135
NYÍREGYHÁZI F ISKOLA TERMÉSZETTUDOMÁNYI F ISKOLAI KAR MATEMATIKAI ÉS INFORMATIKAI INTÉZET KÖNYVTÁR ÉS ALKALMAZOTT INFORMATIKA CSOPORT A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989 Konzulens: Dr. Kührner Éva F iskolai docens Készítette: Adománné Zolnai Dóra Informatikus-könyvtáros szakos hallgató NYÍREGYHÁZA, 2007

A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

NYÍREGYHÁZI F ISKOLA

TERMÉSZETTUDOMÁNYI F ISKOLAI KAR

MATEMATIKAI ÉS INFORMATIKAI INTÉZET

KÖNYVTÁR ÉS ALKALMAZOTT INFORMATIKA CSOPORT

A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA

1950-1989

Konzulens:

Dr. Kührner Éva

F iskolai docens

Készítette:

Adománné Zolnai Dóra

Informatikus-könyvtáros

szakos hallgató

NYÍREGYHÁZA, 2007

Page 2: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

2

Tartalom

Bevezetés 3

A magyar fizikai ismeretterjeszt szakirodalom rövid története

4

A Fizikai Szemle története 5

A Fizikai Szemle bemutatása 7

A fizikai Szemle honlapja 8

A Fizikai Szemle repertorizálása 10

A repertórium 10

A repertórium el zményei

10

A Fizikai Szemle jelen repertóriuma 11

A repertórium használata 13

Id rendi leírás

13

Szerz és névmutató

13

Tárgymutató 14

A Fizikai Szemle repertóriuma 1950-1989 15

Szerz - és névmutató 97

Tárgymutató 126

Irodalomjegyzék 133

Page 3: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

3

nincs kétféle m veltség, hanem minden tudományterületnek

megvan az általános m veltséghez tartozó része. Az pedig kell,

hogy más szakmabelit is érdekeljen.

Simonyi Károlyi

Bevezetés

A hazai természettudományos ismeretterjesztésben kiemelked helyet

foglal el a Fizikai Szemle, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat lapja. A folyóirat

ismeretterjeszt jelleg , a magyarországi fizikatörténet szempontjából alapvet

jelent ség lap. Retrospektív feldolgozása mindmáig nem történt meg, így igen

nehezen használható. A hazai és nemzetközi adatbázisokba történ szolgáltatás is

megköveteli a folyóiratokban, id szaki kiadványokban megjelent rész-

dokumentumok feltárását, feldolgozását.

Miután könyvtári gyakorlataimat a Magyar Tudományos Akadémia

Atommagkutató Intézetében töltöttem, szembesültem az igénnyel, a meglev

sz kös lehet ségeken kívül is legyenek kereshet ek a régi lapszámok.

Az igény els sorban a tudománytörténet iránt érdekl d kutatók és

egyetemi hallgatók, illetve a nagyszámú, fizika tanításával foglalkozó cikk okán

pedagógusok gimnáziumi tanárok

részér l merült fel.

A Fizikai Szemle honlapján, a www.fizikaiszemle.hu weboldalon jelenleg

is elérhet ek bizonyos szolgáltatások, így az 1990. évt l a lapszámok részben

digitalizált változatai és tartalomjegyzékei, tehát az utóbbi évek lapszámainak

feldolgozása jórészt megoldott. Azonban, az els negyven év cikkeinek és

tartalmának keresése csak körülményesen és részlegesen lehetséges. Ez a

repertórium ezt a hiányt kívánja részben betölteni.

Terveim között szerepel a repertóriumot elektronikus adatbázissá

fejleszteni, illetve az 1990-t l kiadott lapszámokat is feldolgozni, ez utóbbi

részben már megtörtént. Erre véleményem szerint azért van szükség, mert egy

könnyebben kereshet repertórium

épülne így ki, amelyet szélesebb közönség

használhat.

Page 4: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

4

A magyar fizikai ismeretterjeszt szakirodalom rövid története

Szak- és ismeretterjeszt folyóirataink már a 18. század elejét l közöltek

fizika témájú szakcikkeket. Ezek száma 1870-t l növekedett folyamatosan, de

már a korai id szakban is jelent snek mondható.

Magyarországon fizikai ismeretterjeszt cikkek már 1789-t l megjelentek

a Mindenes Gy jteményben, majd kés bb a gy ri kiadású Sokféle cím lapban

(1791-t l), illetve az 1817-ben indult Tudományos Gy jteményben. Kés bb a

Tudománytár is bekapcsolódott a fizikai cikkek közlésébe (1834-t l), els sorban

fordításokkal, majd 1841-t l a Magyar Tudományos Akadémiai Értesít ben is

jelentek meg ilyen témájú írások.

Számuk jelent sen megn tt 1859-ben, amikor a folyóiratot széttagolták

akadémiai osztályok szerint, négy kötetre. Habár egy évvel kés bb a matematikai

és természettudományok osztálya saját közlönyt bocsátott útjára, ebben fizikai

témájú írás nem nagyon akadt. Magyarázata az, hogy ugyanebben az évben, 1860-

ban, megalakult a matematikai és természettudományi bizottság, amely már a

rákövetkez évben megindított egy színvonalas lapot, a Mathematikai és

Természettudományi Közleményeket. Ebben a folyóiratban már arányaiban is

kiemelked en sok fizikai szakcikk jelent meg.

Ebben az id szakban, a kiegyezést követ en Magyarországon is számos

folyóirat jelent meg, több természettudományos jelleggel is. Nagyobb

jelent séggel bírt a Természettudományi Társulat két folyóirata, a társulat

közlönye, illetve, a Természettudományi Közlöny. Utóbbi lap 1869-t l jelent meg

folyamatosan, 1944-ig, és nagyszámú fizikai ismeretterjeszt cikket közölt. Külön

erénye volt a lapnak az új, modernebb hangvétel, illetve a külföldi fizikai

eredmények gyors bemutatása.

Értékes cikkeket közölt még ez id tájt néhány kisebb lap, pl. a

Sárospataki Füzetek, az Országos Középtanodai Tanáregyleti Közlöny, illetve a

M egyetemi Lapok is, kés bb, az 1880-as években az Erdélyi Múzeum-Egyesület

Orvos-Természettudományos Értesít je.

1882-ben indította a Magyar Tudományos Akadémia a Matematikai és

Természettudományi Értesít t, amely 1941-ig jelent meg folyamatosan.

Page 5: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

5

A Mathematikai és Physikai Társulat 1891-ben, alakulása évében indította

útjára a Mathematikai és Physikai Lapok els számát, mely folyóirat 1944-ig

jelent meg, és a Fizikai Szemle közvetlen el dje.

A Fizikai Szemle története

A Fizikai Szemle történelmi el dje 1891-ben Eötvös Loránd által alapított

Mathematikai és Physikai Lapok, pontosabban ennek a Physikai Szemle cím

rovata. A II. világháború után megalakult a Bolyai János Matematikai Társulat és

az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, ez is oka volt annak, hogy külön fizikai

folyóirat indulhatott.

Hat év háború okozta szünet után 1950-ben indult útjára a megújult lap.

Ebben az évben csak egy szám jelent meg, szeptemberben, majd ugyanezen

évfolyamra datálták az 1951. évben megjelent lapszámokat. A Fizikai Szemle els

számaiban már professzorok (Kovács, Jánossy, Novobátzky, Tarján) mellett

gimnáziumi tanárok (Csek , Jeges, Öveges, Vermes) írásai is

megjelentek. A lap

indulásától kezdve vállalta a történelmi hagyományokat, feladatának tartotta a

magyar fizika múltjával, kiemelked egyéniségeivel való foglalkozást, és f

figyelmét a fizika fejl désének ismertetésére, a hazai tudományos kutatás

kibontakozására, továbbá a közép és fels fokú oktatás kérdéseire fordította.

Az els években a Szemle az egyetlen fizikai tárgyú lap volt, amely

megjelent. t követték kés bb az akadémiai folyóiratok, az Acta Physica, a MTA

III. Osztályának Közleményei, majd a Magyar Fizikai Folyóirat.

Ahogyan az eltelt években tartalmilag és szervezetileg változott a magyar

fizikus közélet, változott és fejl dött a lapkiadó Eötvös Lóránd Fizikai Társulat,

úgy fejl dött és változott a Fizikai Szemle is.

A Fizikai Szemle el dje volt a 2. Világháború el tt az Akadémia által

kiadott Mathematikai és Természettudományi Értesít , ami 1882-ben indult,

valamint a Mathematikai és Physikai Lapok, amit Eötvös Loránd 1891-ben

alapított. A 2. Világháború után jelent meg az MTA Matematikai és Fizikai

Osztályának Közleményei, majd tisztán fizikai profillal a Magyar Fizikai

Page 6: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

6

Folyóirat, ami a nyolcvanas évek második felében beolvadt a Fizikai Szemlébe. A

lap terjedelme kezdetben évi 160-180 oldal volt, kéthavonta jelent meg egy egy

füzet. A X. évfolyamnál vált a lap havi folyóirattá, évente 370-400 oldal

terjedelm vé. A szerkeszt bizottság létszáma is ekkor n tt szinte a duplájára, 11

f r l 20 f re. Az 1975- s évt l egy-egy kötet elérte az 500 oldalas terjedelmet.

Amikor az állami támogatás megsz ntével a tudományos és pedagógiai

folyóiratok megjelenése kétségessé vált, 1991 közepét l a korábbi Magyar Fizikai

Folyóirat (MTA), A Fizika Tanítása (MKM) és Fizikai Szemle (ELFT) egyesült

és mint Fizikai Szemle (Magyar Fizikai Folyóirat) jelenik meg.

Most egyetlen magyar nyelven megjelen tisztán fizikai profilú

folyóiratunk a Fizikai Szemle, ami havonta 36 nagyalakú oldalon, mintegy 1500

példányban jelenik meg, évfolyamainak, füzeteinek számával és terjedelmével

messze fölülmúlva el deit.

A Fizikai Szemle 50. évi, jubileumi számának címlapja

Page 7: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

7

A Fizikai Szemle bemutatása

A Fizikai Szemle ismeretterjeszt jelleg

folyóirat, tehát új, eredeti

tudományos munkákat nem közöl. Helyet ad viszont a tudomány új eredményeir l

szóló beszámolóknak. A tudományos ismeretterjeszt cikkeken kívül ismertet ket

tartalmaz a fizikával kapcsolatos eseményekr l (pl. a társulati és az akadémiai élet

hírei, beszámolók ankétokról stb.). Tudósítanak fizikával kapcsolatos

pályázatokról. Beszámol érdekes el adásokról, konferenciákról, el adás-

sorozatokról. A fizika tanításával kapcsolatban közöl általános érdekl désre

számot tartó, a módszertani megújítást segít dolgozatokat, id nként különböz

versenyek egyes feladatainak megoldását. A folyóirat rendszeresen közöl

könyvajánlásokat is. 1996. és 2000. évben jelent meg két tematikus száma a

lapnak, a Fizikus Útikönyv, mely tudománytörténeti szempontból dolgozza fel a

magyarországi természettudósokat (fizikusokat) és nagy alapossággal az

emlékhelyeiket.

A folyóirat koncepciója: A Fizikai Szemle hangsúlyozottan szakmai

tudományos ismeretterjeszt folyóirat, melyben egy ma végzett fizikus vagy tanár

szakos kolléga számára érthet módon kapnak helyet a fizika és a rokon

tudományok legújabb eredményei, valamint a fizikatörténettel és -tanítással

foglalkozó értékes írások. A Szemle beszámol továbbá a fizikusok és

fizikatanárok számára érdekes hazai és külföldi hírekr l, eseményekr l és

könyvújdonságokról is.

A fizika valamennyi természettudomány alaptudománya, de

nélkülözhetetlen az ezekre épül gyakorlati célú tudományterületek számára is.

(Pl. m szaki, orvosi, mez gazdasági tudományok) A cél ezt a folyóirat

tartalmában is kifejezésre juttatni és valamennyi reáltudomány m vel inek

érdekl dését felkelteni, hogy a lap az egész hazai természettudományos kultúrát

szolgálja.

Legtöbb írásának megértéséhez elegend a fizika-érettségi anyagának

alapos tudása és a fizika iránt mutatott mély érdekl dés. Ennek köszönhet en a

lap szól hallgatókhoz, diákokhoz, fizika iránt érdekl d khöz is.

A lapot

rendszeresen olvasták Nobel-díjasok is, mint Gábor Dénes és Wigner Jen . Ilyen

Page 8: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

8

széles olvasótábor érdekl dése, felkészültsége, igényessége nyilvánvalóan er sen

inhomogén. Ebb l a szempontból a Fizikai Szemle egyedülálló helyet tölt be a

fizikával foglalkozó lapok közt nemzetközi viszonylatban is.

Az els kötetekt l észrevehet az a törekvés, hogy segítse a lap a Társulat

fontos feladatainak megoldását, a magyar fizikusok közéletét sokoldalúan

alakítsa, informálja, eredményeiket ismertesse, alkalmanként viták fórumává

váljon. A szerkeszt ség rugalmasan, az aktuális feladatokhoz alakította a

rovatokat, és tartalmuk, megfigyelhet pl. hogy a Középiskolai Matematikai

Lapok fizka rovatának megindulásáig több fizikával kapcsolatos feladatot is

közöl, majd ezek egy id re elmaradnak, az új rovat vette át a szerepet.

Kimondottan gazdag a fizika oktatásával kapcsolatos cikkek témája,

eleinte leginkább kísérleteket és oktatásmódszertani cikkeket, vitacikkeket közöl,

kés bb tantervi reformok, és természettudományok oktatásával kapcsolatos

alapkérdések is helyet kapnak. Ezzel párhozamosabban egyre bátrabb a kritikai

hangnem is.

Hézagpótlónak tekinthet ek azon cikkek, melyekben a hazai

kutatóintézeteket, tanszékeket, konferenciákat mutatják be, ugyanígy egyedülálló

az a törekvés, hogy egy-egy évforduló kapcsán kiváló fizikus egyéniségeket

mutatnak be, személyes emlékezések segítségével is.

Célja és egyben feladata a jelen figyelése és a jöv formálása, tájékozódás

és tájékoztatás. A lap az Eötvös Társulat tagjainak legszélesebb rétegéhez eljutó

információs csatorna, szándékai szerint a nemzetközi értékrendhez igazodik,

tartalomban, formában, szakmai korrektségben és stiláris tisztaságban egyaránt.

A Fizikai Szemle honlapja

A Fizikai Szemle elektronikus változata az Országos Széchényi

Könyvtárban nyilvántartott, egyedi ISSN számmal bejegyzett elektronikus

folyóirat. Az elektronikus változat a folyóirat megjelenése után néhány héttel

kerül a hálózatra. Tartalmazza a mindenkori aktuális szám tartalomjegyzékét, s

néhány cikket teljes terjedelemben.

Page 9: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

9

A folyóirat számaihoz a Fizikai Szemle honlapjáról lehet eljutni. A honlap

kezd oldalán az állandó részeken kívül megjelenik

a legfrissebb szám fed lapja (erre kattintva jutunk a tartalomjegyzékhez

és a cikkekhez),

hivatkozás az archívumra,

hivatkozás a tematikusan összeállított tartalomjegyzékre,

hivatkozás a folyóirat számaiként megjelen

Fizikus Útikönyvre,

átjáró a keres felületre.

A "Versenyek" címszó alatt az Eötvös-versenyek, az Ortvay Rudolf fizikai

problémamegoldó verseny, az Öveges József Fizikaverseny, az Országos Szilárd

Leó Fizikaverseny, a Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny, a

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny és a Jedlik Ányos Országos

Fizikaverseny honlapjai mellett az aktuális versenyfelhívások külön hangsúlyt

kapnak. A versenyek weboldalára az Eötvös Loránd Fizikai Társulat honlapjáról

közvetlenül is eljuthatunk.

A Fizikai Szemle honlapja : www.fizikaiszemle.hu

Page 10: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

10

A Fizikai Szemle repertorizálása

A repertórium

A repertórium id szaki kiadványokban, folyóiratokban megjelent cikkek,

recenziók mutatója, bibliográfiája. Sok irodalmi, tudományos, és ismeretterjeszt

folyóirat van, aminek nemcsak a friss közleményei érdeklik az olvasót. Régi, akár

száz évvel ezel tti tanulmányai sem elavultak, vagy éppen történeti szempontból

érdekesek. Az ilyen folyóiratoknak elkészül a repertóriumuk, hogy a tanulmányok

szerz , cím, esetleg tárgy alapján megtalálhatók legyenek. Gyakran rejtetten

jelennek meg, az adott folyóiratban, ám általában önálló kiadványként

hozzáférhet ek.

Magyarországon is fontos feladat a szakterületi cikkbibliográfia

elkészítése, integrálva az OSzK által létrehozott cikkadatbázisba: a távlati cél egy

teljes nemzeti online cikkadatbázis létrehozása. Sajnos jelenleg ehhez a feltételek

nem adottak.

Magyarországon a repertorizálás els sorban irodalmi lapokra,

társadalomtudományi munkákra irányul. Nevesebb repertóriumok pl. a Nyugat-

repertórium, a Századok folyóirat új, összesített mutatója, A Történelmi Szemle

repertóriuma. Természettudományos, illetve természettudományos

ismeretterjeszt lap repertóriuma jóval kevesebb van, kiemelkedik közülük az Élet

és Tudomány repertóriuma és a Tudománytár repertóriuma, mely elektronikus

formában is elérhet a weben.

A repertórium el zményei

A Fizikai Szemle története során a szerkeszt bizottság többször tett

kísérletet visszamen leges tartalmi feltárásra. Ennek eredményei voltak a 20.

illetve a 30. évfolyam utolsó számaiban megjelent témakör szerint csoportosított

jegyzékek. Sajnos, ezek készítése során nem alkalmazták az autopszia elvét, ezért

gyakran pontatlanok, címadatban, forrásban egyaránt.

Page 11: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

11

Problémaként jelentkezik a használat során az is, hogy ezek a

tartalomjegyzékek sem névmutatót nem tartalmaznak, sem a csoportosításuk nem

egyértelm . Egy-két kivétellel minden cikk egy témakör alá került besorolásra,

sokszor nem a legszerencsésebb helyre. Szerz szerint egyáltalán nem voltak

kereshet k.

Emiatt a használatuk nehézkes, és gyakran nem is érhet el

segítségükkel minden, az érdekl d számára fontos cikk, vagy a teljes

tartalomjegyzék átolvasását teszi szükségessé.

Így a megfelel feltárás hiánya miatt sok információ elvész, pedig alapvet

elvárás, hogy az az információ, f leg a releváns információ nem kallódhat el.

1990. évt l a lap az internetre is felkerült, digitalizált és tárgyszavazott

formában, itt az utolsó 16 év számainak kereshet sége biztosított. Az 1951-t l

1989-ig terjed évekre vonatkozóan azonban a lapok tartalomjegyzékére

hagyatkoztak a honlap készít i, amely részint nem pontos, részint pedig csak

nagyon tág témakörökre csoportosított, illetve a fent említett problámák miatt

körülményes a használata, még az internetes keresési lehet ségekkel is.

A visszamen leges feldolgozás végs id pontja anyagi okokból

bizonytalan. Szakdolgozatom leadásával egyid ben kerültek fel az els számok

tartalomjegyzékei a hálózatra, részben digitalizált cikkekkel, jelenleg az els

évfolyam tartalomjegyzéke olvasható a weboldalon.

A Fizikai Szemle jelen repertóriuma

A repertórium a Fizikai Szemle közvetlen el zményét, az 1950-t l az

Eötvös-társulat által kiadott, hasonló nev lapot dolgozza fel, 1950-t l 1989-ig. A

Fizikai Szemle jelen repertóriuma 3906 tételt tartalmaz. A lap alapításával

kezd dik, és az 1989. évvel, a 39. évfolyammal ér véget. A következ évt l

ugyanis a lap újászervez dött, beleolvadt az 1962-t l megjelent Fizikai Tanítása, a

M vel désügyi Minisztérium folyóirata, a Magyar Fizikus Hallgatók

Egyesületének kiadványa. Az összevonás oka részint a fizikai tudományos

tájékoztatás helyének összpontosítása, részint anyagi problémák voltak.

Page 12: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

12

1990 óta együtt vannak tehát a tudományos élet, az oktatás és nevelés, a

munkahely és a közélet hírei. 1990. évt l indult a Fizikai Szemle archívuma a

világhálón, amely könnyebb kereshet séget tesz lehet vé lapszámonként, részben

digitalizált cikkekkel. A repertórium lezárásaként ezért választottam ezt az

id pontot.

A folyóirat írásait egymás után dolgoztam fel, melyeket folyamatos

számozással jelöltem. A tételszám után a cím, az esetleges alcím, ezután a szerz

és a társszerz (k) neve

következik. A megjelenési adatok: az év, oldalszám a leírt

cikkek pontos helyét jelöli. A cikkek általános leírása:

Tételszám. Cím: Alcím / Szerz , Társszerz (k) = évf., év. oldalszám

A repertóriumot fejezetekre tagoltam, a fejezetek címe az év, évfolyam

megjelölést tartalmazza. Így a repertórium történeti szempontból gyorsabban

áttekinthet vé vált.

A folyóiratban megjelent írások válogatva kerültek be. Azok a rövid hírek

nem kerültek bele a repertóriumba, amelyek valamilyen kés bb megtartandó

rendezvényre, programra, kisebb pályázatra, középiskolai feladatmegoldásra

hívják fel a figyelmet. Nem kerültek bele továbbá a szerkeszt bizottság pársoros,

általában technikai jelleg közleményei.

Azon cikkeknél, ahol a szerz k száma háromnál több, és nevük

megjelenik, (csupán néhány ilyen cikkr l van szó), nem alkalmaztam a szokásos

et al megjelölést, hanem névvel szerepeltettem mind jüket, szerz - és

névmutatóba is felvéve.

Page 13: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

13

A repertórium használata

A munka három f egységb l áll:

1. id rendi leírás

2. szerz és névmutató

3. tárgymutató

Id rendi leírás

A feltárás els részeként, id rendi leírást

alkalmaztam. Miután a Fizikai

Szemle tudományos ismeretterjeszt folyóirat, hangsúlyos a tudománytörténeti

szerepe, ennek kibontásához jól illeszkedik az id rendi leírás.

Az egyes

évfolyamokat térben az évfolyam, év megjelölésével elválasztva közlöm, úgy

vélem, ekkora tételszámnál ez jelent sen megkönnyíti az áttekinthet séget,

különösen azok számára, akik a fizikatörténet rövidebb id szakaira kíváncsiak.

Szerz és névmutató

A repertóriumban való keresés megkönnyítése érdekében szerz és

névmutatót készítettem. A tanulmányok szerz it szoros bet rendben adtam meg.

A Dr. jelz ket valamint a szerz beosztásával, munkájával kapcsolatos adatokat

semmilyen esetben sem vettem fel a szabvány el írásainak értelmében, mely

ezáltal a mutatók használatát is könnyebbé teszi.

Amennyiben szükséges volt, megfelel utalókat készítettem. A rövidítések

feloldása teljes mértékben nem sikerült. Amennyiben a szövegb l nem derült ki

teljes biztonsággal a szerz kiléte, inkább feloldatlan maradt egy-egy bet jel,

mintsem hibás megoldást közöljek.

A név szerinti mutatóban szerz jére, illetve az adott

írásban tárgyként

el forduló személyre lehet keresni. A név után tipográfiailag két típust

Page 14: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

14

különböztettem meg. Ha az adott írásban szerz ként jelenik meg, akkor a

tételszám normál bet típussal, ha tárgyként, akkor aláhúzott bet típussal szerepel.

Ha egy tételen belül szerz ként is, hivatkozottként is szerepel egy név,

(önéletrajzok, visszaemlékezések) csak egyszer, szerz ként adom. A

könyvismertetéseknél annak írója szerz ként szerepel.

A tárgymutató

Célom az volt, hogy egy-egy tanulmány - tartalmának megfelel en - több

tárgyszó alatt is szerepeljen. Helysz ke okán ez részben utalók segítségével

történt. A tárgymutató készítése során részben felhasználtam a Fizikai Szemle

tartalomjegyzékének csoportosítását, részben további tagolást készítettem.

Különösen a Fizika tanítása rovatot, és a hazai fizikus társadalom híreit érintette a

tagolás nagymértékben.

A társadalommal kapcsolatos kérdéseket három nagy részre bontottam, a

fizikával kapcsolatos általános társadalmi kérdésekre (pl. kutatóintézetek

szükségessége, a természettudományok megbecsültsége), a fizikaoktatással

kapcsolatos társadami problémákra, illetve a cikkek nagy száma miatt az

atomenergiával kapcsolatos társadalmi érdésekre, utóbbi cikkek leginkább a Three

Mile Islandon, és Csernobilban történt balesetek után szaporodtak meg.

Azonban, hasznosnak találtam, hogy bizonyos nagy területek minél

teljesebbé váljanak, például az anyagtudomány, statisztikus fizika stb. Úgy

éreztem, ezáltal csökken annak az esélye, hogy egyik-másik tétel elt njék a nagy

anyagban, s ne váljon hozzáférhet vé. Másrészr l, azokat a csoportokat, amelyek

két, szorosan összefügg területet tárgyalnak, olyan cikkekkel, amelyek a két

csoport egyikébe sem sorolhatók kizárólagosan, egyben tartottam, ez a

magyarázata pl. a relativitáselmélet és gravitáció, energetika és reaktorfizika

kategóriák megnevezésének.

Page 15: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

15

A Fizikai Szemle repertóriuma 1950-1989

1. évfolyam, 1950., 1951. év

1. Köszönt / Novobátzky Károly = 1. évf. 1950. p. 1 2. A szupravezetés / Neugebauer Tibor = 1. évf. 1950. p. 2 3. A Szovjetunió szakköreir l / Turchányi György = 1. évf. 1950. p. 7 4. Eötvös-verseny = 1. évf. 1950. p. 10 5. Hol a hiba? / Selényi Pál = 1. évf. 1950. p. 13 6. Feladat / Vermes Miklós = 1. évf. 1950. p. 13 7. Néhány el adási kísérlet /

Gyulai Zoltán = 1. évf. 1950. p. 14 8. Fotométer és polariméter / Orvosi Fizikai Intézet Munkaközössége = 1. évf. 1950. p. 16 9. A háromféle rádióaktív sugárzás kimutatása egyszer anyagokkal és eszközökkel /

Öveges József = 1. évf. 1950. p. 17 10. Kísérlet a szabadesés úttörvényének megfigyelésére / Vermes Miklós = 1. évf. 1950. p.

21 11. Hogyan igyekszik segíteni az Eötvös Társulat a fizikatanárok munkáját / Hoffmann

Tiborné = 1. évf. 1950. p. 22 12. Az egyetemi és középiskolai fizikaoktatás kapcsolatai / Cornides István = 1. évf. 1950. p.

24 13. Budapesti Egyetemen Orvosi Fizikai Intézet létesült = 1. évf. 1950. p. 25 14. Selényi Pál interferencia kísérlete 40 éves / Jánossy Lajos = 1. évf. 1950. p. 1 15. Vavilov élete és munkássága / Szalay László = 1. évf.1951. p. 1 16. A relativitáselmélet óraparadoxonáról / Jánossy Lajos = 1. évf.1951. p. 3 17. A szovjet fizika eredményei / Haiman Ottó = 1. évf.1951. p. 6 18. A Cserenkov- sugárzás / Faragó Péter, Keszthelyi Lajos = 1. évf.1951. p. 7 19. A mager k mezonelmélete / Marx György = 1. évf.1951. p. 7 20. Készülék egyirányú rezgések ered jének szemléltetésére / Medgyessy Pál

= 1. évf.1951. p. 12

21. A mechanikus differenciálanalizátor / Náray Zsolt = 1. évf.1951. p. 13 22. Néhány középiskolai fizikai kísérlet / Bernolák Kálmán = 1. évf.1951. p. 14 23. Rádiópad / Borsányi József, Koczkás Gyula = 1. évf.1951. p. 18 24. Középiskolai kísérletek az indukcióra és a váltóáram tulajdonságaira I / Tarján Imre = 1.

évf.1951. p. 20 25. Egyszer kísérletek / Tarján Imre = 1. évf.1951. p. 21 26. Új Egyetemi Fizikai Intézet létesült / Pócza Jen = 1. évf.1951. p. 24 27. Néhány új kísérleti eszköz / Boros János = 1. évf.1951. p. 25 28. Vegyes kísérletek / Tamás Gyula = 1. évf.1951. p. 25 29. Elméleti fizikai feladatok / Békéssy András, Freud Géza, Marx György, Nagy Károly = 1.

évf.1951. p. 26 30. Mechanika / Budó Ágoston = 1. évf.1951. p. 26 31. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat megalakulása = 1. évf.1951. p. 27 32. Egyszer ködkamra középiskolai atomfizika kísérletekhez / Jeges Károly = 1. évf.1951.

p. 27 33. Fizika I. / Papalekszi N. D. = 1. évf.1951. p. 27 34. Fizikai kísérletek és eszközök / Csada K., Csek Á., Jeges K., Öveges J. =

1. évf.1951. p. 28

35. M szaki h tan / Karpov = 1. évf.1951. p. 29 36. Fényforrások fizikai kísérletekhez / Csek Árpád = 1. évf.1951. p. 30 37. Kossuth-díjak = 1. évf.1951. p. 31 38. Az Eötvös Társulat vándorgy lései = 1. évf.1951. p. 32 39. Eötvös Társulat díjai = 1. évf.1951. p. 33 40. Theorie und Lösungsmethoden des Mehrteilchenproblems der Wellenmechanik / Gombás

Pál = 1. évf.1951. p. 35 41. Acta Physica sorozatának új száma = 1. évf.1951. p. 36 42. A statisztikai mechanika analitikai módszerei / Hincsin A. Ja. = 1. évf.1951. p. 36

2. évfolyam 1952. év

43. Lenin és a modern fizika filozófiai problémái / Vavilov Sz. I. = 2. évf.1952. p. 1 44. A körmozgás szerepe a gimnáziumi tanításban / Vermes Miklós = 2. évf.1952. p. 7

Page 16: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

16

45. Széll Kálmán, 1952. január 10. / (Budó Ágoston) = 2. évf.1952. p. 9 46. Újabb szovjet vizsgálatok az atommag felépítésér l / Román Pál = 2. évf.1952. p. 10 47. Középiskolai kísérletek az indukcióra és a váltóáram tulajdonságaira II / Tarján Imre = 2.

évf.1952. p. 16 48. Elektromos modellek / Gutenmacher L. I. = 2. évf.1952. p. 22 49. Fizikai példatár / Znamenszkij = 2. évf.1952. p. 23 50. A relativitás elmélete / Novobátzky Károly = 2. évf.1952. p. 24 51. Acta Physica sorozatának új száma = 2. évf.1952. p. 25 52. Levelezés = 2. évf.1952. p. 26 53. Eötvös Társulat díjai = 2. évf.1952. p. 26 54. Az Eötvös Társulat vándorgy lései

= 2. évf.1952. p. 26 55. Központi Fizikai Kutató Intézet / Kovács István = 2. évf.1952. p. 29 56. A félvezet kutatás néhány problémája / Boros János = 2. évf.1952. p. 34 57. Az elektronsokszorozó / Faragó Péter = 2. évf.1952. p. 38 58. Sok forgómozgás magyarázatában helytelen centrifugális er r l beszélni / Csek Árpád =

2. évf.1952. p. 44 59. A kvantummechanika alapjai / Blohincev D. I. = 2. évf.1952. p. 49 60. Az atommag / Korsunszkij = 2. évf.1952. p. 49 61. Akadémiai élet = 2. évf.1952. p. 50 62. Eötvös Társulat közgy lései

= 2. évf.1952. p. 53 63. Eötvös-verseny = 2. évf.1952. p. 55 64. Leonardo da Vinci halhatatlan gondolatai / Faragó Péter = 2. évf.1952. p. 57 65. A relativitás elméletének szerepe a fizikában / Novobátzky Károly = 2. évf.1952. p. 64 66. Tranzisztor, a félvezet er sít / Bodó Zalán = 2. évf.1952. p. 67 67. A kutatás szerepe egy iparág fejl désében / Szigeti György = 2. évf.1952. p. 70 68. Kísérletek rezg mozgással, hangjelenségekkel kapcsolatban I / Tamás Gyula, Tarján Imre

= 2. évf.1952. p. 75 69. Acta Physica sorozatának új száma = 2. évf.1952. p. 84 70. Bevezetés a fémek elméletébe / Frenkel J. I. = 2. évf.1952. p. 84 71. Osztályközlemények új száma = 2. évf.1952. p. 84 72. Az Eötvös Társulat vándorgy lései

= 2. évf.1952. p. 85 73. Újabb - sugárvédelmi berendezésekr l

/ Bozóky László = 2. évf.1952. p. 86 74. Logaritmikus intenzitásskála el állítása röntgensugarakra és ennek felhasználására /

Orbán György = 2. évf.1952. p. 90 75. Szcintillációs számláló antracénnel / Keszthelyi Lajos = 2. évf.1952. p. 93 76. Radioaktív izotóppal nyomjelzett kolloid sorsa / Kertész László, Szalay Sándor, Simonyi

Á. = 2. évf.1952. p. 96 77. Egy elektromágneses rendszer - sugár spektrométer / Szalay Sándor, Fényes Tibor = 2.

évf.1952. p. 98 78. Energia- homogén ionforrás tömegspektroszkópiai célokra / Cornides István = 2.

évf.1952. p. 99 79. Egy nemlineáris egyenlet tulajdonságairól / Jánossy Lajos = 2. évf.1952. p. 102 80. Atommagok energianívóinak helyzetéb l er törvényre vonható következtetések /

Neugebauer Tibor = 2. évf.1952. p. 106 81. Az atommag elméletér l / Szamosi Géza = 2. évf.1952. p. 108 82. Az atommagok dilatációs rezgései / Marx György = 2. évf.1952. p. 111 83. Neutron befogásakor felszabaduló energia kiszámítása / Nagy Károly = 2. évf.1952. p.

113 84. Al( ,n)P atommagátalakulás gerjesztési függvénye / Nagy János = 2. évf.1952. p. 115 85. Az Al( ,n)P atommagfolyamat neutronjainak energiaeloszlása / Medveczky László = 2.

évf.1952. p. 117 86. Kozmikus sugárzás mérése bányában / Fenyves Ervin, Haiman Ottó = 2. évf.1952. p. 119 87. Rekrisztallizációs vizsgálatok NaCl pasztillákon / Gyulai Zoltán, Morlin Zoltán = 2.

évf.1952. p. 121 88. Vizsgálatok mesterséges kvarckristályok el állításával kapcsolatban / Tarján Imre = 2.

évf.1952. p. 124 89. Kristálymag- képz dés elektromos térben / Cornides István = 2. évf.1952. p. 127 90. Adszorpció, felületi állapotok, kontaktusok, szennyez dések / Hoffmann Tibor = 2.

évf.1952. p. 130 91. Termoelektromos er nehezen olvadó fémoxidok között / Gyulai Z., Szilvási Á., Gaál J. =

2. évf.1952. p. 133 92. Ferroszilíciumból készített kristálydióda és trióda elektromos tulajdonságai / Gombai L.,

Láng J. = 2. évf.1952. p. 135

Page 17: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

17

93. Lumineszkáló porok kvantumhatásfokának kalorimetrikus mérése / Bodó Zalán = 2.

évf.1952. p. 138 94. Megjegyzések a ferroelektromos jelenségek elméletéhez / Neugebauer Tibor = 2.

évf.1952. p. 142 95. Térfogati magnetostrikción alapuló ultrahangkutatások / Lengyel Béla = 2. évf.1952. p.

147 96. Atomalakfaktorok / Gáspár Rezs = 2. évf.1952. p. 151 97. Fluoreszcens jelenségek / Nagy Elemér = 2. évf.1952. p. 153 98. Újabb eljárás a perturbáló molekulatermek állandóinak meghatározására / Kovács István

= 2. évf.1952. p. 155 99. Újabb vizsgálatok a stronciumoxid kék sávjain / Deézsi I., Koczkás E., Mátrai T. = 2.

évf.1952. p. 156 100. Lineárisan kondenzált aromás vegyületek színképe az elliptikus rotátor modell alapján /

Pauncz Rezs = 2. évf.1952. p. 160 101. Négygy r s aromás vegyületek diamágneses anizotrópiája / Pauncz R., Berencz F. = 2.

évf.1952. p. 163 102. A kémiai mechanika néhány állandójának spektroszkópiai meghatározása / Láng László =

2. évf.1952. p. 166 103. Diasztereomer párok színképének vizsgálata / Vizesy M., Láng L. = 2. évf.1952. p. 169 104. Akusztikus dehidrociklizáció / Greguss Pál = 2. évf.1952. p. 172 105. Polidiszperzitás és szolvatáció befolyása zselatinos ezüstklorid szuszpenziós

zavarosságára / Evva Ferenc = 2. évf.1952. p. 177 106. Makromolekulák jódkomplexeinek optikai tulajdonságai / Szimán Oszkár = 2. évf.1952.

p. 180 107. Záróbeszéd a közgy lésen / Szigeti György = 2. évf.1952. p. 184

3. évfolyam 1953. év

108. Égési folyamatok befolyásolása akusztikus energiával / Tarnóczy Tamás, Somhegyi Károly = 3. évf.1953. p. 1

109. A béta- bomlás és a neutrínó / Marx György = 3. évf.1953. p. 6 110. Fáziskontraszt- mikroszkóp / Bernolák Kálmán = 3. évf.1953. p. 15 111. A centrifugális er r l / Marx György = 3. évf.1953. p. 20 112. A centrifugális er r l szóló vitához / Jánossy Lajos = 3. évf.1953. p. 22 113. Kísérletek rezg mozgással, hangjelenségekkel kapcsolatban II / Tamás Gyula, Tarján

Imre = 3. évf.1953. p. 22 114. Frenkel Ja. I., 1894-1952 / (Fock V. A.) = 3. évf.1953. p. 25 115. Eötvös Társulat díjai = 3. évf.1953. p. 27 116. Acta Physica sorozatának új száma = 3. évf.1953. p. 28 117. "Fizika" folyóirat = 3. évf.1953. p. 28 118. Sztálin J. V., 1953 = 3. évf.1953. p. 29 119. Modern tömegspektroszkópia / Cornides István = 3. évf.1953. p. 30 120. Hangfókuszáló eszközök / Tarnóczy Tamás = 3. évf.1953. p. 39 121. Kísérletek rezg mozgással, hangjelenségekkel kapcsolatban III / Tamás Gyula, Tarján

Imre = 3. évf.1953. p. 43 122. Néhány új mechanikai eszköz / Gazdasági és M szaki Akadémia I. Általános M szaki

Tanszékének Munkaközössége = 3. évf.1953. p. 48 123. Kísérletek h érzékeny anyaggal / Gelléri Emil = 3. évf.1953. p. 51 124. Fizika kutatás fejl dése hazánkban a felszabadulás óta = 3. évf.1953. p. 57 125. Acta Physica sorozatának új száma = 3. évf.1953. p. 57 126. Relativitáselmélet és alkalmazásai / Marx György = 3. évf.1953. p. 58 127. Kvantumelmélet / Nagy Károly = 3. évf.1953. p. 61 128. Elektronika / Faragó Péter, Pócza Jen

= 3. évf.1953. p. 65 129. Kozmikus sugárzás / Fenyves Ervin = 3. évf.1953. p. 67 130. Az atommag elmélete / Szamosi Géza = 3. évf.1953. p. 69 131. Atomok elmélete / Pauncz Rezs

= 3. évf.1953. p. 71 132. Molekulák elmélete / Pauncz Rezs = 3. évf.1953. p. 73 133. Termodinamika / Fényes Imre = 3. évf.1953. p. 76 134. Szilárd anyag elmélete / Hoffmann Tibor = 3. évf.1953. p. 77 135. Félvezet kutatás / Boros János, Szalay László, Bodó Zalán = 3. évf.1953. p. 79 136. l. Magyar Fizikus Kongresszus (Budapest, 1953) = 3. évf.1953. p. 81 137. Az Eötvös Társulat vándorgy lései

= 3. évf.1953. p. 83 138. Az Eötvös Társulat vándorgy lései

= 3. évf.1953. p. 86

Page 18: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

18

139. A foton / Károlyházy Frigyes = 3. évf.1953. p. 88 140. Ipari emissziós színképelemzés / Bardócz Árpád = 3. évf.1953. p. 95 141. Tükörképek és egyéb jelenségek üvegcs ben / Kedves Miklós = 3. évf.1953. p. 100 142. A politechnikai képzés kérdései a középiskolai fizikatanításban / Juszkovics V. F. = 3.

évf.1953. p. 104 143. A kvantumkémia újabb irányvonalai / Pauncz Rezs = 3. évf.1953. p. 109 144. A bolygók keletkezése I / Földes István, Herczeg Tibor = 3. évf.1953. p. 112 145. Tudományos Munkások Világszövetsége III. Közgy lése = 3. évf.1953. p. 119 146. Váltófeszültség vizsgálata porfigurákkal / Tarján Imre, Voszka Rudolf = 3. évf.1953. p.

122 147. Szabadesés és rezg mozgás kísérleti tanulmányozása / Makai Lajos = 3. évf.1953. p. 124 148. Technikai berendezések m ködési elvét szemléltet demonstrációs kísérletek leírása /

Zserjehov G. = 3. évf.1953. p. 127 149. Eötvös-verseny = 3. évf.1953. p. 132 150. A rádiókémia elemei (B. L.) / Broda E. = 3. évf.1953. p. 135 151. Sugárzások vizsgálata ionizációs módszerekkel / Vekszler V. = 3. évf.1953. p. 135 152. Acta Physica sorozatának új száma = 3. évf.1953. p. 136 153. Elméleti villamosságtan / Simonyi Károly = 3. évf.1953. p. 136 154. Rádiótechnika kézikönyve / Szmirenyin = 3. évf.1953. p. 136 155. Copernicus hatása a gravitáció elméletének fejl désére / Infeld Leopold = 3. évf.1953. p.

139 156. A bolygók keletkezése II / Földes István, Herczeg Tibor = 3. évf.1953. p. 143 157. Spektroszkópia / Mátrai Tibor = 3. évf.1953. p. 149 158. Fénytörés és egyéb jelenségek üvegcs ben / Kedves Miklós = 3. évf.1953. p. 153 159. Néhány kísérlet a Rayleigh- féle szórással kapcsolatban / Tarján Imre, Voszka Rudolf =

3. évf.1953. p. 157 160. Henger és gömb legördülése lejt n / Tóth Lajos = 3. évf.1953. p. 159 161. Egy mechanikai analógia / Gyulai Zoltán = 3. évf.1953. p. 162

4. évfolyam 1954. év

162. Novobátzky Károly 70 / Jánossy Lajos = 4. évf.1954. p. 1 163. A mágnesség elmélete a modern fizikában / Neugebauer Tibor = 4. évf.1954. p. 2 164. Beszámoló a hazai kozmikus sugárzási kutatásokról / Jánossy Lajos = 4. évf.1954. p. 10 165. A müon bomlásidejének mérése / Kiss Dezs = 4. évf.1954. p. 15 166. Vizsgálatok kozmikus sugárzás által keltett záporokkal kapcsolatban / Nagy László = 4.

évf.1954. p. 17 167. Az elektronmikroszkóp / Guba Ferenc = 4. évf.1954. p. 21 168. Kísérleti fizika / Gyulai Zoltán = 4. évf.1954. p. 26 169. Selényi Pál, 1884-1954 / (Pócza Jen )

= 4. évf.1954. p. 35 170. V- rész, az újonnan felfedezett elemi részecske / Marx György = 4. évf.1954. p. 40 171. A 30 éves Compton- effektus / Keszthelyi Lajos = 4. évf.1954. p. 46 172. Hengerrudas keret alkalmazása forgómozgások bemutatására / Csek Árpád

= 4. évf.1954. p. 51

173. Roland Eötvös Gesammelte Arbeiten = 4. évf.1954. p. 58 174. Csillagászati évkönyv = 4. évf.1954. p. 59 175. A dielektrikumok fizikája / Szkanavi = 4. évf.1954. p. 59 176. Magyar Fizikai Folyóirat = 4. évf.1954. p. 60 177. Ferromágneses kutatások a Szovjetunióban / Pál Lénárd = 4. évf.1954. p. 67 178. A speciális relativitáselmélet kísérleti bizonyítékai / Faragó Péter = 4. évf.1954. p. 76 179. Einstein Albert 75 = 4. évf.1954. p. 76 180. Az általános relativitáselmélet a megfigyelések tükrében / Marx György = 4. évf.1954. p.

84 181. A Föld vonzása különböz anyagokra / Eötvös Loránd = 4. évf.1954. p. 90 182. A forráspont csökkenése magasabb helyeken / Vermes Miklós = 4. évf.1954. p. 91 183. Áramlásos h terjedés bemutatása / Vermes Miklós = 4. évf.1954. p. 92 184. Módszer a fémek lineáris h kiterjedésének megvizsgálására / Vermes Miklós = 4.

évf.1954. p. 92 185. Készülék a gáztörvény bemutatására / Vermes Miklós = 4. évf.1954. p. 93 186. Kossuth-díjak = 4. évf.1954. p. 94 187. Megjegyzések a mechanika elveinek Farkas Gyula- féle tárgyalásmódjához / Fényes Imre

= 4. évf.1954. p. 99 188. Bródy Imre / Selényi Pál = 4. évf.1954. p. 102

Page 19: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

19

189. Levél a szerkeszt höz (Egy mechanikai analógia) - / Selényi Pál = 4. évf.1954. p. 104 190. Einstein és az atomfizika / Horváth János = 4. évf.1954. p. 105 191. Néhány kísérlet piezoelektromos jelenségek köréb l /

Tamás Gyula = 4. évf.1954. p. 109

192. A Millikan- féle kísérlet modellszer bemutatása / Gyulai Zoltán, Levius Ern

= 4.

évf.1954. p. 113 193. Diffrakciós színkép el állítása / Bikszon A. M., Jermolenko V. D., Filamov A. A. = 4.

évf.1954. p. 115 194. Az Eötvös Társulat vándorgy lései =

4. évf.1954. p. 117

195. Ankét a fizikus képzésr l =

4. évf.1954. p. 119

196. Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Évkönyve = 4. évf.1954. p. 127

197. Termodinamika / Mlodzejevszij A. B. = 4. évf.1954. p. 127 198. A radioaktív bomlás valószín ségi törvényér l / Jánossy Lajos = 4. évf.1954. p. 131 199. A modern spektrofotometria elméleti alapjai / Trummer Iván = 4. évf.1954. p. 138 200. Az elemi részecskék elméletének fejl dése a Szovjetunióban /

Román Pál = 4. évf.1954. p. 148

201. Az egyenesvonalú egyenletes mozgás és a súrlódás kísérleti vizsgálata / Makai Lajos = 4. évf.1954. p. 153

202. Két mér kísérlet az elektromosság tanából / Makai Lajos = 4. évf.1954. p. 155 203. Két szovjet tankönyv ismertetése = 4. évf.1954. p. 158 204. Acta Physica sorozatának új száma = 4. évf.1954. p. 159 205. Magyar Fizikai Folyóirat = 4. évf.1954. p. 160 206. Megnyitó a III. Magyar Fizikus Vándorgy lésen /

Gyulai Zoltán = 4. évf.1954. p. 163 207. Az Eötvös Társulat vándorgy lései =

4. évf.1954. p. 163 208. Az Eötvös Társulat vándorgy lései =

4. évf.1954. p. 165 209. Eötvös Társulat közgy lései =

4. évf.1954. p. 186 210. Feladatok = 4. évf.1954. p. 189 211. Fejeztek az elméleti magfizika köréb l /

Ahijezer A., Pomerancsuk I. = 4. évf.1954. p. 190

212. Atomfizika / Spolszkij E. V. = 4. évf.1954. p. 190

5. évfolyam 1955. év

213. Az elektron / Györgyi Géza = 5. évf.1955. p. 3 214. A radioaktív - bomlás elméletér l

/ Fényes Tibor = 5. évf.1955. p. 10 215. Kritikai megjegyzések kozmogóniai elméletekr l / Schatzman E. = 5. évf.1955. p. 15 216. Tanszerkiállítás / Madas László = 5. évf.1955. p. 20 217. Eszköz az egyenletes körmozgás és a rezg mozgás kapcsolatához

/ Kassai Ern

= 5. évf.1955. p. 25

218. Eötvös-verseny = 5. évf.1955. p. 31 219. Szabadságunk tizedik évfordulójára / Pál Lénárd = 5. évf.1955. p. 35 220. Visszatekintés az Eötvös Loránd Fizikai Társulat eddigi m ködésére / Szigeti György =

5. évf.1955. p. 36 221. Tanulmányút a Szovjetunióban / Tarján Imre = 5. évf.1955. p. 38 222. Az elemek periódusos rendszere / Keszthelyi Lajos = 5. évf.1955. p. 40 223. A fizikai vákuum / Román Pál = 5. évf.1955. p. 50 224. A röntgen egységgel kapcsolatos elvi és mérési kérdésekr l / Bozóky László = 5.

évf.1955. p. 60 225. Segner András / Jakucs István = 5. évf.1955. p. 65 226. A mechanika alaptörvényeinek szerepe az oktatásban / Marx György = 5. évf.1955. p. 69 227. Fényelektromos hatás kimutatása ködfénylámpával / Goll György = 5. évf.1955. p. 75 228. Feladatok = 5. évf.1955. p. 76 229. Eötvös Társulat díjai = 5. évf.1955. p. 78 230. Kitüntetések = 5. évf.1955. p. 78 231. Kossuth-díjak = 5. évf.1955. p. 79 232. Elektronfizika / Faragó Péter, Pócza Jen =

5. évf.1955. p. 84 233. A varázsinga / Horváth Árpád = 5. évf.1955. p. 84 234. Harc a sebességért / Ljapunov B. = 5. évf.1955. p. 85 235. Magyar Fizikai Folyóirat = 5. évf.1955. p. 85 236. Mikrohullámú elektronika / Slaten J. C. = 5. évf.1955. p. 85 237. Acta Physica sorozatának új száma = 5. évf.1955. p. 87 238. Szovjetunió segítsége a magyar népnek = 5. évf.1955. p. 95 239. Einstein Albert, 1879-1955 = 5. évf.1955. p. 96

Page 20: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

20

240. A relativitáselmélet története / Infeld Leopold = 5. évf.1955. p. 96 241. Hogyan született meg az általános relativitáselmélet? / Einstein A. = 5. évf.1955. p. 101 242. Finomszerkezet vizsgálat röntgensugarakkal / Sándor Endre = 5. évf.1955. p. 103 243. Thomson- képlet / Huszka Ern né

= 5. évf.1955. p. 114

244. Demonstrálás függ leges síkban / Mátrainé Kardos Judit, Tarján Imre = 5. évf.1955. p. 116

245. Relativitáselméleti Kollokvium (Dobog kó) = 5. évf.1955. p. 117 246. Kossuth-díjak = 5. évf.1955. p. 121 247. Feladatok = 5. évf.1955. p. 123 248. Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutatóintézetének Közleményei = 5.

évf.1955. p. 125 249. Magyar Fizikai Folyóirat = 5. évf.1955. p. 126 250. Gamma- spektroszkópia I / Berényi Dénes = 5. évf.1955. p. 131 251. Enrico Fermi / (Horváth János) = 5. évf.1955. p. 139 252. Fizikai mennyiségek elnevezése és jelölése / Dukáti Ferenc = 5. évf.1955. p. 144 253. Szily Kálmán / (Gyarmati István) = 5. évf.1955. p. 147 254. Gázok h kitágulási együtthatójának meghatározása Melde- féle cs vel

/ Vozáry Pálné = 5. évf.1955. p. 157

255. Villamosságtan / Simonyi Károly = 5. évf.1955. p. 162 256. Klasszikus térelmélet / Ivanenko D., Szokolov A. = 5. évf.1955. p. 163 257. Gamma- spektroszkópia II / Berényi Dénes = 5. évf.1955. p. 167 258. Schmid Rezs

/ (Deézsi Irén) = 5. évf.1955. p. 178 259. Az Eötvös Társulat vándorgy lései

= 5. évf.1955. p. 185 260. Kísérletek univerzális fázisjelz vel / Madas László = 5. évf.1955. p. 188 261. Magyar Fizikai Folyóirat = 5. évf.1955. p. 194 262. Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutatóintézetének Közleményei = 5.

évf.1955. p. 195

6. évfolyam 1956. év

263. Az atommag nélküli atom, a pozitrónium / Marx György = 6. évf.1956. p. 3 264. Maxwell elektrodinamikája mai szemszögb l / Román Pál = 6. évf.1956. p. 9 265. Szovjet eredmények az elméleti fotográfiában / Szimán Oszkár, Evva Ferenc = 6.

évf.1956. p. 14 266. Influenciagép keltette áram h hatásának bemutatása / Sas Elemér = 6. évf.1956. p. 23 267. Optikai rácsok másolása / Hidasi Lajos = 6. évf.1956. p. 24 268. Magfizikai Kollokviumok = 6. évf.1956. p. 25 269. Acta Physica sorozatának új száma = 6. évf.1956. p. 29 270. Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutatóintézetének Közleményei = 6.

évf.1956. p. 29 271. Mikrohullámú er sít csövek / Valkó Iván Péter = 6. évf.1956. p. 30 272. A Nap és hatásai Földünkön / Dezs Loránt =

6. évf.1956. p. 31 273. Bánki Donát tudományos munkássága / Schimanek Emil = 6. évf.1956. p. 31 274. A Szovjetunió segítsége más országok számára az atomenergia békés felhasználásában /

Lavriscsev A. N. = 6. évf.1956. p. 36 275. A maghasadás fizikai elmélete / Szamosi Géza = 6. évf.1956. p. 38 276. Kísérleti reaktorok / Neszmélyi András = 6. évf.1956. p. 46 277. A radioizotópok felhasználásáról / Bozóky László = 6. évf.1956. p. 52 278. Az atommagok periódusos rendszerér l / Györgyi Géza = 6. évf.1956. p. 58 279. Magfizikai mérések a fizikus képzésben / Gécs Mária, Keszthelyi Lajos = 6. évf.1956. p.

68 280. Eötvös-verseny = 6. évf.1956. p. 74 281. Mikrohullámú elektroncsövek / Groma Géza = 6. évf.1956. p. 79 282. A 70 éves Balmer- formula / Fáy Gyula, Tábori Gabriella = 6. évf.1956. p. 89 283. Az impulzustétel és néhány alkalmazása / Bukovszky Ferenc = 6. évf.1956. p. 93 284. Geiger- Müller- számlálócs az atomfizika tanításához

/ Cseresznyés József = 6. évf.1956. p. 99

285. Akusztikai Kollokvium (Budapest, 1955) = 6. évf.1956. p. 101 286. Spektroszkópiai Ankét = 6. évf.1956. p. 102 287. Eötvös Társulat díjai = 6. évf.1956. p. 103 288. Magyar Fizikai Folyóirat = 6. évf.1956. p. 105 289. Matematikai zsebkönyv / Bronstein J. N., Szemengyajev K. A. = 6. évf.1956. p. 106

Page 21: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

21

290. Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutatóintézetének Közleményei = 6.

évf.1956. p. 106 291. Az atomok világában / Budincsevics Andor, Román Pál = 6. évf.1956. p. 107 292. Az elektronok nyomában / Öveges József = 6. évf.1956. p. 108 293. Javaslatok a második ötéves terv irányelveihez = 6. évf.1956. p. 111 294. A 60 éves röntgensugárzás / Sándor Endre = 6. évf.1956. p. 113 295. A tudományos dolgozók nevelése / Watt R. W. = 6. évf.1956. p. 126 296. Síkfelülettel határolt fénytör anyagokban keletkez virtuális képek / Kedves Miklós = 6.

évf.1956. p. 129 297. Egyszer áramlási kísérletek egyszer eszközökkel / Darvas Andor = 6. évf.1956. p. 137 298. Elektromosságtan és az élet / Öveges József = 6. évf.1956. p. 141 299. A legújabb kor fizikája / Öveges József = 6. évf.1956. p. 141 300. Villámok között / Wilson M. = 6. évf.1956. p. 141 301. Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutatóintézetének Közleményei = 6.

évf.1956. p. 142 302. Termonukleáris atommagfolyamatok és a H- bomba / Szalay Sándor, Berényi Dénes = 6.

évf.1956. p. 145 303. Diffúziós ködkamra / Hrehuss Gyula = 6. évf.1956. p. 153 304. Ferromágneses félvezet k / Pál Lénárd = 6. évf.1956. p. 156 305. -részecskék kimutatása diapozitív lemezben / Bujdosó Ern

= 6. évf.1956. p. 163 306. Kollokvium a Magfizika Kísérleti Eszközeir l (1956) = 6. évf.1956. p. 166 307. Acta Physica sorozatának új száma = 6. évf.1956. p. 170 308. Magyar Fizikai Folyóirat = 6. évf.1956. p. 173 309. Madame Curie / Curie E. = 6. évf.1956. p. 174 310. Atomfizika I. (2. kiadás) / Spolszkij E. V. = 6. évf.1956. p. 174 311. Az antiprotonról / Román Pál = 6. évf.1956. p. 177 312. A termodinamika "válsága" és egy új elmélet / Gyarmati István = 6. évf.1956. p. 185 313. Az Eötvös Társulat vándorgy lései

= 6. évf.1956. p. 193 314. Ankét a fizikai ismeretterjesztésr l = 6. évf.1956. p. 199 315. Elektronfizikai Kollokvium (Dobogók , 1956) = 6. évf.1956. p. 199 316. Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutatóintézetének Közleményei = 6.

évf.1956. p. 205 317. Hossz- és szögmér eszközök / Vöneky, Jurány = 6. évf.1956. p. 207 318. Az Eötvös Társulat vándorgy lései

= 6. évf.1956. p. 295

7. évfolyam 1957. év

319. Hatvani István (1718-1786) / Jakucs István, Barna Péter = 7. évf.1957. p. 3 320. Régészeti kormeghatározás C-14-gyel / Kiss Dezs

= 7. évf.1957. p. 10 321. A hidrogén- atom finomszerkezetér l

/ Lamb W. E. = 7. évf.1957. p. 16 322. Szabó Gábor / (Gyulai Zoltán) = 7. évf.1957. p. 20 323. A kvantumfizika elemei I / Marx György = 7. évf.1957. p. 21 324. Az Arend- Roland- üstökös / Kulin György = 7. évf.1957. p. 27 325. Elektromágnes zárási és nyitási áramer sségének vizsgálata / Csek Árpád

= 7. évf.1957. p. 29

326. Kozmikus Sugárzási Konferenciák (1956) = 7. évf.1957. p. 30 327. Eötvös-verseny = 7. évf.1957. p. 30 328. Tarján Ferenc / (Gyulai Zoltán) = 7. évf.1957. p. 31 329. Információelmélet / Zemanek H. = 7. évf.1957. p. 32 330. Elméleti optika / Horváth János = 7. évf.1957. p. 33 331. Magyar Fizikai Folyóirat = 7. évf.1957. p. 33 332. A szabályozható fúziós energiatermelés megvalósításának lehet ségér l / Pócs L.,

Simonyi K. = 7. évf.1957. p. 39 333. A szabályozható fúziós energiatermelés megvalósításának lehet ségér l / Simonyi K.,

Pócs L. = 7. évf.1957. p. 39 334. Kutatómunka mesterséges holdakkal / Almár Iván = 7. évf.1957. p. 53 335. A kvantumfizika elemei II / Marx György = 7. évf.1957. p. 62 336. Új energiaforrás? / Frisch O. R. = 7. évf.1957. p. 73 337. A demonstrációs csille / Madas László = 7. évf.1957. p. 75 338. Az inga lengésidejének függése a nehézségi gyorsulástól / Benk Károly, Tóth Lajos

= 7. évf.1957. p. 78

339. Indukált áramlökések iránymeghatározásának új módszere / Bodócs István = 7. évf.1957. p. 81

Page 22: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

22

340. Az indukált feszültség kimutatása s rít s elektroszkóppal / Párkányi László = 7.

évf.1957. p. 84 341. Neumann János / (Fényes Imre) = 7. évf.1957. p. 85 342. KFKI Kozmikus Sugárzási Osztálya = 7. évf.1957. p. 87 343. Magyar Fizikai Folyóiratról = 7. évf.1957. p. 88 344. A nemzetközi geofizikai év magyar feladatai / Egyed László = 7. évf.1957. p. 93 345. Protonok atommagbeli s r ségének vizsgálata / Kisdiné Koszó Éva = 7. évf.1957. p. 95 346. Kísérleti eredmények a kozmikus részecskék kutatásában / Bozóki György, Sándor

Tamás = 7. évf.1957. p. 98 347. Az elemi részek családfájának megismerése felé / Györgyi Géza = 7. évf.1957. p. 110 348. A kvantumfizika elemei III / Marx György = 7. évf.1957. p. 120 349. Egymásra mer leges rezgések összetétele / Kovács Mihály = 7. évf.1957. p. 128 350. Eötvös Társulat díjai = 7. évf.1957. p. 129 351. Elemi Részek Fizikája = 7. évf.1957. p. 130 352. ELTE Elméleti Fizikai Intézet = 7. évf.1957. p. 133 353. Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutatóintézetének Közleményei = 7.

évf.1957. p. 135 354. Jedlik Ányos élete és alkotásai / Horváth Árpád = 7. évf.1957. p. 139 355. Természetes és mesterséges radioaktív anyagok a légkörben / Flórián Endre = 7.

évf.1957. p. 149 356. Tükörszimmetrikus- e a természet? / Marx György = 7. évf.1957. p. 156 357. Nobel-díj = 7. évf.1957. p. 164 358. Sorok egy meglep felfedezésr l = 7. évf.1957. p. 165 359. Megjegyzések a tér- id kontínuum kiméréséhez

/ Heber G. = 7. évf.1957. p. 166 360. A folyékony hélium I / Nagy Károly, Szabó János = 7. évf.1957. p. 169 361. Fizikusképzés Göttingában / Tarnóczy Tamás = 7. évf.1957. p. 174 362. Kossuth-díjak = 7. évf.1957. p. 175 363. Gyulai Zoltán 70 / Boros János = 7. évf.1957. p. 179 364. Alapvet magfizikai kutatások Nagy- Britanniában / Burhop E. H. S. = 7. évf.1957. p.

182 365. A folyékony hélium II / Nagy Károly, Szabó János = 7. évf.1957. p. 194 366. A felületi feszültség kimutatása Pohl szerint / Koczkás Gyula = 7. évf.1957. p. 201 367. Az elektromágneses lencse demonstrálása Crookes- cs vel

/ Koczkás Gyula = 7. évf.1957. p. 201

368. Épít ipari M szaki Egyetem Kísérleti Fizikai Intézete = 7. évf.1957. p. 202 369. Csillagászati évkönyv = 7. évf.1957. p. 204 370. Atommagsugárzások mérése / Fenyves Ervin = 7. évf.1957. p. 204 371. A finommechanika szerkezeti elemei / Richter O., Voss R. = 7. évf.1957. p. 204 372. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 7. évf.1957. p. 301

8. évfolyam 1958. év

373. A fény kett s természetére vonatkozó vizsgálatok / Jánossy Lajos, Náray Zsolt = 8. évf.1958. p. 3

374. Félvezet anyagok tulajdonságai I

/ Kedves Ferenc = 8. évf.1958. p. 10 375. Eötvös-verseny = 8. évf.1958. p. 22 376. Elméleti fizikus iskola a Mont- Blanc tövében / Györgyi Géza = 8. évf.1958. p. 23 377. Budapesti Egyetem Orvosi Fizikai Intézete = 8. évf.1958. p. 25 378. "Acta Physica et Chemica" Szeged = 8. évf.1958. p. 28 379. Molekulaszínképek és molekulaszerkezet I / Herzberg G. = 8. évf.1958. p. 28 380. Theoretische Mechanik / Budó Ágoston = 8. évf.1958. p. 29 381. Kék Könyvek = 8. évf.1958. p. 30 382. Mesterséges holdak és az rhajózás égimechanikájához / Kulin György = 8. évf.1958. p.

35 383. Ionforrások / Er János

= 8. évf.1958. p. 40 384. Információelmélet és fizika / Tarján Rezs = 8. évf.1958. p. 49 385. Félvezet anyagok tulajdonságai II

/ Kedves Ferenc = 8. évf.1958. p. 53 386. A körmozgás tanításának problémái / Gyüdi Sándor = 8. évf.1958. p. 60 387. A folyadékot tartó edény h okozta tágulásának kimutatása / Csek Árpád

= 8. évf.1958. p. 63

388. Magfizikai Kollokviumok = 8. évf.1958. p. 64 389. Eötvös Társulat díjai, kitüntetései = 8. évf.1958. p. 66 390. Szegedi Tudományegyetem Elméleti Fizikai Intézete = 8. évf.1958. p. 67

Page 23: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

23

391. S. T. M. Röntgendiffrakciós adatkatalógusa = 8. évf.1958. p. 68 392. Thomson W. / (Novobátzky Károly) = 8. évf.1958. p. 71 393. A legnagyobb energiájú kölcsönhatások / Domokos Gábor = 8. évf.1958. p. 76 394. A turbulencia / Szabó János = 8. évf.1958. p. 82 395. Félvezet anyagok tulajdonságai III

/ Kedves Ferenc = 8. évf.1958. p. 85

396. Az egyetemi felvételi vizsgákról / Gémesi József, Szabó János = 8. évf.1958. p. 89 397. Spirálrugóra függesztett gömb rezg mozgása, ha eséssel indul / Tóth Lajos, Benk

Károly = 8. évf.1958. p. 91 398. Mérési gyakorlatok a fizikus hallgatók laboratóriumában I / Barna Pétrer, Groma Géza,

Kurucz István, Keszthelyiné = 8. évf.1958. p. 94 399. Deézsi Irén / (Daróczy Zoltán, Kónya István) = 8. évf.1958. p. 97 400. M szaki Fizikai Kutató Intézet

= 8. évf.1958. p. 97 401. Statikus gyorsítóberendezések / Er János

= 8. évf.1958. p. 103 402. A félvezet k felületi tulajdonságai / Brattain W. H. = 8. évf.1958. p. 109 403. A tranzisztor- hatás felfedezése / Bardeen J. = 8. évf.1958. p. 112 404. A termodinamika f tételei I / Fényes Imre = 8. évf.1958. p. 123 405. A relativisztikus város / Gamow G. = 8. évf.1958. p. 127 406. Mérési gyakorlatok a fizikus hallgatók laboratóriumában II / Barna Pétrer, Groma Géza,

Kurucz István, Keszthelyiné = 8. évf.1958. p. 128 407. Mérési feladatok a III. éves laborban / Groma Géza, Keszthelyiné = 8. évf.1958. p. 128 408. KFKI Radiológiai Osztálya = 8. évf.1958. p. 130 409. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 8. évf.1958. p. 131 410. Theoretische Elektrizitätslehre und Wellenoptik / Novobátzky K., Neugebauer Th. = 8.

évf.1958. p. 135 411. A mager k töltésfüggetlensége és a könny atommagok energianívói / Györgyi Géza = 8.

évf.1958. p. 139 412. Egyesített Atommagkutató Intézet (Dubna) / Nagy Tibor = 8. évf.1958. p. 153 413. A termodinamika f tételei II / Fényes Imre = 8. évf.1958. p. 160 414. Kett s ingakészülék harmonikus rezg mozgások összetevésére / Lengyel Sándor = 8.

évf.1958. p. 166 415. Kossuth-díjak = 8. évf.1958. p. 168 416. A fizika szerepe a világnézet kialakításában / Planck M. = 8. évf.1958. p. 171 417. Harmadik szovjet mesterséges hold = 8. évf.1958. p. 179 418. A termodinamika f tételei III / Fényes Imre = 8. évf.1958. p. 185 419. Összetett mozgások és a newtoni er törvény / Madas László = 8. évf.1958. p. 189 420. Kristályfizikai El adássorozat (Budapest, 1957) = 8. évf.1958. p. 194 421. Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet = 8. évf.1958. p. 197 422. Kvantummechanika / Marx György = 8. évf.1958. p. 199 423. Felkészülés az els magyar kísérleti atomreaktor felhasználására / Kiss D., Kiss I., Pál L.

= 8. évf.1958. p. 203 424. Az ionoszféra / Flórián Endre = 8. évf.1958. p. 212 425. A deutérium eloszlása a természetben / Czike Kálmán, Fodorné Csányi Piroska = 8.

évf.1958. p. 222 426. A termodinamika f tételei IV / Fényes Imre = 8. évf.1958. p. 225 427. A szovjet oktatásügy helyzetér l / Tarnóczy Tamás = 8. évf.1958. p. 230 428. Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Intézete = 8. évf.1958. p.

