of 57 /57
KOD KURSUS : UKP 1061 NAMA KURSUS : TULISAN JAWI PRA SYARAT : TIADA SINOPSIS Pendedahan kepada para pelajar tentang sejarah tulisan jawi. Penekanan terhadap para pelajar dalam menguasai Sistem Ejaan Jawi yang mutakhir serta mengusai kemahiran asas menulis tulisan Khat Jawi. Memberi pendedahan kepada para pelajar tentang asas penulisan Jawi dan Khat dengan mengadakan bengkel dan ceramah. Mengenal dan mempratikkan strategi pengajaran dan pembelajaran Jawi di sekolah. Pendedahan kepada pelajar tentang kepelbagaian Tulisan Khat Jawi. OBJEKTIF 1. Mempertahankan kemahiran menulis dan membaca tulisan jawi. 2. Dapat mengenali dan membezakan segala bentuk tulisan 3. Menyayangi dan mencintai khazanah bangsa KANDUNGAN KURSUS 1. Sejarah dan perkembangan tulisan jawi

7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

Embed Size (px)

Text of 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

Page 1: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

KOD KURSUS                    :               UKP 1061

NAMA KURSUS                 :               TULISAN JAWI

PRA SYARAT                     :               TIADA

SINOPSIS

Pendedahan kepada para pelajar tentang sejarah tulisan jawi. Penekanan terhadap para pelajar dalam menguasai Sistem Ejaan Jawi yang mutakhir serta mengusai kemahiran asas menulis  tulisan Khat Jawi. Memberi pendedahan kepada para pelajar tentang asas penulisan Jawi dan Khat dengan mengadakan bengkel dan ceramah. Mengenal dan mempratikkan strategi pengajaran dan pembelajaran Jawi di sekolah. Pendedahan kepada pelajar tentang kepelbagaian Tulisan Khat Jawi.

OBJEKTIF

1.       Mempertahankan kemahiran menulis dan membaca tulisan jawi.

2.       Dapat mengenali dan membezakan segala bentuk tulisan

3.       Menyayangi dan mencintai khazanah bangsa

KANDUNGAN KURSUS

1.       Sejarah dan perkembangan tulisan jawi

2.       Bentuk-bentuk tulisan jawi

3.       Kemahiran menulis

4.       Tulisan khat

 

TENAGA PENGAJAR

Page 2: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

Mohd Fauzi Bin Ariffin PTj : Pusat Islam, UPSI 012-3555604

 

Tulisan Jawi (UKP 1061)  

Tulisan Jawi

Tulisan Jawi digunakan di Batu Bersurat Terengganu, menunjukkan

pengaruh Islam di Tanah Melayu.

Tulisan Jawi (توليس��ن ج��اوي) adalah satu seni penulisan yang telah

wujud berabad-abad lamanya di Nusantara. Kemunculannya berkait

secara langsung dengan kedatangan agama Islam ke Nusantara.

Tulisan Jawi berasal dari tulisan Arab dan merupakan huruf-huruf Arab

yang dimasukkan ke dalam sistem penulisan bahasa Melayu. Tulisan

Jawi adalah tulisan rasmi bagi negara Brunei dan digunakan meluas di

Malaysia, Filipina dan Indonesia.

Page 3: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

Sejarah

Tulisan Jawi adalah antara tulisan terawal yang pernah ditemui. Tulisan

ini telah berkembang sejak zaman Kerajaan Islam Pasai kemudian

disebarkan ke Kerajaan Melaka, Kerajaan Johor dan juga Aceh pada

abad ke-17. Bukti kewujudan tulisan ini di Malaysia adalah dengan

terjumpanya Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 702H atau

1303M manakala tulisan Rumi yang paling awal ditemui adalah pada

akhir kurun ke-19. Ini menunjukkan tulisan Jawi telah sampai ke negara

ini lebih awal berbanding tulisan Rumi. Tulisan Jawi merupakan tulisan

rasmi bagi Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu semasa penguasaan

British. Kini tulisan ini digunakan dalam urusan agama Islam dan adat

istiadat Melayu yang kebanyakkannya di Johor, Kedah, Kelantan, Perlis,

dan Terengganu.

Pada zaman dahulu, tulisan jawi memainkan peranan penting dalam

masyarakat. Ia digunakan sebagai perantara penting dalam semua

urusan pentadbiran, adat istiadat dan perdagangan. contohnya

digunakan dalam perjanjian-perjanjian penting antara pihak-pihak di-

Raja Melayu dengan pihak-pihak berkuasa Portugis, Belanda dan

Inggeris. Selain itu, Pemasyhuran Kemerdekaan 1957 bagi negara

Malaysia antara lain juga tertulis dalam abjad Jawi.

Abjad

Page 4: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

Bukti bertulis mengenai Pengisytiharan Kemerdekaan Tanah Melayu

yang ditulis dalam bahasa Melayu bertulisan Jawi.

Dokumen Pemasyhuran Kemerdekaan 1957 telah ditulis dalam dua

bahasa iaitu bahasa Melayu yang ditulis Jawi dan bahasa Inggeris..

Berikut adalah jadual bagi huruf-huruf dalam tulisan Jawi.

Nama Bentuk huruf Padanan Rumi

Page 5: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

Tungga

l

Awal

kata

Tengah

kata

Akhir

kata

alif ا     ا a

ba ب ب ـب ـب b

ta ت ت ـت ـت t

sa ث ث ـث ـث s, (th)

jim ج ج ـج ـج j

ha ح ح ـح ـح h, (ḥ)

ca چ چ ـچ ـچ c

kha خ خ ـخ ـخ kh

dal د     ـد d

zal ذ     ـذ z, (dh)

ra ر     ـر r

zai ز     ـز z

sin س س ـس ـس s

syin ش ش ـش ـش sy

sad ص ص ـص ـص s, (ṣ)

dad ض ض ـض ـض d, (ḍ)

ta ط ط ـط ـط t, (ṭ)

za ظ ظ ـظ ـظ z, (ẓ)

Page 6: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

ain ع ع ـعـ ـعawal: a, i, u; akhir:

k, (‘)

ghain غ غ ـغـ ـغ gh

nga ڠ ـڠ ـڠـ ڠـ ng

fa ف ف ـف ـف f

pa ڤ ڤ ـڤ ـڤ p

qaf ق ق ـق ـق k, q, (q)

kaf ك ك ـك ـك k

ga ڬ ـڬ ـڬـ ڬـ g

lam ل ل ـل ـل l

mim م م ـم ـم m

nun ن ن ـن ن n

wau و     ـو w, u, o

va ۏ     ۏـ v

ha ه ه ـه ه h

ya ي ي ـيـ ي y, i, e taling

ye ى     ـى e pepet hujung

nya ڽ پـ ـپـ ڽـ ny

hamzah ء     ءawal: gugur; akhir:

k, (’)

ta marbutahة     ـة t, h, (ṯ)

Page 7: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

Catatan:

1. Latar belakang berwarna merah jambu menunjukkan huruf yang unik dalam

tulisan Jawi dan tiada dalam tulisan Arab.

2. Huruf di dalam kurungan ialah padanan untuk transliterasi.

Contoh

Nama-nama hari dalam tulisan Jawi

Isnin اثنين

Selasa ثالث

Rabu رابو

Khamis خميس

Jumaat جمعة

Sabtu سبتو

Ahad احد

Page 8: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

Bacaan lanjut

Sejarah

H.S. Paterson (& C.O. Blagden), 'An early Malay Inscription

from 14th-century Trengganu', Journ. Mal. Br.R.A.S., II, 1924,

pp. 258-263.

R.O. Winstedt, A History of Malaya, revised ed. 1962, p. 40.

J.G. de Casparis, Indonesian Paleography, 1975, p. 70-71.

Kaedah

Pedoman Ejaan Jawi yang Disempurnakan (PEJYD), Dewan

Bahasa dan Pustaka, Cetakan Pertama Edisi Ketiga, 1993.

Daftar Ejaan Rumi-Jawi, Dewan Bahasa dan Pustaka, Cetakan

Kedua, 1989.

