19
50 . diabetologické dny 50 . diabetologické dny 10. – 12. dubna 2014 Luhačovice PROGRAM www.diadny2014.cz www.diab.cz

50 diabetologické dny15.00 – 17.00 BLOK 3. IMUNOGENETIKA A VARIA /Kinosál/ předsedající: B. Bendlová, D. Gašperíková 15.00 – 15.15 Enterovirová RNA v longitudinálně

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 50 diabetologické dny15.00 – 17.00 BLOK 3. IMUNOGENETIKA A VARIA /Kinosál/ předsedající: B. Bendlová, D. Gašperíková 15.00 – 15.15 Enterovirová RNA v longitudinálně

50.diabetologické dny

50.diabetologické dny10. – 12. dubna 2014Luhačovice

PROGRAMwww.diadny2014.czwww.diab.cz

Page 2: 50 diabetologické dny15.00 – 17.00 BLOK 3. IMUNOGENETIKA A VARIA /Kinosál/ předsedající: B. Bendlová, D. Gašperíková 15.00 – 15.15 Enterovirová RNA v longitudinálně

- 03 -- 02 -

OBSAH

Organizační a programový výbor kongresu 3

Organizační sekretariát kongresu 3

Všeobecné informace 4

Informace k aktivní účasti 6

Schéma odborného programu 7

Odborný program 8

Postery 16

Pracovní den Sekce sester ČDS 24

Firemní symposia 26

Seznam partnerů a vystavujících společností 31

Plánky výstavních prostor 32

Vystavující firmy 34

Prezident kongresuprof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

Organizační a programový výborprof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBAprof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D.doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Organizační sekretariát kongresuGALÉN-SYMPOSION s.r.o.Břežanská 10, 100 00 Praha 10 tel.: 222 518 535www.diadny2014.cze-mail: [email protected]

Hana Středová – organizace kongresue-mail: [email protected]

Miroslava Kubátová – organizace kongresu, firmye-mail: [email protected]

Veronika Múková – organizace kongresue-mail: [email protected]

Pavel Dubitzký – registracee-mail: [email protected]

50. DIABETOLOGICKÉ DNYpořádá ČESKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ve spolupráci se SLOVENSKOU DIABETOLOGICKOU SPOLEČNOSTÍ

Městský dům kultury ELEKTRA LuhačoviceMasarykova 950, Luhačovice

10. – 12. dubna 2014

Page 3: 50 diabetologické dny15.00 – 17.00 BLOK 3. IMUNOGENETIKA A VARIA /Kinosál/ předsedající: B. Bendlová, D. Gašperíková 15.00 – 15.15 Enterovirová RNA v longitudinálně

- 05 -- 04 -

VŠEOBECNÉ INFORMACE

MÍSTO A DATUM KONÁNÍ KONGRESU

Městský dům kultury ELEKTRA, LuhačoviceMasarykova 950, 763 26 Luhačovice10. – 12. dubna 2014

Registrace: registrační stan před MěDK ELEKTRAJednací sály: sál RONDO – 1. patro

Kinosál – přízemíPosterová sdělení: prostory A a BVýstava firem: přízemí (prostory I, II, III), foyer a salonek před

přednáškovým sálem v 1. patře (prostor IV) Občerstvení: přízemí (prostory II, III), foyer v 1. patře (prostor IV), stan

SESTERSKÁ SEKCE

XX. pracovní setkání sekce sesterSpolečenský dům Luhačovice, Lázeňské nám. 436, 763 26 Luhačovice11. dubna 2014

Registrace: foyer Společenského domu (přízemí)Jednací sály: Konferenční sál – 1. patro

Hudební salonek – 1. patroPosterová sdělení: foyer před Konferenčním sálem

(postery lze vyvěsit v pátek 11. 4. od 7.00 do 9.00 hod.)Výstava firem: foyer před Konferenčním sálemObčerstvení: foyer Společenského domu (přízemí)

REGISTRACE

Po celou dobu konání kongresu je registrace umístěna ve velkoplošném stanu předMěDK ELEKTRA

Registrační hodinystředa 9. 4. 2014 11.00 – 19.00 hodinčtvrtek 10. 4. 2014 8.00 – 18.00 hodinpátek 11. 4. 2014 7.30 – 17.30 hodinsobota 12. 4. 2014 8.00 – 13.30 hodin

Registrační poplatky na místě:členové ČDS a SDS 800 Kčnečlenové 1 000 Kčsestry 500 Kčdoprovodná osoba 350 Kčstudenti 300 Kč

Jednodenní registrace:

lékaři 500 Kčsestry 400 Kč

Platba registračního poplatku na místě je možná pouze v hotovosti v CZK. Uhrazené registrační poplatky se v případě neúčasti nevracejí.

Registrační poplatek zahrnuje:� účast na odborném programu kongresu� kongresové materiály� volný vstup na výstavu firem� občerstvení o přestávkách a obědy

UBYTOVÁNÍ

Ubytování je zajištěno podle závazných přihlášek.V případě dotazů volejte prosím společnost: LMC - spol. s.r.o.Tel: 577 132 448, mob: 604 281 825Kontaktní osoba: JUDr. Marie Semelová

STRAVOVÁNÍ

Káva a lehké občerstvení se budou podávat v přízemí (prostory II, III) a ve foyeru v 1. patře (prostor IV), a to vždy v časech uvedených v programu.

Obědy budou servírovány v poledních přestávkách pouze na zahrádce u MěDK ELEKTRA a v registračním stanu. V případě špatného počasí bude kromě stanu otevřena také restaurace MěDK v 1. patře.

Výbor České diabetologické společnosti ČLS JEP neručí za produkty vystavovanév rámci firemních prezentací.

CERTIFIKÁTY

Certifikáty se budou vydávat u registrace v těchto časech:pátek 11. 4. 16.00 – 17.30 hod.sobota 12. 4. 8.00 – 13.30 hod.

Po skončení kongresu nebudou certifikáty zasílány poštou.

JMENOVKY

Každý účastník kongresu včetně vystavovatelů obdrží při registraci jmenovku(visačku), která ho opravňuje ke vstupu do kongresových prostor.

VIP, přednášející, předsedající, čestní členové ČDS a SDS, hosté kongresu lékařisestryvystavovatelé

Bez visaček nebude vstup povolen.

Page 4: 50 diabetologické dny15.00 – 17.00 BLOK 3. IMUNOGENETIKA A VARIA /Kinosál/ předsedající: B. Bendlová, D. Gašperíková 15.00 – 15.15 Enterovirová RNA v longitudinálně

- 07 -- 06 -

AKREDITACE

lékaři 18 kreditních bodů

sestry aktivní účast – přednáška, autor 10 kreditních bodůspoluautorství 5 kreditních bodůpasivní účast 4 kreditních bodů

PARKOVÁNÍ

Osobní automobily – na vyhrazeném parkovišti – ulice Nábřeží (za MěDK Elektra).Parkovací kartu je možno zakoupit u registrace – 60 Kč/24 hod.

DOPRAVA

Pro účastníky kongresu je v ranních a večerních hodinách zajištěna bezplatná autobusová kyvadlová doprava z hotelů Vyhlídka a Fontána k MěDK Elektra (výstupní stanice u pošty). Informace o jízdním řádu budou k dispozici u registrace a v hotelech.

INFORMACE K AKTIVNÍ ÚČASTI

JEDNACÍ JAZYK

Jednacím jazykem kongresu je čeština, slovenština a angličtina bez simultánníhopřekladu.

INFORMACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Sdělení prezentována pomocí PC (dataprojektor) předávejte, prosím, na těchtonosičích: CD, DVD, USB Flash.

Přednášky na médiích lze předávat technikům již od středy 9. 4. 2014 od 11.00 hod.,dále pak vždy nejpozději 60 min. před zahájením programu přednáškového bloku, vekterém bude Vaše sdělení prezentováno. V případě pozdějšího předání prezentacenemůžeme garantovat její bezproblémový průběh.

POSTERY

POSTEROVÁ SDĚLENÍ budou prezentována v elektronické formě na dotykovýchLCD obrazovkách.