231 429. Petzval József / Horváth Árpád = 8. évf.1958. p. 235 430. Új irányok az elemi részek kutatásában / Marx György = 8. évf.1958. p. 240 431. Heisenberg levele Zimmermannhoz / Havas Péter = 8. évf.1958. p. 247 432. Kett sen tör kristálygömb / Pócza Jen , Sas Elemér

= 8. évf.1958. p. 248 433. Negatív abszolút h mérsékletek / Jeszenszky Ferenc = 8. évf.1958. p. 250 434. A magreakciók elmélete I / Németh Judit = 8. évf.1958. p. 253 435. Kondenzátor- tekercs áramkör ki- és bekapcsolásánál fellép jelenségek

/ Bódi Sándor = 8. évf.1958. p. 259

436. Védekezés atommagsugárzás ellen / Bozóky László = 8. évf.1958. p. 262 437. Joliot-Curie F. / (Jánossy Lajos) = 8. évf.1958. p. 267 438. Tranzisztor- fizika / Shockley W. = 8. évf.1958. p. 269 439. A magreakciók elmélete II / Németh Judit = 8. évf.1958. p. 281 440. és Sugárfizikai Intézet Fizikai Osztálya / Országos Röntgen = 8. évf.1958. p. 293 441. Atomtudósok felhívása a III. Pugwash Konferencián = 8. évf.1958. p. 299 442. 50 éves a Langevin- egyenlet / Horváth János = 8. évf.1958. p. 303 443. A 300 éves ingaóra / Horváth Árpád = 8. évf.1958. p. 306

Page 24: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

24

444. Kvarc- atom- és molekulaórák / Fogarassy Bálint, Pálinkás József = 8. évf.1958. p. 311 445. A magreakciók elmélete III / Németh Judit = 8. évf.1958. p. 316 446. Eötvös Társulat közgy lései

= 8. évf.1958. p. 325

447. Eötvös Társulat díjai = 8. évf.1958. p. 326 448. A mai fizika világképe / Heisenberg Werner = 8. évf.1958. p. 327

9. évfolyam 1959. év

449. Megjegyzések a magspektroszkópia problémáihoz / Berényi Dénes = 9. évf.1959. p. 3 450. A paritás megmaradásának tétele és más szimmetriatörvények / Yang C. N. = 9. évf.1959.

p. 8 451. A gyenge kölcsönhatások és a paritás meg- nem- maradása / Lee T. D. = 9. évf.1959. p.

13 452. Neutron-diffrakció alkalmazása az anyag-finomszerkezet kutatásban I / Szabó Pál = 9.

évf.1959. p. 18 453. Eötvös-verseny = 9. évf.1959. p. 23 454. Pauli Wolfgang = 9. évf.1959. p. 24 455. Tanári segédkönyv / Vermes Miklós = 9. évf.1959. p. 25 456. Az elektromosság elemi töltésének meghatározása Millikan- módszerrel / Nagy Zoltán =

9. évf.1959. p. 26 457. Elemi Részek Fizikája = 9. évf.1959. p. 30 458. Tihanyi Geofizikai Obszervatórium = 9. évf.1959. p. 32 459. A második genfi Atomenergia Konferencia / Berkes István, Szabó Ferenc = 9. évf.1959.

p. 39 460. A szabályozott termonukleáris reakciók vizsgálata a Szovjetunióban / Arcimovics L. A. =

9. évf.1959. p. 44 461. Pósaházi János / Mátrainé Zemplén Jolán = 9. évf.1959. p. 52 462. Neutron-diffrakció alkalmazása az anyag-finomszerkezet kutatásban II / Szabó Pál = 9.

évf.1959. p. 58 463. Aero- és hidrodinamikai készülék / Koczkás Gyula = 9. évf.1959. p. 62 464. Sugárvédelmi feladatok iskoláinkban / Koczkás Gyula = 9. évf.1959. p. 63 465. Szabványügyi Hivatal - = 9. évf.1959. p. 65 466. Út a végtelenbe / Mielke H. = 9. évf.1959. p. 66 467. Novobátzky Károly köszöntése = 9. évf.1959. p. 71 468. A röntgenmikroszkóp / Zsoldos Lehel = 9. évf.1959. p. 74 469. r és órák / Károlyházy Frigyes = 9. évf.1959. p. 80 470. Neutron-diffrakció alkalmazása az anyag-finomszerkezet kutatásban III / Szabó Pál = 9.

évf.1959. p. 85 471. Demonstrációs elektrométer feszültségforrással / Csek Árpád

= 9. évf.1959. p. 89 472. Központi Kémiai Kutató Intézet = 9. évf.1959. p. 90 473. Az óra regénye / Horváth Árpád = 9. évf.1959. p. 93 474. Grafikus számítások a híradástechnikában / Magyari Endre = 9. évf.1959. p. 93 475. A rakéták és a rakétahajtóm vek m ködésének mechanikai alapjai / Nagy Ern

= 9. évf.1959. p. 99

476. A Hold fizikai vizsgálatának néhány eredménye / Hédervári Péter = 9. évf.1959. p. 105 477. Az elemi részek fizikájának fejl dése / Ivanenko D. D. = 9. évf.1959. p. 111 478. A buborékkamra / Nagy Tibor = 9. évf.1959. p. 117 479. Elemek, atomok, periódusos rendszer I / Szabó János = 9. évf.1959. p. 122 480. A relativitáselmélet / Vermes Miklós = 9. évf.1959. p. 125 481. Néhány jótanács ifjú fizikusoknak / Bothe W. = 9. évf.1959. p. 126 482. Gázkisülés Kollokvium (Balatonvilágos, 1958) = 9. évf.1959. p. 127 483. Akadémiai Akusztikai Kutatócsoport / Tarnóczy Tamás = 9. évf.1959. p. 129 484. Toricelli / Pócza Jen

= 9. évf.1959. p. 135 485. Nagyenergiájú részecskegyorsítók új szerkesztési elve / Koltay Ede = 9. évf.1959. p. 139 486. A nukleáris fegyverek hatásai / Voszkoboinik L. D. = 9. évf.1959. p. 145 487. Elemek, atomok, periódusos rendszer II / Szabó János = 9. évf.1959. p. 150 488. A napállandó mérése vízkaloriméterrel / Szimán Oszkár = 9. évf.1959. p. 158 489. Spektroszkópiai Ankét = 9. évf.1959. p. 161 490. Budapesti látogatás - / Raman C. V. = 9. évf.1959. p. 163 491. A neutrínó / Marx György = 9. évf.1959. p. 167 492. Az ionfalszivattyú / Ernst Lajos = 9. évf.1959. p. 176 493. Er s fókuszálás kisenergiájú ionoptikai rendszerekben / Koltay Ede = 9. évf.1959. p. 182

Page 25: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

25

494. Maxwell befolyása a fizikai valóságról kialakított nézeteink fejl désére / Einstein Albert.

= 9. évf.1959. p. 187 495. Elemek, atomok, periódusos rendszer III / Szabó János = 9. évf.1959. p. 189 496. A Pécsi Biofizikai Intézet - / Ernst Jen

= 9. évf.1959. p. 195

497. 350 éves a távcs / Horváth Árpád = 9. évf.1959. p. 199 498. A nukleon elektromágneses szerkezete / Domokos Gábor = 9. évf.1959. p. 206 499. Az új születése a fizikában / Dyson F = 9. évf.1959. p. 209 500. Elemek, atomok, periódusos rendszer IV / Szabó János = 9. évf.1959. p. 214 501. A folyadékok különböz h kiterjedésének bemutatása / Vermes Miklós = 9. évf.1959. p.

218 502. Mér kísérletek az ellenállásnak a h mérséklett l való függésére / Vermes Miklós = 9.

évf.1959. p. 219 503. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 9. évf.1959. p. 220 504. Atomfizika II. / Spolszkij E. V. = 9. évf.1959. p. 222 505. A fizikai megismerés úttör i / Novobátzky Károly = 9. évf.1959. p. 223 506. Új kutatások a kvantummechanikai többtestproblémval kapcsolatban / Bogoljubov N. =

9. évf.1959. p. 227 507. Az els magyar kísérleti atomreaktor / Gyimesi Zoltán = 9. évf.1959. p. 232 508. Nukleáris robbantások geofizikai tanulmányozása / Hédervári Péter = 9. évf.1959. p. 239 509. Elemek, atomok, periódusos rendszer / Györgyi Géza = 9. évf.1959. p. 242 510. A térelméleti kutatások mai helyzete / Heber G. = 9. évf.1959. p. 248 511. Egyszer kísérletek optikai leképez rendszerek felbontóképességének bemutatására /

Pócza Jen , Sas Elemér

= 9. évf.1959. p. 250 512. Szegedi Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Intézete = 9. évf.1959. p. 252 513. Kossuth-díjak = 9. évf.1959. p. 253 514. Akusztikai és Ultrahang Kollokvium / Tarnóczy Tamás = 9. évf.1959. p. 254 515. Fototron, egy új molekuláris er sít / Hoffmann Tibor = 9. évf.1959. p. 259 516. Objektív színmérés / Gergely György = 9. évf.1959. p. 264 517. Mesterséges holdak és az általános relativitáselmélet / Abonyi Iván = 9. évf.1959. p. 273 518. Az atomagok izomériája I / Györgyi Géza = 9. évf.1959. p. 278 519. A Maxwell- féle elmélet a középiskolában / Prohászka Kamill = 9. évf.1959. p. 283 520. A gravitációs mérések fejl dése / Egyed László = 9. évf.1959. p. 291 521. Az Eötvös Társulat vándorgy lései

= 9. évf.1959. p. 295 522. Új problémák és eredmények az asztronautika területén / Almár Iván = 9. évf.1959. p.

299 523. A kozmikus sugárzás kutatása mesterséges égitestekkel / Sinka József = 9. évf.1959. p.

304 524. Az atomagok izomériája II / Györgyi Géza = 9. évf.1959. p. 308 525. Demonstrációs kísérletek a fizikus hallgatók valószín ségszámítási el adásaihoz / Hedvig

Péter = 9. évf.1959. p. 317

10. évfolyam 1960. év

526. Károly Irén / (Bujdosó Károly) = 10. évf.1960. p. 3 527. Kristálynövekedés szilárd fázisban / Morlin Zoltán = 10. évf.1960. p. 7 528. Eötvös emléktábla avatása = 10. évf.1960. p. 12 529. Fénysebességnél nagyobb sebességgel mozgó részecskék sugárzása / Cserenkov P. A. =

10. évf.1960. p. 13 530. A Van Allen öv / Flórián Endre = 10. évf.1960. p. 18 531. A termikus reaktorok fizikai elmélete I / Hraskó Péter, Kosály György = 10. évf.1960. p.

26 532. A fizika középiskolai tantervér l / Vermes Miklós = 10. évf.1960. p. 30 533. Tudományos Munkások Világszövetsége memoranduma = 10. évf.1960. p. 31 534. Fizikai terek klasszikus elmélete és a tér geometriai szerkezete / Horváth János = 10.

évf.1960. p. 35 535. Az eddigi mesterséges égitestek áttekintése / Sinka József = 10. évf.1960. p. 42 536. Fejér Lipót = 10. évf.1960. p. 52 537. A termikus reaktorok fizikai elmélete II / Hraskó Péter, Kosály György = 10. évf.1960. p.

53 538. Az er k összetételének paralelogramma szabályáról / Gallai Tibor = 10. évf.1960. p. 59 539. Eötvös-verseny = 10. évf.1960. p. 61 540. Budapesti M szaki Egyetem Fizika Tanszéke

= 10. évf.1960. p. 62 541. A vákuumtechnika tudományos alapja / Dushman S. = 10. évf.1960. p. 63

Page 26: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

26

542. A mesterséges radioaktivitás felfedezése és hatása / Szalay Sándor = 10. évf.1960. p. 67 543. A termikus reaktorok fizikai elmélete III / Hraskó Péter, Kosály György = 10. évf.1960.

p. 71 544. Metrológiai alapfogalmak tisztázása / Lukács Gyula = 10. évf.1960. p. 76 545. Az atomenergia felhasználásának közeli perspektívái / Farkas István, Farkasné Jahnke

Mária = 10. évf.1960. p. 79 546. A zenei hangrendszer szemléletes ábrázolása / Radványi László = 10. évf.1960. p. 82 547. Az elemi részek töltései / Zeldovich Jakov B. = 10. évf.1960. p. 86 548. A dresdai Technische Hochschule magtechnikai fakultása - / Macke H. = 10. évf.1960. p.

91 549. Indukciós elv mér m szerek cseng transzformátorból / László Tihamér = 10. évf.1960.

p. 92 550. A fajlagos elektromos töltés mérése a magnetron módszer alapján / László Tihamér = 10.

évf.1960. p. 94 551. Statistische Behandlung des Atoms / Gombás Pál = 10. évf.1960. p. 96 552. Tizenöt esztend

= 10. évf.1960. p. 99 553. Radioaktív anyagok a légkörben és a természetes vizekben / Szalay Sándor = 10.

évf.1960. p. 101 554. A kozmikus sugárzás eredete / Powell C. F. = 10. évf.1960. p. 105 555. Fénycsövek fizikája / F. Tábori Gabriella = 10. évf.1960. p. 111 556. Mágneses módszer a földtörténeti kutatás szolgálatában / Hédervári Péter = 10. évf.1960.

p. 114 557. A termikus reaktorok fizikai elmélete IV / Hraskó Péter, Kosály György = 10. évf.1960.

p. 117 558. A hüll k id fogalma / Plass R. = 10. évf.1960. p. 123 559. Atomok és atomi részecskék / Keszthelyi Lajos = 10. évf.1960. p. 124 560. A sugárzás kvantumelmélete / Heitler W. = 10. évf.1960. p. 125 561. Eintein / Infeld Leopold = 10. évf.1960. p. 125 562. Fizikai rovat a Középiskolai Matematikai Lapokban = 10. évf.1960. p. 126 563. A látens kép elméletének újabb fejl dése / Evva Ferenc = 10. évf.1960. p. 131 564. Az atommagok Coulomb- gerjesztése / Fodor Ilona = 10. évf.1960. p. 141 565. A nagyenergiájú részek fizikájáról / Tamm J. E. = 10. évf.1960. p. 148 566. Az elektrolumineszcencia állása és a hazai kutatások I. / Bodó Zalán, Weissburg János =

10. évf.1960. p. 150 567. A bolygók mágneses tere / Barta Lajos = 10. évf.1960. p. 150 568. Szilárdtestfizikai konferencia (Balatonfüred, 1959) = 10. évf.1960. p. 156 569. Eötvös Társulat díjai = 10. évf.1960. p. 157 570. Csillagászati évkönyv = 10. évf.1960. p. 159 571. Kolozsvári Babes és Bolyai egyetemek közleményei = 10. évf.1960. p. 159 572. Antigravitáció? / Marx György = 10. évf.1960. p. 163 573. A h problémája / Biró Gábor = 10. évf.1960. p. 165 574. Magkölcsönhatások viselkedése extrém nagy energiáknál / Bozóki György, Gombosi Éva

= 10. évf.1960. p. 173 575. Az elektrolumineszcencia állása és a hazai kutatások II. / Bodó Zalán, Weissburg János =

10. évf.1960. p. 179 576. A fizika középiskolai tantervér l / Holics László = 10. évf.1960. p. 182 577. Az aerológia magyarországi fejl dése

/ Béll Béla = 10. évf.1960. p. 184 578. Reális gázok állapotegyenlete / Horváth János = 10. évf.1960. p. 195 579. Huygens és a fény hullámelmélete / Raman C. V. = 10. évf.1960. p. 202 580. A fotonrakéta lehet sége / Marx György, Szabó János = 10. évf.1960. p. 206 581. A kopernikánizmus és annak elterjedése Magyarországon I / M. Zemplén Jolán = 10.

évf.1960. p. 213 582. Elméleti fizikusok képzése Lengyelországban / Werle Josef = 10. évf.1960. p. 219 583. S rít k áramviszonyának tárgyalása ködfénylámpával / Bodócs István = 10. évf.1960. p.

220 584. Mikrofizika / Fényes Imre, Nagy Miklós = 10. évf.1960. p. 222 585. Természettudományi Közlöny 1959. évfolyama = 10. évf.1960. p. 223 586. Laue M., 1879-1960 / (Marx György) = 10. évf.1960. p. 227 587. Ludwig Lange / Laue M. = 10. évf.1960. p. 228 588. Fázisegyensúlyok és izotópszétválasztás / Kiss István = 10. évf.1960. p. 230 589. Egyéni dózismér k / Bozóky László = 10. évf.1960. p. 237 590. A holdrakéták pályáiról / Szedlov L. I. = 10. évf.1960. p. 241

Page 27: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

27

591. A kopernikánizmus és annak elterjedése Magyarországon II / M. Zemplén Jolán = 10.

évf.1960. p. 245 592. Az els magyar nyelv könyv az elektromosságról / Szimán Oszkár = 10. évf.1960. p.

252 593. Tehetetlenség és gravitáció / Novobátzky Károly = 10. évf.1960. p. 259 594. Atommagnívók élettartamának mérése / Berkes István, Keszthelyi Lajos = 10. évf.1960.

p. 262 595. A térid szerkezete / Károlyházy Frigyes = 10. évf.1960. p. 269 596. Stroncium-90 / Smith S. = 10. évf.1960. p. 275 597. Reális kristályok szerkezete I / Gyulai Zoltán, Horváth János, Hartmann Ervin,

Jeszenszky Béla, Kiss József = 10. évf.1960. p. 281 598. A boszorkány fia / Schuder R. = 10. évf.1960. p. 288 599. A földmágnességgel kapcsolatos kutatások / Barta György = 10. évf.1960. p. 291 600. Tör közegben mozgó fényforrások optikája / Frank I. M. = 10. évf.1960. p. 298 601. Káprázást csökkent fényforrás / Kardos Ferenc = 10. évf.1960. p. 304 602. Reális kristályok szerkezete II / Gyulai Zoltán, Horváth János, Hartmann Ervin,

Jeszenszky Béla, Kiss József = 10. évf.1960. p. 309 603. Az elektromosságtani mértékrendszerek és egységrendszerek / Prohászka Kamill = 10.

évf.1960. p. 315 604. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 10. évf.1960. p. 317 605. Új Magyar Lexikon = 10. évf.1960. p. 318 606. A kozmosz korszaka / Heym S. = 10. évf.1960. p. 319 607. A szirakuzai óriás / Száva István = 10. évf.1960. p. 320 608. Fénysebességnél nagyobb sebességgel mozgó rendszer sugárzásának általános

tulajdonságai / Tamm Igor = 10. évf.1960. p. 323 609. Kristályszerkezeti modellek a szilárdtest- kutatásban / Gadó Pál = 10. évf.1960. p. 328 610. A kvantumelmélet néhány filozófiai szempontból fontos eredménye / Heber G = 10.

évf.1960. p. 333 611. Üzenetek a világ rb l? I

/ Marx György = 10. évf.1960. p. 335 612. Fényhullámok dinamikájáról / Györgyi Géza = 10. évf.1960. p. 337 613. Reális kristályok szerkezete III / Gyulai Zoltán, Horváth János, Hartmann Ervin,

Jeszenszky Béla, Kiss József = 10. évf.1960. p. 340 614. de Broglie Louis = 10. évf.1960. p. 347 615. - részek Rutherford- szóródásának vizsgálata atommagokon / Illés Ferenc = 10.

évf.1960. p. 348 616. Az egysarki dinamó újjáéledése / Horváth Árpád = 10. évf.1960. p. 355 617. A primer áramforrások fejl dési irányai / Matók Györgyné = 10. évf.1960. p. 358 618. Reális kristályok szerkezete IV. Diszlokációk vizsgálata röntgendiffrakciós és

elektronmikroszkópos módszerekkel / Farkasné Mészáros Magda = 10. évf.1960. p. 365 619. Egyszer kísérletek a diffúzió megfigyelésére / Vermes Miklós = 10. évf.1960. p. 375 620. Az Eötvös Társulat vándorgy lései

= 10. évf.1960. p. 376 621. Optikai Konferencia, Budapest, 1960 = 10. évf.1960. p. 379

11. évfolyam 1961. év

622. Az ionrakéta / Nagy Ern

= 11. évf.1961. p. 3 623. A maganyag tulajdonságai / Weisskopf V. F. = 11. évf.1961. p. 12 624. Elektronok és - sugarak polarizációs állapotának detektálási lehet ségei / Gyarmati

Borbála = 11. évf.1961. p. 15 625. Az elemek keletkezése I / Pócs Lajos = 11. évf.1961. p. 25 626. KöMaL pontverseny = 11. évf.1961. p. 31 627. Az rutazók fiatalsága / Bondi H. = 11. évf.1961. p. 35 628. Új mesterséges égitesek 1960- ban / Sinka József = 11. évf.1961. p. 41 629. A szabad neutrínó kísérleti kimutatása / Keszthelyi Lajos = 11. évf.1961. p. 47 630. Az elemek keletkezése II / Pócs Lajos = 11. évf.1961. p. 50 631. A debreceni és a sárospataki református kollégiumok legrégibb fizikai eszközei / Jakucs

István, Urbán Barna = 11. évf.1961. p. 55 632. Magfizikai Kollokviumok = 11. évf.1961. p. 60 633. Európai Magfizikai Kutató Központ - / Frenkel Andor, Telbisz Ferenc = 11. évf.1961. p.

62 634. Mértékegységek fizikus szemmel / Marx György = 11. évf.1961. p. 67 635. Ciolkovszkij K. E. / Nagy Ern

= 11. évf.1961. p. 75 636. Hogyan látható a relativisztikus távolságrövidülés? / Vermes Miklós = 11. évf.1961. p. 80

Page 28: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

28

637. Az elemek keletkezése III / Pócs Lajos = 11. évf.1961. p. 84 638. Az er és tömeg fogalmának bevezetésér l / Holics László = 11. évf.1961. p. 88 639. Eötvös-verseny = 11. évf.1961. p. 91 640. KöMaL pontverseny = 11. évf.1961. p. 92 641. Tudományos kutatások a második szovjet rhajóval / Györgyi Géza = 11. évf.1961. p. 93 642. Az atommag regénye / Braunbeck W. = 11. évf.1961. p. 96 643. Schrödinger Erwin, 1887-1961 / (Jánossy Lajos) = 11. évf.1961. p. 99 644. A 2400 éves kvantumelmélet / Schrödinger Erwin = 11. évf.1961. p. 101 645. A nukleonok er s kölcsönhatási szerkezete / Domokos Gábor = 11. évf.1961. p. 105 646. Igen nagy vákuum el állítása és mérése / Barna Péter, Ruttmayer Imre = 11. évf.1961. p.

107 647. Aomfizikai mennyiségek szabványosítása / Dukáti Ferenc = 11. évf.1961. p. 117 648. A Nemzetközi Geofizikai Év kozmikus sugárzási eredményei I / Somogyi Antal = 11.

évf.1961. p. 121 649. Váltakozó áram effektív értékének és teljesítményének tanítása / Denkinger Géza = 11.

évf.1961. p. 128 650. Kossuth-díjak = 11. évf.1961. p. 130 651. Valószín ségszámítás és Matematikai Statisztika Alkalmazása a Fizikában ankét (1960) =

11. évf.1961. p. 131 652. A korszer dozimetria módszerei és problémái / Bozóky László = 11. évf.1961. p. 135 653. Szembehaladó fénysugarak interferenciaképességének kísérleti bizonyítéka / Mátrai Tibor

= 11. évf.1961. p. 141 654. Az antinukleonok tulajdonságai / Segré E. = 11. évf.1961. p. 149 655. A Nemzetközi Geofizikai Év kozmikus sugárzási eredményei II / Somogyi Antal = 11.

évf.1961. p. 155 656. Berlini Humboldt Egyetem 150 éves = 11. évf.1961. p. 160 657. Az atomizmus mai formája / Markov M. A. = 11. évf.1961. p. 163 658. A hélium 3- as izotópja / Kirschner István = 11. évf.1961. p. 172 659. Bláthy Ottó / Berényi László = 11. évf.1961. p. 180 660. A termonukleáris kutatási eredményei I / Beleznay Ferenc, Hargittay Csaba = 11.

évf.1961. p. 182 661. A fizika India egyetemein / Bhattacharya P. C. = 11. évf.1961. p. 187 662. Eötvös Társulat díjai = 11. évf.1961. p. 189 663. Eötvös Társulat közgy lései

= 11. évf.1961. p. 189 664. A mikroszkóp 350 éve / Horváth Árpád = 11. évf.1961. p. 200 665. A protonprecessziós magnetométerr l / Szemerédy Pál = 11. évf.1961. p. 207 666. Az Eötvös-hatásból származó súlykülönbség meghatározása / Bodócs István = 11.

évf.1961. p. 214 667. A termonukleáris kutatási eredményei II / Beleznay Ferenc, Hargittay Csaba = 11.

évf.1961. p. 217 668. A nehézségi gyorsulás meghatározása rugós mérleggel / Tóth Lajos, Török sándor = 11.

évf.1961. p. 223 669. Meteoritok, a világ r kutatásának eszközei / Szalay Sándor, Gyarmati Borbála, Kovách

Ádám, Sámsoni Zoltán = 11. évf.1961. p. 227 670. A s r ségi és az érzékenységi mátrix / Lovas István = 11. évf.1961. p. 232 671. Összefüggés a fémek fizikai tulajdonságai, alkalmazásai és felhasználási köre között /

Bolgár Ferenc = 11. évf.1961. p. 239 672. Mikola Sándor / Vermes Miklós = 11. évf.1961. p. 247 673. A termonukleáris kutatási eredményei III / Beleznay Ferenc, Hargittay Csaba = 11.

évf.1961. p. 251 674. A csillagok fényének polarizációjáról / Grigorján K. A. = 11. évf.1961. p. 256 675. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 11. évf.1961. p. 258 676. Mikola-díj = 11. évf.1961. p. 259 677. Puskás Tivadar / Pap János = 11. évf.1961. p. 260 678. Optikai maserek / Schawlow A. L. = 11. évf.1961. p. 263 679. A radioaktív hulladékok elhelyezése / Cluny H. = 11. évf.1961. p. 270 680. A Tejútrendszer szerkezete és a 21 centiméteres spektrumvonal / Hulst H. C. van de = 11.

évf.1961. p. 274 681. A termonukleáris kutatási eredményei IV / Beleznay Ferenc, Hargittay Csaba = 11.

évf.1961. p. 281 682. Demonstrációs ionizációs kamra / Sas Elemér = 11. évf.1961. p. 286 683. Lumineszcens Szimpózium (Balatonvilágos, 1961) = 11. évf.1961. p. 287 684. Elektromágneses mértékrendszerek / Horváth János = 11. évf.1961. p. 295

Page 29: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

29

685. Gravitációs hullámok / Bondi H. = 11. évf.1961. p. 299 686. Mágneses rezonanciamódszerek alkalmazása a fizikában, kémiában és biológiában /

Hedvig Péter = 11. évf.1961. p. 307 687. Túl az atomfizikán / Marx György = 11. évf.1961. p. 317 688. Molekulaszínképek és molekulaszerkezet II. / Herzberg G. = 11. évf.1961. p. 318 689. Asztronautika ünnep- és hétköznapjai = 11. évf.1961. p. 323 690. Asztronautikai lexikon = 11. évf.1961. p. 324 691. Lomonoszov emlékezete / Sviszt Pál = 11. évf.1961. p. 337 692. Az elektrét / Sterk Tiborné = 11. évf.1961. p. 340 693. Nehéz kérdések / Landau L. D., Rumer J. B. = 11. évf.1961. p. 351 694. A magyarországi fizika története 1711- ig / M. Zemplén Jolán = 11. évf.1961. p. 351 695. Az atom statisztikus- elméletének mai állása / Gombás Pál = 11. évf.1961. p. 355 696. Az atom statisztikus elméletének mai állása / Gombás Pál = 11. évf.1961. p. 355 697. A magszerkezettel kapcsolatos problémák / Weisskopf V. F. = 11. évf.1961. p. 359 698. Magszerkezet-kutatás 50 éve = 11. évf.1961. p. 359 699. A magszerkezet megismerésének útja / Györgyi Géza = 11. évf.1961. p. 369 700. A szovjet tudomány és a kommunizmus építése / Keldis M. V. = 11. évf.1961. p. 370 701. Elméleti Fizikai Nyári iskola = 11. évf.1961. p. 376 702. Az Eötvös Társulat vándorgy lései

= 11. évf.1961. p. 380

12. évfolyam 1962. év

703. Az infravörös sugárzásról az elméletben és a gyakorlatban / Kardos Ferenc = 12. évf.1962. p. 3

704. A h tan fejl dése; az els fizikai atomelmélet kialakulása a XIX. század derekán

/ Biró Gábor = 12. évf.1962. p. 11

705. Horror vacui / Horváth Árpád = 12. évf.1962. p. 16 706. Termodinamikai jelenségek kinematikus magyarázata / Tettamanti Károly = 12. évf.1962.

p. 25 707. Az 1961. évi országos középiskolai tanulmányi verseny 3. feladatának vizsgálata /

Wiedemann László = 12. évf.1962. p. 28 708. Szaktársainkhoz / Eötvös Loránd = 12. évf.1962. p. 29 709. Eötvös-verseny = 12. évf.1962. p. 31 710. KFKI Szilárdtestfizikai Laboratóriuma = 12. évf.1962. p. 32 711. Módszertani konferencia Prágában (1961) / Marx György = 12. évf.1962. p. 32 712. Nobel-díj = 12. évf.1962. p. 37 713. Megjegyzések a fajlagos impulzus (fajlagos tolóer ) körüli z rzavarhoz / Nagy Ern

= 12. évf.1962. p. 41

714. Joffe J. A. akadémikus emlékezete, 1880-1960 / (Sviszt Pál) = 12. évf.1962. p. 43 715. Atommagok orientálása / Novák Dezs

= 12. évf.1962. p. 46 716. Egyetemes h ellenállásos mér készülékek / László Tihamér, Ciora Petru = 12. évf.1962.

p. 59 717. Fizikai kísérletek, fizikai feladatok / Vermes Miklós = 12. évf.1962. p. 62 718. A fizika és a haldás I. / Fehér Imre, Horváth Árpád = 12. évf.1962. p. 63 719. A világ m szaki múzeumai / Nyárády, Szilágyi, Várhelyi = 12. évf.1962. p. 63 720. A tenger mélyén / Piccard A. = 12. évf.1962. p. 63 721. Középiskolai fizikai példatár / Vermes Miklós = 12. évf.1962. p. 63 722. Kohászati fizikai kémia / Horváth Aurél = 12. évf.1962. p. 64 723. Atommagok szerkezetének vizsgálata nagyenergiájú elektronok szórásával / Berkes

István = 12. évf.1962. p. 69 724. Fotonok szóródása Coulomb- téren / Lovas István = 12. évf.1962. p. 74 725. A mesterséges holdakkal végzett kísérletek fizikai alapjai I / Nagy Ern

= 12. évf.1962. p. 81

726. Verulami Francis Bacon / Szigeti Györgyné = 12. évf.1962. p. 85 727. A dielektromos állandó és veszteség mérése mikrohullámon / Hedvig Péter = 12.

évf.1962. p. 87 728. Eötvös Társulat díjai = 12. évf.1962. p. 90 729. Okság és véletlenség a modern fizikában / Bohm David = 12. évf.1962. p. 92 730. Elméleti magfizika / Györgyi Géza = 12. évf.1962. p. 92 731. Kristályok a technikában / Gémesi József = 12. évf.1962. p. 93 732. A mager k problémája mai szemmel / Marx György = 12. évf.1962. p. 101 733. Az Eötvös- kísérlet / Dicke H = 12. évf.1962. p. 111 734. A hintázás mechanikája / Ágoston Attila, Gonda Gábor = 12. évf.1962. p. 119

Page 30: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

30

735. A mesterséges holdakkal végzett kísérletek fizikai alapjai II / Nagy Ern

= 12. évf.1962.

p. 124 736. Eljárás folyadékok felületi feszültségének meghatározására / Horváth Imre = 12.

évf.1962. p. 127 737. A kozmikus sugárzás felfedezésének 50. évfordulójára / Somogyi Antal = 12. évf.1962. p.

133 738. Hazai kozmikus sugárzási vizsgálatok fontosabb eredményei = 12. évf.1962. p. 138 739. Újabb eredmények az er s kölcsönhatások elméletében / Domokos Gábor = 12. évf.1962.

p. 143 740. Sugárnyalábok ingadozásai és korrelációja a részecske- kép alapján / Györgyi Géza = 12.

évf.1962. p. 146 741. A mesterséges holdakkal végzett kísérletek fizikai alapjai III / Nagy Ern

= 12. évf.1962. p. 152

742. Folyadékok célszer melegítése / Ágoston Attila, Gonda Gábor = 12. évf.1962. p. 158 743. Kitüntetések = 12. évf.1962. p. 159 744. A pulkovói távcs / Illés Erzsébet = 12. évf.1962. p. 160 745. A gamma- sugárzás visszalökésmentes rezonanciaabszorpciója / Mössbauer R. L. = 12.

évf.1962. p. 165 746. A kristálynövekedés elméleti alapjai / Malicskó László = 12. évf.1962. p. 172 747. Félvezet k zajforrásai / Z. Nagy Lajos = 12. évf.1962. p. 181 748. A mesterséges holdakkal végzett kísérletek fizikai alapjai IV / Nagy Ern

= 12. évf.1962. p. 185

749. Tehetségkutatás / Tamm Igor M. = 12. évf.1962. p. 189 750. Kitüntetések = 12. évf.1962. p. 190 751. Magyar Tudományos Akadémia aranyérme: Novobátzky Károly = 12. évf.1962. p. 190 752. Új atomsúlyskála = 12. évf.1962. p. 192 753. Békésy György halláskutatásai / Tarnóczy Tamás = 12. évf.1962. p. 197 754. Alacsony h mérsékletek el állítása / Novák Dezs = 12. évf.1962. p. 206 755. Félvezet részecskedetektorok / Deme Sándor = 12. évf.1962. p. 219 756. Megjegyzések az Eötvös- kísérletr l szóló cikkhez

/ Renner János = 12. évf.1962. p. 223 757. Az elméleti fizika szerepe a középiskolai tanárok képzésében / Gáspár Rezs

= 12. évf.1962. p. 224

758. Az F- centrum / Sieglerné Somló Ágnes = 12. évf.1962. p. 229 759. Optikai elven alapuló "szilárdtest" doziméterek / Patkó József = 12. évf.1962. p. 235 760. Molekulák, atomok, magszerkezet / Wilkinson D. H. = 12. évf.1962. p. 243 761. Gyorsuló folyadékokkal kapcsolatos jelenségek magyarázata a tehetetlenségi er k

felvétele nélkül / Párkányi László = 12. évf.1962. p. 252 762. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 12. évf.1962. p. 254 763. Mikola-díj = 12. évf.1962. p. 256 764. A tudományos kutatás irányai korunkban I. / Auger P.: = 12. évf.1962. p. 261 765. Gamma sugárzó radioaktív izotópok orvosi alkalmazása / Krasznai István, Földes János =

12. évf.1962. p. 271 766. Kompenzációs cs rugós m szerek / Mitnyán László = 12. évf.1962. p. 274 767. Képek a h mér történetéb l / Horváth Árpád = 12. évf.1962. p. 280 768. Mágneses körök méretezése villamos analógia alapján / Nemesszeghy György = 12.

évf.1962. p. 286 769. Kossuth-díjak = 12. évf.1962. p. 288 770. A potenciál kiszámításáról / Bártfai Tamás, Vermes Miklós = 12. évf.1962. p. 289 771. A Hold fizikája / Hédervári Péter = 12. évf.1962. p. 290 772. Az asztronautika ötödik esztendeje / Sinka József = 12. évf.1962. p. 293 773. A tudományos kutatás irányai korunkban II. / Auger P. = 12. évf.1962. p. 303 774. A Bohr- féle atommodellt l a kvantummechanikáig / Györgyi Géza = 12. évf.1962. p.

311 775. A mesterséges égitestek mozgásának energiaviszonyai / Kulin György = 12. évf.1962. p.

316 776. Nyári iskolák = 12. évf.1962. p. 321 777. A matematikus / Neumann János = 12. évf.1962. p. 325 778. Az antiproton kimutatása / Chamberlain O. = 12. évf.1962. p. 337 779. A tudományos kutatás irányai korunkban III. / Auger P. = 12. évf.1962. p. 343 780. Vetítési eljárás a direkt és elhajlásos kép szétválasztására / Bodócs István = 12. évf.1962.

p. 352 781. Az Eötvös Társulat vándorgy lései

= 12. évf.1962. p. 357

Page 31: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

31

782. Debrecen és a magyarországi fizika kezdetei / Jakucs István, M. Zemplén Jolán = 12.

évf.1962. p. 361 783. Atommagfizikai módszerek a geológiai kormeghatározásban / Kovách Ádám = 12.

évf.1962. p. 369 784. Landau Lev / Marx György = 12. évf.1962. p. 374 785. A tudományos kutatás irányai korunkban IV / Auger P. = 12. évf.1962. p. 376 786. Eötvös-verseny = 12. évf.1962. p. 384 787. A t zt l az atomenergiáig / Erdey Grúz Tibor = 12. évf.1962. p. 385

13. évfolyam 1963. év

788. Bohr Niels, 1985-1962 / (Károlyházy Frigyes) = 13. évf.1963. p. 3 789. A megismerés kérdései a kvantumfizikában / Bohr N = 13. évf.1963. p. 5 790. A két neutrínóról / Nagy Károly = 13. évf.1963. p. 9 791. Neutrínócsillagászat / Marx György = 13. évf.1963. p. 13 792. Alacsony h mérsékletek mérése / Novák Dezs = 13. évf.1963. p. 21 793. Az els magyar planetárium / Gauser Károly = 13. évf.1963. p. 27 794. Nagyenergiájú fizika, 1962. / Weisskopf V. F. = 13. évf.1963. p. 30 795. A félvezet k fizikai- kémiai problémái / Szép Iván = 13. évf.1963. p. 35 796. Neutrontermel magfolyamatok vizsgálata könny magokon / Koltay Ede = 13. évf.1963.

p. 42 797. Pozitronok egyfotonos szétsugárzása / Illés Ferenc = 13. évf.1963. p. 52 798. Van- e az elektromágneses potenciáloknak abszolút jelentése? / Károlyházy Frigyes = 13.

évf.1963. p. 54 799. 50 éves a Laue kísérlet / Gadó Pál = 13. évf.1963. p. 58 800. Kvantumelektrodinamika / Ahijezer A., Beresztyeckij V. = 13. évf.1963. p. 62 801. Elméleti fizikai feladatok / Békéssy András, Károlyházy Frigyes, Freud Géza, Marx

György, Nagy Károly = 13. évf.1963. p. 62 802. A bolygók relativisztikus perihélium mozgása / Gauser Károly = 13. évf.1963. p. 63 803. Szupravezet típusú párkölcsönhatások az atommagban / Siklós Tivadar = 13. évf.1963.

p. 67 804. Novobátzky- iskola = 13. évf.1963. p. 67 805. Optikai pumpálás gázokban / Csillag László = 13. évf.1963. p. 71 806. A csillagok fejl dése / Gratton L. = 13. évf.1963. p. 79 807. Az entrópiafogalom kialakulásának történetéhez / Biró Gábor = 13. évf.1963. p. 84 808. A mechanikai és villamos rezgések hasonlóságáról / Nemesszeghy György = 13.

évf.1963. p. 90 809. Nemzetközi Nagyenergiájú Fizikai Konferencia (Tihany, 1962) = 13. évf.1963. p. 95 810. Niels Bohr emlékbeszéd / (Novobátzky Károly) = 13. évf.1963. p. 99 811. A turbulencia elméletér l / Zselev B. = 13. évf.1963. p. 102 812. Szállodai ügyvitel Ergodiában / Trimmer J. B. = 13. évf.1963. p. 110 813. Az elektrokémiai szakkifejezések Faraday által történt meghatározása / Gobbi István =

13. évf.1963. p. 113 814. Szükség van- e tudományos iskolákra? / Kolmogorov A. N. = 13. évf.1963. p. 113 815. Elektromágneses hullámzásokról / Csek Árpád

= 13. évf.1963. p. 115 816. Interkamera / Bock Sándor = 13. évf.1963. p. 119 817. Nemzetközi Geofizikai Együttm ködés Európai -Ázsiai Régiójának ülésszaka = 13.

évf.1963. p. 120 818. Elektron és Vákuumfizikai Szimpózium (1962) = 13. évf.1963. p. 121 819. Az elemi részek fizikájának helyzete a trieszti elméleti, fizikai nyári iskola tükrében /

Ananjev V. D. = 13. évf.1963. p. 123 820. Nyári iskolák = 13. évf.1963. p. 123 821. Nyári iskolák = 13. évf.1963. p. 125 822. Vvegyenyije v kvantovuju mehaniku / Marx György = 13. évf.1963. p. 126 823. Kristálynövekedés és határréteg / Gyulai Zoltán = 13. évf.1963. p. 131 824. Gyulai-iskola = 13. évf.1963. p. 136 825. Gyulai professzor, mint oktató / Szalay Sándor = 13. évf.1963. p. 143 826. Lángok diamágnességének értelmezése / Gyulai Zoltán = 13. évf.1963. p. 145 827. Kossuth-díjak = 13. évf.1963. p. 146 828. Eötvös Társulat díjai = 13. évf.1963. p. 147 829. Jelölések, mértékegységek, nomenklatúra a fizikában / Dukáti Ferenc = 13. évf.1963. p.

151

Page 32: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

32

830. Az elektronszórás alkalmazása magok és nukleonok szerkezetének vizsgálatára /

Hofstaedter R. = 13. évf.1963. p. 163 831. Alapvet kérdések / Landau Lev = 13. évf.1963. p. 169 832. A konvekciós diffúzió kérdésér l folyadékokban / Kelemen Frigyes = 13. évf.1963. p.

171 833. A Föld természetes holdjai / Kulin György = 13. évf.1963. p. 178 834. A tudomány jöv je / Kapica Pjotr = 13. évf.1963. p. 181 835. Radioaktív bomlás modellezése hidrodinamikai úton / Somogyi György, Szabó Gyula =

13. évf.1963. p. 189 836. Az egyesített kémiai és fizikai atomsúlyskáláról / Kovách Ádám = 13. évf.1963. p. 195 837. Elemi részek és rezonanciák / Nagy Tibor = 13. évf.1963. p. 201 838. A polarizált neutron, mint a magfizikai kutatás eszköze / Lovas István = 13. évf.1963. p.

209 839. Darvas Andor, 1908-1963 / (Daróczy Zoltán, Kónya István, Jeges Károly) = 13. évf.1963.

p. 219 840. A fizika oktatásának célja a tanárképzés keretében / Horváth János = 13. évf.1963. p. 220 841. H tani bemutató kísérletek / Vermes Miklós = 13. évf.1963. p. 222 842. Magnetohidrodinamika / Kármán Tódor = 13. évf.1963. p. 227 843. Kármán Tódor / (Fonó Albert) = 13. évf.1963. p. 230 844. A plazmafizika alkalmazása elektromos rakétahajtóm vek szerkesztésére / Nagy Ern

= 13. évf.1963. p. 232

845. Fizikai rendszerek kollektív sajátosságai és a velük kapcsolatos fizikai problémák / Horváth János = 13. évf.1963. p. 239

846. Fénysebességmérés az oktatásban / Hajdu János = 13. évf.1963. p. 246 847. A matematika fejl dése és káderképzés / Ljapunov A. = 13. évf.1963. p. 252 848. Fizikus tanterv az Eötvös Loránd Tudományegyetemen / ELTE Fizikus Szakbizottság =

13. évf.1963. p. 254 849. A leghosszabb elektromágneses hullámok / Heirtzler J. R. = 13. évf.1963. p. 259 850. A pozitív béta- bomlás feltételei / Berényi Dénes = 13. évf.1963. p. 263 851. Pályaelektron befogás különböz atomi héjakról / Vatai Endre = 13. évf.1963. p. 264 852. A fizikai hasonlóságelmélet koncepciójáról I / Fáy Gyula, Zselev B. = 13. évf.1963. p.

271 853. Fényelhajlás köralakú akadályon vagy nyíláson / Kedves Ferenc, Schuszter Ferenc = 13.

évf.1963. p. 276 854. Elhajlás rácson / Párkányi László = 13. évf.1963. p. 279 855. Kísérleti fizika I. / Budó Ágoston, Pócza Jen =

13. évf.1963. p. 287 856. Plazmafizikai Tanácskozás (Balatonszabadi, 1963) = 13. évf.1963. p. 287 857. Tudomány és technika az eljövend világban / Bernal J. D. = 13. évf.1963. p. 291 858. A természetes vizek radioaktív anyagtartalmára vonatkozó vizsgálatokról / Dézsi Zoltán

= 13. évf.1963. p. 298 859. A lézer / Bakos József, Csillag László = 13. évf.1963. p. 304 860. Szupravezet k fizikája I

/ Kirschner István, Papp Elemér, Fricsovszky György = 13. évf.1963. p. 311

861. A fizikai hasonlóságelmélet koncepciójáról II / Fáy Gyula, Zselev B. = 13. évf.1963. p. 318

862. Nyári iskolák = 13. évf.1963. p. 323 863. Az elektronikus zene / Járfás Tamás = 13. évf.1963. p. 329 864. Szupravezet k fizikája II

/ Kirschner István, Papp Elemér, Fricsovszky György = 13. évf.1963. p. 336

865. A fizikai hasonlóságelmélet koncepciójáról III / Fáy Gyula, Zselev B. = 13. évf.1963. p. 349

866. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 13. évf.1963. p. 354 867. Mikola-díj = 13. évf.1963. p. 357 868. Kernphysik und Kerntechnik / Sube Ralf = 13. évf.1963. p. 358 869. Lézertípusok és alkalmazásaik / Bakos József = 13. évf.1963. p. 359 870. A kizárási elv és a kvantummechanikája / Pauli W. = 13. évf.1963. p. 367 871. Szupravezet k fizikája III

/ Kirschner István, Papp Elemér, Fricsovszky György = 13. évf.1963. p. 379

872. VII. Európai Molekulaspektroszkópiai Kongresszus (1963) = 13. évf.1963. p. 385 873. Az Eötvös Társulat vándorgy lései

= 13. évf.1963. p. 386

Page 33: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

33

14. évfolyam 1964. év

874. Eötvös Loránd / Novobátzky Károly = 14. évf.1964. p. 3 875. Az Eötvös- kísérlet / Renner János = 14. évf.1964. p. 6 876. Gravitáció, geofizika és csillagászat / Egyed László = 14. évf.1964. p. 10 877. A relativitás és az ekvivalencia elve Einstein gravitációelméletében / Fock V. = 14.

évf.1964. p. 12 878. Megjegyzések az ekvivalencia- elvvel kapcsolatban / Dicke H. = 14. évf.1964. p. 18 879. A Mach- elv az általános relativitáselméletben / Károlyházy Frigyes = 14. évf.1964. p. 18 880. A Mach- elv tapasztalati alapjai / Schiff L. I. = 14. évf.1964. p. 23 881. Projektív térelmélet és a gravitációs állandó változása / Schmutzer E. = 14. évf.1964. p.

24 882. Mozgásegyenletek és a sugárzási visszahatás az általános relativitáselméletben / Kühnel

A. = 14. évf.1964. p. 25 883. Variációs elv a kontinuumok relativisztikus mechanikájában / Schöpf H. G. = 14.

évf.1964. p. 26 884. Tervek az általános relativitáselmélet tapasztalati ellen rzésére / Fairbank W. = 14.

évf.1964. p. 27 885. Az általános relativitáselmélet csillagászati ellen rzésének helyzete / Detre László = 14.

évf.1964. p. 28 886. Áttekintés az ütközések elméletér l / Wigner Jen

= 14. évf.1964. p. 35 887. A földmágneses tér és más földfizikai jelenségek évszázados változásáról / Barta György

= 14. évf.1964. p. 44 888. Eötvös és a paleomágnesség / Haáz István = 14. évf.1964. p. 50 889. Az Eötvös- inga alkalmazása bányákban / Meisser O. = 14. évf.1964. p. 55 890. Eötvös Loránd eszméinek fejl dése a Szovjetunióban a gravimetria területén / Kuzivanov

V. A., Szagitov M. U. = 14. évf.1964. p. 58 891. Kiemelked szélességmenti geotektonikus övek Kínában

/ Wu Lei- po = 14. évf.1964. p. 61

892. Az Eötvös Loránd ülésszak záró el adása / Egyed László = 14. évf.1964. p. 63 893. Theoretische Mechanik (M. Gy.) / Budó Ágoston = 14. évf.1964. p. 64 894. Fényszórás kétszeres frekvenciával / Neugebauer Tibor = 14. évf.1964. p. 71 895. Az entrópiamaximum és a minimális entrópiaprodukció elve / Fényes Imre = 14.

évf.1964. p. 78 896. Eljuthat- e az ember a csillagokig? / Marx György = 14. évf.1964. p. 83 897. A kvantummechanika értelmezésér l / Fock V. = 14. évf.1964. p. 90 898. A mágnességtan tanításáról / Vermes Miklós = 14. évf.1964. p. 100 899. Eötvös-verseny = 14. évf.1964. p. 101 900. Alacsonyenergiájú Magfizikai Kollokvium (Tihany, 1963) = 14. évf.1964. p. 102 901. A kozmikus sugárzás kutatásának mai problémái / Rochester G. D. = 14. évf.1964. p. 107 902. Két relativisztikus kísérletr l / Jánossy Lajos, Huszár Miklós = 14. évf.1964. p. 114 903. Az id mérés csillagászati és fizikai alapjai / Balázs Béla = 14. évf.1964. p. 117 904. Kutatóképzés külföldön és hazánkban / Marx György = 14. évf.1964. p. 121 905. Kepler- féle bolygópályák szerkesztése / Vermes Miklós = 14. évf.1964. p. 123 906. Tehetségkutatás / Kolmogorov A. N. = 14. évf.1964. p. 125 907. Néhány elemi példa az rhajózás égi mechanikjából / Gauser Károly = 14. évf.1964. p.

127 908. Sugárvédelmi továbbképz tanfolyamok = 14. évf.1964. p. 128 909. Atommaglexikon (H. Gy.) = 14. évf.1964. p. 129 910. Az ember és a csillagok (P. L.) / Gauser Károly, Sztrókay Kálmán = 14. évf.1964. p. 130 911. A tudós és m vel déspolitikus írásaiból (M. Gy.) / Eötvös Loránd = 14. évf.1964. p. 131 912. A modern kvantumfizika alapjai (M. Gy.) / Heber Weber = 14. évf.1964. p. 131 913. A csillagok keletkezése és fejl dése / Detre László = 14. évf.1964. p. 135 914. Az RR- Lyrae csillagok / Lovas Miklós = 14. évf.1964. p. 139 915. Néhány észrevétel a Cepheidákkal kapcsolatban / Oskanján V. = 14. évf.1964. p. 144 916. Az Androméda- köd magjának rotációja / Lallemand A., Duchesne M., Merle Walker F.

= 14. évf.1964. p. 146 917. 3C273, az égbolt legérdekesebb változócsillaga / Marx György = 14. évf.1964. p. 149 918. Csillagászati távolságok mérése I / Balázs Béla, Fodor Lajos = 14. évf.1964. p. 155 919. Csináljuk egyszer bben / Balázs Béla = 14. évf.1964. p. 158 920. Mátrai obszervatórium = 14. évf.1964. p. 159 921. Galileo Galilei / Novobátzky Károly = 14. évf.1964. p. 163 922. Dialógus Ptolemaiosz és Kopernikusz világnézetér l / Galilei G. = 14. évf.1964. p. 167

Page 34: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

34

923. A matematika meghökkent hatékonysága a természettudományokban / Wigner Jen =

14. évf.1964. p. 173 924. Csillagászati távolságok mérése II / Balázs Béla, Fodor Lajos = 14. évf.1964. p. 181 925. Gauss abszolút mértékrendszerének néhány égimechanikai vonatkozása / Kulin György =

14. évf.1964. p. 186 926. Találkozás 0 bácsival / Karplus R. = 14. évf.1964. p. 187 927. Fizika (H. L.) / Szalay Béla = 14. évf.1964. p. 191 928. Az elemi részek elméletének mai állása / Heisenberg Werner = 14. évf.1964. p. 195 929. Az omega- hiperon és az er s kölcsönhatás szimmetriái / Bozóki György, Nagy Elemér =

14. évf.1964. p. 201 930. Haarsalz (Természetes k só t kristály) / Kiss József = 14. évf.1964. p. 205 931. A földi elektromágneses tér változásai / Ádám Antal, Ver József

= 14. évf.1964. p. 207 932. A Metagalaktika és a Világegyetem I / Zelmanov A. L. = 14. évf.1964. p. 214 933. felel s / Termodinamikai város, avagy a rászedett állóeszköz = 14. évf.1964. p. 225 934. Teljesítménytartalékok a f iskolai oktatásban? / Macke W. = 14. évf.1964. p. 227 935. Súrlódásos mozgás körlejt n / Wiedemann László = 14. évf.1964. p. 229 936. Magdeburgi féltekék = 14. évf.1964. p. 230 937. Valószín ségszámítási Kollokvium (Mátrafüred, 1964) = 14. évf.1964. p. 231 938. Tudomány és emberiség (M. Gy.) = 14. évf.1964. p. 232 939. Alacsony h mérsékletek el állítása permanens gázok cseppfolyósításával / Balla János =

14. évf.1964. p. 235 940. Newton és az aerodinamika / Kármán Tódor = 14. évf.1964. p. 242 941. A Metagalaktika és a Világegyetem II / Zelmanov A. L. = 14. évf.1964. p. 245 942. Félvezet felületek elektromos sajátságai I

/ Geszti Tamás, L rinczy András

= 14. évf.1964. p. 251

943. A körmozgás energetikája / Bodócs István = 14. évf.1964. p. 257 944. Metronóm vezérlés lejt az egyenletesen változó mozgás tanításához / Nagy János,

Nagy Jánosné = 14. évf.1964. p. 258 945. A folyadékok szerkezete / Bernal J. D. = 14. évf.1964. p. 263 946. Ionnyaláb vezetése gyorsítókban mágneses terekkel / Kovács István = 14. évf.1964. p.

270 947. Félvezet felületek elektromos sajátságai I

/ Geszti Tamás, L rinczy András

= 14. évf.1964. p. 278

948. Megjegyzések a gáznyomás kinetikai magyarázatához / Szalay Kálmán = 14. évf.1964. p. 283

949. Demonstrációs kísérletek mikrohulámokkal / Poór István = 14. évf.1964. p. 285 950. A relativitás elmélet filozófiai problémái (Novobátzky Károly) / Jánossy Lajos, Elek

Tibor = 14. évf.1964. p. 290 951. Rádióizotópok aktiválási és lebomlási táblázata (B. D.) / Bujdosó Ern , Kardoss Gilbert =

14. évf.1964. p. 292 952. Modellkísérletek elektronpályák szemléltetésére / Kiss Árpád, Koltay Ede = 14. évf.1964.

p. 295 953. Új részecskedetektorok I / Somogyi György = 14. évf.1964. p. 302 954. Regge- trajektóriák és a nyolcas út / Chew G. F., Gell- Mann M., Rosenfeld A. H. = 14.

évf.1964. p. 307 955. Elektronok és ionok pályája, valamint a tértöltés demonstrálása / Bakos József, Szigeti

János = 14. évf.1964. p. 325 956. Archimedes törvénye és a demonstrációs fizikaoktatás / Sas Elemér = 14. évf.1964. p.

326 957. Jakucs István, 1882-1964 = 14. évf.1964. p. 328 958. Szilárd Leó, 1898-1964 / (Szalay Sándor) = 14. évf.1964. p. 331 959. Csillagok, figyelem! - / Szilárd Leó = 14. évf.1964. p. 332 960. Van e a tudománynak határa? / Wigner Jen

= 14. évf.1964. p. 334 961. Celsius / Horváth Árpád = 14. évf.1964. p. 339 962. Sugárzás és élet (M. Zs.) / Igali Sándor = 14. évf.1964. p. 343 963. A fizika segítsége a sporteredmények növekedéséhez / Dobó Ferenc = 14. évf.1964. p.

344 964. Új részecskedetektorok II / Somogyi György = 14. évf.1964. p. 351 965. Nagyfrekvenciájú rezgéskelt és tartozékai / Simon László = 14. évf.1964. p. 358 966. Sok szabadsági fokú rendszerek kvantumelmélete (Keszthely, 1964) = 14. évf.1964. p.

361 967. Tíz éves az ATOMKI = 14. évf.1964. p. 367 968. Polónium - sugaraival létrehozott magreakciók / Csongor Éva = 14. évf.1964. p. 369

Page 35: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

35

969. Részecskegyorsítók az ATOMKI- ban / Koltay Ede = 14. évf.1964. p. 373 970. Gyors neutron reakciók vizsgálata / Daróczy Sándor, Bacsó József = 14. évf.1964. p. 378 971. Spinek és multipolaritások a Fe59 - Co59 bomlásban / Collin V., Daniel H., Mehling O.,

Schmitt H., Spannegel G., Subudhi K. S. = 14. évf.1964. p. 381 972. Ritka föld- atommagok alfa- sugárzásának vizsgálata / Fényes Tibor = 14. évf.1964. p.

384 973. Geokémiai és geológiai irányú vizsgálatok atommagfizikai módszerekkel / Kovách Ádám

= 14. évf.1964. p. 386 974. Hasadási termékek visszatartása t zeg humuszsavakkal / Szalay Sándor, Szilágyi Miklós

= 14. évf.1964. p. 388 975. Radioizotópok felhasználása az orvosi kutatás néhány kinetikai kérdésében / Kertész

László = 14. évf.1964. p. 391 976. Új részecskedetektorok III / Somogyi György = 14. évf.1964. p. 392 977. Kísérleti kutatófizikusok képzése Debrecenben / Nagy János = 14. évf.1964. p. 397 978. ATOMKI Közlemények (Gy. B.) = 14. évf.1964. p. 399 979. Eötvös-verseny = 14. évf.1964. p. 399

15. évfolyam 1965. év

980. Események, természettörvények és invarianciaelvek / Wigner Jen

= 15. évf.1965. p. 1 981. Mechanika (M. Gy.) / Budó Ágoston = 15. évf.1965. p. 6 982. Diszperziós relációk a klasszikus fizikában / Horváth János = 15. évf.1965. p. 7 983. Gyorsuló elektronok sugárzása / Kemény Péter = 15. évf.1965. p. 16 984. A fizikai ingáról / Madas László = 15. évf.1965. p. 23 985. Egy tehetetlenségi kísérlet magyarázata / G ri Árpád

= 15. évf.1965. p. 27 986. A fizikusok világképének fejl dése / Dirac P. A. M. = 15. évf.1965. p. 33 987. Vizsgálatok a tömegarány kifejezésével kapcsolatban / Tóth A., Stan I. = 15. évf.1965. p.

42 988. Nagyenergiájú fizika, 1964 / Blohincev D. J. = 15. évf.1965. p. 48 989. Fázisviszonyok és rezonanciajelenségek vizsgálata ködfénylámpákkal / Bodócs István =

15. évf.1965. p. 50 990. Asztronautika az iskolai matematikában és fizikában / Langton N. H. = 15. évf.1965. p.

52 991. A vízfonalak lengése több cs b l álló közleked edényben / Tóth Lajos, Fitori János = 15.

évf.1965. p. 55 992. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 15. évf.1965. p. 57 993. Nyári iskolák = 15. évf.1965. p. 61 994. West Ford Story - / Marx György = 15. évf.1965. p. 62 995. Bálint Árpád, 1924-1964 / (Batkin S.) = 15. évf.1965. p. 63 996. Mi történik a Skorpióban? / Marx György = 15. évf.1965. p. 64 997. A matematika a modern világban / Courant R. = 15. évf.1965. p. 65 998. A Kepler- problémáról / Györgyi Géza = 15. évf.1965. p. 74 999. A fény izotróp terjedésével kapcsolatos megfontolások / Jánossy Lajos = 15. évf.1965. p.

81 1000. Elektronérzékeny magfizikai emulziók alkalmazása elektronok detektálására a béta-

spektroszkópiában / Juhász Sándor = 15. évf.1965. p. 85 1001. A fizikusok feladata az angol sugárterápiás központban / Dézsi Zoltán = 15. évf.1965. p.

87 1002. Merev test forgó mozgása / Párkányi László = 15. évf.1965. p. 92 1003. A fizika fejl désér l Magyarországon a felszabadulás óta / Jánossy Lajos = 15. évf.1965.

p. 97 1004. Nyári iskolák = 15. évf.1965. p. 97 1005. Az elemi részek gyenge kölcsönhatásának elméletér l / Nagy Károly = 15. évf.1965. p.

100 1006. A nem- euklideszi geometria és a fizika / Einstein A. = 15. évf.1965. p. 108 1007. Interferencia a kvantumfizikában / Bakos József = 15. évf.1965. p. 110 1008. A Tejútrendszer szerkezete és fejl dése / Oort J. H. = 15. évf.1965. p. 116 1009. Bodócs István, 1887-1965 = 15. évf.1965. p. 128 1010. Nemzetközi Csillagászati Unió XII. Kongresszusa (Hamburg, 1964) = 15. évf.1965. p.

128 1011. A természet könyvének nyelve / Rényi Alfréd = 15. évf.1965. p. 129 1012. Az Omega kísérlet / Ny. J., S. A. = 15. évf.1965. p. 139 1013. A kvantummechanika alapjai / Dirac P. A. M. = 15. évf.1965. p. 146

Page 36: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

36

1014. Radioaktív izotópok diagnosztikai alkalmazásának dozimetriai kérdései / Krasznai István

= 15. évf.1965. p. 148 1015. Tapasztalatok egyetemi fizikus hallgatók szemináriumi foglalkozásával kapcsolatban /

Berényi Dénes = 15. évf.1965. p. 156 1016. Út a határtalanba (A. J.) / Braunbeck W. = 15. évf.1965. p. 157 1017. Ultrahangok (T. Gy.) / Tarnóczy Tamás = 15. évf.1965. p. 157 1018. K0 mezonok 2 bomlása / Nagy Tibor = 15. évf.1965. p. 158 1019. Pieter Zeeman (1865-1943) / Kovács István = 15. évf.1965. p. 161 1020. Kristályok fázisátalakulása / Morlin Zoltán = 15. évf.1965. p. 164 1021. Dér János, 1933-1996 / (Füstöss László) = 15. évf.1965. p. 165 1022. A matematika szerepe a fizikában / Dyson F. J. = 15. évf.1965. p. 167 1023. A mértékrendszerek tanári szemmel / Váry Béla = 15. évf.1965. p. 184 1024. Rakétapályák szerkesztése elemi módszerrel / Kuruc Andor = 15. évf.1965. p. 187 1025. Fizika orvosok és biológusok számára (Gy. G.) / Tarján Imre = 15. évf.1965. p. 189 1026. Fizikai képletek és táblázatok (Cs. Á.) / Kugler Sándor, Kugler Sándorné = 15. évf.1965.

p. 190 1027. Ember és Világ. Tudomány és emberiség (Gy. G.) = 15. évf.1965. p. 191 1028. Eötvös Társulat közgy lései

= 15. évf.1965. p. 192 1029. A finomkohászat néhány fizikai problémája / Groma Géza = 15. évf.1965. p. 193 1030. Röntgencsillagászat / Friedman H. = 15. évf.1965. p. 198 1031. A fenomenológia és a modellalkotás szerepe a fizikai kutatás történetében / Biró Gábor =

15. évf.1965. p. 205 1032. rhajók sugárvédelme / Makra Zsigmond = 15. évf.1965. p. 209 1033. Megjegyzések a tudományos teljesítmény színvonalának objektív felmérésér l a

fizikában / Berényi Dénes = 15. évf.1965. p. 217 1034. Különböz kapacitások visszavezetése a síkkondenzátor kapacitására / Nemesszeghy

György = 15. évf.1965. p. 219 1035. Meteorológiai Világnap (1965) = 15. évf.1965. p. 224 1036. A matematika szerepe a többi tudományban / Hajós György = 15. évf.1965. p. 225 1037. A fizika és a matematika kapcsolatáról / Pál Lénárd = 15. évf.1965. p. 231 1038. F kutatási irányok az elemi részek fizikájában / Nyíri Júlia = 15. évf.1965. p. 241 1039. Niels Bohr szerepe életemben / Fock V. A. = 15. évf.1965. p. 251 1040. Állami-díjasok = 15. évf.1965. p. 253 1041. Kvantummechanika (Gy. G.) / Marx György = 15. évf.1965. p. 254 1042. Üzenetek a világ rb l? II

/ Marx György = 15. évf.1965. p. 256 1043. Lomonoszov M. V. a fizikus / M. Zemplén Jolán = 15. évf.1965. p. 257 1044. Vita Einsteinnel az atomfizika ismeretelméleti problémáiról / Bohr N. = 15. évf.1965. p.

263 1045. Plazma- effektusok szilárd testekben / Pataki György = 15. évf.1965. p. 278 1046. Elektronrezonancia kísérlet gyenge terekben / Koch Ferenc, Hitter Ibolya = 15. évf.1965.

p. 286 1047. Atomfizika és emberi megismerés (N. K.) / Bohr N. = 15. évf.1965. p. 287 1048. Pierre de Fermat (1601-1665) / Horváth János = 15. évf.1965. p. 293 1049. A magszerkezet elméletének története / Jensen J. H. D. = 15. évf.1965. p. 296 1050. Megjegyzések Bohr cikkéhez Einsteinnel folytatott vitáiról / Fock V. = 15. évf.1965. p.

301 1051. Einstein és Bohr ismeretelméleti vitája / Rosenfeld L. = 15. évf.1965. p. 303 1052. A h mérsékletr l / Gilde Ferenc = 15. évf.1965. p. 304 1053. A nehéz hidrogén izotópok és készítményeik el állítása / Kiss István = 15. évf.1965. p.

311 1054. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 15. évf.1965. p. 316 1055. Mikola-díj = 15. évf.1965. p. 319 1056. A vetítés / Radnai Gyula = 15. évf.1965. p. 320 1057. Néhány optikai kísérlet füstkádban / Schuszter Ferenc = 15. évf.1965. p. 322 1058. Gondolatok a korszer fizika- oktatáshoz / Bukovszky Ferenc = 15. évf.1965. p. 324 1059. Hullámjelenségek, karakterisztikus és szakadási felületek ideális folyadékokban / Abonyi

Iván, Szabó János = 15. évf.1965. p. 328 1060. A Dirac- delta és a disztribúcióelmélet / Montvay István = 15. évf.1965. p. 339 1061. Tehetetlenség és energia / Laue M. = 15. évf.1965. p. 343 1062. Ortvay Rudolf (1885-1945) / Balázs Júlia = 15. évf.1965. p. 357 1063. Kvantumelektronika / Prohorov A. M. = 15. évf.1965. p. 360 1064. Az atommagok kollektív rezgéseinek mikroszkopikus leírása / Lovas István = 15.

évf.1965. p. 363

Page 37: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

37

1065. Kepler utazása a Holdba / Vermes Miklós = 15. évf.1965. p. 371 1066. Gondolatok és megjegyzések egy amerikai tanulmányúttal kapcsolatban / Berényi Dénes

= 15. évf.1965. p. 373 1067. A sztereovetítés fizikája / Szentirmay Zsolt = 15. évf.1965. p. 376 1068. Ellenelektródos elektroszkóp / Simon László = 15. évf.1965. p. 378 1069. Az Eötvös Társulat vándorgy lései

= 15. évf.1965. p. 381

1070. Speciális függvények m szaki fizikai alkalmazásokkal (Gy. G.) / Farkas Miklós = 15. évf.1965. p. 386

16. évfolyam 1966. év

1071. Egy csillagász véleménye az életr l / Hoyle F. = 16. évf.1966. p. 1 1072. Newton és korunk tudománya / Ortvay Rudolf = 16. évf.1966. p. 7 1073. A ponderomotoros er kérdésér l / Jánossy Lajos = 16. évf.1966. p. 16 1074. Újabb eredmények az elektronbefogással kapcsolatban / Berényi Dénes = 16. évf.1966. p.

21 1075. A rugalmas fonalú ingáról / Vermes Miklós, Wiedemann László = 16. évf.1966. p. 24 1076. A fizika fontos változások el estéjén / Tamm J. E. = 16. évf.1966. p. 27 1077. Felfedezés vagy megláttatás / Atkin J. M., Karplus R. = 16. évf.1966. p. 28 1078. A természet töltésaszimmetriája / Marx György = 16. évf.1966. p. 33 1079. A termodinamikai fundamentális egyenletek tanításához / Radnai Gyula = 16. évf.1966.

p. 41 1080. Kiegészítés a gáztörvények tanításához / Ronyecz József = 16. évf.1966. p. 41 1081. A csillagászati kutatás irányai korunkban / Auger P. = 16. évf.1966. p. 47 1082. Félvezet kvantumgenerátorok / Baszov N. G. = 16. évf.1966. p. 50 1083. Fermi- folyadékok I / Kisdi Dávid = 16. évf.1966. p. 56 1084. Nagyenergiájú és Elemi részecske Fizikai Szeminárium / Surányi Péter = 16. évf.1966. p.

61 1085. Eötvös-verseny = 16. évf.1966. p. 62 1086. Mesterséges holdak megfigyelése / Almár Iván = 16. évf.1966. p. 63 1087. Kvantumelmélet és elemi részek / Weisskopf V. F. = 16. évf.1966. p. 65 1088. A tanítás és b vül tudás - / Szent-Györgyi Albert = 16. évf.1966. p. 74 1089. Fermi- folyadékok II / Kisdi Dávid = 16. évf.1966. p. 77 1090. Szcintillációs energiaspektrumok gépi dekomponálása / Zámori Zoltán = 16. évf.1966. p.

