6th Monthly

  • View
    277

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

exam

Text of 6th Monthly

High School DepartmentRamos Campus6th Monthly Exam in Araling Panlipunan Third YearName: __________________________________Year & Section: _________________ Date : _______General Instructions: Read the instructions carefully and avoid making erasures.I. Multiple Chioce. Piliin ang tamang sagot sa mga sumusunod na tanong at isulat ang titik bago ang bilang. (Rx1 = 10 pts.)1. Anong inobasyon ng pagpipinta ang nabuo sa Panahon ng Renasamiento?a. b. Pagamit ng simbolismoc. Pagamit sa mga aral ng relihiyond. Pagamit ng geometric figurese. Pagamit ng kulay2. 3. Ang pangunahing ideya ng Utopia ni Thomas Moore?a. Ang kasamaan ay natural dahil sa pagiging korap ng tao.b. Ang kapayapaan ay isang ideya lamang.c. Dapat magaling mamuno ang mga lider sa kanyang mga sinasakupan.d. Ang pamahalaan ay kumukuha ng kapangyarihan sa pagkakasundo sa lipunan.4. Alin sa mga sumusunod ang pagkakaiba ng Medieval Europe at Renaissance.a. Ang gawang Renaissance ay hindi na dumadaan sa Santo Papa.b. Paglipat ng Old Testatment patungong New Testamentc. Pagamit ng bato kaysa kahoy.d. Nagpapakita sa kongkretong bagay kaysa mga ideya ng mga tao.5. Ang Humanismo ay kontra sa Gitnang Panahong ng Europa dahil:a. Binabalewala ang awtoridad ng Simbahan.b. Paglilinang ng sining lalo na sa pagpipinta.c. Pagbabalewala sa kapangyarihan ng Simbahan.d. Pinapakita ang kagalingan ng isang tao.6. Ang kaugalian sa simbahan na naging dahilan sa pagsibol ng Repormasyong hinihingi ni Martin Luther sa Simbahan?a. b. Nepotismoc. Prostitusyond. Indulhensiyae. Ekskomunisasyon7. 8. Ayon kay John Huss, sino ang tunay na pinuno ng simbahan at hindi ang Santo Papa.a. b. Mariac. Moisesd. Hesuse. Caesar9. 10. Sa kaniya ipinangalan ang kontinenteng Amerika.a. b. Christopher Columbusc. Amerika Vespuccid. Amerigo Santiagoe. Amerigo Vespucci11. 12. Dalawang bansa na nangunguna sa paglalayag at pananakop sa ika 4 na siglo.a. b. Espanya at Portugalc. Alemanya at Britannyad. Inglatera at Pransiyae. Espanya at Olandes13. 14. Sistemang pangkabuhayan ng nakabatay sa pribadong pagmamay-ari ng industriyal ng isang tao o korporasyon. a. b. Komunismoc. Kapitalismod. Sosyalismoe. Pasismo15. 16. Ang digmaan na naganap sa pagitan ng Britanya at ng 13 kolonya ng Amerika.a. b. American Revolutionc. American Civil Ward. World War IIe. First Continental Congress

II. Identification. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa patlang bago ang bilang. (R x1 = 20 pts)1. Ang kahulugan ng salitang Renaissance.2. Paniniwala na taliwas sa opisyal na itinuturo ng isang relihiyon.3. Bansang nagsimula ang Renaissance sa Europa.4. Kahulugan ng Utopia ni Thomas Moore.5. Mga Gawa ni Michelangelo Buonarrotti.6. 7. Tawag ni Cristopher Columbus sa dalawang kontinente ng America.8. Unang nakaikot sa buong mundo.9. Prinsipyo mg hindi pakikialam ng pamahalaan sa kalakalan.10. Nakaimbento ng unang telepono.11. Mga gawa ni William Shakespeare12.

13. 14. Unang anak na babae ni Henry VII kay Catherine of Aragon.15. Bayad o donasyon para sa kaligtasan ng kaluluwa.III. Ibigay ang pangalan ng mga sumusunod at ibigay kung sino ang gumawa .( 5 pts. Each = 20 pts.)