Diskuse k posterovým sdělením bude probíhat v časech stanovených v odbornémprogramu (viz str. 16 – 23).

INFORMACE k aktivní účasti v rámci sesterské sekce (viz str. 24 – 25).

STŘ

EDA

9. D

UB

NA

2014

11.0

0 –

19.0

0re

gist

race

Měs

tský

dům

kul

tury

ELE

KTR

ASp

oleč

ensk

ý dů

mSá

l RO

ND

OKI

NO

SÁL

Konf

eren

ční s

ál 1

. pat

ro15

.00

–15

.50

SCH

ŮZE

OSD

A16

.00

–17

.00

SYM

POSI

UM

–Ta

keda

17.1

0 –

18.1

0SY

MPO

SIU

M –

Nov

o N

ordi

sk18

.15

–20

.00

SYM

POSI

UM

–Sa

nofi

ČTV

RTE

K 10

. dub

na 2

014

8.00

–18

.00

regi

stra

ceM

ěsts

ký d

ům k

ultu

ry E

LEKT

RA

Spol

ečen

ský

dům

Sál R

ON

DO

KIN

OSÁ

Lsp

oleč

ensk

é pr

osto

ry 1

. pat

ra a

sut

erén

u8.

30 –

8.40

ZAH

ÁJEN

Í8.

40 –

9.00

Před

ání C

en Č

DS

ČLS

JEP

9.00

–9.

30SY

LLAB

OVA

PŘE

DN

ÁŠKA

9.30

–10

.30

Před

nášk

y za

hran

iční

ch h

ostů

10.3

0 –

11.0

0pře

stá

vka

11.0

0 –

12.0

0B

LOK

1 –

TĚH

OTE

NST

VÍ A

DIA

BET

ES12

.00

–14

.00

pole

dní pře

stá

vka

12.0

0 –

13.0

0SY

MPO

SIU

M –

Boe

hrin

ger/

Lilly

13.0

0 –

14.0

0SY

MPO

SIU

M –

Astr

aZen

eca

14.0

0 –

15.0

0ŘÍ

ZEN

Á D

ISKU

SE U

PO

STER

Ů

14.0

0 –

15.0

0ŘÍ

ZEN

Á D

ISKU

SE U

PO

STER

Ů15

.00

–16

.30

BLO

K 2

–KO

MPL

IKAC

E15

.00

–17

.00

BLO

K 3

–IM

UN

OG

ENET

IKA

A VA

RIA

16.3

0 –

17.2

0SY

MPO

SIU

M –

MSD

17.0

0 –

18.0

0SC

ZE O

SAD

20.0

0 –

24.0

0G

ALA

VEČE

R ČD

S ČL

S JE

P

PÁTE

K 11

. dub

na 2

014

7.30

– 1

7.30

regi

stra

ceM

ěsts

ký d

ům k

ultu

ry E

LEKT

RA

Spol

ečen

ský

dům

Sál R

ON

DO

KIN

OSÁ

LSE

STE

RSK

Á SE

KCE

–Ko

nfer

enčn

í sál

1. p

atro

7.45

–8.

30SY

MPO

SIU

M –

Life

Sca

n/Jo

hnso

n&Jo

hnso

n7.

30 –

8.15

REG

ISTR

ACE

ve S

pole

čens

kém

dom

ě8.

30 –

10.3

0 B

LOK

4 –

LÉČB

A8.

30 –

10.3

0B

LOK

5 –

PATO

FYZI

OLO

GIE

8.15

–8.

20ZA

HÁJ

ENÍ P

RACO

VNÍH

O D

NE

10.3

0 –1

1.30

PLEN

ÁRN

Í SCH

ŮZE

ČD

S8.

20 –

10.0

5B

LOK

I –SE

STER

SKÁ

SEKC

E11

.30

–13

.00

pole

dní pře

stá

vka

11.3

0 –

13.0

0pole

dní pře

stá

vka

10.0

5 –

10.2

0pře

stá

vka

11.3

0 –

12.0

0 SY

MPO

SIU

M –

Nov

artis

11.2

0 –

10.3

5SY

MPO

SIUM

–Li

fe S

can/

John

son&

John

son

12.0

0 –

12.5

0SY

MPO

SIU

M –

Abbo

tt

10.3

5 –

11.3

0B

LOK

I –2.

čás

t13

.00

–15

.00

ŘÍZE

DIS

KUSE

U P

OST

ERŮ

13.0

0 –

15.0

0ŘÍ

ZEN

Á D

ISKU

SE U

PO

STER

Ů11

.30

–12

.00

pře

stá

vka –

sezn

ám

ení s p

oste

ry15

.00

–16

.30

BLO

K 6

–M

ETAB

OLI

SMU

S A

VARI

A

15.0

0 –

16.3

0SY

NDRO

M D

IABE

TICK

É NO

HY12

.00

–12

.3 0

BLO

K II

–ŘÍ

ZEN

Á D

ISKU

SE U

PO

STER

Ů16

.30

–16

.45

VLO

ŽEN

Á PŘ

EDN

ÁŠKA

–N

ovar

tis

12.3

0 –

13.3

0pře

stá

vka n

a o

běd

16.4

5 –

17.0

5VL

OŽE

PŘED

NÁŠ

KA –

Fres

eniu

s M

edic

al C

are

13.3

0 –

15.3

0B

LOK

III –

SEST

ERSK

Á SE

KCE

15.3

0 –

15.4

5D

ISK

US

E A

ZÁV

ĚR

SOB

OTA

12.

dub

na 2

014

8.00

–13

.30

regi

stra

ce /

výd

ej c

erti

fikát

ůM

ěsts

ký d

ům k

ultu

ry E

LEKT

RA

Sál R

ON

DO

KIN

OSÁ

L8.

30 –

11.3

0PO

STG

RAD

UÁL

NÍ B

LOK

11.3

0U

KON

ČEN

Í 50.

DIA

BET

OLO

GIC

KYCH

DN

Ů

Page 5: 50 diabetologické dny15.00 – 17.00 BLOK 3. IMUNOGENETIKA A VARIA /Kinosál/ předsedající: B. Bendlová, D. Gašperíková 15.00 – 15.15 Enterovirová RNA v longitudinálně

- 09 -- 08 -

11.45 – 12.00 Recentní výsledky studie monitorující pomocí RT-CGMS výskythypoglykemických epizod u novorozenců diabetických matekK. Štechová, M. Černý, R. Brabec, I. Špálová, T. Ulmannová, D. Bartášková, K. Chaloupek, P. Zoban /Praha/

12.00 – 14.00 PO LEDNÍ PŘESTÁVKA

14.00 – 15.00 ŘÍZENÁ DISKUSE U POSTERŮ

Prostor A: P1-P10 Gestační diabetes, MODY, genetika a terapie diabetumoderují: O. Cinek, D. Čechurová

Prostor B: P11-P21 Hypoglykemie, kompenzace diabetumoderují: D. Janíčková Žďárská, R. Chlup

15.00 – 16.30 BLOK 2. Komplikace /Sál Rondo/předsedající: A. Jirkovská, J. Olšovský

15.00 – 15.15 Longitudinální sledování známek preklinické aterosklerózy u pacientek s diabetes mellitus 1. typuP. Piťhová, K. Štechová, J. Piťha, M. Kvapil /Praha/

15.15 – 15.30 Kvantifikace epidermálních nervových vláken u příjemcůpankreatu po 8 letech normoglykémieT. Havrdová, P. Bouček, L. Voska, A. Lodererová, F. Saudek, K. Lipár, C. Sommer /Praha/

15.30 – 15.45 Kardiovaskulární autonomní neuropatie ovlivňuje další osudnemocných s diabetem 1. typu. Desetileté sledováníS. Lacigová, J. Brožová, J. Tomešová, Z. Rušavý /Plzeň/

15.45 – 16.00 Význam časné relaxace levé srdeční komory pro vztahymezi glomerulární filtrací, NT-BNP s vybranými klinickými a hemodynamickými parametry u nekomplikovanýchnemocných s diabetes mellitus 2. typuM. Pecková, M. Horáčková, O. Schuck, J. Charvát, M. Kvapil /Praha/

