ABC 488 (10-2005)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hrvatska zajednica tehničke kulture

Text of ABC 488 (10-2005)

 • Nakladnik: Hrvatska zajednica tehnike kul-ture, Dalmatinska 12, P. p. 149, 10002 Zagreb,Hrvatska/CroatiaIzdavaki savjet: dr. Marin HRASTE - pred-sjednik, Dubravko MALVI - tajnik, BorkoBORANI, arko BONJAK, StanislavGOVEDI, Branko HRPKA, dr. Zvonimir JAKO-BOVI, Zdenko JUREA, Marelo MARI,eljko MEDVEEK, dr. Vladimir MULJEVIUrednitvo: Borko BORANI, dr. Marin HRA-STE, dr. Zvonimir JAKOBOVI, Zoran KUAN,Ivan LUI, Dubravko MALVI, eljkoMEDVEEK, Miljenko OURA

  Glavni urednik: Dubravko MALVIUrednik: Zoran KUAN, ing.Tehniki urednik: Hinko BOHRAdministrator: Sandra HAVLIEKBroj 2 (488), listopad 2005.kolska godina 2005./2006.

  Naslovna stranica: Prototip hrvatskog EODrobota Mungos 1.2 W (iz 1994.)

  Urednitvo i administracija: Dalmatinska 12,P.p. 149, 10002 Zagreb, Hrvatska/Croatia;tel. i telefaks (01) 48 48 762 i (01) 48 48 641;www.hztk.hr; e-pota: abc-tehnike@hztk.hr

  ABC tehnike na adresi www.hztk.hr

  Izlazi jedanput na mjesec u kolskoj godini(10 brojeva godinje)

  Rukopisi, crtei i fotografije se ne vraajuNa pitanja odgovaramo posebno. Za odgovorpriloite potansku marku za pismo.

  Cijena pojedinanog primjerka je 7,50 kunaU cijenu je uraunano i 22% poreza na dodanuvrijednost

  Godinja pretplata za 10 brojeva je 75 kuna zaHrvatsku, odnosno 150 kuna za inozemstvoPretplata za tuzemstvo i inozemstvo moese uplatiti u kunama u korist iro-rauna:Hrvatska zajednica tehnike kulture 2360000-1101559470 (za ABC tehnike, poziv na broj13 + JMBG). Pretplata za inozemstvo moe seuplatiti na devizni raun: Hrvatska zajednicatehnike kulture, Zagreb, Dalmatinska 12,Zagrebaka banka d.d. 2500-3222764 swift-code: ZABAHR2X

  Pretiskivanje je doputeno samo uz naznakuizvora, a proizvodnja uz odobrenje urednitvaasopisa ABC tehnikeUpisan u Upisnik Hrvatske gospodarske ko-more o izdavanju i distribuciji tiska 8. stu-denoga 2004. pod brojem 189

  Potarina plaena u poti 10000 ZagrebTisak i otprema: DENONA d.o.o. - 10000Zagreb, Ivanigradska 22asopis se tiska uz novanu potporu Mini-starstva znanosti, obrazovanja i porta Repub-like Hrvatske

  Ministarstvo obrazovanja odobrilo je uporabu ABC tehnike u osnovnim i srednjim kolama

  U OVOM BROJU

  Programiranje u Logu (1) . . . . . . . . . . . . . . 3

  ECDL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  Svemirski teleskop Hubble. . . . . . . . . . . . 6

  Modeli od organskog stakla . . . . . . . . . . . . 9

  Ultrazvuni mjera udaljenosti. . . . . . . . . . 12Antun Laska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  Florijan kliza-jedrilica . . . . . . . . . . . . . . 16Opasnost za raunala. . . . . . . . . . . . . . . . 17Cadillac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  Kuica za ptice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Paravan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  Novosti za tritu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  Regulator brzine istosmjernih motora . . . . 26

  Ruitelji rekorda helikopterima . . . . . . . . . 28

  Revolucija u pogonskom slogu . . . . . . . . . 30

  Podvodni deponij za staklenini plin CO2 . . 32Roboti IED/EOD:

  borci protiv podmuklih mina . . . . . . . 33

  Kamera tanka poput lista papira . . . . . . . . 35

  pijuniranje pri tipkanju . . . . . . . . . . . . . . 35

  PRILOG

  Florijan kliza-jedrilicaCadillac

  Pozivamo vas da se pretplatite odnosno ob-novite godinju pretplatu na va i na asopisABC tehnike.

