8 Tips Pertolongan Pertama Pada Orang Pingsan

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 8 Tips Pertolongan Pertama Pada Orang Pingsan

 • 7/25/2019 8 Tips Pertolongan Pertama Pada Orang Pingsan

  1/3

  8 Tips pertolongan pertama pada orang

  pingsan

  Reporter : Kun Sila Ananda| Jumat, 17 Januari 2014 12:39

  50

  36

  Share

  !eet

  "lu#tra#i pin$#an% &Shutter#to'(%'om)*elder Almeida

  Merdeka.com - +in$#an dan (ehilan$an (e#adaran i#a -adi ta( #erin$ ter-adi di #e(itar

  Anda% .amun tia/tia pin$#an i#a ter-adi pada #iapa #a-a, dan ah(an i#a ter-adi (eti(aAnda ada di de(at #an$ (oran%

  Ji(a Anda menemui oran$ an$ tia/tia -atuh pin$#an, -an$an pani( Anda i#a mela(u(an

  eerapa pertolon$an pertama pada mere(a% ela(u(an pertama pada oran$ an$ pin$#an

  i#a #an$at memantu a$i (oran% r irairi Shan(ar mema$i eerapa tip# -i(a Anda

  haru# menolon$ oran$ an$ pin$#an di #e(itar Anda, #eperti dilan#ir olehHealth Me Up

  17)01 eri(ut ini%

  1. Percikan air dan bau bawang tak manjur

  Salah #atu 'ara an$ #erin$ di$una(an untu( meman$un(an #e#eoran$ an$ pin$#an adalah

  memer'i((an air pada !a-ah mere(a dan memeri mere(a au/auan #eperti a!an$ putihatau a!an$ merah% e#(i metode ini ia#ana i#a di$una(an, namun metode #ema'am ini

  http://www.merdeka.com/reporter/kun-sila-ananda/http://www.merdeka.com/sehat/8-tips-pertolongan-pertama-pada-orang-pingsan.htmlhttp://facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.merdeka.com%2Fsehat%2F8-tips-pertolongan-pertama-pada-orang-pingsan.htmlhttp://facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.merdeka.com%2Fsehat%2F8-tips-pertolongan-pertama-pada-orang-pingsan.htmlhttp://twitter.com/share?text=8%20Tips%20pertolongan%20pertama%20pada%20orang%20pingsan%20%7C%20merdeka.com&url=http%3A%2F%2Fwww.merdeka.com%2Fsehat%2F8-tips-pertolongan-pertama-pada-orang-pingsan.html&via=kapanlagicomhttp://twitter.com/share?text=8%20Tips%20pertolongan%20pertama%20pada%20orang%20pingsan%20%7C%20merdeka.com&url=http%3A%2F%2Fwww.merdeka.com%2Fsehat%2F8-tips-pertolongan-pertama-pada-orang-pingsan.html&via=kapanlagicomhttp://www.merdeka.com/sehat/8-tips-pertolongan-pertama-pada-orang-pingsan.htmlhttp://facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.merdeka.com%2Fsehat%2F8-tips-pertolongan-pertama-pada-orang-pingsan.htmlhttp://facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.merdeka.com%2Fsehat%2F8-tips-pertolongan-pertama-pada-orang-pingsan.htmlhttp://twitter.com/share?text=8%20Tips%20pertolongan%20pertama%20pada%20orang%20pingsan%20%7C%20merdeka.com&url=http%3A%2F%2Fwww.merdeka.com%2Fsehat%2F8-tips-pertolongan-pertama-pada-orang-pingsan.html&via=kapanlagicomhttp://twitter.com/share?text=8%20Tips%20pertolongan%20pertama%20pada%20orang%20pingsan%20%7C%20merdeka.com&url=http%3A%2F%2Fwww.merdeka.com%2Fsehat%2F8-tips-pertolongan-pertama-pada-orang-pingsan.html&via=kapanlagicomhttp://www.merdeka.com/reporter/kun-sila-ananda/
 • 7/25/2019 8 Tips Pertolongan Pertama Pada Orang Pingsan

  2/3

  #erin$(ali $a$al meman$un(an oran$ an$ pin$#an%

  2. Topang tubuh mereka

  +in$#an adalah tahap a(hir dari #e#eoran$ an$ (ehilan$an (e#adaran% Seelum oran$

  ter#eut enar/enar ta( #adar(an diri, ia#ana tuuhna #udah $oah dan dia mulai

  (ehilan$an (e#adaran #edi(it demi #edi(it% Saat itu, #eai(na topan$ tuuh (oran danleta((an perlahan% *al ini men'e$ah 'edera an$ leih erat pada (epala atau tuuh (oran

  -i(a dia enar/enar -atuh #aat pin$#an%

  3. Surei area pingsan

  Keti(a Anda melihat #e#eoran$ an$ #udah ter$eleta( pin$#an, #e$era #ur8ei daerah di

  #e(itarna den$an 'epat dan -an$an memuan$ !a(tu% i#a -adi mere(a pin$#an a(iat

  $i$itan era'un, $a# era'un, pana# an$ erleihan, atau ada hal/hal an$ memahaa(an

  #eperti aliran li#tri( an$ teru(a% Se$era pindah(an (oran dari tempat ter#eut -i(a

  terdete(#i adana ahaa di #e(itarna%

  !. "ek respon korbanSan$at pentin$ untu( melihat apa(ah (oran i#a mere#pon Anda atau enar/enar pin$#an%

  ;oa pan$$il namana atau a-u(an eerapa pertanaan% Anda -u$a i#a menepu( punda(na

  eerapa (ali% ia#ana oran$ an$ pin$#an ada an$ lan$#un$ #adar #etelah eerapa #aat%

  enan$(an mere(a -i(a mere(a #udah mulai mere#pon% Jan$an an$un(an mere(a lan$#un$%

  iar(an mere(a erarin$ eerapa #aat #eelum memeri(#a(an mere(a (e do(ter terde(at%

  #. Telepon bantuan dan lakukan "P$

  Ji(a (oran ta( #e$era #adar, 'e( napa# dan deta( -antun$na% Ji(a napa#na mulai hilan$ dan

  melemah #e$era telepon antuan dan la(u(an ;+R% .amun hana la(u(an lan$(ah ini -i(a

  Anda enar/enar telah mahir mela(u(anna% Ji(a tida(, #e$era pan$$il antuan atau

  amulan#%

  %. &angan gerakkan korban

  Ji(a Anda men$etahui adana tulan$ patah atau 'edera pada a$ian leher dan (epala, -an$an

  $era((an (oran% Jan$an -u$a $era((an a$ian (epala (oran (arena hal ini i#a

  menea(an 'edera an$ leih #eriu#% Se$era pan$$il antuan% .amun -i(a (epalana ta(

  men$alami 'edera, Anda i#a men$an$(at (a(ina a$ar darah men$alir (e -antun$ dan ota(%

  *al ini ia#ana i#a memuat (oran pin$#an #adar, namun -u$a ta( #elalu erha#il%

  '. &angan bergerombol

  San$at pentin$ untu( memeri(an udara #e$ar pada (oran an$ pin$#an%

 • 7/25/2019 8 Tips Pertolongan Pertama Pada Orang Pingsan

  3/3

  oran$ lain% Ji(a Anda men$etahui tip#/tip# pertolon$an pertama, Anda -u$a i#a memantu

  oran$ lain #aat diperlu(an%