16.00 – 16.15 Dlouhodobé zkušenosti s ambulantní léčbou lokálním podtlakem u pacientů se syndromem diabetické nohyR. Bém, A. Jirkovská, M. Dubský, V. Fejfarová, V. Wosková, A. Němcová, L. Řezaninová /Praha/

PROGRAM 50. DIABETOLOGICKÝCH DNŮ

10. – 12. dubna 2014, LuhačoviceNárodní diabetologický program 2012 – 2022

pod záštitou paní Ivany Zemanové, manželky prezidenta republiky

10. 4. 2014 ČTVRTEK

8.30 – 8.40 ZAHÁJENÍ /Sál Rondo/předsedající: T. Pelikánová, E. Martinka Úvodní slovo předsedů společností

8.40 – 9.00 Předání Cen České diabetologické společnosti ČLS JEP za nejlepší práce v oboru diabetologie za rok 2013.Čestné členství

9.00 – 9.30 SYLLABOVA PŘEDNÁŠKADiabetes u dětí a adolescentůZ. Šumník /Praha/

Zahraniční hostépředsedající: M. Anděl, J. Škrha

9.30 – 10.00 Postavení PPAR-gamma agonistů v léčbě diabetu v 2014G. Grunberger /Bloomfield Hills, Michigan/

10.00 – 10.30 Metformin in cancer prevention and treatmentM. Pollak /Mc Gill University, Montreal, Kanada/

10.30 – 11.00 PŘESTÁVKA

11.00 – 12.00 BLOK 1. Těhotenství a diabetes /Sál Rondo/předsedající: M. Kvapil, S. Lacigová

11.00 – 11.15 Alarmující výskyt GDM při použití stávajících i nových diagnostických kritériíK. Anderlová, H. Krejčí, P. Klusáčková, H. Benáková, V. Krejčí,M. Mráz, M. Haluzík /Praha/

11.15 – 11.30 Výsledky těhotenství žen s neodhaleným GDM dle nově doporučených kritériíH. Krejčí, K. Anderlová, P. Klusáčková, H. Benáková, V. Krejčí,M. Mráz, M. Haluzík /Praha/

11.30 – 11.45 Plazmatické hladiny thiaminu v těhotenství jsou snížené u žen s gestačním diabetemL. Pácal, V. Bartáková, A. Pleskačová, R. Kudláč, K. Kuricová, V. Dvořáková, J. Bělobrádková, J. Tomandl, K. Kaňková /Brno/

Page 6: 50 diabetologické dny15.00 – 17.00 BLOK 3. IMUNOGENETIKA A VARIA /Kinosál/ předsedající: B. Bendlová, D. Gašperíková 15.00 – 15.15 Enterovirová RNA v longitudinálně

- 11 -- 10 -

16.15 – 16.30 Mohou ovlivnit dědičné trombofilie restenózy po PTA u diabetiků?M. Dubský, A. Jirkovská, L. Pagáčová, R. Bém, V. Fejfarová, A. Němcová, J. Skibová /Praha/

15.00 – 17.00 BLOK 3. IMUNOGENETIKA A VARIA /Kinosál/předsedající: B. Bendlová, D. Gašperíková

15.00 – 15.15 Enterovirová RNA v longitudinálně odebíraných vzorcích krve od dětí s nejvyšším genetickým rizikem diabetes mellitus 1. typu a riziko vzniku ostrůvkové autoimunityO. Cinek, L. C. Stene, L. Kramná, G. Tapia, S. Oikarinen, T. Rasmussen, H. Hyöty, K. S. Rønningen /Praha/

15.15 – 15.30 Metylace DNA promotorové oblasti a hladina exprese mRNAgenu HLA DQA1 ve vztahu k diabetes mellitus 1. typuA. Kotrbová-Kozak, M. Zajacová, P. Čepek, E. Šilhová, A. Kratochvíl, M. Černá /Praha/

15.30 – 15.45 In vitro buněčná odpověď na diabetogenní autoantigeny u DM1 pacientů s různym protilátkovým profilemJ. Labiková, J. Včeláková, T. Ulmannová, L. Petruželková, S. Koloušková, K. Štechová /Praha/

15.45 – 16.00 Dva případy diabetické ketoacidózy u těžce dehydrato-vaných noncompliantních pacientů s HNF1A-MODY: Je časna změnu indikačních kritérií pro MODY diabetes?Š. Průhová, P. Dušátková, D. Neumann, E. Hollay, J. Lebl, O. Cinek, Z. Šumník /Praha/

16.00 – 16.15 Studium minimální prevalence de novo mutací v genech GCK,HNF1A and HNF4A: význam pro genetické testování MODYP. Dušátková, J. Staník, O. Cinek, L. Valentínová, M. Hučková,M. Škopková, L. Dušátková, D. Staníková, M. Pura, J. Lebl, I. Klimeš, Š. Průhová, D. Gašperiková /Praha/

16.15 – 16.30 Bilaterální ovarektomie může nepříznivě ovlivnit sacharidovýmetabolizmus ve srovnání s přirozeným průběhemmenopauzyM. Lejsková, J. Piťha, S. Adámková, O. Auzký, T. Adámek, E. Babková, Š. Alušík /Praha/

16.30 – 16.45 Vztah neuroaktivních steroidů a glukózové tolerance u pacientů s Alzheimerovou chorobou a zdravých seniorůM. Vaňková, D. Vejražková, P. Lukášová, O. Bradnová, G. Vacínová, K. Dvořáková, M. Hill, J. Včelák, B. Bendlová /Praha/

16.45 – 17.00 Hladiny adipokinů a inkretinů u nemocných s Alzheimerovou demencíJ. Včelák, D. Vejražková, M. Vaňková, P. Lukášová, O. Bradnová,K. Dvořáková, B. Bendlová /Praha/

17.00 – 18.00 Schůze OSAD /Kinosál/

11. 4. 2014 PÁTEK

8.30 – 10.30 BLOK 4. LÉČBA /Sál Rondo/předsedající: J. Perušičová, Z. Rušavý

8.30 – 8.45 Ovlivnění oxidačního stresu a zánětu manipulací s obsahemmakronutrientů v akutním dietním pokusu - pilotní studie.L. Brunerová, V. Šmejkalová, J. Potočková, M. Anděl /Praha/

8.45 – 9.00 Metabolická a humorální odpověď na dva izokalorické potravinové podněty s rozdílným složením makronutrientů u zdravých osob a nemocných s diabetem 2. typuL. Bělinová, H. Kahleová, H. Malínská, O. Topolčan, J. Vrzalová,O. Oliyarnyk, L. Kazdová, M. Hill, T. Pelikánová /Praha/

9.00 – 9.15 Vliv fyzické aktivity a akutní hyperglykémie během přerušeníléčby inzulínovou pumpou (CSII) u pacientů s diabetem 1. typuZ. Jankovec, H. Kůsová, M. Krčma, R. Fatková, Z. Rušavý /Plzeň/

9.15 – 9.30 Mutace v HNF-1 a HNF-4 genu podmiňuje u HNF1A/HNF4AMODY pacientů prodloužení t1/2 glibenklamidu, ne však glipiziduJ. Urbanová, M. Anděl, J. Potočková, J. Klíma, J. Macek, P. Ptáček, V. Maťoška, T. Kumštyřová, P. Heneberg /Praha/

9.30 – 9.45 Neintervenční projekt PROROKM. Kvapil /Praha/

9.45 – 10.00 Průběh a dosažení cílových hodnot glykémií ve spánku a bdělém stavu, v zaměstnání a době odpočinku, v pracovníchdnech a o víkendu – analýza porovnávající záznamy CGMS u pacientů s diabetes mellitus 1. typuJ. Brož, V. Doničová, J. Urbanová, D. Janíčková Žďárská, M. Brabec /Praha/

10.00 – 10.15 Vliv transplantovaných Langerhansových ostrůvků na okolníjaterní tkáňJ. Kříž, E. Fábryová, D. Jirák, A. Gálisová, M. Cahová, Z. Papáčková, E. Sticová, F. Saudek /Praha/