Page 9: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

SEJARAH TULISAN JAWI

Skrip Arab yang diadaptasikan oleh bahasa Melayu untuk

pengejaannya seperti yang kita maklum adalah dinamakan sebagai

Skrip Jawi. Namun sehingga sekarang tidak dapat diketahui siapakah

yang memberikan nama Jawi kepada skrip  itu, namun beliau memetik

dalam kamus R.J Wilkinson bahawa perkataan Jawi didalam bahasa

Melayu digunakan untuk pokok jawi-jawi atau jejawi dan juga beras

jejawi yang berbeza dengan beras pulut, dan juga dengan makna

kerbau atau lembu dalam bahasa Minangkabau.   Tetapi apa yang jelas

disini nama Jawi tersebut tidak ada kaitan dengan tulisan tersebut Satu

Persoalan timbul iaitu dari manakah datangnya istilah Jawi untuk

tulisan Jawi ?

Skrip tulisan jawi berasal daripada skrip Arab yang telah dibuat

beberapa penyelesaian dan tambahan.Terdapat  beberapa ciri tulisan

Jawi yang menjadikan ianya unik. Skrip Jawi mengalami evolusi yang

boleh dikategorikan kepada empat fasa. Setelah melalui empat fasa ini

tulisan Jawi menjadi semakin mantap dan dapat disesuaikan dengan

keadaan dan keperluan semasa.

Tulisan Jawi telah lama wujud dalam tamadun melayu disekitar

gugusan kepulauan melayu iaitu sekitar abad ke 10 Masehi atau 3

Hijrah hingga kemaskini dan ia berasal daripada tulisan Arab.

Page 10: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

Tulisan inilah yang membangunkan tamadun melayu dan pernah

mendukung bangsa Melayu keambang tamadun Melayu moden pada

masa kini.Tulisan rumi hanya wujud dalam tamadun melayu selepas

perang dunia kedua sahaja.(sumber : Kang,1993).   adalah merupakan

karya yang ditulis dengan tangan dalam tulisan Jawi yang dihasikan

dalam lingkungan Abad ke-15M hingga awal abad ke-20M.Dalam

manuksrip melayu ini tercatat pelbagai bahan dan ilmu yang menjadi

khazanah bangsa Melayu pada masa dahulu.Manuskrip Melayu

Bukti sejarah kewujudan tulisan jawi  dalam tamadun melayu dahulu

boleh dilihat bahan-bahan bertulis seperti 

batu bersurat, 

manuskrip lama, 

kertas lama,

majalah, 

batu nisan, 

bahan-bahan  yang dibuat daripada logam, kulit, alat senjata,duit

syiling,  batu lontar, tembikar dan seumpamanya

ukiran-ukiran pada masjid , istana 

azimat dan tangkal

Page 11: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

Penemuan pertama batu nisan yang tertulis dalam bahasa Arab di

Sumatera bertarikh 55 Hijrah (674M) dan di Kedah bertarikh 290 Hijrah

jelas  telah menunjukkan bahawa tulisan Jawi berasal dari orang Arab

yang kemudian telah diubahsuai dengan menambahkan beberapa

huruf tambahan kepada huruf Arab bagi menyesuaikannya dengan

gaya bahasa orang Melayu telah menyumbangkan kewujudan Tulisan

Jawi dalam tamadun Melayu. Akan tetapi siapakan pencipta sebenar

kepada tulisan Jawi tidak dapat dipastikan dengan tepat.

Ciri-Ciri Tulisan Jawi

Page 12: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

Terdapat empat ciri Utama yang dipunyai oleh Skrip Jawi iaitu :

a) bertindan secara memugak

b) ligatur1

c) aksara2 berbaris atau mempunyai titik

d) aksara bersambung

* Aksara Jawi mempunyai 36 aksara dimana 30 aksara adalah

merupakan  aksara yang dipinjam dari Aksara Arab dan Enam Abjad

tambahan.

Manuskrip Melayu

 

Apa itu Manuskrip Melayu ?

1 Pengikat lelidah alat tiup. ; Bentuk notasi muzik abad ketiga belas hingga keenam belas.2 Aksara : Lambang unik yang digunakan dalam sistem tulisan sesuatu bahasa untuk menyampaikan maklumat.

Page 13: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

Manuskrip Melayu adalah karya yang ditulis dengan tangan dalam

tulisan Jawi yang dihasilkan dalam lingkungan Abad ke-15 hingga awal

abad ke-20.

Mengapa Ia Penting  ?

Manuskrip Melayu Penting kerana ia adalah merupakan warisan dalam

bentuk penulisan daripada zaman silam yang tidak ternilai harganya.

Isi kandungannya mengandungi pelbagai ilmu yang berguna dan

perkara  yang meliputi  fikah, tauhid, tassawuf, tajwid, sejarah,

undang-undang, petua dan azimat, perubatan, firasat, tabir mimpi.

Pelbagai hikayat, syair  dan nazam juga ditulis. Ilmu yang dihasilkan

merupakan ilmu yang mencerminkan kekayaan pemikiran serta

kegemilangan tamadun Melayu yang perlu dipelihara bagi faedah

generasi kini mahupun yang akan datang.

Contoh Manuskrip Terkenal

Hikayat Hang Tuah

Menceritakan kegagahan Hang Tuah dan rakan-rakannya bernakti dan

berkhidmat untuk Sultan Melaka yang membawa kegemilangan

kesultanan Melaka.

Misa Melayu

Page 14: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

Sebuah karya sastera sejarah yang mengandungi sejarah tentang raja-

raja Melayu yang memerintah negeri Perak serta membicarakan

tentang adat resam dan budaya Perak.

Sirat Al-Mustaqim

Disusun dan ditulis oelh Syeikh Nuruddin al-Raniri pada tahun 1044

Hijrah (1634 Masihi). Merupakan sebuah kitab fikah yang penting yang

menghuraikan amal ibadat setiap muslim.

Kitab Tib

Membicarakan cara mengubati berbagai jenis penyakit yang

menggunakan bahan dari pokok dan tanaman yang dicampur dengan

ramuan rempah, di antaranya ubat sembelit, sengugut dan meroyan.

Syair Seratus Siti

Mengisahkan tentang keagungan Sultan Mansur yang menjadi khalifah

di negeri Baghdad dan bagaimana baginda mencari isteri untuk

dijadikan permaisuri.

Hukum Kanun Melaka

Merupakan naskah undang-undang yang tertua sekali dadn dianggap

terpenting serta mempengaruhi undang-undang negeri Melayu yang

lain. Membentangkan undang-undang yang meliputi pentadbiran

negara, hukum jenayah dan hukum perniagaan. Perbicaraan

kemudiannya diikuti dengan hukum Jong.

Page 15: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

 Cara Menyimpan

Usia manuskrip yang sudah lanjut memerlukan penjagaan yang

berterusan dan sebaik mungkin supaya selamat dan tidak hancur.

Manuskrip tidak boleh terdedah kepada pencemaran udara, seboleh-

bolehnya selalu dibersihkan daripada habuk dan serangga. Manuskrip

yang rosak perlu dibaiki dengan dengan segera

Peranan Masyarakat

Manuskrip perlu disimpan dan dijaga dengan rapi. Jikalau anda,

keluarga atau sesiapa sahaja yang anda ketahui ada menyimpan

manuskrip Melayu, peranan anda adalah mengalakkan semua pihak

membolehkan Pusat Manuskrip Melayu  memperolehi manuskrip

tersebut agar dapat disimpan dengan sempurna.

Pusat Manuskrip Melayu

Pusat Manuskrip Melayu, perpustakaan Negara Malaysia telah

ditubuhkan pada tahun 1985 dan diberikan tanggungjawab seperti

berikut :-

Mengesan, memperolehi dan mengumpul manuskrip Melayu

daari dalam dan luar negara;

Mendokumenkan, menyelenggara katalog induk dan

menerbitkan bibliografi;

Menyediakan kemudahan menyimpan, memulihara dan menyalin

manuskrip Melayu;

Page 16: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

Menyediakan perkhidmatan rujukan dan penyelidikan;

Menyebarkan ilmu yang terakam dalam manuskrip Melayu

melalui penerbitan dan pameran.

