A Eff Ff Ffffffff

Embed Size (px)

Text of A Eff Ff Ffffffff

 • 7/25/2019 A Eff Ff Ffffffff

  1/2

  1. Analiza economico-fnanciarareprezinta un instrument

  essential ce trebuie utilizat de managerii frmelor si care are

  ca rezultat ormularea unor aprecieri calitative si cantitative

  despre starea, evolutia si perspectivele unei intreprinderi. Pt

  realizarea analizei economice trebuie stabilita o serie de

  elemente precum: contextual in care frma isi desasoara

  activitatea, scopul pt care se realizeaza analiza, benefciarii,

  metodele utilizate in analiza. Astel, principalul scop consta in

  identifcarea punctelor orte si a celor slabe analiza SWO.

  2. Tipologia analizei economico-fnanciare: utilizeaza

  criteria precum: nivelul la care se desasoara analiza!microeconomica"macroeconomica#, studierea in timp a

  enomenelor si proceselor economice !analiza

  statica"dinamica#, orizontul temporal in care se desasoara

  analiza !analiza post actum"previzionala# si natura insusirilor

  enomenului analizat !analiza calitativa"cantitativa#.

  3. Metodologia analizei activitatii economico-

  fnanciare:

  Descompunerea/Diviziunea rezultatelor:se oloseste pt

  studierea enomenelor, a rezultatelor economice si se exprima

  cu indicatorii sintetici rezultati prin descompunerea dupa

  anumite criteria precum: descompunerea dupa timpul de

  ormare, in unctie de locul ormarii, pe parti sau elemente

  component a rezultatelor.

  Modelarea:instrument util in evaluarea enomenelor

  economice studiate. $odelele oera o baza comuna de

  comunicare pt manageri, urnizori clienti. %uprinde

  urmatoarele unctii: de explicare a enomenului modelul ace

  legatura intre concepte si realitatea inormatiilor, de

  documentare se realizeaza prin diagrame, organigrame,

  tabele& decizionala concordanta intre conceptele utilizate si

  insusirile reale ale enomenului studiat.

  Comparatia rezultatelor:are un rol important deoarece

  studiul rezultatelor ca marimi de sine statatoare nu oera

  inormatii sufciente. ipuri de comparatii: in timp

  comparative intre rezultate eective si programaate " rezultate

  din perioada curenta si precedenta& in spatiu rezultatele

  verigilor organizatorice, a intreprinderii analizate si a unor

  frme cu profl similar& mixte se bazeaza pe imbinarea lor in

  timp si spatiu& cu caracter specifc intervin in alegerea

  variantei optime de actiune.

  ruparea:metoda prin intermediul careia colectivitateacercetata e despartita in grupe omogene de unitati dupa

  variatia uneia sau mai multor caracteristici. ' ( )max

  )min"*+.---lg (/ ' ( marimea intervalului de grupare,

  ( nr unitatilor supuse observarii, )max, )in (/ valori

  extreme.

  Analiza !actoriala:utilizata atunci cand intre actori exista

  relatii de raport sau produs si are ca spor determinarea

  abaterilor ata de o anumita baza de comparatie. 0egatura

  directa de conditionare a actorilor in orma cea mai simpla

  este unctia 1 ( !x#. Principii care stau la baza metodei:

  scrierea actorilor in relatiile de cauzalitate se ace in ordinea

  conditionarii lor economice: mai intai cei cantitativi, apoi cei

  calitativi, sustituirea se realizeaza succesiv, actorul substituit

  anterior ramane substituit pana la s perioadei de analiza,

  actorul nesubstituit se ia in calcul la valoarea din perioada debaza. (/modifcarea absoluta, relativa ! 2 #.

  Metoda "alantiera:se oloseste pt elaborarea programelor

  privind activitatea curenta si viitoare a frmelor. Aplicarea sa

  este posibila cand intre elementele enomenului analizat

  exista relatia de suma sau dierenta. 2 ( a+b3c !de scris si 24

  si 2*, modifcarea lui 2 si modifcarea lui 2 in unctie de a b c:

  delta 2a ( a*3a4, delta 2c ( 3c*3c4.

  Metoda regresionala: se utilizeaza cand intre enomenul

  analizat si actorii sai exista legaturi de tip stocastic.

  0egaturile stocastice au un caracter aleator !probabilistic# si

  pot f exprimate prin unctii liniare sau neliniare !parabole,

  56perbole, exponentiale, etc#. Particularitate: caracteristica )

  caracteristica actoriala independent exercita o in7uenta

  asupra unei caracteristici 1 caracteristica dependenta"de

  eect.