10.15 – 10.30 ePOET2: exploatace dat z projektu POET2D. Janíčková Žďárská, M. Kvapil, J. Suchopár /Praha/

Page 7: 50 diabetologické dny15.00 – 17.00 BLOK 3. IMUNOGENETIKA A VARIA /Kinosál/ předsedající: B. Bendlová, D. Gašperíková 15.00 – 15.15 Enterovirová RNA v longitudinálně

- 13 -- 12 -

8.30 – 10.30 BLOK 5. PATOFYZIOLOGIE /Kinosál/předsedající: M. Haluzík, K. Kaňková

8.30 – 8.45 Adipokín zink- 2-glykoproteín významně moduluje metabolickýfenotyp tukového tkaniva a je asociovaný s citlivosťou organizmu na účinky inzulínuM. Baláž, B. Ukropcová, Z. Janáková, M. Sůrová, T. Kurdiová, A. Penesová, M. Vlček, A. Kiss, R. Imrich, I. Klimeš, D. Gašperíková, C. Wolfrum, J. Ukropec /Bratislava/

8.45 – 9.00 Úbytek hmotnosti zlepšuje adipogenní kapacitu lidskýchpreadipocytů a jejich sekreční profilL. Rossmeislová, L. Mališová, J. Kračmerová, M. Tencerová, Z. Kováčová, M. Koc, M. Šiklová-Vítková, N. Viquerie, D. Langin, V. Štich /Praha/

9.00 – 9.15 Vliv intermitentní hypoxie na rozvoj glukózové intolerance, inzulínové rezistence a pankreatické dysfunkce v myšímmodelu obstrukční spánkové apnoeJ. Polák, M. Weiszenstein, E. Bajaníková, N. M. Punjabi, L. A. Shimoda /Praha/

9.15 – 9.30 Solubilní receptor konečných produktů pokročilé glykace(sRAGE) souvisí s indexem oxidačního stresu u pacientů s diabetemJ. Škrha jr., J. Šoupal, M. Kalousová, R. Míková, M. Prázný, /Praha/

9.30 – 9.45 Vegani mají nižší sérové hladiny hepcidinu a prohepcidinunež populace stravující se bez omezeníJ. Gojda, K. Balušikova, J. Potočkova, J. Kovař, M. Anděl /Praha/

9.45 – 10.00 Metabolické účinky omega-3 fosfolipidů u obézních myší navysokotukové dietěM. Rossmeisl, J. Pavlišova, O. Kuda, K. Bardova, P. Flachs, B. Staňkova, E. Tvrzicka, J. Kopecky /Praha/

10.00 – 10.15 Působení kombinovaného podávání n-3 polynenasycenýchmastných kyselin a pioglitazonu na metabolickou flexibilituJ. Kopecký jr., J. Veleba, P. Janovská, O. Kuda, M. Bryhn, J. Kopecký, T. Pelikánová /Praha/

10.15 – 10.30 Vliv frekvence jídel na složení mastných kyselin v sérovýchfosfolipidech u diabetiků 2. typuH. Kahleová, H. Malínská, L. Kazdová, L. Bělinová, M. Hill,T. Pelikánová /Praha/

10.30 – 11.30 Plenární schůze ČDS /Sál Rondo/

11.30 – 13.00 POLEDNÍ PŘESTÁVKA

13.00 – 15.00 ŘÍZENÁ DISKUSE U POSTERŮ

13.00 – 14.00 Prostor A: P22-P31 Syndrom diabetické nohy, komplikacemoderují: P. Piťhová, V. Fejfarová,

14.00 – 15.00 Prostor A: P32-P41 Technologie, variabilita glykémií moderují: T. Edelsberger, J. Hradec

13.00 – 14.00 Prostor B: P42-P51Metabolismus, metabolický syndrom moderují: J. Ukropec, M. Cahová

14.00 – 15.00 Prostor B: P52-P60Terapie, bariatrie, transplantace moderují: M. Matoulek, J. Kříž

15.00 – 16.30 BLOK 6. METABOLISMUS A VARIA /Sál Rondo/předsedající: Š. Svačina, A. Šmahelová

15.00 – 15.15 Vliv trvání diabetu na klinické a laboratorní ukazatele ve třechepidemiologických šetřeních v České republice (2002-2013)J. Škrha, J. Kryza /Praha/

15.15 – 15.30 Pětileté trendy ve výskytu hypertenze a diabetu – data z výzkumu výskytu obezity v ČRŠ. Svačina, M. Matoulek, J. Lajka, R. Piecha /Praha/

15.30 – 15.45 Kombinovaný trénink u pacientů s metabolickým syndromem po akutní koronární příhoděH. Svačinová, V. Mrkvicová, M. Spáčilová, J. Siegelová, P. Dobšák /Brno/

15.45 – 16.00 Dva roky po bariatrické operaci: extrémně obézní diabetičky 2. typuO. Bradnová, V. Hainer, J. Včelák, B. Sedláčková, P. Šrámková,M. Fried, B. Bendlová, J. Vrbíková, M. Kunešová /Praha/

16.00 – 16.15 Vliv laparoskopické plikace žaludku na tělesnou hmotnost,metabolickou kompenzaci a hormonální profil u obézních pacientů s diabetes mellitus 2. typu: výsledky po 12měsících sledování

Page 8: 50 diabetologické dny15.00 – 17.00 BLOK 3. IMUNOGENETIKA A VARIA /Kinosál/ předsedající: B. Bendlová, D. Gašperíková 15.00 – 15.15 Enterovirová RNA v longitudinálně

- 15 -- 14 -

9.30 – 10.00 Spánek a jeho poruchy při diabetes mellitusJ. Polák, M. Pretl /Praha/

10.00 – 10.30 Minerálová, kostní a cévní porucha (CKD-MBD) u diabetiků v predialýzeS. Dusilová Sulková /Hradec Králové/

10.30 – 11.00 Nová diagnostická kriteria pro gestační diabetesK. Andělová, D. Čechurová /Praha/

11.00 – 11.30 Používání CGM v klinické praxi /vložená přednáška společnosti Medtronic/M. Prázný, J. Šoupal /Praha/

UKONČENÍ 50. DIABETOLOGICKÝCH DNŮ

Organizační výbor odborného programu:

Terezie PelikánováAlexandra Jirkovská

Milan KvapilSilva LacigováZdeněk Rušavý

Jan ŠkrhaAlena Šmahelová

Michal Anděl

P. Kaválková, M. Mráz, K. Doležalová, M. Urbanová, P. Trachta, M. Kosák, J. Drápalová, A. Cinkajzlová, R. Piecha, Z. Lacinová, D. Haluzíková, Š. Slabá, M. Fried, Š. Svačina, M. Haluzík /Praha/

16.15 – 16.30 Kvalita života, míra depresivity a jídelní zvyklosti před a po bariatrické operaciT. Hrachovinová, J. Herlesová, J. Skibová /Praha/

15.00 – 16.30 SYNDROM DIABETICKÉ NOHY /Kinosál/ Podiatrická sekce diabetologické společnosti – Co přinesl poslední rokpředsedající: S. Lacigová, R. Bém

15.00 – 15.10 Aktuality v podiatrické sekci - Národní diabetologický program, podiatrické ambulanceA. Jirkovská, P. Piťhová /Praha/

15.10 – 15.40 Přehled zajímavých podiatrických publikací za poslední rokNovinky v lokální léčbě P. PiťhováTechnologie v diagnostice a léčbě syndromu diabetické nohyV. FejfarováDiagnostika a terapie kostní nemoci R. Bém

15.40 – 16.00 Ambulantní chirurgie nohyB. Sixta, K. Navrátil

16.00 – 16.20 Vybrané kazuistiky z kurzu pro sestry v podiatriiR. Srdínková, M., Faltusová

16.20 – 16.30 Závěrečná diskuse

12. 4. 2014 SOBOTA

8.30 – 11.30 POSTGRADUÁLNÍ BLOK /Sál Rondo/předsedající: M. Kvapil, E. Račická, J. Rybka