89 1091. Termoelektromos h t elemek vizsgálata a hallgatói laboratóriumban / Zsoldos Lehel =

16. évf.1966. p. 97 1092. Új oktatási módszer a televíziós technika felhasználásával / Holics László = 16. évf.1966.

p. 98 1093. Érdekes egyetemi oktatási kísérlet / Horváth János = 16. évf.1966. p. 100 1094. A Monte- Carlo módszer I / Békéssy András = 16. évf.1966. p. 101 1095. A két rakéta paradoxona / Jánossy Lajos = 16. évf.1966. p. 108 1096. Megfordítható és megfordíthatatlan id / Wiener N. = 16. évf.1966. p. 116 1097. A gravitációs térelmélet fejl désének f szakaszai / Petrov A. Z. = 16. évf.1966. p. 122 1098. Vetítés nappali fény mellett / Krausz Ottó, Székely Vladimir = 16. évf.1966. p. 126 1099. Dialógusok a matematikáról (M. Gy.) / Rényi Alfréd = 16. évf.1966. p. 128 1100. Megoldható- e az önm köd beszédfelismerés kizárólag elemzés alapján?

/ Tarnóczy Tamás = 16. évf.1966. p. 133

1101. Tudományos kutatás a fejl d országokban / Bernal J. D. = 16. évf.1966. p. 140 1102. A Monte- Carlo módszer II / Békéssy András = 16. évf.1966. p. 144 1103. Az elemi részecskék spektruma / Szmorogyinszky J. A. = 16. évf.1966. p. 151 1104. Rádiógalaxisok és kvazárok / Shakeshaft J. R. = 16. évf.1966. p. 161 1105. Az elektroakusztika alapjai (I. A.) / Valkó Iván Péter = 16. évf.1966. p. 164 1106. Er s mágneses terek / Kürti Miklós = 16. évf.1966. p. 165 1107. A kvantumkémia a fizikában kémiában, biológiában és az iparban I / Hoffmann Tibor =

16. évf.1966. p. 167 1108. A tudományok tudománya / Goldsmith M. = 16. évf.1966. p. 170 1109. A gyorsneutron- sugárzás dozimetriája sugárbiológiai vizsgálatoknál / Deme Sándor = 16.

évf.1966. p. 173 1110. A játékelmélet elemei / Reimann József = 16. évf.1966. p. 178 1111. Az 1895. évi nyári fizikai tanfolyam / Balyi Károly = 16. évf.1966. p. 194 1112. Elméleti Fizikai Nyári iskola = 16. évf.1966. p. 194 1113. Föld és ég (M. Gy.) = 16. évf.1966. p. 196

Page 38: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

38

1114. A magyarországi fizika története a XVIII. században (H. J.) / M. Zemplén Jolán = 16.

évf.1966. p. 196 1115. Optica (M. Gy.) = 16. évf.1966. p. 196 1116. Elektronfizika (H. J.) / Simonyi Károly = 16. évf.1966. p. 196 1117. Gombás -iskola = 16. évf.1966. p. 197 1118. A statisztikus atommodell / Szondy Tamás = 16. évf.1966. p. 198 1119. Pszeudopotenciálok / Gombás Pál = 16. évf.1966. p. 200 1120. Energiaösszefüggések a semleges atomok elméletében / Gáspár Rezs

= 16. évf.1966. p.

203 1121. A statisztikus magmodell / Kisdi Dávid = 16. évf.1966. p. 205 1122. Elektronkorreláció atomokban és molekulákban / Kapuy Ede = 16. évf.1966. p. 209 1123. A kvantumkémia a fizikában kémiában, biológiában és az iparban II / Hoffmann Tibor =

16. évf.1966. p. 212 1124. Nemlineáris spinoregyenletek vizsgálata / Ladányi Károly = 16. évf.1966. p. 218 1125. Huszonötéves visszaemlékezés / Fényes Imre = 16. évf.1966. p. 219 1126. MTA Elméleti Fizikai Kutató Csoport 10 éves = 16. évf.1966. p. 221 1127. Eötvös Társulat díjai = 16. évf.1966. p. 222 1128. Kitüntetések = 16. évf.1966. p. 222 1129. Nyári iskolák = 16. évf.1966. p. 223 1130. Hasznos örvényáramok / Hajdu János = 16. évf.1966. p. 225 1131. Neutroncsillagok? / Marx György = 16. évf.1966. p. 229 1132. Az exergia és a hatásfok irreverzibilis termodinamikai értelmezése I / Fényes Imre = 16.

évf.1966. p. 238 1133. A tiszta tudomány szerepe az európai civilizációban - / Powell C. F. = 16. évf.1966. p.

243 1134. Kinematika és a Lobacsevszkij- geometria / Szmorodinszky J. A. = 16. évf.1966. p. 248 1135. Információcsere a nagyenergiájú elméleti fizikában / Moravcsik Mihály = 16. évf.1966. p.

257 1136. Iréne Joliot- Curie (1879-1956) / Pál Lénárd = 16. évf.1966. p. 259 1137. Neutrínófizika / Nagy Károly = 16. évf.1966. p. 261 1138. A csoportelmélet és a szimmetriafizika / Salam Abdus = 16. évf.1966. p. 266 1139. Néhány rádiócsillagászati probléma a Tejútrendszer kutatásában / Fejes István = 16.

évf.1966. p. 273 1140. Levelek a valószín ségszámításról / Rényi Alfréd = 16. évf.1966. p. 278 1141. Csillagvizsgálók a Gellért- hegyen / Bartha Lajos = 16. évf.1966. p. 288 1142. Állami-díjasok = 16. évf.1966. p. 288 1143. Kibernetika / Tarján Rezs =

16. évf.1966. p. 288 1144. Zemplén Gy z (1879-1916) / Abonyi Iván = 16. évf.1966. p. 289 1145. A lökéshullámok elméletéhez / Zemplén Gy z

= 16. évf.1966. p. 291 1146. Holográfia vagy a teljes kép / Gábor Dénes = 16. évf.1966. p. 294 1147. Elemi részecskék, 1966 / Marx György = 16. évf.1966. p. 299 1148. Kvarkok / Zeldovich Jakov B. = 16. évf.1966. p. 303 1149. A kvarkmodell legújabb eredményei / Socolow R. H. = 16. évf.1966. p. 309 1150. A forró Világegyetem és az elemi részecskék / Zeldovich Jakov B. = 16. évf.1966. p. 315 1151. Nyári iskolák = 16. évf.1966. p. 316 1152. Konferencia az Elemi Részecskék Gyenge Kölcsönhatásáról = 16. évf.1966. p. 319 1153. Természettudományi lexikon I V. (Gy. G., M. Gy.) = 16. évf.1966. p. 320 1154. Tanuló és önreprodukáló gépek / Wiener N. = 16. évf.1966. p. 321 1155. A polarizációs mérések jelent sége a csillagászaban / Balázs Béla, Virághalmi Géza = 16.

évf.1966. p. 326 1156. Gottfried Wilhelm Leibnitz (1646-1716) / Vekerdi László = 16. évf.1966. p. 337 1157. A diszperziós összefüggések és az okság elve / Hagedorn R = 16. évf.1966. p. 342 1158. A debreceni ciklotron 10 éves m ködése / Valek Aladár = 16. évf.1966. p. 343 1159. Az Egyesített Atomkutató Intézet tíz éve / Boguljubov N. N. = 16. évf.1966. p. 347 1160. Graff György, 1932-1966 = 16. évf.1966. p. 352 1161. Statisztikus mechanika (M. T.) / Károlyházy, Marx, Nagy = 16. évf.1966. p. 352 1162. 75 éves a Mathematikai és Physikai Társulat (alakuló ülés 1897. november 5.) = 16.

évf.1966. p. 353 1163. 75 esztend . Ünnepi Társulati Közgy lés / Novobátzky Károly = 16. évf.1966. p. 354 1164. Nyári iskolák = 16. évf.1966. p. 355 1165. Az Eötvös Társulat története / Mátrainé Zemplén Jolán = 16. évf.1966. p. 356 1166. Nyári iskolák = 16. évf.1966. p. 356 1167. A gyulai példa - / Svékus Olivér = 16. évf.1966. p. 361

Page 39: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

39

1168. Eötvös Társulat közgy lései

= 16. évf.1966. p. 365

1169. Az Eötvös- kísérlet mai szemmel / Marx György = 16. évf.1966. p. 372 1170. Az exergia és hatásfok irreverzibilis termodinamikai értelmezése II / Fényes Imre = 16.

évf.1966. p. 378 1171. Egy érdekes rezgésköri jelenségr l / Radnai Gyula, Schuszter Ferenc = 16. évf.1966. p.

381 1172. Nyári iskolák = 16. évf.1966. p. 384 1173. Az izzólámpa története (L. H.) / Balázs Tibor = 16. évf.1966. p. 384 1174. Nyári iskolák = 16. évf.1966. p. 385

17. évfolyam 1967. év

1175. A mai fizika világképér l

/ Nagy Károly = 17. évf.1967. p. 1 1176. A KFKI Van de Graaff generátora / Er János = 17. évf.1967. p. 7 1177. A szupravezetés néhány alkalmazása / Pozsgai Imre = 17. évf.1967. p. 15 1178. Csökken gravitáció és a geofizika / Burman S. = 17. évf.1967. p. 19 1179. A Hold tágulásának kérdése és a bolygók instabilitása / Hédervári Péter = 17. évf.1967. p.

23 1180. Su(2) Su(3) I / Györgyi Géza = 17. évf.1967. p. 24 1181. A kvantitatív Doppler- kísérlet / Perry G. E., Slater J. P. = 17. évf.1967. p. 31 1182. Nyári iskolák = 17. évf.1967. p. 32 1183. Az anyag regénye (M. Gy.) / Ducrocque A. = 17. évf.1967. p. 32 1184. Su(2) Su(3) II / Györgyi Géza = 17. évf.1967. p. 41 1185. Súly és súlytalanság / Párkányi László = 17. évf.1967. p. 50 1186. A vízfonalak lengése több cs b l álló közleked edényben / Fitori János, Tóth Lajos = 17.

évf.1967. p. 55 1187. A gravitációs állandó meghatározása Ozsgyáni László gravitációs ingájával / Csek

Árpád = 17. évf.1967. p. 59 1188. Mikola-díj = 17. évf.1967. p. 60 1189. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 17. évf.1967. p. 60 1190. State Vector Spaces with Indefinte Metric (M. Gy.) / Nagy Kázmér = 17. évf.1967. p. 64 1191. Modern fizika (M. Gy.) / Orear J. = 17. évf.1967. p. 64 1192. Visszaemlékezéseim Rutherfordról / Kapica Pjotr = 17. évf.1967. p. 65 1193. Nyári iskolák = 17. évf.1967. p. 68 1194. Az akut sugárártalom diagnosztikája, klinikuma és therápiája / Gyenes György = 17.

évf.1967. p. 73 1195. Mach, Planck és Einstein filozófiai vitájáról / Elek Tibor = 17. évf.1967. p. 79 1196. Su(2) Su(3) III / Györgyi Géza = 17. évf.1967. p. 88 1197. Az egri Csillagászati Múzeum / Ponori Thewrewk Aurél = 17. évf.1967. p. 96 1198. Sugárvédelmi továbbképz tanfolyamok = 17. évf.1967. p. 96 1199. Az interstelláris érintkezés / Morrison P. = 17. évf.1967. p. 97 1200. Jódlámpák / Szabó Gyula = 17. évf.1967. p. 107 1201. Térionizációs mikroszkópia / Varga Lajos = 17. évf.1967. p. 112 1202. A tudományos forradalom / Snow C. P. = 17. évf.1967. p. 116 1203. Su(2) Su(3) IV / Györgyi Géza = 17. évf.1967. p. 120 1204. Nemzetközi Lumineszcencia Konferencia = 17. évf.1967. p. 128 1205. Eötvös-verseny = 17. évf.1967. p. 128 1206. Mérések kiértékelésének elmélete és gyakorlata / Jánossy Lajos = 17. évf.1967. p. 129 1207. Aktuális problémák a Holdról / Kulin György = 17. évf.1967. p. 137 1208. A spektrumvonalak kiszélesedésér l I

/ Horváth János = 17. évf.1967. p. 147 1209. Fluoreszcencia kísérletek és oktatási felhasználásuk / Csek Árpád

= 17. évf.1967. p. 155 1210. Ifjúsági Fizikai Kör ankétok = 17. évf.1967. p. 160 1211. A térelméleti módszer a részecskefizikában / Károlyházy Frigyes = 17. évf.1967. p. 161 1212. Komplex- analitikus hadronfizika / Kuti Gyula = 17. évf.1967. p. 168 1213. A spektrumvonalak kiszélesedésér l II

/ Horváth János = 17. évf.1967. p. 180 1214. Nyári iskolák = 17. évf.1967. p. 189 1215. Za Hranicami Atomovy Fiziky (Bratislava) / Marx György = 17. évf.1967. p. 192 1216. Uvod do kvanove Mechanikye (Prága) / Marx György = 17. évf.1967. p. 192 1217. Természettudományi lexikon I V. (Gy. G., M. Gy.) = 17. évf.1967. p. 192 1218. Kutatás a fényforrások tökéletesítésére / Szigeti György = 17. évf.1967. p. 193 1219. Kristályfoszforok fotolumineszcenciája / Barta Erzsébet, Gergely György, Schanda János

= 17. évf.1967. p. 195

Page 40: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

40

1220. Fotolumineszcens anyagok felhasználása fényforrásoknál / Szabó János = 17. évf.1967. p.

201 1221. Katódlumineszcencia / Gergely György = 17. évf.1967. p. 204 1222. Elektrolumineszcencia / Somogyi Mária, Schanda János = 17. évf.1967. p. 208 1223. ZnS kristállyal végzett kutatások / Hársy Miklós, Kovács Pál, Richter Kálmán = 17.

évf.1967. p. 214 1224. ZnS kristályok fotolízise / Sviszt Pál = 17. évf.1967. p. 217 1225. ZnS kristályok szerkezete és kristályhibái / Lendvay Ödön, Farkasné Mészáros Magda =

17. évf.1967. p. 220 1226. Portrévázlatok Szigeti Györgyr l / Valkó Iván Péter = 17. évf.1967. p. 224 1227. A természetes radioaktivitás felfedezését l a mesterséges radioaktivitásig (100 éve

született Mme Curie) / Szalay Sándor = 17. évf.1967. p. 225 1228. Neumann János (1903-1957) tíz éve hunyt el / Wigner Jen

= 17. évf.1967. p. 227 1229. Az automaták elmélete I / Neumann János = 17. évf.1967. p. 229 1230. BCS elmélet és a szupravezetés lehet sége szobah mérsékleten / Bánkuti J., Kirschner I.,

Kovács I. = 17. évf.1967. p. 236 1231. A spektrumvonalak kiszélesedésér l III

/ Horváth János = 17. évf.1967. p. 241 1232. Fizikai optikai kísérletek bemutatása televízióval / Hajdu János, Radnai Gyula, Schuszter

Frenc = 17. évf.1967. p. 249 1233. Horvai Rezs , 1920-1967 / (Budó Ágoston) = 17. évf.1967. p. 256 1234. Tisza Magdolna, 1938-1967 / (F. L.) = 17. évf.1967. p. 256 1235. Fizika és világnézet (Sz. J.) / Fényes Imre = 17. évf.1967. p. 256 1236. Bevezet a szilárdtest fizikába (A. P.) / Kittel C. H. = 17. évf.1967. p. 256 1237. Gyenge kölcsönhatások / Nagy Tibor = 17. évf.1967. p. 257 1238. A számítógépek felhasználása a természettudományokban / Oettinger A. G. = 17.

évf.1967. p. 271 1239. Az automaták elmélete II / Neumann János = 17. évf.1967. p. 280 1240. A földpályák apexének kijelölése / Kuruc Andor = 17. évf.1967. p. 288 1241. Michael Faraday (1791-1867) / M. Gy. = 17. évf.1967. p. 289 1242. Az elektromágneses tér fogalmának kialakulása (Faraday és Maxwell) / Biró Gábor = 17.

évf.1967. p. 292 1243. Josephson- effektus és fluxus- kvantálás szurpavezet kben / Fricsovszky György,

Kirschner István, Kondor Imre = 17. évf.1967. p. 298 1244. A szuperfolyékonyság I / Kisdi Dávid = 17. évf.1967. p. 310 1245. "Szöszmötölés" a fizikában / Hawkins D. = 17. évf.1967. p. 316 1246. Sievert Rolf, 1896-1966 / (Bozóky László) = 17. évf.1967. p. 319 1247. Út a határtalanba (Cs. Á.) / Braunbeck W. = 17. évf.1967. p. 320 1248. Elektronoptiken (K. F.) / Kelman V. M., Javor Sz. V. = 17. évf.1967. p. 320 1249. Modellezés (H. Á.) / Petrik Ottó = 17. évf.1967. p. 320 1250. Mit kapott a Szovjetuniótól a magyar fizikai kutatás? / Jánossy Lajos = 17. évf.1967. p.

321 1251. IV. Magyar Magfizikai Nyári Iskola, Sárospatak / Sz. J. = 17. évf.1967. p. 321 1252. A szovjet tudomány és a Szibériai Kutatóközpont / Lavrentyev M. A. = 17. évf.1967. p.

323 1253. A szovjet rkutatás 10 esztendeje / Nagy Ern

= 17. évf.1967. p. 327 1254. Kurcsatov és a szovjet magkutatások megindulása / Golovin I. = 17. évf.1967. p. 331 1255. Selényi Pál + publikációs jegyzék / Selényi Pálné = 17. évf.1967. p. 334 1256. A kozmikus sugárzási kutatások 50 éve a Szovjetunióban / Jánossy Lajos = 17. évf.1967.

p. 337 1257. A számítástechnika és a m szaki tudomány fejl dése / Marcsuk G. I. = 17. évf.1967. p.

350 1258. Mai els osztályosok a 21. század polgárai = 17. évf.1967. p. 352 1259. Hevesy György, 1885-1966 / (Szalay Sándor) = 17. évf.1967. p. 353 1260. A Hold megismerése / Mihajlov A. A. = 17. évf.1967. p. 356 1261. A szuperfolyékonyság II / Kisdi Dávid = 17. évf.1967. p. 376

18. évfolyam 1968. év

1262. Bels mágneses terek / Keszthelyi Lajos = 18. évf.1968. p. 1 1263. Rádiógalaxisok és kvazárok I / Ryle M., Sandage A. R. = 18. évf.1968. p. 5 1264. Rádiógalaxisok és kvazárok II / Ryle M., Sandage A. R. = 18. évf.1968. p. 10 1265. A Föld légkörének felosztása / Flórián Endre = 18. évf.1968. p. 12 1266. Az atommag és modelljei / Révai János = 18. évf.1968. p. 14

Page 41: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

41

1267. Radioaktív nuklidokkal táplált áramforrások / Makra Zsigmond = 18. évf.1968. p. 16 1268. Gyulai Zoltán 80 = 18. évf.1968. p. 21 1269. Eötvös Társulat díjai = 18. évf.1968. p. 21 1270. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 18. évf.1968. p. 21 1271. Mikola-díj = 18. évf.1968. p. 24 1272. Az Eötvös Társulat vándorgy lései

= 18. évf.1968. p. 26

1273. Pseudopotentiale (M. Gy.) / Gombás Pál = 18. évf.1968. p. 31 1274. Novobátzky Károly, 1884-1967 + publikációs jegyzék / (Gombás Pál) = 18. évf.1968. p.

33 1275. A Napszél és Földcsóva / Hédervári Péter = 18. évf.1968. p. 36 1276. A holográfia optikai analógiája / Kozma Ádám = 18. évf.1968. p. 40 1277. Ultraer s mágneses terek / Bitter F. = 18. évf.1968. p. 45 1278. Szennyez atomok félvezet kristályokban / Vul B. M. = 18. évf.1968. p. 50 1279. Ars Mathematica / Rényi Alfréd = 18. évf.1968. p. 60 1280. Árammérés karos mérlegen / Bukovszky Ferenc = 18. évf.1968. p. 61 1281. Út az atomfizikához (Cs. Á.) / Quittner Pál = 18. évf.1968. p. 63 1282. Tíz év rkutatás, 1967 = 18. évf.1968. p. 64 1283. A magnetoszféra / Bencze Pál, Ver József = 18. évf.1968. p. 65 1284. Spektroszkópiai szikragerjeszt k elektromos folyamatairól / Török Tibor = 18. évf.1968.

p. 69 1285. A Gyulai- féle határréteg szerepe a kristálynövekedésben / Malicskó László = 18.

évf.1968. p. 79 1286. Folyadéktömeg forgásba hozatala / Wiedemann László = 18. évf.1968. p. 85 1287. A termodinamika elemeinek tanítása a középiskolában / Drommer Gyuláné = 18.

évf.1968. p. 88 1288. Indukciós elv mér m szerek cseng transzformátorból / László Tihamér = 18. évf.1968.

p. 92 1289. Hengeres tekercs mágneses terének vizsgálata / Bukovszky Ferenc = 18. évf.1968. p. 96 1290. Ipari elektronsugaras hegeszt gép / Fóti Ern = 18. évf.1968. p. 97 1291. Atomi állapotok átlagos élettartamának mérése / Bakos József = 18. évf.1968. p. 100 1292. Elektromágneses hullámok abszorpciója az alsó ionoszférában / Bencze Pál, Märcz

Ferenc = 18. évf.1968. p. 106 1293. Színcentrum problémakör kialakulása és néhány id szer kérdése / Voszka Rudolf = 18.

évf.1968. p. 109 1294. A vulkánok fizikai vizsgálatának néhány kérdése / Hédervári Péter = 18. évf.1968. p. 112 1295. Az elhajlás geometriai elmélete / Zsoldos Lehel = 18. évf.1968. p. 114 1296. Tangl Károly / (Gyulai Zoltán) = 18. évf.1968. p. 121 1297. Tangl Károly a pedagógus / Barnóthyné Forró Magda = 18. évf.1968. p. 124 1298. XIV. Colloquium Spectroscopium Internationale (Debrecen, 1968) / T. T. = 18. évf.1968.

p. 125 1299. Eötvös-verseny = 18. évf.1968. p. 125 1300. Az egri csoport munkájáról / M. T. = 18. évf.1968. p. 127 1301. Eötvös Társulat közgy lései

= 18. évf.1968. p. 128 1302. A gy ri csoport munkájáról / G. M. = 18. évf.1968. p. 128 1303. Korok, gépek, feltalálók (Z. J.) / Horváth Árpád = 18. évf.1968. p. 128 1304. A kvantumelektronika és technikai fejl dés / Baszov N. G., Orajevszkij A. N. = 18.

évf.1968. p. 129 1305. A Gyulai-Hartly- effektus az újabb eredmények tükrében / Kiss József = 18. évf.1968. p.

139 1306. A Kepler- probléma rejtett szimmetriáiról / Györgyi Géza = 18. évf.1968. p. 142 1307. A kvantumelektronika / Bakos József = 18. évf.1968. p. 145 1308. Gyulai Zoltán / Hajduska István = 18. évf.1968. p. 154 1309. A gimnáziumi új fizika tankönyvekr l / Bártfai Tamás = 18. évf.1968. p. 156 1310. Az elektromos és mágneses mennyiségek Gauss és MKSA egységrendszere / Kovács

István = 18. évf.1968. p. 157 1311. Út a kibernetikához (P. J.) / Németh Pál = 18. évf.1968. p. 160 1312. Ra hulladékok biztonságos kezelése és elhelyezése = 18. évf.1968. p. 160 1313. Elméleti Fizikai Nyári iskola = 18. évf.1968. p. 160 1314. Az ionoszféra vizsgálata mesterséges holdakkal / Ferencz Csaba, Pápay Zsolt = 18.

évf.1968. p. 161 1315. Nyári iskolák = 18. évf.1968. p. 161 1316. Híg mágneses ötvözetek vizsgálata neutronok rugalmatlan szórásával / Kroó Norbert =

18. évf.1968. p. 166

Page 42: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

42

1317. Fizika és filozófia / Rádi Péter = 18. évf.1968. p. 170 1318. rrakéták repülési ideje / Némedi István = 18. évf.1968. p. 176 1319. A röntgenezett KCl(Ca) kristályok színez désének mechanizmusa / Voszka Rudolf = 18.

évf.1968. p. 185 1320. Szigeti György / Hajduska István = 18. évf.1968. p. 187 1321. Nyári iskolák = 18. évf.1968. p. 189 1322. Nyári iskolák = 18. évf.1968. p. 190 1323. Elméleti Fizikai Nyári iskola = 18. évf.1968. p. 190 1324. Ifjúsági Fizikai Kör ankétok = 18. évf.1968. p. 190 1325. IV. Magyar Magfizikai Nyári Iskola, Sárospatak / Sz. J. = 18. évf.1968. p. 190 1326. Bevezetés a hullámmechanikába és alkalmazásaiba (N. K.) / Gombás Pál, Kisdi Dávid =

18. évf.1968. p. 191 1327. Új szupernóva / Lovas Miklós = 18. évf.1968. p. 192 1328. Elméleti biológia (A. J.) / Bauer Ervin = 18. évf.1968. p. 192 1329. A légkör általános cirkulációjának fizikai szemlélete / Béll Béla = 18. évf.1968. p. 202 1330. Elemi részecskék, 1968. I / Kunszt Zoltán = 18. évf.1968. p. 209 1331. A gy ri természettudományi munka

/ Alexay Zalán = 18. évf.1968. p. 222 1332. Novobátzky Károly / Hajduska István = 18. évf.1968. p. 222 1333. A magyar ipari alapkutatás úttör i / Sz. Gy. = 18. évf.1968. p. 224 1334. Beszéd a stockholmi városházán a Nobel- díj átvételekor / Wigner Jen

= 18. évf.1968. p. 224

1335. Landau Lev, 1908-1968 / (Domokos Gábor) = 18. évf.1968. p. 225 1336. Megmaradási tételek a gyenge kölcsönhatásban / Landau Lev = 18. évf.1968. p. 226 1337. Mi a relativitáselmélet? / Landau Lev, Rumer J. B. = 18. évf.1968. p. 228 1338. Atommagok töltés- és anyageloszlása / Németh Judit = 18. évf.1968. p. 235 1339. Fotoelektromos vizsgálatok galliumfoszfid kristályokban / Gyulai József = 18. évf.1968.

p. 238 1340. Szervezetünk kibernetikája (T. Gy.) / Szaparina E. = 18. évf.1968. p. 240 1341. Elemi részecskék, 1968. II / Kunszt Zoltán = 18. évf.1968. p. 241 1342. Végtelen dimenziós terek és alkalmazásaik I / Adler György = 18. évf.1968. p. 248 1343. Gombás Pál / Hajduska István = 18. évf.1968. p. 254 1344. Békéscsabai csoport / K. G. = 18. évf.1968. p. 256 1345. Kvantumszer energiaabszorció demonstrálása nátrium rezonancia lámpával / Levius

Ern

= 18. évf.1968. p. 256 1346. Milyen mélyre hatolhat a fizikai kutatás? / Marx György = 18. évf.1968. p. 257 1347. Az analitikusság, mint fizikai alapelv / Chew G. F. = 18. évf.1968. p. 264 1348. Holográfia / Jánossy Mihály = 18. évf.1968. p. 268 1349. Jánossy Lajos / Hajduska István = 18. évf.1968. p. 273 1350. Végtelen dimenziós terek és alkalmazásaik II / Adler György = 18. évf.1968. p. 276 1351. Röntgenkapcsolások vizsgálata modellen / Berkes László = 18. évf.1968. p. 282 1352. Feszültségeloszlás veszteséges kondenzátorokon / Marossy Ferenc = 18. évf.1968. p. 284 1353. ISO szabványok / Horváth János = 18. évf.1968. p. 285 1354. Fizika módszertani folyóiratok (K. R.) = 18. évf.1968. p. 288 1355. Kvantumbiokémia (H. J.) / Ladik János = 18. évf.1968. p. 288 1356. Levelek a valószín ségr l (M. H.) / Rényi Alfréd = 18. évf.1968. p. 288 1357. Sugárveszély, sugárvédelem / Bozóky László = 18. évf.1968. p. 289 1358. Ra izotópok orvosi alkalmazásának sugárvédelmi kérdései / Krasznai István = 18.

évf.1968. p. 294 1359. Az emberi szervezetbe került radioaktív izotópok / Andrási Andor, Bozóky László, Fehér

István = 18. évf.1968. p. 299 1360. A környezet radioaktív szennyez dése / Kovács József, Predmerszky Tibor, Róka Ottó =

18. évf.1968. p. 305 1361. -és - sugárzás mér m szerei / Deme Sándor = 18. évf.1968. p. 313 1362. A sugárveszélyes munkahelyek környezetének ellen rzése / Erdélyvári István = 18.

évf.1968. p. 317 1363. A repülés története (Sz. O.) / Wiesmann G. = 18. évf.1968. p. 320 1364. IRPA : Nemzetközi Sugárvédelmi Társulat / B. R. = 18. évf.1968. p. 320 1365. 1968 (Budó Ágoston) + publikációs jegyzék / Gyulai Zoltán, 1888 = 18. évf.1968. p. 321 1366. Szilárdtest nyomdetektorok / Medveczky László, Somogyi György, Várnagy Mihály =

18. évf.1968. p. 324 1367. Szilárdtestek bels súrlódása / Tóth András = 18. évf.1968. p. 332 1368. Végtelen dimenziós terek és alkalmazásaik III / Adler György = 18. évf.1968. p. 341 1369. Módszertani kérdések az egyetemi oktatásban / Sas Elemér = 18. évf.1968. p. 347

Page 43: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

43

1370. Javaslat a fizikus- képzés reformjára / Chatel P., Kedves Ferenc = 18. évf.1968. p. 349 1371. Beer- féle formula trigonometrikus alakja / Balyi Károly = 18. évf.1968. p. 351 1372. Nyári iskolák = 18. évf.1968. p. 352 1373. Természet Világa (M. Gy.) = 18. évf.1968. p. 352 1374. Az elektronbefogás jelenségér l / B. D. = 18. évf.1968. p. 352 1375. Nemzetközi Kvantumkémiai Iskola / G. R. = 18. évf.1968. p. 352 1376. NTSC, PAL és SECAM színes televízió átviteli rendszer m ködése / Bognár László = 18.

évf.1968. p. 353 1377. Fém- nemfém átalakulások / Vasvári Béla = 18. évf.1968. p. 366 1378. Az alsó ionoszféra vizsgálatára alkalmazott módszerek / Bencze Pál = 18. évf.1968. p.

372 1379. A Budapesti M szaki Egyetemen épül atomreaktor / Csom Gyula = 18. évf.1968. p. 376 1380. Az elektronbefogás jelenségei és a magasabb rend folyamatok atommagok bomlásában :

zárszó / Schopper H. F. = 18. évf.1968. p. 378 1381. Kovács István / Hajduska István = 18. évf.1968. p. 380 1382. Aszinkron motorok teljesítménytényez jének vizsgálata / Barla Ferenc = 18. évf.1968. p.

382 1383. Röntencs karakterisztikájának mérése / Voszka Rudolf = 18. évf.1968. p. 384 1384. Információelmélet (H. J.) / Reza F. = 18. évf.1968. p. 384 1385. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia = 18. évf.1968. p. 384

19. évfolyam 1969. év

1386. Az adatátvitel néhány algebrai vonatkozása / Dénes József = 19. évf.1969. p. 1 1387. A Föld mágneses terének eredetér l / Triet Ze Minh = 19. évf.1969. p. 5 1388. A ballisztikus rakéták l távolsága / Némedi István = 19. évf.1969. p. 7 1389. Röntgencsillagászat / Ill Márton = 19. évf.1969. p. 11 1390. A hasonlósági módszerr l / Sz cs Ervin = 19. évf.1969. p. 18 1391. Detre László / Hajduska István = 19. évf.1969. p. 21 1392. A molekulamozgás h mérsékletének demonstrálása / Csek Árpád

= 19. évf.1969. p. 23 1393. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 19. évf.1969. p. 25 1394. Mikola-díj = 19. évf.1969. p. 27 1395. Ötvenéves a TUNGSRM elektroncs gyártása / Mészáros Sándor = 19. évf.1969. p. 28 1396. Nyári iskolák = 19. évf.1969. p. 32 1397. EUROPHYSICS = 19. évf.1969. p. 32 1398. Szembenézni (M. Gy.) / Déri Tibor = 19. évf.1969. p. 32 1399. Termosztatika, termodinamika (M. L.) / Fejes Imre = 19. évf.1969. p. 32 1400. Az éden elvesztése (M. Gy.) / Illyés Gyula = 19. évf.1969. p. 32 1401. Elméleti Fizikai Nyári iskola = 19. évf.1969. p. 32 1402. Magfizikus Találkozó = 19. évf.1969. p. 32 1403. Kr-85 az atmoszférában / Csongor Éva = 19. évf.1969. p. 33 1404. Földünk és a Világegyetem elektromágneses sugárzása / Karnyó Sándor = 19. évf.1969.

p. 43 1405. A tudás és az információ I / Csaba Mária = 19. évf.1969. p. 48 1406. Elektromos stopperóra / Kovács Pál, Kulcsár András = 19. évf.1969. p. 57 1407. A termodinamika gimnáziumi tanításáról / Vermes Mikós = 19. évf.1969. p. 58 1408. Novobátzky sírk avatásán mondott beszéde / Nagy Károly = 19. évf.1969. p. 59 1409. Eötvös Társulat díjai = 19. évf.1969. p. 60 1410. Eötvös Társulat közgy lései

= 19. évf.1969. p. 60 1411. Természettudományi lexikon I V. (Gy. G., M. Gy.) = 19. évf.1969. p. 64 1412. A mikrokeménység mérésér l / Lendvay Ödön = 19. évf.1969. p. 65 1413. Ferdinánd Braun (1850-1918) / Horváth Árpád = 19. évf.1969. p. 76 1414. A tudás és az információ II. / Csaba Mária = 19. évf.1969. p. 81 1415. Szalay Sándor / Hajduska István = 19. évf.1969. p. 88 1416. Az ELTE oktatásának továbbfejlesztése / Atkin J. M., Karplus R. = 19. évf.1969. p. 90 1417. A piszkéstet i Cassagrain távcs / L. M. = 19. évf.1969. p. 95 1418. Haditechnikai kézikönyv = 19. évf.1969. p. 96 1419. Eötvös-verseny = 19. évf.1969. p. 96 1420. KöMaL pontverseny = 19. évf.1969. p. 96 1421. Europhysics / M. Zemplén Jolán = 19. évf.1969. p. 97 1422. A Föld alakjának kérdése (MTA elnöki beszéd, 1901) / Eötvös Loránd = 19. évf.1969. p.

97

Page 44: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

44

1423. A világ proletariátusának zászlaját hajtjuk meg (Megemlékezés Eötvös Loránd halálának

évfordulójára) / Lukács György = 19. évf.1969. p. 97 1424. A földalak fizikai hátterér l I

/ Barta György, Hajósy Adrienne = 19. évf.1969. p. 102

1425. Eötvös Loránd vizsgálatai a gravitáció meghatározására / Renner János = 19. évf.1969. p. 106

1426. Folyadékok és gázok a súlytalanság állapotában / Abonyi Iván = 19. évf.1969. p. 107 1427. Magyarosítsunk, de hogyan? Lézer, lezer, laser = 19. évf.1969. p. 112 1428. Atommodellek mai szemmel / Sas Elemér = 19. évf.1969. p. 114 1429. Optikai demonstrációs csomag / Buvári András = 19. évf.1969. p. 116 1430. A televíziós képátvitel modellkísérlete / Bánkuti József, Porjesz Tamás = 19. évf.1969. p.

121 1431. A fizikatanítás korszr sítésének problémái világszerte / Kunfalvi Rezs

= 19. évf.1969. p. 125

1432. Egy másodperc / Marx György = 19. évf.1969. p. 134 1433. A bumeráng aerodinamikája / Hess F. = 19. évf.1969. p. 141 1434. Félvezet vegyületek kristályosítása nem sztöchiometrikus olvadékokból / Hársy Miklós

= 19. évf.1969. p. 148 1435. Interdiszciplináris információk a Fizikai Szemlében / Bóna Ervin = 19. évf.1969. p. 159 1436. Akusztikus közlés ember és gép között / Tarnóczy Tamás = 19. évf.1969. p. 161 1437. A mikromat felhasználása az iskolában / Kovács Mihály = 19. évf.1969. p. 161 1438. Integrált áramkörök / Valkó Iván Péter = 19. évf.1969. p. 170 1439. A bolygók bels szerkezete / Barcza Szabolcs = 19. évf.1969. p. 178 1440. Budó Ágoston / Hajduska István = 19. évf.1969. p. 186 1441. A póluspárok száma és a frekvencia kapcsolatának kísérleti elemzése / Ronyecz József =

19. évf.1969. p. 188 1442. A fizikai folyóiratok európai koordinálása / Boer J. = 19. évf.1969. p. 190 1443. Mágneses Konferencia (Eger, 1968) / S. J. = 19. évf.1969. p. 191 1444. Kísérleti fizika II. (M. Gy.) / Budó Ágoston = 19. évf.1969. p. 192 1445. Felvételi feladatok fizikából (H. L.) / Radnai Gyula = 19. évf.1969. p. 192 1446. A fizikusok szerepe az ipar fejl désében - / Szalay Sándor = 19. évf.1969. p. 193 1447. Radioaktív magok béta- bomlását kísér bels fékezési sugárzás

/ Hock Gábor = 19. évf.1969. p. 198

1448. A szilárd halmazállapot / Mott Nevil Sir = 19. évf.1969. p. 203 1449. Küls sugárzások személyi dozimetriája / Békés Mártonné = 19. évf.1969. p. 211 1450. Az elektromágneses tér vektorairól / Budó Ágoston = 19. évf.1969. p. 213 1451. Ankét az ipari fizikusok képzésének problémáiról (1968) / Ambrózy György, Csákány

Antal, Jávor András = 19. évf.1969. p. 219 1452. A fizika szakirodalmának gy jtése hazánkban / Héberger Károly = 19. évf.1969. p. 223 1453. Hadronspektroszkópiai Konferencia (Keszthely, 1968) / Sz. K. = 19. évf.1969. p. 223 1454. A megfigyel kozmológia újraszületése napjainkban / Sciama D. W. = 19. évf.1969. p.

234 1455. Eötvös Loránd a hegymászó / Bucsek Henrik = 19. évf.1969. p. 243 1456. Millner Tivadar / Hajduska István = 19. évf.1969. p. 246 1457. Elektromos és mágneses térvektorok bevezetésér l / Csek Árpád = 19. évf.1969. p. 249 1458. Kísérletek soros RLC körrel / Sárkány Béla = 19. évf.1969. p. 253 1459. Tiszteletadás az rrepül knek / Blagonravov A. A. = 19. évf.1969. p. 255 1460. Bormannak, az Apolló 8-parancsnokának üzenete = 19. évf.1969. p. 256 1461. MTA határozat kritikai könyvismertet kr l = 19. évf.1969. p. 256 1462. Jöv nk az Univerzum (V. I. P.) / Marx György = 19. évf.1969. p. 256 1463. Leonardo da Vinci és az alapvet természeti törvények / Infeld Leopold = 19. évf.1969. p.

257 1464. A pulzárok / Hewish A. = 19. évf.1969. p. 265 1465. A hadronok spektruma / Lipkin H. I. = 19. évf.1969. p. 270 1466. Infravörös sugárzásmérések meteorológiai m holdakkal / Koppány György = 19.

évf.1969. p. 279 1467. Kísérletek rúdingával / Bukovszky Ferenc = 19. évf.1969. p. 282 1468. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 19. évf.1969. p. 286 1469. Eötvös Loránd geofizikai kutatásainak mai vonatkozásairól / Barta György = 19.

évf.1969. p. 289 1470. Az Eötvös Társulat vándorgy lései

= 19. évf.1969. p. 289 1471. A H- atom színképe és az elektromágneses sugárzás kvantumelmélete / Kuti Gyula = 19.

évf.1969. p. 295

Page 45: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

45

1472. A radioaktív izotópok orvosi alkalmazásának sugárvédelme / Krasznai István, Földes

János = 19. évf.1969. p. 299 1473. Az ionizáló sugárzások hatásának biofizikai problémái / Bozóky László = 19. évf.1969. p.

307 1474. Elgondolások a sebességösszeadás törvényér l / Jánossy Lajos = 19. évf.1969. p. 312 1475. Ember a Holdon / Szedlov L. I. = 19. évf.1969. p. 316 1476. Mikola-díj = 19. évf.1969. p. 318 1477. Fizika Szemle nívódíjai = 19. évf.1969. p. 320 1478. Elektroncsövek és félvezet k (Cs. A.) / Valkó Iván Péter = 19. évf.1969. p. 320 1479. Általános relativitáselmélet és nem- euklideszi geometria / Jánossy Lajos = 19. évf.1969.

p. 321 1480. Az irreverzibilis folyamatok statisztikus elmélete / Geszti Tamás = 19. évf.1969. p. 327 1481. A fizikatanítás problémái / Amaldi E. = 19. évf.1969. p. 330 1482. A többtestprobléma modern közelít módszerének néhány alapgondolata / Horváth János

= 19. évf.1969. p. 334 1483. Hozzászólás a fejl d országokban létesítend regionális magfizikai központok

tervezéséhez / Alaga G. = 19. évf.1969. p. 339 1484. A programozott oktatás kérdései / Gergely Lajos = 19. évf.1969. p. 341 1485. Európai Fizikai Társaság eseményei = 19. évf.1969. p. 345 1486. Az Európai Fizikai Társulat alakuló ülése, Firenze, 1969 / Szigeti György, Kovács István,

M. Zemplén Jolán = 19. évf.1969. p. 345 1487. Nyári iskolák = 19. évf.1969. p. 347 1488. Elméleti Fizikai Nyári iskola = 19. évf.1969. p. 347 1489. Kis fizikusok / H. L. = 19. évf.1969. p. 348 1490. Az atommag szerkezete (N. T.) / Eisenbud L., Garvey G. T., Wigner E. P. = 19. évf.1969.

p. 349 1491. Kvantummechanika és fizikai világkép (H. J.) / Müller Antal = 19. évf.1969. p. 349 1492. Tértöltésoptika (K. E.) / Nagy Gyula, Szilágyi Miklós = 19. évf.1969. p. 349 1493. Nagy Ern (N. I. Gy.) = 19. évf.1969. p. 352 1494. Osztrák- Magyar Sugárvédelmi Konferencia (Bécs, 1969) / M. Zs. = 19. évf.1969. p. 352 1495. A forró Univerzum / Zeldovich Jakov B. = 19. évf.1969. p. 353 1496. Az Eötvös- kísérlet és az általános relativitáselmélet / Pet Gábor Pál

= 19. évf.1969. p. 358

1497. Hangrobbanás / Lökös Sándor = 19. évf.1969. p. 359 1498. Fényszórók sugármenetének vizsgálata / Székács György = 19. évf.1969. p. 361 1499. A fizikusok helyzete Magyarszágon / Kedves Ferenc = 19. évf.1969. p. 364 1500. A rakéta mozgása / Vermes Miklós = 19. évf.1969. p. 370 1501. Feladatfetisizmus és fizikai tartalom / Buvári András = 19. évf.1969. p. 371 1502. Néhány kísérlet a radioaktivitás köréb l / Melcher H. = 19. évf.1969. p. 374 1503. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia = 19. évf.1969. p. 384

20. évfolyam 1970. év

1504. Fizika tízen alul / Marx György = 20. évf.1970. p. 1 1505. Általános iskolai fizikaoktatás / Pálffy Györgyné = 20. évf.1970. p. 4 1506. Gondolatok a fizika tanításának néhány kérdésér l / Holics László = 20. évf.1970. p. 9 1507. A fizika középiskolai oktatása / Jánossy Lajos = 20. évf.1970. p. 16 1508. A m szaki egyetemi mérnök- fizikus képzésr l

/ Valkó Iván Péter = 20. évf.1970. p. 20 1509. Az alapkutatás jöv je - / Salvini G. = 20. évf.1970. p. 21 1510. A fúziós energiatermelés kilátásairól / Szabó János = 20. évf.1970. p. 23 1511. Az els dleges kozmikus sugárzás természete / Powell C. F. = 20. évf.1970. p. 28 1512. Tunneldiódák (M. Gy.) / Gentile S. P. = 20. évf.1970. p. 32 1513. Természettudományi lexikon I V. (Gy. G., M. Gy.) = 20. évf.1970. p. 32 1514. "Plazmafizika és Alkalmazásai" konferencia (Balatonvilágos) = 20. évf.1970. p. 32 1515. Újabb eredmények az elektronbefogások kutatásában / Vatai Endre = 20. évf.1970. p. 33 1516. A légkör radioaktivitása / Csongor Éva = 20. évf.1970. p. 36 1517. A channelling effektus / Lovas Rezs = 20. évf.1970. p. 41 1518. A fels légkör s r ségének meghatározása az rkutatás eszközeivel I

/ Almár Iván, Ill Márton = 20. évf.1970. p. 46

1519. A fels légkör s r ségének meghatározása az rkutatás eszközeivel I

/ Ill Márton, Almár Iván = 20. évf.1970. p. 46

1520. Kiegészítés a gáztörvények tanításához / Ronyecz József = 20. évf.1970. p. 53 1521. Bekapcsolási jelenségek túlidealizált hálózatban / Holler László = 20. évf.1970. p. 57

Page 46: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

46

1522. Konferencia a Mössbauer- effektus alkalmazásairól (1969) / D. J. = 20. évf.1970. p. 61 1523. Gondolatok a Mössbauer Konferenciához / Goldanszkij V. I. = 20. évf.1970. p. 62 1524. Szalay Sándor 60 = 20. évf.1970. p. 64 1525. Eötvös-verseny = 20. évf.1970. p. 64 1526. Budó Ágoston, 1914-1969) + publikációs jegyzék / (Kovács István = 20. évf.1970. p. 65 1527. A fels légkör s r ségének meghatározása az rkutatás eszközeivel I

/ Almár Iván, Ill

Márton = 20. évf.1970. p. 70 1528. A fels légkör s r ségének meghatározása az rkutatás eszközeivel II / Ill Márton, Almár

Iván = 20. évf.1970. p. 70 1529. Hullámterjedés periodikus közegben / Zsoldos Lehel = 20. évf.1970. p. 78 1530. A felh k fizikája / Mészáros Ern

= 20. évf.1970. p. 85 1531. A Hold geofizikája / Urey H. C., MacDonald G. J. F. = 20. évf.1970. p. 90 1532. Középiskolai demonstrációs kísérletek matematikai elemzése / Wiedemann László = 20.

évf.1970. p. 95 1533. 25 év krónikja / Konczos Géza = 20. évf.1970. p. 97 1534. Az elméleti fizika 100 esztendeje a pesti egyetemen / M. Gy. = 20. évf.1970. p. 116 1535. Nagy László, 1924-1969 / (Kiss Dezs )

= 20. évf.1970. p. 123 1536. A természettudomány tanításának jelent sége - / Pauling L. = 20. évf.1970. p. 125 1537. Kozmikus Sugárzási Konferenciák (1956) = 20. évf.1970. p. 128 1538. A kibernetikáról / Kalmár László = 20. évf.1970. p. 129 1539. A szupernóva- robbanások dinamikája / Apagyi Barnabás = 20. évf.1970. p. 134 1540. A semleges kaon regenerációjáról / Nagy Elemér = 20. évf.1970. p. 143 1541. Kísérletsorozat az elektromos és mágneses mennyiségek megismeréséhez I / Csek

Árpád = 20. évf.1970. p. 149 1542. Termisztoros h mér / Kovács László, Nagy Emil = 20. évf.1970. p. 159 1543. Elméleti villamosságtan 5. kiadás (H. J.) / Simonyi Károly = 20. évf.1970. p. 160 1544. Napló az információ elméletr l I / Rényi Alfréd = 20. évf.1970. p. 161 1545. Rényi Alfréd, 1921-1970 / (Marx György) = 20. évf.1970. p. 161 1546. Kvantumkémia (H. J.) / Ladik János = 20. évf.1970. p. 161 1547. Elméleti villamosságtan példatár (H. J.) / Simonyi, Fodor, Vágó = 20. évf.1970. p. 161 1548. Nagytisztaságú alkálihalogenid kristályok növesztése zónaolvasztással / Voszka Rudolf =

20. évf.1970. p. 172 1549. Ibn Al- Haiszam (100 éve született) / Hakim Mohammed Szaid = 20. évf.1970. p. 176 1550. Kísérletsorozat az elektromos és mágneses mennyiségek megismeréséhez II / Csek

Árpád = 20. évf.1970. p. 178 1551. A mechanikáról és a mechanika tanításáról / Dede Miklós = 20. évf.1970. p. 188 1552. Anomális víz / Keszthelyi Lajos = 20. évf.1970. p. 193 1553. Kutatások az alapvet kölcsönhatásokra vonatkozóan / Berényi Dénes = 20. évf.1970. p.

196 1554. A f ág menti csillagok / Barcza Szabolcs = 20. évf.1970. p. 202 1555. A légköri vízg z kondenzációja / Mészáros Ern

= 20. évf.1970. p. 207 1556. Kísérletsorozat az elektromos és mágneses mennyiségek megismeréséhez III / Csek

Árpád = 20. évf.1970. p. 212 1557. Húsz éves a KFKI / Pál Lénárd = 20. évf.1970. p. 215 1558. Egyszer tranzisztoros elektronkapcsoló / Pálfalvy József = 20. évf.1970. p. 223 1559. Van- e vektorpotenciáloknak fizikai jelentése? / Jánossy Lajos = 20. évf.1970. p. 240 1560. Mit tudhattunk meg a jégr l magfizikai módszerekkel / Keszthelyi Lajos = 20. évf.1970.

p. 243 1561. Mágneses kutatások / Tompa Kálmán = 20. évf.1970. p. 245 1562. Az interplanetáris tér szerkezetének vizsgálata a kozmikus sugárzás segítségével /

Somogyi Antal = 20. évf.1970. p. 247 1563. Az S0 mezon felfedezése / Gémesy Tibor = 20. évf.1970. p. 249 1564. A KFKI adatfeldolgozó rendszere / Sándory Mihály = 20. évf.1970. p. 252 1565. A tartalék reaktivitás meghatározásának egy új módszere / Kosály György = 20. évf.1970.

p. 253 1566. Levél / Keszthelyi Lajos = 20. évf.1970. p. 256 1567. Atommagfizikai kutató és oktató munka Debrecenben / Szalay Sándor = 20. évf.1970. p.

257 1568. Köszöntöm a Fizikai Szemlét / Jánossy Lajos = 20. évf.1970. p. 257 1569. Atommagok energiája és s r ségeloszlása lokális s r ség közelítéssel / Bethe H. A. = 20.

évf.1970. p. 263 1570. Valóban 45° a ferdehajítás optimális szöge? / Mecseki Attila = 20. évf.1970. p. 269

Page 47: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

47

1571. Horváth János, 1922-1970 + publikációs jegyzék / Kovács István, Rózsa Zsuzsa = 20.

évf.1970. p. 272 1572. Feladatmegoldások és fizikai tartalom / Holics László = 20. évf.1970. p. 275 1573. Milyen legyen a jó el adás? / Pietschmann H. = 20. évf.1970. p. 278 1574. Egyszer ultrahang generátor és a vele végezhet kísérletek / Simon László = 20.

évf.1970. p. 281 1575. A tudományszervezés új útjai / Lavrentyev M. A. = 20. évf.1970. p. 286 1576. 100 éves a Magyar Meteorológiai Szolgálat / Szepesiné L rincz Anna

= 20. évf.1970. p.

287 1577. Fizika a gimnáziumok szakosított tanterv III. osztálya számára (F. I.) = 20. évf.1970. p.

288 1578. A fizikai ismeretek elmélyülése az atomhéj és mag megismeréséig / Szalay Sándor = 20.

évf.1970. p. 289 1579. Magfizika / Daróczy Sándor = 20. évf.1970. p. 297 1580. A számítástechnika és a m szaki fejl dés / Andrercsev M. A. = 20. évf.1970. p. 313 1581. Nagy János, 1919-1970 / (Gy. S.) = 20. évf.1970. p. 316 1582. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 20. évf.1970. p. 318 1583. Mikola-díj = 20. évf.1970. p. 320 1584. Magfizikai mér módszerek, sugárzások el állítása és detektálása / Koltay Ede = 20.

évf.1970. p. 321 1585. Impulzusalak diszkrimináció a magfizikában / Máthé György = 20. évf.1970. p. 327 1586. MIS eszközök m ködésének fizikai elvei és alkalmazásuk / Rzsanov A. V. = 20.

évf.1970. p. 332 1587. A fizikaoktatás reformja Ausztráliában / Bukovszky Ferenc = 20. évf.1970. p. 346 1588. Nemzetközi Elméleti Fizikai Központ - / Moravcsik Mihály = 20. évf.1970. p. 349 1589. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia = 20. évf.1970. p. 352 1590. Egyed László, 1914-1970 / (Barta György) = 20. évf.1970. p. 353 1591. A Föld bels szerkezetének új dinamikus felfogása / Egyed László = 20. évf.1970. p. 354 1592. Fizika Szemle nívódíjai = 20. évf.1970. p. 364 1593. Paritássért

mager k / Wick G. L. = 20. évf.1970. p. 368

21. évfolyam 1971. év

1594. A mai fiatalság oktatása / Kapica Pjotr = 21. évf.1971. p. 1 1595. Megoldhatatlan feladatunk: a fizikatanítás / Marx György = 21. évf.1971. p. 6 1596. Számítógép az oktatásban / Strandberg M. = 21. évf.1971. p. 10 1597. A kozmológia általános relativitáselméleti alapjai / Károlyházy Frigyes = 21. évf.1971. p.

12 1598. Neutroncsillagok / Kisdi Dávid = 21. évf.1971. p. 17 1599. Magyarok a Holdon / Lovas Miklós = 21. évf.1971. p. 20 1600. Hírközlés a távközlési hold segítségével / Bikov V. L. = 21. évf.1971. p. 22 1601. Egri IUPAP konferencia a fizikatanításról / Brown S. C., Kedves Ferenc = 21. évf.1971.

p. 28 1602. Európai Fizikai Társaság eseményei = 21. évf.1971. p. 32 1603. Az él természet színei / Neugebauer Tibor = 21. évf.1971. p. 33 1604. Európai Fizikai Társaság kongresszusai = 21. évf.1971. p. 33 1605. El adások a mai gravitációelméletr l I

/ Perjés Zoltán = 21. évf.1971. p. 48 1606. 25 MeV- es betatronunk nyújtotta új lehet ségeink / Bozóky László = 21. évf.1971. p. 59 1607. Néhány szakirodalmi adat helyesbítése Eötvös Loránd 1890 körüli ingaméréseire

vonatkozóan / Sz ke Béla

= 21. évf.1971. p. 61 1608. Eötvös szobornál tartott avatóbeszéd = 21. évf.1971. p. 63 1609. Selényi Pál összegy jtött munkái (Jakovko J. A.) = 21. évf.1971. p. 64 1610. Eötvös-verseny = 21. évf.1971. p. 64 1611. KöMaL pontverseny = 21. évf.1971. p. 64 1612. A fizikus hivatás becsülete / Weisskopf Victor F. = 21. évf.1971. p. 65 1613. A fizika változó arca / Hove L. van = 21. évf.1971. p. 69 1614. Világítástechnikai konferencia = 21. évf.1971. p. 69 1615. Elektromos vezetés besugárzott folyékony dielektrikumban / Kósa- Somogyi István = 21.

évf.1971. p. 72 1616. El adások a mai gravitációelméletr l II.

/ Perjés Zoltán = 21. évf.1971. p. 76 1617. Korszer ség és érettségi természettudományok nélkül / Holics László = 21. évf.1971. p.

87 1618. Eszköz a kinetikus gázelmélet kimutatásához / Koczó Ferenc = 21. évf.1971. p. 92

Page 48: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

48

1619. Piszkéstet n épül az új 10 m átmér j észlel kupola / Csontos Gyula, Dobozi Miklós =

21. évf.1971. p. 93 1620. Mechanika I. példatár / Párkányi László = 21. évf.1971. p. 96 1621. Alapkutatás és alkalmazott kutatás / Boas W. = 21. évf.1971. p. 97 1622. A plazmaszféra és szerepe a mágneses variációk létrejöttében / Ver József

= 21.

évf.1971. p. 100 1623. Formáljuk át a fizikáról alkotott képet / Rigden J. S. = 21. évf.1971. p. 103 1624. Az elemek fényvisszaver - képességének periodicitása / Balyi Károly = 21. évf.1971. p.

109 1625. Pápai Páriz Ferenc tudományos munkássága Heidelbergben / Victor Mariann, Józsa János

= 21. évf.1971. p. 112 1626. Kutatómunka fizikatanár- jelöltekkel / Kroebel W. = 21. évf.1971. p. 118 1627. Gondolatok a fizikusképzésr l / Major Péter = 21. évf.1971. p. 120 1628. Tranzisztorból készített félvezet detektorral m köd demonstrációs m szer sugárzás

vizsgálatára / Magyari László = 21. évf.1971. p. 122 1629. Eötvös Társulat közgy lései

= 21. évf.1971. p. 123 1630. Eötvös Társulat érme = 21. évf.1971. p. 124 1631. oktatásban / Fizikatörténet szerepe a fizika = 21. évf.1971. p. 125 1632. Ifjúsági Fizikai Kör = 21. évf.1971. p. 125 1633. "A fizikatörténet szerepe a fizikaoktatásban" nemzetközi szeminárium = 21. évf.1971. p.

125 1634. Relational Structure in the Spectra of Diatonic Molecules (K. E.) / Kovács István = 21.

évf.1971. p. 127 1635. A gyógyító sugár / Zseb k Zoltán =

21. évf.1971. p. 127 1636. A légköri jégkristályok keletkezése / Wirth Endre, Bónis Katalin = 21. évf.1971. p. 136 1637. Az izobár analóg rezonanciák fenomenologikus leírása / Vertse Tamás = 21. évf.1971. p.

142 1638. Kutatás gravitációs hullámok után / Szalay A. Sándor = 21. évf.1971. p. 153 1639. Fizika a bélyegeken / M. Császár Lili = 21. évf.1971. p. 157 1640. Gombás Pál, 1909-1971 + publikációs jegyzék / (Kónya Albert) = 21. évf.1971. p. 161 1641. A leptontöltés megmaradása / Marx György = 21. évf.1971. p. 165 1642. Plazmafizika, rkutatás és a Naprendszer keletkezése (Nobel- el adás)

/ Alfvén H. = 21. évf.1971. p. 172

1643. Részecskefizika: ma és holnap / P. L. = 21. évf.1971. p. 177 1644. A "tudásmérés" lehet ségei és problémái / Fodor Lajos = 21. évf.1971. p. 183 1645. A fizikatanárok gyakorlati képzése az Egyesült Államokban / Little R. N. = 21. évf.1971.

p. 189 1646. Félvezet heteroátmenetek a rétegszerkezetek fizikája / G. H. = 21. évf.1971. p. 192 1647. Félvezet heteroátmenetek és rétegszerkezetek fizikja és kémiája nemzetközi konferencia

= 21. évf.1971. p. 192 1648. Magfizika gyors neutronokkal / Kiss Ádám = 21. évf.1971. p. 193 1649. Nukleáris gyorsítók alkalmazása az atomi spektroszkópiában / Berényi Dénes = 21.

évf.1971. p. 199 1650. Johannes Kepler / Einstein A. = 21. évf.1971. p. 203 1651. A Kepler- mozgás és gravitációs törvény / Györgyi Géza = 21. évf.1971. p. 205 1652. Szükség van- e a magasugráshoz 10 LE teljesítményre? / Szalay Kálmán = 21. évf.1971.

p. 209 1653. Sokcsatornás analizátorok és számítógépek, mint a modern fizika mér eszközei / Károlyi

Gyula = 21. évf.1971. p. 213 1654. Légpárnás mechanikai modell / Simon László = 21. évf.1971. p. 217 1655. Újfajta vizsgáztatás fontossága a tanárképzésben / Rogers Eric M. = 21. évf.1971. p. 220 1656. Ifjúsági Fizikai Kör = 21. évf.1971. p. 222 1657. Segner J. András sírjának felkutatása / Kasparek László = 21. évf.1971. p. 223 1658. Az INTERKOZMOSZ együttm ködés a szocialista országokban / Kónya Albert = 21.

évf.1971. p. 230 1659. A mesterséges holdak mérései és a Föld bels szerkezete / Barta György = 21. évf.1971.

p. 231 1660. A magas légkör geomágneses viharok idején / Illés Erzsébet = 21. évf.1971. p. 234 1661. A Föld körüli térség szerkezete / Szemerédy Pál = 21. évf.1971. p. 237 1662. A bolygóközi tér kutatása a kozmikus sugárzás segítségével / Somogyi Antal = 21.

évf.1971. p. 241 1663. A szoláris plazma vizsgálata mesterséges égitestekkel / Abonyi Iván = 21. évf.1971. p.

244

Page 49: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

49

1664. Topográfiai felmérés a Lunahod-1 útvonalán / Rogyinov B. Ny. = 21. évf.1971. p. 245 1665. A Hold, a bolygók és a csillagok vizsgálata az rkutatás eszközeivel / Almár Iván = 21.

évf.1971. p. 248 1666. Tíz esztend és az ötmilliárd / Marx György = 21. évf.1971. p. 251 1667. Tiszteletadás a Világtér halottainak / M. Gy = 21. évf.1971. p. 256 1668. Magaslégköri szelekr l / Ill Márton = 21. évf.1971. p. 257 1669. A Meteor m holdrendszer felhasználása az id járáskutatásban / Tänczer Tibor = 21.

évf.1971. p. 263 1670. Új adatok a Hold alakjáról és felszínér l a "ZOND-6" alapján / Rogyinov B. Ny. és

mtársai = 21. évf.1971. p. 267 1671. A mesterséges holdak alkalmazása a gyakorlati geodéziában / Joó István = 21. évf.1971.

p. 274 1672. A Föld természeti kincseinek feltárása mesterséges égitestek felhasználásával / Érdi-

Krausz György = 21. évf.1971. p. 281 1673. Magyar Tudományos Akadémia aranyérme: Ernst Jen = 21. évf.1971. p. 283 1674. Navigáció és forgalomirányítás m holdakkal a repülésben és a hajózásban / Kodolányi

Gyula = 21. évf.1971. p. 284 1675. M holdas távközlési rendszerek hazai alkalmazási lehet ségei / Villányi Ottó = 21.

évf.1971. p. 286 1676. M holdak távközlési alkalmazása / Pribelszki György = 21. évf.1971. p. 293 1677. Mérések a világ rben / Ferencz Csaba = 21. évf.1971. p. 300 1678. Ember a világ rben / Echter Tibor = 21. évf.1971. p. 303 1679. A fizikatanárok továbbképzése / Wenham E. J. = 21. évf.1971. p. 309 1680. Néhány további ellentmondásos, illetve kiegészítésre szolgáló adat Eötvös Lorándnak a

torziós ingával végzett méréseir l

/ Tárczy- Hornoch Antal = 21. évf.1971. p. 312 1681. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia = 21. évf.1971. p. 314 1682. Gábor Dénes Holweck-díja, 1971 = 21. évf.1971. p. 316 1683. TMB a tudományos min sítésr l - = 21. évf.1971. p. 317 1684. A fizika a XX. században / Weisskopf Victor F. = 21. évf.1971. p. 321 1685. A kémia nagy pillanatai I / Szabadváry Ferenc, Pet Gábor Pál = 21. évf.1971. p. 326 1686. Modern irányzatok a magkémiában / Goldanszkij V. I. = 21. évf.1971. p. 329 1687. Kvantumkinematika / Györgyi Géza = 21. évf.1971. p. 337 1688. Fizika és elektronika / Szebeni Péter = 21. évf.1971. p. 341 1689. Marian Victor, 1896-1971 / (Józsa János) = 21. évf.1971. p. 343 1690. Szilárdtest nyomdetektorok az oktatásban / Somogyi György, Medveczky László, Nagy

Mihály = 21. évf.1971. p. 344 1691. Visszaemlékezés Rutherfordra (100 éve született) / Szalay Sándor = 21. évf.1971. p. 353 1692. Rutherford- szórás a mag taszító Coulomb-terében / Györgyi Géza = 21. évf.1971. p. 355 1693. 10 éves a Magyar Biofizikai Társaság / Tigyi József = 21. évf.1971. p. 360 1694. 75 évvel ezel tt / Fröhlich Izidor = 21. évf.1971. p. 364 1695. Elektronbefogást kísér bels fékezési sugárzásra vonatkozó elméleti eredmények I /

Kádár Imre = 21. évf.1971. p. 366 1696. Kepler Magyarországon / Mann Lajos = 21. évf.1971. p. 372 1697. Kisfelület fotométer az elhajlás jelenségének vizsgálatához / Szabó J., Sztaricskai T.,

Svingor É. = 21. évf.1971. p. 374 1698. Emlékbeszéd Jedlik Ányos sírjánál / Scholtz Lászlóné = 21. évf.1971. p. 374 1699. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 21. évf.1971. p. 378 1700. Mikola-díj = 21. évf.1971. p. 382 1701. Süveges Máté, 1933-1971 / (Marx György) = 21. évf.1971. p. 384 1702. Oppenheimer-emlékdíj '71 = 21. évf.1971. p. 384 1703. CDC 3300, az MTA új számítógépe / Tankó József = 22. évf.1972. p. 1

22. évfolyam 1972. év

1704. Elektronbefogást kísér bels fékezési sugárzásra vonatkozó elméleti eredmények II. / Kádár Imre = 22. évf.1972. p. 10

1705. Jedlik Ányos emlékezete : 75 évvel azel tt

/ Eötvös Loránd = 22. évf.1972. p. 17 1706. A Röntgen- sugarakról / Klupathy Jen

= 22. évf.1972. p. 18 1707. Galaxishalmazok tömeghiányának problémája / Droz- Vincent P. = 22. évf.1972. p. 21 1708. Miért nincs ciklotron Magyarországon? / Berényi Dénes = 22. évf.1972. p. 24 1709. Tenni kell valamit : Meditációk / Holics László = 22. évf.1972. p. 25 1710. Nobel-díj = 22. évf.1972. p. 26 1711. Eötvös Társulat közgy lései

= 22. évf.1972. p. 28

Page 50: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

50

1712. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat alapszabálya = 22. évf.1972. p. 31 1713. Eötvös Loránd Ság- hegyi mérései / Barta György = 22. évf.1972. p. 33 1714. Eötvös és a gyakorlati geofizika / Varga Péter = 22. évf.1972. p. 36 1715. Eötvös földmágneses kutatásai / Aczél Etelka = 22. évf.1972. p. 37 1716. A krisztallográfiai nyírás / Gadó Pál = 22. évf.1972. p. 39 1717. Wigner Jen levelei Ortvay Rudolfhoz / Györgyi Géza = 22. évf.1972. p. 45 1718. Ohmos, induktív, kapacitív ellenállások kapcsolási fázisviszonyainak szemléltetése /

Gy ri Antal = 22. évf.1972. p. 58 1719. Gábor Dénes Nobel-díja = 22. évf.1972. p. 60 1720. Nobel-díj = 22. évf.1972. p. 60 1721. Eötvös Társulat érme = 22. évf.1972. p. 62 1722. Az Eötvös Társulat vándorgy lései

= 22. évf.1972. p. 62 1723. Eötvös Társulat díjai = 22. évf.1972. p. 63 1724. Válogatott tanulmányok (P. Gy.) / Einstein A. = 22. évf.1972. p. 63 1725. Mi a fizikatanításunk alapkoncepciója? / Berényi Dénes = 22. évf.1972. p. 64 1726. A Hertzsprung- Russel diagram / Barlai Katalin = 22. évf.1972. p. 65 1727. Kutatási irányok a pozitron szétsugárzás vizsgálatában / Berényi Dénes = 22. évf.1972. p.

75 1728. Energiatermel reaktorok üzemeltetési tapasztalatai

= 22. évf.1972. p. 82 1729. Légpárnás kísérletek a középiskolai fizikatanításban / Ronyecz József = 22. évf.1972. p.

85 1730. Háromszög- együttm ködés a részecskefizikában / Marx György = 22. évf.1972. p. 93 1731. Regionális Napfizikai Konferencia, Gyula, 1971 / Dezs Loránt = 22. évf.1972. p. 93 1732. Nobel-díj = 22. évf.1972. p. 94 1733. LETI-konferencia határozata / Lewis L. J = 22. évf.1972. p. 96 1734. Várhat- e valóban a Tau Ceti népe? / Schalk Gyula = 22. évf.1972. p. 96 1735. A csillag belsejének fizikai állapota I / Németh Judit = 22. évf.1972. p. 97 1736. A totálreflexióról / Beke Dezs , Gödény Imre, Kedves Ferenc

= 22. évf.1972. p. 104 1737. A fizikai fogalmak kialakításának egyes problémái a középiskolában / Holics László =

22. évf.1972. p. 111 1738. Mikola emléknap Nagykanizsán = 22. évf.1972. p. 125 1739. Eötvös-verseny = 22. évf.1972. p. 127 1740. KöMaL pontverseny = 22. évf.1972. p. 127 1741. Regionális együttm ködés

/ Lovas István = 22. évf.1972. p. 128 1742. Atomok az iskolában / Marx György = 22. évf.1972. p. 128 1743. A fénysebesség állandósága és az egységes id frekvencia-hosszúságszabványra irányuló

törekvések / Bay Zoltán = 22. évf.1972. p. 129 1744. A csillag belsejének fizikai állapota II / Németh Judit = 22. évf.1972. p. 135 1745. Kellenek-e nagyberendezések? / Anderson Ph. = 22. évf.1972. p. 141 1746. A kémia a tudományos- technikai forradalom korszakában / Bóna Ervin = 22. évf.1972.

p. 144 1747. Segner János Andrásra vonatkozó két fontos adat helyesbítése / Tárczy- Hornoch Antal =

22. évf.1972. p. 153 1748. Magfizikai háromtest probléma konferencia / Lovas István = 22. évf.1972. p. 154 1749. Tudománytörténeti Kongresszus Moszkvában, 1971 / M. Zemplén Jolán = 22. évf.1972.

p. 155 1750. A természettudomány tanításának problémái / MTESZ Oktatási Bizottsága = 22.