Semua manuskrip Melayu yang diperolehi dan dikesan dari dalam dan

luar negara didokumenkan dan katalog diterbitkan. Pusat Manuskrip

Melayu telah mendokumen dan menerbitkan katalog manuskrip

Melayu  di negara Belanda, Jerman, Perancis, Singapura dan Afrika

Selatan.

Pusat Manuskrip Melayu ini telah berjaya mengumpulkan koleksi

berjumlah 2,940 naskah iaitu koleksi manuskrip Melayu yang terbesar

dalam simpanan   sesebuah institusi di dunia. Semua manuskrip yang

diperolehi akan melalui proses pengwasapan, disimpan dalam kotak

bebas asid dalam bilik simpanan yang terkawal suhunya di antara 20-

22  darjah Celsius dan kadar kelembapannya 55%-65% sepanjang

masa. Bagi manuskrip yang rosak ianya akan dibuat pembaikan.

Manuskrip dalam simpanan Pusat Manuskrip Melayu dibenarkan

untuk rujukan dan penyelidikan supaya ilmu yang terakam dapat

disebarkan dan dimanafaatkan. Usaha mengkaji dan menerbitkan

semula manuskrip Melayu dilakukan melalui Projek Mualim   Tamu.

Pusat Manuskrip Melayu juga sering mengadakan pameran dan giat

menerbitkan buku, risalah dan sebuah jurnal ilmiah yang dikenali

sebagai Jurnal Filologi Melayu.

Page 17: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

 Tulisan Arab yang diadaptasikan ke bahasa Melayu untuk

pengejaannya dinamakan sebagai tulisan Jawi. Tulisan inilah yang

pernah membangunkan tamadun Melayu dan pernah mencorak

ketuanan Melayu di zaman pra-kemerdekaan. Tulisan Jawi mempunyai

signifikan yang sangat besar dalam sejarah bangsa dan negara, di

mana dahulunya ia merupakan lapangan interaksi intelek Melayu

dengan masyarakat awam. Namun, akhir-akhir ini ia mula dimamah

zaman yang semakin global kerana muncul segelintir dalam hieraki

masyarakat Melayu sendiri yang tidak meyakinkan bangsanya untuk

menghormati warisan ini. Malah rasa jelak mereka terhadap tulisan

Jawi, secara tidak langsung telah menghasilkan generasi Melayu

'anglophile' iaitu manusia dua kerat, sekerat Melayu dan sekerat

keBaratan. Generasi seperti inilah yang akhirnya menjadi penyumbang

kepada fahaman melampau hedonisme sehingga menyebabkan daya

tahan umat menjadi tiris.

Jika pemerkasaan terhadap tulisan Jawi tidak lakukan, barangkali

tulisan Jawi menerima nasib yang sama sebagaimana mata pelajaran

Tajwid yang menjadi subjek agama yang hanya diajar sewaktu

peringkat sekolah rendah, kemudian diabaikan ketika di peringkat

menengah. Akhirnya ilmu Tajwid hanya dikuasai oleh generasi-

generasi agamawan, sedangkan mengamalkan ilmu Tajwid ketika

membaca al Quran merupakan tuntutan Islam bertaraf fardhu ain buat

seluruh umat Islam. Lebih malang lagi jika Jawi diberikan kedudukan

yang sama, tidak mustahil ia akan tenggelam di arus kemodenan dan

terus kehilangan khalayak. Akhirnya tulisan Jawi sudah tidak lagi

relevan kerana tidak mempunyai nilai komersial di kalangan pembaca.

Ia sekadar dikenali dalam lipatan sejarah sebagaimana pada catatan

Page 18: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

rahsia batu Rosetta di Mesir yang akhirnya diungkap oleh arkeologi

Perancis, Jean Francois Champollion. Jika masyarakat Melayu

kehilangan qudrat untuk membaca tulisan Jawi saat ini, adakah kita

mahu meminta Champollion 2 membaca tulisan Jawi pada masa akan

datang?

Senario ini jika tidak diambil peduli memungkinkan catatan batu

bersurat (prasasti) di Kuala Berang, Terengganu mempunyai potensi

besar menjadi bahan sejarah yang ditinggalkan, bukannya bahan

sejarah yang dibanggakan. Hal yang sama juga bakal terjadi kepada

penggunaan Bahasa Melayu jika tiada tindakan konkrit pihak berwajib

untuk menanganinya setelah kerajaan mewajibkan pengajaran

Inggeris dalam Matematik dan Sains. Penulis sebenarnya tidak

memiliki nilai sentimental yang tinggi untuk bermati-matian

mempertahankan tulisan Jawi, jika kehilangannya hanya memberi

impak kepada warisan budaya dan bangsa. Menginsafi tulisan Jawi

mempunyai jasa yang besar terhadap kemerdekaan bangsa Melayu

ketika dahulu, ia membangkitkan rasa tanggungjawab agar terus

dipelihara dan terakam dalam pendidikan negara.

Tulisan Jawi perlu dipertahankan walaupun peredaran masa amat

pantas sebagai tanda penghargaan terhadap pahlawan-pahlawan yang

berjuang menerusi mata pena di zaman pra-kemerdekaan. Sebelum

pengetahuan moden dengan perbendaharaan yang sofistikated

diperkenalkan, tulisan Jawi digunakan oleh pihak istana dalam bidang

persuratan, perjanjian dan undang-undang. Jika diamati, sejarah

ke'genius'an dan pemikiran akademik bangsa Melayu ia mula digagahi

apabila wujudnya tulisan Jawi dan bukannya tulisan sanskrit. Oleh

sebab itu, istilah 'Kitab Jawi' pernah berkembang menjadi subjek

pengajian dan pembelajaran masyarakat Melayu agar ia ditekuni di

sekolah-sekolah.

Page 19: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

Tokoh ulama’ seperti Mohamad Idris b Abdul Rauf al Marbawi,

bukanlah tokoh yang asing dalam dunia penulisan Jawi. Penulisan

Jawinya yang menghasilkan kitab ’Bahrul Mazi’, ’Tafsir Quran al

Marbawi’, ’Tafsir Surah Yassin’ masih kekal diulang cetak di luar

negara. Sebenarnya, kebanyakan kitab berbahasa Arab yang

dihasilkan oleh Sheikh al Marbawi telah diterjemahkan olehnya sendiri

ke dalam bahasa Melayu. Sekalipun terjemahan tokoh ulama ini

menggunakan versi bahasa Melayu lama di dalam tulisan Jawi, namun

ia telah melahirkan ramai ilmuan Islam yang responsif di negara

Malaysia.

Tidak dinafikan, Islam adalah ajaran yang mudah dan boleh dipelajari

melalui pelbagai aksara dan ia bukannya kayu pengukur tahap

keIslaman seseorang. Namun, oleh kerana kedatangan tulisan Jawi

bersama dengan dakwah Islam, ianya lebih berkesan dan mudah

terutamanya di dalam mempelajari al Quran dan hadith. Sistem ejaan

Jawi sangat terpengaruh dengan sistem ejaan bahasa Arab yang

menggunakan sistem baris dalam pengejaan suku kata. Oleh sebab

itu, sistem Jawi menjadi pendorong kepada bangsa Melayu mengenali

huruf Arab dan seterusnya secara tidak langsung berkemahiran

menyebut ayat-ayat al Quran. Ibn Khaldun ada menyebutkan ;

[ Ketahuilah bahawa pengajaran al Quran terhadap kanak-

kanak termasuk daripada syiar-syiar agama yang dipegang

oleh para pendokong agama kerana dalam pengajaran al

Quran terdapat beberapa perkara yang cepat meresap ke

dalam hati seperti keteguhan iman dan aqidah iman daripada

ayat-ayat al Quran ]. (Ruj:Abdullah al Amin al Na'miy, 1994. Kaedah

Dan Teknik Pengajaran Menurut Ibn Khaldun & al Qabisi, terj.Mohd

Ramzi Omar, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka).

Page 20: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

Dalam bahasa Melayu sendiri terdapat perkataan yang dipinjam dari

bahasa Arab, sudah pasti sebutan tersebut tidak tepat jika ditulis

dengan huruf rumi. Demikian juga halnya jika bahasa Cina dan Tamil

ditulis dengan ejaan rumi, sudah pasti berlaku kesilapan pada

pertuturan mereka yang sebenar.