Vyhodnocení posterové sekce – předání diplomů autorům

8.30 – 9.00 Diabetik v sepsi - úskalí diagnózy, léčba a rekonvalescenceS. Solař, J. Jirkovská, J. Venerová, M. Zavoral /Praha/

9.00 – 9.30 Aktuality v antibiotické terapii J. Beneš /Praha/

Page 9: 50 diabetologické dny15.00 – 17.00 BLOK 3. IMUNOGENETIKA A VARIA /Kinosál/ předsedající: B. Bendlová, D. Gašperíková 15.00 – 15.15 Enterovirová RNA v longitudinálně

- 17 -- 16 -

7. Nová mutace v genu BLK u MODYX rodiny K. Roženková, L. Nitkulincová, P. Dušátková, E. Vávrová, Š. Průhová /Praha/

8. Nová mutace v inzulínovém genu vedoucí k posunu čtecího rámce u české rodiny s diabetem L. Dušátková, Š. Průhová, J. Vosáhlo, P. Dušátková, K. Veselá, O. Cinek,J. Lebl /Praha/

9. DNA diagnostika syndrómov MIDD a MELAS na Slovensku M. Škopková, I. Mašindová, L. Valentínová, J. Staník, L. Varga, M. Hučková, D. Daniš, Slovenská skupina pre štúdium MIDD/MELAS, M. Profant ,I. Klimeš, D. Gašperíková /Bratislava/

10. Účinok cvičenie-imitujúceho koktejlu na expresiu Fndc5 a sekréciuirisínu v primárnych bunkách ľudského kostrového svalu T. Kurdiová, M. Baláž, A. Mayer, D. Maderová, M. Srbecký, V. Belan, Ch. Wolfrum, J. Ukropec, B. Ukropcová /Bratislava/

---------------------------------------------------------------------------------------

Hypoglykemie, kompenzace diabetu Prostor B: P11-P21 moderují: D. Janíčková Žďárská, R. Chlup

11. Analýza závislosti vybraných charakteristik hypoglykémií u pacientůs diabetes mellitus 1. typu – výsledky dotazníkového šetření – pilotnístudie D. Janíčková-Žďárská, J. Brož, J. Urbanová, M. Brabec, J. Polák /Praha/

12. Inzulinom u nemocné s diabetes mellitus 2. typu D. Vrzalová, D. Číhalíková, L. Zarivnijová, V. Konečný, V. Procházka /Olomouc/

13. Vliv hypoglykemie na vybrané geny, jejichž expresi zvyšuje hyperglykemie L. Pácal, K. Kuricová, K. Kaňková /Brno/

14. Novorozenec s hyperinzulinemickými hypoglykémiemi způsobenýmiHNF4A mutací, která vznikla de-novo B. Obermannová, P. Dušátková, K. Roženková, Š. Průhová, Z. Šumník, J. Lebl /Praha/

15. Příčiny dekompenzace DM 1. typu u dospívající pacientky – kazuistika Š. Slabá, E. Kravarová, M. Prázný /Praha/

POSTERY

10. 4. 2014 ČTVRTEK

14.00 – 15.00 ŘÍZENÁ DISKUSE U POSTERŮ

Prostor A: P1-P10 Gestační diabetes, MODY, genetika a terapie diabetu moderují: O. Cinek, D. Čechurová

Prostor B: P11-P21 Hypoglykemie, kompenzace diabetu moderují: D. Janíčková Žďárská, R. Chlup

---------------------------------------------------------------------------------------

Gestační diabetes, MODY, genetika a terapie diabetu Prostor A: P1-P10moderují: O. Cinek, D. Čechurová

1. Téměř 300 těhotenství v Registru gravidit žen s pregestačním diabetes mellitus D. Čechurová, I. Haladová, Z. Jankovec, M. Krčma, S. Lacigová, Z. Rušavý /Plzeň/

2. Hmotnostní přírůstky během těhotenství u pacientek s gestačním diabetem P. Lukášová, D. Vejražková, M. Vaňková, O. Bradnová, J. Včelák, K. Andělová, H. Krejčí, B. Bendlová /Praha/

3. Gestační diabetes mellitus: predikční faktory inzulinoterapie I. Haladová, D. Čechurová, S. Lacigová, Z. Rušavý /Plzeň/

4. Hormonální odpověď tukové a gastrointestinální tkáně na orálníglukózový toleranční test (OGTT) u gestačních diabetiček a pacientekse syndromem polycystických ovárií B. Bendlová, M. Vaňková, O. Bradnová, D. Vejražková, P. Lukášová, J. Vrbíková, S. Stanická, J. Včelák /Praha/

5. Asociace polymorfismu rs10830963genu MTNR1B s gestačním diabetem D. Vejražková, P. Lukášová, M. Vaňková, O. Bradnová, J. Včelák, V. Cirmanová, K. Andělová, H. Krejčí, B. Bendlová/Praha/

6. Mutačné spektrum v géne pre glukokinázu (GCK) a prevalenciamonogénového diabetu GCK-MODY na Slovensku L. Valentínová, J. Staník, M. Hučková, M. Sůrová, Slovenská skupinalekárov pre štúdium MODY, I. Klimeš, D. Gašperíková /Bratislava/

Page 10: 50 diabetologické dny15.00 – 17.00 BLOK 3. IMUNOGENETIKA A VARIA /Kinosál/ předsedající: B. Bendlová, D. Gašperíková 15.00 – 15.15 Enterovirová RNA v longitudinálně

- 19 -- 18 -

13.00 – 14.00 Syndrom diabetické nohy, komplikace Prostor A: P22-P31 moderují: P. Piťhová, V. Fejfarová

22. Může imunomodulace ovlivnit hojení diabetických ulcerací? V. Fejfarová, A. Jirkovská, M. Dubský, J. Vydláková, A. Sekerková, A. Tomešová, J. Franeková, V. Petkov, R. Bém, V.Wosková, M. Kučerová,J. Skibová /Praha/

23. Význam kvantitativní ultrasonometrie calcaneu pro diagnostiku charcotovy neuropatické osteoartropatie ve srovnání s denzitometriípáteře a kyčle A. Němcová, A. Jirkovská, R. Bém, M. Dubský, V. Fejfarová, V. Wosková /Praha/

24. Senzitivita jednotlivých neinvazivních metod detekujících ischémiidolních končetin u diabetiků ve srovnání s angiografickými nálezy J. Jirkovská, J. Venerová, S. Solař, J. Skibová, A. Jirkovská, L. Fialová, L. Vedralová, M. Zavoral /Praha/

25. Senzitivita stimulačních testů při transkutánní oxymetrii v diagnos-tice ischémie u pacientů se syndromem diabetické nohy J. Venerová, J. Jirkovská, J. Skibová, L. Fialová, L. Vedralová, S. Solař, M. Zavoral /Praha/

26. Třífázová scintigrafie značenými leukocyty u pacientů se syndromemdiabetické nohy O. Lang, I. Kuníková /Praha/

27. Léčba rozsáhlého defektu pahýlu po amputaci levé dolní končetiny v nadkolení P. Kudlová, P. Xinopulos, R. Chlup, R. Kaňa, J. Keprtová /Olomouc/

28. Chronická žilní insuficience a syndrom diabetické nohy P. Piťhová, P. Hellerová, M. Kvapil /Praha/

29. Diferenciální diagnostika kožních onemocnění na nohou diabetiků J. Pecová, J. Havránková, J. Juračková, V. Slonková /Brno/

30. MicroRNA jako nový biomarker v diagnostice diabetes mellitus a karcinomu pankreatu P. Škrha, J. Hajer, M. Anděl, A. Hořínek /Praha/

31. Nealkoholová jaterní steatóza u pacientů s diabetes mellitus 2. typua metabolickým syndromem v České republice T. Vařeka, K. Dvořák, R. Brůha, M. Zeman /Praha/

16. Prevalence gastrointestinálních obtíží u pacientů s diabetes mellitus,vliv věku, pohlaví, kompenzace a délky trvání diabetu na rozvojtěchto obtíží Š. Malá, M. Pipková, J. Šťovíček, J. Kulhánková, V. Lánská, M. Kvapil /Praha/