évf.1972. p. 156 1751. A középiskolai fizikatanárok egyetemi továbbképzése / Nagy Kázmér, Skrapits Lajos =

22. évf.1972. p. 160 1752. A negyedik halmazállapot (B. J.) / Abonyi Iván = 22. évf.1972. p. 160 1753. Kvantummechanika (Gy. G.) / Marx György = 22. évf.1972. p. 160 1754. Az Adone tárológy r vel elért eredmények / Salvini G. = 22. évf.1972. p. 161 1755. Bernal John-Desmond, 1901-1971 / (Lengyel Sándor) = 22. évf.1972. p. 169 1756. Nukleáris reakciók a csillagokban I / Kisdi Dávid = 22. évf.1972. p. 171 1757. Szilárdtest- fizika a középiskolában I / Kovács László = 22. évf.1972. p. 182 1758. A fizika- kémia- biológia koncentrációs problémái / MTESZ Oktatási Bizottsága = 22.

évf.1972. p. 191 1759. Nukleáris reakciók a csillagokban II / Kisdi Dávid = 22. évf.1972. p. 200 1760. Szilárdtest- fizika a középiskolában Ii / Kovács László = 22. évf.1972. p. 206 1761. Természetismeret az általános iskolák alsó tagozatában / Pálffy Györgyné = 22. évf.1972.

p. 216 1762. Szerpuhov / Logunov A. A., Yarba V. A. = 22. évf.1972. p. 218

Page 51: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

51

1763. A pedagógusok problémái / MTESZ Oktatási Bizottsága = 22. évf.1972. p. 221 1764. Néhány megjegyzés a kutatási számítógép kapacitással kapcsolatban / Németh Judit = 22.

évf.1972. p. 224 1765. A hazai csillagászati kutatások helyzete és feladatai / Marik Miklós = 22. évf.1972. p. 225 1766. Rybár István, 1886-1971 / (Baitner Géza) = 22. évf.1972. p. 237 1767. Emlékek Eötvös Lorándról / Rybár István = 22. évf.1972. p. 239 1768. Frank Hertz kísérlet oszcilloszkópon / Nyilas István = 22. évf.1972. p. 242 1769. Hasonlóság a fizikában / Gnädig Péter = 22. évf.1972. p. 244 1770. Nagykanizsai csoport / H. L. = 22. évf.1972. p. 246 1771. Zemplén Gy z verseny = 22. évf.1972. p. 248 1772. Nemzetközi munkacsoport a NAÜ keretében / B. D. = 22. évf.1972. p. 252 1773. A h tan tanításának javítását célzó törekvésekr l / Csek Árpád

= 22. évf.1972. p. 253 1774. Gondolatok a természettudományok oktatásáról / Csákány Antalné, Borszéki Sándorné =

22. évf.1972. p. 256 1775. A magfizikai kutatások 20 éve a KFKI-ban / Er János

= 22. évf.1972. p. 257 1776. A magfizikai háromtestprobléma / Lovas István = 22. évf.1972. p. 266 1777. Perturbált szögkorrelációk és szögeloszlások mérése / Keszthelyi Lajos = 22. évf.1972. p.

274 1778. A magfizika izgalmas rejtélye: a maghasadás / Kluge Gyula = 22. évf.1972. p. 278 1779. Izobár analóg állapotok / Zimányi József = 22. évf.1972. p. 282 1780. Szerkezetváltozások vizsgálata Mössbauer- effektus segítségével / Dézsi István = 22.

évf.1972. p. 287 1781. Ünneprontás? (Magfizika) / Keszthelyi Lajos = 22. évf.1972. p. 288 1782. Magfizikai kutatások Magyarországon / Koltay Ede = 22. évf.1972. p. 289 1783. Szupernóva- robbanások / Apagyi Barnabás = 22. évf.1972. p. 295 1784. Nem statisztikus effektusok az (n, ) reakciókban / Kardon Béla = 22. évf.1972. p. 301 1785. Pozitron szétsugárzás alkalmazása szilárd anyag kutatásokban / Ádám András = 22.

évf.1972. p. 304 1786. Max Planck Magyarországon / Györgyi Géza = 22. évf.1972. p. 307 1787. Termodinamikai állapotfelületek / Beke Dezs , Kónya Ilona = 22. évf.1972. p. 312 1788. Fizikaoktatás Nyugat- Afrikában / Bukovszky Ferenc = 22. évf.1972. p. 313 1789. II. Európai Sugárvédelmi Kongresszus, Budapest, 1972 / A. A. = 22. évf.1972. p. 318 1790. Ifjúsági Fizikai Kör = 22. évf.1972. p. 319 1791. Neutronfizika (Cs. Gy.) / Kiss Dezs és Quittner Pál (szerk.) =

22. évf.1972. p. 320 1792. Szilárdtestfizika IV. osztálynak (K. I.) / Kovács László = 22. évf.1972. p. 320 1793. Gyorsuló id (H. L.) / Marx György = 22. évf.1972. p. 320 1794. Paul Langevin (1872-1946) / Tarnóczy Tamás = 22. évf.1972. p. 321 1795. Szilárd testek mechanikai tulajdonságairól / Kovács István = 22. évf.1972. p. 324 1796. Csillagfejl dés végállapotai / Németh Judit = 22. évf.1972. p. 328 1797. A Tejútrendszer spirális szerkezete I / Balázs Béla = 22. évf.1972. p. 333 1798. Maróthi György és fizikaoktatásunk / Tóth Béla = 22. évf.1972. p. 338 1799. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 22. évf.1972. p. 343 1800. Elek Tibor (1910-1946) / F. J. = 22. évf.1972. p. 348 1801. Ifjúsági Fizikai Kör = 22. évf.1972. p. 348 1802. Segner Hungarus / Mátrainé Zemplén Jolán = 22. évf.1972. p. 349 1803. Jegyzetek a tudományos múlt értékeinek megbecsülésér l / Györgyi Géza = 22. évf.1972.

p. 350 1804. Kopernikusz hatása az emberi gondolkodásra / Barta György = 22. évf.1972. p. 353 1805. Az égi pályák körforgásáról / Copernicus N. = 22. évf.1972. p. 356 1806. A fizika vonatkoztatási rendszere / Laue M. = 22. évf.1972. p. 359 1807. Pályaválasztás / Heisenberg Werner = 22. évf.1972. p. 367 1808. A Tejútrendszer spirális szerkezete II / Balázs Béla = 22. évf.1972. p. 372 1809. Az akadémiai számítógépr l / Gertler János = 22. évf.1972. p. 379 1810. Az er és a tömeg fogalma a mechanika oktatásában / Jánossy Lajos, Párkányi László =

22. évf.1972. p. 379 1811. Szimmetriák és reflexiók (M. Gy.) / Wigner Jen =

22. évf.1972. p. 383 1812. Fizika (M. Gy.) / Jánossy, F zy, Holics, Kulin =

22. évf.1972. p. 384 1813. Symmetries and reflections (Szmorogyinszky J. A.) / Wigner E. P. = 22. évf.1972. p. 384

23. évfolyam 1973. év

1814. Kvarkok / Feynman Robert = 23. évf.1973. p. 1 1815. A kvarkok kétféle értelmezése / Gell- Mann Muray = 23. évf.1973. p. 7

Page 52: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

52

1816. Hazai szilárdtestkutatás helyzete és feladatai = 23. évf.1973. p. 11 1817. Magyar Tudományos Akadémia aranyérme: Jánossy Lajos = 23. évf.1973. p. 28 1818. Konferencia az atomfizika gimnáziumi tanításáról K szeg, 1972 / Csákány Antalné = 23.

évf.1973. p. 30 1819. Komplex természettudományi oktatók a középiskolákban / Török Tivadarné = 23.

évf.1973. p. 32 1820. Fizika Szemle nívódíjai = 23. évf.1973. p. 32 1821. Kvantummechanika középisklásoknak (K. F.) / Tóth Eszter = 23. évf.1973. p. 32 1822. A neutronokkal végzett magszerkezet- kutatások újabb eredményei / Frank M. I. = 23.

évf.1973. p. 33 1823. A sugárvédelem helyzete és fejl dése hazánkban / Nemzetközi Sugárvédelmi Társaság

Magyar Nemzeti Bizottsága = 23. évf.1973. p. 39 1824. Newton törvényei fényképeken / Dede Miklós, Demény András, Juhász Sándor = 23.

évf.1973. p. 44 1825. Az Eötvös Társulat vándorgy lései

= 23. évf.1973. p. 61 1826. Eötvös-verseny = 23. évf.1973. p. 61 1827. Magszerkezet vizsgálata neutronokkal / Jéki László = 23. évf.1973. p. 62 1828. Túlkutatott-e a magfizika? / Berényi Dénes = 23. évf.1973. p. 64 1829. Atomszínképek szerepe az atomszerkezet megismerésében / Kovács István = 23.

évf.1973. p. 65 1830. A "megértés" fogalmának jelentése a modern fizikában / Heisenberg Werner = 23.

évf.1973. p. 71 1831. A pólusingadozás és a pólusvándorlás / Teleki György = 23. évf.1973. p. 78 1832. Elektromos id mér integrált áramkörökkel / Finta András = 23. évf.1973. p. 87 1833. Fizika Szemle nívódíjai = 23. évf.1973. p. 90 1834. Semiconductor detectors for nuclear radiation measurements (Berényi Dénes) / Deme S.

= 23. évf.1973. p. 96 1835. Neutrínó '72 / Pontecorvo Bruno = 23. évf.1973. p. 97 1836. Ezt olvastuk / Holics László = 23. évf.1973. p. 97 1837. A fizika egy új energiatartomány küszöbén / Lee T. D. = 23. évf.1973. p. 102 1838. Neutrínok és kvarkok / Weisskopf V. F. = 23. évf.1973. p. 107 1839. Kvantummechanika középiskolásoknak I. / Tóth Eszter = 23. évf.1973. p. 113 1840. Neutrínó '72 = 23. évf.1973. p. 123 1841. A középiskolai pontmechanika er fogalom tanítás / Szombathy Miklós = 23. évf.1973. p.

128 1842. Békésy György, 1899-1972 / (Tarnóczy Tamás) = 23. évf.1973. p. 129 1843. Kutatás a Földön kívüli civilizációk technikája után / Dyson F. J. = 23. évf.1973. p. 133 1844. Néhány adat Ortvay Rudolf m ködésér l / Kunfalvi Rezs

= 23. évf.1973. p. 139 1845. A Mars felszíne a legújabb vizsgálatok szerint / Hédervári Péter = 23. évf.1973. p. 139 1846. Kvantummechanika középiskolásoknak II / Tóth Eszter = 23. évf.1973. p. 142 1847. Gázdiffúziós kísérletek termodinamikai értelmezése / Wiedemannn László = 23.

évf.1973. p. 155 1848. A 100 éves Boltzmann- egyenlet / Kónya Albert, Szépfalussy Péter = 23. évf.1973. p. 158 1849. Atomfizika 14 éveseknek / Tóth Eszter = 23. évf.1973. p. 160 1850. Nyári iskolák = 23. évf.1973. p. 160 1851. II. Asztrofizikai iskola = 23. évf.1973. p. 160 1852. Hadronspektroszkópiai Konferencia (Keszthely, 1968) / Sz. K. = 23. évf.1973. p. 160 1853. Értjük- e igazán, hogy honnan ered a Nap melege? / Marx György = 23. évf.1973. p. 161 1854. A gumi termodinamikai rugalmassága / Neugebauer Tibor = 23. évf.1973. p. 167 1855. A légkör h mérsékleti profiljának mérése m holdakról / Major György = 23. évf.1973. p.

174 1856. Az anharmonikus kristályok selfkonsistens dinamikai elmélete / Siklós Tivadar = 23.

évf.1973. p. 178 1857. A súrlódási munkáról / Holics László = 23. évf.1973. p. 186 1858. Eötvös Társulat közgy lései

= 23. évf.1973. p. 189 1859. A magfizika és a nukleáris tudományok távlatairól és alkalmazásairól / B. D. = 23.

évf.1973. p. 190 1860. Ortvay Rudolf problémamegoldó verseny = 23. évf.1973. p. 192 1861. A tudomány, mint életforma (75 éve született Szilárd Leó) - / Semlyén István = 23.

évf.1973. p. 193 1862. Dionüszosz és Apolló követ i a kutatásban - / Szent-Györgyi Albert = 23. évf.1973. p.

195 1863. A nem- newtoni gravitáció lehet ségér l

/ Yasunori F. = 23. évf.1973. p. 197

Page 53: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

53

1864. A szél fizikája / Tänczer Tibor = 23. évf.1973. p. 200 1865. Fémanalitikai tömegspektrométer a KFKI- ban / Opauszky István = 23. évf.1973. p. 205 1866. Napló az információ elméletr l II. / Rényi Alfréd = 23. évf.1973. p. 209 1867. A tudomány, mint a m vészet egyik formája / Lánczos Kornél = 23. évf.1973. p. 215 1868. Játékos híradástechnikai kísérletek a VOLNA I II. épít vel / Bangha József = 23.

évf.1973. p. 219 1869. A kvantumfizika történetének forrásai / Györgyi Géza = 23. évf.1973. p. 222 1870. Drága-e a magfizikai kutatás? / Berényi Dénes = 23. évf.1973. p. 224 1871. Fizika és világnézet (Gy. G.) / Fényes Imre = 23. évf.1973. p. 224 1872. Einführung in die quantenmechanik und ihre anwendungen / Gombás P., Kisdi D. = 23.

évf.1973. p. 224 1873. Müon-fizika / Telegdi Bálint = 23. évf.1973. p. 232 1874. Auger elektronspektroszkópia / Gergely György = 23. évf.1973. p. 237 1875. Eötvös Társulat díjai = 23. évf.1973. p. 237 1876. Napló az információ elméletr l III / Rényi Alfréd = 23. évf.1973. p. 245 1877. Neutrongenerátor az oktatásban / Gueth Sándor, Kurucz István, Pongrácz Csaba, Sükösd

Csaba = 23. évf.1973. p. 251 1878. Ifjúsági Fizikai Kör = 23. évf.1973. p. 254 1879. Magfizikus Találkozó = 23. évf.1973. p. 255 1880. Túlterhelés- tehetség- tanterv / Bolgár Ferenc = 23. évf.1973. p. 256 1881. Az utolsó utáni éjszaka / Maróti Lajos = 23. évf.1973. p. 257 1882. A mai fizika egyszer en / Weisskopf Victor F. = 23. évf.1973. p. 270 1883. A kristályok fényvisszaver képességér l / Balyi Károly = 23. évf.1973. p. 279 1884. A Magyar Tudományos Akadémia közgy lései = 23. évf.1973. p. 280 1885. Az egyetemes gázállandó mérése / Koczó József = 23. évf.1973. p. 283 1886. Mágneses térjellemz k mágnesez d anyagban / Blészer Jen = 23. évf.1973. p. 284 1887. Ionoszféra és Magnetoszféra Fizikai Szeminárium, 1972 = 23. évf.1973. p. 286 1888. Eötvös Társulat díjai = 23. évf.1973. p. 287 1889. Fizikusok az iparban / Demeter Károly = 23. évf.1973. p. 288 1890. Ifjúsági Fizikai Kör = 23. évf.1973. p. 288 1891. A kvantumelmélet kibontakozása / Dirac P. A. M. = 23. évf.1973. p. 289 1892. Visszaemlékezések a budapesti Fasori Gimnáziumra = 23. évf.1973. p. 294 1893. Visszaemlékezéseim az iskolára / Wigner Jen

= 23. évf.1973. p. 297 1894. A fizikai ismeretek elsajátításához szükséges gondolkodási m veletek / Kovács László =

23. évf.1973. p. 308 1895. Kockajáték a statisztikus mechanika tanításához / Black P. J., Davies P., Ogborn John =

23. évf.1973. p. 312 1896. Szimpózium Triesztben Paul Dirac tiszteletére / Györgyi Géza = 23. évf.1973. p. 315 1897. Mikola-díj = 23. évf.1973. p. 318 1898. Ultrahideg neutronok / Shapiro F. L. = 23. évf.1973. p. 319 1899. Várjuk az utasításokat...! / Kiss János = 23. évf.1973. p. 320 1900. A Poisson- féle zárójeles kifejezés / Lánczos Kornél = 23. évf.1973. p. 321 1901. Egy csillagászati- kronológiai problémáról / Ponori Thewrewk Aurél = 23. évf.1973. p.

325 1902. Szerves félvezet k

/ Kósa- Somogyi István = 23. évf.1973. p. 329 1903. Karakterisztikus röntgensugárzás atomok két, egymást követ ütközésében / Kistemaker

J. = 23. évf.1973. p. 341 1904. Mikor távozott el Segner János András véglegesen Magyarországról? / Tárczy- Hornoch

Antal = 23. évf.1973. p. 345 1905. Hallei szájhagyományok és emlékek Segner János Andrásról / Kasparek László = 23.

évf.1973. p. 346 1906. Folyadékcsepp becsapódása / Koch József = 23. évf.1973. p. 349 1907. Segner ünnepség 1972. október 9- én / H. Z. = 23. évf.1973. p. 351 1908. Mi a fizika? I / Marx György = 23. évf.1973. p. 352 1909. Györgyi Géza, 1930-1973 + publikációs jegyzék / (Frenkel Andor, Marx György) = 23.

évf.1973. p. 354 1910. Neumann János levelei Ortvay Rudolfhoz / Györgyi Géza = 23. évf.1973. p. 357 1911. Áttekintés az elektronsugarak korai felhasználásáról az anyagok jellemzésére és

tulajdonságaik megértésére / Marton L. = 23. évf.1973. p. 370 1912. A Kopernikusz évforduló kapcsán: bélyegekr l

/ Abonyi Iván = 23. évf.1973. p. 375 1913. Javaslat a természettudományok egybehangolt tanítására / Horváth János = 23. évf.1973.

p. 376 1914. Anyagszerkezet = 23. évf.1973. p. 383

Page 54: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

54

1915. A természettudományos tárgyak összehangolásának törekvéseir l / Török Tivadarné =

23. évf.1973. p. 384

24. évfolyam 1974. év

1916. Szimmetriaelvek a fizikában / Lee T. D. = 24. évf.1974. p. 1 1917. A magenergia er m vi hasznosításának helyzetképe, a jöv perspektívái / Lévai András =

24. évf.1974. p. 7 1918. Werner Heisenberg levelei az Akadémiai Könyvtár kézirattárában / Györgyi Géza = 24.

évf.1974. p. 13 1919. A bolygók mozgásáról / Érdi Bálint = 24. évf.1974. p. 17 1920. A programozó csel / Michie Donald = 24. évf.1974. p. 25 1921. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 24. évf.1974. p. 28 1922. Törekvések a korszer bb természettudományos oktatásra / Fürst Istvánné = 24. évf.1974.

p. 32 1923. Mikola-díj = 24. évf.1974. p. 32 1924. Egy új világ küszöbén? / Marx György = 24. évf.1974. p. 33 1925. Részecskefizikai kutatások Magyarországon / Nagy Károly = 24. évf.1974. p. 41 1926. Egzotikus atomok / Telegdi Bálint = 24. évf.1974. p. 45 1927. Technikai forradalom a részecskefizikában I / Kiss Dezs = 24. évf.1974. p. 51 1928. Eötvös Társulat közgy lései

= 24. évf.1974. p. 59 1929. Eötvös Társulat díjai = 24. évf.1974. p. 61 1930. Eötvös Társulat érme = 24. évf.1974. p. 61 1931. Az Eötvös Társulat vándorgy lései

= 24. évf.1974. p. 61 1932. Lánczos Kornél beszéde a szegedi Eötvös emlékm megkoszorúzásáról

= 24. évf.1974. p. 62

1933. Eötvös Társulat díjai = 24. évf.1974. p. 63 1934. Fizikus nyelv - / Marx György = 24. évf.1974. p. 64 1935. A ciklotron sugárterápiás és diagnosztikai jelent sége / Bozóky László = 24. évf.1974. p.

65 1936. A kritikus rendszerek szerepe az atomer m vek fejlesztésében / Szatmáry Zoltán = 24.

évf.1974. p. 70 1937. Ismeretlen Kepler kézirat / K. Smidt Erzsébet = 24. évf.1974. p. 74 1938. Technikai forradalom a részecskefizikában II / Kiss Dezs = 24. évf.1974. p. 77 1939. Komplex kémia- és fizikaoktatás a középiskolában / Török Tivadarné = 24. évf.1974. p.

84 1940. Kis id tartamok mérésére szolgáló elektronikus óra / Ronyecz József, Takács János = 24.

évf.1974. p. 85 1941. Eötvös Társulat díjai = 24. évf.1974. p. 87 1942. A tihanyi Eötvös Loránd emlékmúzeum / Barta György = 24. évf.1974. p. 90 1943. Eötvös Társulat díjai = 24. évf.1974. p. 90 1944. A nemzetközi geodinamikai program (IGP) ülése Budapesten / Barta György = 24.

évf.1974. p. 91 1945. Fizikai összefoglaló (Holics László) / Szalay Béla = 24. évf.1974. p. 91 1946. Kopernikusz, Galilei, Kepler (Z. J.) = 24. évf.1974. p. 94 1947. Éretlen érettségi- fizikából / Holics László = 24. évf.1974. p. 96 1948. Szilárdtest nyomdetektorok (P. J.) / Nagy Mihály = 24. évf.1974. p. 96 1949. A fénysebesség és az új méter / Bay Zoltán = 24. évf.1974. p. 103 1950. Az üstökösök szerkezete / Szimán Oszkár = 24. évf.1974. p. 112 1951. A gyermek fizikai világa / Piaget J. = 24. évf.1974. p. 117 1952. Eötvös Társulat díjai = 24. évf.1974. p. 120 1953. Beszélgetés (Kunfalvi Rezs )

/ Bay Zoltán = 24. évf.1974. p. 122 1954. Eötvös-verseny = 24. évf.1974. p. 124 1955. Elméleti Fizikai Nyári iskola = 24. évf.1974. p. 125 1956. KöMaL pontverseny = 24. évf.1974. p. 125 1957. Ifjúsági Fizikai Kör = 24. évf.1974. p. 126 1958. Ortvay Rudolf problémamegoldó verseny = 24. évf.1974. p. 127 1959. Ars Mathematica (M. Gy.) / Rényi Alfréd = 24. évf.1974. p. 128 1960. Távlatok és tendenciák a magfizikai kutatásban / Berényi Dénes = 24. évf.1974. p. 129 1961. Az ATOMKI új gyorsító laboratóriuma : eredmények és perspektívák / Koltay Ede = 24.

évf.1974. p. 134 1962. S r ségfügg er k alkalmazása magszerkezeti számításokra I

/ Németh Judit = 24. évf.1974. p. 144

Page 55: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

55

1963. Új eredmények a szupravezet mágnesekkel kapcsolatban / Novák Dezs = 24. évf.1974.

p. 150 1964. Húsz éves az ATOMKI = 24. évf.1974. p. 157 1965. "Korrelációk atommagokban" Szimpozium, Balatonfüred, 1973 / Németh Judit = 24.

évf.1974. p. 157 1966. Tanulságok a "Korrelációk atommagokban" konferencián / Baranger M. = 24. évf.1974.

p. 158 1967. Magfizikai aktualitásk / Zimányi József = 24. évf.1974. p. 160 1968. Háromszög szeminárium a sokrészecske keltésr l / Csikor Ferenc = 24. évf.1974. p. 160 1969. Einstein és a jöv / Lánczos Kornél = 24. évf.1974. p. 161 1970. Lánczos Kornél / (Györgyi Géza) = 24. évf.1974. p. 166 1971. Röntgen- és - lézerek / Horváth Z. Gy., Kroó Norbert = 24. évf.1974. p. 167 1972. Fényforrásokról fizikusoknak / Geszti Tamás = 24. évf.1974. p. 181 1973. A természettudományos tárgyak koordinált oktatásának kísérletei / Fürst Istvánné = 24.

évf.1974. p. 188 1974. A tanulók érdekében készülnek a szemléltet eszközök / Csek Árpád

= 24. évf.1974. p. 192

1975. Huszonötéves a Szovjet- Magyar Tudományos és M szaki egyezmény

/ Kiss Dezs

= 24. évf.1974. p. 193

1976. Transzurán elemek keresése és el állítása / Flerov G. N. = 24. évf.1974. p. 197 1977. Háromtengely kristályspektrométer / Kroó Norbert, Rosta László, Vizi Imre = 24.

évf.1974. p. 203 1978. Magfizikai Kutatások Dubnában / Fényes Tibor = 24. évf.1974. p. 206 1979. A hazai atomer m program jelene és távlatai - / Szívós Károly, Deme Sándor = 24.

évf.1974. p. 211 1980. Impulzus- üzem reaktor és a neutronspektroszkópia

/ Sarapov E. I. = 24. évf.1974. p. 215

1981. Eötvös Társulat díjai = 24. évf.1974. p. 223 1982. Arcimovics L. A., 1909-1973 / (B. I.) = 24. évf.1974. p. 224 1983. Mi a kémia? / Erdey- Grúz Tibor = 24. évf.1974. p. 225 1984. A sok- részecske- keltés statisztikus modellje / Montvay István = 24. évf.1974. p. 231 1985. Mátrainé Zemplén Jolán, 1911-1974 / (Kónya Albert) = 24. évf.1974. p. 239 1986. Jubileum (méterrendszer) / Móra Ferenc = 24. évf.1974. p. 241 1987. A kvantummechanika alapfogalmainak elfogadtatása / Károlyházy Frigyes = 24.

évf.1974. p. 243 1988. Az ember és m szerei (kiállítás az OMH-ban) = 24. évf.1974. p. 255 1989. Oktatás vagy kutatás? / Berényi Dénes = 24. évf.1974. p. 256 1990. Hosszú bázisvonalú rádióinterferometria / Fejes István = 24. évf.1974. p. 257 1991. Fizika és társadalom a hetvenes években / Hoyle F. = 24. évf.1974. p. 264 1992. Lánczos Kornél (beszéd a temetésen) / Marx György = 24. évf.1974. p. 277 1993. A Zeeman- jelenség szemléltetésér l

/ Csek Árpád

= 24. évf.1974. p. 280 1994. Elemi nemlineáris folyamatok I. Nemzetközi Konferencia Balatonfüred, 1972 / Delone N.

B. = 24. évf.1974. p. 283 1995. A kvantumfizika történetének forrásai / Györgyi Géza = 24. évf.1974. p. 285 1996. Vörös óriások és fehér törpék (M. Gy.) / Jastrow R. = 24. évf.1974. p. 288 1997. A múló jöv nyomában (H. Gy.) / Maróti Lajos = 24. évf.1974. p. 288 1998. Kritikai megjegyzés / Simon Ferenc, Kamerás Árpád = 24. évf.1974. p. 288 1999. A holográfia története (Nobel- el adás)

/ Gábor Dénes = 24. évf.1974. p. 289 2000. Az Univerzum szerkezete (Áttekintés a mai kozmológiáról) / Zeldovich Jakov B. = 24.

évf.1974. p. 304 2001. Elektronikus laboratórium biológusok számára / Ambrózy György, Csákány Antal, Jávor

András = 24. évf.1974. p. 309 2002. Zemplén Gy z verseny

= 24. évf.1974. p. 314 2003. Ifjúsági Fizikai Kör = 24. évf.1974. p. 320 2004. Válogatott tanulmányok (H. Gy.) / Born Max = 24. évf.1974. p. 320 2005. Fizikai zsebkönyv (M. L.) / Javorszky B. M., Detlaf A. A. = 24. évf.1974. p. 320 2006. Quantum Mechanics (Biró Gábor) / Müller A. = 24. évf.1974. p. 320 2007. A Sagnac- kísérlet / Kovács K. Pál = 24. évf.1974. p. 321 2008. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 24. évf.1974. p. 343 2009. Az anyagszerkezet tantárgy struktúrája és metodikai kérdései / Varga Ern

= 24. évf.1974. p. 348

2010. Mikola-díj = 24. évf.1974. p. 348

Page 56: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

56

2011. Hozzászólás a természettudomány egybehangolt tanítási tervéhez / Jeszenszky Ferenc =

24. évf.1974. p. 351 2012. Makromolekulák szerkezetvizsgálata anomális diszperziós módszerekkel / Mössbauer

Rudolf L. = 24. évf.1974. p. 353 2013. Szupravezet mágnestechnika / Novák Dezs = 24. évf.1974. p. 362 2014. S r ségfügg er k alkalmazása magszerkezeti számításokra II

/ Németh Judit = 24.

évf.1974. p. 372 2015. Mekkora a hidrosztatikai nyomóer ? / Székely László = 24. évf.1974. p. 376 2016. Modell és modellezés az ismeretrendszer alapjain / Laczi István = 24. évf.1974. p. 378 2017. Anyagszerkezet = 24. évf.1974. p. 380 2018. Nyári iskolák = 24. évf.1974. p. 383 2019. Molekuláris biológiai szi Iskola, 1974 = 24. évf.1974. p. 383 2020. Fizika mérnökök számára (Bukovszky Ferenc) / Gombás Pál = 24. évf.1974. p. 384

25. évfolyam 1975. év

2021. Alacsony h mérsékletek / Kürti Miklós = 25. évf.1975. p. 1 2022. A szuperrácsok : mesterséges rácsperiódusú szerkezetek I / Leonov E. I., Somogyi Károly

= 25. évf.1975. p. 7 2023. Fekete lyukak / Penrose Roger = 25. évf.1975. p. 15 2024. Milyenek az atomok és mit tanítsunk róluk? / Marx György = 25. évf.1975. p. 24 2025. Kutatások a dubnai impulzusreaktornál dolgozó magyar csoportban / Cser László, Kroó

Norbert = 25. évf.1975. p. 31 2026. Kutatások a dubnai impulzusreaktornál dolgozó magyar csoportban / Kroó Norbert, Cser

László = 25. évf.1975. p. 31 2027. Magfizikai módszerek alkalmazása az iparban és más tudományágakban (Miskolc, 1974)

= 25. évf.1975. p. 39 2028. Az izotópok alkalmazásáról / Földiák Gábor = 25. évf.1975. p. 40 2029. Elméleti Fizika I. / Landau L. D., Lifsic E. M. = 25. évf.1975. p. 40 2030. KöMaL pontverseny = 25. évf.1975. p. 40 2031. A csillagok energiatermelése / Bethe H. A. = 25. évf.1975. p. 41 2032. A gömbvillám elmélete / Neugebauer Tibor = 25. évf.1975. p. 49 2033. A szuperrácsok : mesterséges rácsperiódusú szerkezetek II / Leonov E. I., Somogyi

Károly = 25. évf.1975. p. 56 2034. Eötvös Társulat díjai = 25. évf.1975. p. 59 2035. A folyékony ionvezet k alkalmazása a tanításban / Jeges Károly = 25. évf.1975. p. 68 2036. Gillespie- módszer, molekulaalak / Török Ferenc = 25. évf.1975. p. 77 2037. Fizikai dolgozók gyermekei egyetemi felkészítése / Poór István = 25. évf.1975. p. 80 2038. Magfizikai módszerek a biológiában / Goldanszkij V. I. = 25. évf.1975. p. 81 2039. Új irányzatok az aktivációs analízisben / Bujdosó Ern

= 25. évf.1975. p. 85 2040. Mikron felbontású látás szabad szemmel / Fábián József = 25. évf.1975. p. 93 2041. A Fermat- elv és alkalmazásai / Blészer Jen

= 25. évf.1975. p. 95 2042. Az egyetemi felvételi rendszer hiányosságának vizsgálata / Nagy Ágnes = 25. évf.1975.

p. 103 2043. Integrált áramkörös id mér a kísérletezésben / Madas László, Madasné Dobler Márta =

25. évf.1975. p. 104 2044. Jedlik Ányos István (1800-1895) / Ketskeméthy István = 25. évf.1975. p. 115 2045. A dinamó feltalálója / Bátyai István = 25. évf.1975. p. 116 2046. Eötvös-verseny = 25. évf.1975. p. 117 2047. A fizikaoktatás kérdései Bulgáriában / Nagy Mihály = 25. évf.1975. p. 118 2048. Ha meghal a Nap... / Fallaci O. = 25. évf.1975. p. 119 2049. A természettudomány egybehangolt tanítása / Ujházy Géza = 25. évf.1975. p. 120 2050. Csillagászati évkönyv = 25. évf.1975. p. 120 2051. Fizika és társadalom. Hozzászólások: Nagy Elemér, Tarján Imre, Tihanyi Antal, Berényi

Dénes, Erdey-Grúz Tibor, Valkó Iván Péter, Kovács István, Marx György, Mezei Ferenc, Bodor Géza, Montvay István, Keszthelyi Lajos, L rincz László, Sas Elemér, Öveges József / Pál Lénárd = 25. évf.1975. p. 121

2052. Magyar fizika, 1970-75 = 25. évf.1975. p. 147 2053. Az ELFT m ködése az elmúlt 25 évben / Marx György = 25. évf.1975. p. 154 2054. Eötvös Társulat érme = 25. évf.1975. p. 159 2055. Spin- polarizált nyalábot el állító elektronforrások / Treer Tivadar = 25. évf.1975. p. 161 2056. Ortvay Rudolf levelei Neumann Jánoshoz / Györgyi Géza = 25. évf.1975. p. 166

Page 57: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

57

2057. Mechanikai egyensúlyfeltételek kísérleti elemzése / Ronyecz József = 25. évf.1975. p.

179 2058. Relativitáselmélet / Sexl R. U. = 25. évf.1975. p. 182 2059. Megbeszélés magfizikai számítógép programokról / Vertse Tamás = 25. évf.1975. p. 198 2060. Az Eötvös Társulat vándorgy lései

= 25. évf.1975. p. 198

2061. Helyezzük vissza jogaiba a természettudományokat / Halász Zoltán = 25. évf.1975. p. 199

2062. Hozzászólás Jeszenszky cikkéhez / Kárpáti László = 25. évf.1975. p. 200 2063. Az MTA M szaki Fizikai Kutató Intézete / Szigeti György = 25. évf.1975. p. 201 2064. Szigeti György köszöntése / Valkó Iván Péter = 25. évf.1975. p. 204 2065. Szimmetrikus- e a tér? / Migdal A. = 25. évf.1975. p. 205 2066. A meteorológiai kutatások jöv je / Simon Antal = 25. évf.1975. p. 210 2067. A szupravezet mágnesek gyakorlati alkalmazása / Novák Dezs = 25. évf.1975. p. 214 2068. A kvantumjelenségek tanításáról / Mott N. = 25. évf.1975. p. 223 2069. Zemplén Gy z a fizikaoktatás korszer sítéséért / Kovács László = 25. évf.1975. p. 232 2070. Ortvay Rudolf problémamegoldó verseny = 25. évf.1975. p. 232 2071. Európai Fizikai Társaság eseményei = 25. évf.1975. p. 235 2072. EPS Kondenzált Anyagok Szakcsoportjának II. konferenciájáról, Budapest, 1974 = 25.

évf.1975. p. 235 2073. Beszélgetés (Kunfalvy Rezs )

/ Tisza László = 25. évf.1975. p. 236 2074. Térid fizika / Taylor E. F., Wheeler J. A. = 25. évf.1975. p. 238 2075. A tudomány helyzete korunk társadalmában / Burhop E. H. S. = 25. évf.1975. p. 240 2076. Integrálható- e a termodinamika az elméleti fizikába? / Haas András = 25. évf.1975. p.

241 2077. A klasszikus mechanika impulzus és impulzusmomentum tétele változó tömeg anyagi

pont esetén és ezek néhány alkalmazása / Némedi István = 25. évf.1975. p. 251 2078. Emlékezzünk Eötvös Lorándra / Szilárd József = 25. évf.1975. p. 257 2079. Vitaülés a medicinális eredet röntgen sugárterhelésekr l / Bozóky László = 25.

évf.1975. p. 265 2080. A hazai orvosi röntgen- munkahelyek sugárvédelmi helyzete / Predmerszky Tibor = 25.

évf.1975. p. 265 2081. Budapesti orvosi röntgen- munkahelyek hatósági ellen rzésének tapasztalatai / Rósa Géza

= 25. évf.1975. p. 269 2082. Kinematika a középiskolában / Ronyecz József = 25. évf.1975. p. 271 2083. Legjobb az egyenes út / Marosvári Sándor = 25. évf.1975. p. 275 2084. Mössbauer Rudolf : Nobel- díjas felfedezés Märklin épít játékkal, interjú / (Egyed

László) = 25. évf.1975. p. 276 2085. Az épít anyag természetes radioaktivitása és a lakosság sugárterhelése / F. I. = 25.

évf.1975. p. 279 2086. Az atom és a béke tudósa, Frederic Joliot- Curie születésének 75. évfordulójára / Pet

Gábor Pál = 25. évf.1975. p. 279 2087. Collected Works of Theodore von Kármán (M. L.) = 25. évf.1975. p. 280 2088. Az anyag szerkezete (M. H.) / Máthé János = 25. évf.1975. p. 280 2089. IX. Balatoni Részecskefizikai szimpózium = 25. évf.1975. p. 280 2090. Új módszer a neutronspektroszkópiában: a neutron- spin- echo / Mezei Ferenc = 25.

évf.1975. p. 281 2091. A CERN és az új kísérleti eredmények / Jentschke W. = 25. évf.1975. p. 288 2092. Természetes radioaktív izotópoktól származó sugárterhelés hazánkban / Fehér István,

Gémesi József, Tóth Árpád = 25. évf.1975. p. 292 2093. Elektromos és mágneses kölcsönhatások modellezése / Berger C., Karplus R. = 25.

évf.1975. p. 295 2094. Merev golyókból álló kétdimenziós kristálymodell / Juhász András = 25. évf.1975. p. 301 2095. Fizikai tanulmányi versenyek / F zy István, Tóth László

= 25. évf.1975. p. 312 2096. Molekulák dipólusmomentumának észlelésér l / Vermes Miklós = 25. évf.1975. p. 314 2097. Fizikus napok Debrecenben = 25. évf.1975. p. 314 2098. Sokat költ-e a modern társadalom kutatásokra? / Berényi Dénes = 25. évf.1975. p. 316 2099. A 25 éves Fizikai Szemle köszöntése / Kónya Albert = 25. évf.1975. p. 321 2100. Semleges áramok és az elemi részecskék új tulajdonsága a csinosság / Burhop E. H. S.

= 25. évf.1975. p. 323 2101. A mechanika fogalmainak fejl dése és helye a fizikában / Dede Miklós = 25. évf.1975. p.

332 2102. A tudomány problémái a jöv ben / Kapica Pjotr = 25. évf.1975. p. 341

Page 58: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

58

2103. Légpárnás tengely és alkalmazása fizikai kísérletekhez / Ronyecz József = 25. évf.1975.

p. 346 2104. A tanári munka sokrét sége / Csek Árpád

= 25. évf.1975. p. 354

2105. A tanári munka sokrét sége / Csek Árpád

= 25. évf.1975. p. 355

2106. A kémiai reakciósebesség alacsonyh mérsékleti határértéke / Goldanszkij V. I. = 25. évf.1975. p. 361

2107. Megfigyelések a deformálódó fényutas lézerkísérletek kapcsán / Kovács K. Pál = 25. évf.1975. p. 377

2108. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 25. évf.1975. p. 380 2109. A fizika tanításáról / Csikai Gyula = 25. évf.1975. p. 384 2110. Mikola-díj = 25. évf.1975. p. 384 2111. Természettudományos oktatásunk helyzete / Báthory Zoltán = 25. évf.1975. p. 387 2112. Természettudományos oktatásunk egy nemzetközi vizsgálat tükrében / Báthory Zoltán =

25. évf.1975. p. 387 2113. Makai Lajos, 1914-1975 / (Kakuszi László) = 25. évf.1975. p. 391 2114. XVII. Magyar Színképelemz Vándorgy lés / G. E. = 25. évf.1975. p. 392 2115. Radiometrikus földtani kormeghatározási módszerek / Balogh Kadosa = 25. évf.1975. p.

401 2116. A speciális relativitáselmélet megszületése / Illy József = 25. évf.1975. p. 405 2117. Beszélgetés (Kardos István) / Kürti Miklós = 25. évf.1975. p. 420 2118. A "véletlen" és a "valószín ség" a gyermekek fogalomvilágában / Bliss J. P. = 25.

évf.1975. p. 424 2119. Látogatóban a Nuffieldnél / Balázs Lóránt, Báthory Zoltán, Marx György = 25. évf.1975.

p. 427 2120. A fizikában felhasznált matematikai fogalmak kialakításának speciális vonásai / Tasnádi

Péter = 25. évf.1975. p. 431 2121. Fiktív er k oktatása az írásvetít segítségével / Buvári András = 25. évf.1975. p. 434 2122. 25 éves a KFKI = 25. évf.1975. p. 437 2123. Nemzetközi tanácskozás az anyag atomos szekezetének tanításáról Visegrád, 1975 /

Kovács László = 25. évf.1975. p. 438 2124. A felvételi vizsgák / Fekete Gyula = 25. évf.1975. p. 439 2125. Milyen öreg a Föld? / Szalay Sándor = 25. évf.1975. p. 441 2126. A légkör eredete / Marx György = 25. évf.1975. p. 446 2127. A Föld geokémiai evolúciója / Szádeczky- Kardoss Elemér = 25. évf.1975. p. 454 2128. Magmatikus k zetek gáz zárványai és a primordiális atmoszféra / Szalay Sándor = 25.

évf.1975. p. 460

26. évfolyam 1976. év

2129. A ciklotron új szerepben / Berényi Dénes = 26. évf.1976. p. 1 2130. Az Eötvös Társulat vándorgy lései

= 26. évf.1976. p. 2 2131. Gustav Hertz (1887-1976) emlékezetére : Fizikusok fizikusokról az atomelmélet

kialakulása / (Kovács István) = 26. évf.1976. p. 4 2132. Hangolható festéklézerek / Kozma László, Rácz Béla, Bor Zsolt = 26. évf.1976. p. 10 2133. Mire valók a mechanikai kísérletek? / Demény András = 26. évf.1976. p. 16 2134. Newton és korunk tudománya / Ortvay Rudolf = 26. évf.1976. p. 17 2135. A természettudományos tárgyak koordinált oktatása / Fürst Istvánné = 26. évf.1976. p. 20 2136. Magyar Tudományos Akadémia aranyérme: Pál Lénárd = 26. évf.1976. p. 20 2137. Anyagfejl dés = 26. évf.1976. p. 22 2138. Relativitáselmélet - középiskolásoknak / Blészer Jen

= 26. évf.1976. p. 25 2139. Szimpózium a ciklotronok interdiszciplináris felhasználásáról, Debrecen, 1975 / B. D. =

26. évf.1976. p. 36 2140. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia = 26. évf.1976. p. 37 2141. Válasz a felvételi vizsgák kérdéseire / Sas Elemér, Tasnádi Péter = 26. évf.1976. p. 40 2142. Visszaemlékezés a magyar Holdvisszhang kísérletekre / Bay Zoltán = 26. évf.1976. p. 41 2143. KöMaL pontverseny = 26. évf.1976. p. 48 2144. Újabb fizikai módszerek a szerkezetkutatásban / Berényi Dénes = 26. évf.1976. p. 53 2145. Lezárule a fizika? / Heisenberg Werner = 26. évf.1976. p. 62 2146. Heisenberg Werner, 1901-1976 / (M. Gy.) = 26. évf.1976. p. 65 2147. A kvantummechanika és a kémia / Kapuy Ede = 26. évf.1976. p. 68 2148. A természettudományok komplex tanítása és a matematika / Korsós Ferencné = 26.

évf.1976. p. 69 2149. Az ELFT munkája / Szigeti György = 26. évf.1976. p. 70

Page 59: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

59

2150. Eötvös Társulat közgy lései

= 26. évf.1976. p. 72

2151. Gyors neutronok kölcsönhatása = 26. évf.1976. p. 74 2152. Eötvös Társulat érme = 26. évf.1976. p. 74 2153. Eötvös-verseny = 26. évf.1976. p. 76 2154. KöMaL pontverseny = 26. évf.1976. p. 76 2155. A kimeríthetetlen anyag (Berényi Dénes) / Marx György = 26. évf.1976. p. 78 2156. Alkalmazott kontra alapkutatás / Szalay Sándor = 26. évf.1976. p. 79 2157. Alkalmazott kontra alapkutatás / Berényi Dénes = 26. évf.1976. p. 80 2158. Oktatási kísérletek a természettudomány egybehangolt tanítására / Kovács László = 26.

évf.1976. p. 80 2159. Folyadékkristályok fizikai, biológiai rendszerekben és a gyakorlati alkalmazásokban /

Bata Lajos = 26. évf.1976. p. 88 2160. Az ultraibolya fotoemissziós mérési módszer és alkalmazása a szilárdtestek fizikájában /

Szász András = 26. évf.1976. p. 103 2161. Renner János, 1889-1976 / Barta György, Vermes Miklós = 26. évf.1976. p. 107 2162. A h tan alapfogalmainak tanításáról / Csákány Antalné = 26. évf.1976. p. 108 2163. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia = 26. évf.1976. p. 112 2164. Genetikai Iskola, Szeged, 1976 / M. L. = 26. évf.1976. p. 115 2165. Hírek a mértékegységek területér l

/ Török István = 26. évf.1976. p. 117 2166. Egy diplomamunkáról / Zámori Zoltán = 26. évf.1976. p. 118 2167. Az er k egyesítése vagy szétforgácsolása? / Berényi Dénes = 26. évf.1976. p. 119 2168. Szilárdtestek exoelektron emissziója / Boros László = 26. évf.1976. p. 121 2169. Az egymáshoz közel látszó csillagok mozgása / Baky Miklós = 26. évf.1976. p. 131 2170. Tachionok, a fény sebességénél gyorsabban mozgó részecskék / Barasenkov V. Sz. = 26.

évf.1976. p. 134 2171. Tértöltési egyenletek közelít megoldása / Wiedeman László = 26. évf.1976. p. 143 2172. A természettudományok eredményesebb tanításáról / Baez A. = 26. évf.1976. p. 147 2173. A Boltzmann- állandó közvetett meghatározása / Szabó József, Sztaricskai Tibor = 26.

évf.1976. p. 152 2174. Néhány antennamérési laboratóriumi gyakorlat / László Tihamér, Lázár György = 26.

évf.1976. p. 154 2175. A fizikusi munka megbecsülésér l

/ Groma Géza, Feny Márta

= 26. évf.1976. p. 160 2176. Az élet termodinamikája / Prigogine Ilija = 26. évf.1976. p. 161 2177. Multiperiferializmus, multiperiferiális modellek / Szeg Károly, Tóth Kálmán

= 26. évf.1976. p. 170

2178. Tudomány és m vészet / Kovács István = 26. évf.1976. p. 181 2179. Szovjet iskolákban / Csányi Vilmos, Kajtár Márton, Marx György = 26. évf.1976. p. 184 2180. Fizika kezd k számára / Karplus R. = 26. évf.1976. p. 186 2181. A második f tétel / Ogborn John = 26. évf.1976. p. 193 2182. Hewlett-Packard díjak = 26. évf.1976. p. 200 2183. Tanárok továbbképzése Debrecenben, 1976 = 26. évf.1976. p. 200 2184. Európai Fizikai Társaság eseményei = 26. évf.1976. p. 200 2185. A neutron elektromos és mágneses dipolmomentuma / Ramsey N. F. = 26. évf.1976. p.

205 2186. A nagyenergiájú fizika új, különleges tulajdonságú részecskéi, a pszion- család / Kunszt

Zoltán = 26. évf.1976. p. 211 2187. Renormálási csoport és blokkspinek / Wilson K. G. = 26. évf.1976. p. 220 2188. Molekulaspektroszkópiai iskola Magyarországon / Vajda Pál = 26. évf.1976. p. 225 2189. Mit tanítsunk fizikából és miért? - / Sexl R. U. = 26. évf.1976. p. 235 2190. Az impulzust el ször: alternatív út Newton törvényeihez

/ Ogborn John = 26. évf.1976. p. 236

2191. Új ismeretek - alapkutatás útján / Alexandrov A. = 26. évf.1976. p. 240 2192. Szervetlen anyagok molekulageometriája / Csákvári Béla = 26. évf.1976. p. 240 2193. Az anyag alapvet szerkezete / Weisskopf V. F. = 26. évf.1976. p. 241 2194. A tudomány határai és korlátai / Weisskopf V. F. = 26. évf.1976. p. 248 2195. Zemplén Gy z , Eötvös Loránd tanítványa / Szilárd József = 26. évf.1976. p. 252 2196. Javaslat a természettudomány tanítására I / MTA = 26. évf.1976. p. 258 2197. Húszéves az Egyesített Atomkutató Intézet / Hove L., Jacob M. = 26. évf.1976. p. 269 2198. Kiss József, 1933-1975 + publikációs jegyzék = 26. évf.1976. p. 275 2199. Földön kívüli civilizáció / Teleki Péter = 26. évf.1976. p. 277 2200. Az ipari zaj, mint méréstechnikai és egészségügyi probléma / Tarnóczy Tamás = 26.

évf.1976. p. 286 2201. Alapvet kölcsönhatás- e a gyenge kölcsönhatás? / Vatai Endre = 26. évf.1976. p. 290

Page 60: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

60

2202. Az általános relativitáselmélet megszületése / Illy József = 26. évf.1976. p. 293 2203. Én, Te és a harmadik / Hawkins D. = 26. évf.1976. p. 305 2204. Javaslat a természettudomány tanítására II / MTA = 26. évf.1976. p. 310 2205. Levél Budapestre / Hawkins D. = 26. évf.1976. p. 320 2206. Az EPS tanácsülései = 26. évf.1976. p. 320 2207. Európai Fizikai Társaság eseményei = 26. évf.1976. p. 320 2208. Katasztrófaelmélet / Forgács Gábor = 26. évf.1976. p. 329 2209. A mechanika húszparancsolata / Dede Miklós, Demény András = 26. évf.1976. p. 335 2210. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 26. évf.1976. p. 338 2211. Néhány módszertani megjegyzés a kinematika és a dinamika elemeinek tanításához /

Farkas Gyula = 26. évf.1976. p. 342 2212. Konzervatív rendszerek helyettesít rendszerei / Horváthy Péter = 26. évf.1976. p. 345 2213. A kémia nagy pillanatai II / Szabadváry Ferenc, Pet Gábor Pál = 26. évf.1976. p. 350 2214. Emlékeim Szilárd Leóról - interjú (Kunfalvi Dezs )

/ Hawkins D. = 26. évf.1976. p. 353 2215. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia = 26. évf.1976. p. 356 2216. Európai Fizikai Társaság eseményei = 26. évf.1976. p. 360 2217. A szimmetriaelvek 50 esztendeje / Wigner Jen

= 26. évf.1976. p. 361 2218. Európai Fizikai Társaság kongresszusai = 26. évf.1976. p. 361 2219. Fizika és mérés / Biró Gábor = 26. évf.1976. p. 374 2220. A h mérséklet konfidencia tartománya ideális gázban / Bölöni Péter = 26. évf.1976. p.

377 2221. A mérés problémája a kvantummechanikában / Jeszenszky Ferenc = 26. évf.1976. p. 379 2222. Az atomfizika és a filatélia / Dézsi Zoltán = 26. évf.1976. p. 381 2223. Az új országos fizika tanterv / Varga Lajos = 26. évf.1976. p. 384 2224. Fizikai távmér k / Bölönyi György = 26. évf.1976. p. 391 2225. Czeglédi Sándor, 1942-1976 / (F. J.) = 26. évf.1976. p. 396 2226. Mikola-díj = 26. évf.1976. p. 396 2227. Egy hibás fogalomalkotás / Isza Sándor = 26. évf.1976. p. 397 2228. Magfizikus Találkozó = 26. évf.1976. p. 397 2229. Válasz Isza Sándornak / Wiedeman László = 26. évf.1976. p. 400 2230. Mir l mesélnek a fluktuációk? / Pál Lénárd = 26. évf.1976. p. 401 2231. A galaktikus kozmikus sugárzás anizotrópiája / Gombosi Tamás, Kóta József, Somogyi

Antal, Varga András = 26. évf.1976. p. 407 2232. Doménfalak mozgása egytengelyes mágneses anyagokban / Zimmer György = 26.

évf.1976. p. 410 2233. Atommagok cluster- szerkezetének vizsgálata nagyenergiájú protonokkal / Er János

= 26. évf.1976. p. 415

2234. Ionimplantációs kutatások / Gyulai József = 26. évf.1976. p. 423 2235. KFKI rekonstruált reaktora = 26. évf.1976. p. 427 2236. Fotoeffektus nagy fényintenzitásoknál- a többfotonos fotoeffektus / Farkas Gy z

= 26. évf.1976. p. 429

2237. A statisztikus termodinamika elemeinek bevezetése a középiskolában / Bartucz Mária, Ruff Imre = 26. évf.1976. p. 432

2238. Változó világegyetem = 26. évf.1976. p. 439 2239. Zsebszámológépek / Varga Tamás = 26. évf.1976. p. 440 2240. Anyagfejl dés

= 26. évf.1976. p. 441 2241. A második f tétel a molekuláris szemlélet tükrében I / Varsányi György = 26. évf.1976.

p. 442 2242. A második f tétel: Ideális gázmodell / Sexl R. U. = 26. évf.1976. p. 447 2243. A második f tétel: - modell / Tasnádi Péter = 26. évf.1976. p. 454 2244. Kristálymodell (MTA Természettudományi Oktatási Bizottság) / Második f tétel =

26. évf.1976. p. 459

2245. Az energia eloszlása / Károlyházy Frigyes = 26. évf.1976. p. 471 2246. Kalkulátor és mikrokomputer / Csákány Antal = 26. évf.1976. p. 478 2247. Anyagfejl dés

= 26. évf.1976. p. 478

27. évfolyam 1977. év

2248. A második f tétel a molekuláris szemlélet tükrében II / Varsányi György = 27. évf.1977. p. 1

2249. Az energiapolitika alakulása az energiaválság után a világon és hazánkban - / Rácz Dániel, Pogány László = 27. évf.1977. p. 21

2250. Gömbhalmaz csillagok / Iben Icko = 27. évf.1977. p. 25

Page 61: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

61

2251. Gyakorlati problémák megoldása az USMES programban / Lomon E. L., Beck B.,

Arbetter C. C. = 27. évf.1977. p. 34 2252. Kaptafa- fizika (mérnökszemmel a fizika- oktatásról) / Csákány Antal = 27. évf.1977. p.

40 2253. A tudományos felfedezés szabályai a részecskefizikából vett példák alapján /

Pietschmann H = 27. évf.1977. p. 41 2254. A részecskekoncepció kritikája és rekonstrukciója / Tisza László = 27. évf.1977. p. 46 2255. Eötvös Társulat díjai = 27. évf.1977. p. 46 2256. Éghajlatváltozások és az éghajlati rendszer modellezése / Ambrózy Pál, Czelnai Rudolf,

Götz Gusztáv = 27. évf.1977. p. 54 2257. Atomórák és relativitáselmélet / Sexl R. U. = 27. évf.1977. p. 65 2258. Hevesy György levelezése Ortvay Rudolffal / Palló Gábor = 27. évf.1977. p. 69 2259. Nemák Béla, 1900-1976 / (L rincz László) = 27. évf.1977. p. 80 2260. Eötvös-verseny = 27. évf.1977. p. 80 2261. A kvantummechanika ismeretelméleti problémái / Wigner Jen

= 27. évf.1977. p. 81 2262. A szilárd hidrogén szupravezet képességének lehet sége / Kirschner István = 27.

évf.1977. p. 86 2263. A nagyfelbontású elektronmikroszkópia szerepe a szerkezetkutatásban / Csordás Anna,

Gadó Pál, Barna Árpád = 27. évf.1977. p. 91 2264. A bolygóközi mágnestér hatása a geomágneses tevékenységre / Ver József

= 27. évf.1977. p. 98

2265. Mai elképzelésünk a Föld típusú bolygókról / Wolczek O. = 27. évf.1977. p. 103 2266. Neugebauer Tibor + publikációs jegyzéke / (Nagy Károly, Marx György) = 27. évf.1977.

p. 114 2267. A Nuffield- rendszer fizikatanítás

/ Kovács László = 27. évf.1977. p. 117 2268. Mikola Sándor a kísérleti fizikatanítás úttör je / Kovács László = 27. évf.1977. p. 120 2269. Ismerkedjünk a fémüvegekkel / Geszti Tamás = 27. évf.1977. p. 121 2270. Az önszervez struktúrák elmélete / Haken H. = 27. évf.1977. p. 132 2271. A dinamika törvényeinek iskolai tanítása / Kikoin I. K., Evencsik E. E. = 27. évf.1977. p.

139 2272. Eötvös Társulat közgy lései

= 27. évf.1977. p. 145 2273. Eötvös Társulat érme = 27. évf.1977. p. 146 2274. Fizika Szemle nívódíjai = 27. évf.1977. p. 152 2275. Ortvay Rudolf problémamegoldó verseny = 27. évf.1977. p. 153 2276. Eötvös Társulat díjai = 27. évf.1977. p. 155 2277. Mikola-díj = 27. évf.1977. p. 155 2278. Gondolatok a kvantumelméleten alapuló szilárdtestfizikai szemléletmódról / Kovács

László = 27. évf.1977. p. 157 2279. Természettudomány az alsósoknak / Kuti István = 27. évf.1977. p. 159 2280. Az iskoláról / Bakányi Márton = 27. évf.1977. p. 160 2281. A krisztallográfus mint "tolmács" az ipari kutatási környezetben / Gadó Pál = 27.

évf.1977. p. 161 2282. Egzotikus atomok / Lovas Rezs = 27. évf.1977. p. 168 2283. A szilárdtestek tulajdonságai / Kovács László = 27. évf.1977. p. 173 2284. A földalak fizikai hátterér l II

/ Barta György, Hajósy Adrienne = 27. évf.1977. p. 182 2285. Fizikalaboratóriumi vizsgafeladatok Angliában / Kovács László = 27. évf.1977. p. 190 2286. A geometriai optika tanításához / Kovács József, Takács Miklós = 27. évf.1977. p. 194 2287. Ifjúsági Fizikai Kör = 27. évf.1977. p. 196 2288. Európai Fizikai Társaság kongresszusai = 27. évf.1977. p. 196 2289. Magfizikai téli iskola '77 / F. Gy. = 27. évf.1977. p. 196 2290. Természettudományos tárgyak a fakultatív rendszer oktatási keretben / Fodor István =

27. évf.1977. p. 197 2291. Az SI mértékrendszer el nyei, a h mérséklet leszármaztatott egysége / Tóth László = 27.

évf.1977. p. 199 2292. Egy új fém: a hidrogén / Solt György = 27. évf.1977. p. 201 2293. Diffúzió szilárdtestekben / Beke Dezs

= 27. évf.1977. p. 207 2294. A kvantummchanika tanításáról / Rogers Eric M. = 27. évf.1977. p. 216 2295. A Napfogyatkozás / Mattila Jukka = 27. évf.1977. p. 219 2296. Néhány demonstrációs eszköz a csillagászat tanításához / S. Tóth László = 27. évf.1977.

p. 219 2297. Fizika versenyfeladatok Finnországból = 27. évf.1977. p. 226 2298. Zemplén Gy z verseny

= 27. évf.1977. p. 230

Page 62: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

62

2299. A fizika és kémia koordinációs lehet ségei az általános iskolában / Sz cs László

= 27.

évf.1977. p. 232 2300. Elgondolások a jöv egyetemér l / Kovács Géza = 27. évf.1977. p. 235 2301. Energia és a társadalom / Csikai Gyula = 27. évf.1977. p. 241 2302. Meggondolások a fény terjedésér l / Jánossy Lajos = 27. évf.1977. p. 250 2303. A zérus töltés és az aszimptotikus szabadság / Beresztyeckij V. B. = 27. évf.1977. p. 261 2304. Hogyan tanítsunk fizikát? / Szagadejev R., Fabrikant V., Gribov L., Kapitza Szergej = 27.

évf.1977. p. 270 2305. A Fermat- elv / Tasnádi Péter = 27. évf.1977. p. 272 2306. Csillagászati állandók új rendszere (1976) = 27. évf.1977. p. 276 2307. Csillagászati évkönyv = 27. évf.1977. p. 279 2308. Világosság vagy sötétség - / Marx György = 27. évf.1977. p. 280 2309. A fekete lyukak fizikája / Sexl R. U. = 27. évf.1977. p. 292 2310. Guruló pénzdarab / Kürti Jen , Nagy Péter

= 27. évf.1977. p. 313 2311. Magyar Diffrakciós Konferenciák = 27. évf.1977. p. 319 2312. Renormálási Csoport és kritikus jelenségek cím tavaszi iskola = 27. évf.1977. p. 319 2313. A kísérleti kutatások finanszírozása - / Er János

= 27. évf.1977. p. 320 2314. Sugárvédelmi továbbképz tanfolyamok = 27. évf.1977. p. 320 2315. Nemzetközi M anyagfizikai Konferencia Budapesten = 27. évf.1977. p. 320 2316. Az energiahelyzet alakulása a világon és Magyarországon, a nukleáris energia jöv je /

Lévai Anrás = 27. évf.1977. p. 321 2317. Az atomenergia- termelés sajátos nyersanyag szükségletei / Szalai Sándor = 27. évf.1977.

p. 330 2318. A magfizikai kutatás az energiatermelés szolgálatában / Berényi Dénes = 27. évf.1977. p.

338 2319. Sugárvédelmi kérdések az atomer m veknél / Bozóky László = 27. évf.1977. p. 345 2320. Kisméret ciklotronok és alkalmazásaik I.

/ Fényes Tibor, Uray István = 27. évf.1977. p. 350

2321. Egy új nukleáris metodika alkalmazása uránlokalizációs vizsgálatokra / Somogyi György = 27. évf.1977. p. 356

2322. Egy új nukleáris metodika uránlokalizációs vizsgálatokra / Somogyi György = 27. évf.1977. p. 356

2323. Közös összefogással a fizika tanításáért - / Sipos Imre = 27. évf.1977. p. 360 2324. Gondolatok a jöv r l a nagy "t zlopás" ürügyén / Pál Lénárd = 27. évf.1977. p. 361 2325. A lézer alapjairól egyszer en

/ Sükösd Csaba = 27. évf.1977. p. 378 2326. Kisméret ciklotronok és alkalmazásaik II.

/ Fényes Tibor, Uray István = 27. évf.1977. p. 382

2327. A Viking expedíciók tudományos eredményei / Soffen G. A. = 27. évf.1977. p. 384 2328. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 27. évf.1977. p. 391 2329. Mikola-díj = 27. évf.1977. p. 394 2330. szimpózium Halléban / Segner = 27. évf.1977. p. 396 2331. "Magfizikai Módszerek Alkalmazása az Iparban" találkozó / Veres Árpád = 27. évf.1977.

p. 396 2332. IRPA 4. nemzetközi kongresszusa = 27. évf.1977. p. 397 2333. Dialógus két régi tudományról / Ogborn John = 27. évf.1977. p. 398 2334. Ötven éves a kvantumkémia / Török Ferenc = 27. évf.1977. p. 401 2335. Mit csinál egy elektron a molekulában? / Marx György = 27. évf.1977. p. 402 2336. A H2- molekula / Kapuy Ede = 27. évf.1977. p. 412 2337. A vegyértékfogalom fejl dése / Török Ferenc = 27. évf.1977. p. 417 2338. A fémkomplexek kötéselmélete / K rös Endre

= 27. évf.1977. p. 418 2339. Egy egyszer kvantumkémiai közelít módszer / Kajtár Márton = 27. évf.1977. p. 425 2340. Az elektron relativisztikus hullámegyenlete / Dirac P. A. M. = 27. évf.1977. p. 443 2341. A J- részecske felfedezése: egy személyes visszaemlékezés / Ting S. C. C. = 27.

évf.1977. p. 450 2342. Az új spektroszkópia / Jackson J. D. = 27. évf.1977. p. 461 2343. Kett s müon- keltés proton- atommag ütközésekor / Lederman Leon M. = 27. évf.1977.

p. 468 2344. A kvark zsák modell / Kuti Gyula = 27. évf.1977. p. 470 2345. Európai Részecskefizikai Konferencia (Budapest, 1977.) / Pontecorvo Bruno = 27.

évf.1977. p. 479 2346. "Lendülettel" kezdett mechanika / Tóth Eszter = 27. évf.1977. p. 480 2347. Mikola-díj = 27. évf.1977. p. 480

Page 63: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

63

28. évfolyam 1978. év

2348. A hidrogén fémes fázisának állapotegyenlete I / Kagan Yu. = 28. évf.1978. p. 1 2349. A Paksi Atomer m létesítése és a kapcsolódó oktatási-kutatási feladatok - / Erd si

Nándor = 28. évf.1978. p. 4 2350. Gondolatok a kutatásról és a termelési szerkezetr l - / Pál Lénárd = 28. évf.1978. p. 11 2351. Landau egyszer tanácsai fizikus hallgatók számára / Lifsic E. M. = 28. évf.1978. p. 18 2352. Az Egyesített Atomkutató Intézet / Kiss Dezs

= 28. évf.1978. p. 26

2353. Magyar-Szovjet M szaki és Tudományos Együttm ködés eredményei = 28. évf.1978. p. 31

2354. Lézerek alkalmazása a technikában és a tudományban: szimpózium = 28. évf.1978. p. 32 2355. Új nukleáris fegyver a neutron robbanófej / Tóth Tibor, Seb k Elek

= 28. évf.1978. p. 33 2356. Zseni kerestetik = 28. évf.1978. p. 38 2357. Az elektron és testvérei / Marx György = 28. évf.1978. p. 50 2358. A hidrogén fémes fázisának állapotegyenlete II / Kagan Yu. = 28. évf.1978. p. 58 2359. A Mössbauer- effektus néhány ipari alkalmazása / Nagy Dénes Lajos = 28. évf.1978. p.

66 2360. Fonó Albert (1881-1972) a sugárhajtás úttör je

/ Nagy István György = 28. évf.1978. p. 72

2361. Nobel-díj = 28. évf.1978. p. 74 2362. Nobel-díj = 28. évf.1978. p. 76 2363. Szeminárium a lézerekr l Szegeden / K. L. = 28. évf.1978. p. 77 2364. Eötvös-verseny = 28. évf.1978. p. 77 2365. Morvay Ferenc köszöntése / B. D. = 28. évf.1978. p. 78 2366. Visegrádi Neurobiológiai Konferencia / H. L. = 28. évf.1978. p. 78 2367. Ortvay Rudolf problémamegoldó verseny = 28. évf.1978. p. 78 2368. Az atomok és molekulák kvantumelmélete / Kapuy Ede, Török Ferenc = 28. évf.1978. p.

80 2369. Elektromos mez dielektrikumban / Jánossy Lajos = 28. évf.1978. p. 81 2370. Jánossy Lajos + publikációs jegyzék / (Tétényi Pál, Szabó Ferenc) = 28. évf.1978. p. 82 2371. Nemlineáris differenciálegyenletek és a Föld mágneses terének átfordulása / Noziéres P.

= 28. évf.1978. p. 88 2372. Kanonikus és lokalizált molekulapályák / Kozmutza Kornélia = 28. évf.1978. p. 99 2373. Nemzetközi mértékegységrendszer / Bölöni Péter = 28. évf.1978. p. 105 2374. Perdület a hullámmodellben / Sükösd Csaba = 28. évf.1978. p. 109 2375. Emlékezés Gyulai Zoltánra (90 éve született) / Tarján Imre = 28. évf.1978. p. 114 2376. A Gyulai- Hartly kísérlet történetéhez / Morlin Zoltán = 28. évf.1978. p. 116 2377. Az atomenergia rkutatási alkalmazásának veszélyei / Makra Zsigmond = 28. évf.1978.

p. 118 2378. Mágneses magrezonancia - spektroszkópia (Láng László) / Sohár Pál = 28. évf.1978. p.

119 2379. Fizika és ipar / Berényi Dénes = 28. évf.1978. p. 120 2380. Aki nem tud arabusul - / Marx György = 28. évf.1978. p. 120 2381. Hogyan születik turbulencia? / Martin P. C. = 28. évf.1978. p. 121 2382. A gömb és a körlap tömegvonzása / Vermes Miklós = 28. évf.1978. p. 134 2383. A "Természet Egysége" tanulmányi verseny / Ujj János = 28. évf.1978. p. 145 2384. Hell Miksa és a 200 éves egri csillagvizsgáló / Zétényi Endre = 28. évf.1978. p. 150 2385. Nemzetközi konferencia a magreakció modellekr l '77 / Redish E. F. = 28. évf.1978. p.

152 2386. Csillagászati értelmez szótár / Csaba Gy., Taracsák G. = 28. évf.1978. p. 159 2387. Szép új világ / Zámori Zoltán = 28. évf.1978. p. 160 2388. Számítógépek / Zámori Zoltán = 28. évf.1978. p. 161 2389. Az rutazások dózisviszonyai / Makra Zsigmond = 28. évf.1978. p. 185 2390. Közelít számítások / Gnädig Péter = 28. évf.1978. p. 188 2391. A forgó mozgás kinetikai elemzése légpárnás készlettel / Ronyecz József = 28. évf.1978.

p. 193 2392. ATOMKI díjak = 28. évf.1978. p. 196 2393. Hogyan m ködhet a neutronbomba? / Deák Ferenc, Kiss Ádám, Gueth Sándor = 28.