Kerana itu, penulis yakin kebanyakan masyarakat Melayu menyebut

perkataan 'tarikh' yang dipinjam dari bahasa Arab, tidak tepat

sebagaimana sebutan bangsa Arab. Begitu juga pemahaman Melayu

terhadap perkataan 'muhrim' sebagai orang yang haram dinikahi,

sedangkan sebutan ejaannya yang sebenar pada kalimah Arab adalah

'mahram'. Dalam konteks ini jelas memperlihatkan bahawa tulisan Jawi

memainkan peranan penting dalam pendidikan negara, di mana ia

dijadikan sebagai suatu alat memudahkan sebutan Arab yang sahih

dalam bahasa Melayu.

Dalam keresahan meninjau hayat Jawi di tanah Melayu saat ini, ada

juga berita yang boleh dianggap positif antaranya pengangkatan seni

khat di persada dunia. Namun, memartabatkan seni khat tidak

memadai untuk mengangkat semula penulisan Jawi sebagai satu

elemen menjadikan ia subur dalam jiwa masyarakat dan dipergunakan

secara meluas. Benar, seni khat berjaya memperlihatkan kalimah-

kalimah unik al Quran yang tersusun mengikut kaedah, kemas berseni

dijual beli. Tetapi kita perlu memikirkan bahawa majoriti umat Melayu

tidak lagi mampu memahami maksud tulisan tersebut sekalipun diukir

indah. Inilah akibatnya apabila tulisan Jawi dipinggirkan oleh bangsa

Melayu sendiri. Ketahuilah, tulisan Jawi adalah tulisan bagi sebuah

tamadun dunia yang tinggi dan pernah diakui di peringkat

antarabangsa.

Jika orang Iraq Kufah dengan khat Kufinya, Iran dengan khat Farsinya,

tidak diragui bahawa umat Melayu merupakan pelopor kepada seni

Page 21: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

khat Jawi.

Sebenarnya di sebalik krisis ini, tersembunyi agenda globalisation of

American culture (globalisasi budaya Amerika). Memang tamadun

Barat semakin mendominasi semangat bangsa-bangsa lain ketika ini,

di saat Melayu belum pulih untuk membangunkan generasi sendiri.

Tidak syak lagi, penggantian jawi dengan rumi adalah sebahagian

daripada proses pembaratan dan pendangkalan Islam yang tentu

sahaja didalangi oleh penjajah. Hal ini sama berlaku sebagaimana

pertukaran garisan musim bagi kiraan kalender yang pada asalnya

terletak di Qatar, United Arab Emirates (UAE) kepada kedudukan

Greenwich di London. Namun, perenggan ini bukanlah pilihan terbaik

untuk masyarakat Melayu melakukan revolusi terhadap huruf-huruf

Rumi agar ditukar kepada Jawi. Sebaiknya, masyarakat Melayu sedar

betapa mustahaknya tulisan Jawi agar ia tidak disisihkan dalam

pendidikan negara dan diberikan fungsi semula.

Page 22: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab
Page 23: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

Ditulis oleh Naim Firdausi   

THURSDAY, 01 NOVEMBER 2007 12:06

 

Inskripsi bertarikh 779 masihi ditemui di Ligor, Semenanjung Malaya

merujuk kepada perhubungan antara India dan Malaya. Dr Quarutch

Wales telah menemui ukiran zaman Kedah Tua di atas batu bersegi

empat, mengandungi simbol rumusan ye-dharma selatan India pada

kurun ke-empat, terpampang pada tiga bahagian dalam tulisan Pallava

atau Vatteluttu ditulis dalam kurun ke enam.

Di wilayah lain dalam kawasan Kedah ditemui pula tulisan Sanskrit

bertarikh 1086. Inskripsi ini ditinggal oleh Kulothunka Chola I

(Empayar Chola). Ini juga merujuk kepada hubungan perdagangan

Empayar Chola dengan Malaya. Semua inskripsi Sanskrit ini merujuk

kepada kegiatan dan pemerintahan negeri selatan India.

 

  Rekod J.V. Sebastian, K.T. Thirunavukkarasu dan A.W. Hamilton

mengatakan bahasa Sanskrit menjadi salah satu bahasa komersial di

Nusantara sepanjang sejarah. Pelayaran pendagang India memberi

kesan ke atas saudagar Sumatera dan Melayu semenanjung selama

beberapa kurun berkaitan dengan aktiviti perdagangan. dalam kurun

ke `17, Syarikat Belanda Timur India mewajibkan penggunaan bahasa

dari India dalam urusan surat-menyurat. Istilah Melayu dalam buku

simpanan dan kira-kira kebanyakannya dalam bahasa Sanskrit di

Melaka dan perlabuhan yang lain sehingga kurun ke 19.

Kata pinjaman frasa Sanskrit India dalam bahasa Melayu umpanya

akka – kakak, kadai – kedai, kappal – kapal, katikam – ketika, nagaram

– negara, purva – purba, raja- raja, suniyam – sunyi, tali – tali, vakai-

bagai.

 

Page 24: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

Tulisan Melayu Tua adalah Kawi bercampur dengan tulisan jawi

ditemui di Pengkalan Kempas, Negeri Sembilan. Inilah tulisan tua

yang digunakan dalam bahasa Melayu termasuk di Indonesia. Ia

banyak dipengaruhi tulisan Sanskrit yang menjadi bahasa Lingua

Franca antara Hindu dan Buddha.

Batu bersurat ini terletak di Makam Syeikh Ahmad Majnu di kompleks

pengkalan Kempas, berhampiran Port Dickson. J.G. de Casparis

membaca tulisan ini dan diperturunkankan kembali oleh Prof Othman

Mohd Yatim sebagai:

Penampang Utara:

Bismillahirrahmanirrahim

dara buta buka ata-

mat Majanu berbawat

daya/seda ahmat

Pwan balat anak sadang

Ahmad Majanu ma Malaga

pada Allah

“Dengan nama Allah yang maha Pengasih lagi Penyayang, makam ini

Page 25: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

kepunyaan Ahmad Majanu, wira yang berjuang, Ahmad gugur

bersama-sama isteri Balat dan anak lelakinya. Semasa berjuang dan

gugur.” (di baca oleh Casparis)

Penampang selatan:

bismillahirrahmanirrahim

pertama Ahmad Maja-

nu masuk ke jalan tat-

kala raja-raja danan ba-

tun barah talang ketangkap

lalagi phana wassalam

1385

“Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi Penyayang, Ahmad

Majanu adalah yang mula-mula muncul di tepi jalan ketika raja dan

Tun (?) Barah Talanga ditangkap. Akhirnya beliau ghaib (dalam tahun

Saka 1385)

Sejarah penulisan bahasa Melayu terbahagi kepada empat zaman.

Melayu Kuno

Tulisan tertua bertarikh 682 Masihi ditemui di Kedukan Bukit,

berhampiran Palembang dan banyak lagi bertarikh dari kurun ke 7

hingga kurun ke 9 telah dijumpai di Sumatera, Jawa barat, Luzon,

Manila dan lain-lain lagi. Tulisan Melayu tua ini menjadi contoh tulisan

Melayu Kuno atau tulisan Melayu awal. Kesemua inskripsi ini ditulis

dalam tulisan pallava yang kebanyakannya meminjam dan berunsur

tulisan Sanskrit. Tulisan ini berakhir pada kurun ke 17.

Zaman Peralihan

Tulisan peralihan moden Melayu terawal yang mashur ialah dalam

tulisan Arab di batu bersurat Terengganu ditulis dalam kurun ke 14

Page 26: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

Masihi. Zaman ini juga ada ukiran teks Kawi Jawa bercampur aduk

dengan tulisan Arab di temui di Pengkalan Kempas.

Zaman Melaka

Pemerintahan kesultanan Melaka telah memajukan bahasa Melayu

dalam perdagangan dengan cepat di samping menyebarkan Islam dan

sastera Islam. Kemajuan ini mengubah sifat bahasa dengan sedutan

besar-besaran perbendaharaan kata Arab, Parsi dan Hindi. Kemajuan

ini merosot selepas 1511.

