Кря Мляко подхранващо ч 1.50Кря Кря Мляко хидратиращо с 1.50

ÀËÅÍ ÌÀÊ - 3%

Кря Кря Шампоан Банан 1.19Кря Кря Шампоан Вит F 1.19Кря Кря Шампоан Пъпеш 1.19Кря Кря Шампоан Смрадлика 1.19Кря Кря Шампоан Специален 1.20Кря Кря Шампоан Ягода 1.20Поморин Избелваща 100мл 1.49Поморин Класик 100мл 1.49Поморин Парадонт 100мл 1.49

ÊÀËÀ - 3%Сапун ХУМА 1.32Тоал.трици бадем 1.20Тоал.трици Буркан 75гр бадем 1.56Тоал.трици Буркан 75гр грозде 1.56Тоал.трици Буркан 75гр кестен 1.56Тоал.трици Буркан 75гр праскова 1.56Тоал.трици Буркан 75гр пшеница 1.56Тоал.трици Буркан 75гр череша 1.56Тоал.трици грозде 1.20Тоал.трици кестен 1.20Тоал.трици праскова 1.20Тоал.трици пшеничени 1.20

Тоал.трици череша 1.20ХУМА в буркан 300гр ЗЕОЛИТ 2.76ХУМА в буркан бяла 1.62ХУМА в буркан жълта 1.62ХУМА в буркан зелена 1.62ХУМА в буркан каолин 1.62ХУМА в буркан синя 1.62ХУМА в плик бяла 0.48ХУМА в плик жълта 0.48ХУМА в плик зелена 0.48ХУМА в плик каолин 0.48ХУМА в плик синя 0.48

ÁÅÁÈÍÎ - 3%

крем против подсичане 2.09масло 3.28пудра 1.49

сапун 0.72тоал.мляко 2.78шампоан 1.98

ÍÈß - 3%

Сапун Алое 60г 0.53Сапун Антипетно 60г 0.53Сапун Бебе Мед и мляко 60г 0.53Сапун БЕБЕ Смрадлика 60г 0.53Сапун Бебе Хума 60г 0.53

Сапун Бирен 60г 0.53Сапун Бораксов 0.53Сапун Катран+билки60г 0.53Сапун Катран+глицерин 60г 0.53

Page 28: 5% 4% 3% G I O M A R · g i o p h a r m a ‘»—ÿ“¿ œ—¿¬» “⁄—√Œ¬– » Œ“–“⁄œ » ¿ “Œ –À≈ƒ¬¿: 8% À¿¬≈Õ¿ (10%), ¡»À≈ , ’»Ã

ÄÐÓÃÈ ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ - 3%Лакочистител ФОРТЕ 110мл 0.79Лакочистител ФОРТЕ 300ml без ацетон розов 2.90Лакочистител ФОРТЕ 300ml с ацетон 1.75

Лакочистител ФОРТЕ Бадем 0.79Лакочистител ФОРТЕ без ацетон 1.22Лакочистител ФОРТЕ с тампон 1.35

ÀÄÀ - 3%Розова вода 0.79Розова вода Спрей 2.36Соли за Вана Буркан БОР 2.34Соли за Вана Буркан Лавандула 2.34Соли за Вана Буркан Хвойна 2.34Соли за Вана Буркан Чаено Дърво 2.34Соли за Вана с панделка алое 1.25Соли за Вана с панделка бор 1.25Соли за Вана с панделка евкалипт 1.25Соли за Вана с панделка екзотик 1.25Соли за Вана с панделка еротик 1.25Соли за Вана с панделка кокос 1.25Соли за Вана с панделка лавандула 1.25

Соли за Вана с панделка лимон 1.25Соли за Вана с панделка Манго 1.25Соли за Вана с панделка мед 1.25Соли за Вана с панделка мента 1.25Соли за Вана с панделка портокал 1.25Соли за Вана с панделка роза 1.25Соли за Вана с панделка хвойна 1.25Соли за Вана с панделка чаено дърво 1.25Соли за Вана с панделка Ябълка 1.25Хининова вода Спрей 2.36Хининова вода +Коприва 1.02Хининова вода +Репей 1.02

Вазелин Регенериращ 5.98Вазелин за пети 2.98Вазелин Изгаряне с розов конкрет 3.08Вазелин Крака пети лакти 2.98Вазелин Ръце крака 2.98Вазелин Устни лице 3.08Гел с/у акне 4.99Крем -гел антибакт. акне 4.99Крем защитен 5.40Крем избелващ дневен 4.99крем избелващ нощен 5.56Пирин Антицелулитен крем 8.40Пирин Балсам за тяло 6.29Пирин ББ крем 12.40Пирин Дневен крем 5.56Пирин Измиващ гел за лице 5.76Пирин маска за лице 5.98Пирин матиращ крем 6.30

Пирин Нощен крем 5.56Пирин Околоочен гел 5.82Пирин Околоочен крем 5.30Пирин Серум 7.10Пирин Скраб за лице 5.56Пирин Ств.клетки крем Дневен 7.93Пирин Ств.клетки крем Нощен 8.14Пирин Ств.клетки крем околоочен 7.32Пирин Тоалетно мляко за лице 5.87Пирин Тоник за лице 3.80Рой Бос дневен крем 5.26Рой Бос нощен крем 5.26Рой Бос околоочен крем 5.15Рой Бос Тоалетно мляко 4.74Серум Избелващ 7.62Тоник акне 4.68Тоник Избелващ 3.77Щифт акне 3.60

ÁÈËÅ - 3%

ÏÅÐÔÅÊÒ - 3%çàçäðàâèòåë 3 в 1 2.095 В 1 1.90активен 2.09Бързосъхнещ Топ лак 1.89горчив лак п/в гризане на нокти 2.09емулсия за отстраняване на кожички 2.09за меки нокти с вит.F 2.09за неравни нокти 2.09интензивен блясък 1.89Исушител 1.89калциев гел 2.09масло за нокти 2.09матиращ 2.09полираща емулсия за нокти и кожички 2.09против цепене и набраздяване 1.95регенерираща база 2.09Топ лак 2.09Балсам за устни х12 9.48

Кюрета 0101 2.39Ленти за депилация х25 2.59Нагревател 19.98Ножичка 11002 за нокти права 2.90Ножичка 11004 за кожички 2.90Нокторезачка 603 1.80Нокторезачка oбикн.N602 1.50Нокторезачка голяма 2.40Патрон натурална мед 100мл 2.70Патрон шоколад 100мл 2.70Пемза РС-12 с четка и дръжка 2.09Пила 02 7см 1.39Пила 5см 1.26Пила Пясъчна 1.20Пила Сапфир 09 1.19Пила стъклена малка 4.99Пинсета 405 извита метална 1.20Пинсета ТА 402 извита златиста 1.80Пинсета ТА 402 права златиста 1.80

Сапун Катранен 60г 0.53Сапун Коприва 60г 0.53Сапун Невен 60г 0.53Сапун Пилинг кестен 0.53Сапун Против акне със невен 60г 0.53

Сапун Против акне със смрадлика 60г 0.53Сапун Серен 60г 0.53Сапун Смрадлика 60г 0.53Сапун Хума 60г 0.53