évf.1978. p. 197 2394. Az ELTE fizikusképzése / Szász András = 28. évf.1978. p. 200 2395. Alapvet fizikai állandók és id beni fejl désük / Dirac P. A. M. = 28. évf.1978. p. 201 2396. Szupravezet kvantum- interferométer (SQUID) / Mészáros Sándor = 28. évf.1978. p.

204

Page 64: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

64

2397. Lehetséges, hogy csak a Földön van fejlett technikai civilizáció? / Papagiannis M. D. =

28. évf.1978. p. 210 2398. Mit és hogyan tanítsunk? / Ogborn John = 28. évf.1978. p. 217 2399. Egyszer rendszerek egyensúlyi állapota és a termodinamikai állapotfelület / Radnai

Gyula = 28. évf.1978. p. 223 2400. Orbán György, 1903-1977 / (P. J.) = 28. évf.1978. p. 228 2401. Európai Fizikai Társaság eseményei = 28. évf.1978. p. 228 2402. Az EPS tanácsülései = 28. évf.1978. p. 229 2403. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia = 28. évf.1978. p. 229 2404. Akadémiai díjak = 28. évf.1978. p. 234 2405. A hallei Segner konferencia / Lengyel Zoltán = 28. évf.1978. p. 235 2406. Szilárdtestkutatás újabb eredményei (Siklós Tivadar) = 28. évf.1978. p. 236 2407. A fizikusok elhelyezkedési problémái / Angeli István, Berényi Dénes, Somogyi György,

Csom Gyula, Lovas Rezs , Kiss Árpád

= 28. évf.1978. p. 237 2408. Az sreaktortól a neutronbombáig / Csikai Gyula = 28. évf.1978. p. 241 2409. A delfinek hangja - / Szilárd Leó = 28. évf.1978. p. 253 2410. Szilárd Leó 80 éves lenne / M. Gy. = 28. évf.1978. p. 253 2411. Logikai kapuktól a számítógépig / L rincze Géza = 28. évf.1978. p. 257 2412. Fémek bels fényeffektusa és elnyelése / Dezs Ervin

= 28. évf.1978. p. 264 2413. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 28. évf.1978. p. 267 2414. A finn oktatási rendszer / Rosenberg E. = 28. évf.1978. p. 271 2415. Mikola-díj = 28. évf.1978. p. 275 2416. Magyar-szovjet szilárdtest elméleti szemináriumok = 28. évf.1978. p. 276 2417. A fizika a m egyetemeken / Krempasky J. = 28. évf.1978. p. 280 2418. Önéletrajzi jegyzetek + publikációs jegyzék / Békésy György = 28. évf.1978. p. 281 2419. Emlékek Békésy Györgyr l / Batkin S. = 28. évf.1978. p. 294 2420. Szupernóva- maradványok e a galaktikus "rádió- spurok"? / Fejes István = 28. évf.1978.

p. 302 2421. Az új országos gimnáziumi fizikatanterv / Gecs Ervin

= 28. évf.1978. p. 306 2422. Vizsgálatok kíváncsi tanítványainknak / Franyó István = 28. évf.1978. p. 310 2423. Magfizikus Találkozó = 28. évf.1978. p. 315 2424. STUDEXPO / Ujj János = 28. évf.1978. p. 316 2425. Vannak még gondok / Velkay Pál = 28. évf.1978. p. 320 2426. Az LSI technológia / Gyulai József, Keresztes Péter = 28. évf.1978. p. 321 2427. Számolóegység elektronikus id tartammér höz / Szentgyörgyi László = 28. évf.1978. p.

332 2428. Szupravezetés és mágnesség / Martinás Katalin = 28. évf.1978. p. 336 2429. Az elmélet és a gyakorlat egysége Eötvös Loránd életm vében / Balázs Tibor = 28.

évf.1978. p. 343 2430. "Embert l emberig" / Valkó Iván Péter = 28. évf.1978. p. 349 2431. A kvantummechanika bevezetésének holland programja / Lijnse P. L. = 28. évf.1978. p.

353 2432. Finn- Magyar Fizikus Diáktalálkozó / Kunfalvi Rezs

= 28. évf.1978. p. 356 2433. Javaslat az akusztika korszer oktatására / Illényi András = 28. évf.1978. p. 359 2434. Humán tudománye a fizika? / Weisskopf V. F. = 28. évf.1978. p. 366 2435. A Viking biológiai kísérletei / Gánti Tibor = 28. évf.1978. p. 371 2436. Újabb eredmények a légkör h mérsékleti profiljának m holdas szondázásában / Molnár

Gyula = 28. évf.1978. p. 376 2437. A kozmikus sugárzás energiaspektruma és anizotrópiája / Kóta József = 28. évf.1978. p.

381 2438. Felmérés a japán középiskolákban folyó fizikaoktatásról / Ryu Tae = 28. évf.1978. p. 383 2439. A homokvárépítést l a mesterséges holdakig / Varga Ern

= 28. évf.1978. p. 386 2440. Varga Zoltán / (M. L.) = 28. évf.1978. p. 389 2441. Az els magyar fizika m szavai / Molnár János = 28. évf.1978. p. 393 2442. A fizika fejl dése Einsteinig / Bernal J. D. = 28. évf.1978. p. 395 2443. A magyar tudomány nemzetközi kapcsolatainak problémái / Kiss Dezs

= 28. évf.1978. p. 396

2444. A primerenergia termelés korlátai / Szelestey Gyula = 28. évf.1978. p. 399 2445. A kvantummechanika és a determinizmus / Tisza László = 28. évf.1978. p. 417 2446. Új irányzatok a C-14- es kormeghatározás területén / Hertelendi Ede = 28. évf.1978. p.

423 2447. Miért érdekes a kristálynövesztés rlaboratóriumban? / Voszka Rudolf = 28. évf.1978. p.

427

Page 65: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

65

2448. Axiómák és mítoszok / Rogers Eric M. = 28. évf.1978. p. 429 2449. Fizika a felvételi vizsgán (V. M.) / Radnai Gyula = 28. évf.1978. p. 435 2450. Fizika '77 = 28. évf.1978. p. 436 2451. A kalória halálára / Fercsik János = 28. évf.1978. p. 438 2452. Az alacsony h mérsékletek kutatásának új Nobel- díjasa: Kapica Pjotr / Kirschner István

= 28. évf.1978. p. 452 2453. A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás és az 1978. évi Nobel- díjasok / Weinberg S. =

28. évf.1978. p. 456 2454. Nobel-díj = 28. évf.1978. p. 456 2455. A fizika elméleti elfogadhatósága Poincare kontra Eistein / Balázs L. Nándor = 28.

évf.1978. p. 463 2456. A számítógép felhasználása a fizikaoktatásban / R. Tamás Gyula = 28. évf.1978. p. 470 2457. Miért nem elég színes a Fizikai Szemle / Makra Zsigmond = 28. évf.1978. p. 478

29. évfolyam 1979. év

2458. Szigeti György, 1905-1978 + publikációs jegyzék / (Kónya Albert, Nagy Elemér) = 29. évf.1979. p. 1

2459. M vészet a kutatásban és kutatás a m vészetben / Békésy György = 29. évf.1979. p. 5 2460. Van Vleck, Mott, Anderson, az 1977. évi fizikai Nobel- díjasok munkásságából / Fazekas

Patrik = 29. évf.1979. p. 18 2461. Forradalom a természettudományos tantervben / Ogborn John = 29. évf.1979. p. 33 2462. A magyar ciklotron beruházás / Berényi Dénes = 29. évf.1979. p. 41 2463. Entrópiacsökkenés értelmes lények beavatkozásának hatására / Szilárd Leó = 29.

évf.1979. p. 58 2464. Önéletrajz + publikációs jegyzék / Szilárd Leó = 29. évf.1979. p. 65 2465. Részlet a készül els s fizikakönyvb l / József Attila Gimnázium Fizikatanári

Munkaközössége = 29. évf.1979. p. 68 2466. A gimnáziumi fakultatív fizika oktatásának kísérleti tanterve / Gecs Ervin

= 29. évf.1979. p. 72

2467. Az energia tanítása 15 éveseknek / Haber-Schaim U. = 29. évf.1979. p. 75 2468. IV. Dunai Szeminárium a fizika tanításáról, Fonyód, 1978 / Csákány Antalné = 29.

évf.1979. p. 79 2469. 20 éves az ATOMKI Közlemények = 29. évf.1979. p. 80 2470. A KGST országos membrán- transzport konferenciája Szeged, 1978 / Ormos Pál = 29.

évf.1979. p. 80 2471. Eötvös-verseny = 29. évf.1979. p. 80 2472. A mozgó testek elektrodinamikájáról / Einstein A. = 29. évf.1979. p. 81 2473. Fizika Szemle nívódíjai = 29. évf.1979. p. 87 2474. Gravitációs, de nem mez : mi az?

/ Károlyházy Frigyes = 29. évf.1979. p. 88 2475. Az Univerzum korai története / Marx György = 29. évf.1979. p. 92 2476. Kutatás és gyakorlat a lézerek fényében / Kroó Norbert = 29. évf.1979. p. 103 2477. Levél Franklin D. Roosevelt elnökhöz / Einstein A. = 29. évf.1979. p. 108 2478. Az Einstein levélhez csatolt Szilárd- féle memorandum / Szilárd Leó = 29. évf.1979. p.

109 2479. Részlet a gimnázium II. osztályának készül kísérleti tankönyvéb l / Dede Miklós, Isza

Sándor = 29. évf.1979. p. 110 2480. Életrevaló atomok (Keszthelyi Lajos) / Marx György = 29. évf.1979. p. 120 2481. KöMaL pontverseny = 29. évf.1979. p. 120 2482. Molekulák pályaenergiái és összenergiái közötti kapcsolatról / Kertész Miklós = 29.

évf.1979. p. 127 2483. Ifjúsági Fizikai Kör = 29. évf.1979. p. 128 2484. Sok részecske keletkezés nagy energiájú ütközésekben / Pisut Jan = 29. évf.1979. p. 129 2485. A Doppler- hatás néhány magspektroszkópiai alkalmazása / Kiss Árpád = 29. évf.1979. p.

132 2486. A gimnáziumi III. osztályos kísérleti fizika könyv részlete / Holics László = 29. évf.1979.

p. 139 2487. Higanyspektrumok fényképezése / Piacsek István = 29. évf.1979. p. 145 2488. Elektromos "fekete doboz" / Nagy Emil, Kovács László = 29. évf.1979. p. 146 2489. Tanulókísérleti tápegység / Nagy Emil = 29. évf.1979. p. 147 2490. Egyszer módszer a Stefan- Boltzmann törvény kísérleti igazolására / Szabó József = 29.

évf.1979. p. 148

Page 66: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

66

2491. Integrált természettudományos tantárgyak külföldön / Sebestyén Dorottya = 29. évf.1979.

p. 150 2492. 25 éves az ATOMKI = 29. évf.1979. p. 161 2493. Nukleáris nyomdetektorok fejlesztése és alkalmazási irányai / Somogyi György,

Medveczky László = 29. évf.1979. p. 162 2494. Elektronikus m szerfejlesztési irányok / Máthé György = 29. évf.1979. p. 166 2495. Si(Li) röntgenspektrométer interdiszciplináris területeken / Bacsó József, Kis- Varga

Miklós = 29. évf.1979. p. 168 2496. Elektronspektroszkópia az alapkutatásban és a gyakorlatban / Berényi Dénes = 29.

évf.1979. p. 174 2497. Vákuumfizikai kutatások és technikai alkalmazásaik / Berecz István, Bohátka Sándor =

29. évf.1979. p. 179 2498. Atommagok vizsgálata magreakciókkal / Gyarmati Borbála, Koltay Ede = 29. évf.1979.

p. 183 2499. Szalay Sándor 70 / Daróczy Zoltán, Kónya István = 29. évf.1979. p. 189 2500. Wheatstone: hidak számítása és alkalmazása / Greff Géza = 29. évf.1979. p. 192 2501. Fizika Finnországban / Eskola K., Routti J. = 29. évf.1979. p. 197 2502. Az Einstein emlékülés megnyitója / Szentágothai János = 29. évf.1979. p. 201 2503. Einstein hatása korunk fizikájára / Nagy Károly = 29. évf.1979. p. 202 2504. Tér és id / Marx György = 29. évf.1979. p. 208 2505. A teljesség igézete / Károlyházy Frigyes = 29. évf.1979. p. 214 2506. Einstein és a fizikusok felel ssége / Kovács István = 29. évf.1979. p. 216 2507. Fekete lyukak / Perjés Zoltán = 29. évf.1979. p. 219 2508. Találkozásom Albert Einsteinnel / Korodi Albert = 29. évf.1979. p. 225 2509. Einstein levele Magyarországra / Kelen Jolán = 29. évf.1979. p. 227 2510. Einstein Prágában / Bi_ak J. = 29. évf.1979. p. 228 2511. Einstein emlékkiállítás / Végh Ferenc = 29. évf.1979. p. 232 2512. Részlet a IV. gimnáziumi fizikatankönyv pályázatából / Tóth Eszter = 29. évf.1979. p.

234 2513. Gábor Dénes, 1900-1979 / (Valkó Iván Péter, ifj. Gazda István) = 29. évf.1979. p. 241 2514. A hologram, mint redundáns információtároló / Kiss Gábor, Varga Péter, Zakar Csaba =

29. évf.1979. p. 243 2515. Holografikus kivonás integrált áramkörök fotomaszkjainak ellen rzésére / Bencze

György, Hámori András = 29. évf.1979. p. 248 2516. A kozmikus háttérsugárzás anizotrópiája / Fejes István = 29. évf.1979. p. 253 2517. A félvezet detektorok mai helyzete és a fejl dés távlatai / Kalinka Gábor = 29. évf.1979.

p. 265 2518. Dialógus a fekete lyukakról / Misner, Wheeler, Thorne = 29. évf.1979. p. 268 2519. Mutasd meg a fizikakönyvedet, megmondom hol jártál! / Ujj János = 29. évf.1979. p. 269 2520. Modellkísérlet a rugalmas megnyúlás er törvényének szemléltetéséhez / Szijártó József =

29. évf.1979. p. 270 2521. ATOMKI díjak = 29. évf.1979. p. 273 2522. HCCG-2: A II. magyar kristálynövesztési konferencia = 29. évf.1979. p. 273 2523. A biofizika alapjai (D. S.) / Tarján Imre = 29. évf.1979. p. 274 2524. A fekete es (M. Gy.) / Muszadzsi Busze = 29. évf.1979. p. 275 2525. A fizika kultúrtörténete (M. Gy.) / Simonyi Károly = 29. évf.1979. p. 275 2526. Adatok és vélemények a pályakezd fizikusok helyzetér l / Patkós András = 29.

évf.1979. p. 277 2527. Az általános iskolai fizikatanítás fejl désér l és jelenlegi helyzetér l / Zátonyi Sándor =

29. évf.1979. p. 281 2528. Visszapillantás az általános iskolai fizika- szaktárgyi vetélked kre

/ Vidó Imre = 29. évf.1979. p. 287

2529. Néhány gondolat az általános iskolában 1978- tól tanított fizika bemutatására / Halász Tibor = 29. évf.1979. p. 300

2530. Eredményeink a természetismeret kísérleti oktatásában / Bánhalmi József = 29. évf.1979. p. 303

2531. A negyedik osztályos kísérletr l / Szombathy Miklós = 29. évf.1979. p. 305 2532. Általános Iskolai Fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 29. évf.1979. p.

306 2533. Fizika az egri Tanárképz F iskolán / Patkó György = 29. évf.1979. p. 308 2534. Általános iskolai szakcsoport / Csákány Antalné = 29. évf.1979. p. 308 2535. Fizika a nyíregyházi Tanárképz F iskolán / Bánhalmi József = 29. évf.1979. p. 310 2536. Fizika a pécsi Tanárképz F iskolán / Litz József = 29. évf.1979. p. 312

Page 67: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

67

2537. Fizika a szegedi Tanárképz F iskolán / Kövesdi Pál = 29. évf.1979. p. 313 2538. Hatodikosokat tanítottam / Wagner Éva = 29. évf.1979. p. 318 2539. Zemplén Gy z verseny

= 29. évf.1979. p. 318

2540. A tudománytörténet szerepe a tanításban / Demeter Katalin = 29. évf.1979. p. 320 2541. Fizikaoktatás m szaki f iskolákon / Fáy Árpád = 29. évf.1979. p. 320 2542. Zemplén Gy z a tudós és tanár (1879-1916) / Balogh László, Grédics Gyula, Kovács

László = 29. évf.1979. p. 321 2543. Zemplén Gy z vizsgálatai a lökéshullámok természetér l / Abonyi Iván = 29. évf.1979.

p. 326 2544. A fizikai oktatás reformjáról / Zemplén Gy z

= 29. évf.1979. p. 337

2545. Zemplén- centenárium1979 / Sas Elemér, Holics László = 29. évf.1979. p. 345 2546. A Doppler- effektus és a csillagászat / Tihanyi László = 29. évf.1979. p. 348 2547. Newton II. törvénye kísérleti igazolása / Dede Miklós, Isza Sándor = 29. évf.1979. p. 351 2548. Eötvös Társulat közgy lései

= 29. évf.1979. p. 352 2549. OM kitüntetés = 29. évf.1979. p. 358 2550. Eötvös Társulat díjai = 29. évf.1979. p. 359 2551. Nemesíthet alumínium- ötvözetek / Beke Dezs

= 29. évf.1979. p. 360 2552. Indul az új országos tanterv - / Polinszky Károly = 29. évf.1979. p. 361 2553. Fejl dési irányok a kísérleti magfizikában / Koltay Ede = 29. évf.1979. p. 364 2554. Energetikai er források és a termonukleáris fúzió / Rabinovics M. Sz. = 29. évf.1979. p.

375 2555. Neumann János újabb levelei Ortvay Rudolfhoz / Szentiványi Tibor = 29. évf.1979. p.

380 2556. Új út az általános relativitáselmélet bevezetésére / Csoma Zsigmond = 29. évf.1979. p.

390 2557. Apáczai Csere János díjak = 29. évf.1979. p. 393 2558. Hogyan tanítsuk a fizikát és annak matematikai hátterét tizenéveseknek? / Zeldovics Ja.

B. = 29. évf.1979. p. 396 2559. Dubnai Intézeti díjak = 29. évf.1979. p. 396 2560. "A fény, mint energiahordozó" tanításáról / Csek Árpád

= 29. évf.1979. p. 397 2561. Rácsblendés Schlieren- készülék / Medgyes Béla = 29. évf.1979. p. 401 2562. A Three Mile Islandi atomer m ben bekövetkezett üzemzavar / Lendvai Ottó = 29.

évf.1979. p. 404 2563. "Kett skristályosodás" a Naprendszerben / Bérczi Szaniszló = 29. évf.1979. p. 412 2564. Az elektronspin tanításáról / Csek Árpád

= 29. évf.1979. p. 417 2565. Van- e szükség szakosított fizikai- matematikai iskolákra? / Bogacsev A. F. = 29.

évf.1979. p. 419 2566. Mikola-díj = 29. évf.1979. p. 420 2567. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 29. évf.1979. p. 420 2568. OM kitüntetés = 29. évf.1979. p. 424 2569. Finn tanárok Magyarországon / Sarkadi Ildikó = 29. évf.1979. p. 425 2570. A Fizikai Szemle történetéb l / Gazda István = 29. évf.1979. p. 427 2571. Nyári iskolák = 29. évf.1979. p. 432 2572. Sugárvédelmi továbbképz tanfolyamok = 29. évf.1979. p. 432 2573. Fémfizika (V. K.) / Guy A. G. = 29. évf.1979. p. 437 2574. A fizikai diákolimpiák / Kunfalvi Rezs = 29. évf.1979. p. 437 2575. Száz éve halt meg James Clerk Maxwell / Károlyházy Frigyes = 29. évf.1979. p. 443 2576. Értekezés az elektromosságról és a mágnességr l / Maxwell J. C. = 29. évf.1979. p. 445 2577. Negyven éve kezd dött / Marx György = 29. évf.1979. p. 451 2578. Azonnali gyorsneutron- emisszió uránból lassú neutronok hatására / Szilárd Leó, Zinn W.

H. = 29. évf.1979. p. 456 2579. Mit írtak a magyar napilapok Einsteinr l az 1923-43 közötti években? / Kunfalvi Rezs

= 29. évf.1979. p. 458

2580. Az Einstein-Russel-nyilatkozatról. / Burhop E. H. S. = 29. évf.1979. p. 464 2581. Nyilatkozat a nukleáris fegyverekr l / Burhop E. H. S. = 29. évf.1979. p. 466 2582. Különleges feladataink a hazai energetika területén / Lévai András = 29. évf.1979. p. 467 2583. Öveges József, 1895-1979 + publikációs jegyzéke / (Ádám György) = 29. évf.1979. p.

474 2584. 30 éves a szovjet-magyar együttm ködési szerz dés

= 29. évf.1979. p. 476 2585. Szilárdtestkutatás újabb eredményei = 29. évf.1979. p. 476 2586. Jöv id ben (Cs. A.) / Marx György = 29. évf.1979. p. 479 2587. Molekulák (K. L.) / Nyilasi János = 29. évf.1979. p. 479

Page 68: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

68

30. évfolyam 1980. év

2588. A szovjet- magyar 750 kV- os összeköttetés / Wierdl Károly = 30. évf.1980. p. 1 2589. A magyar villamosenergia- rendszer központi folyamatirányítási rendszere / Kiss László

= 30. évf.1980. p. 9 2590. Az atomenergetikában elért eredmények a Szovjetunióban / Szinyov Ny. M., Kulov E. V.

= 30. évf.1980. p. 17 2591. Atomenergia kutatások a KFKI- ban / Szatmáry Zoltán = 30. évf.1980. p. 22 2592. A Szovjetunióban folyó termonukleáris kutatások fejl dése / Vasziljev A. A. = 30.

évf.1980. p. 25 2593. Termonukleáris reaktorokkal kapcsolatos kutatások Debrecenben / Csikai Gyula = 30.

évf.1980. p. 29 2594. Atomenergia és környezetvédelem / Petrjanov I. V. = 30. évf.1980. p. 32 2595. A nukleáris környezetvédelem problémái hazánkban / Berényi Dénes = 30. évf.1980. p.

34 2596. Zemplén Gy z emlékülés / Nagy Mihály = 30. évf.1980. p. 36 2597. Egy felfedezés története / Dévényi Tibor = 30. évf.1980. p. 37 2598. Földönkívüli intelligens lények megjelenésének és kifejl désének lehet ségei / Wolczek

O. = 30. évf.1980. p. 41 2599. Kísérleti kvarkfizika / Nagy Elemér = 30. évf.1980. p. 45 2600. Egyének és csoportok tudományos tevékenységének idézetelemzési értékelése / Folly

Gábor, Ruff Imre = 30. évf.1980. p. 56 2601. Einstein és kora / Havas Péter = 30. évf.1980. p. 66 2602. Sztereo fényképezés / Mattila J. O. = 30. évf.1980. p. 70 2603. Szalay Sándor 70 = 30. évf.1980. p. 72 2604. Az Eötvös Társulat vándorgy lései

= 30. évf.1980. p. 74 2605. Eötvös Társulat érme = 30. évf.1980. p. 76 2606. Kitüntetések = 30. évf.1980. p. 76 2607. Mikola-díj = 30. évf.1980. p. 76 2608. EAI- CERN közös fizikai iskola / P. J. = 30. évf.1980. p. 80 2609. Eötvös-verseny = 30. évf.1980. p. 80 2610. Mekkora egy elektron? / Gnädig Péter = 30. évf.1980. p. 81 2611. Magfolyamatok a természetben / Zuk W. = 30. évf.1980. p. 91 2612. Az elektrokémiai nyommaratási technika alkalmazása a neutrondozimetriában / Dajkó

Gábor = 30. évf.1980. p. 96 2613. Bernhardt Schmidt (1879-1935) / Szimán Oszkár = 30. évf.1980. p. 100 2614. Rezgések és hullámok I / Kovács István, Sas Elemér, Brájer László, Skrapits Lajos,

Gyarmati Csaba, Poór István, Radnai Gyula, F zy István

= 30. évf.1980. p. 104 2615. Disztribúciós anyagvizsgálati szeminárium Csepelen / Takács Sándor = 30. évf.1980. p.

112 2616. Fizikus napok Debrecenben = 30. évf.1980. p. 113 2617. Tanácskozás Debrecenben a gyorsítók népgazdasági alkalmazásáról = 30. évf.1980. p.

113 2618. Eötvös Társulat díjai = 30. évf.1980. p. 115 2619. 20 éves a KöMaL Fizika rovata = 30. évf.1980. p. 115 2620. KöMaL pontverseny = 30. évf.1980. p. 115 2621. ATOMKI Közlemények jubileumi száma = 30. évf.1980. p. 116 2622. Fizika '78 (V. T.) = 30. évf.1980. p. 117 2623. Modellek a természettudományban / Ebison M. = 30. évf.1980. p. 118 2624. Különböz utak

/ Varga Tamás = 30. évf.1980. p. 119 2625. Hogyan építsük újjá a középiskolák fizikaszertárait? / Szalay Sándor = 30. évf.1980. p.

120 2626. Elgondolások újabb atomenergia- rendszerekre vonatkozólag / Harms A. A. = 30.

évf.1980. p. 121 2627. A természetben el forduló szupernehéz elemek

/ Fljorov G. N., Tyer-Akopjan G. M. = 30. évf.1980. p. 129

2628. A felszín alatti vizek környezetvédelmi problémái Magyarországon / Alföldi László = 30. évf.1980. p. 135

2629. Rezgések és hullámok II / Kovács István, Sas Elemér, Brájer László, Skrapits Lajos, Gyarmati Csaba, Poór István, Radnai Gyula, F zy István

= 30. évf.1980. p. 149 2630. A nehézségi gyorsulás mérése elektromos stopperrel / Balogh Illés, Kovács László = 30.

évf.1980. p. 151 2631. Az anyagszerkezet tanítása elemi szinten / Staszel M. = 30. évf.1980. p. 152

Page 69: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

69

2632. ATOMKI díjak = 30. évf.1980. p. 153 2633. Physikaufgaben aus Ungarn mit Aufgaben aus Olympiaden und Wettbewerben (N. L.) /

Vermes N. = 30. évf.1980. p. 155 2634. Szilárdtestkutatás újabb eredményei (5-6) Szilárdtestfelület vizsgálatok új módszerei I_

II. (B. D., K. L.) = 30. évf.1980. p. 156 2635. Ecset és lézer - / Marx György = 30. évf.1980. p. 157 2636. A csillagok élete (L. A.) / Barcza Szabolcs = 30. évf.1980. p. 157 2637. Egy kutató középiskolai tanár Kassán a múlt század végén (Mach E. 1838-1916) / Patkós

András = 30. évf.1980. p. 159 2638. A részleges napfogyatkozás fogalmának eredete és az alkohol egyéb csillagászati

vonatkozásai / Hédervári Péter = 30. évf.1980. p. 160 2639. IBR-2 periodikus m ködés impulzusreaktor neutronos kutatásokhoz

/ Ananjev V. D. = 30. évf.1980. p. 161

2640. A b vös kocka / Kaufmann Zoltán = 30. évf.1980. p. 176 2641. Hasadóanyag tenyésztése gyorsítókkal / Juhász László = 30. évf.1980. p. 179 2642. Iskolai kvantumfizika / Loria A., Malagodi C., Michellini M. = 30. évf.1980. p. 185 2643. Rezgések és hullámok III / Kovács István, Sas Elemér, Brájer László, Skrapits Lajos,

Gyarmati Csaba, Poór István, Radnai Gyula, F zy István

= 30. évf.1980. p. 188 2644. Rezgések és hullámok IV / Kovács István, Sas Elemér, Brájer László, Skrapits Lajos,

Gyarmati Csaba, Poór István, Radnai Gyula, F zy István

= 30. évf.1980. p. 190 2645. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia = 30. évf.1980. p. 194 2646. A neutronbombáról még egyszer / Makra Zsigmond = 30. évf.1980. p. 195 2647. Beszélgetés - / Feynman R. P. = 30. évf.1980. p. 196 2648. Szaljut- 6 tudományos rállomás és repülésének irányítása = 30. évf.1980. p. 201 2649. Föld és ég / Marx György = 30. évf.1980. p. 201 2650. Szojuz rhajó

= 30. évf.1980. p. 211 2651. Progressz teherszállító rhajó

= 30. évf.1980. p. 215 2652. Szaljut- 6 tudományos rállomás és repülésének irányítása

= 30. évf.1980. p. 216 2653. Kozmodrom = 30. évf.1980. p. 220 2654. Amorf félvezet k

/ Kósa- Somogyi István = 30. évf.1980. p. 222 2655. Rezgések és hullámok V / Kovács István, Sas Elemér, Brájer László, Skrapits Lajos,

Gyarmati Csaba, Poór István, Radnai Gyula, F zy István

= 30. évf.1980. p. 230 2656. Rezgések és hullámok VI / Kovács István, Sas Elemér, Brájer László, Skrapits Lajos,

Gyarmati Csaba, Poór István, Radnai Gyula, F zy István

= 30. évf.1980. p. 235 2657. A világgyorsító : Extrém nagy energiák felé / Kiss Dezs = 30. évf.1980. p. 241 2658. A pulzárok- a hadronanyag kutatásának kozmikus laboratóriumai / Pines D. = 30.

évf.1980. p. 247 2659. Matematikai modellezés és számítástechnikai realizációk / Kátai Imre = 30. évf.1980. p.

256 2660. Rezgések és hullámok VII / Kovács István, Sas Elemér, Brájer László, Skrapits Lajos,

Gyarmati Csaba, Poór István, Radnai Gyula, F zy István

= 30. évf.1980. p. 258 2661. Diffúziós ködkamra ionlecsapatással / Jeges Károly = 30. évf.1980. p. 266 2662. A Magyar Tudományos Akadémia közgy lései

= 30. évf.1980. p. 272 2663. Sugárvédelmi továbbképz tanfolyamok = 30. évf.1980. p. 275 2664. Szakért i Tanácskozás a Neutronforrásokról Debrecenben / D. Z. = 30. évf.1980. p. 275 2665. Dubnai Intézeti díjak = 30. évf.1980. p. 276 2666. "Fizika, Fémtan, Technológiai fejlesztés II." szeminárium / B. D. = 30. évf.1980. p. 276 2667. ESCA Szeminárium Debrecenben / K. I. = 30. évf.1980. p. 276 2668. Fizika könyvek általános iskolai tanulók számára (K. R.) = 30. évf.1980. p. 277 2669. Tudománytörténeti ABC -k (K. R.) = 30. évf.1980. p. 277 2670. Mi az id (N. I.) / Balázs Béla, Fényes Imre, Géczy Barnabás, Horváth József = 30.

évf.1980. p. 278 2671. Elméleti fizika VI. Hidrodinamika (Abonyi Iván) / Landau L. D., Lifsic E. M. = 30.

évf.1980. p. 278 2672. Gondolatok a fizikusképzés kapcsán / Batta Gyula = 30. évf.1980. p. 279 2673. 25 év fizika a CERN- ben I / Hove van L., Jacob M. = 30. évf.1980. p. 281 2674. Leptonfizika / Pócsik György = 30. évf.1980. p. 294 2675. Van- e neutrínónak tömege? / Kiss Dezs = 30. évf.1980. p. 299 2676. Az általános iskolai tanulók atomenergiával kapcsolatos ismeretei és attitüdjei / Havas

Péter = 30. évf.1980. p. 301 2677. Rezgések és hullámok VIII / Kovács István, Sas Elemér, Brájer László, Skrapits Lajos,

Gyarmati Csaba, Poór István, Radnai Gyula, F zy István

= 30. évf.1980. p. 311

Page 70: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

70

2678. Vektorszámítás I. Vektor és tenzoralgebra (L. R.) / Jánossy Lajos, Tasnádi Péter = 30.

évf.1980. p. 320 2679. Magkémia (K. Z.) / Kiss István, Vértes Attila = 30. évf.1980. p. 320 2680. Az atomenergia szerepe a villamosenergia- termelésben / Horváth Gábor, Maróthy

László, Tallósy János = 30. évf.1980. p. 321 2681. 25 év fizika a CERN- ben II / Hove van L., Jacob M. = 30. évf.1980. p. 332 2682. Kutatás és a gyakorlat / Kovácsné Csetényi Erzsébet, Kürthyné Komlósi Judit,

Csurbakova Tatjána = 30. évf.1980. p. 345 2683. A hazai kutatási er feszítés a fizikai tudományokban / Braun Tibor, Bujdosó Ern

= 30.

évf.1980. p. 352 2684. Félvezet sugárdetektor "csak egy" tranzisztorral / Bíró Tibor = 30. évf.1980. p. 359 2685. A matematika és fizika tanítás problémái a m szaki f iskolákon / Nagy Róbertné = 30.

évf.1980. p. 360 2686. Szilárdtestfizika (M. S.) / Kreher K. = 30. évf.1980. p. 360 2687. Elektronspektroszkópia / Berényi Dénes = 30. évf.1980. p. 376 2688. Kérdezd a természetet! / Thomsen Paul = 30. évf.1980. p. 383 2689. Svéd f iskolai hallgatók 1979. évi fizika versenyének feladatai = 30. évf.1980. p. 396 2690. Magfizikus Találkozó = 30. évf.1980. p. 399 2691. srobbanás vagy vákumfluktuáció? / Zeldovich Jakov B. = 30. évf.1980. p. 401 2692. A Naprendszer keletkezése / Alfvén H. = 30. évf.1980. p. 407 2693. Lézer- plazma dinamikai viselkedése gázokban / Földes István = 30. évf.1980. p. 414 2694. A különböz villamosenergia termelési módszerek kockázatának összehasonlítási

elemzése / P. I. = 30. évf.1980. p. 419 2695. 25 év fizika a CERN- ben III / Hove van L., Jacob M. = 30. évf.1980. p. 420 2696. "...a m ködésben van nyugalom..." / Tuska Ágnes = 30. évf.1980. p. 430 2697. 1980 (Kovács István) + publikációs jegyzék / Groma Géza, 1925 = 30. évf.1980. p. 434 2698. Hozzászólás Folly Gábor és Ruff Imre cikkéhez / Kiss Dezs

= 30. évf.1980. p. 436 2699. Az atomtudomány és a technika id szer problémái (K. D.) / Petroszjanc A. M. = 30.

évf.1980. p. 436 2700. Nemzetközi Fizikai Verseny Finnországban / Nagy János = 30. évf.1980. p. 436 2701. A neutrínófizika 50 éve / Pontecorvo Bruno = 30. évf.1980. p. 443 2702. Pontecorvo Bruno, az ELTE tiszteletbeli díszdoktora (J. L.) = 30. évf.1980. p. 454 2703. A kísérleti neutrínófizika hajnala / Reines F. = 30. évf.1980. p. 455 2704. Egy új neutrínódetektor születik / Kiss Dezs = 30. évf.1980. p. 462 2705. A neutrínó nyugalmi tömege / Csernyin A. D. = 30. évf.1980. p. 467 2706. Morvay Ferenc / (Medveczky László) = 30. évf.1980. p. 474

31. évfolyam 1981. év

2707. Szupravezet mágneses spektrométer a magszerkezetkutatásban / Árvay Zoltán = 31. évf.1981. p. 1

2708. Tudománymetria a fizikában a sugárvédelem problematikájának tükrében / Bujdosó Ern , Braun Tibor = 31. évf.1981. p. 7

2709. Csak egy kultúránk van I / Gazda István = 31. évf.1981. p. 15 2710. Az elektromágneses tér alaptörvényei / Nagy Károly = 31. évf.1981. p. 19 2711. Optikai "fekete doboz" / Bagoly Zsolt, Kovács László = 31. évf.1981. p. 27 2712. Elektromosan töltött részecske mozgása mágneses és nehézségi er térben / Légrádi Imre

= 31. évf.1981. p. 28 2713. Az Eötvös- effektus kimutatása sajátkészítés eszközzel

/ Cseh Géza = 31. évf.1981. p. 31

2714. A PILLE története / Deme Sándor = 31. évf.1981. p. 32 2715. A Fizikai Szemlér l új évtized küszöbén - / Szerkeszt bizottság

= 31. évf.1981. p. 38 2716. SiO2 System for Mercury and HeNe Laserspectral Lines (Sz. Zs.) / Ellipsometric Tables

of the Si = 31. évf.1981. p. 38 2717. Néhány gondolat a fizika tanításáról egy leend fizikus szemével / Gombos Gábor = 31.

évf.1981. p. 40 2718. Paritássért folyamatok atomokban / Barkov L. M. = 31. évf.1981. p. 41 2719. A szénelgázosítás és széncseppfolyósítás újabb útjai / Süt József

= 31. évf.1981. p. 48 2720. Kisenergiájú nehézion- reakciók / Cseh József = 31. évf.1981. p. 58 2721. Csak egy kultúránk van II / Gazda István = 31. évf.1981. p. 63 2722. Helyzetfelmérés és értékelés a fizika tanításában / Haber-Schaim U. = 31. évf.1981. p. 68 2723. Eötvös-verseny = 31. évf.1981. p. 72 2724. KöMaL pontverseny = 31. évf.1981. p. 73

Page 71: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

71

2725. Mechanika (Dede Miklós, Isza Sándor) / Budó Ágoston = 31. évf.1981. p. 76 2726. Véletlen vagy szabály / László Antal = 31. évf.1981. p. 77 2727. MTESZ története (P. L.) = 31. évf.1981. p. 77 2728. A zenei hallás pszichoakusztikája / Tarnóczy Tamás = 31. évf.1981. p. 86 2729. Csak egy kultúránk van III / Gazda István = 31. évf.1981. p. 104 2730. Relativitáselmélet középiskolásoknak / Radnóti Katalin = 31. évf.1981. p. 110 2731. Mikola-díj = 31. évf.1981. p. 115 2732. Beszélgetések a világok sokaságáról. Sci- fi a 17. századból? (Szimán Oszkár) /

Fontenelle L. = 31. évf.1981. p. 116 2733. A fizika eredete (Berényi Dénes) / Fényes Imre = 31. évf.1981. p. 117 2734. Molekularezgések (Bába Ágoston) / Gribov L. A., Jeljasevics M. A., Sztyepanov B. J.,

Volkenstein M. V. = 31. évf.1981. p. 117 2735. Elméleti fizika IV. Relativisztikus kvantumelmélet (Kruppa András) / Landau L. D.,

Lifsic E. M. = 31. évf.1981. p. 117 2736. Egy kísérleti fizikus élettapasztalataiból / Lederman L. = 31. évf.1981. p. 118 2737. Hazai kutatóintézetekben kifejlesztett új fizikai mérési módszerek és mér eszközök

(Szentirmay Zsolt) = 31. évf.1981. p. 118 2738. A változócsillagok asztrofizikai jelent sége / Szeidl Béla = 31. évf.1981. p. 121 2739. Detre László (1906-1974)közleményeinek jegyzéke = 31. évf.1981. p. 128 2740. Marie Curie és kortársai / Hevesy György = 31. évf.1981. p. 131 2741. Hevesy György (1885-1966) / Kunfalvi Rezs

= 31. évf.1981. p. 137 2742. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 31. évf.1981. p. 151 2743. Mikola-díj = 31. évf.1981. p. 155 2744. Az atomszerkezet tanítása: Rutherford szórási kísérlete / Váradi Magdolna = 31.

évf.1981. p. 156 2745. Hat évtized a fizikai kutatások szolgálatában: Bay Zoltán munkássága + publikációs

jegyzéke / Vajda Pál = 31. évf.1981. p. 161 2746. Bay Zoltán Boyden díja (Bartha Lajos) = 31. évf.1981. p. 172 2747. LASSO : Extrém pontosságú id szinkronizációs kísérletek lézertükrös m holddal

/ Kardos István = 31. évf.1981. p. 176

2748. Egy versenyfeladat margójára / Bérces György, F zy István, Juhász András, Tasnádi Péter = 31. évf.1981. p. 180

2749. Ionok mozgása a leveg ben / Jeges Károly = 31. évf.1981. p. 185 2750. Kvantummechanika (Tamásiné Lentei Ilona) / Nagy Károly = 31. évf.1981. p. 191 2751. Az informatika tárgya, módszerei és alkalmazási területei (B. E.) = 31. évf.1981. p. 192 2752. II. (Mórik Gyula) / Fizikai kézikönyv m szakiaknak I =

31. évf.1981. p. 192 2753. Értelmes kategóriae a fizikai szubsztancia? / Rádi Péter = 31. évf.1981. p. 193 2754. 10000 mikroszámítógép a francia középiskoláknak / Hebenstreit J. = 31. évf.1981. p. 196 2755. Morzsák a fizikában is? / Fairbrother R. W. = 31. évf.1981. p. 200 2756. Morzsák a morzsákról / Tóth Eszter = 31. évf.1981. p. 200 2757. Negyedszázados a dubnai EAI / Kiss Dezs

= 31. évf.1981. p. 201 2758. Új izotópok kutatása az ATOMKI EAI együttm ködésében / Fényes Tibor = 31.

évf.1981. p. 202 2759. Magyar fizikusok kutatásai a dubnai EAI- ben a nagyenergiájú magfizika területén / Er

János = 31. évf.1981. p. 206 2760. Szeparálható kölcsönhatások a magfizikában / Révai János = 31. évf.1981. p. 212 2761. Pionkémiai kutatások a dubnai szinkrociklotronnál / Horváth Dezs

= 31. évf.1981. p. 223

2762. A RISZK- spektrométer kísérlet / Pintér György = 31. évf.1981. p. 235 2763. Ion atom ütközésének vizsgálata napjaink fizikájában / Berényi Dénes = 31. évf.1981. p.

241 2764. Az éghajlatváltozások modellezése és az id járás hosszútávú el rejelzésének problémája /

Marcsuk G. I. = 31. évf.1981. p. 253 2765. Fizika Szemle nívódíjai = 31. évf.1981. p. 257 2766. A b vös kockát a kockaforgatók tekergetni tudják, a kocka mesterei pedig rendbe rakni /

Hofstädter D. R. = 31. évf.1981. p. 258 2767. A világ legkisebb óriásai / Valkó Iván Péter = 31. évf.1981. p. 275 2768. Csillagászati évkönyv = 31. évf.1981. p. 280 2769. Svéd versenypéldák, 1981 / Staszel M. = 31. évf.1981. p. 280 2770. Bay Zoltán 80 / Tarján Imre = 31. évf.1981. p. 281 2771. Mennyire állandó a fény sebessége? / Bay Zoltán = 31. évf.1981. p. 282 2772. A neutrínó fénye és hangja az óceánban (a DUMAND- terv) / Kiss Dezs = 31.

évf.1981. p. 292

Page 72: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

72

2773. Energia és jöv

/ Egyed László = 31. évf.1981. p. 297

2774. Dagálysúrlódás a Föld- Hold rendszerben / Bodri Bertalan = 31. évf.1981. p. 303 2775. Középiskolások atomenergiával, atomer m vel kapcsolatos attitüdjei / Havas Péter = 31.

évf.1981. p. 306 2776. Napenergetika- divat vagy szükségszer ség

/ Borodin A. = 31. évf.1981. p. 318

2777. Általános Iskolai Fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 31. évf.1981. p. 318

2778. Elméleti elektrotechnika (Diósi Zoltán) / Fodor György = 31. évf.1981. p. 320 2779. Atomfizikai alapismeretek (Berényi Dénes) / Koch Ferenc = 31. évf.1981. p. 320 2780. A Szovjetunió energiaellátása / Alexandrov A. = 31. évf.1981. p. 321 2781. Kármán Tódor pályakezdése / Végh Ferenc = 31. évf.1981. p. 341 2782. Biofizikai Társaság vándorgy lései = 31. évf.1981. p. 346 2783. Modellalkotás a természettudományi nevelésben / Marx György, Tóth Eszter = 31.

évf.1981. p. 349 2784. A kreatív gondolkodás tanítása a fizikában / Bialkowski G. = 31. évf.1981. p. 355 2785. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 31. évf.1981. p. 358 2786. ATOMKI díjak = 31. évf.1981. p. 360 2787. Dubnai Intézeti díjak = 31. évf.1981. p. 360 2788. Érzékenységi centrumok szerepe a fotográfiai magasérzékenység kialakulásánál / Evva

Ferenc = 31. évf.1981. p. 361 2789. Boltzmann (1844-1906) és kora / Sexl R. U. = 31. évf.1981. p. 372 2790. A statisztikus mechanikáról / Boltzmann L. = 31. évf.1981. p. 375 2791. A négyszögletes kerék els feladatáról / Makra Zsigmond = 31. évf.1981. p. 382 2792. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 31. évf.1981. p. 383 2793. A kvantumfizika bevezetése / Ogborn John = 31. évf.1981. p. 388 2794. Néhány gondolat az alapkutatásról / Abragam A. = 31. évf.1981. p. 397 2795. A b vös kocka és a csoportelmélet / Halberstadt E. = 31. évf.1981. p. 401 2796. Csillagászat a Kiegyezés korában / Vargha Domokosné = 31. évf.1981. p. 410 2797. Gothard Jen , az észlel csillagász / Bartha Lajos = 31. évf.1981. p. 414 2798. Ernst Jen , 1895-1981 (+ publikációs jegyzék / Keszthelyi Lajos, Tigyi József) = 31.

évf.1981. p. 428 2799. A természetismerettel kapcsolatos élményeim / Káldi Éva = 31. évf.1981. p. 435 2800. Természetismereti ankét, Pécs, 1981 / Kuti István = 31. évf.1981. p. 436 2801. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia = 31. évf.1981. p. 438 2802. Magmolekulák / Apagyi Barnabás = 31. évf.1981. p. 441 2803. A LEP katekizmus / Postásy Csaba = 31. évf.1981. p. 450 2804. Beszélgetés (Egyed László) / Balázs Nándor = 31. évf.1981. p. 452 2805. Természettudományos nevelés a távlatokban / = 31. évf.1981. p. 463 2806. Atommodellek, tankönyvmodellek / Havas Péter = 31. évf.1981. p. 466 2807. Tittel Pál emlékezete / Vargha Domokosné = 31. évf.1981. p. 467 2808. Eötvös Társulat díjai = 31. évf.1981. p. 470 2809. Mikola ünnepség Sopronban / Nagy Márton = 31. évf.1981. p. 472 2810. Egy régi kor kozmológiájának emlékei: a magyar korona / Beöthy M., Fehér A.,

Ferenczné Árkos I., Ferencz Cs = 31. évf.1981. p. 473

32. évfolyam 1982. év

2811. Üdvözlés a magfizika és a magenergia iskolai tanítása nemzetközi konferencián / Rátkai Ferenc = 32. évf.1982. p. 1

2812. Hirosima üdvözlete / Shizimu Sakae = 32. évf.1982. p. 2 2813. A nukleáris energia szerepe ma és a jöv ben / Laue H. J. = 32. évf.1982. p. 9 2814. Three Mile Island (az üzemzavar amerikai közvéleményre gyakorolt hatása) / McDermott

J. J. = 32. évf.1982. p. 15 2815. Hogyan fogadja a lakosság az atomenergiát? / Niehaus F., Swaton E. = 32. évf.1982. p.

19 2816. A plazma és a szabályozott termonukleáris reakció / Kapica Pjotr = 32. évf.1982. p. 25 2817. Kapica Pjotr L. IUPAP fizikatanári érme = 32. évf.1982. p. 25 2818. Nukleáris történelmünk / Marx György = 32. évf.1982. p. 31 2819. A fizika mindenütt / Berényi Dénes = 32. évf.1982. p. 37 2820. Hogyan tanítsuk az alapvet

tudnivalókra az atomreaktorok ellenz it és pártolóit - / Rogers Eric M. = 32. évf.1982. p. 37

2821. El adáshiba : el adástempó

/ Máté Zoltán = 32. évf.1982. p. 40 2822. Megnyitó beszéd a GIREP Konferencián / Pál Lénárd = 32. évf.1982. p. 41

Page 73: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

73

2823. Hirosimai levél - / Takeshi Iraki = 32. évf.1982. p. 44 2824. Energia biomasszából / Láng István = 32. évf.1982. p. 45 2825. Meditációk az energia tanításáról / Ogborn John = 32. évf.1982. p. 48 2826. Az atomenergia kérdéskörének tanítása / Lauterbach R., Mikelskis H. = 32. évf.1982. p.

56 2827. Magfizika- oktatás minden fiatal számára / Thomsen Paul = 32. évf.1982. p. 67 2828. A b vös kocka univerzuma / Gajzágó Éva, Gnädig Péter, Marx György, Zámbó Viktor =

32. évf.1982. p. 73 2829. A 11. probléma megoldása (Négyszögletes kerék feladata) / Jeges Károly = 32. évf.1982.

p. 79 2830. Az energia tanítása és a társadalom = 32. évf.1982. p. 80 2831. Esszé a fotonokról és a fénynyalábokról / Hraskó Péter = 32. évf.1982. p. 81 2832. Gázatomok szóródása szilárd felületekr l / Füstöss László = 32. évf.1982. p. 91 2833. A kísérleti fizika tanításának kezdetei Sárospatakon / Katona Ferenc = 32. évf.1982. p.

103 2834. Fizika és zene: a szintetizátor / Szalay András = 32. évf.1982. p. 109 2835. Osztrák- magyar Vákuum- konferencia / Berecz István = 32. évf.1982. p. 114 2836. Nemzetközi összehasonlító vizsgálat a spektroszkópiáról / Török István = 32. évf.1982. p.

116 2837. Semleges kaonok vizsgálata Szerpuhovban / Vesztergombi György = 32. évf.1982. p. 116 2838. Sokrészecske folyamatok törvényszer ségének vizsgálata Dubnában / Jenik Lívia = 32.

évf.1982. p. 117 2839. Dubnai Intézeti díjak = 32. évf.1982. p. 117 2840. Elméleti fizika V. Statisztikus fizika I. (Pál Károly) / Landau L. D., Lifsic E. M. = 32.

évf.1982. p. 118 2841. Gamma- ray spectroscopy with particular reference to detector and computer evaluation

techniques (Török István) / Quittner P. = 32. évf.1982. p. 119 2842. Hogyan számoljunk gyorsan és jól, vagy lassan és rosszul? / Makra Zsigmond = 32.

évf.1982. p. 120 2843. Atomközelben (Kajtár Márton) / Tóth Eszter, Holics László, Marx György = 32.

évf.1982. p. 120 2844. A neutron felfedezése / Kiss Dezs

= 32. évf.1982. p. 121 2845. Atomer m vek Magyarországon / Szatmáry Zoltán = 32. évf.1982. p. 124 2846. A neutronok szerepe a hazai sugárbiológiai kutatások kezdeti szakaszában / Bozóky

László = 32. évf.1982. p. 130 2847. A neutronok világa és a kondenzált rendszerek mikrofizikája / Kroó Norbert = 32.

évf.1982. p. 132 2848. Polarizált neutronok világa / Mezei Ferenc = 32. évf.1982. p. 137 2849. Neutron- dozimetria / Pálfalvi József = 32. évf.1982. p. 142 2850. Neutronok a biológiában / Cser László = 32. évf.1982. p. 153 2851. Az ember, aki újra felfedezi a szenet / Herrisman L. = 32. évf.1982. p. 160 2852. Magyar kísérleti részecskefizikai kutatások Dubnában / Kiss Dezs = 32. évf.1982. p. 161 2853. Bródy Imre elméleti fizikai kutatásai / Siklós Tivadar = 32. évf.1982. p. 168 2854. Debrecen és a kísérleti fizika oktatásának magyarországi kezdetei / Szabó Botond = 32.

évf.1982. p. 171 2855. A Boltzmann- eloszlás alkalmazása kémiai példákra / Radnóti Katalin = 32. évf.1982. p.

178 2856. A fizika, mint általános elméleti diszciplína a szovjet középiskolákban / - Rasumovsky V.

G. = 32. évf.1982. p. 182 2857. Néhány szó a napelemekr l / Szász András = 32. évf.1982. p. 186 2858. Eötvös-verseny = 32. évf.1982. p. 189 2859. Apáczai Csere János díjak = 32. évf.1982. p. 190 2860. KöMaL pontverseny = 32. évf.1982. p. 191 2861. Nobel-díj = 32. évf.1982. p. 192 2862. Ifjúsági Fizikai Kör = 32. évf.1982. p. 192 2863. Az MTA Kristályfizikai Laboratóriuma 5 éves / Voszka Rudolf = 32. évf.1982. p. 193 2864. A Principiából és az Optikából, Levelek Richard Bentleyhez (B. D.) / Newton I. = 32.

évf.1982. p. 197 2865. A szilárdtestkutatás újabb eredményei (8): A fotográfiai rejtett kép. (M. L.) / Evva Ferenc

= 32. évf.1982. p. 198 2866. Szerkezet és reakcióképesség (Kósa Somogyi Zoltán) / Szabó Zoltán = 32. évf.1982. p.

198 2867. A BATISSZ kísérlet / Kiss Dezs = 32. évf.1982. p. 199

Page 74: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

74

2868. Röntgenmissziós analitika a koronázási jelvények eredetének megállapításánál / Bacsó

József = 32. évf.1982. p. 199 2869. Személyi számítógép / Vámos Tibor = 32. évf.1982. p. 201 2870. Nemzetközi real- time perifériarendszerek (CAMAC) / Lukács József = 32. évf.1982. p.

202 2871. Számítástechnika magánügyben / L cs Gyula

= 32. évf.1982. p. 208

2872. A számítógépek tömeges megjelenése elé / Zámori Zoltán = 32. évf.1982. p. 211 2873. ABC 80- as mikroszámítógépek / Veszprémi Anna, Bán Péter, K hegyi János, Zsakó

László = 32. évf.1982. p. 218 2874. Ebéd utáni magasságmér / Mattila J. O. = 32. évf.1982. p. 223 2875. Párkányi László, 1907-1982 / (Radnai Gyula) = 32. évf.1982. p. 223 2876. Buktatók, meglepetések a kísérletekben / Jeges Károly = 32. évf.1982. p. 226 2877. Fizikus napok Debrecenben = 32. évf.1982. p. 230 2878. Szerves kondenzált anyagok szimpóziumai / Éber Nándor, Pekler Sándor = 32. évf.1982.

p. 230 2879. Az OZMA terv / Szimán Oszkár = 32. évf.1982. p. 231 2880. Nemzetközi Tudománytörténeti Konferencia, Bukarest / Szegedi Péter = 32. évf.1982. p.

232 2881. Szuperszimmetria az atommagokban / Cseh József = 32. évf.1982. p. 234 2882. A csillagok bolygóinak kérdéséhez / Szimán Oszkár = 32. évf.1982. p. 234 2883. Töltéstárolás és töltéstovábbítás szigetel - félvezet rétegszerkezetekben (Kalinka Gábor)

/ Szép Iván, Forgács Gábor = 32. évf.1982. p. 237 2884. Energetika I. Általános kérdések, primér energiahordozók (Berényi Dénes) / Vajda

György = 32. évf.1982. p. 237 2885. "Az atom szerkezetér l" és "Hogyan m ködik az atom?" (Havas Péter) /

Konsztantyinovszkij J. = 32. évf.1982. p. 238 2886. Cromagnoni ember a civilizált társadalomban / Neifah A. A = 32. évf.1982. p. 239 2887. Hidrogénhidas anionkomplexek : A kémia legújabb eredményei, 1981, 52. kötet (Ujhelyi

Csaba) / Barcza Lajos = 32. évf.1982. p. 239 2888. Jánossy Lajos és Erwin Schrödinger levelezése / Nárayné Ziegler Mária, Király Péter =

32. évf.1982. p. 241 2889. Gravitációs lencsék / Lukács Béla = 32. évf.1982. p. 254 2890. Kollektív modellek az átmeneti magtartományban I / Dombrádi Zsolt = 32. évf.1982. p.

261 2891. Mit l függ a leveg viszkozitása? / Radnai Gyula = 32. évf.1982. p. 270 2892. A fizika és a számítástechnika / Antal János, Csákány Antal = 32. évf.1982. p. 271 2893. Számítástechnika a fizikaoktatásban I / Isza Sándor = 32. évf.1982. p. 272 2894. Sugárvédelem néhány kérdésér l - egy fordítás ürügyén / Koblinger László = 32.

évf.1982. p. 280 2895. Atommag- spektroszkópiai vizsgálatok gyorsított részecskenyalábokban / Fényes Tibor =

32. évf.1982. p. 281 2896. Kollektív modellek az átmeneti magtartományban II / Dombrádi Zsolt = 32. évf.1982. p.

296 2897. Egyszer szerkezet diffúziós ködkamra oktatási célokra / Hrehuss Gyula, Molnár Béla =

32. évf.1982. p. 299 2898. Elektronika oktatása gimnáziumban / Juhász András = 32. évf.1982. p. 301 2899. Mikola-díj = 32. évf.1982. p. 306 2900. OM kitüntetés = 32. évf.1982. p. 306 2901. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 32. évf.1982. p. 306 2902. Számítástechnika a fizikaoktatásban II / Isza Sándor = 32. évf.1982. p. 308 2903. ATOMKI középiskolás pályázat = 32. évf.1982. p. 316 2904. A nukleáris energia és a közvélemény / Tubiana M. = 32. évf.1982. p. 317 2905. Mikroelektronika és társadalom / Valkó Iván Péter = 32. évf.1982. p. 321 2906. Gyakorlati alkalmazások céljára épített nagyfeszültség gyorsító berendezések / Koltay

Ede = 32. évf.1982. p. 325 2907. "A kocka számomra természeti tárgy" - interjú (M. Gy) - / Rubik Ern

= 32. évf.1982. p. 330

2908. Boltzmann Magyarországon / Mihaltz G. A. = 32. évf.1982. p. 334 2909. Milyen pontos a Coulomb- törvény, avagy van- e a fotonnak tömege? / Benedict Mihály

= 32. évf.1982. p. 337 2910. Entrópia és információ / Sexl R. U., Pflug A., Priesching J. = 32. évf.1982. p. 342 2911. Az alkohol- víz elegyek tulajdonságairól / Bérczes György, F zy István, Juhász András,

Tasnádi Péter = 32. évf.1982. p. 351

Page 75: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

75

2912. PTK 1072 az iskolai gyakorlatban I / Boros Dezs = 32. évf.1982. p. 356 2913. Az Eötvös Társulat vándorgy lései

= 32. évf.1982. p. 358

2914. Mikroelektronika = 32. évf.1982. p. 360 2915. Acta Physica Hungarica nívódíj = 32. évf.1982. p. 360 2916. Eötvös Társulat díjai = 32. évf.1982. p. 360 2917. Hatvani István fizikaverseny = 32. évf.1982. p. 360 2918. Vegyületfélvezet k / Lendvay Ödön = 32. évf.1982. p. 361 2919. Mi a fizika? / Kuhn W. = 32. évf.1982. p. 368 2920. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 32. évf.1982. p. 371 2921. PTK 1072 az iskolai gyakorlatban II / Boros Dezs = 32. évf.1982. p. 375 2922. Országos Fizikai Verseny I- II. osztályosoknak / Takács Gyula = 32. évf.1982. p. 378 2923. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia = 32. évf.1982. p. 381 2924. Kísérletek a szilárdtestfizika köréb l (Tichy Géza) / Kovács László, Kedves Ferenc = 32.

évf.1982. p. 386 2925. Magfizikus Találkozó = 32. évf.1982. p. 386 2926. Ásványi eredet természeti er források rendszer és függvény szemlélete (Kirschner

István) / Kápolyi László = 32. évf.1982. p. 387 2927. Az új fizika tankönyvekkel szemben támasztandó követelmények / Zawadowski Alfréd =

32. évf.1982. p. 388 2928. Fizikatanításunk koncepciójáról / Berényi Dénes = 32. évf.1982. p. 391 2929. Egy bírálat entrópiája - / Marx György = 32. évf.1982. p. 392 2930. Biofizikai Társaság vándorgy lései

= 32. évf.1982. p. 396 2931. Az írástudók felel ssége - / Fodor Erika = 32. évf.1982. p. 398 2932. Javaslat a fizika- tankönyvek véleményezésére / Csikai Gyula = 32. évf.1982. p. 400 2933. Rend és energia / Marx György, Tóth Eszter = 32. évf.1982. p. 407 2934. Kísérletek a fény koherencia hosszával kapcsolatban / Jeges Károly = 32. évf.1982. p.

417 2935. Kontinuumok mechanikája I / Kovács István, Bérczes György, Brájer László, Skrapits

Lajos, Sas Elemér, Poór István, Radnai Gyula, Juhász András, Tasnádi Péter = 32. évf.1982. p. 424

2936. Ciklotron alkalmazása a mez gazdaságban / Bornemissza Györgyné = 32. évf.1982. p. 427

2937. PTK 1072 az iskolai gyakorlatban III / Boros Dezs = 32. évf.1982. p. 430 2938. 400 éves a Gergely naptár / Fercsik János = 32. évf.1982. p. 432 2939. Neutrínó '82 / Kiss Dezs = 32. évf.1982. p. 436 2940. Mágneses- és változó csillagok szeminárium / Marik Miklós = 32. évf.1982. p. 437 2941. Radiation chemistry of hydrocarbons (Mikecz Pál) / Földiák Gábor (szerk.) = 32.

évf.1982. p. 438 2942. Gondolatok a felvételi vizsgáról. Válasz Zawadowski Alfrédnak / Gy ri József

= 32. évf.1982. p. 439

2943. A tankönyvek bírálatával szemben támasztott követelményekr l / Ujházy Géza = 32. évf.1982. p. 440

2944. Sugárvédelem, sugárfélelem / Czeizel Endre = 32. évf.1982. p. 443 2945. Gyorssín : a kísérleti fizika új adatgy jt hálózata / Sebestyén Béla = 32. évf.1982. p. 446 2946. Négy epizód / M. Gy. = 32. évf.1982. p. 454 2947. Mérnökké válás - a mérnök helye és szerepe a társadalomban - / Szabó János = 32.

évf.1982. p. 455 2948. Fizika Szemle nívódíjai = 32. évf.1982. p. 458 2949. Számítástechnika a fizikaoktatásban III / Isza Sándor = 32. évf.1982. p. 459 2950. Electronic Noise (Csákány Antal) / Ambrózy A. = 32. évf.1982. p. 477 2951. Diffraction studies on no -crystalline substances (Farkasné Jahuka Mária) / Hargittai I.,

Orville W. J., Thomas D. = 32. évf.1982. p. 478 2952. A m ködésben van nyugalom / Ujj János = 32. évf.1982. p. 479 2953. Gondolatok az új gimnáziumi tantervr l / Boros Dezs

= 32. évf.1982. p. 480

33. évfolyam 1983. év

2954. A Cavendish- féle gravitációs állandó meghatározása / Miljukov V. K., Szagitov M. U. = 33. évf.1983. p. 12

2955. Máthé János / (K. F.) = 33. évf.1983. p. 24 2956. Kontinuumok mechanikája II / Kovács István, Bérczes György, Brájer László, Skrapits

Lajos, Sas Elemér, Poór István, Radnai Gyula, Juhász András, Tasnádi Péter = 33. évf.1983. p. 26

Page 76: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

76

2957. A PTK 1072 számológép felhasználása a középiskolai fizikaoktatásban / Wiedeman

László = 33. évf.1983. p. 31 2958. Kína id számítása / Ecsedy Ildikó = 33. évf.1983. p. 41 2959. Bevezetés a makromolekulák fizikájába I / Tél Tamás, Zrínyi Miklós = 33. évf.1983. p.

49 2960. Bevezetés a makromolekulák fizikájába II / Tél Tamás, Zrínyi Miklós = 33. évf.1983. p.

49 2961. Az ATOMKI ciklotronépület falainak sugárgyengítése / Szondi Egon, Fehér Sándor,

Zsolnay Éva = 33. évf.1983. p. 64 2962. Kontinuumok mechanikája III / Kovács István, Bérczes György, Brájer László, Skrapits

Lajos, Sas Elemér, Poór István, Radnai Gyula, Juhász András, Tasnádi Péter = 33. évf.1983. p. 78

2963. Kármán Tódor I / Palló Gábor = 33. évf.1983. p. 81 2964. A Minta / Kármán Tódor = 33. évf.1983. p. 84 2965. M szaki kockázatok többdimenziós modelljei / Pop- Jodanov J. = 33. évf.1983. p. 86 2966. Bernoulli Dániel 200 éve halt meg / Kunfalvi Rezs

= 33. évf.1983. p. 89 2967. Hídépítés és a Young-modulus = 33. évf.1983. p. 91 2968. Fizika és a légköri szennyez dés mérése = 33. évf.1983. p. 92 2969. Kontinuumok mechanikája IV / Kovács István, Bérczes György, Brájer László, Skrapits

Lajos, Sas Elemér, Poór István, Radnai Gyula, Juhász András, Tasnádi Péter = 33. évf.1983. p. 92

2970. Vázlatok a szilárdtestfizika gimnáziumi tanításhoz / Geszti Tamás = 33. évf.1983. p. 96 2971. Optikai kísérletek programozható zsebszámológépre / B. Bretz Viola = 33. évf.1983. p.

102 2972. Eötvös-verseny = 33. évf.1983. p. 108 2973. KöMaL pontverseny = 33. évf.1983. p. 109 2974. Kármán munkássága a repülésben / Steiger István = 33. évf.1983. p. 110 2975. Mikola-díj = 33. évf.1983. p. 110 2976. 125 éves a soproni Berzsenyi Dániel gimnázium / Nagy Márton = 33. évf.1983. p. 112 2977. DIMETA konferencia / Kedves Ferenc, Beke Dezs = 33. évf.1983. p. 114 2978. Mikola verseny = 33. évf.1983. p. 114 2979. Eötvös Társulat díjai = 33. évf.1983. p. 116 2980. Magfizikai iskola tanároknak, 1982 = 33. évf.1983. p. 116 2981. Káosz (Kürti Jen )

= 33. évf.1983. p. 117 2982. Publikálási szokások a csillagászatban / Barcza Szabolcs = 33. évf.1983. p. 118 2983. Tapasztalatok az I. o. gimnáziumi fizika tananyagáról / Veres Mihályné = 33. évf.1983. p.

120 2984. A neutrínó '82 konferencia megnyitója / Osztrovszky György = 33. évf.1983. p. 121 2985. A neutron elektromos dipólmomentumának vizsgálata / Lobashev V. M. = 33. évf.1983.

p. 122 2986. A Nap- neutrínók problémája / Zatsepin G. T. = 33. évf.1983. p. 126 2987. A vákuumtechnika útja a m fogásoktól az egzakt tudományig / Lafferty J. M. = 33.

évf.1983. p. 131 2988. Gondolatok a Gergely- naptárról / Barlai Katalin, Jónás Ilona = 33. évf.1983. p. 139 2989. Kármán Tódor II / Palló Gábor = 33. évf.1983. p. 145 2990. Kontinuumok mechanikája V / Kovács István, Bérczes György, Brájer László, Skrapits

Lajos, Sas Elemér, Poór István, Radnai Gyula, Juhász András, Tasnádi Péter = 33. évf.1983. p. 149

2991. Ifjúsági Fizikai Kör ankétok = 33. évf.1983. p. 151 2992. W vektor- bozon felfedezése / Kiss Dezs = 33. évf.1983. p. 152 2993. Üstökös- konferencia Budapesten / Horányi Mihály = 33. évf.1983. p. 152 2994. Számítástechnika rendszerszervez knek (Székely Géza) / Quittner Pál, Kotsis Domokos

= 33. évf.1983. p. 154 2995. Szilárdtest kutatás újabb eredményei (11) Az Al gyártás várható fejl dése (Mahunka

Imre) = 33. évf.1983. p. 154 2996. Fizika és régészet (Hertelendi Ede) / Aitken N. J. = 33. évf.1983. p. 155 2997. Bevezetés a magyar störténet kutatásainak forrásaiba III. (Lukács Béla) = 33. évf.1983.

p. 155 2998. High Energy Atom Collisions (Kádár Imre) = 33. évf.1983. p. 156 2999. Fizikai példatár középiskolásoknak, Elektrodinamika II. (Nagy Mihály) / Holics László =

33. évf.1983. p. 156 3000. Atomenergia és magkutatás újabb eredményei sorozat indul (Koltay Ede) = 33. évf.1983.

p. 157

Page 77: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

77

3001. Tallózás a mérnöktovábbképzés klasszikus kiadványából (Domonyi András) = 33.

évf.1983. p. 157 3002. Radiológiai munkák : sugárzás elleni védelem (Uray István) / Bisztrai S., Balku S. = 33.

évf.1983. p. 158 3003. A tudomány társadalmi lényege (Berényi Dénes) / Farkas János = 33. évf.1983. p. 158 3004. A biofizika alapjai (Antal János) / Tarján Imre = 33. évf.1983. p. 158 3005. A D és H vektorok mell zésér l / Csek Árpád

= 33. évf.1983. p. 159

3006. Mikro / Csákány Antal, Marx György = 33. évf.1983. p. 161 3007. A nem- véletlen véletlensége / Szinaj Ja. G. = 33. évf.1983. p. 165 3008. Földön kívüli intelligencia keresése (Nemzetközi Asztronautikai Akadémia) = 33.