  Metoda ratelor:permite realizarea unor studii comparativein timp si spatiu determinante in reglarea activitatii. 2ata esteraportul dintre - marimi comparabile care are o valoareinormationala mai mare decat a fecarui indicator 8udecaseparat. 2atele pot f de structura, de gestiune, de ec5ilibrude efcienta. %ira de aaceri reprezinta totalitatea veniturilorealizate de o frma din operatiuni comerciale intr3o anumitaperioada de timp. 9n %A se iau in considerare vanzarile debunuri, contavaloarea lucrarilor executate si a serviciiloprestate, alte venituri. 9n calculul %A nu sunt incluse veniturilefnanciare si extraordinare. Prin analiza %A se urmaresteobtinerea inormatiilor legate de locul si pozitia pe piata afrmei, capacitatea sa de a3si diversifca activitatile si de a seautofnanta, perormantele economice, prinicpalele surse devenituri din ultimii ani si stabilitatea lor, evolutia acestor surse

  in viitorul apropiat.Analiza dinamicii si structurii CA: se utilizeaza marimilede dinamica !indici, ritm de crestere#& analiza structurala a %Ase bazeaza pe impartirea vanzarilor totale ale frmei in unctiede criteria: produse, clienti, activitati, piete de desacere$odalitati de analiza structurala: marimi relative ! g (%Ai"suma %A *44#, coefcientul de concentrare ;ini Struc% ierar5izeaza in ordinedescrescatoare vanzarile realizate de catre principalii clientipe produse, urnizori.Analiza !actoriala: urmareste identifcarea si cuantifcareaactorilor care o in7uenteaza in vederea elaborarii masurilocare duc la corectarea aspectelor negative aparute inactivitatea frmei.Analiza valorii adaugate: ?A re7ecta perormantele unefrme si exprima dimensiunea valorii realizate in activitateafrmei, respective plusul de valoare ca urmare a utilizariefciente a potentialului de care dispune aceasta, pestevaloarea consumurilor provenite de la terti.9ndicatorul ?A eutilizat pt caracterizarea ec3fn a unei frme, a activitatii deramura sau a economiei nationale si are rol in stimulareaagentilor economici pt reducerea consumurilor intermediare sin determinarea indicatorilor de efcienta. $odalitati deanaliza a ?A: Analiza structurii si dinamicii: 2va ( ?A"%A *44

  !gradul de integrare pe vertical# rata medie a ?A2remun stat ( 9mz+taxe"%A *44, 2rem creditori (@obanzi " ?A *44 2remun actionari(@ividende"?A *442remun frma(Pnet"?A *44 2remun cap te5nic (Amortizare"?A *44.

  Analiza !actoriala !ormule# + sc5ema. (/ seurmareste determinarea modifcarii ?A ata de valoareadin baza de comparative, determinarea actorilor dein7uenta si identifcarea masurilor de redresare aactivitatii economice.

  #ata renta"ilitatii indicator sintetic de efcienta a

  activitatii intreprinderii& marimi relative care se determina ca

  raport intre indicatorii de eect !proftul net, rezultatu

  exploatarii# si indicatorii care re7ecta un 7ux de activitate sau

  un stoc !capital propriu, resurse economice#.

  22 economice: raport intre rezultatele economice s

  mi8loacele anga8ate in obtinerea acestui rezultat. 2e (

  2be"At *44, 2e ( 2e)p"At *44, 2e ( P"At *44 !p (

  suma din Bp suma Bc#.

  22 comerciale: evidentiaza efcienta politicii com a frmeise determina: 2c ( P"%A *44. 2 com poate creste prin

  reducerea c5eltuielilor, impulsionarea vanzarilor, ob

  bunurilor de productie la preturi avanta8oase.

  22 d consumate: 2ct ( P"% *44.

  22 fnanciare: 2 ace legatura intre capitaluri !surse de

  fnantare a activitatii unei frme# si proft. 2 (

  Pnet"'propr *44 ( ?t"At At"'prop Pnet"?t *44

  ?t"At3viteza de rotatie a activelor totale, At"'prop3actoru

  de multiplicare a cap propr, Pnet"?t3proftul net la * leu

  venituri.

  C$$3sursa de inormare in determinarea perormantelo

  frmei. Analiza rentab frmei porneste de la %PP si de la ind ec3

  fn, care se pot constituiplecand de la in urnizatre de acestea

  impreuna cu bilantul si notele explicative ale sit. fnanciare

  %53consumul de materii prime si materiale, c5 cu persamortizari, provizioane. ?en ?anzari, stocuri de productie

  neterm, stocuri de produse fnite, dobanzi, subventii

  Structura veniturilor si c5 dupa natura activitatilor: activ de

  exploatare: activ curenta a frmei des potrivit obiectului de

  activitate al unei intreprinderi. active fnanciara: da o imagine

  asupra costului de fnantare a active. activ. extraordinara

  evenim sau tranzactii dierite de activitatea curenta a

  intreprinderii care nu apar recvent sau cu regularitate. 9n

  urma analizelor rezultate din activitati se pot calcula

  indicatorii: rez exploatare, fnanciar, extraordinar.

  Analiza soldurilor intermediare de gestiune: pun in

  evidenta etapele ormarii unui ex fnanciar, respectiv modu

  de olosire a resurselor materiale, fnanciare, umane in

 • 7/25/2019 A Eff Ff Ffffffff

  2/2

  activitatea intreprinderii. Soldurile intermediare de gestiune

  sunt: mar8a comerciala permite determ rezultatului obtinut

  din vz m, productia exercitiului val prod globale a unei

  intreprinderi, val adaugata di dintre intrari si iesiri, are ca

  destinatie remunerarea participantilor la active ec a frmei.

  2ez brut din exploatare: rez obtinut din activ de exploatare,

  rez current: rez exploatare + rez din active fnanciare, rez brut

  al exercitiului: rez current + rez extraordinar6, rez net: rez

  brut !impz proft + participarea salariatilor la rezultate#.

  Capacitatea de autofnantare:cap unei frm