Adjuwanty i szczepionki dośluzówkowe page 1
Adjuwanty i szczepionki dośluzówkowe page 2
Adjuwanty i szczepionki dośluzówkowe page 3
Adjuwanty i szczepionki dośluzówkowe page 4

Adjuwanty i szczepionki dośluzówkowe

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Adjuwanty i szczepionki dośluzówkowe

 • 1

  Rne rodzaje

  adjuwantw

  Szczepienie: Historia

  Wiek XVIII: Jenner uy wirusa krowianki

  jak szczepionki przeciwko czarnej ospie

  Wiek XIX: mikroorganizmy powodujce choroby byy

  po raz pierwszy wyizolowane i rozpoczy si prace

  nad szczepionkami

  Wiek XX: wydawao si, e dziki szczepionkom

  i antybiotykom problem chorb zakanych zosta

  rozwizany

  Przeom XX/XXI wieku: pojawienie si nowych chorb

  wirusowych (AIDS, SARS, Ebola, Dengue) przeciwko

  ktrym produkcja skutecznych szczepionek jest bardzo

  trudna

  Dr hab. Andrzej Myc

  Michigan Nanotechnology Institute

  for Medicine and Biological Sciences

  University of Michigan, Ann Arbor, MI

  Adjuwanty i szczepionki doluzwkowe

  Streszczenie

  Szczepionki odniosy bezprecedensowy sukces w medycynie XX wieku. Zastosowanie

  szczepionek przyczynio si do cakowitego wyeliminowania czarnej ospy a w niektrych

  regionach wiata rwnie odry

  i polio oraz istotnej redukcji

  miertelnoci spowodowanej

  takimi chorobami jak dyfteryt,

  tec czy koklusz. Cigle

  jednak na choroby zakane,

  ktrym dziki szczepionkom

  mona zapobiec umiera rocznie

  okoo 10 milionw dzieci

  poniej pitego roku ycia.

  Wraz z dostpem do nowych

  szczepionek przeciwko

  wirusowi rota czy zakanemu

  zapaleniu puc znaczna cz

  dzieci jest obecnie ochroniona

  przed mierci czy nawet

  zachorowaniem. Dalszy rozwj

  programu szczepie na caym wiecie moe znacznie ograniczy zachorowalno

  i umieralno na takie choroby jak odra, tec, koklusz, Haemophilus influenzae typ b.

  Nic wic dziwnego, e szczepienia s jedn z form najbardziej efektywnych i stosunkowo

  tanich interwencji medycznych. Potrzeba nowych ochronnych szczepionek przeciwko

  bakteryjnym, wirusowym i grzybiczym patogenom

  jest spowodowana wzrostem odpornoci patogenw

  na leki, wzrostem populacji ludzkiej na wiecie

  i sposobem ycia.

  Idealna szczepionka powinna by bezpieczna

  i ochronna (tzn. indukowa zarwno neutralizujce

  przeciwciaa jak i siln odpowied komrkow).

  Bezpieczna to znaczy taka, e sama nie powoduje

  choroby albo powika (alergia czy zesp Guillain

  Barr) a tym bardziej mierci. Szczepionki powinny

  chroni szczepionego przed chorob zakan.

  Ochrona szczepionego przed chorob powinna

  trwa przynajmniej przez kilkanacie lat a najlepiej

  przez cae ycie. W kocu taka szczepionka

  powinna by tania i bezinwazyjna.

  To oczywicie s pobone yczenia, bo obecnym szczepionkom jest daleko do ideau.