évf.1983. p. 172 3009. A Titius- Bode szabályról / Dobó Andor = 33. évf.1983. p. 176 3010. Számítógépek a francia iskolában és nálunk / Valovics István = 33. évf.1983. p. 180 3011. Mikroszámítógépek a francia iskolában s nálunk / Vámos István = 33. évf.1983. p. 180 3012. Kontinuumok mechanikája VI / Kovács István, Bérczes György, Brájer László, Skrapits

Lajos, Sas Elemér, Poór István, Radnai Gyula, Juhász András, Tasnádi Péter = 33. évf.1983. p. 183

3013. Szerkesztési gyakorlatok bolygó id koordinátájának meghatározására I

/ S. Tóth László = 33. évf.1983. p. 187

3014. A számítógép fizikai taneszköz I / Kovács Mihály = 33. évf.1983. p. 190 3015. Eötvös Társulat díjai = 33. évf.1983. p. 193 3016. Szilárdtest kutatás újabb eredményei (9) (Berecz István) = 33. évf.1983. p. 195 3017. Programok analízise és szintézise (Vertse Tamás) / Varga László = 33. évf.1983. p. 195 3018. Nyitnak az elektronikus játékok / Bing J. = 33. évf.1983. p. 196 3019. A legkisebb csillagász / Lynds B. T. = 33. évf.1983. p. 199 3020. Új detektor monstrumok a részecskefizikában / Kiss Dezs = 33. évf.1983. p. 201 3021. Hogyan születtek a galaxisok / Marx György, Szalay A. Sándor = 33. évf.1983. p. 204 3022. Eötvös Loránd / Szilárd József = 33. évf.1983. p. 213 3023. Kontinuumok mechanikája VII / Kovács István, Bérczes György, Brájer László, Skrapits

Lajos, Sas Elemér, Poór István, Radnai Gyula, Juhász András, Tasnádi Péter = 33. évf.1983. p. 227

3024. Szerkesztési gyakorlatok bolygó id koordinátájának meghatározására II / S. Tóth László = 33. évf.1983. p. 229

3025. A számítógép fizikai taneszköz II / Kovács Mihály = 33. évf.1983. p. 232 3026. Fizikus napok Debrecenben = 33. évf.1983. p. 236 3027. Csillagászati évkönyv = 33. évf.1983. p. 238 3028. GIREP szeminárium a fizika iskolai oktatásáról, 1981 / Kovách Ádám = 33. évf.1983. p.

239 3029. Miért csak a villamosságtanban dúskálódunk a külön névvel ellátott mértékegységekben?

/ Lovas Béla = 33. évf.1983. p. 240 3030. Tervek. A stanfordi Lineáris Collider / Kiss Dezs = 33. évf.1983. p. 240 3031. Vita a nukleáris energiáról -

/ Rothman R. S., Lichter S. = 33. évf.1983. p. 241 3032. A gyenge kölcsönhatást közvetít töltött vektorbozonok felfedezése / Kiss Dezs = 33.

évf.1983. p. 246 3033. Az ESCA módszer története (ESN) interjú / Siegbahn Karl M. G. = 33. évf.1983. p. 252 3034. Huyghens, a hullámoptika megalapítója / Kunfalvi Rezs

= 33. évf.1983. p. 256 3035. Kontinuumok mechanikája VIII / Kovács István, Bérczes György, Brájer László, Skrapits

Lajos, Sas Elemér, Poór István, Radnai Gyula, Juhász András, Tasnádi Péter = 33. évf.1983. p. 260

3036. A lézer m ködésér l a középiskolában / Radnóti Katalin = 33. évf.1983. p. 271 3037. ATOMKI díjak = 33. évf.1983. p. 280 3038. A környezetvédelemr l - interjú (Zádor Erika) - / Straub F. Brunó = 33. évf.1983. p. 281 3039. Delphi, az ókorban jóshely, napjainkban detektor / Kiss Dezs = 33. évf.1983. p. 283 3040. Gyors Fourier- transzformáció mikroszámítógéppel / Csákány Antal, Zoletnik Sándor =

33. évf.1983. p. 286 3041. 100 éve született A. S. Eddington / Barcza Szabolcs = 33. évf.1983. p. 290 3042. A számítógép fizikai taneszköz III / Kovács Mihály = 33. évf.1983. p. 293 3043. Az inter és multidiszciplináris fejl dés következtében kialakult helyzet a fizikai

kutatásokban / Valkó Iván Péter = 33. évf.1983. p. 300 3044. Kontinuumok mechanikája IX / Kovács István, Bérczes György, Brájer László, Skrapits

Lajos, Sas Elemér, Poór István, Radnai Gyula, Juhász András, Tasnádi Péter = 33. évf.1983. p. 303

Page 78: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

78

3045. Taneszköz kiállítás Vácott / Mátyásffyné = 33. évf.1983. p. 305 3046. Eötvös Társulat díjai = 33. évf.1983. p. 306 3047. Ting professzor és Vivargent M. Budapesten / K. D = 33. évf.1983. p. 308 3048. Sugárvédelmi továbbképz tanfolyamok = 33. évf.1983. p. 309 3049. Planctologiai Szeminárium Debrecenben / Kálmán Béla = 33. évf.1983. p. 309 3050. Newton klasszikus fizikája (Berényi Dénes) / Heinrich László = 33. évf.1983. p. 311 3051. Kvantumfizika, m vészet, filozófia (Berényi Dénes) / Toró Tibor = 33. évf.1983. p. 311 3052. Komputerek és komputer- kultúrák / Papert S. = 33. évf.1983. p. 312 3053. Beszélgetés egy talonba tett atomer m r l (Koblinger László) / Tschurlovits M. = 33.

évf.1983. p. 319 3054. A Z0 semleges gyenge közvetít vektorbozon felfedezése / Kiss Dezs = 33. évf.1983. p.

321 3055. Fizika Szemle nívódíjai = 33. évf.1983. p. 323 3056. Holdi paleomágnesség / Márton Péter = 33. évf.1983. p. 324 3057. 100 éve született V. F. Hess, a kozmikus sugárzás felfedez je / Kunfalvi Rezs

= 33. évf.1983. p. 329

3058. Mikroszámítógépek Magyarországon / Mezgár István = 33. évf.1983. p. 336 3059. A számítógép fizikai taneszköz IV / Kovács Mihály = 33. évf.1983. p. 343 3060. Nyelvészet és számítástechnika / Papp Ferenc = 33. évf.1983. p. 346 3061. Gondolatok az orvostanhallgatók biofizika oktatásáról / Rontó Györgyi = 33. évf.1983. p.

347 3062. A Kepler- egyenletr l

/ Kisdi Dávid = 33. évf.1983. p. 350 3063. Díjazott pályamunkák / Gy ri Judit, Korsós Gábor = 33. évf.1983. p. 352 3064. Állami-díjasok = 33. évf.1983. p. 358 3065. Fizikai meteorológia (Szabó Gyula) / Bencze P., Major Gy., Mészáros E. = 33. évf.1983.

p. 360 3066. Kémia újabb eredményei 1981, 52. (Ujhelyi Csaba) = 33. évf.1983. p. 360 3067. Káosz / Kaufmann Zoltán = 33. évf.1983. p. 361 3068. Lágy röntgenemissziós mélységi- profil analízis / Szász András, Kojnok József = 33.

évf.1983. p. 371 3069. Határátmenet a kvantummechanikából a klasszikus mechanikába / Csoma Zsigmond =

33. évf.1983. p. 381 3070. A színcentrumok, mint a hullámmodell bizonyítékai / Kuhn W. = 33. évf.1983. p. 383 3071. Országos tehetségkutató verseny / Országos tehetségkutató verseny = 33. évf.1983. p. 383 3072. Általános Iskolai Fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 33. évf.1983. p.

391 3073. Kvantumelektrodinamikai m hely / Patkós András = 33. évf.1983. p. 398 3074. Hatvani István fizikaverseny feladatainak gy jteménye (Gy ri József)

= 33. évf.1983. p. 399

3075. Hatvani István fizikaverseny = 33. évf.1983. p. 399 3076. A sugárvédelem újabb eredményei (Takács István) / Tóth Árpád = 33. évf.1983. p. 400 3077. Új típusú elektronforrás: a fém, szigetel fémrendszer

/ Biri Sándor = 33. évf.1983. p. 401 3078. Az atomer m vek szerepe a világ energiaszükségletének a kielégítésében / Szergényi

István = 33. évf.1983. p. 405 3079. Adatok az áltudományos gondolkodás köréb l / Havas Péter = 33. évf.1983. p. 420 3080. Mi a különbség a folyadék, üveg és kristály között? / Geszti Tamás = 33. évf.1983. p. 427 3081. A számítógép fizikai taneszköz V / Kovács Mihály = 33. évf.1983. p. 429 3082. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia = 33. évf.1983. p. 433 3083. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 33. évf.1983. p. 438 3084. Természettörvény és kezd állapot / Wigner Jen

= 33. évf.1983. p. 441 3085. Wigner Jen az ELFT tiszteleti tagja = 33. évf.1983. p. 445 3086. Ez persze nehéz kérdés (Marx György) / Wigner Jen = 33. évf.1983. p. 446 3087. A semleges áramoktól a vektorbozonig / Nagy Elemér = 33. évf.1983. p. 451 3088. Összemérhet és összemérhetetlen fázisátmenet kétdimenziós kristályos rendszerekben /

Pokrovszkij V. L. = 33. évf.1983. p. 465 3089. Entrópia, h , munka / Geszti Tamás = 33. évf.1983. p. 475 3090. Mikola-díj = 33. évf.1983. p. 479

34. évfolyam 1984. év

3091. Egzotikus atomok / Horváth Dezs = 34. évf.1984. p. 1 3092. Ciklotronok alkalmazása az iparban analitikai célokra / Takács Sándor, Mahunka Imre,

Horváth Zoltán = 34. évf.1984. p. 9

Page 79: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

79

3093. Atomenergia és társadalom / Bakács István, Czeizel Endre, Hajdu János, Marx György =

34. évf.1984. p. 13 3094. A számítógép fizikai taneszköz VI / Kovács Mihály = 34. évf.1984. p. 27 3095. KöMaL Fizikai Rovata 25 éves / Kunfalvi Rezs

= 34. évf.1984. p. 27

3096. Nemzetközi elméleti fizikai m hely - / Lovas István = 34. évf.1984. p. 34 3097. Részben rendezett anyagok iskola '83 / Éber Nándor = 34. évf.1984. p. 34 3098. KöMaL pontverseny = 34. évf.1984. p. 34 3099. Kepler (Kunfalvi Rezs )

/ Banville J. = 34. évf.1984. p. 35

3100. A magyar korona aranym ves vizsgálatáról / Csomor Lajos, Lantos Béla, Ludvigh Rezs , Poór Magdolna = 34. évf.1984. p. 36

3101. Sugárvédelmi továbbképz tanfolyamok = 34. évf.1984. p. 36 3102. Magyarország energiaellátása ma és holnap / Kapolyi László = 34. évf.1984. p. 41 3103. A szinkrotonsugárzás és alkalmazása kutatásban / Cser László = 34. évf.1984. p. 47 3104. HT-1080Z iskolaszámítógép hanggenerátorának vezérlése / Bagány Mihály = 34.

évf.1984. p. 67 3105. Eötvös-verseny = 34. évf.1984. p. 73 3106. A holográfia (Szabó József) / Kovács Kálmán = 34. évf.1984. p. 74 3107. Sugárözönben élünk (Koblinger László) / Makra Zsigmond = 34. évf.1984. p. 74 3108. Eppur si (A Magyar Korona történetéhez) / Beöthy M., Fehér A., Ferenczné Árkos I.,

Ferencz Cs., Hennel S. = 34. évf.1984. p. 75 3109. Országos tehetségkutató verseny = 34. évf.1984. p. 80 3110. Teremtés és szétesés / Atkins P. W. = 34. évf.1984. p. 81 3111. A h anyagelmélet helye a termodinamika fejl désében / Martinás Katalin = 34. évf.1984.

p. 88 3112. Hogyan vezette be Clausius az entrópiát? / Radnai Gyula = 34. évf.1984. p. 91 3113. A H. teoréma és a Boltzmann- elv kezdett l napjainkig

/ Flamm D.- = 34. évf.1984. p. 97 3114. A szomjas kacsa termodinamikája / Richmond P. E. = 34. évf.1984. p. 102 3115. Íróasztal-rendetlenség és diszkó- rendetlenség / Pflug A. = 34. évf.1984. p. 106 3116. Miért nyúlik a gumi? / Marx György, Ogborn John, Tasnádi Péter = 34. évf.1984. p. 113 3117. Kemény energia - lágy energia / Duclauh L. Timbal = 34. évf.1984. p. 117 3118. Termodinamika antimatematikusoknak / Rogers Eric = 34. évf.1984. p. 125 3119. Termodinamika minden fiatal számára / Thomsen P. = 34. évf.1984. p. 129 3120. Pro és kontra / Staszel M. = 34. évf.1984. p. 134 3121. Reális világ és tudományos világ / Black P., Solomon J. = 34. évf.1984. p. 135 3122. Könnyebben érthet - e a termodinamika második f tétele mint az els ? / Duit R. = 34.

évf.1984. p. 140 3123. A második f tétel statisztikus értelmezésének kísérleti vizsgálata / Sokalski K. = 34.

évf.1984. p. 144 3124. Energia, hát az mi? / Péntek Kálmán = 34. évf.1984. p. 147 3125. Entrópia az iskolában / Kovács László = 34. évf.1984. p. 153 3126. Fizikus napok Debrecenben = 34. évf.1984. p. 154 3127. Téli ifjúsági ankét / Lugosi Erzsébet = 34. évf.1984. p. 155 3128. Az Eötvös Társulat vándorgy lései

= 34. évf.1984. p. 156 3129. Az els három perc (Barcza Szabolcs) / Weinberg S. = 34. évf.1984. p. 157 3130. H átvitel összetett szerkezetekben (Sz cs Ervin)

/ Imre László = 34. évf.1984. p. 158 3131. Rend és rendetlenség az atomok világában (Ronyecz József) / Kitajgorodszkij A. I. = 34.

évf.1984. p. 158 3132. Csillagászati évkönyv = 34. évf.1984. p. 160 3133. A kémia újabb eredményei (42) (Berényi Dénes) / Hronszky Imre, Varga Miklós = 34.

évf.1984. p. 160 3134. A Nemzetközi Asztronautikai Szövetség 34. Kongresszusa megnyitása / Sarlós István =

34. évf.1984. p. 161 3135. Expedíció a Halley üstököshöz / Kotnyelnyikov V. A. = 34. évf.1984. p. 162 3136. NASA 25 év nemzetközi együttm ködése / Edelson B. I. = 34. évf.1984. p. 165 3137. A kis országok szerepe a nemzetközi rkutatásban / Pál Lénárd = 34. évf.1984. p. 169 3138. Együttm ködés a világ rben / Trella M. = 34. évf.1984. p. 171 3139. Az üstökösök magjának molekuláris összetétele / Yamamoto T. = 34. évf.1984. p. 174 3140. Halley üstökös - ahogy korábban látták / Rahe J. = 34. évf.1984. p. 177 3141. Kutatóút a Giacobini- Zinner üstököshöz / Scarf S. L., Smith E. J., Farqunhar R. W. = 34.

évf.1984. p. 182 3142. A Nemzetközi Asztronautikai Kongresszus megnyitója / Almár Iván = 34. évf.1984. p.

186 3143. JAF kongresszus Budapesten (1984) / Almár Iván = 34. évf.1984. p. 188

Page 80: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

80

3144. Kármán Tódor (1881-1963) emlékülés Budapesten / Summerfield M. = 34. évf.1984. p.

189 3145. Kármán és Magyarország / Rácz Elemér = 34. évf.1984. p. 190 3146. Kármán jelent sebb eredményei a hidrodinamikában / Germain P. = 34. évf.1984. p. 191 3147. Kármán aacheni munkássága / ry Huba

= 34. évf.1984. p. 192

3148. Kármán Tódor, a Jet Propulion Lab megalapítója / Summerfield M. = 34. évf.1984. p. 195

3149. A világ r, mint egyedülálló oktatási nevelési módszer / Swan P. A., Swan C. W. = 34. évf.1984. p. 196

3150. Az interdiszciplináris fejl dés

/ Berényi Dénes és mtársai = 34. évf.1984. p. 201

3151. Biológiai makromolekulák: folyadékkristályok / Rontó Györgyi = 34. évf.1984. p. 216 3152. Vajon ki volt Antolik Károly? / Radnai Gyula = 34. évf.1984. p. 220 3153. Antolik Károly / Morovics M. T. = 34. évf.1984. p. 222 3154. Az üstökösök atmoszférája / Houpis H. L. F., Marconi M. L., Mendis D. A. = 34.

évf.1984. p. 227 3155. Fizika és termelés. Multidiszciplináris tudás és ipari termék - / Lukács József = 34.

évf.1984. p. 233 3156. A számítógép fizikai taneszköz / Lukács Gergely, Lukács János = 34. évf.1984. p. 235 3157. Novobátzky Károly, a tudós tanár / Nagy Károly = 34. évf.1984. p. 241 3158. Megnyitó a Novobátzky emlékülésen / Tarján Imre = 34. évf.1984. p. 241 3159. Egy különleges tanáregyéniség a gimnáziumban: Novobátzky Károly / Valkó Iván Péter

= 34. évf.1984. p. 246 3160. Törekvés az anyag egységes elméletére / Marx György = 34. évf.1984. p. 248 3161. A Coulomb- mérték (Emlékezés Novobátzky Károlyra) / Lovas István = 34. évf.1984. p.

254 3162. A Bell- egyenl tlenség / Hraskó Péter = 34. évf.1984. p. 257 3163. Visszaemlékezés egy Ortvay- kollokviumra / Szabó Zoltán Gábor = 34. évf.1984. p. 257 3164. Fizikatanítás és egyesületi élet Olaszországban / Iona S. P. = 34. évf.1984. p. 265 3165. Számítástechnika az oktatásban / Páris György = 34. évf.1984. p. 270 3166. Soros RC folyamat modellezése ABC 80 számítógéppel / Szíjártó József = 34. évf.1984.

p. 273 3167. A KöMaL 25 éve / Kunfalvi Rezs

= 34. évf.1984. p. 276 3168. A Középiskolai Matematika Lapok fizika rovatának 25 éve / Kunfalvi Rezs

= 34. évf.1984. p. 277

3169. A tudományos-technikai haladás és a nukleáris fegyverkezés / Pál Lénárd = 34. évf.1984. p. 281

3170. Nagyenergiájú ion atom ütközések / Kövér Ákos = 34. évf.1984. p. 284 3171. Az atomer m vek üzemanyaggazdálkodásáról / Nemes Imre = 34. évf.1984. p. 290 3172. Részecskefizika és filozófia / Sakata S. = 34. évf.1984. p. 294 3173. Filozófiai- és módszertani elemzések a japán részecskekutatásban / Bárdos Gyula = 34.

évf.1984. p. 297 3174. Kapica Pjotr, 1894-1984 / (Kirschner István) = 34. évf.1984. p. 305 3175. A magyar fizikusok szerepe sugárterápiánk hatékonyságának fokozásában / Bozóky

László, Reischl György, József Gábor, Varjas Géza = 34. évf.1984. p. 306 3176. Így kezdtük / Hubert Tibor = 34. évf.1984. p. 314 3177. ATOMKI díjak = 34. évf.1984. p. 315 3178. Sugárvédelmi továbbképz tanfolyamok = 34. évf.1984. p. 316 3179. Nemzetközi Atommag- Spektroszkópiai Szimpózium / F. T. = 34. évf.1984. p. 316 3180. Tavaszi ifjúsági ankét / Lugosi Erzsébet = 34. évf.1984. p. 316 3181. ATOMKI középiskolás pályázat = 34. évf.1984. p. 316 3182. Elektronikai alapismeretek (Bogdány János) / Bódy Sándor = 34. évf.1984. p. 318 3183. Csillagok, kozmosz, világmodellek (Lukács Béla) / Heckmann O. = 34. évf.1984. p. 318 3184. Lesz-e új angol helyesírás? / Kunfalvi Rezs

= 34. évf.1984. p. 319 3185. Fizikai módszerek az emberi környezet kutatásában és védelmében / Berényi Dénes = 34.

évf.1984. p. 326 3186. Ökológiai és fizikai kutatások a környezetvédelemben / Jakucs Pál = 34. évf.1984. p. 332 3187. Vegyi környezetvédelem / Korányi György = 34. évf.1984. p. 334 3188. A szennyez k kibocsátása csökkentésének egyes útjai, azok gazdasági hatásai / Lévai

András = 34. évf.1984. p. 335 3189. Az analitika szerepe a környezetvédelemben / Pungor Ern = 34. évf.1984. p. 337 3190. Légköri nukleáris fegyverkísérletek szennyez hatásai / Hertelendi Ede, Csongor Éva =

34. évf.1984. p. 339 3191. A részecskefizika jöv je / Kiss Dezs

= 34. évf.1984. p. 351

Page 81: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

81

3192. Harminc éves az ATOMKI / Máté Zoltán = 34. évf.1984. p. 355 3193. MIT Tokamak = 34. évf.1984. p. 357 3194. A t- kvark / Kiss Dezs = 34. évf.1984. p. 361 3195. Döntés és kockázat a korszer technológiákban / Vajda Györgyi, Vöröss Lajos = 34.

évf.1984. p. 365 3196. Részecskefizika a XXII. Nemzetközi Nagyenergiájú Fizikai Konferencia tükrében / Nagy

Elemér = 34. évf.1984. p. 369 3197. Gauss, mint csillagász / Barcza Szabolcs = 34. évf.1984. p. 370 3198. A termodinamika nulladik f tételér l / Gombos Gábor = 34. évf.1984. p. 373 3199. Zoch az els szlováknyelv fizikatankönyv szerz je / Hlavac A. = 34. évf.1984. p. 378 3200. Alapvet konstansok és SI egységek / Kose V. = 34. évf.1984. p. 383 3201. A váltóáramú ellenállások tanítása / Székely László = 34. évf.1984. p. 387 3202. Atomfizika reliefen / Kunfalvi Rezs

= 34. évf.1984. p. 390 3203. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia = 34. évf.1984. p. 391 3204. Országos tehetségkutató verseny = 34. évf.1984. p. 396 3205. Tudományos enciklopédia / Kunfalvi Rezs

= 34. évf.1984. p. 400 3206. Rendetlenség a rend lelke / Károlyházy Frigyes = 34. évf.1984. p. 401 3207. Bevezetés a struktúrák kialakulásának elméletébe / Tél Tamás, Liszkai László = 34.

évf.1984. p. 404 3208. Instabilitások szimmetria- analízise / Schmidt József = 34. évf.1984. p. 419 3209. Kémiai struktúrák / K rös Endre = 34. évf.1984. p. 423 3210. Fizika Szemle nívódíjai = 34. évf.1984. p. 434 3211. Az energiafogalom fejl dése / Skrapits Lajos = 34. évf.1984. p. 435 3212. Tudományos ülés Szalay Sándor 75. születésnapja alkalmából / Koltay Ede = 34.

évf.1984. p. 438 3213. Az atomfizikai ütközésekr l - nemzetközi m hely az ATOMKI-ban / Hock Gábor = 34.

évf.1984. p. 439 3214. Értem a természetet országos természettudományi verseny = 34. évf.1984. p. 440 3215. Gombás Pál (1909-1971) / Polinszky Károly = 34. évf.1984. p. 443 3216. Gombás Pál szerepe a magyar elméleti fizikai kutatásban / Kónya Albert = 34. évf.1984.

p. 444 3217. Pseudopotenciálok és s r ségfügg elméletek / Gáspár Rezs = 34. évf.1984. p. 445 3218. Gombás Pál és az anyagok tulajdonságainak elméleti kiszámítására irányuló kutatások

kezdetei Magyarországon / Kapuy Ede = 34. évf.1984. p. 447 3219. Elméleti magfizikai kutatások a Gombás intézetben / Kisdi Dávid = 34. évf.1984. p. 448 3220. Relativisztikus effektusok a héjfizikában / Ladányi Károly = 34. évf.1984. p. 449 3221. Gombás Pál, mint oktató / Antal János = 34. évf.1984. p. 451 3222. Találkozás az atomfizikával / Marx György = 34. évf.1984. p. 453 3223. Gombás bibliográfia / Kocsis Istvánné = 34. évf.1984. p. 454 3224. Gombás emlékkiállítás = 34. évf.1984. p. 457 3225. Módszerek a rétegek k olaj- leadásának a növelésére az olajbányászat technológiájában /

Bajbakov N. K. = 34. évf.1984. p. 458 3226. K olajról és földgázról - interjú / Bajbakov N. K. = 34. évf.1984. p. 462 3227. Dirac P. A. M., 1902-1984 / (Hraskó Péter) = 34. évf.1984. p. 466 3228. Egy kvantitatív modellkísérlet / Madas László = 34. évf.1984. p. 473 3229. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 34. évf.1984. p. 474 3230. Táblázatok és képletgy jtemény / Bagány Mihály = 34. évf.1984. p. 478 3231. Mikola-díj = 34. évf.1984. p. 478

35. évfolyam 1985. év

3232. Szalay Sándor és a debreceni kísérleti fizikai tudományos iskola / Berényi Dénes = 35. évf.1985. p. 1

3233. Gyorsítófejlesztés és magreakció- kutatás / Koltay Ede = 35. évf.1985. p. 2 3234. Elektron- pozitron bels párkeltési vizsgálatok

/ Fényes Tibor = 35. évf.1985. p. 6 3235. Neutronfizikai kutatások és alkalmazásaik / Daróczy Sándor = 35. évf.1985. p. 10 3236. Ion- atom ütközési kutatások / Varga Dezs

= 35. évf.1985. p. 13 3237. Kutatások az elméleti magfizika területén / Gyarmati Borbála = 35. évf.1985. p. 16 3238. Radioaktivitás a természetben / Csongor Éva = 35. évf.1985. p. 17 3239. Geokronológiai módszerek fejlesztése és alkalmazásai / Balogh Kadosa = 35. évf.1985. p.

20 3240. Vákuumtechnika a korszer méréstechnikában és alkalmazásaik / Berecz István = 35.

évf.1985. p. 21

Page 82: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

82

3241. Elektronikus méréstechnikai fejlesztések az ATOMKI-ban / Máthé György = 35.

évf.1985. p. 27 3242. Nukleáris nyomdetektorok fejlesztése / Somogyi György = 35. évf.1985. p. 28 3243. Új utak a magfizikában / Er János

= 35. évf.1985. p. 31

3244. A fényelektromos hatás tanítása / Csek Árpád

= 35. évf.1985. p. 37

3245. Fizika vagy foxterrier? - / Marx György = 35. évf.1985. p. 38 3246. Fizikus napok Debrecenben = 35. évf.1985. p. 39 3247. Kiállítás Keszthelyen / Csek Árpád = 35. évf.1985. p. 40 3248. Mib l áll az atommag? / Lovas István = 35. évf.1985. p. 41 3249. Új eredmények az atommag- spektroszkópiában / Fényes Tibor = 35. évf.1985. p. 47 3250. A Raleigh- Bénárd- féle instabilitás / Sasvári László = 35. évf.1985. p. 58 3251. Fizikus a konyhában / Kürti Miklós = 35. évf.1985. p. 70 3252. Az impulzusmomentum fogalmának kialakítása / Poór István = 35. évf.1985. p. 75 3253. Eötvös-verseny = 35. évf.1985. p. 76 3254. Mikola-díj = 35. évf.1985. p. 77 3255. Dinamikus jelenségek a neurokémiában / Érdi Péter = 35. évf.1985. p. 77 3256. Kürti a konyhában: show vagy pedagógia / Haiman Ottó = 35. évf.1985. p. 79 3257. Selényi Pál (1984-1954) / Nagy Elemér = 35. évf.1985. p. 81 3258. Megnyitó a Selényi emlékülésen / Tarján Imre = 35. évf.1985. p. 81 3259. Emlékeim Selényi Pálról / Valkó Iván Péter = 35. évf.1985. p. 82 3260. Selényi Pál nagyszög interferencia kísérletér l / Varga Péter = 35. évf.1985. p. 86 3261. A nagyszög interferencia kísérlet / Kroó Norbert = 35. évf.1985. p. 96 3262. A kézitávcsövek fejl dése / Szimán Oszkár = 35. évf.1985. p. 97 3263. Távközlés fényhullámokkal / Bódi Sándor = 35. évf.1985. p. 104 3264. Kölcsönható bozonközelítés a hadronspektroszkópiában / Cseh József = 35. évf.1985. p.

107 3265. Kristályosodás / Szabó György = 35. évf.1985. p. 109 3266. Beszélgetés (Staar Gyula) / Tisza László = 35. évf.1985. p. 116 3267. Az atomenergia és magkutatás újabb eredményei (Bozóky László) / Koltay Ede = 35.

évf.1985. p. 120 3268. A negyedik évtized krónikája (1975-1985) / Konczos Géza = 35. évf.1985. p. 121 3269. Mi a fizika? II. / Marx György = 35. évf.1985. p. 131 3270. Az elektron tulajdonságai és az atom konstitúciója / Hevesy György = 35. évf.1985. p.

137 3271. Hevesy György Magyarországon megjelent publikációi / Palló Gábor = 35. évf.1985. p.

145 3272. A leggyorsabb tranzisztor / Valkó Iván Péter = 35. évf.1985. p. 155 3273. Ortvay Rudolf életútja : Centenáriumi ülésszak / Kovács István = 35. évf.1985. p. 161 3274. Ortvay Rudolf (1885-1945) / Tarján Imre = 35. évf.1985. p. 161 3275. Ortvay Rudolf irodalmi munkássága / Füstöss László = 35. évf.1985. p. 167 3276. Az Ortvay- kollokviumok és azok hatásai / Kunfalvi Rezs

= 35. évf.1985. p. 170 3277. A pedagógus Ortvay / Bozóky László = 35. évf.1985. p. 173 3278. Az Ortvay hagyományok folytatása, az Elméleti Fizikai Tanszék jelene / Nagy Károly =

35. évf.1985. p. 174 3279. Fizika Magyarországon : Múlt és jelen / Ortvay Rudolf = 35. évf.1985. p. 176 3280. Félvezet alapú kémiai érzékel k. Diódák és ellenállások / Mizsei János = 35. évf.1985.

p. 182 3281. Fém- szigetel - félvezet szerkezet kémiai érzékel k

/ Harsányi József = 35. évf.1985. p. 187

3282. Er sen instabilis rendszerek I / Kirschner István = 35. évf.1985. p. 191 3283. Kísérletek a súlytalanságra / Sas Elemér = 35. évf.1985. p. 197 3284. Szerkezet és reakcióképesség (K. S.) / Szabó Zoltán = 35. évf.1985. p. 197 3285. Vermes Miklós 80 / Vastagh György = 35. évf.1985. p. 198 3286. Vermes Miklós, a Magyar Népköztársaság Zászlórendje = 35. évf.1985. p. 198 3287. KöMaL pontverseny = 35. évf.1985. p. 199 3288. Acta Physica Hungarica = 35. évf.1985. p. 200 3289. Ortvay Rudolf (Marx György) / Füstöss László = 35. évf.1985. p. 200 3290. Öveges József fizikaverseny = 35. évf.1985. p. 200 3291. Egzakt matematika számítógéppel / Gladkih Irina, Lovas Erika, Zimányi Magdolna = 35.

évf.1985. p. 201 3292. Szinergetika / Haken H. = 35. évf.1985. p. 212 3293. Er sen instabilis rendszerek II / Kirschner István = 35. évf.1985. p. 219 3294. A neutronspektrum kovariancia- mátrixa / Szondi Egon = 35. évf.1985. p. 223

Page 83: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

83

3295. A matematika és fizika tanításának kezdetei Sopronban / Nagy Márton = 35. évf.1985. p.

235 3296. KöMaL pontverseny = 35. évf.1985. p. 237 3297. ATOMKI díjak = 35. évf.1985. p. 238 3298. ATOMKI középiskolás pályázat = 35. évf.1985. p. 238 3299. A legkisebb fényenergiájú csillag / Szimán Oszkár = 35. évf.1985. p. 239 3300. Dozimetria szilárdtest detektorokkal (Koblinger László) / Makra Zsigmond = 35.

évf.1985. p. 240 3301. Újítás és kockázat (Marx György) / Marosán György = 35. évf.1985. p. 240 3302. Hangnyomás, hangosság, zajosság (V. I. P.) / Tarnóczy Tamás = 35. évf.1985. p. 240 3303. A Vega program / Szeg Károly, Tóth Imre

= 35. évf.1985. p. 241 3304. G. Herzberg budapesti látogatása / Kovács István = 35. évf.1985. p. 250 3305. A molekulaionok színképei interjú (Nemes László) / Herzberg G. = 35. évf.1985. p. 251 3306. Az atomhéj rezonanciaállapotai / Szótér László = 35. évf.1985. p. 257 3307. Fundamentális fizikai kísérletek szupravezet kkel / Hegyiné Farkas Éva = 35. évf.1985.

p. 267 3308. Rákgyógyítás - mezonokkal / Makra Zsigmond = 35. évf.1985. p. 274 3309. Tantervek, tankönyvek és tanulói eredmények az általános iskolában / Zátonyi Sándor =

35. évf.1985. p. 278 3310. Eötvös Társulat közgy lései

= 35. évf.1985. p. 280 3311. Koppenhágai beszélgetés Niels Bohrról / (Thomsen Poul) = 35. évf.1985. p. 281 3312. Káosz és kialakulása / Tél Tamás, Neuman Péter = 35. évf.1985. p. 283 3313. Röntgencsillagászat az optikai csillagász szemével / Patkós László = 35. évf.1985. p. 293 3314. Zene, számítógép, m vészet

/ Kovács Gy., Fischer I., Schöffer N., Szokolay S., Ujfalussy J., Wisinger I. = 35. évf.1985. p. 300

3315. A Joule- Thomson- effektus / Radnai Gyula = 35. évf.1985. p. 306 3316. Kísérletek Fresnel- féle zónatükörrel / F zy István

= 35. évf.1985. p. 313 3317. Röntgenforrások gömbhalmazokban / Szimán Oszkár = 35. évf.1985. p. 320 3318. Sugárvédelmi továbbképz tanfolyamok = 35. évf.1985. p. 320 3319. Hevesy György (Palló Gábor) / Levi Hilde = 35. évf.1985. p. 320 3320. Rodopszin szimpózium, 1985 / Zimányi László = 35. évf.1985. p. 320 3321. Monte Carlo módszerek a kvantum- térelméletben / Lang C. B. = 35. évf.1985. p. 321 3322. A Dirac- egyenlet sajátértékei / Lovas Erika, Lovas István, Sailer Kornél = 35. évf.1985.

p. 329 3323. El szó egy Németh László töredékhez / Németh Judit = 35. évf.1985. p. 335 3324. A klasszikus fizika története / Németh László = 35. évf.1985. p. 337 3325. Szappanfilm két gy r között / Bán Sándor = 35. évf.1985. p. 350 3326. Az örvénygy r k tulajdonságairól / F zy István

= 35. évf.1985. p. 353 3327. Az els lépések a hazai KARSZ spektroszkópiában / Sánta Imre, Ujj László, Kozma

László = 35. évf.1985. p. 356 3328. Kunfalvi Rezs 80 / Náray Szabó Gábor = 35. évf.1985. p. 357 3329. Finn- magyar hidegfizikai szeminárium / Mészáros Sándor = 35. évf.1985. p. 357 3330. A lejt n kialakuló er egyensúly tapasztaltatása / Csek Árpád

= 35. évf.1985. p. 358 3331. Fizika Szemle nívódíjai = 35. évf.1985. p. 358 3332. A fizikai törvények jellege (Berényi Dénes) / Feynman R. = 35. évf.1985. p. 360 3333. Mikroelektronika és társadalom (Berényi Dénes) / Friedrichs G., Schaff A. = 35.

évf.1985. p. 360 3334. Zoltán Bay (Palló Gábor) / Wagner Francis S. = 35. évf.1985. p. 360 3335. Ki volt az öreg J. J.? (Sir J. J. Thomson, 1856-1940) / Szalay Sándor = 35. évf.1985. p.

361 3336. A hazai statisztikus fizika / Geszti Tamás, Kondor Imre, Szépfalusy Péter, Zawadowski

Alfréd = 35. évf.1985. p. 365 3337. A Halley üstökösre várva / Hughes D. M. = 35. évf.1985. p. 372 3338. Egy Nobel- díjas felfedezés anatómiája (Hevesy György 100 éves lenne) / Palló Gábor =

35. évf.1985. p. 378 3339. Nélkülük megrekedtünk volna az elavult színvonalon - interjú (Palló Gábor) / Mátrai

Tibor = 35. évf.1985. p. 393 3340. Mikola-díj = 35. évf.1985. p. 395 3341. Fizikai kísérletek képmagnetofonon / Skrapits Lajos = 35. évf.1985. p. 396 3342. Mikola-díj = 35. évf.1985. p. 399 3343. Általános Iskolai Fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 35. évf.1985. p.

399 3344. 9,81 m/s2 vagy 9,81 N/kg2 / Haszpra Ottó = 35. évf.1985. p. 400

Page 84: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

84

3345. A vákuumtechnika kezdeti alkalmazásai / Madey Th. = 35. évf.1985. p. 401 3346. A Halley üstökös / Tóth Imre, Balázs Lajos = 35. évf.1985. p. 408 3347. Az atomfegyverek és harctéri hatásaik - / Sztanó Géza = 35. évf.1985. p. 419 3348. Az atomfegyverek alkalmazása a korszer háborúban

/ Deák Péter = 35. évf.1985. p. 423

3349. Az atomfegyverek fizikája I. / Makra Zsigmond = 35. évf.1985. p. 428 3350. A hang terjedése / Poór István = 35. évf.1985. p. 438 3351. Szimmetria egy kémikus szemével (Kürti Jen )

/ Hargittai István = 35. évf.1985. p. 440

3352. Niels Bohr és kora (1885-1962) / Kovács István = 35. évf.1985. p. 443 3353. Niels Bohr és Hevesy György / Palló Gábor = 35. évf.1985. p. 450 3354. Klupathy Jen (1861-1931) / Kunfalvi Rezs

= 35. évf.1985. p. 463

3355. A fémek villamos- és h vezetésének összefüggése

/ Dezs Ervin

= 35. évf.1985. p. 467 3356. Egy ismeretlen Eötvös- levél / Berényi Zsuzsanna = 35. évf.1985. p. 471 3357. Az atomfegyverek fizikája II. / Makra Zsigmond = 35. évf.1985. p. 473 3358. Fizikusok az oktatásban, a kutatásban, a termelésben / Lovas István = 35. évf.1985. p.

478

36. évfolyam 1986. év

3359. A fizika lesz-e a modern id k latinja az iskolában?

/ Marx György = 36. évf.1986. p. 1 3360. Számítógépes kultúra / Papert S. = 36. évf.1986. p. 7 3361. A tankönyv dimenziójának kiterjesztése / Atkins P. W. = 36. évf.1986. p. 12 3362. Valóság ... modellek ... gyerekek / Rogers Eric M. = 36. évf.1986. p. 16 3363. Matematikai modellek a természettudományokban / Ogborn John = 36. évf.1986. p. 21 3364. Mikola-díj = 36. évf.1986. p. 23 3365. Az információelmélet alapjai és biológiai vonatkozásai / Csákány Antal = 36. évf.1986. p.

26 3366. A kvantált Hall- effektus története (Klitzing 1985. évi Nobel- díjas) / Reményi György =

36. évf.1986. p. 35 3367. Nobel-díj = 36. évf.1986. p. 35 3368. Hevesy György Centenárium / M. Gy. = 36. évf.1986. p. 36 3369. Mikola-díj = 36. évf.1986. p. 37 3370. Mikroscience konferencia / Nuvoli Lídia = 36. évf.1986. p. 38 3371. A természet játékai (Papp Katalin) / Marx György = 36. évf.1986. p. 39 3372. Bozóky László Hevesy emlékérme = 36. évf.1986. p. 40 3373. Szilárdtestfizikai feladatok és számítások (Kedves Ferenc) / Giber János és mtársai = 36.

évf.1986. p. 40 3374. A - rezonancia módszer történeti áttekintése / Mössbauer R. L. = 36. évf.1986. p. 41 3375. Emlékezés Eötvös Lorándra / Nagy Károly = 36. évf.1986. p. 47 3376. A gravitációs állandó meghatározásának új módszere / Barta György, Hajósy Andrienne

= 36. évf.1986. p. 49 3377. Radioaktivitás vizsgálata nehézion- nyalábokkal Dubnában / Fljorov G. N., Ter- Akopjan

G. M. = 36. évf.1986. p. 54 3378. Nagytudású sejtautomata gép (CAM) / Toffoli T., Vichniac G. = 36. évf.1986. p. 65 3379. Schlenk Bálint, 1933-1985 / (Zolnai László) = 36. évf.1986. p. 72 3380. Power electronics (Hermann Imre) / Csáki F., Ganszki K., Ipics I., Marti S. = 36.

évf.1986. p. 77 3381. Villamosságtan (V. I. P.) / Simonyi Károly = 36. évf.1986. p. 77 3382. Az elméleti fizika alapjai (Gyarmati Borbála) / Gábos Zoltán = 36. évf.1986. p. 78 3383. Digitális jelfeldolgozás (V. I. P.) / Hesselmann N. = 36. évf.1986. p. 78 3384. A hullámok világa (Vincze János) / Orbán László = 36. évf.1986. p. 78 3385. Hewlett-Packard díjak = 36. évf.1986. p. 79 3386. Mezei Ferenc Hewlett-Packard díja = 36. évf.1986. p. 79 3387. Magyar- Osztrák- Jugoszláv Vákuumkonferencia Debrecenben / Barna B. Péter, Berecz

István = 36. évf.1986. p. 79 3388. IRPA konferencia Budapesten / K. L. = 36. évf.1986. p. 79 3389. Ciklotron- laboratórium Debrecenben / Kovách Ádám = 36. évf.1986. p. 80 3390. Vegyük komolyan a számítógépet a természettudomány tanításában / Vichniac G. = 36.

évf.1986. p. 81 3391. Egy félvezet rutinmérés metamorfózisa I

/ Beleznay Ferenc = 36. évf.1986. p. 94 3392. Számítógépes grafika és a fraktál struktúra / Jung C., Scholz H. J., Richter P. H. = 36.

évf.1986. p. 101 3393. Henrich László, 1910-1985 / (Berényi Dénes) = 36. évf.1986. p. 103 3394. Mit tanítsunk a számítógépr l? / Hermann F. = 36. évf.1986. p. 115

Page 85: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

85

3395. Eötvös-verseny = 36. évf.1986. p. 117 3396. "Ötödik er " / Király Péter = 36. évf.1986. p. 119 3397. Fizika mindenkinek II. (Kovách Ádám) / Kitajgorodszkij A. I. = 36. évf.1986. p. 119 3398. Egy új lehet ség a fejl d országokkal való kapcsolataink elmélyítésére

/ Kiss Dezs

=

36. évf.1986. p. 120 3399. Fizikai problémák kvalitatív elemzése (Végh László) / Gitterman M., Halpern V. = 36.

évf.1986. p. 120 3400. Bolyai-Lobacsevszkij- geometria modellezhet sége

/ Oláh- Gál Róbert = 36. évf.1986. p.

121 3401. Egy félvezet rutinmérés metamorfózisa II

/ Beleznay Ferenc = 36. évf.1986. p. 121

3402. Az MTA Köznevelési Bizottság ajánlásai = 36. évf.1986. p. 124 3403. A kozmikus csillagászat fejl dése / Teleki György = 36. évf.1986. p. 129 3404. Egy tudósnak csak gondolatai vannak (Palló Gábor) / Arrhenius házaspár = 36. évf.1986.

p. 137 3405. Kapica Pjotr, a kísérleti fizikus (1894-1984) / (Sas Elemér) = 36. évf.1986. p. 141 3406. Szemelvények a termodinamikából és a statisztikus fizikából / Kovács István = 36.

évf.1986. p. 144 3407. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 36. évf.1986. p. 150 3408. Tanári továbbképzés kutatóintézetben (Vitaülés) / Kovách Ádám = 36. évf.1986. p. 153 3409. Öveges József fizikaverseny = 36. évf.1986. p. 156 3410. Értem a természetet országos természettudományi verseny = 36. évf.1986. p. 157 3411. Termeljünk szilíciumvirágokat / Carlson E. H. = 36. évf.1986. p. 160 3412. Fizikus szemmel a dubnai Egyesített Atomkutató Intézetr l

/ Er János, Kiss Dezs , Kroó Norbert = 36. évf.1986. p. 161

3413. Speciális felületek- felületi specialitások / Sz. Csih Zsuzsanna, Szász András, Kojnok József = 36. évf.1986. p. 170

3414. Algoritmus aktív anyagminták azonosításához / Szondi Egon = 36. évf.1986. p. 178 3415. Geometrián át a relativitáselméletig / Dobó Andor = 36. évf.1986. p. 192 3416. Hogyan tanítják a robotokat? / Zámori Zoltán = 36. évf.1986. p. 196 3417. Fizikus napok Debrecenben = 36. évf.1986. p. 198 3418. ATOMKI díjak = 36. évf.1986. p. 199 3419. ATOMKI középiskolás pályázat = 36. évf.1986. p. 199 3420. A holdvisszhangtól az új méterig (Berényi Dénes) / Bay Zoltán = 36. évf.1986. p. 200 3421. A fény elméletben és gyakorlatban (Jani Péter) / Kovács Kálmán = 36. évf.1986. p. 200 3422. Az 1985. évi Microscience Konferencia tanulságai / Sexl R. U. = 36. évf.1986. p. 209 3423. Elhatárolás és világ rtevékenység a nemzetközi jogalkotásban - / Höltzl Lipót = 36.

évf.1986. p. 212 3424. Az Avogadro- szám meghatározása az égbolt kék színéb l / Horváth Gábor = 36.

évf.1986. p. 214 3425. Koczkás Gyula, 1905-1986 / Kunfalvi Rezs , Turchányi György

= 36. évf.1986. p. 227 3426. A kapilláris folyadékáramlás, mint a magfizikai, kémiai és biológiai folyamatok

analógiája / Kristyán Sándor = 36. évf.1986. p. 228 3427. Általános Iskolai Fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 36. évf.1986. p.

230 3428. A TII programjai a gimnáziumi fizika oktatáshoz I / Valovics István = 36. évf.1986. p.

232 3429. Sugárvédelmi továbbképz tanfolyamok = 36. évf.1986. p. 236 3430. Dubnai Intézeti díjak = 36. évf.1986. p. 237 3431. Ciklotron konferencia az ATOMKI- ban / Valek Aladár = 36. évf.1986. p. 237 3432. Csillagászati évkönyv = 36. évf.1986. p. 238 3433. Hírközl csatornák véletlen hozzáférési módszerei (Ferencz Csaba) / Dallos György,

Szabó Csaba = 36. évf.1986. p. 239 3434. Anyagvizsgálat mágneses és folyadékbehatolásos módszerekkel (Szabó Levente) / Kajdi

Gyula = 36. évf.1986. p. 239 3435. Jelek és rendszerek méréstechnikája (Máthé György) / Schnell László = 36. évf.1986. p.

239 3436. A radioaktív izotópok hazai hasznosításának három évtizede / Bíró Tamás, Bozóky

László = 36. évf.1986. p. 241 3437. Ami megmarad és ami növekszik / Schiller Róbert = 36. évf.1986. p. 245 3438. A TII programjai a gimnáziumi fizika oktatáshoz I / Valovics István = 36. évf.1986. p.

247 3439. A kémiai kötés C-64-en / Gyémánt Iván, Kapuy Ede, Maráz Vilmos = 36. évf.1986. p.

252

Page 86: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

86

3440. AIIIBV összetétel optoelektronikai integrált áramkörök / Bódi Sándor = 36. évf.1986. p.

256 3441. A nagyfeloldású elektronmikroszkópia alkalmazásai / Günter John R. = 36. évf.1986. p.

256 3442. Robotok és interfészek / Sz cs Ervin

= 36. évf.1986. p. 261

3443. Szemelvények a termodinamikából és a statisztikus fizikából. Kvantumstatisztikák / Radnai Gyula = 36. évf.1986. p. 263

3444. A mechanikai hasonlóságokról / Végh András = 36. évf.1986. p. 269 3445. Szimulált elektronállapotok / Ujj János = 36. évf.1986. p. 272 3446. Részben rendezett anyagok iskolája / Jákli Antal, Vass Szabolcs = 36. évf.1986. p. 280 3447. A tudományos és m szaki haladás id szer kédései / Pál Lénárd = 36. évf.1986. p. 281 3448. Nemlineáris optika / Kroó Norbert = 36. évf.1986. p. 295 3449. A magfizikai kutatások a dubnai Egyesített Atomkutató Intézetben / Fényes Tibor = 36.

évf.1986. p. 299 3450. Az alapkutatás hasznáról (Rubbia és Ven der Meer Nobel-díja, 1984) - / Er János

= 36. évf.1986. p. 304

3451. A csernobili atomer m balesetének következményei / Andrási András, Fehér István, Koblinger L. és mtársai = 36. évf.1986. p. 311

3452. Eötvös Társulat érme = 36. évf.1986. p. 312 3453. Az USA csillagháborús tervei / Bowman R. = 36. évf.1986. p. 320 3454. Rugalmas elektronszórás spektrometriája / Gergely György = 36. évf.1986. p. 325 3455. Új utak a gyógyszerkutatásban / Hohlov A. = 36. évf.1986. p. 330 3456. A nagyfeloldású elektronmikroszkópia alkalmazásai / Günter John R. = 36. évf.1986. p.

334 3457. Sexl Roman, 1939-1986 / (Marx György) = 36. évf.1986. p. 334 3458. Szemelvények a termodinamika és a statisztikus fizika köréb l / Brájer László = 36.

évf.1986. p. 339 3459. A bolygómozgás hodográf görbéjér l / Nagy László = 36. évf.1986. p. 342 3460. Az id mérés története / Karlovits Károly = 36. évf.1986. p. 349 3461. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia = 36. évf.1986. p. 359 3462. Aktivációs analízis az élelmiszerkémiában (Berényi Dénes) / Szabó S. András = 36.

évf.1986. p. 360 3463. Bugát Pál természetismereti vetélked = 36. évf.1986. p. 360 3464. Új méter, új kutatás / Bay Zoltán = 36. évf.1986. p. 361 3465. Új fejlemények az Eötvös- kísérlet körül / Király Péter = 36. évf.1986. p. 365 3466. Kaotikus rezgések. Megfigyelés, szimuláció, értelmezés / Luchner K., Worg R. = 36.

évf.1986. p. 372 3467. Szuperhidrogén- bomba kísérlet során keletkezett lehulló por / Shimizu S. = 36. évf.1986.

p. 386 3468. Eötvös Társulat közgy lései

= 36. évf.1986. p. 391 3469. Fizika Szemle nívódíjai = 36. évf.1986. p. 393 3470. Nemzetközi konferencia "A magyarok szerepe a világ természettudományos és m szaki

haladásában", 1986 (Lovas István) = 36. évf.1986. p. 393 3471. Egy kísérleti fizikus vallomása a XX. század fizikájáról (Toró Tibor) / Bay Zoltán = 36.

évf.1986. p. 395 3472. "Aki sokat markol..." (A fizika tantervekr l) / Tomcsányi Péter = 36. évf.1986. p. 398 3473. Félvezet lézerek (Gaál István) / Lendvay Ödön = 36. évf.1986. p. 398 3474. A csernobili atomer m és balesete / Cserháti András, Szikszai Tibor, Turi László = 36.

évf.1986. p. 401 3475. Fényvezet szálak a távközlésben

/ Bor Zsolt, Heszler Péter = 36. évf.1986. p. 408 3476. Fényvezet - szálak a távközlésben / Heszler Péter, Bor Zsolt = 36. évf.1986. p. 408 3477. Közgazdasági termodinamika / Martinás Katalin = 36. évf.1986. p. 415 3478. Robotokról a középiskolában / Megyeri István = 36. évf.1986. p. 423 3479. A fonalinga mozgásának vizsgálata / Kovacsics Csaba = 36. évf.1986. p. 425 3480. Az emberi hang fizikája / Mathelitsch L. = 36. évf.1986. p. 427 3481. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 36. évf.1986. p. 435 3482. Mikola-díj = 36. évf.1986. p. 439 3483. Eötvös-verseny = 36. évf.1986. p. 440 3484. A gimnáziumi fizikaoktatás mai problémáiról / Gecs Ervin

= 36. évf.1986. p. 441 3485. Szent-Györgyi Albert, 1893-1986 / (Marx György) = 36. évf.1986. p. 441 3486. Tudomány és társadalom - / Szent-Györgyi Albert = 36. évf.1986. p. 444 3487. Kísértet a kísérletben, avagy az Einstein- Podolsky- Rosen- paradoxon utóélete / Lovas

Rezs

= 36. évf.1986. p. 446

Page 87: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

87

3488. A korai Univerzum / Lukács Béla, Paál György = 36. évf.1986. p. 454 3489. A fizika helye a lengyel középiskolákban / Badriag K. Á. = 36. évf.1986. p. 463 3490. Szemelvények a termodinamikából és a statisztikus fizikából. Néhány termodinamikai

gép / Skrapits Lajos = 36. évf.1986. p. 468 3491. Hatvani István 200 éve hunyt el / Nagy Mihály = 36. évf.1986. p. 474 3492. Egy csillagda alapításáról (A kalocsai Haynold Obszervatórium) / Mojzes Imre = 36.

évf.1986. p. 480

37. évfolyam 1987. év

3493. A hazai fizika 1986- ban / Kiss Dezs

= 37. évf.1987. p. 1 3494. Más eszközökkel : számítógép / Zámori Zoltán = 37. évf.1987. p. 14 3495. Országos tehetségkutató verseny = 37. évf.1987. p. 31 3496. Öveges József fizikaverseny = 37. évf.1987. p. 35 3497. Elemi fizika 1 K alatt / Takács László = 37. évf.1987. p. 37 3498. Szupravezetés 30 K felett / Mihály László = 37. évf.1987. p. 38 3499. Ember és tudomány (Kiss Dezs )

/ Berényi Dénes = 37. évf.1987. p. 39 3500. A Parnasszus horizontja (Marx György) / Maróti Lajos = 37. évf.1987. p. 39 3501. Néhány gondolat Zámori Zoltán "Más eszközökkel" c. cikke kapcsán / Balogh Tibor =

37. évf.1987. p. 40 3502. Nincs királyi út! (Kunfalvi Rezs )

/ Sain Márton = 37. évf.1987. p. 40 3503. Marx Györgyöt köszöntik tanítványai = 37. évf.1987. p. 41 3504. A Laval- fúvóka és a csillagszelek / Abonyi Iván = 37. évf.1987. p. 42 3505. Finomszerkezet a magsugárban / Angeli István = 37. évf.1987. p. 43 3506. Az elveszett látóhatár / Barlai Katalin = 37. évf.1987. p. 45 3507. Nagyenergiájú elektron- proton szórás / Gálfi László = 37. évf.1987. p. 46 3508. Monopólusok nem- abeli mértékelméletekben / Horváth Zalán = 37. évf.1987. p. 48 3509. Mikola-díj = 37. évf.1987. p. 48 3510. Mintázatképz dés és effektív anizotrópia / Kertész János, Vicsek Tamás = 37. évf.1987.

p. 49 3511. Mi az entrópia? / Kirschner István = 37. évf.1987. p. 50 3512. Léteznek- e a könny magok óriásrezonanciái? / Kiss Ádám = 37. évf.1987. p. 52 3513. Alagútdiódák fényemissziója / Kroó Norbert = 37. évf.1987. p. 53 3514. Kvantum- kromodinamika és a kvarkok felszabadítása / Kuti Gyula = 37. évf.1987. p. 55 3515. Mager k és molekuláris er k / Lovas István = 37. évf.1987. p. 56 3516. Ötdimenziós kozmológiák: realitás vagy formalitás / Lukács Béla = 37. évf.1987. p. 57 3517. A Pomeron nyomában / Nagy Elemér = 37. évf.1987. p. 58 3518. Neutrínó- sugárzás elfajult gázokban / Nagy Tibor = 37. évf.1987. p. 59 3519. Effektív mager k a magfizikában / Németh Judit = 37. évf.1987. p. 60 3520. Szimmetria és dinamika / Patkós András = 37. évf.1987. p. 61 3521. Csatornacsatolási jelenségek direkt reakciókban / Pálla Gabriella = 37. évf.1987. p. 63 3522. Részecskék relativisztikus tvisztormodelljei / Perjés Zoltán = 37. évf.1987. p. 65 3523. Lélegz atommagok (monopólus óriásrezonancia) / Sükösd Csaba = 37. évf.1987. p. 66 3524. Fraktálok és az Univerzum szerkezete / Szalai Sándor = 37. évf.1987. p. 68 3525. Magfizika a reaktorfizikában / Szatmáry Zoltán = 37. évf.1987. p. 69 3526. Reaktordiagnosztikai modellkísérletek / Valkó János = 37. évf.1987. p. 70 3527. Megjegyzések az "ötödik er r l" / Vecsernyés Péter = 37. évf.1987. p. 71 3528. Vákuum degenerációtól a diffúzióig / Zawadowski Alfréd = 37. évf.1987. p. 72 3529. A szimmetriasértés lehetséges szerepe a mérés kvantumelméletében / Zimányi Gergely =

37. évf.1987. p. 73 3530. A relativisztikus nehézion reakciók kémiája / Zimányi József = 37. évf.1987. p. 74 3531. Nemesgáz- tömegspektrometria a földtudományban / Balogh Kadosa = 37. évf.1987. p.

75 3532. "Az ikerdimenziók" (Az id és a tér felfedezése) (Balázs Béla) / Szamosi Géza = 37.

évf.1987. p. 80 3533. A kozmokémia és a geokémia korszaka / Arrhenius G., Levi H. = 37. évf.1987. p. 81 3534. Atlantisz lámpái - egy csillagászati detektívtörténet / Roy A. E. = 37. évf.1987. p. 90 3535. Bölcs nk az Univerzum / Marx György = 37. évf.1987. p. 94 3536. Fizika a Világ rben- a Vega program példája / Szeg Károly

= 37. évf.1987. p. 100 3537. A Föld és a Világegyetem kapcsolata - ahogy azt a sarki fény láthatóvá teszi / Solheim J.

E. = 37. évf.1987. p. 108 3538. A Kozmosz hatása az emberi fajra / Roy A. E. = 37. évf.1987. p. 117 3539. Prigogine Budapesten / Homor Lajos = 37. évf.1987. p. 120

Page 88: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

88

3540. Keszthelyi Lajos 60 / Sz kefalvi Nagy Zoltán, Lakatos Tibor = 37. évf.1987. p. 120 3541. Nem kristályos félvezet k 86' nemzetközi konferenciája = 37. évf.1987. p. 120 3542. Emlékezés Jánossy Lajosra / Tarján Imre = 37. évf.1987. p. 121 3543. Erwin Schrödinger (1887-1968), a fizikai Nobel díj kitüntetettje 1933-ban / Jánossy Lajos

= 37. évf.1987. p. 122 3544. Emlékezés Jánossy Lajosra / Szabó Ferenc = 37. évf.1987. p. 127 3545. rvédelem : a megvalósíthatatlan álom? / Garwin R. L. = 37. évf.1987. p. 131 3546. A fizikai alaptörvények alkalmazása az rkutatásban / Agruso S. A., Gibbons J. D. F. =

37. évf.1987. p. 138 3547. Az atommag "csomómodellje" / Lovas Rezs

= 37. évf.1987. p. 141

3548. Mátrai Tibor, 1910-1987 + publikációs jegyzék / Csillag László = 37. évf.1987. p. 150 3549. Somogyi György, 1937-1987 / Medveczky László = 37. évf.1987. p. 151 3550. Fizikusok szerepe a korszer sugárterápiában. Egy hazai történet / Bozóky László = 37.

évf.1987. p. 153 3551. 75 éve született Jánossy Lajos / Nárayné Ziegler Mária = 37. évf.1987. p. 160 3552. Jánossy Lajos és E. Schrödinger levelezése / Kroó Norbert = 37. évf.1987. p. 160 3553. Harmincéves az MTA M szaki Fizikai Kutató Intézete / Nagy Elemér = 37. évf.1987. p.

161 3554. Az MTA M szaki Fizikai Kutató Intézetének harminc éve / Szép Iván = 37. évf.1987. p.

162 3555. Új félvezet vegyületek kutatása / Lendvay Ödön = 37. évf.1987. p. 166 3556. Mély- nívó spektroszkópia alkalmazása a félvezet anyagkutatásban

/ Ferenczi György = 37. évf.1987. p. 172

3557. A perkolációtól a kvantumtranszportig : elméleti kutatások az MFKI- ben / Beleznay Ferenc = 37. évf.1987. p. 176

3558. A látási érzékek objektív mérésének lehet ségei / Schanda János = 37. évf.1987. p. 179 3559. Atommagok szuperdeformált állapotokban / Nyakó Barna = 37. évf.1987. p. 184 3560. A nagynyomású Na- lámpák begyújtása / Szántó János, Holló Sándor, Nyiri Balázs = 37.

évf.1987. p. 196 3561. Harminc éves az MFKI / Lendvay Ödön = 37. évf.1987. p. 198 3562. Fizikus napok Debrecenben = 37. évf.1987. p. 199 3563. ATOMKI díjak = 37. évf.1987. p. 200 3564. Magyar napóra katalógus / Mizsér Attila = 37. évf.1987. p. 200 3565. A radioaktív szennyez dés megjelenése biológiai környezetünkben (Uray István) / Szabó

S. András = 37. évf.1987. p. 200 3566. Az er források kielégít ek, mégis probléma az energia / Alexandrov A. = 37. évf.1987. p.

201 3567. A Prolog új elv nyelv és kiterjesztései számítógépes mikroszámítógéppel / Futó István =

37. évf.1987. p. 210 3568. A nemzetközi fizikaolimpia amerikai szemmel / Kunfalvi Rezs

= 37. évf.1987. p. 218 3569. Gépesíthet - e a zene? / Tarnóczy Tamás = 37. évf.1987. p. 220 3570. A Gibbs- féle paradoxon / Poór István = 37. évf.1987. p. 231 3571. Az Eötvös Társulat vándorgy lései

= 37. évf.1987. p. 233 3572. Fizikai Centrum Debrecenben / B. D. = 37. évf.1987. p. 235 3573. Eötvös Társulat díjai = 37. évf.1987. p. 236 3574. Fizika Szemle nívódíjai = 37. évf.1987. p. 236 3575. Magfizikus Találkozó = 37. évf.1987. p. 236 3576. Eötvös Társulat érme = 37. évf.1987. p. 237 3577. Víz a Marson / Szimán Oszkár = 37. évf.1987. p. 240 3578. A deuteron hullámfüggvényének vizsgálata nagy impulzusátadású reakciókkal / Er

János = 37. évf.1987. p. 241 3579. A Heisenberg- féle határozatlansági elv és határozatlansági összefüggések / Rédei Miklós

= 37. évf.1987. p. 245 3580. Szilícium alapú fény- és h érzékel k

/ Pásztor Gyula = 37. évf.1987. p. 249 3581. Lézerfizikai kutatások Szegeden I / Bor Zsolt, Kovács Gábor, Hebling János, Rácz Béla,

Simon Péter, Szabó Sándor, Szatmári Sándor = 37. évf.1987. p. 256 3582. Tehetségkutatás / Pákász István = 37. évf.1987. p. 258 3583. Csek Árpád 85 / Kunfalvi Rezs , Radnai Gyula = 37. évf.1987. p. 269 3584. A Halley- üstökös nyomában / Ponori Thewrewk Aurél = 37. évf.1987. p. 270 3585. Eötvös Társulat díjai = 37. évf.1987. p. 272 3586. Európai Fizikai Társaság eseményei = 37. évf.1987. p. 274 3587. EUROPHYSICS, Kürti üdvözlete = 37. évf.1987. p. 274 3588. IKVSTA szeminárium = 37. évf.1987. p. 275

Page 89: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

89

3589. Társulati élet Debrecenben / Nagy Mihály = 37. évf.1987. p. 276 3590. Atomabszorpciós praktikum (Murányiné Szeleczky Annamária) / Tomcsányi László =

37. évf.1987. p. 277 3591. Ellenállások, kondenzátorok, tekercsek (Bibók György) / Zinke O., Seither H. = 37.

évf.1987. p. 277 3592. A megismételt Harres- Sagnac-éle kísérlet / Füstöss László = 37. évf.1987. p. 281 3593. Emlékezés Pogány Bélára (1887-1943) / Tarján Imre = 37. évf.1987. p. 281 3594. Újabb eredmények a kétatomos molekulák színképeinek multiplett szerkezetében /

Kovács István = 37. évf.1987. p. 285 3595. Hogyan látta dolgozni f nökét, Pogány Bélát egykori munkatársa? / Bozóky László = 37.

évf.1987. p. 292 3596. Szeizmikus kutatások fejl dése napjainkig / Meskó Attila = 37. évf.1987. p. 294 3597. A relatív remissziómérés szerepe az analitikai kémiában / Böröcz Szilárd, Láng László =

37. évf.1987. p. 303 3598. A töltésközépponti Coulumb- kölcsönhatás / Végh László = 37. évf.1987. p. 306 3599. A Tungsram Rt. szerepe a magyar technikatörténetben 1918-1938 között / Szöll sy Lajos

= 37. évf.1987. p. 310 3600. ATOMKI középiskolás pályázat = 37. évf.1987. p. 313 3601. Egy érdekes elektromosságtani feladat / Kovacsics Csaba = 37. évf.1987. p. 318 3602. Pogány Béla (1887-1943) / Dombi József = 37. évf.1987. p. 319 3603. Gyakorlati mágnestechnika (T kési Károly)

/ Reichel Károly = 37. évf.1987. p. 320 3604. The game called science teaching /Vantsó Erzsébet = 37. évf.1987. p. 320 3605. Játékos atomok (Boros Dezs )

/ Tóth Eszter, Sükösd Csaba (szerk.) = 37. évf.1987. p. 320

3606. A nyomottvizes atomer m vek fejl dési irányai / Szatmáry Zoltán = 37. évf.1987. p. 325 3607. A természettudomány és technika szövetsége - jöv nk alapja - / Sz cs Ervin

= 37. évf.1987. p. 336

3608. Variációs elvekr l és mozgásegyenletekr l / Banai Miklós, Lukács Béla = 37. évf.1987. p. 337

3609. Lézerfizikai kutatások Szegeden II / Bor Zsolt, Kovács Gábor, Hebling János, Rácz Béla, Simon Péter, Szabó Sándor, Szatmári Sándor = 37. évf.1987. p. 343

3610. Ohm és Joule törvényének atomi értelmezése / Dezs Ervin = 37. évf.1987. p. 348 3611. Tehetséges tanulók segítése / Páhán István = 37. évf.1987. p. 358 3612. Marx György 60 / Berényi Dénes = 37. évf.1987. p. 358 3613. Tarján Imre 75 / Márta Ferenc = 37. évf.1987. p. 361 3614. A Gyulai- Tarján kristályfizikai iskoláról / Voszka Rudolf = 37. évf.1987. p. 362 3615. Hogyan segítette Tarján Imre az orvosok munkáját? / Bozóky László = 37. évf.1987. p.

368 3616. A fény új aszimmetrikus állapota / Janszky József = 37. évf.1987. p. 369 3617. Elektromos töltött részecske szóródása mágneses monopóluson / Horváth Vera = 37.

évf.1987. p. 372 3618. Lézerfizikai kutatások Szegeden III. / Bor Zsolt, Kovács Gábor, Hebling János, Rácz

Béla, Simon Péter, Szabó Sándor, Szatmári Sándor = 37. évf.1987. p. 376 3619. Nukleáris tél I / Németh Judit = 37. évf.1987. p. 385 3620. A makromolekuláris elektronikus eszközök / Tóth Tibor = 37. évf.1987. p. 396 3621. Igaz varázslat (M. Gy.) / Károlyházy Frigyes = 37. évf.1987. p. 397 3622. Valkó Iván Péter 75 / Marx György = 37. évf.1987. p. 400 3623. Sugárvédelmi továbbképz tanfolyamok = 37. évf.1987. p. 400 3624. Amorf félvezet k hibahelyei és adalékolhatósága

/ Kósa- Somogyi István = 37. évf.1987. p. 401

3625. Gravitációs reakciók számítógépes modellezése I / Horváth Gábor, Jánosi Imre, Bátori Endre = 37. évf.1987. p. 406

3626. Lézerfizikai kutatások Szegeden IV. / Bor Zsolt, Kovács Gábor, Hebling János, Rácz Béla, Simon Péter, Szabó Sándor, Szatmári Sándor = 37. évf.1987. p. 412

3627. Nukleáris tél II / Németh Judit = 37. évf.1987. p. 418 3628. Nemzetközi m hely az ATOMKI- ban atomfizikai ütközésekr l / Hock Gábor = 37.

évf.1987. p. 438 3629. Szupravezetés szi iskola = 37. évf.1987. p. 439 3630. Bugát Pál természetismereti vetélked

= 37. évf.1987. p. 439 3631. Szigeti György emlékére / Szép Iván = 37. évf.1987. p. 440 3632. Fizikai módszerek az emberi környezet megismerésében (Medveczky László) / Berényi

Dénes = 37. évf.1987. p. 440

Page 90: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

90

3633. A számítógép Pascaltól Neumannig (Bathó Zoltán) / Goldstine H. H. = 37. évf.1987. p.

440 3634. A kommunikáció matematikai elmélete (Gy rfi László)

/ Shannon C. E., Wearer W. = 37.