  Pojedinanu pretplatu moete obaviti nave uobiajeni nain - uplatom 75 kuna na i-roraun HZTK 236000-1101559470 (svrhauplate: pretplata na asopis ABC tehnike,poziv na broj: matini broj uplatitelja). Kopijuuplatnice s tonim podacima (imenom i prezi-menom i adresom na koju elite dobivati a-sopis) obvezno poaljite potom na adresu:

  ABC tehnikeDalmatinska 12P. p. 14910002 Zagrebili uputite na na faks: 01/4848-641kole kojima treba obrazac rauna R1 mo-

  raju poslati pisanu narudbu ovjerenu pea-tom i potpisom na istu adresu ili telefaks. Zanarudbe od 10 i vie godinjih pretplataodobravamo rabat od 20 posto.

  Radujemo se novoj kolskoj godini i daljnjojsuradnji s vama i nadamo se da emo biti jobolji i zanimljiviji.

  Pretplatite se na

  POTOVANI ITATELJI

 • 3Izborna nastava informatike u osnovnoj kolidobila je novi program u okviru Hrvatskog na-cionalnog obrazovnog standarda (HNOS-a).Nastava se odrava dva sata na tjedan od V. doVIII. razreda. U programu se kroz sve razredeprotee programiranje u programskim jezicimaLogo i BASIC. Cilj i svrha tog dijela programa je-st pronalaenje darovitih uenika za programira-nje i njihovo usmjeravanje u toj profesionalnojorijentaciji.

  Ove programe potrebno je prepisati slueise EDITOR-om i potom pokrenuti! Programi sujednostavni i lako je shvatiti to rade.

  Poet emo s petljama, i to ne s bilo kojompetljom, na veselje onih koji su poeli s Qbasi-com poet emo s FOR petljom (u Qbasicu to jepopularna FOR - NEXT petlja).

  Ovdje bismo napomenuli da se radi o lakimprimjerima koji su primjereni naprednim ueni-cima V. i VI. razreda osnovne kole. Poslije stje-canja osnovnih znanja programskog jezika Logokod onih uenika koji imaju smisla za programi-ranje javlja se tenja za nekim naprednijim izahtjevnijim problemskim zadacima. Kako smosuoeni s kroninim nedostatkom literature na-mijenjene upravo toj populaciji uenika, naje-e ti uenici naputaju programiranje u Logu iprelaze na drugi programski jezik koji ima znat-no bogatiju literaturu (uglavnom prelaze naQbasic). Ova zbirka zadataka ima cilj upravopopuniti takvu prazninu i motivirati djecu da os-tanu na programskom jeziku Logo kako bi gadublje upoznali.

  Narednih nekoliko primjera koriste FOR petljua vezani su uz rad s tekstom:

  Programiranje u Logu (1)

  INFORMATIKA U KOLI

  to petljats ctfor x 1 3 [spis]end

  to spistype [kako se zoves] make odgovor readpr (se [zovem se ] :odgovor !)make broj count :odgovorpr :brojif :broj > 6 pr [ imas dugacko ime] else pr [i-

  mas kratko ime]endto partype [do kojega broja ispisujes ] make b read(for x 1 :b [ispis] 2)end

  to ispispr (se [x=] :x)endto prosjekts ct make s 0type [koliko brojeva unosis] make b readpr [] for x 1 :b [type [unesi broj] make a read

  make s :s+:a]make p :s/:x pr (se [prosjek je ] :p)pr []pr [**** kraj rada ****]end

 • 4Narednih nekoliko primjera koriste FOR petljua vezani su uz rad s crtanjem:

  to petlja1cs for x 1 100 [fd :x rt 45]endto petlja2cs (for x 200 1 [fd :x rt 90] -2)endto petlja3csrepeat 5[cs for x 1 1000 [make b random