  Bezpieczestwo szczepionki jest problemem samym w sobie. Nie mona udowodni,

 • 2

  Przeywalno myszy szczepionych donosowo przeciwko

  wirusowi krowianki (zinaktywowany wirus krowianki

  z nanoemulsj) i zakaanych wirusem krowianki

  posiadajcym gen na lucyferaz (VV-WR-Luc)

  Schemat czsteczki nanoemulsji

  Schemat czsteczki nanoemulsji

  e jakikolwiek medyczny zabieg jest cakowicie bezpieczny, dla wszystkich ludzi

  i w kadych okolicznociach. Zawsze istnieje jaki stopie zagroenia, tak jak np.

  przy prowadzeniu samochodu. Problem drugi to brak szczepionki, ktra by indukowaa

  dugotrwa ochron przed chorob w caej ludzkiej populacji. Ludzie starzy, niemowlta czy

  ludzie z uszkodzonym ukadem immunologicznym bd odpowiada na szczepionk inaczej

  (zwykle gorzej) ni populacja ludzi modych i zdrowych. Z tego te powodu potrzebne s

  rne rodzaje szczepionek w zalenoci od warunkw zdrowotnych czowieka.

  Zasadniczo szczepionki skadaj si z jakiego rodzaju antygenu i innych dodatkw takich

  jak adjuwanty, ktre czyni szczepionk bardziej

  skuteczn. Istniej cztery typy szczepionek: zawierajce

  osabiony patogen, zawierajce zinaktywowany patogen,

  zawierajce dobrze zdefinowane biaka patogenu, w

  kocu szczepionki DNA. Szczepionki zawierajce

  osabiony patogen, ktry nie moe wywoa choroby,

  ale moe wyindukowa odpowied odpornociow moe

  nie by bezpieczny, szczeglnie przy szczepieniu ludzi z

  uszkodzonym ukadem immunologicznym. Szczepionki

  zawierajce zinaktywowane patogeny s bardziej

  bezpieczne, ale mog nie by w peni ochronne. Z kolei

  szczepionki z dobrze zdefiniowanym antygenem mog

  nie by ochronne szczeglnie przeciwko patogenom,

  ktre mutuj antygeny z wysok czstotliwoci albo ukrywaj si wewntrz komrek

  gospodarza. W kocu szczepionki DNA, ktre s cigle na etapie eksperymentw i nie s

  atwo dostpne, mog powodowa przewleke zapalenia i alergie. Pomimo tych wszystkich

  problemw kada nowa generacja szczepionek jest bardziej bezpieczna i skuteczna.

  W cigu ostatnich lat prowadzone s intensywne badania nad szczepionkami przeciwko

  nowym gronym patogenom, takim jak wirusy Dengue czy Ebola. Prowadzone s rwnie

  badania, aby nowe szczepionki

  byy podawane w miejsca, poprzez

  ktre najczciej dochodzi do

  zakae. Uwaa si e nowe

  szczepionki byyby bardziej

  skuteczne od tradycyjnych

  podawanych podskrnie,

  rdskrnie czy dominiowo,

  gdyby podawano je donosowo,

  doodbytniczo czy dopochwowo.

  Na uwag tutaj zasuguje fakt,

  e wikszo patogenw zakaa

  czowieka poprzez ukad

  oddechowy, ktrego powierzchnia

  jest ogromna (90 m2). Szczepienia

  ochronne poprzez nos byyby tu

  bardzo wskazane. Takie

  szczepionki wymagaj jednak

  nowych adjuwantw ni

  powszechnie stosowane sole

  aluminium, ktre s bezuyteczne

 • 3

  Mechanizm dziaania szczepionek luzwkowych z nanoemulsj

  Mechanizm dziaania szczepionek luzwkowych z nanoemulsj

  w szczepionkach luzwkowych (donosowych). Obecnie naukowcy pracuj nad kilkoma

  innymi rodzajami adjuwantw: liposomy, np. wirosomy, emulsje, ligandy dla receptorw

  takich jak TRL, RLR, NOD2, nad osabionymi skadowymi toksyn i enterotoksyn oraz nad

  hybrydowymi adjuwantami zawierajcymi cytokiny (IL1, IL2, IL12).

  W naszych wasnych badaniach skoncetrowalimy si na nanoemulsjach jako potencjalnym

  adjuwancie szczepionek luzwkowych (donosowych). Wyprodukowalimy emulsje

  o wielkoci czsteczek mniejszych od mikrometra (std w nazwie jest nano), ktre skadaj

  si z oleju, obojtnego i dodatnio naadowanego emulgatora, organicznego rozpuszczalnika

  i wody. Wytworzone nanoemulsje charakteryzoway si stabilnoci a niektre z nich miay

  waciwoci nieswoistych adjuwantw.