évf.1987. p. 440 3635. A számítógép tegnaptól holnapig (Sükösd Csaba) / Sz cs Ervin =

37. évf.1987. p. 440

3636. Az Univerzum eredete / Hawking S. W. = 37. évf.1987. p. 441 3637. A felfúvódó Világegyetem / Lukács Béla = 37. évf.1987. p. 448 3638. Gravitációs reakciók számítógépes modellezése II. / Horváth Gábor, Jánosi Imre, Bátori

Endre = 37. évf.1987. p. 456 3639. Asztrofizika a középiskolában / Csaba György = 37. évf.1987. p. 462 3640. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 37. évf.1987. p. 469 3641. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia = 37. évf.1987. p. 473

38. évfolyam 1988. év

3642. A Nap és a neutrínók / Mössbauer R. L. = 38. évf.1988. p. 1 3643. Merre tart a csillagászat? / Balázs Lajos = 38. évf.1988. p. 8 3644. Kvázikristályok alumíniumötvözetekben / Csanády Andrásné = 38. évf.1988. p. 10 3645. Nobel-díj = 38. évf.1988. p. 14 3646. Szinglett spinpárok kvantumfolyadéka / Fazekas Patrik = 38. évf.1988. p. 15 3647. A végtelenül egzakt káosz Anaxagorasz- féle elmélete / Rössler O. E. = 38. évf.1988. p.

25 3648. Az Eötvös- féle "sarki taszítóer " a kontinensvándorlási elmélet tükrében

/ Horváth Gábor = 38. évf.1988. p. 31

3649. Miniszter voltam néhány óráig / Papp Katalin = 38. évf.1988. p. 35 3650. Fázissebesség, csoportsebesség, fés modell / Jeges Károly = 38. évf.1988. p. 37 3651. Gondolatok egy m szaki f iskola fizika oktatásáról / Sebestyén Dorottya = 38. évf.1988.

p. 40 3652. A lézerek titkai (Pálinkás József) / Csillag László, Kroó Norbert = 38. évf.1988. p. 40 3653. Útban a mikromechanika felé (Bibók György) / Kelle Antal = 38. évf.1988. p. 40 3654. Szalay Sándor, 1909-1987 / (Csikai Gyula) = 38. évf.1988. p. 41 3655. Szalay Sándor, 1909-1987 + publikációs lista / (Koltay Ede, Kovách Ádám) = 38.

évf.1988. p. 42 3656. Lehet- e Magyarországon atomkutatást folytatni? / Szalay Sándor = 38. évf.1988. p. 49 3657. Irányított energianyaláb-fegyverek / Abonyi Iván, Bakos József, Csillag László, Patkós

András = 38. évf.1988. p. 57 3658. Sejtautomaták: számítógépes játékok, oktatási segédeszközök és kutatási területek /

Kertész János = 38. évf.1988. p. 62 3659. Nagy László, 1931-1987 / (Zsúdel László) = 38. évf.1988. p. 65 3660. Általános Iskolai Fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 38. évf.1988. p. 67 3661. Mikola-díj = 38. évf.1988. p. 68 3662. Rugó tömegének figyelembevétele harmonikus rezgéskor / Wiedeman László = 38.

évf.1988. p. 69 3663. LOGO és a fizika I / Papp Katalin, Horváth Zsolt = 38. évf.1988. p. 73 3664. Hasonlóság a hullámcsomag szétfolyása és a h mozgás között / Csoma Zsigmond = 38.

évf.1988. p. 76 3665. Öveges József fizikaverseny = 38. évf.1988. p. 78 3666. Színes fizika (Vincze János) / Heinrich László = 38. évf.1988. p. 80 3667. Számítástechnika középfokon (Boros Dezs )

/ Szabó Zoltán = 38. évf.1988. p. 80 3668. Eötvös-verseny = 38. évf.1988. p. 80 3669. Fényes Imre emlékülés : 10 éve távozott / Kiss Dezs

= 38. évf.1988. p. 81 3670. A nulladik f tételr l / Benedek Pál = 38. évf.1988. p. 82 3671. Fényes Imre munkássága a kvantumlogikával kapcsolatban / Fáy Gyula = 38. évf.1988. p.

84 3672. Egy magyar fizikus, aki Hegelt is olvasott : Fényes Imre / Horváth József = 38. évf.1988.

p. 89 3673. Fényes Imre m szaki tanácsadó / Sz cs Ervin

= 38. évf.1988. p. 93 3674. Harminc éves az optikai m hold-megfigyelés Magyarországon / Almár Iván = 38.

évf.1988. p. 95 3675. Folyadékkal tölthet leveg lencse / Molnár László = 38. évf.1988. p. 113 3676. A csillagászati tananyag komplex szemléltetése / Szabó Gábor = 38. évf.1988. p. 116 3677. Valkó Iván Péter, 1912-1987 + publikációs jegyzék / (Antal János) = 38. évf.1988. p. 116

Page 91: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

91

3678. Mikroszámítógépek összekapcsolása fizikai kísérleti eszközökkel / Vámos István = 38.

évf.1988. p. 118 3679. A legtávolabbi kvazárok / Szimán Oszkár = 38. évf.1988. p. 120 3680. A Bolyai-Lobacsevszkij geometria modellezhet sége / Oláh-Gál Róbert = 38. évf.1988.

p. 121 3681. Science fiction a neutrínók geofizikai és geodéziai felhasználására / Kiss Dezs = 38.

évf.1988. p. 126 3682. A mikrohullámú háttérsugárzás anizotrópiája- a "Relikt" rkísérlet

/ Sztrukov J. A.,

Szkulacsev D. P., Klipin A. A. = 38. évf.1988. p. 130 3683. Antal János + publikációs jegyzék / (Vasvári Béla) = 38. évf.1988. p. 134 3684. Buffon, Fourier, Kelvin kontra Lamarck, Darwin / Horváth Gábor = 38. évf.1988. p. 136 3685. LOGO és a fizika II / Papp Katalin, Horváth Zsolt = 38. évf.1988. p. 146 3686. Egyszer relatív pirheliométer / Molnár László = 38. évf.1988. p. 148 3687. Számítástechnikával segített oktatás a SOTE Biofizikai Intézetben / Herényi Levente,

Kaposi András = 38. évf.1988. p. 153 3688. Ortvay Rudolf problémamegoldó verseny = 38. évf.1988. p. 155 3689. Félvezet k kémiai érzékel k (Gy rfi Miklós)

/ Harsányi József, Mizsei János = 38. évf.1988. p. 156

3690. Milyen napjainkban a tizenévesek atomenergiához való viszonya / Radnóti Katalin = 38. évf.1988. p. 157

3691. Wigner Jen 85 / Nagy Károly = 38. évf.1988. p. 161 3692. Irreverzibilis Univerzum / Marx György = 38. évf.1988. p. 162 3693. Csoportelméleti módszerek a kvantált húrelméletben / Horváth Zalán = 38. évf.1988. p.

169 3694. Rezonancia- abszorpció reaktorokban / Szatmáry Zoltán = 38. évf.1988. p. 172 3695. ... nincs még átfogó elmélet / Wigner Jen

= 38. évf.1988. p. 174 3696. ... azt kellene ünnepelni, hogy milyen jók a magyar iskolák / Wigner Jen = 38. évf.1988.

p. 176 3697. Wigner Jen kitüntetése: a Magyar Népköztársaság Zászlórendje = 38. évf.1988. p. 179 3698. Az ember érzi, hogy fontos dolgokat még nem tud - beszélgetés a József Attila

gimnáziumban / Wigner Jen = 38. évf.1988. p. 180 3699. A nagy kísérlet / Lovas István, Trócsányi Zoltán = 38. évf.1988. p. 183 3700. Megszületett a kísérleti neutrínó- csillagászat! / Kiss Dezs = 38. évf.1988. p. 191 3701. szi Egyetem Számítástechnika = 38. évf.1988. p. 196 3702. Folyadékkristályok (Molnár József) / Bata Lajos = 38. évf.1988. p. 198 3703. Szilárdtestek felületfizikája (Lendvay Ödön) / Giber János és mtársai = 38. évf.1988. p.

198 3704. Az anyagvizsgálat diffrakciós módszerei (T kési Károly)

/ Schultz J. M. = 38. évf.1988. p. 198

3705. ATOMKI középiskolás pályázat = 38. évf.1988. p. 198 3706. A szilárdtestkutatás újabb eredményei (16) (Lendvay Ödön) / Balázs Erzsébet, Füstöss

László = 38. évf.1988. p. 199 3707. Al és Al ötvözetek vizsgálata Mössbauer- effektussal és pozitron annihilációval (L. Ö.) /

Nagy Sándor, Szeles Csaba, Vértes Attila = 38. évf.1988. p. 199 3708. Emlékezés Gyulai Zoltánra (100 éve született) / Tarján Imre = 38. évf.1988. p. 201 3709. Kristálynövekedés és növekedési hibák / Malicskó László = 38. évf.1988. p. 202 3710. Szuperrácsú kristályszerkezetek növesztése és félvezet alkalmazásai / Lendvay Ödön =

38. évf.1988. p. 208 3711. Gyulai Zoltán kutatásaitól egy új szuperionos vezet ig / Hartmann Ervin = 38. évf.1988.

p. 216 3712. Adalék a debreceni Kísérleti Fizikai Intézet elindulásához / Tarján Imre = 38. évf.1988. p.

218 3713. Gyulai Zoltánra emlékezve (100 éve született) / Vannay László = 38. évf.1988. p. 221 3714. Zeldovics Yakov Boriszovics, 1914-1987 / (Szalay Sándor) = 38. évf.1988. p. 221 3715. A félvezet spektrométerek jelene és jöv je / Lakatos Tamás = 38. évf.1988. p. 226 3716. Rövid áttekintés a mechanika robottechnikában alkalmazható módszereir l / Bitó János,

Tar József = 38. évf.1988. p. 230 3717. Az információ korszakára adaptált nevelés / Blagovszt Szendov = 38. évf.1988. p. 235 3718. Fraktálok / Mandelbrot B. B. = 38. évf.1988. p. 241 3719. Hogyan építsünk Hele-Shaw- cellát / Vicsek Tamás = 38. évf.1988. p. 249 3720. Kísérletileg el állítható fraktálok a kolloidikában / Horkay Ferenc = 38. évf.1988. p. 250 3721. Fraktálnövekedés számítógépes szimulációja / Vicsek Mária, Vicsek Tamás = 38.

évf.1988. p. 253

Page 92: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

92

3722. A káosz szépsége / Richter P. H., Peitgen H. O. = 38. évf.1988. p. 258 3723. Elektronikus eszközök a statisztikus fizika tanításához / Molnár Miklós = 38. évf.1988. p.

270 3724. A Brown- mozgás számítógépes szimulációja / Horváth Gábor = 38. évf.1988. p. 271 3725. Fizikus napok Debrecenben = 38. évf.1988. p. 275 3726. ATOMKI díjak = 38. évf.1988. p. 276 3727. Bioasztronómia, a következ lépések / Drake F. = 38. évf.1988. p. 277 3728. Egy közel 30 éve létez , de alig ismert gyógyszerr l / Barla- Szabó Sándor = 38.

évf.1988. p. 278 3729. Rugalmas testek mechanikája (Gál István) / Béda Gyula, Kozák Imre = 38. évf.1988. p.

280 3730. Molekulaspektroszkópia (Láng László) / Kovács István, Sz ke József =

38. évf.1988. p. 280

3731. Szilárd Leó 90 éve született / Marx György = 38. évf.1988. p. 281 3732. Kónya Albert + publikációs jegyzék / Tarján Imre = 38. évf.1988. p. 283 3733. Kónya Albert / Tuschák Róbert, Vasvári Béla, Zsuffa András = 38. évf.1988. p. 284 3734. Nagy László / Zsúdel László = 38. évf.1988. p. 285 3735. Nemlineáris jelenségek / Geszti Tamás = 38. évf.1988. p. 287 3736. Új kihívás az oktatás számára: Nemlineáris jelenségek / Jossem E. L. = 38. évf.1988. p.

288 3737. Kaotikus játékok / Schlichting H. J., Backhaus U. = 38. évf.1988. p. 291 3738. Nemlineáris kémia / Atkins P. W. = 38. évf.1988. p. 294 3739. Az oszcilláció kémiai reakciókról / K rös Endre = 38. évf.1988. p. 295 3740. A káosz tanítása az iskolákban / Hermann F., Mingirulli L., Morawietz P. = 38. évf.1988.

p. 301 3741. Atom- és alkalmazott fizikai kutatások az ATOMKI ciklotron laboratóriumában /

Pálinkás József = 38. évf.1988. p. 304 3742. Atommag- spektroszkópiai kutatások az ATOMKI ciklotronnál / Fényes Tibor = 38.

évf.1988. p. 313 3743. Hosszúhatótávolságú er k és az Eötvös- kísérlet I / Fischbach E. és mtársai = 38.

évf.1988. p. 321 3744. Nemzetközi vizsgálat a természettudományok eredményességér l / Purves A. C. = 38.

évf.1988. p. 330 3745. A Fibonacci- számok / Mattila J. O. = 38. évf.1988. p. 347 3746. Jeges Károly 80 / Litz József = 38. évf.1988. p. 353 3747. A h mérsékleti sugárzási modell megoldása számítógéppel / Végh András, Wiedeman

László = 38. évf.1988. p. 354 3748. Berényi Dénes 60 / Kiss Dezs = 38. évf.1988. p. 361 3749. A kett s - bomlás kétneutrínós változatának közvetlen kísérleti kimutatása / B dy Zoltán

= 38. évf.1988. p. 362 3750. Forró zónák a középenergiás mag- mag ütközésekben? / Deák Ferenc, Kiss Ádám, Seres

Zoltán = 38. évf.1988. p. 366 3751. Tárolt nehézionok / Pálinkás József = 38. évf.1988. p. 370 3752. Hosszúhatótávolságú er k és az Eötvös- kísérlet II / Fischbach E. és mtársai = 38.

évf.1988. p. 375 3753. Érdekességek a franciaországi fizikatanításban / Weinrich Ida = 38. évf.1988. p. 390 3754. ATOMKI középiskolás pályázat = 38. évf.1988. p. 394 3755. Környezettanulmány : környezetismeret tantárgy / Havas Péter = 38. évf.1988. p. 398 3756. Kürti Miklós 80 / Kirschner István = 38. évf.1988. p. 401 3757. Egyetemi éveim és a doktorátus / Kürti Miklós = 38. évf.1988. p. 402 3758. A spontán növekv h mérséklet / Radnai Gyula = 38. évf.1988. p. 404 3759. Milyen meleg a Nap közepe? / Marx György = 38. évf.1988. p. 407 3760. Mi az SNO? / Kiss Dezs = 38. évf.1988. p. 412 3761. A fraktálok termodinamikája / Tél Tamás = 38. évf.1988. p. 414 3762. Arisztoteleszi termodinamika / Martinás Katalin, Ropolyi László = 38. évf.1988. p. 418 3763. Hosszúhatótávolságú er k és az Eötvös- kísérlet III / Fischbach E. és mtársai = 38.

évf.1988. p. 422 3764. Asztrofizika számítógépen / Szatmáry Károly = 38. évf.1988. p. 431 3765. Játék a fizikában - fizika a játékban / L rincz János, Papp Katalin

= 38. évf.1988. p. 433 3766. Az Univerzum c. hangosított diasorozatból / Tompa Klára = 38. évf.1988. p. 439 3767. Szigeti György 10 éve halt meg / Szép Iván = 38. évf.1988. p. 440 3768. Jugoszláv- osztrák- magyar vákuumkonferencia / Mojzes Imre = 38. évf.1988. p. 440 3769. Nemzetközi tudományos m hely a struktúrák kialakulásáról = 38. évf.1988. p. 440

Page 93: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

93

3770. Emlékeim a 450 éves Debreceni Református Kollégiumról / Bay Zoltán = 38. évf.1988. p.

441 3771. 300 évvel a Princípia után a newtoni megközelítés határai / Pflug A. = 38. évf.1988. p.

443 3772. Kürti Mikós kitüntetése: a Magyar Népköztársaság Csillagrendje = 38. évf.1988. p. 452 3773. A tudomány ballasztja - / Feynman R. P. = 38. évf.1988. p. 453 3774. Feynman R. P., 1918-1988 / (Marx György) = 38. évf.1988. p. 457 3775. Egy kívülálló bels képe a Challenger katasztrófáról - / Feynman R. P. = 38. évf.1988. p.

459 3776. Hosszúhatótávolságú er k és az Eötvös- kísérlet IV / Fischbach E. és mtársai = 38.

évf.1988. p. 471 3777. Béll Béla, 1908-1988 / (Mészáros Ern )

= 38. évf.1988. p. 480 3778. Fizika Szemle nívódíjai = 38. évf.1988. p. 480 3779. Az atomreaktorokról és a radioaktivitásról (V. M.) / Makra Zsigmond = 38. évf.1988. p.

480

39. évfolyam 1989. év

3780. Magspintomográfia I. / Tompa Kálmán, Furó István, Pócsik István = 39. évf.1989. p. 1 3781. A fémes vezetés / Geszti Tamás = 39. évf.1989. p. 10 3782. Vezet k, félvezet k, szigetel k / Sükösd Csaba = 39. évf.1989. p. 13 3783. Magash mérséklet szupravezetés / Szabó György = 39. évf.1989. p. 21 3784. Anyagtudományi kutatások az MTA intézeteiben / Kroó Norbert, Siklós Tivadar = 39.

évf.1989. p. 26 3785. Nemzetközi Vákuum Szimpózium / Berecz István = 39. évf.1989. p. 32 3786. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia = 39. évf.1989. p. 36 3787. Negyven éves az MTESZ = 39. évf.1989. p. 37 3788. Pugwash deklaráció - = 39. évf.1989. p. 38 3789. Fizika (Holics László szerkesztésében) (K. L.) = 39. évf.1989. p. 40 3790. DIMETA konferencia = 39. évf.1989. p. 40 3791. Önszervez dés, kaotikus dinamika és a komplex rendszerek modellezése / Nicolis G.,

Gaspard P. = 39. évf.1989. p. 45 3792. A kémiai fegyverek betiltása / Trapp R. = 39. évf.1989. p. 53 3793. Magspintomográfia II / Tompa Kálmán, Furó István, Pócsik István = 39. évf.1989. p. 61 3794. Látogatás Csernobilban / Carpenter E. = 39. évf.1989. p. 72 3795. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia = 39. évf.1989. p. 75 3796. Két kézszorítás, és ami közben volt (Búcsú Szent- Györgyi Albertt l)

/ Bay Zoltán = 39. évf.1989. p. 81

3797. Szent- Györgyi Albert: Két kézszorítás, és ami közben volt: búcsú / Bay Zoltán = 39. évf.1989. p. 81

3798. Bay Zoltán és Neumann János levelezése / Nagy Ferenc = 39. évf.1989. p. 82 3799. A Debreceni Fizika Centrum megemlékezése a Református Kollégium 450. éves

fennállására / Tárkányi Ferenc = 39. évf.1989. p. 90 3800. A fizika és a 450 éves Debreceni Református Kollégium / Nagy Mihály = 39. évf.1989. p.

96 3801. A reáliák tanítása Magyarországon a Debreceni Református Kollégiumban / Szénássy

Barna = 39. évf.1989. p. 105 3802. A magyar Nobel- díjasok / Palló Gábor = 39. évf.1989. p. 113 3803. A Tungsram sorsa a negyvenes években I / Bay Zoltán = 39. évf.1989. p. 121 3804. Az Antarktisz, mint neutrínódetektor / Kiss Dezs = 39. évf.1989. p. 128 3805. A magnetron, mint az ionbombázásos anyagporlasztás hatásán alapuló eszköz / Karányi

József = 39. évf.1989. p. 129 3806. Kuti István / Solymár Istvánné = 39. évf.1989. p. 137 3807. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása / Középiskolai

fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 39. évf.1989. p. 146 3808. Nukleáris szi egyetem Paks / Kertész Béla = 39. évf.1989. p. 150 3809. Mikola-díj = 39. évf.1989. p. 154 3810. Gy r s bolygók a Naprendszerben / Görbe László = 39. évf.1989. p. 155 3811. Az antropikus Világegyetem / Végh László = 39. évf.1989. p. 157 3812. Magyar Diffrakciós Konferenciák = 39. évf.1989. p. 160 3813. Hogyan változtatták meg a számítógépek tanítási stílusomat? / Kemény G. János = 39.

évf.1989. p. 161

Page 94: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

94

3814. Nagyon boldog voltam a Berzsenyiben, volt egy csodálatos matematikatanárom (Marx

György) / Kemény G. János = 39. évf.1989. p. 164 3815. A félelmet jobb nem elkezdeni, az óvatosságot igen (Frei Zsolt, Zeley László, Fehér

Márta, Szatmáry Zoltán, Marx György, Vicsek Tamás, Vargha, Ágh) / Teller Ede = 39. évf.1989. p. 167

3816. A Tungsram sorsa a negyvenes években II / Bay Zoltán = 39. évf.1989. p. 173 3817. - részek által létrehozott ion- örvénygy r k és egyéb képz dmények

/ Jeges Károly =

39. évf.1989. p. 178 3818. Az urán energiatartalmának jöv beni jobb hasznosítási lehet ségei / Szergényi István =

39. évf.1989. p. 184 3819. Ellenállásmér interfész a középiskolai demonstrációban / Megyeri István, Frühwirth

Mihály = 39. évf.1989. p. 189 3820. Három éves a magyarországi ciklotron / Fényes Tibor = 39. évf.1989. p. 194 3821. Lakossági sugárterhelések orvosi vonatkozásai / Kovách Ádám = 39. évf.1989. p. 196 3822. Ortvay Rudolf problémamegoldó verseny = 39. évf.1989. p. 197 3823. Kiss Dezs 60 / Bornemissza Györgyné = 39. évf.1989. p. 198 3824. Eötvös Társulat díjai = 39. évf.1989. p. 198 3825. Fizika Szemle nívódíjai = 39. évf.1989. p. 199 3826. Öveges József fizikaverseny = 39. évf.1989. p. 200 3827. Avatóbeszéd Szilárd Leó emléktáblájánál / Szentágothai János = 39. évf.1989. p. 201 3828. Clausius R. J. E. mai olvasata / Benedek Pál = 39. évf.1989. p. 203 3829. Szily Kálmán (1838-1924) 150 éve született / Biró Gábor = 39. évf.1989. p. 207 3830. A Tungsram sorsa a negyvenes években III / Bay Zoltán = 39. évf.1989. p. 210 3831. L. Fodor Ilona, 1935-1989 = 39. évf.1989. p. 221 3832. Az alumínium küls fotoeffektusa és a fény dualitása / Jeges Károly = 39. évf.1989. p.

224 3833. Új fizikatanszék a Szombathelyi Tanárképz F iskolán / Kovács László = 39. évf.1989.

p. 232 3834. Eötvös-verseny = 39. évf.1989. p. 235 3835. Csillagászati rendezvények a BDTF- en / Molnár László = 39. évf.1989. p. 237 3836. ATOMKI díjak = 39. évf.1989. p. 240 3837. Sugárvédelmi továbbképz tanfolyamok = 39. évf.1989. p. 240 3838. l. Termodinamikai Iskola / Lámer Gy. = 39. évf.1989. p. 240 3839. Magfizikus Találkozó = 39. évf.1989. p. 240 3840. A szupercivilizációk, mint az Univerzum fejl désének következményei / Kardasev N.

Sz., Sztrelnyickij V. Sz. = 39. évf.1989. p. 241 3841. Földön kívüli jelzések hiányának egy lehetséges magyarázata / Kotnyelnyikov V. A. =

39. évf.1989. p. 245 3842. Regionális hatókörök Galaxisunkban / Papagiannis M. D. = 39. évf.1989. p. 245 3843. A Galaktika közepe: meglátogatnunk szép, de nem lenne kellemes ott laknunk / Stark A.

A. = 39. évf.1989. p. 247 3844. A közeli csillagok bolygótömeg kísér i / Campbell B., Walker G. A. H., Yang S. = 39.

évf.1989. p. 249 3845. Az Uránusz lehet a Földön kívüli élet legkedvez bb helyszíne? / Bocskarev Ny. G. = 39.

évf.1989. p. 252 3846. Egyszer módszer a Planck- állandó közvetett meghatározására / Szabó József = 39.

évf.1989. p. 253 3847. Nagyenergiájú részecskenyalábok hatása fémek tulajdonságaira I / Havancsák Károly,

Szenes György = 39. évf.1989. p. 256 3848. Fénykibocsátó diódák (LED- ek) alkalmazása egyszer fizikai kísérletekben

/ Molnár Miklós = 39. évf.1989. p. 264

3849. A félvezet k ma és holnap / Tichy Rács Ádám = 39. évf.1989. p. 269 3850. Félvezet ellenállások termikus tulajdonságainak elemzése / Ronyecz József = 39.

évf.1989. p. 274 3851. Véges méret testek ütközései a rugalmasság határán belül / Szegedi Ervin = 39.

évf.1989. p. 278 3852. Ecsetvonások Szalay Sándor portréjához / Medveczky László = 39. évf.1989. p. 281 3853. Kutatóintézeti tudománymetria (ATOMKI 1954-1989) / Zolnai László, Berényi Dénes =

39. évf.1989. p. 285 3854. Max Planck kompromisszumai (Heilbron J. L. könyve) / Palló Gábor = 39. évf.1989. p.

303 3855. Nagyenergiájú részecskenyalábok hatása fémek tulajdonságaira II / Havancsák Károly,

Szenes György = 39. évf.1989. p. 307

Page 95: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

95

3856. Eszközkészlet az elektromágneses hullámok vizsgálatához / Simon László = 39. évf.1989.

p. 313 3857. Európaiságunk egy történeti metszete (Biró Gábor) / Radnai Gyula, Kunfalvi Rezs =

39.

évf.1989. p. 320 3858. Kezdjük ismerni egymást (Zeley László) / Teller Ede = 39. évf.1989. p. 321 3859. Hidegfúzió (El zetes) / Gutai László, Marx György = 39. évf.1989. p. 325 3860. Az rkutatás helyzete Magyarországon / Szeg Károly

= 39. évf.1989. p. 330

3861. A nukleáris fegyverkísérletek teljes betiltása és ellen rzése

/ Berényi Dénes = 39.

évf.1989. p. 336 3862. Véges dimenziós komplementáris obszervábilisok / Rédei Miklós = 39. évf.1989. p. 338 3863. Emlékezés Budó Ágostonra (1914-1969) / Tarján Imre = 39. évf.1989. p. 343 3864. Budó Ágoston molekulaspektroszkópiai és dielektromos relaxációs jelenségekkel

foglalkozó kutatásai / Kovács István = 39. évf.1989. p. 344 3865. A Budó- féle lumineszcencia iskoláról különös tekintettel a kutatás megszervezésére /

Ketskeméty István = 39. évf.1989. p. 347 3866. Kulin György, 1905-1989 + publikációs jegyzék / Ponori Thewrewk Aurél = 39.

évf.1989. p. 349 3867. A Budó Ágoston fizikai feladatmegoldó versenyekr l és hatásáról / Pintér Ferenc = 39.

évf.1989. p. 352 3868. Hangsebesség mérése digitális órával / Kovacsics Csaba = 39. évf.1989. p. 354 3869. ATOMKI középiskolás pályázat = 39. évf.1989. p. 355 3870. Emlékezés Budó Ágoston születésének 75. évfordulója alkalmából / Ketskeméty István =

39. évf.1989. p. 360 3871. Akadémiai díjak = 39. évf.1989. p. 360 3872. A bázeli manifesztum / M. Gy. = 39. évf.1989. p. 361 3873. Budó emlékülés / Ketskeméty István = 39. évf.1989. p. 361 3874. A légkör üvegházhatása / Marx György = 39. évf.1989. p. 363 3875. Európa - egy óceán lehet sége

/ Reynolds R. T., Squires W., McKay C. P., Kasting J. F. = 39. évf.1989. p. 370

3876. A kétked néz pont / Shapiro R. = 39. évf.1989. p. 375 3877. Eötvös valójában már 1910- ben publikálta az eredményeit / Nieto M. M., Hugnes R. J.,

Goldmann T. = 39. évf.1989. p. 378 3878. Megnyúlik a Föld, mozognak a tengerek / Csikós György = 39. évf.1989. p. 383 3879. Kovács Kálmán, 1937-1989 / Berényi Dénes = 39. évf.1989. p. 389 3880. A vezet képesség h fok függésének mérése C-64 számítógéppel / Sárdi Ákos = 39.

évf.1989. p. 390 3881. Általános Iskolai Fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 39. évf.1989. p.

391 3882. Elektronika a fizikaoktatásban / Almási István = 39. évf.1989. p. 392 3883. Renner János emlékkiállítások = 39. évf.1989. p. 397 3884. Fizikus napok Debrecenben = 39. évf.1989. p. 397 3885. Bródy Imre Fizikaverseny = 39. évf.1989. p. 398 3886. A csillagok, mint gravitációs lencsék / Drake F. = 39. évf.1989. p. 401 3887. Hell Miksa páter hozzászólása a Vénusz holdjának kérdéséhez = 39. évf.1989. p. 403 3888. A kvaternióalgebra robottechnikai alkalmazási lehet ségei / Antal Kálmán, Bitó János,

Tar József = 39. évf.1989. p. 413 3889. A Rutherford- szórás számítógépes szimulációja / Horváth Gábor = 39. évf.1989. p. 418 3890. Fizikafeladatok tanulókísérleti megvalósítása / Almási István = 39. évf.1989. p. 422 3891. Társulatunk és a tanulmányi versenyek; tehetségkutatás és tehetségfejlesztés / Kunfalvi

Rezs

= 39. évf.1989. p. 427 3892. Bródy Imre Fizikaverseny = 39. évf.1989. p. 430 3893. Az újabb kori pécsi orgonaépítés / Angster József = 39. évf.1989. p. 432 3894. Fractal Growth Phenomena (Marx György) / Vicsek Tamás = 39. évf.1989. p. 440 3895. Er m és biztonság / Teller Ede = 39. évf.1989. p. 441 3896. Az atomfizika reneszánsza / Berényi Dénes = 39. évf.1989. p. 445 3897. Az ózon megóvásáért / Aubrecht G. J. = 39. évf.1989. p. 448 3898. Az elliptikus biliárd / Korsch H. J., Mirbachi B.,Jodl H.J. = 39. évf.1989. p. 450 3899. Orowan Egon, 1902-1989 / Nagy Elemér = 39. évf.1989. p. 460 3900. Középiskolai fizikatanárok országos ankétja és eszközkiállítása = 39. évf.1989. p. 461 3901. Modern fizika a gépészmérnöki tudományokban és gyakorlatban / Berényi Dénes = 39.

évf.1989. p. 465 3902. Robotvezérlés iskolaszámítógéppel / Batta Zoltán, Radnóti Tibor = 39. évf.1989. p. 470 3903. Kármán Tódor ünnepség, emléktábla avatás = 39. évf.1989. p. 475

Page 96: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

96

3904. Fizika Szemle nívódíjai = 39. évf.1989. p. 475 3905. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia = 39. évf.1989. p. 476 3906. Mikola-díj = 39. évf.1989. p. 480

Page 97: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

97

Szerz és névmutató

A. A. 1789. Abonyi Iván 517. 1059. 1144. 1426. 1663. 1752. 1912. 2543. 3504. 3657. Abragam, A. 2794. Aczél Etelka 1715. Ádám András 1785. Ádám Antal 931. Ádám György 2583. Adler György 1342. 1350. 1368. Ágoston Attila 734. 742. Agruso, S. A. 3546. Ahijezer, A. 211. 800. Aitken, N. J. 2996. Al- Haiszam, Ibn 1549.

Alaga G. 1483. Alexandrov A. 2191. 2780. 3566. Alexay Zalán 1331. Alföldi László 2628. Alfvén, H. 1642. 2692. Almár Iván 334. 522. 1086. 1518. 1519. 1527. 1528. 1665. 3142. 3143. 3674. Almási István 3882. 3890. Amaldi E. 1481. Ambrózy A. 2950. Ambrózy György 1451. 2001. Ambrózy Pál 2256. Ananjev, V. D. 819. 2639. Anderson, Ph. 1745. Andrási Andor 1359. Andrási András 3451. Andrercsev, M. A. 1580. Angeli István 2407. 3505. Angster József 3893. Antal János 2892. 3221. 3677. 3683.

Antal Kálmán 3888. Antolik Károly 3152.

3153.

Apagyi Barnabás 1539. 1783. 2802. Arbetter, C. C. 2251. Arcimovics, L. A. 460. 1982.

Arrhenius G. 3404. 3533. Árvay Zoltán 2707. Atkin J. M. 1077. 1416. Atkins P. W. 3110. 3361. 3738. Aubrecht G. J. 3897. Auger P. 773. 779. 785. 764. 1081. B. Bretz Viola 2971. B. I. 1982. B. R. 1364. Backhaus U. 3737. Bacon, V. F. 726.

Bacsó József 970. 2495. 2868. Badriag K. Á. 3489. Baez A. 2172. Bagány Mihály 3104. 3230. Bagoly Zsolt 2711. Baitner Géza 1766. Bajbakov N. K. 3225. 3226. Bakács István 3093. Bakányi Márton 2280. Bakos József 859. 955. 869. 1007. 1291. 1307. 3657. Baky Miklós 2169. Balázs Béla 903. 924. 918. 919. 1155. 1797. 1808. 2670. Balázs Erzsébet 3706.

Page 98: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

98

Balázs Júlia 1062. Balázs L. Nándor 2455. Balázs Lajos 3346. 3643. Balázs Lóránt 2119. Balázs Nándor 2804. Balázs Tibor 1173. 2429. Bálint Árpád 995.

Balku S. 3002. Balla János 939. Balogh Illés 2630. Balogh Kadosa 2115. 3239. 3531. Balogh László 2542. Balogh Tibor 3501. Balyi Károly 1111. 1371. 1624. 1883. Bán Péter 2873. Bán Sándor 3325. Banai Miklós 3608. Bangha József 1868. Bánhalmi József 2530. 2535. Bánki Donát 273.

Bánkuti József 1230. 1430. Banville J. 3099. Baranger M. 1966. Barasenkov V. Sz. 2170. Barcza Lajos 2887. Barcza Szabolcs 1439. 1554. 2636. 2982. 3041. 3197. Bardeen J. 403. Bardócz Árpád 140. Bárdos Gyula 3173. Barkov L. M. 2718. Barla Ferenc 1382. Barlai Katalin 1726. 2988. 3506. Barla-Szabó Sándor 3728. Barna Árpád 2263. Barna B. Péter 3387. Barna Péter 319. 398. 406. 646. Barnóthyné Forró Magda 1297. Barta Erzsébet 1219. Barta György 599. 887. 1424. 1469. 1590. 1659. 1713. 1804. 1942. 1944. 2161.

2284. 3376. Bártfai Tamás 770. 1309. Bartha Lajos 567. 1141. 2797. Bartucz Mária 2237. Baszov N. G. 1082. 1304. Bata Lajos 2159. 3702. Báthory Zoltán 2111. 2112. 2119. Batkin S. 995. 2419. Bátori Endre 3625. 3638. Batta Gyula 2672. Batta Zoltán 3902. Bátyai István 2045. Bauer Ervin 1328. Bay Zoltán 1743. 1949. 1953. 2142. 2745.

2746.

2770.

2771. 3334.

3420. 3464. 3471. 3770. 3796. 3797. 3798.

3803. 3816. 3830. Beck B.. 2251. Béda Gyula 3729. Beke Dezs

1736. 1787. 2293. 2551. 2977. Békés Mártonné 1449. Békéssy András 29. 801. 1094. 1102. Békésy Georg von Lásd Békésy György Békésy György 753.

1842.

2418. 2419.

2459. Beleznay Ferenc 660. 667. 673. 681. 3391. 3401. 3557. Béll Béla 577. 1329. 3777.

Page 99: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

99

Bencze György 2515. Bencze Pál 1283. 1292. 1378. 3065. Benedek Pál 3670. 3828. Benedict Mihály 2909. Benk Károly

338. 397.

Bentley Richard 2864.

Beöthy M. 2810. 3108. Bérces György 2748. 2911. 2935. 2956. 2962. 2969. 2990. 3012. 3023. 3035. 3044. Bérczi Szaniszló 2563. Berecz István 2497. 2835. 3240. 3387. 3785. Berencz F. 101. Berényi Dénes 50. 257. 302. 449. 850. 951. 1015. 1033. 1066. 1074. 1374. 1553.

1649. 1708. 1725. 1727. 1772. 1828. 1859. 1870. 1960. 1989. 2098. 2129. 2139. 2144. 2157. 2167. 2318. 2365. 2379. 2407. 2462. 2496. 3572. 2595. 2666. 2687. 2763. 2819. 2928. 3150. 3185. 3232. 393. 3499. 3612. 3632. 3748.

3853. 3861. 3879. 3896. 3901. Berényi László 659. Berényi Zsuzsanna 3356. Beresztyeckij V. B. 800. 2303. Berger C. 2093. Berkes István 459. 594. 723. Berkes László 1351. Bernal J. D. 857. 945. 1101. 2442. Bernolák Kálmán 22. 110. Bernoulli, Dániel 2966.

Bethe Hans A. 1569. 2031. Bhattacharya P. C. 661. Bi_ak J. 2510. Bialkowski G. 2784. Bikov V. L. 1600. Bikszon A. M. 193. Bing J. 3018. Biri Sándor 3077. Biró Gábor 573. 704. 807. 1031. 1242. 2219. 3829.

Bíró Tamás 3436. Bíró Tibor 2684. Bisztrai S. 3002. Bitó János 3716. 3888. Bitter F. 1277. Black Paul 1895. 3121. Blagonravov A. A. 1459. Blagovszt Szendov 3717. Bláthy Ottó 659.

Blészer Jen

1886. 2041. 2138. Bliss J. P. 2118. Blohincev D. I. 59. 988. Boas W. 1621. Bock Sándor 816. Bocskarev Ny. G. 3845. Bódi Sándor 435. 3263. 3440. Bodó Zalán 66. 93. 135. 566. 575. Bodócs István 339. 583. 666. 780. 943. 989. 1009.

Bodri Bertalan 2774. Bódy Sándor 3182. Boer J. 1442. Bogacsev A. F. 2565. Bognár László 1376. Boguljubov N. N. 506. 1159. Bohátka Sándor 2497. Bohm David 729. Bohr, Niels 788.

789. 810.

1039.

1044. 1047. 1051.

3311.

3352.

3353.

Bolgár Ferenc 671. 1880.

Page 100: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

100

Boltzmann L. 2789.

2790. 2908.

Bóna Ervin 1435. 1746. Bondi H. 627. 685. Bónis Katalin 1636. Bor Zsolt 2132. 3475. 3476. 3581. 3609. 3618. 3626. Bormann 1460.

Born G. J. 467. Born Max 2004. Bornemissza Györgyné 2936. 3823. Borodin A. 2776. Boros Dezs

2912. 2921. 2937. 2953. Boros János 27. 56. 135. 363. Boros László 2168. Borsányi József 23. Borszéki Sándorné 1774. Bothe W. 481. Bowman R. 3453. Bozóki György 346. 574. 929. Bozóky László 73. 224. 277. 436. 589. 652. 1246. 1357. 1359. 1473. 1606. 1935.

2079. 2319. 2846. 3175. 3277. 3372.

3550. 3595. 3615. 3436. B dy Zoltán

3749. Bölöni Péter 2220. 2373. Bölönyi György 2224. Böröcz Szilárd 3597. Brájer László 2614. 2629. 2643. 2644. 2655. 2656. 2660. 2677. 2935. 2956. 2962.

2969. 2990. 3012. 3023. 3035. 3044. 3458. Brattain W. H. 402. Braun Ferdinánd 1413.

Braun Tibor 2683. 2708. Braunbeck W. 642. 1016. 1247. Broda E. 150. Bródy Imre 188.

2853.

Bronstein J. N. 289. Brown S. C. 1601. Bucsek Henrik 1455. Budincsevics Andor 291. Budó Ágoston 30. 45. 380. 855. 893. 981. 1233. 1440.

1444. 1450. 1526.

2725. 3863.3864. 3870. 3873.

Buffon 3684.

Bujdosó Ern

305. 951. 2039. 2683. 2708. Bujdosó Károly 526. Bukovszky Ferenc 1058. 1280. 1289. 1467. 1587. 1788. 283. Burhop E. H. S. 364. 2075. 2100. 2580. 2581. Burman S. 1178. Buvári András 1429. 1501. 2121. Campbell B. 3844. Carlson E. H. 3411. Carpenter E. 3794. Celsius 961.

Chamberlain O. 778. Chatel P. 1370. Chew G. F. 1347. 954. Ciolkovszkij K. E. 635.

Ciora Petru 716. Clausius R. J. E. 3112.

3828.

Cluny H. 679. Collin V. 971. Copernicus N. 1805. Cornides István 12. 78. 89. 119. Courant R. 997. Curie Eve 309. Curie, Marie 309.

1227.

2740.

Czeglédi Sándor 2225.

Page 101: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

101

Czeizel Endre 2944. 3093. Czelnai Rudolf 2256. Czike Kálmán 425. Csaba György 2386. 3639. Csaba Mária 1405. 1414. Csada K.. 34. Csákány Antal 1451. 2001. 2246. 2252. 3365. 2892. 3006. 3040. Csákány Antalné 1774. 1818. 2162. 2468. 2534. Csáki F. 3380. Csákvári Béla 2192. Csanády Andrásné 3644. Csányi Vilmos 2179. Cseh Géza 2713. Cseh József 2720. 2881. 3264. Csek Árpád

34. 36. 58. 172. 325. 387. 471. 815. 1187. 1209. 1392. 1457. 1541. 1550. 1556. 1773. 1974. 1993. 2104. 2105. 2560. 2564. 3005. 3244. 3247. 3330. 3583.

Cser László 2025. 2026. 2850. 3103. Cserenkov P. A. 529. Cseresznyés József 284. Cserháti András 3474. Csernyin A. D. 2705. Csikai Gyula 2109. 2301. 2408. 2593. 2932. 3654. Csikor Ferenc 1968. Csikós György 3878. Csillag László 805. 859. 3548. 3652. 3657. Csom Gyula 1379. 2407. Csoma Zsigmond 2556. 3069. 3664. Csomor Lajos 3100. Csongor Éva 1403. 1516. 3238. 968. 3190. Csontos Gyula 1619. Csordás Anna 2263. Csurbakova Tatjána 2682. D. J. 1522. D. Z. 2664. Dajkó Gábor 2612. Dallos György 3433. Daniel H. 971. Daróczy Sándor 970. 1579. 3235. Daróczy Zoltán 399. 839. 2499. Darvas Andor 297. 839.

Darwin, Charles 3684.

Davies Paul 1895. de Broglie Louis 614.

Deák Ferenc 2393. 3750. Deák Péter 3348. Dede Miklós 1551. 1824. 2101. 2209. 2479. 2547. Deézsi Irén 99. 258. 399.

Delone N. B. 1994. Deme Sándor 1834. 755. 1109. 1361. 1979. 2714. Demény András 1824. 2133. 2209. Demeter Károly 1889. Demeter Katalin 2540. Dénes József 1386. Denkinger Géza 649. Dér János 1021.

Déri Tibor 1398. Detlaf A. A. 2005. Detre László 885. 913. 1391.

2739.

Dévényi Tibor 2597. Dézsi István 1780. Dézsi Zoltán 858. 1001. 2222. Dezs Ervin

2412. 3355. 3610.

Page 102: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

102

Dezs Loránt

272. 1731.

Dicke H 733. 878. Dirac P. A. M. 986. 1013. 1891. 1896.

2340. 2395. 3227.

Dobó Andor 3009. 3415. Dobó Ferenc 963. Dobozi Miklós 1619. Dombi József 3602. Dombrádi Zsolt 2890. 2896. Domokos Gábor 393. 498. 645. 739. 1335. Drake F. 3727. 3886. Drommer Gyuláné 1287. Droz-Vincent P. 1707. Duchesne M. 916. Duclauh L. Timbal 3117. Ducrocque A. 1183. Duit R. 3122. Dukáti Ferenc 252. 647. 829. Dushman S. 541. Dyson F. J. 499. 1022. 1843. Éber Nándor 2878. 3097. Ebison M. 2623. Echter Tibor 1678. Ecsedy Ildikó 2958. Eddington A. S. 3041.

Edelson B. I. 3136. Egyed László 344. 520. 876. 892. 1590.

1591. 2084. 2773. Einstein Albert 179.

190.

241. 494. 561.

1006. 1044.

1050.

1051.

1195.

1650. 1724. 1969.

2116.

2455.

2472. 2477. 2478.

2502.

2506.

2508.

2509.

2510.

2511.

2579.

2580.

2601.

Eisenbud L. 1490. Elek Tibor 950. 1195. 1800.

Eötvös Loránd 181. 528.

708. 874.

888.

890.

911. 1422. 1455.

1705. 1713.

1714.

1715.

1767.

1942.

2078.

2429.

3022.

3356.

3375.

3877.

Erdélyvári István 1362. Erdey Grúz Tibor 787. 1983. Érdi Bálint 1919. Érdi Péter 3255. Érdi-Krausz György 1672. Erd si Nándor

2349. Ernst Jen

496. 1673.

2798.

Ernst Lajos 492. Er János

383. 401. 1176. 1775. 2233. 2313. 2759. 3243. 3412. 3450. 3578. Eskola K. 2501. Evencsik E. E. 2271. Evva Ferenc 105. 265. 563. 2788. 2865. F. Gy. 2289. F. I. 2085. F. J. 1800. 2225. F. L. 1234. F. T. 3179. F. Tábori Gabriella 555. Fábián József 2040. Fabrikant V. 2304. Fairbank W. 884. Fairbrother R. W. 2755. Fallaci O. 2048. Faraday Michael 1241.

Faragó Péter 18. 57. 64. 128. 178. 232. Farkas Gy z

2236. Farkas Gyula 187.

2211. Farkas István 545. Farkas János 3003. Farkas Miklós 1070.

Page 103: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

103

Farkasné Jahnke Mária 545. Farkasné Mészáros Magda

618. 1225.

Farqunhar R. W. 3141. Fáy Árpád 2541. Fáy Gyula 282. 852. 861. 865. 3671. Fazekas Patrik 2460. 3646. Fehér A. 2810. 3108. Fehér Imre 718. Fehér István 1359. 2092. 3451. Fehér Sándor 2961. Fejér Lipót 536.

Fejes Imre 1399. Fejes István 1139. 1990. 2420. 2516. Fekete Gyula 2124. Fényes Imre 133. 187. 341. 404. 413. 418. 426. 584. 895.1871. 1125. 1132. 1170.

1235. 2733. 2670. 3669.

3671.

3672.

3673.

Fényes Tibor 77. 214. 972. 1978. 2758. 2895. 3234. 3249. 3449. 3742. 3820. 2320. 2326.

Feny Márta

2175. Fenyves Ervin 86. 129. 370. Fercsik János 2451. 2938. Ferencz Csaba 2810. 3108. 1314. 1677. Ferenczi György 3556. Ferenczné Árkos I. 2810. 3108. Fermat Pierre de 1048.

Fermi Enrico 251.

Feynman R. P. 3332. 2647. 3773. 3774.

3775. 1814. Filamov A. A. 193. Finta András 1832. Fischbach E. 3743. 3752. 3763. 3776. Fischer I. 3314. Fitori János 991. 1186. Flamm D. 3113. Fljorov G. N. 1976. 2627. 3377. Flórián Endre 355. 424. 530. 1265. Fock V. A. 877. 897. 1050. 114. 1039. Fodor Erika 2931. Fodor György 2778. Fodor Ilona 564. Fodor István 2290. Fodor Lajos 918. 924. 1644. Fodorné Csányi Piroska 425. Fogarassy Bálint 444. Folly Gábor 2600. Fonó Albert 843. 2360.

Fontenelle L. 2732. Forgács Gábor 2208. 2883. Fóti Ern

1290. Fourier 3684.

Földes István 144. 156. 2693. Földes János 765. 1472. Földiák Gábor 2028. 2941. F zy István

1812. 2095. 2614. 2629. 2643. 2644. 2655. 2656. 2660. 2677. 2748. 2911. 3316. 3326.

Frank I. M.. 600. 1822. Franklin D. Roosevelt 2477.

Franyó István 2422. Frenkel Andor 633. 1909. Frenkel J. I. 70. 114.

Freud Géza 29. 801. Fricsovszky György 860. 864. 871. 1243. Friedman H. 1030.

Page 104: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

104

Friedrichs G. 3333. Frisch O. R. 336. Fröhlich Izidor 1694. Frühwirth Mihály 3819. Furó István 3780. 3793. 3567. Fürst Istvánné 1922. 1973. 2135. Füstöss László 1021. 2832. 3275. 3289. 3592.3706. G. E. 2114. G. H. 1646. G. M. 1302. G. R. 1375. Gaál J. 91. Gábor Dénes 1146. 1682.

1719.

1999. 2513.

Gábos Zoltán 3382. Gadó Pál 609. 799. 1716. 2263. 2281. Gajzágó Éva 2828. Gálfi László 3507. Galilei G. 921.

922. 1946.

Gallai Tibor 538. Gamow G. 405. Ganszki K. 3380. Gánti Tibor 2435. Garvey G. T. 1490. Garwin R. L. 3545. Gáspár Rezs

96. 757. 1120. 3217. Gaspard P. 3791. Gauser Károly 793. 802. 907. 910. Gauss 3197.

Gazda István 2570. 2709. 2721. 2729. Gazda István ifj. 2513. Géczy Barnabás 2670. Gécs Mária 279. Gecs Ervin

2421. 2466. 3484. Gelléri Emil 123. Gell-Mann Muray 954. 1815. Gémesi József 396. 731. 2092. Gémesy Tibor 1563. Gentile S. P. 1512. Gergely György 516. 1221. 1874. 3454. 1219. Gergely Lajos 1484. Germain P. 3146. Gertler János 1809. Geszti Tamás 942. 947. 1480. 1972. 2269. 2970. 3080. 3089. 3336. 3735. 3781. Gibbons J. D. F. 3546. Giber János 3373. 3703. Gilde Ferenc 1052. Gitterman M. 3399. Gladkih Irina 3291. Gnädig Péter 1769. 2390. 2610. 2828. Gobbi István 813. Goldanszkij V. I. 1523. 1686. 2038. 2106. Goldmann T. 3877. Goldsmith M. 1108. Goldstine H. H. 3633. Goll György 227. Golovin I. 1254. Gombai L. 92. Gombás Pál 40. 551. 695. 696. 1119. 1273. 1274. 1326. 1343.

1640.

1872. 2020. 3215.

3216.

3218.

3221.

3223.

Gombos Gábor 2717. 3198. Gombosi Éva 574. Gombosi Tamás 2231. Gonda Gábor 734. 742.

Page 105: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

105

Gothard Jen

2797.

Gödény Imre 1736. Görbe László 3810. G ri Árpád

985.

Götz Gusztáv 2256. Gratton L. 806. Grédics Gyula 2542. Greff Géza 2500. Greguss Pál 104. Gribov L. A. 2734. 2304. Grigorján K. A. 674. Groma Géza 281. 398. 406. 407. 1029. 2175. Guba Ferenc 167. Gueth Sándor 1877. 2393. Gutay László 3859. Gutenmacher L. I. 48. Guy A. G. 2573. Günter John R. 3441. 3456. Gy. S. 1581. Gyarmati Borbála 624. 2498. 3237. 669. Gyarmati Csaba 2614. 2629. 2643. 2644. 2655. 2656. 2660. 2677. Gyarmati István 253. 312. Gyémánt Iván 3439. Gyenes György 1194. Gyimesi Zoltán 507. Györgyi Géza 1180. 1184. 1196. 1203. 1306. 1651. 1687. 1692. 1717. 1786. 1803.

1869. 1896. 1910. 1918. 1995. 2056. 213. 278. 347. 376. 411. 509. 518. 524. 612. 641. 699. 730. 740. 774. 998. 1970.

Györgyi Géza 1909.

Gy ri Antal

1718. Gy ri József

2942. Gy ri Judit

3063. Gyulai József 1339. 2234. 2426. Gyulai Zoltán 7. 87. 91. 161. 168. 192. 206. 322. 328. 363.

597. 823. 825.

826. 1268.

1296. 1308.

2375.

3708.

3713.

Gyüdi Sándor 386. H. L. 1489. 1770. 2366. H. Z. 1907. Haas András 2076. Haáz István 888. Haber-Schaim U. 2467. 2722. Hagedorn R 1157. Haiman Ottó 17. 86. 3256. Hajdu János 846. 1130. 1232. 3093. Hajduska István 1308. 1320. 1332. 1343. 1349. 1381. 1391. 1415. 1440. 1456. Hajós György 1036. Hajósy Adrienne 1424. 2284. 3376. Haken H. 2270. 3292. Hakim Mohammed Szaid 1549. Halász Tibor 2529. Halász Zoltán 2061. Halberstadt E. 2795. Halpern V. 3399. Hámori András 2515. Hargittai István 2951. 3351. Hargittay Csaba 660. 667. 673. 681. Harms A. A. 2626. Harsányi József 3281. 3689. Hársy Miklós 1223. 1434. Hartmann Ervin 613. 3711. Haszpra Ottó 3344. Hatvani István 319.

3491.

Havancsák Károly 3847. 3855.

Page 106: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

106

Havas Péter 431. 2601. 2676. 2775. 2806. 3079. 3755. Hawking Stephen W. 3636. Hawkins D. 1245. 2203. 2205. 2214. Hebenstreit J. 2754. Heber G 610. 359. 510. Heber Weber 912. Héberger Károly 1452. Hebling János 3581. 3609. 3618. 3626. Heckmann O. 3183. Hédervári Péter 1179. 1275. 1294. 1845. 2638. 476. 508. 556. 771. Hedvig Péter 525. 686. 727. Hegyiné Farkas Éva 3307. Heinrich László 3050. 3666. Heirtzler J. R. 849. Heisenberg Werner 431.

448. 928. 1807. 1830. 1918.

2145. 2146.

Heitler W. 560. Hell Miksa 2384.

3887.

Hennel S. 3108. Henrich László 3393.

Herczeg Tibor 144. 156. Herényi Levente 3687. Hermann F. 3394. 3740. Herrisman L. 2851. Hertelendi Ede 2446. 3190. Hertz Gustav 2131.

Hertz, Frank 1768.

Herzberg G. 379. 688. 3304.

3305. Hess F. 1433. 3057.

Hesselmann N. 3383. Heszler Péter 3475. 3476. Hevesy György 1259.

2258.

2740. 2741.

3270. 3271.

3319.

3338.

3353.

Hewish A. 1464. Heym S. 606. Hidasi Lajos 267. Hincsin A. Ja. 42. Hitter Ibolya 1046. Hlavac A. 3199. Hock Gábor 1447. 3213. 3628. Hoffmann Tibor 90. 134. 515. 1107. 1123. Hoffmann Tiborné 11. Hofstädter D. R. 2766. 830. Hohlov A. 3455. Holics László 1812. 576. 638. 1092. 1506. 1572. 1617. 1709. 1737. 1836. 1857.

1947. 2486. 2545. 2999. 2843. Holler László 1521. Holló Sándor 3560. Homor Lajos 3539. Horányi Mihály 2993. Horkay Ferenc 3720. Horvai Rezs

1233.

Horváth Árpád 233. 354. 429. 443. 473. 497. 616. 664. 705. 718. 767. 961. 1303. 1413.

Horváth Aurél 722. Horváth Dezs

2761. 3091. Horváth Gábor . 2680. 3424. 3625. 3638. 3648. 3684. 3724. 3889. Horváth Imre 736. Horváth János 190. 251. 330. 442. 534. 578. 602. 684. 840. 845. 982. 1048. 1093.

1208. 1213. 1231. 1353. 1482. 1571.

1913. Horváth József 2670. 3672. Horváth Vera 3617. Horváth Z. Gy. 1971. Horváth Zalán 3508. 3693. Horváth Zoltán 3092.

Page 107: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

107

Horváth Zsolt 3663. 3685. Horváthy Péter 2212. Houpis H. L. F. 3154. Hove van L. 1613. 2197. 2673. 2681. 2695. Hoyle F. 1071. 1991. Höltzl Lipót 3423. Hraskó Péter 531. 537. 543. 557. 2831. 3162. 3227. Hrehuss Gyula 303. 2897. Hronszky Imre 3133. Hubert Tibor 3176. Hughes D. M. 3337. Hugnes R. J. 3877. Hulst H. C. van de 680. Huszár Miklós 902. Huszka Ern né

243. Huyghens 3034.

Iben Icko 2250. Igali Sándor 962. Ill Márton 1389. 1518. 1527. 1519. 1528. 1668. Illényi András 2433. Illés Erzsébet 744. 1660. Illés Ferenc 615. 797. Illy József 2116. 2202. Illyés Gyula 1400. Imre László 3130. Infeld Leopold 155. 240. 561. 1463. Iona S. P. 3164. Ipics I. 3380. Isza Sándor 2227. 2229.

2479. 2547. 2893. 2902. 2949. Ivanenko D. D. 477. 256. Jackson J. D. 2342. Jacob M. 2197. 2673. 2681. 2695. Jákli Antal 3446. Jakucs István 225. 319. 631. 782. 957.

Jakucs Pál 3186. Jánosi Imre 3625. 3638. Jánossy Lajos 14. 16. 79. 162. 164. 198. 437. 643. 999. 1812. 373. 902. 950. 1003.

1073. 1095. 112. 1206. 1250. 1256. 1349.

1474. 1479. 1507. 1559. 1568. 1810. 2302. 2369. 2370.

2888.

3542.

3543. 3544.

3551.

3552.

2678. Jánossy Mihály 1348. Janszky József 3616. Járfás Tamás 863. Jastrow R. 1996. Jávor András 1451. 2001. Javor Sz. V. 1248. Javorszky B. M. 2005. Jedlik Ányos István 1698.

1705.

2044.

2045.

354.

Jeges Károly 32. 34. 839. 2035. 2661. 2749. 2829. 3746.

2876. 2934. 3650. 3817. 3832.

Jéki László 1827. Jeljasevics M. A. 2734. Jenik Lívia 2838. Jensen J. H. D. 1049. Jentschke W. 2091. Jermolenko V. D. 193. Jeszenszky Ferenc 433. 2011. 2221. Jodl H. J. 3898. Joffe J. A. 714.

John-Desmond, Bernal 1755.

Joliot- Curie Frederic 437.

2086.

Joliot- Curie Iréne 1136.

Jónás Ilona 2988.

Page 108: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

108

Joó István 1671. Jossem E. L. 3736. Józsa János 1625. 1689. József Attila Gimnázium Fizikatanári Munkaközössége

2465.

József Gábor 3175. Juhász András 2094. 2748. 2898. 2911. 2935. 2956. 2962. 2969. 2990. 3012. 3023.

3035. 3044. Juhász László 2641. Juhász Sándor 1000. 1824. Jung C. 3392. Juszkovics V. F. 142. K. D 3047. K. F. 2955. K. G. 1344. K. I. 2667. K. L. 2363. 3388. K. Smidt Erzsébet 1937. Kádár Imre 1695. 1704. Kagan Yu. 2348. 2358. Kajdi Gyula 3434. Kajtár Márton 2179. 2339. Kakuszi László 2113. Káldi Éva 2799. Kalinka Gábor 2517. Kálmán Béla 3049. Kalmár László 1538. Kamarás Árpád 1998. Kapica Pjotr 834. 1192. 1594. 2102. 2452.

2816. 2817.

3174.

3405.

Kapitza Szergej 2304. Kapolyi László 3102. 2926. Kaposi András 3687. Kapuy Ede 1122. 2147. 2336. 2368. 3218. 3439. Karányi József 3805. Kardasev N. Sz. 3840. Kardon Béla 1784. Kardos Ferenc 601. 703. Kardos István 2747. Kardoss Gilbert 951. Karlovits Károly 3460. Kármán Tódor 842. 940. 843.

2781.

2963.

2964. 2974.

2989.

3144.

3145.

3147.

3148.

3903.

Karnyó Sándor 1404. Károly Irén 526.

Károlyházy Frigyes 1161. 139. 469. 595. 788. 798. 879. 1211. 1597. 1987. 2245. 2474. 2505. 2575. 3206. 3621. 801.

Károlyi Gyula 1653. Kárpáti László 2062. Karplus R.. 926. 1077. 1416. 2093. 2180. Karpov 35. Kasparek László 1657. 1905. Kassai Ern

217. Kasting J. F. 3875. Kátai Imre 2659. Katona Ferenc 2833. Kaufmann Zoltán 2640. 3067. Kedves Ferenc 374. 385. 395. 853. 1370. 1499. 1601. 1736. 2924. 2977. Kedves Miklós 141. 158. 296. Keldis M. V. 700. Kelemen Frigyes 832. Kelen Jolán 2509. Kelle Antal 3653.

Page 109: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

109

Kelman V. M. 1248. Kelvin 3684.

Kemény G. János 3813. 3814. Kemény Péter 983. Kepler Johannes 598.

1065.

1650.

1696.

1937.

1946.

3099.

Keresztes Péter 2426. Kertész Béla 3808. Kertész János 3510. 3658. Kertész László 76. 975. Kertész Miklós 2482. Keszthelyi Lajos 18. 75. 171. 222. 279. 559. 594. 629. 1262. 1552. 1560. 1566. 1777.

1781. 2798. 3540.

Keszthelyiné 398. 406. 407. Ketskeméty István 2044. 3865. 3870. 3873. Kikoin I. K. 2271. Király Péter 2888. 3396. 3465. Kirschner István 1230. 658. 860. 864. 871. 2262. 2452. 3174. 3282. 3293. 3511.

3756. 1243. 1243. Kisdi Dávid 1872. 1083. 1089. 1121. 1244. 1261. 1326. 1598. 1756. 1759. 3062.

3219. Kisdiné Koszó Éva 345. Kiss Ádám 1648. 2393. 3512. 3750. 952. 2407. 2485. Kiss Dezs

423. 1535. 165. 1927. 1938. 1975. 2352. 2443. 2657. 2675. 2698. 2704. 2757. 2772. 2844. 2852. 2867. 2939. 2992. 3020. 3030. 3032. 3039. 3054. 3191. 3194. 320. 3398. 3493. 3669. 3681. 3700. 3748. 3760. 3804. 3412. 1791.

Kiss Dezs

3823.

Kiss Gábor 2514. Kiss István 423. 588. 1053. 2679. Kiss János 1899. Kiss József 930. 1305. Kiss László 2589. Kistemaker J. 1903. Kis-Varga Miklós 2495. Kitajgorodszkij A. I. 3131. 3397. Kittel C. H. 1236. Klipin A. A. 3682. Kluge Gyula 1778. Klupathy Jen

1706. 3354.

Koblinger László 3451. 2894. Koch Ferenc 1046. 2779. Koch József 1906. Koczkás E. 99. Koczkás Gyula 23. 366. 367. 463. 464. 3425.

Koczó Ferenc 1618. Koczó József 1885. Kocsis Istvánné 3223. Kodolányi Gyula 1674. Kojnok József 3068. 3413. Kolmogorov A. N. 814. 906. Koltay Ede 485. 493. 796. 952. 969. 1584. 1782. 1961. 2498. 2553. 2906. 3212.

3233. 3267. 3655. Konczos Géza 1533. 3268. Kondor Imre 1243. 3336. Konsztantyinovszkij J. 2885. Kónya Albert 1640. 1658. 1985. 2099. 3216. 1848. 2458. 3732.

3733.

Kónya Ilona 1787. Kónya István 399. 839. 2499. Kopernikusz 155.

581.

591.

922.

1804.

1912.

1946.

Koppány György 1466. Korányi György 3187. Korodi Albert 2508. Korsch H. J. 3898.

Page 110: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

110

Korsós Ferencné 2148. Korsós Gábor 3063. Korsunszkij 60. Kosály György 531. 537. 543. 557. 1565. Kósa-Somogyi István 1615. 1902. 2654. 3624. Kose V. 3200. Kóta József 2231. 2437. Kotnyelnyikov V. A. 3135. 3841. Kotsis Domokos 2994. Kovách Ádám 669. 783. 836. 973. 3028. 3389. 3408. 3655. 3821. Kovács Gábor 3581. 3609. 3618. 3626. Kovács Géza 2300. Kovács Gy. 3314. Kovács István 55. 98. 946. 1019. 1230. 1310. 1381.

1486. 1526. 1571. 1634. 1795. 1829. 2131. 2178. 2506. 2614. 2629. 2643. 2644. 2655. 2656. 2660. 2677. 2935. 2956. 2962. 2969. 2990. 3012. 3023. 3035. 3044. 3273. 3304. 3352. 3406. 3594. 3730. 3864.

Kovács József 1360. 2286. Kovács K. Pál 2007. 2107. Kovács Kálmán 3106. 3421. 3879.

Kovács László 1542. 1757. 1760. 1792. 1894. 2069. 2123. 2158. 2267. 2268. 2278. 2283. 2285. 2488. 2542. 2630. 2711. 2924. 3125. 3833..

Kovács Mihály 349. 1437. 3014. 3025. 3042. 3059. 3081. 3094. Kovács Pál 1223. 1406. Kovacsics Csaba 3479. 3601. 3868. Kovácsné Csetényi Erzsébet

2682.

Kozák Imre 3729. Kozma Ádám 1276. Kozma László 2132. 3327. Kozmutza Kornélia 2372. K hegyi János

2873. K rös Endre

2338. 3209. 3739. Kövér Ákos 3170. Kövesdi Pál 2537. Krasznai István 765. 1014. 1358. 1472. Krausz Ottó 1098. Kreher K. 2686. Krempasky J. 2417. Kristyán Sándor 3426. Kroebel W. 1626. Kroó Norbert 1316. 1971. 1977. 2025. 2026. 2476. 2847. 3261. 3412. 3448. 3513.

3652. 3784. Kugler Sándor 1026. Kugler Sándorné 1026. Kuhn W. 2919. 3070. Kulcsár András 1406. Kulin György 1812. 324. 382. 775. 833. 925. 1207. 3866.

Kulov E. V. 2590. Kunfalvi Rezs

1431. 1844. 2432. 2574. 2579. 2741. 2966. 3034. 3057. 3095. 3167. 3168. 3184. 3202. 3205. 3276. 3328.

3354. 3425. 3568. 3583. 3857. 3891.

Kunszt Zoltán 1330. 1341. 2186. Kurcsatov 1254.

Kuruc Andor 1024. 1240. Kurucz István 398. 406. 1877. Kuti Gyula 1212. 1471. 2344. 3514. Kuti István 2279. 2800. 3806.

Kuzivanov V. A. 890. Kühnel A. 882. Kürthyné Komlósi Judit 2682. Kürti Jen

2310. Kürti Miklós 1106. 2021. 2117. 3251. 3256.

3756.

3772.

3757.

Page 111: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

111

L. Fodor Ilona 3831.

L. M. 1417. Laczi István 2016. Ladányi Károly 1124. 3220. Ladik János 1355. 1546.. Lafferty J. M. 2987. Lakatos Tamás 3715. Lakatos Tibor 3540. Lallemand A. 916. Lamarck 3684.

Lamb W. E. 321. Lámer Gy. 3838. Lanczos Cornelius Lásd Lánczos Kornél Lánczos Kornél 1867. 1900. 1932.

1969. 1970.

1992.

Landau L. D. 784.

693. 2029. 2671. 2735. 2840. 831. 1335.

1336. 1337. 2351.

Lang C. B. 3321. Láng István 2824. Láng J. 92. Láng László 102. 3597. Lange Ludwig 587.

Langevin Paul 1794.

Langton N. H. 990. Lantos Béla 3100. László Antal 2726. László Tihamér 549. 550. 716. 1288. 2174. Laue H. J. 2813. Laue M. 586.

587. 1061. 1806. Lauterbach R. 2826. Lavrentyev M. A. 1252. 1575. Lavriscsev A. N. 274. Lázár György 2174. Lederman Leon M. 2736. 2343. Lee T. D. 451. 1837. 1916. Légrádi Imre 2712. Leibnitz, Gottfried Wilhelm

1156.

Lendvai Ottó 2562. Lendvay Ödön 1225. 1412. 2918. 3473. 3555. 3561. 3710. Lengyel Béla 95. Lengyel Sándor 414. 1755. Lengyel Zoltán 2405. Lenin, V. I. 43.

Leonardo da Vinci 64.

1463.

Leonov E. I. 2022. 2033. Lévai András 1917. 2582. 3188. 2316. Levi Hilde 3533. 3319. Levius Ern

192. 1345. Lewis L. J 1733. Lichter S. 3031. Lifsic E. M. 2029. 2351. 2671. 2735. 2840. Lijnse P. L. 2431. Lipkin H. I. 1465. Liszkai László 3207. Little R. N. 1645. Litz József 2536. 3746. Ljapunov A. 847. Ljapunov B. 234. Lobashev V. M. 2985. Logunov A. A. 1762. Lomon E. L. 2251. Lomonoszov M. V. 691.

1043.

Loria A. 2642. Lovas Béla 3029.

Page 112: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

112

Lovas Erika 3291. 3322. Lovas István 670. 724. 838. 1064. 1741. 1748. 1776. 3096. 3161. 3248. 3322.

3358. 3515. 3699. Lovas Miklós 914. 1327. 1599. Lovas Rezs

1517. 2282. 2407. 3487. 3547.

L cs Gyula

2871.

Lökös Sándor 1497. L rincz János 3765. L rincz László

2259.

L rincze Géza

2411.