17. Vliv postprandiální glykémie na mobilitu žaludku M. Honka, M. Pipková, Š. Malá, J. Šťovíček, M. Krčma /Praha/

18. Night-eating syndrom je jednou z příčin dekompenzace diabetes mellitus - kazuistika A. Kratochvíl, L. Trešlová, M. Anděl /Praha/

19. Ambulantní desetibodový glykemický profil a HbA1c – jak často a proč se vyšetřuje R. Chlup, H. Zálešáková, E. Ďurajková, J. Zapletalová, J. Bartek /Olomouc/

20. Dekompenzace diabetu mellitu 2. typu po nasazení exemestanu u muže s anamnézou duktálního karcinomu prsu Z. Foglarová, P. Hellerová, E. Hollay /Praha/

21. Vliv hyperglykemie na metylaci promotoru a transkripci genu RAGE in vitro a in vivo A. Pleskačová, K. Kuricová, L. Pácal, K. Kaňková /Brno/

---------------------------------------------------------------------------------------

11. 4. 2014 PÁTEK

13.00 – 15.00 ŘÍZENÁ DISKUSE U POSTERŮ

13.00 – 14.00 Prostor A: P22-P31 Syndrom diabetické nohy, komplikacemoderují: P. Piťhová, V. Fejfarová

14.00 – 15.00 Prostor A: P32-P41 Technologie, variabilita glykémiímoderují: T. Edelsberger, J. Hradec

---------------------------------------------------------------------------------------

13.00 – 14.00 Prostor B: P42-P51 Metabolismus, metabolický syndrom moderují: J. Ukropec, M. Cahová

14.00 – 15.00 Prostor B: P52-P60 Terapie, bariatrie, transplantacemoderují: M. Matoulek, J. Kříž

---------------------------------------------------------------------------------------

Page 11: 50 diabetologické dny15.00 – 17.00 BLOK 3. IMUNOGENETIKA A VARIA /Kinosál/ předsedající: B. Bendlová, D. Gašperíková 15.00 – 15.15 Enterovirová RNA v longitudinálně

- 21 -- 20 -

13.00-14.00 Metabolismus, metabolický syndrom Prostor B: P42-P51 moderují: J. Ukropec, M. Cahová

42. Mechanismy rozvoje poruchy sekrece inzulínu a inzulínové senzitivityu modelu diabetu 2. typu M. Cahová, Z. Berková, T. Olejár, V. Němcová, L. Alan, H. Daňková, E. Páleníčková, Z. Papáčková, L. Kazdová, J. Kovář, P. Ježek, F. Saudek/Praha/

43. Vliv L-karnitinu na parametry metabolického syndromu u hereditárněhypertriacylglycerolemických potkanů V. Škop, J. Trnovská, H. Malínská, P. Chrastina, E. Páleníčková, Z. Papáčková, M. Cahová, L. Kazdová /Praha/

44. Vliv hyperglykémie a dyslipidémie na hladiny dikarbonylů a glutathionu u experimentálních modelů diabetu a metabolickéhosyndromu H. Malínská, L. Kazdová /Praha/

45. Adiponectin/leptin ratio in obese patients with type 1 diabetes mellitusF. Musil, V. Bláha, A. Tichá, R. Hyšpler, M. Haluzík, J. Lesná, A. Šmahelová, L. Sobotka /Hradec Králové/

46. Adipocytární protein vázající mastné kyseliny (A-FABP) a markeryendoteliální dysfunkce u dyslipidemických jedinců D. Karásek, H. Vaverková, Z. Fryšák, J. Orság, D. Novotný, M. Halenka, L. Slavík /Olomouc/

47. Vliv omega-3 polynenasycených mastných kyselin na aktivituinkretinového systému J. Pavlišová, M. Rossmeisl, J. Kopecký /Praha/

48. Syrovátkové proteiny významně zvyšují inzulínovou sekreci u pacientů s diabetes mellitus 2. typu E. Wildová, J. Potočková, M. Anděl /Praha/

49. Silymarin ve formě mikronizovaných extraktů nebo fytozomů příznivěovlivňuje poruchy asociované s metabolickým syndromem J. Trnovská, O. Oliyarnyk , V. Škop, H. Malínská, L. Kazdová /Praha/

50. Abnormality thiaminového metabolismu přispívají k progresi diabetické nefropatie V. Dvořáková, K. Kuricová, L. Pácal, Z. Marčanová, J.Tomandl, J. Svojanovský, D. Krusová, J. Olšovský, J. Bělobrádková, J. Řehořová, K. Kaňková /Brno/

14.00 – 15.00 Technologie, variabilita glykémií Prostor A: P32-P41 moderují: T. Edelsberger, J. Hradec

32. Jak si vybrat glukometr a jak ho otestovat? D. Springer/Praha/

33. Léčba kontinuální podkožní infuzí inzulínu z pohledu diabetologického centra K. Loyková, O. Krystyník, V. Loyková, R. Chlup, J. Gajdová, D. Číhalíková,D. Cibíčková, V. Procházka /Olomouc/

34. Studie SOLOSTAR prokázala vysoký stupeň spokojenosti pacientů s používáním předplněného inzulínového pera SoloStar v České republice T. Edelsberger, M. Policar, D. Pospíšilová, J. Psottová, J. Houdová /Krnov/

35. Případová studie telemonitoringu diabetičky I. typu v průběhutěhotenství P. Koranda, K. Andělová, M. Anděl, J. Potůček, T. Korč /Praha/

36. Interaktivní nový nutriční software v diabetologii – naplňuje standardyČDS? První zkušenosti z diabetologické - obezitologické ambulanceP. Cikl, T. Petr /Ivančice/

37. Léčba diabetiků 2. typu pomocí inzulínové pumpy, vliv na mikrocirkulaci J. Brožová, S. Lacigová, J. Tomešová, Z. Rušavý /Plzeň/

38. Mikrovaskulární komplikace u pacientů s diabetes mellitus 2. typumanifestovaným mezi 30. a 45. rokem s trváním diabetes mellitus nad 30 let na základě hodnocení inzulinosekrece a kompenzace M. Čecháková, A. Kratochvíl, M. Anděl /Praha/

39. Pokročilá glykace u diabetu 1. typu souvisí s poruchoumikrovaskulární reaktivity J. Šoupal, J. Škrha jr., J. Škrha, M. Flekač, M. Prázný /Praha/

40. Vliv glykemické variability na expresi genů uplatňujících se v patogenezi tkáňového poškození vyvolaného hyperglykemií K. Kuricová, L. Pácal, V. Dvořáková, J. Šoupal, M. Prázný, K. Kaňková /Brno/

41. Glykemická variabilita a vaskulárne komplikácie u pacientov s diabetes mellitus typu 2. M. Čaprnda, D. Mesárošová, B. Krahulec /Bratislava/

Page 12: 50 diabetologické dny15.00 – 17.00 BLOK 3. IMUNOGENETIKA A VARIA /Kinosál/ předsedající: B. Bendlová, D. Gašperíková 15.00 – 15.15 Enterovirová RNA v longitudinálně

- 23 -- 22 -

58. Vývoj metody pro spolehlivé stanovení Langerhansových ostrůvků ve štěpu D. Habart, J. Švihlík, P. Girman, Z. Berková, K. Zacharovová, J. Kříž, E. Fabryová, Z. Papáčková, M. Cahová, J. Kybic, F. Saudek /Praha/

59. Úloha perivaskulární tukové tkáně při rozvoji proliferativních cévníchonemocněníJ. Ždychová, I. Králová Lesná, J. Malušková, L. Janoušek, S. Čejková, L. Kazdová /Praha/

60. Vliv krátkodobého podání klasického a atypického antipsychotika na alteraci endokrinní funkce tukové tkáně u laboratorního potkana H. Kotolová, K. Horská, M. Karpíšek, K. Adamcová, P. Suchý /Brno/

51. Aktivace transkripčního faktoru Nrf2 esterem kyseliny fumarovézmírňuje oxidační stres a metabolické poruchy u spontánně hypertenzních potkanů s transgenní expresí lidského C-reaktivníhoproteinu O. Oliyarnyk, J. Trnovská, V. Škop, H. Malinská, L. Kazdová, M. Pravenec /Praha/