Melayu Moden Masakini

Bahasa Melayu dimajukan dengan serapan banyak perkataan Portugis,

Belanda dan Inggeris dalam kurun ke 19. Ia menjadi bahasa

kebangsaan buat Malaysia dan Indonesia selepas mencapai

kemerdekaan.

[The Encyclopedia of Malaysia: Languages & Literature by Prof. Dato'

Dr Asmah Haji Omar (2004) ISBN 981-3018-52-6. ]

Inskripsi Kedukan Bukit

Page 27: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

Inskripsi Kedukan Bukit telah diekuavasi oleh Dutchman M. Batenburg

on 29 November 1920 di Kedukan Bukit, Sumatera Selatan, di atas

permatang sungai Tatang, anak sungai Musi. Batu ini kecil berukuran

antara 45 ke 80 cm.

Teks Melayu Kuno:

svasti śrī śakavaŕşātīta 605 (604 ?) ekādaśī śu

apunta hiya,,klapakşa vulan vaiśākha d<(m> nāyik di

sāmvau mangalap siddhayātra di saptamī śuklapakşa

apunta hiya,vulan jyeşţha d<(m> maŕlapas dari minānga

vala dualakşa dangan ko-(tāmvan mamāva yam

duaratus cāra di sāmvau dangan jālan sarivu

di mata jap(tlurātus sapulu dua vañakña dātam

sukhacitta di pañcamī śuklapakşa vula….

marvuat vanua …..(laghu mudita dātam

śrīvijaya jaya siddhayātra subhikşa .....

Terjemahan:

“Om swasti astu! semua penawar dan kemewahan. dalam tahun saka

605 sebelas dan pertengahan bulan Waisaka, Sri baginda berkubu

bagi memperoleh siddhayatra. Pada hari ke tujuh, lima belas hari

Page 28: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

pertengahan bulan Jyesta, Sri Baginda membebaskan tubuhnya dari

minānga tāmvan. Baginda membawa 2000 tentera bersama…. seramai

sebanyak 200 kubu, dengan 1,312 kaki tentera. Mereka sampai di ….

Sesungguhnya riang ria pada lima belas hari pertengan bulan….,

tangkas, gembira dan mereka membuat perjalanan ke negeri… agung

Sriwijaya! kemewahan dan kekayaan…”

Bandingan penulisan Jawa dan Bali dengan yang tulisan yang

diaplikasikan di Thailand dan Kemboja, menunjukkan ada bentuk yang

sama. Ini menguatkan bahawa tulisan-tulisan ini berasaskan tulisan

dari India samada Pallava, Vengi atau Cera. Jadual di bawah

menunjukkan jenis-jenis huruf atau silibus yang ditemui dalam

inskripsi raja-raja di Indonesia yang silam.

Inskripsi di Gunung Jerai

Page 29: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

Dalam tahun 1939, H.G.Q. Wales telah melawat dan mengenal pasti

Gunung Jerai sebagai tapak 9[1]. Menurut beliau terdapat sembilan

pediang-pediang mazbah Navagraha atau 9 bintang astronomi Hindu.

H.G.Q. Wales turut menemui beberapa ketul bata yang dirujuk sebagai

Class 2, iaitu ketulan bata yang lebarnya kurang dari 7 inci, diperbuat

selepas tahun 900 Masihi[2].

Menyorot penemuan jenis ketulan granit, bentuk batanya agak

menarik. Setiapnya kelihatan dalam potongan serong kira-kira 14 × 7

× 2 3/4 . I.H.N. Evans dan H.G.Q. Wales langsung tidak menyebut

inskripsi Arab in situ kerana blok serong yang diukir itu telah

disimpan di Muzium Taiping pada tahun 1894[3]. Inskripsi ini tinggal

dalam tanda tanya dan misteri. Walaupun blok itu telah di jaga rapi,

mengapa pula G.A. Lefroy atau F.W. Irby memencil dan menyepikan

penemuan ini dari hebahan.

Matawang Kedah

Wang Emas ini diperkenalkan pada zaman Sultan Dhiauddin

Mukarram Shah (1661 - 1687), Kedah.

Page 30: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

Wang Emas pada zaman Sultan Sulaiman Shah 1620, Kedah

Duit bertarikh 1141 Hijarah (1728 Masihi) terukir Sultan Muhammad

Jiwa Khalifatul Rahman.

Page 31: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

Duit ayam sabung bertenggek di atas beberapa gelang ini

diperkenalkan di zaman Sultan Muhammad Jiwa Zainal Abidin

Muazzam Shah (1710 - 1773), Kedah. Ia menunjukkan nilai 5 sen

dalam Dollar perak Spanyol dan setiap gelang dinilai sebagai satu sen

dollar perak Spanyol.

Inskripsi Nisan Ratu al-Ala di Minye Tujoh, Aceh

Dalam tulisan huruf Jawa kuno[4][1], sebuah puisi berirama dibaca

oleh Stutterheim seperti berikut:

Hijrah nabi mungstapa yang prasaddha

tujuh ratus asta puluh savarasaa,

haji catur dan dasa vara sukra,

raja iman (varda) rahmatullah,

gutra bha (ru bha sa (ng) mpu hak kadah pase me

tarukk tasih tanahsamuha,

Page 32: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

ilahi ya rabbi tuhan samuha,

taruh dalam svarga tuhan tutuha,

“baginda telah pergi, selepas Hijrah nabi (terpilih) mustafa,

Jumaat, 14 haribulan Zulhijjah 791,

Raja beriman Varda Rahmatallah,

dari rumah Bharubha, yang menguasai Kedah dan Pasai,

yang bertunas seluruh dunia,

Ilahi wahai tuhan ku,

tempatkan pemimpin kami dalam syurga

Tanggapan

Raja Aceh dikatakan pernah menyerang kerajaan Kedah dalam kisah

Puteri Lindungan Bulan, sebab itu dikatakan Raja Aceh tersebut

menguasai Kedah dan Pasai.

Di Nusantara, kebiasaan bentuk nisan tersebut menunjukkan

permakam seorang perempuan seperti yang terdapat di Kg Tok Soh,

Pinang Tunggal dan Makam keramat Tok Jame berhampiran Kepala

Batas, Jitra.

Sumber sekunder yang lain saya pernah mendengar dari buah bibir

orang tua-tua termasuk ayah saya sendiri, Kedah dikenali juga sebagai

Page 33: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

Kedah Pasai Ma.

Inskripsi Parsi di Kedah

Kamus Munjid menyenaraikan 9 jenis kaligrafi Arab yang terkenal.

Salah satu daripadanya adalah tulisan Parsi yang dipercayai turut

dipinjam dalam sistem tulisan Jawi di Nusantara seperti huruf Ga dan

Ca.

Saya telah mempelajari 9 jenis tulisan arab tersebut pada suatu ketika

dahulu. Hari-hari dan masa yang berlalu pergi menemukan saya

dengan beberapa tulisan Parsi di Kedah.

Inskripsi ini seakan berbunyi Ibn Serdan 213 (Hijrah?), ia ditemui

bersama longgokan batu-bata dan patung Hindu/Buddha di Chandi

Lembah Bujang di Merbok Kedah. Sekarang ini tersimpan di Muzium

Arkeologi dan Antikuiti Merbok, Kedah.

Page 34: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

Ini pula adalah Inskripsi tulisan Parsi pada nisan Shaikh 'Abdul Kadir

Ibn Hussain Syah. Tarikh yang ditemui seakan-akan 290 atau 291

Hijrah. Sayangnya nisan ini kaku dibawah naungan hujan dan panas.

Sepatutnya pihak yang berkaitan menjaga nisan ini meletakkan cermin

supaya tulisan tersebut tidak terhakis.

Kadaram dalam Inskripsi Tanjore

Inskripsi ini didapati di kota lama Tanjore, Tamil Nadu bertarikh sejak

1030 Masihi. Ia menerangkan serangan Rajendra Chola atas empayar

Sri Wijaya, negeri yang bernama Kadaram memberikan tentangan

hebat. Kebanyakan sejarawan bersetuju Kadaram yang dimaksudkan

adalah Kedah.