  16 setpc :b fd :5 rt random 360]]endto petlja4cstype [kolika je duljina stranice kvadrata] make

  d readtype [koliko ima kvadrata na krugu] make z

  readmake zz 360/:zfor x 1 :z [repeat 4[fd :d lt 90] fd :d rt :zz]endto crt :acs ht lt 90for x 1 5[kocka :a fd :a make a :a/2]end

  to kocka :arepeat 4 [fd :a rt 90]end

  Naredni primjeri koriste poznatu REPEAT pet-lju s pozivima potprograma:

  to ponovi1ht setw 2 setpc 2repeat 10 [fd 30 rt 36]repeat 10 [fd 30 lt 36]end

  to ponovi2csrepeat 30 [ponovi1 fd 5]end

  Podsjetimo se i raznih efekata u Logu: boje,debljina crta .....

  to kvadrat :acs ht setpc 4 setw 2 repeat 4[fd :a rt 90]endto pravokutnik :a :bcs ht setpc 3 setw 2repeat 2 [fd :a rt 90 fd :b rt 90] endto spirala :xcs ht setw 1repeat 100[make x :x+2 fd :x rt 90]endto gromcs ht setw 1 setpc 4repeat 1000[repeat 10 [make x random 90 rt

  :x fd 10 lt :x fd 10]cs pu home pd]endto rast :xcs ht setw 2 setpc 4repeat 20[rt 90 fd :x lt 90 fd 5 lt 90 make x

  :x-5 fd :x rt 90 fd 5 make x :x-5]end

 • 5to piramida :b :acs ht setpc 2 setw 1repeat :b [red :b :a make b :b-1]end

  to red :b :arepeat :b[repeat 4[fd :a rt 90] rt 90 fd :a lt 90] make b :b-1 fd :a lt 90 fd :a*:b+:a/2 rt 90endto sunce0 :rcs ht setpc 14 setw 2stampoval :r :rfillend

  to sunce1 :rcs ht setpc 14 setw 1repeat 10000 [rt random 360 fd random :r*2

  pe bk :r/2 home pd]endto sunce2 :rcs ht setpc 14 setw 2stampoval :r :r fillrepeat 10 [sunce :r]end

  to sunce :rrepeat 30[make r :r+1 stampoval :r :r] setpc 0repeat 30[stampoval :r :r make r :r-1] setpc

  14end-to skakalicacs ht setw 1repeat 50 [rt random 360 skok]end

  to skokrepeat 50 [setpc 2 stamprect 10 10 wait 1 set-

  pc 0 stamprect 10 10 pu fd 1 pd]repeat 50 [setpc 2 stamprect 10 10 wait 1 set-

  pc 0 stamprect 10 10 pu bk 1 pd]end

  (Nastavak u iduem broju)Damir ovi, prof.

  Sanja Prodanovi Trlin, prof.

  Hrvatska zajednica tehnike kulture organizira in-formatiki teaj Osposobljavanje za rad na rauna-lu i priprema za ECDL.

  Uspjenim zavretkom teaja polaznik dobiva uv-jerenje koje omoguuje upis teaja u radnu knjiicu,a polaganjem ECDL ispita dobiva i meunarodnopriznatu ECDL diplomu.

  Teaj obuhvaa sedam tematskih cjelina: Osnove informacijske tehnologije Windows - operacijski sustav Word - obrada teksta Excel - tablini kalkulator Powerpoint - izrada prezentacija Access - baze podataka Internet i e-pota.

  U cijenu teaja ukljueno je: 120 kolskih sati nastave Knjiga ECDL osnovni program - 7 modula ECDL indeks Jedan ECDL ispit za svaku nastavnu cjelinu

  INFORMATIKA

  ECDLEuropskaraunalna diploma

  Cijena teaja: 2800 kn + PDV, plativo u 5 mje-senih obroka.Pretplatnici ABC tehnike imaju popust od 10 %!

  ECDL (European Computer Driving Licence) od-nosno Europska raunalna diploma meunarodno jepriznati certifikat za rad osobnim raunalom, dizajni-ran s ciljem uspostavljanja jedinstvenog standarda os-posobljenosti za rad raunalom.

  Provodi se u 135 zemalja svijeta, a do sada je vi-e od 4 milijuna osoba poloilo 14 milijuna testova.Od 2003. godine ECDL se provodi i u Hrvatskoj uzpodku Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta.

  Hrvatska zajednica tehnike kulture ovlateni jetestni centar za ECDL od 2004. godine.

  Informacije:Hrvatska zajednica tehnike kulture - Zagreb,

  Dalmatinska