---------------------------------------------------------------------------------------

14.00 – 15.00 Terapie, bariatrie, transplantace Prostor B: P52-P60 moderují: M. Matoulek, J. Kříž

52. Vliv frekvence jídel na kvalitu života, Beckovo skóre deprese a jídelníchování u diabetiků 2. typu H. Kahleová, L. Bělinová, M. Hill, T. Pelikánová /Praha/

53. Charakteristika metabolické flexibility s využitím perorální aplikaceMCT oleje u morbidně obézních diabetiků 2. typu J. Lesná, A. Tichá, R. Hyšpler, M. Paclíková, M. Kubíčková, V. Bláha, L. Sobotka, A. Šmahelová /Hradec Králové/

54. Laparoskopická plikace žaludku snižuje systémový zánět a modulujezánětlivou reakci v tukové tkáni u obézních pacientů s diabetes mellitus 2. typu J. Drápalová, P. Kaválková, K. Doležalová, M. Urbanová, P. Trachta, Z. Lacinová, M. Čechová, D. Haluzíková, M. Fried, Š. Svačina, M. Mráz, M. Haluzík /Praha/

55. Srovnání efektu bariatrických výkonů na hmotnost a kompenzaci diabetu M. Matoulek, A. Sadílková, Š. Svobodová, R. Hvižď, D. Michalský, P. Sucharda, Š. Svačina /Praha/

56. Sérové koncentrace a mRNA exprese markeru makrofágové aktivace CD163 u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a obezitou: vliv nízkokalorické diety a laparoskopické plikace žaludku M. Mráz, A. Cinkajzlová, J. Drápalová, P. Kaválková, K. Doležalová, P. Trachta, M. Kosák, M. Matoulek, J. Jahodová, R. Pavlovičová, M. Čechová, Z. Lacinová, Š. Svačina, M. Haluzík /Praha/

57. Vliv kmenových buněk na vaskularizaci arteficiálních skeletůurčených pro buněčné transplantace D. Jirák, A. Gálisová, E. Fabryová, E. Dovolilová, J. Kříž, M. Hájek, F. Saudek /Praha/

Page 13: 50 diabetologické dny15.00 – 17.00 BLOK 3. IMUNOGENETIKA A VARIA /Kinosál/ předsedající: B. Bendlová, D. Gašperíková 15.00 – 15.15 Enterovirová RNA v longitudinálně

- 25 -- 24 -

SEZNÁMENÍ S POSTERY

2. BLOK

Koordinátoři: Jaroslava Kreuzbergová, Milada Koukalová

12.00 – 12.30 Řízená diskuse k posterům Zkušenosti s používáním kanyl pro CSII v Diabetologickém centru FN Plzeň Ivana Kobrová, Marie Jandová

Nejčastější chyby a omyly při léčbě inzulínovou pumpouRenáta Říhánková

Kompliance pacientů při odlehčování defektu končetiny Pavla Kudlová, Pavel Xinopulos, Rudolf Chlup, Jana Keprtová, Jitka Ponížilová

Hojení diabetické nohy pomocí přípravků Cutimed Miluše Fialková, Martina Faltusová, Vladimíra Fejfarová

12.30 – 13.30 přestávka na oběd

3. BLOK

Koordinátoři: Kateřina Čechová, Renáta Říhánková

13.30 – 13.45 Měření glykemií z alternativních míst Marta Klementová, Vladimíra Havlová, Petr Bouček

13.45 – 14.00 Doporučení pro výběr typu kanyl Hana Kůsová

14.00 – 14.15 Chyby a omyly při aplikaci inzulínu Gabriela Tomášková

14.15 – 14.30 Diabetická dieta a vývoj diabetu mellitu po bariatrické operaci Aneta Sadílková

14.30 – 14.45 Diabetes a dentální hygiena – domácí a profesionální Marie Dlouhá

14.45 – 15.00 Snižování infekce v ráně pomocí ozonové terapie u syndromu diabetické nohy Ludmila Řezaninová, Kamila Kuželová, Robert Bém

15.00 – 15.15 Metody terapie funkčních poruch v oblasti nohy u diabetiků Vladimír Holoubek, Jana Vašková

15.15 – 15.30 Kvalita života pacienta po transplantacích Miroslava Fajnová, Leona Křepelková, Ema Vávrová

15.30 – 15.45 diskuse

Závěr pracovního dne

Pracovní den Sekce sester ČDS při 50. diabetologických dnech v Luhačovicích

11. dubna 2014, Luhačovice

Pořadatel: Sekce sester České diabetologické společnosti Mediální partner: časopis Sestra v diabetologii, Nakladatelství GEUM, s.r.o

PROGRAM 7.30 – 8.15 Registrace

8.15 – 8.20 Zahájení pracovního dne Renáta Říhánková

1. BLOK

Koordinátoři: Renáta Říhánková, Jitka Andrášková

8.20 – 8.45 20 let Sekce diabetologických sester ČDS Jaroslava Kreuzbergová

8.45 – 9.10 Edukace včera, dnes a zítra Alexandra Jirkovská

9.10 – 9.35 Využití software při hodnocení selfmonitoringu glykémieMartin Prázný

9.35 – 9.50 Využití moderních technologií v diabetologii Hana Nováková

9.50 – 10.05 Hypoglykémie – limitace dobré kompenzace diabetu Milada Koukalová

10.05 – 10.20 přestávka

10.20 – 10.35 Minisymposium společnosti Life Scan/Johnson&Johnson

10.35 – 10.50 Názor účastníků pracovního dne Sekce sester ČDS na vědomosti a dovednosti sester v oblasti diabetologie a edukace a na vznik nového studijního oboru Pavla Kudlová

10.50 – 11.05 Vliv DM na stav dutiny ústní Zuzana Zouharová

11.05 – 11.20 Sacharidy, diabetická dieta a zubní kaz Jana Eliášová

10.20 – 11.30 diskuse

11.30 – 12.00 přestávka

Page 14: 50 diabetologické dny15.00 – 17.00 BLOK 3. IMUNOGENETIKA A VARIA /Kinosál/ předsedající: B. Bendlová, D. Gašperíková 15.00 – 15.15 Enterovirová RNA v longitudinálně

- 27 -- 26 -

FIREMNÍ SYMPOSIA

9. 4. 2014 STŘEDA

16.00 – 17.00 Takeda /Sál Rondo/

Novinky v léčbě diabetu 2. typu: Alogliptin a jeho fixní kombinace s metforminem nebo pioglitazonem

1. Alogliptin: klinická datadoc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

2. Alogliptin a jeho ovlivnění kardiovaskulární morbidity a mortality – studie Examineprof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC

3. Fixní kombinace Gliptin/Pioglitazon. Pro jaké pacienty je tato terapie nejvhodnější?prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

4. Diskusní panel na téma „role gliptinů a pioglitazonu v ovlivnění kardiovaskulární morbidity a mortality u diabetiků 2. typu“moderuje: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC, doc. MUDr. MartinPrázný, CSc., Ph.D., prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

17.10 – 18.10 Novo Nordisk /Sál Rondo/Hranice možností současných inzulinů….a potřeby pacientů

17.10 Zahájení ing. Daniela White, Novo NordiskVictoza® film, 4 roky zkušeností v ČR

Odborný program

17.15 Úvodprof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

17.20 Hypoglykémie – noční můra nemocného s diabetemprof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., IKEM Praha

17.35 Posune Tresiba® hranice možností současných inzulínů?doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D. III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN Hradec Králové

17.50 …a potřeby pacientů – podpora edukace novýmiedukačními materiályprof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., IKEM Praha

18.00 Závěrečná diskuzeprof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBAInterní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

UkončeníMgr. Lucie Cikrtová, Novo Nordisk

18.15 – 20.00 Sanofi /Společenský dům/

Lyxumia – Každý pacient je originálpředsedající: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

10. 4. 2014 ČTVRTEK

12.00 – 13.00 Boehringer/Lilly /Sál Rondo/

Jak můžeme být v léčbě diabetu úspěšnějšípředsedající: prof. George Grunberger

prof. George Grunbergerprof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBAdoc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

13.00 – 14.00 AstraZeneca /Sál Rondo/

Inovativní trendy v léčbě diabetu 2. typupředsedající: prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.