[1] H.G.Q. Wales, “Archaeological Researches,” hal. 21

Page 35: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

[2] Ibid, hal. 45

[3] Zakaria Ali 1946, Islamic Art in Southeast Asia 830A.D – 1570 A.D.,

Dewan Bahasa dan Pustaka, hal. 195

[4][1] Dr Othman Mohd Yatim dan Abdul Halim Nasir, Epigrafi Islam

terawal di Nusantara, hal. 25

Page 36: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

Artikel TULISAN JAWI

Tulisan Jawi Pancaran Identiti Bangsa

Oleh HAJI MUHAMMAD BUKHARI LUBIS

BAHASA Osmaniah Kuno di Turki tamat pada abad ke-15M apabila

Sultan Fatih Mahmet berjaya membuka Istanbul. Sejak itu,

bermulalah bahasa Turki Osmani (Osmanlica) yang menggunakan

satu aksara baru, aksara Arab. Penggunaan bahasa ini yang begitu

rancak dan mendominasi, khasnya dalam kesusasteraan Sufi dan puisi

rakyat, berakhir pada tahun 1922, apabila Mustafa Kamal Ataturk

mendapat tampuk pemerintahan. Dengan berpegang pada dasar

"kemajuan ialah pembaratan", Ataturk mengambil langkah yang

drastik dan tragik dengan memperkenalkan bahasa Turki moden

(Turkge), yang mengetepikan aksara Arab. Lantas diperkenalkan

aksara Latin atau tulisan rumi [antara hujah mewajarkan tindakannya

ini ialah aksara Arab tidak dapat melambangkan setiap bunyi

perkataan Turki, misalnya, perkataan alif-wau-nun membawa empat

bunyi dan makna yang berlainan on (sepuluh), "n (hadapan), un

(tepung), dan n (kemasyhuran, suara, bunyi)].

Seperti orang Turki, bangsa Melayu juga mempunyai bahasa yang

menggunakan pelbagai aksara sebelum kedatangan Islam ke rantau

ini. Aksara ini berubah apabila Islam diterima di Kepulauan Melayu.

Para pendakwah - orang Arab dan orang Parsi yang tentunya

menguasai bahasa Arab yang menjadi paksi utama dalam Islam -

dengan bijak dan tepat memilih bahasa Melayu untuk digunakan.

Bermulalah era pengislaman, termasuklah bahasa Melayu itu sendiri.

Lalu diperkenalkan aksara baru, aksara Arab atau lebih terkenal

sebagai tulisan jawi. Menurut sejarah, jawi di sini merujuk kepada

Pulau Sumatera (maksud umum Kepulauan Melayu) dan bukanlah

Page 37: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

Pulau Jawa.

Sesungguhnya, tulisan jawi dapat mempertaut perpaduan satu bahasa

yang meliputi seluruh golongan bangsa Melayu. Malah orang Melayu

sendiri menamakan bahasanya "bahasa jawi" (tidak sekadar jawi

merujuk kepada tulisannya - misalnya, di halaman sebuah buku klasik,

tertera: Inilah kitab yang bernama Hidayat al-Salikin - karangan

Syeikh Abdus Samad Falambani dibahasakan bahasa Jawi ¡¦). Ini

memberi erti bahawa orang Melayu ketika itu menamakan bahasanya

menurut nama tulisannya.

Tulisan jawi bermula sejak abad ketujuh Masihi lagi. Tentulah

sepanjang masa ini, banyak bukti yang dapat diketengahkan. Pada

zaman dahulu, tulisan jawi digunakan pada prasasti atau batu

bersurat (misalnya: Batu Bersurat Terengganu bertarikh

702H/1303M), batu hidup (ditemui di Pangkalan Kempas, Negeri

Sembilan), batu nisan (misalnya, di pemakaman raja-raja Aceh di

Banda Aceh), mata wang (khasnya wang emas dan perak, terukir di

situ misalnya nama Sultan Muzaffar Syah dan Sultan Mansur Syah),

surat kiriman diraja (antara Raja Melayu dengan raja bukan Melayu,

seperti raja Portugal dan raja Inggeris, juga dengan wakil raja atau

pembesar asing yang ada atau datang ke negeri Melayu), kitab dan

buku (misalnya `Aqa¡¯id oleh al-Nasafi yang bertarikh 998 H/1590M),

surat perjanjian antara raja dengan negara di Alam Melayu, catatan

pemilikan dan perdagangan, terutamanya di pelabuhan dan kapal

perdagangan.

Kitab lama dahulu pastilah ditulis dalam bentuk manuskrip. Tentang

penggunaan tulisan jawi dalam pelbagai manuskrip abad ke-17,

pengkaji Barat, seperti van Rongkel, van Elbinck, Robinson, Gerth v.

Wijk, Werndly, van der Wall, Cohen Stuart, de Hollander, van der

Tuuk, Pijnappel, Klinkert, dan Wilkinson pernah menyatakan rasa

kagumnya terhadap keseragaman ejaan jawi dalam manuskrip yang

berkenaan.

Page 38: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

Penggunaan tulisan ini diluaskan lagi buat dua abad terakhir ini.

Bahan bacaan, seperti surat khabar (misalnya al-Imam - yang terbit di

Singapura - 1906) dan majalah (seperti Bustan Arifin yang terbit di

Melaka - 1236H/1821M) terus menggunakan tulisan jawi. Begitu juga

piagam dan teks pemasyhuran, antaranya pemasyhuran kemerdekaan

Persekutuan Tanah Melayu (1957).

Dapat dirumuskan bahawa tulisan jawi yang disentuh tadi terbukti

dalam hasil kesusasteraan dan kebudayaan orang Melayu. Hal ini

semakin maju dan membesar, ia melepasi batas berkenaan, sehingga

terbukti dalam kegiatan kesenian pula. Tentulah perkara ini

berhubungan dengan seni khat. Ternyata, orang Melayu sejak dahulu

peka terhadap perkembangan seni khat, meskipun sehingga kini kita

masih tidak dapat menandingi hasil seni khat bangsa Arab, Iran, dan

Turki, misalnya. Oleh sebab itu, tulisan jawi yang indah-indah dapat

dilihat dalam pelbagai objek, seperti masjid (termasuklah mihrab,

dinding, tiang, pintu besarnya), batu nisan, bangunan yang

berhubungan atau tidak dengan hal keagamaan, batu nisan, sijil

syahadah, kepala surat, nama jalan, takwim, kain pemidang, pengikat

kunci, lukisan, dan ukiran yang terpahat, sama ada pada batu, kayu,

logam, tembikar, atau marmar. Dengan menggunakan pelbagai jenis

khat yang menarik, seperti kufi, thuluth, nasakh, farisi, dan raq¡¯ah,

terbukti tulisan jawi memberi sumbangan yang sungguh bermakna

demi mengayakan dan mengagungkan lagi kebudayaan dan kesenian

bangsa Melayu.

Sesungguhnya, tulisan jawi digunakan dalam pelbagai aspek

kehidupan bangsa Melayu sejak berkurun-kurun dahulu. Sehingga

tidaklah keterlaluan jika dikatakan bahawa nadi bangsa Melayu

bergantung sangat pada tulisan jawi, apatah lagi apabila tulisan jawi

dihubungkaitkan dengan al-Qur¡¯an yang menjadi ikutan utama kaum

Muslimin. Hasil penelitian terhadap ribuan manuskrip Melayu akan

membawa pengkaji yang jujur dan objektif untuk menyimpulkan

Page 39: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

bahawa tulisan jawi berjaya memelihara kemurnian dan ketinggian

bahasa Melayu tulisan/persuratan. Selanjutnya, martabat bahasa

Melayu haruslah dipertahankan melalui tradisi penulisan yang lebih

baik lagi murni.

Berdasarkan yang telah berlaku dan yang disumbangkan, sukar untuk

menafikan bangsa Melayu amat bergantung pada tulisan jawinya.

Malah, tulisan jawi menjadi identiti bangsa Melayu pula.

Sampai ketikanya, perubahan rasa berlaku. Lalu Angkatan

Sasterawan 50 mengesyorkan: " ¡¦ sudah sepatutnya tulisan rumi

dirasmikan bagi persuratan Melayu dengan tidak menghapuskan

tulisan jawi sehingga masa akan menentukannya". Cadangan ini

diterima oleh Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ketiga di

Singapura/Johor Bahru (1956), di samping mencadangkan

pembentukan satu badan untuk mengkaji cara memelihara tulisan

jawi dan menyamakan ejaan jawi di Malaya dan di Indonesia. Hasil

saranan kongres ini masih jauh daripada kenyataan hinggalah

sekarang.