IV. Punan ng tamang ruta ng mga sumusunod na mga manlalakbay sa Panahon ng Eksplorasyon at Kolonisyon.Gumamit ng ITIM sa panlalakbay ni Bartolomew Diaz, BUGHAW sa panlalakbay ni Vasco Da Gama, BERDE kay Christopher Columbus at PULA kay Ferdinand Magellan at Sebatian Del Cano. Lagyan ng Label. ( 5 pts. Each = 20)

The greatest thing on earth is just to love and be loved in return Christian ( MOULIN ROUGE)

High School DepartmentRamos Campus6th Monthly Exam in Araling Panlipunan Grade 7Name: __________________________________Year & Section: ______________________Teacher: _________________________________Date: ______________________________General Instructions: Read the instructions carefully and avoid making erasures. I. Multiple Choice. Piliin ang tamang sagot sa mga sumusunod at isulat ang titik bago ang bilang. (Rx2=20)1. Kalian nakamit ng Pilipinas ang kalayaan?a. b. 4 July 1776c. 4 July 1946d. 14 August 1947e. 1 January 19842. 3. Aling bansa ang sumakop sa Pilipinas pagkatapos ng mga Espanyol?a. b. Olandesc. Alemanyad. Estados Unidose. Hapon4. 5. Aling bansa ang sumakop sa Pilipinas sa panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig?a. b. Olandesc. Alemanyad. Estados Unidose. Hapon6. 7. Ang halalan na napagkasunduan ng mga nagsipagdalo na marapat nang palitan ang Katipunan ng isang rebolusyonaryong pamahalaan.a. b. Kumbensiyong Tejerosc. Unang Proklamasyong Halaland. First Filipino Congresse. Batas Jones8. 9. Bagong kaayusan na nais itatag ng Japan para sa silangang Asya.a. b. Kapisanan sa Paglilingkod sa Bagong Pilipinasc. Greater East Asia Co- Prosperity Sphered. Asia For Asianse. Hukbo Laban sa Mga Hapon10. 11. Ang lugar na pinagsimulan ng Digmaang Pilipino-Amerikano.a. b. Blockhouse No. 7c. Pasong Tiradd. Pugad Lawine. Azcarraga St. Tondo Manila12. 13. Ang proklamasyon ni Pangulong McKinley na nagpairal ng kapangyarihan ng America sa Pilipinas.a. b. Batas Jonesc. Benevolent Assimilationd. Commonwealth Acte. Acta de Naic14. 15. Ang kauna-unahang Amerikanong gobernador heneral.a. b. Wesley Merrittc. Elwell Otisd. Arthur McArthure. William Howard Taft16. 17. Kilala bilang Ang Utak ng Rebolusyon.a. b. Artemio Ricartec. Antonio Lunad. Apolinario Mabinie. Emilio Aguinaldo18. 19. Ang lider ng pwersang Pilipino sa labanan sa Cebu.a. b. Heneral Artemio Maxilomc. Heneral Arcadio Maxilomd. Heneral Antonio Maxilome. Leon KilatII. III. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat sa patlang ng tamang sagot. ( Rx1=10 pts.)1. Kinikilala ng Spain ang kasarinlan ng Cuba at inilipat din nito sa America ang pamamahala sa Pilipinas, Puerto Rico, at Guam kapalit ang halagang $20 000 000.2. Noong ika-21 ng Disyembre 1898, ipinalabas ni Pangulong McKinley ang proklamasyong pagpapairal ng kapangyarihan ng Amerika sa Pilipinas.3. Siya ang nagsasakrispisyo kasama ang 56 na sundalo sa pagpapatakas kay Emilio Aguinaldo.4. Pinaslang sa Cabanatuan ng mga kasapi ng hukbo ng Kawit.5. Mga sundalong taga-Pampanga na nakipagsabwatan sa mga Amerikano upang madakip si Aguinaldo.6. Ang pagbabawal sa pagbabandera ng watawat sa Pilipinas.7. Ang tinaguriang pinakaunang presidente sa Republika ng Pilipinas.8. Dalawang batas na prinoklama ng Amerikano upang masupil ang Nasyonalismo9. Ng mga Pilipino10. Ang Ikalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas.

IV. Punan ng sagot ang mga kahon. Ibigay ang kaibahan ng pamumuno ng Amerikano sa mga Espanyol. (20 pts)ASPETOESPANYOLAMERIKANO

ASPETONG PANG-EKONOMIYA

ASPETONG POLITIKAL

ASPETONG PAGPAPANIWALA

ASPETONG SOSYO-KULTURAL

V. Sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. ( Content 3 , Neatness 1, grammar 1) (10 pts)1. Kung ikaw ay papipiliin, susumpa ka ba ng katapatan sa Amerika o mas nanaisin mong ipatapon sa ibang lugar? Bakit?

2. Bakit kailangang maging mapanuri sa mga posibleng solusyon sa isang suliranin?

You should hope for Courage and Try for Honor..Michael Oher ( The Blind Side)