16.30 – 17.20 MSD /Sál Rondo/

Měníme Směr Diabetupředsedající: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.Sitagliptin a včasná léčba diabetu

prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACPLipidy v ordinaci diabetologa

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBASitagliptin - referenční lék pro diabetologii

Page 15: 50 diabetologické dny15.00 – 17.00 BLOK 3. IMUNOGENETIKA A VARIA /Kinosál/ předsedající: B. Bendlová, D. Gašperíková 15.00 – 15.15 Enterovirová RNA v longitudinálně

- 29 -- 28 -

11. 4. 2014 PÁTEK

7.45 – 8.30 Life Scan/Johnson&Johnson /Sál Rondo/

Objevte skrytou příležitost pozitivního přístupu k selfmonitoringu

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBAprof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.as. MUDr. Jan Brožas. MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.

11.30 – 12.00 Novartis /Sál Rondo/

Jak se změnila léčba DM2 za posledních 5 let?

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.

12.00 – 12.50 Abbott /Sál Rondo/

Komplexní léčba diabetiků: snižování reziduálního KV rizika a novinky v glukometrech předsedající: doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Reziduální riziko a možnosti jeho ovlivňovánídoc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Mikrovaskulární komplikace – zaměřeno na diabetickouretinopatiidoc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Nové vlastnosti osobního glukometru – signalizace trendu doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

16.30 – 16.45 Novartis /Sál Rondo/

MUDr. Daniela Vysloužilová, Ph.D., Oční klinika FN Brno BohuniceRozšíření dostupnosti léčby pro pacienty s diabetickýmmakulárním edémem

16.45 – 17.05 Fresenius Medical Care /Sál Rondo/

Diabetik v ordinaci nefrologa: Jak dál?prim. MUDr. Petr Táborský, Dialyzační středisko NephroCare,Praha 4 - Krč

POZNÁMKY

Page 16: 50 diabetologické dny15.00 – 17.00 BLOK 3. IMUNOGENETIKA A VARIA /Kinosál/ předsedající: B. Bendlová, D. Gašperíková 15.00 – 15.15 Enterovirová RNA v longitudinálně

- 31 -- 30 -

Generální partneři

Zlatí partneři

Stříbrní partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

SEZNAM PARTNERŮ A VYSTAVUJÍCÍCH SPOLEČNOSTÍ

A. IMPORT. CZABBOTTAlfa WassermannAstraZenecaBerlin - Chemie / A. MenariniBioferm CZBiovendorBoehringer Ingelheim & LillyBTLČDS ČLS JEPElekta, s.r.o.F&N dodavateléFresenius Medical CareHartmann RicoInterchemia/GenericonIrelKrka ČRLeon ShoesLife Scan/Johnson&JohnsonMedistaMedonetMedtronicMerckMSDMTEMylanNatic

NovartisNovatinNovo NordiskPilník (Bohemia Crystal Přerov)Promedica Praha Group a.s.ROCHE Diabetes CareSanofiSunPharmTakedaViderisWoerwag Pharma

Mediální partneři

dm2t.cz – hlavní mediální partnerActa MedicinaeAmbit MediaDIA Styl GeumMaxdorf Mladá FrontaPromediamotion RemediaSolen Tigis

Všem partnerům a vystavovatelům děkujeme za účast a podporu!

Page 17: 50 diabetologické dny15.00 – 17.00 BLOK 3. IMUNOGENETIKA A VARIA /Kinosál/ předsedající: B. Bendlová, D. Gašperíková 15.00 – 15.15 Enterovirová RNA v longitudinálně

- 33 -- 32 -

PLÁNKY VÝSTAVNÍCH PROSTOR PLÁNKY VÝSTAVNÍCH PROSTOR

hlav

ní vc

hod

výst

avní

pro

stor

Ivý

stav

ní p

rost

or II

výst

avní

pro

stor

III

disc

o

vých

od

vých

od

šatn

a

prvn

í pat

ro

wc

REGI

STRA

CEre

gist

račn

í sta

nvc

hod

výst

avní

pro

stor

IVpř

edná

škov

ý sál

Ron

do

post

erov

á se

kce

AP1

– P

10, P

22 –

P31

, P32

– P

41

gale

rie

post

erov

á se

kce

BP1

1 –

P21,

P42

– P

51, P

52 –

P60

Kino

sál

hlav

ní vs

tup

disc

owc

bar

p o d i u m

1. PATROPŘÍZEMÍ

Page 18: 50 diabetologické dny15.00 – 17.00 BLOK 3. IMUNOGENETIKA A VARIA /Kinosál/ předsedající: B. Bendlová, D. Gašperíková 15.00 – 15.15 Enterovirová RNA v longitudinálně

- 35 -- 34 -

VYSTAVUJÍCÍ FIRMY VYSTAVUJÍCÍ FIRMYvý

stav

ní p

rost

or

cate

ring

vých

od

vých

od

hlav

ní vc

hod

rest

aura

cevý

stav

ní p

rost

or I

výst

avní

pro

stor

IIvý

stav

ní p

rost

or II

I

2

disc

o

šatn

aW

C

p e c

6 3 17

2721

19

8

37

10

29

3616

32

11 17

18 1233

345

15

3913

22

289

bar

30

14

838

MED

IÁLN

ÍPA

RTNE

ŘI

40

Výstavní prostor IV (1. patro před přednáškovým sálem + salonek)Výstavní prostor I, II, III (přízemí)

výst

avní

pro

stor

cate

ring

disc

o

23

před

nášk

ový s

ál R

ondo

WC

25

2 31

4

431

20

3526

hlav

ní vs

tup

stro

p 2,

3

24

FIRMY výstavníprostor

1 A.IMPORT II2 Abbott IV3 Alfa Wassermann II4 AstraZeneca IV5 Berlin-Chemie III6 Bioferm II7 Biovendor II8 Boehringer

Ingelheim&Lilly I9 BTL III10 ČDS ČLS JEP II11 Elekta III12 F&N dodavatelé III13 Fresenius Medical Care III14 Hartmann Rico II15 Glenmark Pharmaceuticals III16 Interchemia/Genericon III17 Irel III18 Krka ČR III19 Leon Shoes II20 Life Scan,

Johnson & Johnson IV21 Medista II22 Medonet III23 Medtronic IV24 Merck IV25 MSD IV26 MTE IV27 Mylan II28 Natic III29 Novartis I30 Novatin II31 Novo Nordisk IV32 Pilník II33 Promedica Praha Group III34 ROCHE Diabetes Care III35 Sanofi IV36 SunPharm I37 Takeda II38 Videris III39 Woerwag Pharma III40 Maxdorf II

Mediální partneři

DiaStyl IIIGeum IIIMladá Fronta IIIRemedia IIISolen IIITigis III

Page 19: 50 diabetologické dny15.00 – 17.00 BLOK 3. IMUNOGENETIKA A VARIA /Kinosál/ předsedající: B. Bendlová, D. Gašperíková 15.00 – 15.15 Enterovirová RNA v longitudinálně

Hotel VyhlídkaPozlovice 206

Lázeňský hotel Palacenám. 28. října 441

Spa&wellness hotel AlexandriaMasarykova 567

Orea Hotel Fontána Jurkovičova alej 857

nám. 28. října

Hotel Luha Jurkovičova alej 858

Lázeňský penzion Forst Zatloukalová 247

Lázeňský penzion RivieraPod Kamennou 401

Vila Pod lipamiLázeňské náměstí 95

Lázeňský hotel MiramareBezručova 338

Wellness hotel Jurkovičův důmLázeňské náměstí 109

Vila Alpská RůžeLázeňské náměstí 170

Wellness hotel PohodaVáclavíkova 203

Lázeňský a wellness hotel Niva II.Antonína Václavíka 336

Wellness hotel AmbraSolné 1055

Garni hotel Jestřabí Leoše Janáčka 238

Dům B. SmetanyLázeňské náměstí 308

LUHAČOVICE