Sejak itu, berlakulah perkembangan yang tidak sihat ini. Kalau di

Turki, tulisan jawi dihapuskan oleh anak bangsanya sendiri (malah

pelbagai aspek undang-undang Islam diubah kepada kanun Barat),

kita juga hampir kepada suasana itu. Pada tahun 1960-an, mulalah

pengajaran tulisan jawi di sekolah diabaikan. Ada pula yang berhujah

dengan melihat kelemahan sistem ejaan dalam tulisan jawi itu.

Tulisan jawi tidak dapat melambangkan bunyi/sebutan perkataan

sepenuhnya. Memang kita akui, sejak sistem ejaan jawi belum lagi

dibaiki sepenuhnya, perkataan kaf-mim-ba-nga membawa tujuh bunyi:

kembang, kambing, kumbang, kembung, kambung, kambang, dan

kombang. Sehinggalah kita ada Ejaan Jawi yang Disempurnakan,

masih ada gejala yang sama, perkataan ba-ya-lam-ya-qaf membawa

dua bunyi: bilik dan belek.

Namun, hal ini usahlah dibesar-besarkan. Tambahan pula, konteks

Page 40: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

ayat akan membimbing pembaca membunyikan perkataan dengan

betul, di samping sering kedengaran perkataan berkenaan. Janganlah

dengan alasan serapuh itu, kita sanggup menghapuskan tulisan jawi

yang telah kita warisi berabad-abad dan berjasa besar dalam

kehidupan kita. Akibatnya, dalam konteks keagamaan, seperti yang

lumrah di Turki kini, sudah ada orang Melayu mempelajari ayat untuk

sembahyang berdasarkan tulisan ruminya sahaja!

Gejala buta tulisan jawi semakin buruk. Mangsa sistem persekolahan

dasawarsa 60-an membuktikannya. Sungguh sedih! Ketika dalam

pemerintahan British, kita bebas menggunakan tulisan jawi sehingga

dalam wang kertas pun ada tulisan jawi (setelah kita merdeka, hanya

beberapa tahun sudah tercetak tulisan jawi dalam wang kertas RM2).

Sebelum itu pemerintah British menggunakan tulisan jawi dalam

perutusan mereka. Janganlah pula sampai kita menemui sarjana

bahasa Melayu (khasnya dari bangsa Melayu) yang tidak menguasai

tulisan jawi.

Oleh sebab kesan pengabaian tulisan jawi ini semakin teruk dan

membimbangkan, pada tahun 1985, Kementerian Pendidikan

Malaysia mewajibkan tulisan jawi di sekolah rendah agama. Tindakan

setakat ini tidaklah memadai. Kita harus berwaspada, sekiranya

tulisan jawi diketepikan - apalagi dikuburkan - maka mutiara dari

Dunia Melayu ini akan hilang, sirnalah ciptaan kreativiti datuk nenek

kita dari Alam Melayu.

Sejak abad ketujuh Masihi lagi, dalam pelbagai khazanah tamadun

Melayu, daripada falsafah, ilmu, hukum-hakam, ubat-ubatan,

teknologi silam, hinggalah bermacam-macam bidang ilmu (baik dalam

bentuk prosa mahupun puisi), tulisan jawi digunakan dan ia cukup

berjasa. Malah tulisan ini menjadi identiti bangsa Melayu. Maka tidak

hairanlah seorang sarjana asing, Dr. Kang Kyoung Seock dari Korea,

yang mengkaji (untuk tesis Sarjananya) sejarah tulisan jawi,

menegaskan bahawa baginya tulisan jawi lebih banyak bersifat

Page 41: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

kemelayuan daripada rumi.

Bahasa yang menggunakan dua aksara terlalu sedikit. Maka itu kita

harus berbangga dengan penggunaan tulisan jawi dan rumi, khasnya

di Malaysia. Namun, janganlah kita mengabaikan tulisan jawi ini.

Jangan sampai kerana tidak dapat menilainya dan menghargainya,

seseorang itu dengan mudah (mungkin pula bangga di samping

menghina!) menolaknya ke tepi. Pada tahun 1995, dua orang teman

saya dari Tajikistan menyatakan bahawa di negara mereka yang

menggunakan bahasa Tajik (cabang bahasa Parsi), muncul semula

hasrat untuk menggunakan tulisan jawi setelah tujuh dasawarsa

dipaksa oleh pemerintahan Soviet menggunakan aksara siriliknya.

Suasana ini berbeza daripada alam kita. Kita mempunyai kuasa

menetapkan, maka terletaklah di atas bahu kita sendiri untuk

membuat tindakan yang sewajarnya.

Sesungguhnya, setiap lapisan masyarakat Malaysia harus berusaha ke

arah mengembalikan penggunaan tulisan jawi dan meletakkannya

semula seperti pada zaman kegemilangannya dahulu. Mesti ada rasa

penghargaan dahulu, barulah kita dapat menghormatinya dan

seterusnya mempertahankannya, memupuk kelangsungannya dan

kelestariannya dalam bahasa dan kebudayaan Melayu. Marilah kita

teliti peringatan bekas Menteri Pelajaran, Datuk Abdullah Ahmad

Badawi, bahawa tulisan jawi masih terus dipegang oleh orang Melayu

meskipun tidak dihiraukan oleh orang ramai. Tulisan ini menjadi

warisan yang tidak ternilai harganya bagi masyarakat Melayu.

Page 42: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

Manuskrip Melayu dan Tulisan Jawi

Manuskrip Melayu dan Tulisan Jawi

Oleh : Azwar  Manuskrip Melayu merupakan karya yang ditulis dengan

tangan dalam tulisan Jawi yang dihasikan dalam kurun waktu Abad

ke-15 Masehi sampai pada awal abad ke-20 Masehi. Dalam Manuksrip

Melayu ini tercatat pelbagai bahan dan ilmu yang menjadi khazanah

kebudayaan Bangsa Melayu pada masa dahulu.  Untuk memahami

manuskrip-manuskrip Melayu, sebelumnya kita harus memahami

tulisan jawi, karena manuskrip-manuskrip Melayu itu di tulis dalam

tulisan jawi. Tulisan Jawi adalah  tulisan Arab yang diadaptasikan oleh

Page 43: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

bahasa Melayu untuk pengejaannya seperti yang kita pahami

sekarang ini. Artinya huruf yang dipakai adalah huruf-huruf Arab

dengan bahasa Melayu, atau dengan ejaan Melayu.

Sejauh ini belum ada yang bisa memastikan siapa tokoh yang

pertama sekali menemukan huruf itu dan siapa yang memberi nama

untuk tulisan dengan percampuran dua kebudayaan besar itu.

Kalaupun kemudian tulisan itu disebut dengan tulisan jawi, sepertinya

itu adalah nama yang diberikan setelah tulisan itu berkembang oleh

pengamat-pengamat bahasa yang mempelajarinya, atau para

pengamat yang menjadikan bahan-bahan berbahasa melayu dan

tulisan jawi sebagai sumber kajiannya. Bisa jadi ahli-ahli sastra, ahli

agama, dan lain sebagainya. Apapun tanggapan tentang tulisan itu,

yang pasti tentu saja tokoh penggagas tulisan jawi itu sangat besar

jasanya dalam khasanah keilmuan bagi bangsa Melayu khususnya dan

dunia ilmu pengetahuan manusia pada umumnya.

Tulisan jawi yang dimaksud ini tentu saja kata yang tidak dapat

dipadankan dengan kata jawi di dalam kamus R.J Wilkinson, yang

mengartikan kata-kata Jawi di dalam bahasa Melayu digunakan untuk

jawi-jawi atau jejawi dan juga beras jejawi yang berbeda dengan beras

pulut. Selain itu kata jawi yang dimaksud sebagai tulisan jawi dalam

bahasa Melayu jelas berbeda dengan makna kata jawi dalam Bahasa

Minangkabau yang dapat diartikan sebagai lembu atau sapi.