  Takie nanoemulsje byy przez nas uyte jako skadowa donosowych szczepionek.

  W ten sposb otrzymane szczepionki zawierajce rne antygeny (rozpuszczalne

  i czsteczkowe) byy testowane na wielu gatunkach zwierzt (myszy, szczury, psy, krliki,

  winki morskie i fretki) na toksyczno i skuteczn indukcj odpowiedzi immunologicznej.

  Badane nanoemulsje wykazyway znikom toksyczno w koncentracji do 20% i indukoway

  swoist i ochronn

  odpowied

  immunologiczn.

  Bya to odpowied

  humoralna

  i komrkowa,

  zarwno

  systematyczna jak

  i luzwkowa.

  Kliniczne badania

  potwierdziy, e

  do-nosowa

  szczepionka

  skadajca si

  z nanoemulsji

  i antygenu

  (sezonowa szcze-

  pionka przeciwko grypie zaaprobowana przez FDA) jest bezpieczna i skuteczna

  w szczepieniu donosowym ludzi. Adjuwant w kombinacji ze szczepionk okaza si

  bezpieczny i bez adnych istotnych skutkw ubocznych. Najwysza dawka 20% nanoemulsji

  zmieszana z 10 g swoistego antygenu indukowaa klinicznie istotn odporno mierzon

  w surowicy testem HAI; GMT and 70% odpornoci przeciwko wszystkim trzem szczepom

  grypy w szczepionce, jak rwnie zaobserwowano wysze miano swoistych przeciwcia

  klasy IgA w popuczynach z nosa, co wiadczy, e po pojedynczej dawce szczepionki

  donosowej mona byo wyindukowa zarwno systematyczn jak i luzwkow odpowied

  immunologiczn.

  Pomimo bezprecedensowego sukcesu szczepionek w zapobieganiu chorobom zakanym,

  w ostatnich latach mona odnotowa wzmoon akcj przeciwko szczepionkom. Ludzie,

  ktrzy s przeciwko szczepionkom i szczepieniu nie zawsze s dobrze poinformowani,

  bo swoj wiedz z reguy czerpi ze rde zamieszczanych w internecie, gdzie nie mog

  sprawdzi wiarygodnoci rda. Czsto s tam prezentowane pprawdy, nierzetelnie

  przedstawiane wyniki bada nad szczepionkami przez osoby, ktre podaj si za autorytety

 • 4

  a ktrymi nie s, w kocu zwyke kamstwa, ktre maj ludzi przestraszy przed

  stosowaniem szczepionek.

  Jednym z nieporozumie, jeli chodzi o szczepionki jest ocena skutecznoci szczepionek

  z dwch perspektyw jednoczenie, z perspektywy jednostki i spoeczestwa. Z perspektywy

  jednostki moe si zdarzy, e szczepionka okae si nieskuteczna czy wrcz szkodliwa,

  z perspektywy spoeczestwa szczepionki istotnie obniaj zachorowalno i miertelno

  populacji. Z perspektywy jednostki szczepionka moe pomc albo nie, z perspektywy

  spoecznej trzeba policzy bilans strat i zyskw i zobaczy, czy szczepionka jest korzystna

  dla spoeczestwa czy nie. Jeeli kto decyduje o bezpieczestwie wikszej iloci ludzi

  (prezydent, premier, minister), to jest zobowizany do podejmowania okrelonych decyzji dla

  bezpieczestwa caej spoecznoci, bez wzgldu na to czy ta decyzja moe zaszkodzi

  pojedynczemu czowiekowi.

  Innym wanym aspektem szczepie jest brak zaufania czci spoeczestwa do rzdw i firm

  farmaceutycznych. Ludzie boj si, e decydenci mog da si przekupi firmom

  farmaceutycznym, aby podj niekorzystne dla spoeczestwa decyzje, w tym wypadku

  niepotrzebnie szczepi cae spoeczest