L rinczy András

942. 947. Luchner K. 3466. Ludvigh Rezs

3100. Lugosi Erzsébet 3127. 3180. Lukács Béla 2889. 3516. 3608. 3637. 3488. Lukács Gergely 3156. Lukács György 1423. Lukács Gyula 544. Lukács János 3156. Lukács József 2870. 3155. Lynds B. T. 3019. M. Császár Lili 1639. M. L. 2164. 2440. M. T. 1300. M. Zemplén Jolán 461. 581. 591. 694. 782. 1043. 1114. 1165. 1421. 1486. 1749. 1802.

1985.

M. Zs. 1494. MacDonald G. J. F. 1531. Mach E. 1195.

2637.

Macke H. 548. Macke W. 934. Madas László 216. 260. 337. 419. 984. 3228. 2043. Madasné Dobler Márta 2043. Madey Th. 3345. Magyari Endre 474. Magyari László 1628. Mahunka Imre 3092. Major György 3065. 1855. Major Péter 1627. Makai Lajos 147. 201. 202. 2113.

Makra Zsigmond 1032. 1267. 2377. 2389. 2457. 2646. 2791. 2842. 3107. 3300. 3308. 3349. 3357. 3779.

Malagodi C. 2642. Malicskó László 746. 1285. 3709. Mandelbrot B. B. 3718. Mann Lajos 1696. Maráz Vilmos 3439. Marconi M. L. 3154. Märcz Ferenc 1292. Marcsuk G. I. 1257. 2764. Marian Victor 1689.

Marik Miklós 1765. 2940. Markov M. A. 657. Marosán György 3301. Marossy Ferenc 1352. Marosvári Sándor 2083. Maróthi György 1798.

Maróthy László 2680. Maróti Lajos 1881. 1997. 3500. Márta Ferenc 3613. Marti S. 3380. Martin P. C. 2381. Martinás Katalin 2428. 3111. 3477. 3762.

Page 113: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

113

Marton L. 1911. Márton Péter 3056. Marx George Lásd Marx György Marx György 19. 29. 82. 109. 111. 126. 170. 180. 226. 263. 323. 335. 348. 356.

422. 430. 491. 572. 580. 586. 611. 634. 687. 711. 732. 784. 791. 801. 822. 896. 904. 917. 994. 996. 1161. 1041. 1042. 1078. 1131. 1147. 1169. 1215. 1216. 1241. 1346. 1432. 1462. 1504. 1534. 1545. 1595. 1641. 1666. 1667. 1701. 1730. 1742. 1753. 1793. 1853. 1908. 1909. 1992. 1924. 1934. 2024. 2053. 2119. 2126. 2146. 2155. 2179. 2266. 2783. 2828. 2843. 2308. 2335. 2357. 2380. 2410. 2475. 2480. 2504. 2577. 2586. 2635. 2649. 2818. 2929. 2933. 2946. 3006. 3021. 3093. 3116. 3160. 3222. 3245. 3269. 3359. 3368. 3371. 3457. 3485. 3503.

3535. 3612.

3622. 3692. 3731. 3759. 3774. 3859. 3872. 3874. Máté Zoltán 2821. 3192. Máthé György 1585. 2494. 3241. Máthé János 2088. 2955.

Mathelitsch L. 3480. Matók Györgyné 617. Mátrai Tibor 99. 157. 653. 3339. 3548.

Mátrainé Kardos Judit 244. Mátrainé Zemplén Jolán Lásd M. Zemplén Jolán Mattila J. O. 2602. 2874. 3745. Mattila Jukka 2295. Mátyásffyné 3045. Maxwell, J. C. 494.

2575.

2576. McDermott J. J. 2814. McKay C. P. 3875. Mecseki Attila 1570. Medgyes Béla 2561. Medgyessy Pál 20. Medveczky László 85. 1366. 2493. 2706. 3549. 3852. 1690. Megyeri István 3478. 3819. Mehling O. 971. Meisser O. 889. Melcher H. 1502. Mendis D. A. 3154. Merle Walker F. 916. Meskó Attila 3596. Mészáros Ern

3065. 1530. 1555. 3777. Mészáros Sándor 1395. 2396. 3329. Mezei Ferenc 2090. 2848. 3386.

Mezgár István 3058. Michellini M. 2642. Michie Donald 1920. Mielke H. 466. Migdal A. 2065. Mihajlov A. A. 1260. Mihaltz G. A. 2908. Mihály László 3498. Mikelskis H. 2826. Mikola Sándor 672.

2268.

2809.

Miljukov V. K. 2954. Millner Tivadar 1456.

Mingirulli L. 3740. Mirbachi B. 3898. Misner 2518. Mitnyán László 766. Mizsei János 3280. 3689. Mizser Attila 3564. Mlodzejevszij A. B. 197. Mojzes Imre 3492. 3768. Molnár Béla 2897. Molnár Gyula 2436.

Page 114: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

114

Molnár János 2441. Molnár László 3675. 3686. 3835. Molnár Miklós 3723. 3848. Montvay István 1060. 1984. Móra Ferenc 1986. Moravcsik Mihály 1135. 1588. Morawietz P. 3740. Morlin Zoltán 87. 527. 1020. 2376. Morovics M. T. 3153. Morrison P. 1199. Morvay Ferenc 2365.

2706.

Mott Nevil Sir 2068. 1448. Mössbauer Rudolf L. 745. 2012. 2084.

3374. 3642. MTESZ Oktatási Bizottsága

1750. 1758. 1763.

Muszadzsi Busze 2524. Müller A.Müller Antal 2006. 1491. Nagy 1161. Nagy Ágnes 2042. Nagy Dénes Lajos 2359. Nagy Elemér 97. 929. 1540. 2458. 2599. 3087. 3196. 3257. 3517. 3553. 3899.. Nagy Emil 1542. 2489. 2488. Nagy Ern

475. 622. 635. 713. 725. 735. 741. 748. 844. 1253. 1493.

Nagy Ferenc 3798. Nagy Gyula 1492. Nagy István György 2360. Nagy János 84. 977. 2700. 944. Nagy János, 1919-1970 1581.

Nagy Jánosné 944. Nagy Károly 29. 83. 127. 360. 365. 790. 801. 1005. 1137. 1175. 1408. 1925.

2266. 2503. 2710. 2750. 3157. 3278. 3375. 3691. Nagy Kázmér 1190. 1751. Nagy László 166. 3459. Nagy László, 1924-1969 1535.

Nagy László, 1931-1987 3659.

Nagy Márton 2809. 2976. 3295. Nagy Mihály 1690. 1948. 2047. 2596. 3491. 3589. 3800. 584. Nagy Péter 2310. Nagy Róbertné 2685. Nagy Sándor 3707. Nagy Tibor 412. 478. 837. 1018. 1237. 3518. Nagy Zoltán 456. Náray Szabó Gábor 3328. Náray Zsolt 21. 373. Nárayné Ziegler Mária 2888. 3551. Neifah A. A 2886. Nemák Béla 2259.

Némedi István 1318. 1388. 2077. Nemes Imre 3171. Nemesszeghy György 768. 808. 1034. Németh Judit 1338. 1735. 1744. 1764. 1796. 1962. 1965. 2014. 3323. 3519. 3619.

3627. 434. 439. 445. Németh László 3323.

3324. Németh Pál 1311. Neszmélyi András 276. Neugebauer Tibor 2. 80. 94. 163. 410. 894. 1603. 1854. 2032. Neugebauer Tibor 2266.

Neuman Péter 3312. Neumann János 341.

777. 1228.

1229. 1239. 1910.

2056.

2555..

Newton I. 940.

1072.

2134.

2864. Nicolis G. 3791. Niehaus F. . 2815. Nieto M. M. 3877.

Page 115: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

115

Novák Dezs

715. 754. 792. 1963. 2013. 2067.

Novobátzky Károly 1. 50. 65. 162.

392. 410. 467.

505. 593. 810. 874. 921. 1163. 1274.

1332.

3157.

3158.

3159.

3161.

Noziéres P. 2371. Nuvoli Lídia 3370. Ny. J. S. A. 1012. Nyakó Barna 3559. Nyárády 719. Nyilas István 1768. Nyilasi János 2587. Nyiri Balázs 3560. Nyíri Júlia 1038. Oettinger A. G. 1238. Ogborn John 1895. 2181. 2190. 2333. 2398. 2461. 2793. 2825. 3116. 3363. Oláh-Gál Róbert 3400. 3680. Oort J. H. 1008. Opauszky István 1865. Orajevszkij A. N. 1304. Orbán György 74. 2400.

Orbán László 3384. Orear J. 1191. Ormos Pál 2470. Orowan Egon 3899.

Ortvay Rudolf 1062.

1072. 1717.

1844.

1910.

2056.

2258.

2555.

2134. 3163.

3273.

3274.

3275.

3276.

3277.

3279. 3289.

Orville W. J. 2951. Orvosi Fizikai Intézet Munkaközössége

8.

Oskanján V. 915. Osztrovszky György 2984.

ry Huba

3147. Öveges József. 9. 34. 292. 298. 299. 2583.

P. I. 2694. P. J. 2400. 2608. P. L. 1643. Paál György 3488. Páhán István 3611. Pákász István 3582. Pál Lénárd 423. 1037. 1136. 1557. 177. 2051. 219. 2230. 2324. 2350. 2822.

304. 3137. 3169. 3447. Pálfalvi József 2849. 1558. Pálffy Györgyné 1505. 1761. Pálinkás József 444. 3741. 3751. Pálla Gabriella 3521. Palló Gábor 2258. 2963. 2989. 3271. 3338. 3353. 3802. 3854. Pap János 677. Papagiannis M. D. 2397. 3842. Pápai Páriz Ferenc 1625.

Papalekszi N. D. 33. Pápay Zsolt 1314. Papert S. 3052. 3360. Papp Elemér 860. 864. 871. Papp Ferenc 3060. Papp Katalin 3649. 3663. 3685. 3765. Páris György 3165. Párkányi László 1002. 1185. 1620. 340. 761. 854. 1810. Párkányi László 2875.

Pásztor Gyula 3580. Pataki György 1045. Patkó György 2533. Patkó József 759. Patkós András 2526. 2637. 3073. 3520. 3657. Patkós László 3313.

Page 116: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

116

Pauli Wolfgang 454.

870.

Pauling L. 1536. Pauncz R.. 101. Pauncz Rezs

100. 131. 132. 143.

Peitgen H. O. 3722. Pekler Sándor 2878. Penrose Roger . 2023. Péntek Kálmán 3124. Perjés Zoltán 1605. 1616. 2507. 3522. Perry G. E. 1181. Pet Gábor Pál

1496. 1685. 2086. 2213. Petrik Ottó 1249. Petrjanov I. V. 2594. Petroszjanc A. M. 2699. Petrov A. Z. 1097. Petzval József 429.

Pflug A. 2910. 3115. 3771. Piacsek István 2487. Piaget J. 1951. Piccard A. 720. Pietschmann H 2253. 1573. Pines D. 2658. Pintér Ferenc 3867. Pintér György 2762. Pisut Jan 2484. Planck Max 416. 1195.

1786.

3854.

Plass R. 558. Pócza Jen

26. 128. 169. 232. 432. 484. 511. 855. Pócs Lajos 332. 333. 625. 630. 637. Pócsik György 2674. Pócsik István 3780. 3793. Pogány Béla 3602.

3593.

3595.

Pogány László 2249. Poincare 2455.

Pokrovszkij V. L. 3088. Polinszky Károly 2552. 3215. Pomerancsuk I. 211. Pongrácz Csaba 1877. Ponori Thewrewk Aurél 1197. 1901. 3584. 3866. Pontecorvo Bruno 1835. 2345. 2701. 2702.

Poór István 2037. 3252. 3350. 3570. 949. 2614. 2629. 2643. 2644. 2655. 2656. 2660. 2677. 2935. 2956. 2962. 2969. 2990. 3012. 3023. 3035. 3044.

Poór Magdolna 3100. Pop-Jodanov J. 2965. Porjesz Tamás 1430. Pósaházi János 461.

Postásy Csaba 2803. Powell C. F. 1133. 1511. 554. Pozsgai Imre 1177. Predmerszky Tibor 1360. 2080. Pribelszki György 1676. Priesching J. 2910. Prigogine Ilija 2176. Prohászka Kamill 519. 603. Prohorov A. M. 1063. Ptolemaiosz 922.

Pungor Ern

3189. Purves A. C. 3744. Puskás Tivadar 677.

Quittner Pál 2841. 1281. 1791. 2994. R. Tamás Gyula 2456. Rabinovics M. Sz. 2554. Rácz Béla 2132. 3581. 3609. 3618. 3626.

Page 117: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

117

Rácz Dániel 2249. Rácz Elemér 3145. Rádi Péter 1317. 2753. Radnai Gyula 1056. 1079. 1445. 2399. 2449. 1232. 2614. 2629. 2643. 2644. 2655.

2656. 2660. 2677. 2875. 2891. 3112. 3152. 3315. 3443. 3758. 2935. 2956. 2962. 2969. 2990. 3012. 3023. 3035. 3044. 3583. 1171. 3857.

Radnóti Katalin 2730. 2855. 3036. 3690. Radnóti Tibor 3902. Radványi László 546. Rahe J. 3140. Raman C. V. 490. 579. Ramsey N. F. 2185. Rasumovsky V. G. 2856. Rátkai Ferenc 2811. Rédei Miklós 3579. 3862. Redish E. F. 2385. Reichel Károly 3603. Reimann József 1110. Reines F. 2703. Reischl György 3175. Reményi György 3366. Renner János 756. 875. 1425. 2161.

Rényi Alfréd 1011. 1099. 1140. 1279. 1356. 1544. 1545.

1866. 1876. 1959. Révai János 1266. 2760. Reynolds R. T. 3875. Reza F. 1384. Richmond P. E. 3114. Richter Kálmán 1223. Richter O. 371. Richter P. H. 3392. 3722. Rigden J. S. 1623. Rochester G. D. 901. Rogers Eric M. 3118. 1655. 2294. 2448. 2820. 3362. Rogyinov B. Ny. 1664. 1670. Róka Ottó 1360. Román Pál 200. 223. 264. 311. 46. 291. Rontó Györgyi 3061. 3151. Ronyecz József 1080. 1441. 1520. 1729. 2057. 2082. 2103. 2391. 3850. 1940. Ropolyi László 3762. Rósa Géza 2081. Rosenberg E. 2414. Rosenfeld A. H. 954. Rosenfeld L. 1051. Rosta László 1977. Rothman R. S. 3031. Routti J. 2501. Roy A. E. 3534. 3538. Rózsa Zsuzsa 1571. Rössler O. E. 3647. Rubbia Carlo 3450.

Rubik Ern

2907. Ruff Imre 2237. 2600. Rumer J. B. 693. 1337. Russel. 2580.

Rutherford 1192.

1691.

Ruttmayer Imre 646. Rybár István 1766.

1767. Ryle M. 1263. 1264. Ryu Tae 2438. Rzsanov A. V. 1586. S. J. 1443. S. Tóth László 2296. 3013. 3024. Sailer Kornél 3322.

Page 118: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

118

Sain Márton 3502. Sakata S. 3172. Salam Abdus 1138. Salvini G. 1509. 1754. Sámsoni Zoltán 669. Samuelsson Lennart . Sandage A. R. 1263.

1264. Sándor Endre 242. 294. Sándor Tamás 346. Sándory Mihály 1564. Sánta Imre 3327. Sarapov E. I. 1980. Sárdi Ákos 3880. Sarkadi Ildikó 2569. Sárkány Béla 1458. Sarlós István 3134. Sas Elemér 266. 432. 511. 682. 956. 1369. 1428. 2141. 2545. 2614. 2629. 2643.

2644. 2655. 2656. 2660. 2677. 2935. 2956. 2962. 2969. 2990. 3012. 3023. 3035. 3044. 3283. 3405.

Sasvári László 3250. Scarf S. L. 3141. Schaff A. 3333. Schalk Gyula 1734. Schanda János 1219. 1222. 3558. Schatzman E. 215. Schawlow A. L. 678. Schiff L. I. 880. Schiller Róbert 3437. Schimanek Emil 273. Schlenk Bálint 3379.

Schlichting H. J. . 3737. Schmid Rezs

258.

Schmidt József 3208. Schmidt, Bernhardt 2613.

Schmitt H. 971. Schmutzer E. 881. Schnell László 3435. Scholtz Lászlóné 1698. Scholz H. J. 3392. Schopper H. F. 1380. Schöffer N. 3314. Schöpf H. G. 883. Schrödinger Erwin 643.

644. 2888.

3543.

3552.

Schuder R. 598. Schultz J. M. 3704. Schuszter Ferenc 853. 1057. 1171. 1232. Sciama D. W. 1454. Sebestyén Béla 2945. Sebestyén Dorottya 2491. 3651. Seb k Elek

2355. Segner János András 225.

1657.

1747.

1802.

1904.

1905.

2330. 2405.

Segré E. 654. Seither H. 3591 Selényi Pál 5. 14.

169.

188. 189. 1255.

1609.

3257.

3258.

3259.

3260.

Selényi Pálné 1255. Semlyén István 1861. Seres Zoltán 3750. Sexl R. U. 2058. 2189. 2242. 2257. 2309. 2789. 2910. 3422. 3457.

Shakeshaft J. R. 1104. Shannon C. E. 3634. Shapiro F. L. 1898. Shapiro R. 3876.

Page 119: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

119

Shizimu Sakae 3467. 2812. Shockley W. 438. Siegbahn K. M. G. 3033. Sieglerné Somló Ágnes 758. Sievert Rolf 1246.

Siklós Tivadar 803. 1856. 2853. 3784. Simon Antal 2066. Simon Ferenc 1998. Simon László 965. 1068. 1574. 1654. 3856. Simon Péter 3581. 3609. 3618. 3626. Simonyi Á. 76. Simonyi Károly 153. 255. 332. 333. 1116. 1543. 2525. 3381. 1547. Sinka József 523. 535. 628. 772. Sipos Imre 2323. Skrapits Lajos 1751. 2614. 2629. 2643. 2644. 2655. 2656. 2660. 2677. 2935. 2956.

2962. 2969. 2990. 3012. 3023. 3035. 3044. 3211. 3341. 3490. Slaten J. C. 236. Slater J. P. 1181. Smith E. J. 3141. Smith S. 596. Snow C. P. 1202. Socolow R. H. 1149. Soffen G. A. 2327. Sohár Pál 2378. Sokalski K. 3123. Solheim J. E. 3537. Solomon J. 3121. Solt György 2292. Solymár Istvánné 3806. Somhegyi Károly 108. Somogyi Antal 1562. 1662. 648. 655. 737. 2231. Somogyi György 835. 953. 964. 976. 1366. 1690. 2321. 2322. 2407. 2493. 3242.

3549.

Somogyi Károly 2022. Somogyi Mária 1222. Spannegel G. 971. Spolszkij E. V. 212. 310. 504. Squires W. 3875. Staar Gyula . Stark A. A. 3843. Staszel M. 2631. 2769. 3120. Steiger István 2974. Sterk Tiborné 692. Strandberg M. 1596. Straub F. Brunó 3038. Sube Ralf 868. Subudhi K. S. 971. Summerfield M. 3144. 3148. Surányi Péter 1084. Sükösd Csaba 1877. 2325. 2374. 3523. 3782. 3605. Süt József

2719. Süveges Máté 1701.

Svékus Olivér 1167. Svingor É. 1697. Sviszt Pál 1224. 691. 714. Swan C. W. 3149. Swan P. A. 3149. Swaton E. 2815. Sz. Csih Zsuzsanna 3413. Sz. Gy. 1333. Sz. J. 1251. Sz. J. 1325. Sz. K.Sz. K. 1453. 1852.

Page 120: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

120

Szabadváry Ferenc 1685. 2213. Szabó Botond 2854. Szabó Csaba 3433. Szabó Ferenc 459. 2370. 3544. Szabó Gábor 322.

3676.

Szabó György 3265. 3783. Szabó Gyula 835. 1200. Szabó J. 1697. Szabó János 360. 365. 394. 396. 479. 487. 495. 500. 580. 1059. 1220. 1510.

2947. Szabó József 2173. 2490. 3846. Szabó Pál 452. 462. 470. Szabó S. András 3462. 3565. Szabó Sándor 3581. 3609. 3618. 3626. Szabó Zoltán 2866. 3284. 3667. Szabó Zoltán Gábor 3163. Szádeczky- Kardoss Elemér

2127.

Szagadejev R. 2304. Szagitov M. U. 890. 2954. Szalai Sándor 2317. 3524. Szalay A. Sándor 1638. 3021. Szalay András 2834. Szalay Béla 1945. 927. Szalay Kálmán 1652. 948. Szalay László 15. 135. Szalay Sándor 76. 77. 302. 542. 553. 669. 825. 958. 974. 1227. 1259. 1415.

1446. 1524.

1567. 1578. 1691. 2125. 2128. 2156. 2499.

2625. 3232.

3335. 3654.

3655.

3656. 3714. 3852.

Szamosi Géza 130. 275. 3532. 81. Szántó János 3560. Szaparina E. 1340. Szász András 2160. 2394. 2857. 3068. 3413. Szatmári Sándor 3581. 3609. 3618. 3626. Szatmáry Károly 3764. Szatmáry Zoltán 1936. 2591. 2845. 3525. 3606. 3694. Száva István 607. Szebeni Péter 1688. Szedlov L. I. 590. 1475. Szegedi Ervin 3851. Szegedi Péter 2880. Szeg Károly

2177. 3303. 3536. 3860. Szeidl Béla 2738. Székács György 1498. Székely László 2015. 3201. Székely Vladimir 1098. Szeles Csaba 3707. Szelestey Gyula 2444. Széll Kálmán 45.

Szemengyajev K. A. 289. Szemerédy Pál 665. 1661. Szénássy Barna 3801. Szenes György 3847. 3855. Szentágothai János 2502. 3827. Szent-Györgyi Albert 1088. 1862. 3485.

3486. 3796.

3797.

Szentgyörgyi László 2427. Szentirmay Zsolt 1067. Szentiványi Tibor 2555. Szép Iván 2883. 3554. 3631. 3767. 795. Szepesiné L rincz Anna 1576. Szépfalussy Péter 1848. 3336. Szergényi István 3078. 3818.

Page 121: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

121

Szigeti György 67. 107. 220. 1218. 1226.

1320.

1486. 2063. 2064.

2149. 2458.

3631.

3767.

Szigeti Györgyné 726. Szigeti János 955. Szijártó József 2520. 3166. Szikszai Tibor 3474. Szilágyi 719. Szilágyi Miklós 974. 1492. Szilárd József 2078. 2195. 3022. Szilárd Leó 392.

958.

959. 1861.

2214.

2409. 2410.

2463. 2464. 2478.

2578.

3731.

3827.

Szilvási Á. 91. Szily Kálmán 253.

3829.

Szimán Oszkár 106. 265. 488. 592.. 1950. 2613. 2879. 2882. 3262. 3299. 3317. 3577. 3679.

Szinaj Ja. G. 3007. Szinyov Ny. M. 2590. Szívós Károly 1979. Szkanavi 175. Szkulacsev D. P 3682. Szmirenyin 154. Szmorodinszky J. A. 1134. 1103. Szokolay S. 3314. Szokolov A. 256. Szombathy Miklós 1841. 2531. Szondi Egon 2961. 3294. 3414. Szondy Tamás 1118. Szótér László 3306. Sz ke Béla

1607. Sz ke József

3730. Sz kefalvi Nagy Zoltán

3540. Szöll sy Lajos

3599. Sztálin J. V. , 118.

Sztanó Géza 3347. Sztaricskai Tibor 1697. 2173. Sztrelnyickij V. Sz. 3840. Sztrókay Kálmán 910. Sztrukov J. A. 3682. Sztyepanov B. J. 2734. Sz cs Ervin

1390. 3442. 3607. 3635. 3673. Sz cs László

2299. T. T. 1298. Tábori Gabriella 282. Takács Gyula 2922. Takács János 1940. Takács László 3497. Takács Miklós 2286. Takács Sándor 2615. 3092. Takeshi Iraki 2823. Tallósy János 2680. Tamás Gyula 28. 68. 113. 121. 191. Tamm Igor M. 608. 749. Tamm J. E. 565. 1076. Tänczer Tibor 1669. 1864. Tangl Károly 1296.

1297.

Tankó József 1703. Tar József 3716. 3888. Taracsák G. 2386. Tárczy- Hornoch Antal 1680. 1747. 1904. Tarján Ferenc 328.

Tarján Imre 24. 25. 47. 68. 88. 113. 121. 146. 159. 221. 244. 1025. 2375. 2523. 2770. 3004. 3158. 3258. 3274. 3542. 3593. 3613.

3615.

3708. 3712. 3732. 3863.

Page 122: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

122

Tarján Rezs

1143. 384.

Tárkányi Ferenc 3799. Tarnóczy Tamás 108. 120. 361. 427. 483. 514. 753. 1017. 1100. 1436. 1794. 1842.

2200. 2728. 3302. 3569. Tasnádi Péter 2120. 2243. 2305. 2141. 2678. 2748. 2911. 2935. 2956. 2962. 2969.

2990. 3012. 3023. 3035. 3044. 3116. Taylor E. F. 2074. Tél Tamás 3761. 2959. 2960. 3207. 3312. Telbisz Ferenc 633. Telegdi Bálint 1873. 1926. Teleki György 1831. 3403. Teleki Péter 2199. Teller Ede 3815. 3858. 3895. Ter- Akopjan G. M. 3377. Tétényi Pál 2370. Tettamanti Károly 706. Thomas D. 2951. Thomsen Poul 2688. 2827. 3311. 3119. Thomson W. 392.

Thomson, J. J. Sir 3335.

Thorne 2518. Tichy Rács Ádám 3849. Tigyi József 1693.

2798. Tihanyi László 2546. Ting S. C. C. 2341. 3047.

Tisza László 2073. 2254. 2445. 3266. Tisza Magdolna 1234.

Tittel Pál 2807.

Toffoli T. 3378. 3378. Tomcsányi László 3590. Tomcsányi Péter 3472. Tompa Kálmán 1561. 3780. 3793. Tompa Klára 3766. Toricelli 484.

Toró Tibor 3051. .

Tóth A. Stan I. 987. Tóth András 1367. Tóth Árpád 2092. 3076. Tóth Béla 1798. Tóth Eszter 1821. 1839. 1846. 1849. 2346. 2512. 2756. 2783. 2933. 2843. 3605. Tóth Imre 3303. 3346. Tóth Kálmán 2177. Tóth Lajos 160. 338. 1186. 397. 668. 991. Tóth László 2095. 2291. Tóth Tibor 3620. 2355. Török Ferenc 2036. 2334. 2337. 2368. Török István 2165. 2836. Török sándor 668. Török Tibor 1284. Török Tivadarné 1819. 1915. 1939. Trapp R. 3792. Treer Tivadar 2055. Trella M. 3138. Triet Ze Minh 1387. Trimmer J. B. 812. Trócsányi Zoltán 3699. Trummer Iván 199. Tschurlovits M. 3053. Tubiana M. 2904. Turchányi György 3. 3425. Turi László 3474.

Page 123: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

123

Tuschák Róbert 3733. Tuska Ágnes 2696. Tyer- Akopjan G. M. 2627. Ujfalussy J. 3314. Ujházy Géza 2049. 2943. Ujj János 2383. 2424. 2519. 2952. 3445. Ujj László 3327. Uray István 2320. 2326. Urbán Barna 631. Urey H. C. 1531. Vágó 1547. Vajda György 2884. 3195. Vajda Pál 2188. 2745. Valek Aladár 1158. 3431. Valkó Iván Péter 1105. 1226. 1438. 1478. 1508. 2064. 2430. 271. 2767. 2905. 3043.

3159. 3259. 3272. 2513. 3622.

3677.

Valkó János 3526. Valovics István 3010. 3428. 3438. Vámos István 3011. 3678. Vámos Tibor 2869. Vannay László 3713. Váradi Magdolna 2744. Varga András 2231. Varga Dezs

3236. Varga Ern

2009. 2439. Varga Lajos 1201. 2223. Varga László 3017. Varga Miklós 3133. Varga Péter 1714. 2514. 3260. Varga Tamás 2239. 2624. Varga Zoltán 2440.

Vargha Domokosné 2796. 2807. Várhelyi 719. Varjas Géza 3175. Várnagy Mihály 1366. Varsányi György 2241. 2248. Váry Béla 1023. Vass Szabolcs 3446. Vastagh György 3285. Vasvári Béla 1377. 3683. 3733. Vasziljev A. A. 2592. Vatai Endre 1515. 2201. 851. Vavilov Sz. I. 15.

43. Vecsernyés Péter 3527. Végh András 3444. 3747. Végh Ferenc 2511. 2781. Végh László 3598. 3811. Vekerdi László 1156. Vekszler V. 151. Velkay Pál 2425. Ven der Meer 3450.

Veres Árpád 2331. Veres Mihályné 2983. Vermes Miklós 6. 10. 44. 770. 182. 183. 184. 185. 455. 480. 501. 502. 532. 619.

636. 672. 717. 721. 841. 898. 905. 1065. 1075. 1407. 1500. 2096. 2161. 2382. 2633. 3285.

3286.

Ver József

931. 1283. 1622. 2264. Vértes Attila 2679. 3707. Vertse Tamás 1637. 2059. Veszprémi Anna 2873. Vesztergombi György. 2837. Vichniac G. 3378. 3378. 3390. Victor Mariann 1625.

Page 124: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

124

Vicsek Mária 3721. Vicsek Tamás . 3510. 3721. 3719. 3894. Vidó Imre 2528. Villányi Ottó 1675. Virághalmi Géza 1155. Vivargent M. 3047.

Vizesy M. Láng L. 103. Vizi Imre 1977. Volkenstein M. V. 2734. Voss R. 371. Voszka Rudolf 146. 159. 1293. 1319. 1383. 1548. 2447. 2863. 3614. Voszkoboinik L. D. 486. Vozáry Pálné 254. Vöneky Jurány 317. Vöröss Lajos 3195. Vul B. M. 1278. Wagner Éva 2538. Wagner Francis S. 3334. Walker G. A. H. 3844. Watt R. W. 295. Wearer W. 3634. Weinberg S. 2453. 3129. Weinrich Ida 3753. Weissburg János 566. 575. Weisskopf V. F. 1087. 1838. 2193. 2194. 2434. 623. 697. 794. 1612. 1684. 1882. Wenham E. J. 1679. Werle Josef 582. Wheeler J. A. 2518. 2074. Wick G. L. 1593. Wiedemann László 2171. 2229. 2957. 3662. 1286. 1532. 707. 935. 1847. 3747. 1075. Wiener N. 1096. 1154. Wierdl Károly 2588. Wiesmann G. 1363. Wigner Jen

886. 923. 960. 980. 1490. 1717.

1813. 1228. 1334. 1811. 1893. 2217. 2261. 3084. 3085.

3086. 3691.

3695. 3696. 3697.

3698. Wigner Eugene P. Lásd Wigner Jen

Wilkinson D. H. 760. Wilson K. G. 2187. Wilson M. 300. Wirth Endre 1636. Wisinger I. 3314. Wolczek O. 2265. 2598. Worg R. 3466. Wu Lei- po 891. Yamamoto T. 3139. Yang C. N. 450. Yang S. 3844. Yarba V. A. 1762. Yasunori F. 1863. Z. Nagy Lajos 747. Zakar Csaba 2514. Zámbó Viktor 2828. Zámori Zoltán 1090. 2166. 2387. 2388. 2872. 3416. 3494. Zátonyi Sándor 2527. 3309. Zatsepin G. T. 2986. Zawadowski Alfréd 2927. 3528. 3336. Zeeman Pieter 1019.

Zeldovich Jakov B. 1148. 1150. 1495. 2000. 2691. 547. 2558. 3714.

Zelmanov A. L. 932. 941. Zemanek H. 329. Zemplén Gy z

1144.

1145. 2069.

2195.

2542.

2543.

2544. 2545.

2596.

Zétényi Endre 2384. Zimányi Gergely 3529.

Page 125: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

125

Zimányi József 1779. 1967. 3530. Zimányi László 3320. Zimányi Magdolna 3291. Zimmer György 2232. Zimmermann, Robert 431.

Zinke O. 3591. Zinn W. H. 2578. Znamenszkij 49. Zoch, Ctibor 3199. Zoletnik Sándor 3040. Zolnai László 3379. 3853. Zrínyi Miklós 2959. Zuk W. 2611. Zsakó László 2873. Zseb k Zoltán

1635. Zselev B. 811. 852. 861. 865. Zserjehov G. 148. Zsoldos Lehel 468. 1091. 1295. 1529. Zsolnay Éva 2961. Zsúdel László 3659. 3734. Zsuffa András 3733.

Page 126: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

126

Tárgymutató

Acta Physica 41. 51. 69. 116. 125. 152. 204. 237. 269. 307. Acta Physica Hungarica nívódíj 2915. Akadémiai díjak 2404. 3871. Akadémiai hírek 61. 483. 1461. 1772. 3193. 3402. Akusztika 104. 120. 753. 863. 1100. 1436. 1497. 2200. 2728. 3350.

3893. 2546. 2834. 3314. 3546. 3480. 3569. Állami-díjasok 1040. 1142. 3064. Általános iskolai fizikaoktatás Lásd Fizikaoktatás, általános iskolai Anyagtudomány 2. 56. 66. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 97. 105. 132.

134. 135. 140. 163. 177. 199. 242. 304. 360. 365. 374. 385. 395. 402. 403. 438. 452. 462. 468. 470. 492. 527. 597. 602. 609. 613. 618. 646. 671. 678. 705. 746. 747. 758. 795. 823. 860. 864. 871. 930. 942. 945. 947. 955. 1020. 1029. 1045. 1083. 1089. 1177. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1230. 1244. 1261. 1262. 1278. 1285. 1293. 1295. 1305. 1316. 1319. 1339. 1377. 1412. 1434. 1448. 1548. 1552. 1561. 1615. 1622. 1646. 1716. 1785. 1795. 1816. 1856. 1874. 1883. 1902. 1977. 2012. 2022. 2028. 2033. 2094. 2159. 2160. 2168. 2232. 2234. 2269. 2281. 2292. 2293. 2348. 2358. 2426. 2428. 2447. 2460. 2497. 2517. 2551. 2654. 2832. 2847. 2863. 2918. 3068. 3077. 3080. 3088. 3151. 3265. 3280. 3281. 3307. 3355. 3391. 3401. 3413. 3454. 3455. 3497. 3498. 3555. 3556. 3580. 3614. 3624. 3644. 3709. 3710. 3780. 3781. 3782. 3784. 3793. 3805. 3847. 3849. 3855.

Apáczai Csere János díjak 2557. 2859. Atomenergia és társadalom 274. 441. 486. 1979. 2249. 2355. 2580. 2581. 2676.

2812. 2823. 2830. 2904. 2944. 3031. 3093. 3102. 3169. 3347. 3348. 3349. 3357. 3861.

Atomfizika 96. 131. 281. 444. 459. 588. 624. 657. 686. 695. 724. 752. 946. 952. 1074. 1158. 1176. 1517. 1606. 1649. 1695. 1704. 1829. 1865. 1898. 1926. 2096. 2282. 2687. 2718. 2763. 2836. 2936. 3033. 3091. 3092. 3170. 3222. 3240. 3270. 3305. 3306. 3327. 3510. 3594. 3598. 3610. 3617. 3715. 3741. 3820. 3896.

ATOMKI díjak 2392. 2521. 2632. 2786. 3037. 3177. 3297. 3418. 3563. 726. 3836.

ATOMKI középiskolás pályázat 2903. 3181. 3298. 3419. 3600. 3705. 3754. 3869. ATOMKI Közlemények 978. 2469. Boyden díj 2746. Bródy Imre Fizikaverseny 3885. 3892. Budó Ágoston fizikai feladatmegoldó verseny

3867.

Bugát Pál természetismereti vetélked

3463. 3630.

Csillagászat 215. 611. 625. 630. 637. 713. 744. 791. 876. 885. 896. 903. 905. 913. 918. 919. 920. 924. 925. 932. 941. 990. 1030. 1042. 1071. 1081. 1141. 1155. 1197. 1199. 1327. 1389. 1404. 1417. 1454. 1495. 1539. 1619. 1662. 1666. 1677. 1726. 1765. 1855. 1901. 1990. 2031. 2231. 2306. 2397. 2420. 2435. 2436. 2437. 2453. 2516. 2546. 2563. 2598. 2649. 2653. 2691. 2726. 2747. 2774. 2958. 2982. 3008. 3019. 3056. 3062. 3148. 3197. 3313. 3317. 3403. 3459. 3488. 3506. 3524. 3534. 3535. 3536. 3538. 3545. 3546. 3636. 3637. 3643. 3727. 3840. 3875. 3876.

Csillagászati évkönyv 174. 369. 570. 2050. 2307. 3432. Csillagrendszerek 680. 1008. 1104. 1139. 1263. 1264. 1707. 1797. 1808.

3021. 3842. Dubnai Intézeti díjak 2559. 2665. 2787. 2839. 3430.

Page 127: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

127

Égitestek 156. 324. 476. 567. 669. 674. 802. 806. 833. 914. 915.

916. 917. 996. 1065. 1131. 1179. 1207. 1260. 1439. 144. 1464. 1475. 1531. 1554. 1598. 1670. 1735. 1744. 1756. 1759. 1783. 1796. 1805. 1845. 1853. 1919. 1950. 2023. 2169. 2250. 2265. 2295. 2518. 2692. 2738. 2882. 2986. 3139. 3140. 3141. 3154. 3299. 3337. 3346. 3577. 3584. 3642. 3679. 3700. 3759. 3810. 3843. 3844. 3845. 3886.

Egyetemi és f iskolai fizikaoktatás

361. 376. 396. 398. 406. 481. 582. 661. 814. 840. 848. 906. 934. 977. 1093. 1369. 1370. 1416. 1508. 1626. 1627. 1645. 1655. 1679. 1751. 1989. 2042. 2166. 2351. 2394. 2417. 2533. 2535. 2536. 2537. 2541. 2672. 2685. 2942. 3651.

Egységek elnevezése Lásd Nomenklatura Elektromosság 128. 146. 167. 191. 339. 566. 575. 583. 592. 616. 617.

692. 727. 768. 798. 808. 826. 849. 965. 983. 1034. 1073. 1106. 1130. 1181. 1267. 1277. 1284. 1288. 1290. 1310. 1351. 1352. 1376. 1382. 1383. 1430. 1438. 1450. 1457. 1458. 1521. 1542. 1558. 1559. 1586. 1688. 1718. 1768. 1868. 1886. 1963. 2001. 2013. 2032. 2035. 2067. 2093. 2171. 2174. 2369. 2500. 2576. 2710. 2767. 2834. 2914. 3018. 3029. 3161. 3241. 3272. 3440. 3441. 3456. 3601. 3620. 3716.

Energetika és reaktorfizika 276. 302. 332. 333. 336. 423. 460. 507. 545. 1379. 1510. 1728. 1917. 1936. 2235. 2316. 2317. 2322. 2444. 2554. 2562. 2582. 2588. 2589. 2590. 2591. 2592. 2593. 2594. 2626. 2639. 2641. 2680. 2694. 2719. 2776. 2780. 2813. 2814. 2818. 2824. 2845. 2851. 2857. 3053. 3078. 3093. 3102. 3117. 3171. 3225. 3226. 3474. 3525. 3526. 3566. 3606. 3694. 3794. 3818. 3895.

Eötvös Társulat díjai 39. 53. 115. 229. 287. 350. 389. 447. 569. 662. 728. 828. 1127. 1269. 1409. 1723. 1875. 1888. 1929. 1933. 1941. 1943. 1952. 1981. 2034. 2255. 2276. 2550. 2618. 2808. 2916. 2979. 3015. 3046. 3573. 3585. 3824.

Eötvös Társulat érme 1630. 1721. 1930. 2054. 2152. 2273. 2605. 3452. 3576. Eötvös Társulat közgy lései, vándorgy lései

62. 209. 446. 663. 1028. 1168. 1301. 1410. 1629. 1711. 1858. 1928. 2130. 2150. 2272. 2548. 2604. 2913. 3128. 3571.

Eötvös-verseny 4. 63. 149. 218. 280. 327. 375. 453. 539. 639. 709. 786. 899. 979. 1085. 1205. 1299. 1419. 1525. 1610. 1739. 1826. 1954. 2046. 2153. 2260. 2364. 2471. 2609. 2723. 2858. 2972. 3105. 3253. 3395. 3483. 3668. 3834.

EPS Lásd Europhysics Értem a természetet verseny 3214. 3410. Europhysics 1397. 1421. 1485. 1486. 1602. 1604. 2071. 2072. 2184.

2206. 2207. 2216. 2218. 2288. 2401. 2402. 3586. 3587. Filozófia Lásd Fizika és filozófia Fizika és filozófia 43. 416. 494. 499. 610. 831. 845. 857. 890. 922. 960.

980. 986. 1031. 1044. 1050. 1051. 1096. 1157. 1175. 1195. 1202. 1317. 1346. 1553. 1613. 1623. 1644. 1830. 1867. 1908. 1951. 2016. 2102. 2145. 2156. 2157. 2178. 2194. 2253. 2324. 2333. 2434. 2443. 2445. 2457. 2459. 2505. 2624. 2753. 2919. 2987. 3079. 3084. 3121. 3160. 3172. 3269. 3292. 3684. 3695. 3771. 3811.

Fizika és társadalom 145. 189. 295. 344. 490. 528. 533. 577. 700. 959. 1088. 1421. 1442. 1446. 1452. 1483. 1566. 1639. 1667. 1708. 1733. 1741. 1745. 1828. 1861. 1862. 1870. 1882. 1889. 1934. 1960. 2175. 2191. 2222. 2301. 2308. 2313. 2350. 2356. 2379. 2380. 2407. 2409. 2462. 2506. 2526. 2584. 2597. 2635. 2638. 2646. 2647. 2682. 2683. 2698. 2715. 2736. 2773. 2809. 2819. 2820. 2872. 2886. 2905. 2907. 2929. 2947. 3038. 3043. 3047. 3073. 3096. 3100. 3155. 3173. 3184. 3195. 3213. 3245. 3314. 3339. 3358. 3398.

Page 128: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

128

3412. 3423. 3450. 3453. 3572. 3657. 3775. 3788. 3792. 3872.

Fizika Szemle nívódíjai 1477. 1592. 1820. 1833. 2274. 2473. 2765. 2948. 3055. 3210. 3331. 3469. 3574. 3778. 3825. 3904.

Fizikai szakirodalom általában 1442. 1452. 1934. 2600 Fizikai Szemle 1735. 1568. 2099. 2457. 2570. 2715. Fizikaoktatás általános problémái 11. 990. 1058. 1066. 1481. 1506. 1536. 1573. 1587.

1594. 1595. 1617. 1631. 1709. 1725. 1750. 1763. 1774. 1880. 1894. 1899. 1913. 1922. 1973. 2011. 2037. 2062. 2109. 2120. 2124. 2135. 2141. 2148. 2158. 2167. 2179. 2180. 2196. 2204. 2205. 2223. 2252. 2280. 2300. 2304. 2398. 2414. 2438. 2461. 2491. 2501. 2519. 2530. 2540. 2544. 2755. 2756. 2783. 2784. 2799. 2805. 2821. 3120. 3164. 3205. 3230. 3309. 3359. 3361. 3362. 3472. 3582. 3611. 3649. 3690. 3744. 3891.

Fizikaoktatás és társadalom 1536. 1594. 1612. 1617. 1807. 2111. 2189. 2323. 2552. 2856. 2927. 2928. 3359.

Fizikaoktatás, általános iskolai 1258. 1504. 1505. 1761. 1951. 2118. 2279. 2527. 2528. 2529. 2538.

Fizikaoktatás, középiskolai 22. 24. 12. 47. 142. 519. 532. 576. 711. 749. 757. 904. 1023. 1287. 1309. 1484. 1489. 1501. 1507. 1729. 1737. 1757. 1758. 1760. 1819. 1839. 1841. 1846. 1849. 1939. 1947. 2069. 2082. 2095. 2104. 2105. 2112. 2138. 2162. 2421. 2465. 2466. 2467. 2479. 2486. 2512. 2531. 2558. 2565. 2625. 2717. 2730. 2744. 2775. 2932. 2943. 2953. 2957. 2970. 2983. 3428. 3438. 3484. 3489. 3568. 3639. 3753. 3814.

Fizikaoktatás, nemzetközi 3. 221. 361. 376. 427. 582. 661. 711. 904. 1066. 1587. 2047. 2119. 2179. 2285. 2424. 2431. 2432. 2438. 2491. 2501. 2519. 2565. 2569. 3164. 3568. 3753.

Fizikaoktatási konferenciák 372. 409. 503. 604. 675. 762. 866. 992. 1054. 1189. 1270. 1393. 1468. 1582. 1601. 1633. 1699. 1799. 1921. 2008. 2108. 2210. 2328. 2413. 2532. 2567. 2742. 2777. 2785. 2792. 2901. 2920. 2980. 3028. 3072. 3083. 3125. 3229. 3343. 3407. 3427. 3481. 3640. 3660. 3807. 3881. 3900.

Fizikatanári konferenciák 372. 409. 503. 604. 675. 762. 866. 992. 1054. 1189. 1270. 1393. 1468. 1582. 1601. 1633. 1699. 1799. 1921. 2008. 2108. 2183. 2210. 2328. 2413. 2532. 2567. 2742. 2777. 2785. 2792. 2901. 2920. 2980. 3028. 3072. 3083. 3125. 3229. 3343. 3407. 3427. 3481. 3640. 3660. 3807. 3881. 3900.

Fizikatörténet, általános 14. 17. 52. 67. 124. 155. 171. 240. 282. 293. 294. 442. 443. 497. 520. 542. 552. 581. 591. 644. 664. 698. 704. 708. 737. 767. 772. 774. 799. 804. 824. 892. 936. 967. 1003. 1111. 1117. 1125. 1227. 1242. 1250. 1253. 1254. 1256. 1607. 1680. 1694. 1706. 1713. 1714. 1715. 1717. 1749. 1803. 1804. 1824. 1848. 1869. 1881. 1892. 1911. 1912. 1975. 1995. 1999. 2052. 2116. 2134. 2142. 2202. 2217. 2334. 2353. 2376. 2441. 2442. 2455. 2475. 2477. 2478. 2503. 2570. 2577. 2696. 2709. 2721. 2729. 2796. 2807. 2810. 2888. 2938. 2988. 3108. 3146. 3212. 3218. 3268. 3279. 3324. 3460. 3493. 3647. 3671. 3762. 3864. 3877. 3887.

Fizikatörténet, intézmények 26. 26. 55. 342. 352. 368. 377. 390. 400. 408. 412. 421. 428. 440. 472. 562. 631. 656. 782. 793. 920. 1126. 1141. 1158. 1159. 1162. 1165. 1176. 1197. 1197. 1395. 1417. 1533. 1534. 1557. 1576. 1619. 1693. 1865. 1942. 1964. 2053. 2063. 2091. 2122. 2197. 2384. 2492. 2570. 2673. 2681. 2695. 2757. 2833. 2854. 2976. 3095. 3167. 3168. 3192. 3213. 3232. 3278. 3295. 3412. 3492. 3553. 3554. 3561. 3572. 3599. 3712. 3741. 3770. 3787. 3799. 3800. 3801. 3803. 3816. 3820. 3830. 3833. 3853.

Page 129: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

129

Földtudomány 355. 424. 458. 508. 530. 556. 599. 817. 887. 888. 889.

891. 931. 1178. 1240. 1275. 1283. 1292. 1294. 1378. 1387. 1422. 1424. 1469. 1530. 1555. 1591. 1636. 1659. 1660. 1661. 1668. 1669. 1672. 1831. 1944. 2115. 2125. 2127. 2264. 2284. 2371. 2628. 2764. 3239. 3531. 3537. 3596. 3878. 3648.

Galaxisok Lásd Csillagrendszerek Gravitáció Lásd Relativitáselmélet és gravitáció Hatvani István fizikaverseny 2917. 3075. Hevesy emlékérme 3372. Hewlett-Packard díjak 2182. 3385. 3386. Holweck-díj 1682. Információelmélet 384. 1866. 1876. 2230. 2945. 3365. Interjúk 1953. 2073. 2084. 2117. 2804. 3086. 3266. 3404. 3698.

3814. 3815. 3858. Intézmények története 15. 45. 64. 114. 118. 169. 188. 190. 225. 239. 251. 253.

258. 319. 322. 328. 341. 354. 392. 399. 429. 431. 437. 454. 461. 484. 526. 536. 586. 587. 614. 635. 643. 659. 672. 691. 714. 726. 784. 788. 810. 825. 839. 843. 874. 921. 957. 958. 961. 995. 1009. 1019. 1021. 1039. 1043. 1048. 1062. 1065. 1072. 1136. 1144. 1156. 1160. 1192. 1226. 1228. 1233. 1234. 1241. 1246. 1255. 1259. 1274. 1296. 1297. 1308. 1320. 1332. 1333. 1334. 1335. 1343. 1349. 1365. 1381. 1391. 1408. 1413. 1415. 1423. 1425. 1440. 1455. 1456. 1463. 1493. 1526. 1535. 1545. 1549. 1571. 1581. 1590. 1608. 1625. 1640. 1650. 1657. 1689. 1691. 1696. 1698. 1701. 1705. 1747. 1755. 1766. 1767. 1786. 1794. 1798. 1800. 1802. 1842. 1844. 1893. 1904. 1905. 1909. 1910. 1918. 1932. 1937. 1970. 1982. 1985. 1992. 2044. 2045. 2056. 2078. 2084. 2086. 2113. 2131. 2146. 2161. 2195. 2198. 2214. 2225. 2258. 2259. 2266. 2268. 2360. 2370. 2375. 2400. 2410. 2418. 2419. 2429. 2430. 2440. 2458. 2464. 2508. 2509. 2510. 2511. 2513. 2542. 2545. 2555. 2575. 2579. 2583. 2601. 2613. 2637. 2697. 2706. 2740. 2741. 2745. 2781. 2789. 2797. 2798. 2853. 2875. 2908. 2946. 2955. 2963. 2964. 2966. 2989. 3022. 3041. 3057. 3112. 3144. 3145. 3147. 3148. 3152. 3153. 3157. 3159. 3163. 3174. 3197. 3199. 3215. 3216. 3221. 3223. 3224. 3227. 3257. 3259. 3271. 3273. 3274. 3275. 3276. 3277. 3304. 3311. 3323. 3335. 3338. 3352. 3353. 3354. 3356. 3368. 3375. 3379. 3393. 3405. 3425. 3457. 3485. 3491. 3542. 3543. 3544. 3548. 3549. 3551. 3593. 3595. 3602. 3631. 3654. 3655. 3659. 3669. 3672. 3673. 3677. 3683. 3708. 3711. 3713. 3714. 3731. 3732. 3733. 3734. 3757. 3767. 3774. 3777. 3796. 3797. 3798. 3802. 3806. 3827. 3828. 3829. 3831. 3852. 3854. 3863. 3866. 3870. 3873. 3879. 3883. 3899. 3903.

IUPAP fizikatanári érem 2817. Kísérletek, fizikatanítás 10. 22. 24. 25. 28. 47. 68. 113. 121. 123. 147. 148. 159.

183. 192. 201. 202. 244. 254. 260. 297. 502. 511. 525. 549. 619. 682. 736. 841. 854. 985. 1093. 1232. 1280. 1467. 1532. 1541. 1550. 1556. 1574. 1729. 1868. 2133. 2174. 2490. 3228. 3283. 3330. 3890.

Kísérletek, oktatási Lásd Oktatási kísérletek Kitüntetések 230. 743. 750. 1128. 2606. Magyar Népköztársaság Csillagrendje

3772.

Magyar Népköztársaság Zászlórendje

3286. 3697.

Magyar Tudományos Akadémia aranyérme

1673. 1817. 751. 2136.

Konferenciák (lásd még Fizikaoktatási konferenciák)

136. 195. 245. 268. 285. 286. 306. 314. 315. 326. 351. 388. 420. 457. 459. 482. 489. 514. 568. 621. 632. 683.

Page 130: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

130

701. 809. 818. 856. 872. 900. 937. 966. 1010. 1084. 1112. 1152. 1204. 1210. 1251. 1298. 1313. 1323. 1324. 1325. 1364. 1374. 1375. 1401. 1402. 1443. 1451. 1453. 1488. 1494. 1514. 1522. 1537. 1614. 1647. 1731. 1748. 1749. 1789. 1818. 1840. 1851. 1852. 1859. 1879. 1887. 1907. 1914. 1955. 1965. 1966. 1968. 1994. 2017. 2019. 2027. 2089. 2114. 2123. 2137. 2139. 2164. 2228. 2240. 2247. 2289. 2311. 2312. 2315. 2330. 2331. 2332. 2345. 2354. 2363. 2366. 2385. 2405. 2416. 2423. 2468. 2470. 2522. 2608. 2615. 2617. 2664. 2666. 2667. 2690. 2782. 2800. 2835. 2878. 2880. 2925. 2930. 2939. 2940. 2977. 2991. 2993. 3049. 3127. 3143. 3179. 3180. 3196. 3255. 3320. 3329. 3370. 3387. 3388. 3422. 3431. 3470. 3541. 3575. 3588. 3628. 3629. 3701. 3768. 3769. 3785. 3790. 3808. 3812. 3835. 3838. 3839.

Konferenciák, fizikatanári Lásd Fizikatanári konferenciák Kossuth-díjak 37. 186. 231. 246. 362. 415. 513. 650. 769. 827. KöMaL 562. 2619. 3095. 3167. 3168. KöMaL pontverseny 626. 640. 1420. 1611. 1740. 1956. 2030. 2143. 2154.

2481. 2620. 2724. 2860. 2973. 3098. 3287. 3296. Környezetfizika 1603. 2126. 2128. 2595. 2968. 3185. 3186. 3187. 3188.

3189. 3874. 3897. 3038. 3093. Középiskolai fizikaoktatás Lásd Fizikaoktatás, középiskolai Középiskolai Matematikai Lapok Lásd KöMaL Kvantumfizika 79. 98. 99. 101. 102. 103. 127. 143. 321. 323. 335. 348.

479. 487. 495. 500. 506. 510. 612. 670. 760. 774. 789. 870. 886. 897. 1007. 1013. 1063. 1082. 1107. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1208. 1213. 1231. 1291. 1304. 1307. 1471. 1482. 1687. 1891. 1903. 1987. 2068. 2147. 2177. 2187. 2188. 2221. 2236. 2254. 2261. 2278. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2372. 2374. 2396. 2482. 2793. 3218. 3322. 3366. 3439. 3504. 3529. 3557. 3579. 3671.

Magfizika 46. 57. 75. 78. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 119. 130. 198. 214. 222. 250. 257. 275. 278. 320. 345. 364. 383. 401. 411. 425. 434. 439. 445. 449. 485. 493. 509. 518. 524. 531. 537. 543. 557. 564. 594. 615. 623. 665. 696. 697. 699. 715. 723. 745. 783. 796. 803. 830. 838. 850. 851. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 1000. 1049. 1053. 1064. 1180. 1184. 1196. 1203. 1266. 1338. 1447. 1523. 1560. 1565. 1567. 1569. 1578. 1579. 1584. 1585. 1593. 1637. 1648. 1686. 1692. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1782. 1784. 1822. 1827. 1961. 1962. 1967. 1976. 1978. 1980. 2014. 2025. 2026. 2038. 2039. 2059. 2090. 2144. 2151. 2233. 2318. 2320. 2321. 2326. 2359. 2393. 2408. 2446. 2485. 2493. 2494. 2495. 2496. 2498. 2553. 2578. 2611. 2627. 2707. 2720. 2758. 2759. 2760. 2761. 2802. 2844. 2848. 2850. 2881. 2890. 2895. 2896. 2906. 3219. 3233. 3234. 3235. 3236. 3237. 3242. 3243. 3248. 3249. 3264. 3374. 3389. 3449. 3487. 3505. 3512. 3515. 3518. 3519. 3521. 3523. 3530. 3547. 3559. 3578. 3619. 3627. 3656. 3742. 3749. 3750. 3751. 3859.

Magyar Fizikai Folyóirat 176. 205. 235. 249. 261. 288. 308. 331. 343. Matematika 538. 777. 847. 852. 861. 865. 923. 997. 1011. 1022.

1036. 1037. 1060. 1090. 1094. 1102. 1110. 1140. 1206. 1279. 1342. 1350. 1368. 1386. 1390. 2208. 2640. 2795. 2965. 2967. 3007. 3009. 3162. 3294. 3363. 3414. 3680. 3819. 3862. 3888. 3745.

Mechanika 108. 161. 187. 546. 638. 666. 734. 761. 811. 832. 842. 905. 940. 963. 987. 991. 998. 1059. 1145. 1185. 1306. 1367. 1388. 1426. 1433. 1529. 1570. 1652. 1900. 2057. 2077. 2101. 2310. 2382. 2520. 2543. 2790. 2974. 3344. 3345. 3480. 3569. 3650. 3851. 3868. 3898.

Page 131: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

131

Mesterséges holdak, rhajók

334. 382. 417. 475. 517. 523. 535. 580. 590. 622. 628. 641. 725. 735. 741. 748. 775. 844. 907. 1086. 1314. 1318. 1466. 1518. 1519. 1527. 1528. 1600. 1663. 1664. 1665. 1671. 1674. 1675. 1676. 2648. 2650. 2651. 2652. 2714. 3674. 3775.

Meteorológia 166. 1035. 1265. 1329. 1864. 2032. 2066. 2256. Mikola Sándor tehetségkutató verseny

2978.

Mikola-díj 676. 763. 867. 1055. 1188. 1271. 1394. 1476. 1583. 1700. 1897. 1923. 2010. 2110. 2226. 2277. 2329. 2347. 2415. 2566. 2607. 2731. 2743. 2899. 2975. 3090. 3231. 3254. 3340. 3342. 3364. 3369. 3482. 3509. 3661. 3809. 3906.

Nemzetközi Fizikai Diákolimpia 1385. 1503. 1589. 1681. 2140. 2163. 2215. 2403. 2645. 2801. 2923. 3082. 3203. 3461. 3641. 3786. 3795. 3905.

Nemzetközi Fizikai Verseny 2700. Nemzetközi fizikaoktatás Lásd Fizikaoktatás, nemzetközi Nemzetközi versenyek 2163. 2215. 2297. 2403. 2574. 2645. 2689. 2700. 2769.

2801. 2923. 3082. 3203. 3461. 3641. 322. Nobel-díj 357. 712. 1710. 1719. 1720. 1732. 2361. 2362. 2454.

2861. 3367. 3645. Nobel-el adások

357. 712. 1334. 1642. 1710. 1719. 1720. 1732. 199. 2084. 2361. 2362. 2452. 2453. 2454. 2460. 2861. 3338. 3366. 3367. 3450. 3543. 3645. 3802.

Nomenklatura 252. 544. 603. 634. 647. 684. 752. 829. 903. 925. 1353. 1432. 1743. 1949. 2165. 2219. 2291. 2306. 2373. 2395. 3029. 3161. 3464.

Nyári iskolák Lásd Tanfolyamok, nyári iskolák OM kitüntetés 2549. 2568. 2900. Oppenheimer-emlékdíj 1702. Optika 18. 95. 106. 110. 141. 157. 158. 193. 265. 296. 432. 515.

516. 555. 563. 579. 600. 601. 608. 653. 703. 780. 805. 853. 859. 869. 894. 982. 1057. 1146. 1200. 1201. 1218. 1276. 1345. 1348. 1371. 1498. 1736. 1971. 1972. 2007. 2040. 2107. 2132. 2263. 2302. 2325. 2412. 2476. 2487. 2514. 2515. 2561. 2771. 2788. 3034. 3260. 3261. 3262. 3263. 3448. 3475. 3476. 3513. 3558. 3560. 3581. 3592. 3609. 3616. 3618. 3626. 3848. 3865.

Országos Fizikai Verseny I- II. osztályosoknak

2922.

Országos tehetségkutató verseny 3071. 3109. 3204. 3495. Ortvay Rudolf problémamegoldó verseny

1860. 1958. 2070. 2275. 2367. 3688. 3822.

Orvosi radiológia 765. 975. 1001. 1014. 1109. 1194. 1357. 1359. 1362. 1449. 1472. 1473. 1823. 1935. 2079. 2080. 2081. 2085. 2092. 2319. 2389. 2708. 2815. 2894. 2944. 3175. 3451. 3550. 3615. 3821.

Öveges József fizikaverseny 3290. 3409. 3496. 3665. 3826. Radiológia Lásd még orvosi radiológia

73. 74. 76. 77. 224. 277. 408. 440. 542. 553. 589. 596. 652. 679. 755. 759. 835. 858. 974. 1032. 1360. 1361. 1366. 1403. 1502. 1516. 2684. 2846. 2849. 2961. 3190. 3238. 3308. 3377. 3436. 3467.

Reaktorfizika Lásd Energetika és reaktorfizika Relativitáselmélet és gravitáció 16. 65. 126. 155. 178. 180. 181. 241. 359. 405. 469. 517.

529. 534. 558. 572. 593. 595. 627. 636. 666. 685. 733. 756. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 902. 999. 1006. 1061. 1095. 1097. 1134. 1150. 1169. 1337. 1474. 1479. 1496. 1597. 1605. 1616. 1638. 1651. 1806. 1863. 1969. 2000. 2058. 2065. 2257. 2309. 2472. 2474. 2504. 2507. 2556. 2889. 2954. 3376. 3396. 3400. 3415. 3465. 3516. 3527. 3608. 3625. 3638. 3648. 3743. 3752. 3763. 3776.

Page 132: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

132

Statisztikus fizika 133. 312. 394. 404. 413. 418. 426. 433. 442. 573. 578.

658. 660. 667. 673. 681. 706. 716. 742. 754. 792. 807. 812. 895. 933. 939. 1052. 1079. 1132. 1170. 1243. 1480. 1787. 1854. 1895. 2021. 2076. 2106. 2176. 2220. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2248. 2262. 2270. 2381. 2452. 2463. 2789. 2910. 2959. 2960. 3067. 3089. 3110. 3111. 3112. 3113. 3114. 3115. 3116. 3118. 3119. 3122. 3123. 3198. 3206. 3207. 3217. 3220. 3250. 3251. 3256. 3282. 3293. 3312. 3336. 3406. 3424. 3443. 3458. 3466. 3477. 3490. 3511. 3528. 3539. 3646. 3647. 3658. 3670. 3692. 3718. 3719. 3720. 3721. 3722. 3735. 3745. 3758. 3759. 3761. 3762. 3783. 3791. 3828.

Szakirodalom Lásd Fizikai szakirodalom általában Számítástechnika 21. 1154. 1229. 1238. 1239. 1257. 1538. 1544. 1564.

1580. 1596. 1653. 1703. 1764. 1809. 1920. 2246. 2387. 2388. 2411. 2427. 2456. 2659. 2754. 2869. 2870. 2871. 2873. 2892. 2912. 2921. 2937. 2971. 3006. 3040. 3052. 3058. 3060. 3104. 3156. 3165. 3166. 3176. 3208. 3291. 3360. 3378. 3390. 3392. 3494. 3501. 3567. 3663. 3685. 3717. 3724. 3764. 3813. 3880. 3889. 3902. 3625. 3638.

Számítástechnika az oktatásban 1596. 2456. 2754. 2912. 2921. 2937. 3813. 3717. 3390. 3156. 3165. 3166. 3176.

Szemléltet eszközök

20. 17. 18. 19. 27. 32. 36. 122. 148. 172. 185. 216. 217. 284. 303. 305. 337. 766. 816. 944. 984. 1075. 1186. 1289. 1406. 1429. 1437. 1467. 1574. 1628. 1654. 1690. 1697. 1940. 1974. 2035. 2103. 2296. 2488. 2489. 2711. 2713. 3325. 3856.

Tanfolyamok, nyári iskolák 776. 820. 821. 862. 908. 993. 1004. 1129. 1151. 1164. 1166. 1172. 1174. 1182. 1193. 1198. 1214. 1315. 1321. 1322. 1372. 1396. 1487. 1850. 2018. 2183. 2314. 2571. 2572. 2663. 3048. 3097. 3101. 3178. 3318. 3429. 3446. 3623. 3837.

Társadalom Lásd Atomenergia és társadalom Fizika és társadalom Fizikaoktatás és társadalom

Társulati élet Lásd még Eötvös Társulat közgy lései, vándorgy lései

31. 107. 220. 651. 1162. 1300. 1302. 1632. 1656. 1712. 1738. 1770. 1790. 1801. 1878. 1890. 1957. 1988. 2003. 2097. 2149. 2287. 2483. 2534. 2596. 2616. 2619. 2862. 2877. 3026. 3045. 3126. 3246. 3247. 3417. 3562. 3589. 3725. 3884.

Természet Egysége tanulmányi verseny

2383.

Természettudományok általános kérdései

764. 773. 779. 785. 834. 1033. 1101. 1108. 1133. 1405. 1414. 1499. 1509. 1575. 1621. 1683. 1684. 1991. 2051. 2075. 2098. 2172. 2600. 2794. 2931. 3150. 3447. 3486. 3607. 3773. 3853.

rhajózás

Lásd Mesterséges holdak, rhajók

rkutatás 522. 689. 690. 1282. 1599. 1642. 1658. 1678. 1734. 1843. 2199. 2327. 2377. 3135. 3136. 3137. 3138. 3303. 3682. 3841. 3860.

Vándorgy lések

Lásd Eötvös Társulat közgy lései, vándorgy lései

Zemplén Gy z verseny

1771. 2002. 2298. 2539.

Page 133: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

133

Irodalomjegyzék

Bakonyi Géza: Repertórium készítése számítógépen. = Csongrád M.

Könyvtáros, 1989. 1-2. sz. 20. o.

Bényei Miklós: Beszélgetés a hazai számítógépes bibliográfiai

adatbázisokról és az id szaki kiadványok repertóriumáról = OSZK Híradó,

1997. 11-12. sz. 28. o.

Bényei Miklós: Repertóriumokról - párhuzamosan = Könyv, könyvtár,

könyvtáros 10. évf. 2001. 1. sz. 59. o.

Horváth József: A Tudományos Gy jtemény repertóriumáról =

Könyvtári levelez lap 10. évf. 1998. 6/7. sz. 43. o.

Kertész Gyula: Az egyedi sajtórepertorizálás újabb eredményei és

problémái. = Könyvtári Figyel , 1985. 4. sz. 387. o.

Kertész Károly: Repertóriumról alulnézetben = Együtt. 19. évf. 1988.

3. sz. 44. o.

Kókay György: A Tudományos Gy jtemény (1817-1841) repertóriuma.

[Ism.] = Magyar könyvszemle 114. évf. 1998. 4. sz.

Koltay Klára: Gondolatok a folyóirat-repertórium(ok)ról. = Könyvtári

Figyel , 2003. 3. sz. 495. o.

Koltay Tibor: Elektronikus folyóiratok a hálózaton: a jöv útja? =

Könyvtári Figyel , 41. évfolyam, 1995. 3. sz. 12.o

Lisztes László: A kurrens hírlapfeltárás kombinált munkamozzanatai.

Indexelés, repertorizálás. = Együtt, 1989. 1-2. sz. 53. o.

Lisztes László: A megyei napilapok analitikus feltárása. = Együtt, 1984.

3. sz. 3. o.

Lisztes László: A sajtórepertórium fogalma és néhány módszertani

kérdése. = Sajtóbibliográfiák és sajtórepertóriumok szerkesztése. Bp. 1976.

NPI. 58. o.

Marx György, Szamosi Géza: A Fizikai Szemle

50 évvel ezel tt =

Fizikai Szemle 2000. 9. sz. 316. o.

Page 134: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

134

Monok István: Fejlettebb technikai háttér, gyengébb hallgatói és kutatói

teljesítmények? = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2006. 1. sz. 6. o.

Nagy Zoltán: Gondolatok a repertóriumkészítésr l egy helyismereti

cikkbibliográfia kapcsán. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2003. 7. sz. 30. o.

Papp Levente: Folyóirat-repertorizálás elmélete és gyakorlata.

[Szakdolgozat.] Nyíregyháza, 1998. BGytF.

Péter László: A sajtóbibliográfiák mutatói és szerkesztésének kérdései.

= Sajtóbibliográfiák és sajtórepertóriumok szerkesztése. Bp. 1976. NPI. 17. o.

Sonnavend Péter: A repertórium kérdései: múlt, jelen és jöv id ben =

Könyvtári Figyel 49. évf. 2003. 2.

Sz. Nagy Lajos: A természettudományok dokumentum- és

információellátásáról = Könyvtári Figyel 36. évfolyam, 1990. 3-4. szám 242.

o.

Tarján Imre: A Fizikai Szemle 50. évfolyama elé = Fizikai Szemle

2000. 1. sz. 1. o.

Tóvári Judit: Mire való a repertórium? 1-2. rész. = Könyvtáros, 1990.

2.sz. 83. o.; 3.sz. 139. o.

Vajda Erik: A szakbibliográfia helyzete az alkalmazott és

természettudományok területén = Könyvtári Figyel 36. évfolyam, 1990. 5-6.

szám 523. o.

Az Élet és Tudomány repertóriuma, 1977-1993 / szerk. Barabás Zoltán ;

[közread. az] Élet és Tudomány Egyesület. - Bp.: Élet és Tudomány Egyes.,

1994.

i http://mek.oszk.hu/03200/03286/html/tudos1/simonyi.html 2007. 01. 14

Page 135: A FIZIKAI SZEMLE REPERTÓRIUMA 1950-1989

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.