Tulisan Jawi yang telah lama ada dalam khasanah kebudayaan

melayu yang diperkirakan sekitar abad ke 10 Masehi atau 3 Hijrah

hingga kemasa kini dan ia berasal daripada tulisan Arab. Tulisan

inilah yang membangun kebudayaan melayu dan tulisan ini jugalah

yang kemudian mengantarkan menuju bahasa Melayu yang kemudian

berkembang menjadi Bahasa Indonesia setelah dikokohkan oleh para

pemuda Indonesia dalam sumpah pemuda.

Bukti historis bahwa adanya tulisan jawi  dalam kebudayaan

Melayu lama dapat dilihat pada bahan-bahan bertulis seperti : batu

Page 44: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

bersurat,  manuskrip lama,  kertas lama, majalah,  batu nisan,  bahan-

bahan  yang dibuat daripada logam, kulit, alat senjata ,  batu lontar,

tembikar dan sejenisnya, ukiran-ukiran pada masjid, rumah, dan 

istana,  azimat, rajah atau penangkal.

Penemuan pertama batu nisan yang tertulis dalam bahasa Arab

di Sumatera bertarikh 55 Hijrah  atau setara dengan 674 M. Selain itu

juga ditemukan di Kedah bertarikh 290 Hijrah. Kedua hal ini  jelas 

telah menunjukkan bahwa tulisan Jawi berasal dari orang Arab yang

kemudian telah disesuaikan dengan menambahkan beberapa huruf

tambahan kepada huruf Arab untuk menyesuaikannya dengan gaya

bahasa orang Melayu. Penambahan ini lebih kepada melengkapi ejaan

yang tidak ada dalam bahasa Arab tetapi ditemui dalam bahasa

Melayu.

        Untuk memahami lebih jauh tentang tulisan jawi ada baiknya

kita perhatikan pendapat-pendapat berikut ini, tentang tulisan jawi

yang dikemukakan oleh tim peneliti dari perpustakaan Malaysia.

a. Jawi Berasal daripada Maksud Jawi peranakkan.

Marsden menyebutkan bahwa Raffles menerangkan kata Jawi

bermaksud campuran dimana beliau telah merujuk kepada ungkapan

anak Jawi yaitu anak campuran keling dan ibu Melayu (disinilah

timbulnya istilah jawi peranakan); oleh sebab itu bahasa Jawi adalah

bahasa Melayu yang ditulis dengan tulisan Arab sehingga dapat

diartikan sebagai bahasa campuran.

b. Jawi Berasal dari Perkataaan Jawa atau merujuk kepada

Bangsa Jawa

Hamdan Abdul Rahman dalam bukunya "Panduan Menulis dan

Mengeja   Jawi" terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia pada

tahun 1999 mengatakan bahwa kata Jawi itu sendiri berasal dari

nama suku Kaum Jawa. Artinya kata Jawi itu mengacu pada suku

Page 45: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

Jawa. Berikut adalah petikan daripada bukunya berkaitan perkara

tersebut.

"Sudah ditakdirkan  Allah bahwa di kalangan bangsa Melayu ini,

suku yang lebih besar  bilangannya  adalah suku Jawa. Jadi merekalah

yang membentuk kumpulan Melayu terbesar di tanah Arab pada

zaman dahulu. Akibatnya orang-orang Arab menganggap semua

manusia berkulit sawo matang dari Alam Melayu ini sebagai orang

Jawa.

Seterusnya segala  yang bersangkutan dengan orang Melayu

disifatkan sebagai Jawi. Orangnya dikenali sebagai orang Jawi,

Tanahnya dikenali sebagai tanah Jawi dan bahasanya dinamakan

bahasa Jawi dan tulisan yang digunakan dalam media persuratannya

dinamakan tulisan Jawi. Kitab-kitab agama Islam yang diterjemahkan

ke Bahasa Melayu terutamanya dalam abad ke-17 Masehi, semuanya

mencatat bahwa penulisnya telah menerima titah raja, wasiat guru

atau pesan ayah supaya dia menterjemahkan kitab tertentu ke dalam

bahasa Jawi; bukan bahasa Melayu. Secara berurutan perkataan Jawi

ini awalnya merupakan nama tanah, yaitu Alam Melayu, kemudian

menjadi nama bahasa, dan sekarang menjadi nama tulisan pula."

c. Jawi Berasal daripada nama Sumatera Lama Al-Jawah

Hashim Haji Musa dalam bukunya "Sejarah Perkembangan

Tulisan Jawi" lebih setuju dengan pendapat Omar  Awang yang

menegaskan kemungkinan besar kata jawi berasal dari kata dalam

bahasa Arab  al-Jawah. Kata ini pernah digunakan dalam catatan Arab

yang tertulis sebelum pertengahan Abad ke-14 M untuk menamakan

Sumatera, misalnya Yaqut, dalam Mu'jan al-Buldan, Abu Al-Fida'

dalam Taqwim al-Buldan dan Ibn Batutah dalam Rihllat Ibn Batutah.

Fakta ini menunjukkan satu kemungkinan yang kuat  bahwa tulisan

Jawi itu dinamakan oleh orang Arab untuk merujuk tulisan ejaan yang

Page 46: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

digunakan oleh orang Sumatera yaitu penduduk Al-Jawah yang

beragama Islam dan menggunakan bahasa Melayu.

Hashim Haji Musa lebih lanjut menegaskan bahwa tidak logis

bahwa Jawi yang dimaksud sebagai tulisan jawi adalah istilah yang

berasal atau berakar dari kata Jawa. Sebuah kekeliruan bila tulisan

jawi berasal dari kata Jawa yang merujuk pada suku Jawa, karena

tulisan Jawi telah ada sebelum Jawa jatuh ke tangan orang Islam pada

tahun 883 H atau pada tahun 1468 M.

d. Jawi Berasal dari Perkataan Al-Jawah

W. Marsden pula menyebut bahawa nama Jawi juga pernah

menjadi tanda tanya kepada G.H Werndly ( yaitu ketua penterjemah

Injil ke dalam bahasa Melayu pada tahun 1731 M tentang asal-usulnya

dan menyimpulkan bahwa bahasa Jawi boleh dikaitkan dengan

perkataan Jawah, yang disebut oleh Marco Polo  sebagai nama lama

bagi pulau Sumatera pada zaman itu, yang mungkin dihasilkan oleh

orang Arab seperti yang disebut oleh Omar Awang di atas.

e. Jawi berasal daripada Perkataan Java Dwipa yg juga dikenali

sebagai Al-Jawah (sebuah daerah Asia Tenggara pada zaman

purbakala).

Amat Juhairi Moain pula  lebih menyakini bahwa kata Jawi

berasal Al-Jawah dimana dikatakan bahwa perkataan ini berasal

daripada perkataan "Java dwipa" yaitu sebuah nama daerah Asia

Page 47: 7878248 Tulisan Jawi Dan Khat Arab

Tengara pada zaman Purba. Bukti yang digunakan  adalah catatan

Ibnu Batutah dalam bukunya al-Rihlah  menggelar Sumatera sebagai

al-Jawah. Bagi orang Arab bagian perkataan "Java"  saja yang diambil,

sedangkan "Dwipa" pula ditinggalkan. Kata "Java" ini digunakan

untuk merujuk kepada keseluruhan daerah Asia Tenggara.

Penduduknya juga dinamakan dengan kata adjektif " Jawi". Oleh

karena itu "Jawah" dan "Jawi" merujuk kepada semua bangsa dan

kaum yang menjadi pribumi di Asia Tenggara; bukan kepada suku

Jawa yaitu penduduk yang berasal dari kepulauan Jawa.

        Dari tulisan di atas sedikit banyak dapat dipahami bahwa tulisan

jawi yang dipakai dalam berbagai manuskrip Melayu, merupakan

karya kreatif dari para pendahulu untuk mengembangkan ilmu

pengetahuan di tanah Melayu. Walaupun belum ada kepastian

tentang asal usul tulisan jawi, hal ini memberikan isyarat bahwa

masih perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang tulisan jawi dalam

manuskrip Melayu.

SEKIAN TERIMA KASIH