7.12.2016 PROSPEKT ZA PONUDBO DELNIC HRANILNICE ?· Prospekt za ponudbo delnic Hranilnice LON d.d.,…

Embed Size (px)

Text of 7.12.2016 PROSPEKT ZA PONUDBO DELNIC HRANILNICE ?· Prospekt za ponudbo delnic Hranilnice LON...

7.12.2016

PROSPEKT ZA PONUDBO DELNIC HRANILNICE

LON D.D., KRANJ JAVNOSTI

Hranilnica LON d.d., Kranj

Prospekt za ponudbo delnic Hranilnice LON d.d., Kranj javnosti

1

KAZALO VSEBINE

POVZETEK PROSPEKTA ......................................................................................................................................................... 7

Oddelek A UVOD IN OPOZORILA ..................................................................................................................................... 7

Oddelek B IZDAJATELJ...................................................................................................................................................... 7

Oddelek C VREDNOSTNI PAPIRJI .................................................................................................................................. 12

Oddelek D TVEGANJA ..................................................................................................................................................... 14

Oddelek E PONUDBA....................................................................................................................................................... 15

OPREDELITEV POJMOV IN OKRAJAV ............................................................................................................................... 26

1. OSEBE, ODGOVORNE ZA VSEBINO PROSPEKTA .................................................................................................... 31

2. ZAKONITI REVIZORJI ................................................................................................................................................... 32

3. SPLONE INFORMACIJE ............................................................................................................................................. 33

3.1. Pomembne informacije o Prospektu ..................................................................................................................... 33

3.2. Podatki, vkljueni v Prospekt ................................................................................................................................ 34

4. IZBRANE FINANNE INFORMACIJE............................................................................................................................ 35

4.1. Pomembneji podatki o poslovanju in nekateri kazalniki poslovanja Hranilnice ................................................... 35

4.2. Izjava o gibljivih sredstvih ...................................................................................................................................... 36

4.3. Izkaz kratkoronih sredstev ................................................................................................................................... 36

4.4. Kapitalizacija in zadolenost ................................................................................................................................. 37

4.5. Interes fizinih in pravnih oseb, ki sodelujejo pri Ponudbi ..................................................................................... 39

4.6. Razlogi ponudbe in uporaba prihodkov ................................................................................................................. 39

5. DEJAVNIKI TVEGANJA ................................................................................................................................................. 43

5.1. Tveganja, povezana z zunanjimi dejavniki ............................................................................................................ 43

5.2. Tveganja, povezana s poslovanjem Izdajatelja..................................................................................................... 45

5.3. Tveganja, povezana z Novimi delnicami ............................................................................................................... 49

6. INFORMACIJE O DELNICAH, KI SO PREDMET PONUDBE........................................................................................ 50

6.1. Obstojee delnice Izdajatelja ................................................................................................................................ 50

6.2. Nove delnice, ki so predmet ponudbe po tem Prospektu ...................................................................................... 51

6.3. Glasovalne pravice ................................................................................................................................................ 52

6.4. Pravica do dividende in preostalega premoenja Izdajatelja v primeru steaja ali likvidacije ............................... 52

6.5. Prednostna pravica do novo izdanih delnic ........................................................................................................... 53

6.6. Prenosljivost delnic ............................................................................................................................................... 54

6.7. Sklepi, pooblastila in odobritve na katerih bodo izdane Nove delnice .................................................................. 54

6.8. Priakovani datum izdaje Novih delnic .................................................................................................................. 54

6.9. Obvezni predpisi glede ponudb za odkup in prodajo delnic .................................................................................. 54

6.10. Prevzemne ponudbe za lastniki kapital Izdajatelja .............................................................................................. 54

6.11. Informacije o davkih .............................................................................................................................................. 54

7. POGOJI PONUDBE NOVIH DELNIC ............................................................................................................................. 60

7.1. Pogoji ponudbe, priakovan asovni razpored in postopek sprejema ponudbe ................................................... 60

Prospekt za ponudbo delnic Hranilnice LON d.d., Kranj javnosti

2

7.2. Nart porazdelitve in dodelitve .............................................................................................................................. 68

7.3. Oblikovanje in razkritje emisijske cene ................................................................................................................. 71

7.4. Prodaja in odkup prve izdaje Novih delnic ............................................................................................................ 72

8. SPREJEM DELNIC V TRGOVANJE IN UREDITEV TRANSAKCIJ ............................................................................... 73

8.1. Predvideno in preteklo trgovanje z delnicami Izdajatelja na organiziranem trgu .................................................. 73

8.2. Stabilizacija ........................................................................................................................................................... 73

8.3. Informacije o dosedanjih aktivnostih Izdajatelja v zvezi s ponudbo Novih delnic .................................................. 73

9. PRODAJA DELNIC S STRANI IMETNIKOV .................................................................................................................. 75

9.1. Prodaja obstojeih delnic s strani imetnikov ......................................................................................................... 75

9.2. Dogovori o blokadi ................................................................................................................................................ 75

10. STROKI IN PRIHODKI V ZVEZI S PONUDBO NOVIH DELNIC ............................................................................ 76

10.1. Ocena skupnih strokov ponudbe Novih delnic .................................................................................................... 76

10.2. Ocena skupnega izkupika iz naslova ponudbe Novih delnic ............................................................................... 76

11. REDENJE OZIROMA RAZVODENITEV ................................................................................................................. 77

12. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI S PONUDBO NOVIH DELNIC, INFORMACIJE TRETJIH OSEB IN IZJAVA STROKOVNJAKOV IN DEKLARACIJE O VSEH INTERESIH ................................................................................................. 78

12.1. Svetovalci .............................................................................................................................................................. 78

12.2. Druge revidirane informacije ................................................................................................................................. 78

12.3. Izjave oziroma poroila strokovnjakov .................................................................................................................. 78

12.4. Informacije tretjih oseb .......................................................................................................................................... 78

13. PODATKI O IZDAJATELJU ....................................................................................................................................... 79

13.1. Osnovne info

Recommended

View more >