Click here to load reader

Adresar udruženja Prijedor

 • View
  234

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Adresar udruženja Prijedor

 • Adresar udruenja Prijedor

  Projekat Civilno drutvo u akciji za dijalog i partnerstvo

  Projekat finansira Evropska unija

 • Adresar udruenja Prijedor

  Projekat Civilno drutvo u akciji za dijalog i partnerstvo

  Projekat finansira Evropska unija

 • Izdava: UDRUENJE GRAANA DEMOKRATIJA ORGANIZOVANJE NAPREDAK Miloa Obrenovia 18a 79100 PrijedorTel: + 387 52 231 155; 232 155; 213 236Fax: + 387 52 232 155e-mail: [email protected]: www.donprijedor.com

  Za izdavaa: Murisa Mari

  Dizajn: Damir Design Biha

  tampa: RASTER d.o.o. Mostar

  Tira: 300

  Juni/Lipanj 2012

  CIP - Katalogizacija u publikacijiNacionalna i univerzitetska bibliotekaBosne i Hercegovine, Sarajevo

  061.2(497.6 Prijedor)(058.7)

  ADRESAR udruenja Prijedor : Projekat Civilnodrutvo u akciji za dijalog i partnerstvo. -Prijedor : Udruenje graana Demokratijaorganizovanje napredak, 2012. - 39 str. ; 23 cm

  ISBN 978-9958-0908-0-6

  COBISS.BH-ID 19664902

 • Sadraj

  Kultura ...................................................................................................................................5

  Kulturno-umjetnika drutva ...........................................................................8

  Omladinska udruenja ........................................................................................12

  Ekologija ............................................................................................................................18

  Socijalno-humanitarna zatita ......................................................................20

  Manjine .............................................................................................................................23

  Poljoprivreda .................................................................................................................25

  Ostalo .................................................................................................................................28

  Udruenja borake populacije .....................................................................32

  Sport ....................................................................................................................................34

 • 5

  1. ENE U UMJETNOSTI Udruenje ena umjetnica, ena koja se bave umjetnou i ena na administrativo-tehnikim poslovima u oblasti umjetnosti. Udruuje sve ljubitelje umjetnosti, razliite polne, nacionalne, politike, socijalne, kulturne, religiozne pripadnosti, kao aktivne, kreativne lanove ili kao prijatelje Udruenja.

  Predsjednik Biljana Aneli, mobilni: 066/534-290Telefon 052/213-081Adresa Vuka Karadia 31E-mail [email protected] [email protected]

  2. UDRUENJE GRAANA GOMJENICA

  Udruenje graana Gomjenica registrovano je 25.03.2010. godine, sa ciljem poticanja razvoja kulturno-obrazovnih navika graana bez obzira na pol, dob ili uzrast, razvoj humanitarnog aspekta ivota, razvoj zdrave psiho-fizike linosti djece i omladine kroz sport, razvoj kulturnih, etikih i ekolokih principa, edu-kacija o graanskim pravima sa posebnim osvrtom na prava ena i djece, razvoj kvalitetnog civilnog drutva.

  Predsjednik prof. Milenko Kosi, mobilni: 065/322-638Telefon 052/370-711Adresa Srpskih velikana bb.(Dom m.zajednice)E-mail [email protected]

  Kultura

 • 6

  3. UDRUENJE TEODORA

  Udruenje je registrovano 25.08.2008.godine. Nestranako, nevladino i neprof-itno udruenje lica koja se bave zatitom i ouvanjem starih zanata i promocijom kulturne batine Potkozarja, u cilju promocije i negovanja tradicije, ouvanja kul-turnog naslijea sa naglaskom na unaprijeenju uslova obavljanja kune djelat-nosti sa motivima i specifinostima etno elemenata Potkozarja, jaanja podrke samozapoljavanju, potujui principe multietinosti i multikulturalnosti.

  Predsjednica Snjeana LatiniAdresa Zanatska bb.E-mail [email protected]

  4. UDRUENJE PISACA REPUBLIKE SRPSKE I DIJASPORE-PRIJEDOR

  Predstavlja zajednicu knjievnih stvaralaca, koja ima za cilj njegovanje kulturnih i duhovnih vrijednosti Srpskog naroda i jezika sa svim zemljama u regionu, na polju meunarodne saradnje. Osnovano 28.08.2008.godine. Promocija grada Prijedora u RS i dijaspori i povezivanje sa kulturnim centrima onih stvaralaca grada Prijedora i ire, koji promoviu kulturnu batinu Republike Srpske.

  Predsjednik Violeta Boovi, mobilni: 065/309-275 br. podrune jdinice u Beogradu: +38169/789-088Adresa Voda Karaora 10E-mail [email protected]

 • 7

  5. DRUTVO URBANIH UMJETNIKA MANIFEST

  Manifest je neprofitno udruenje graana iji je cilj podrka nezavisnim stvaraocima.To se prevashodno odnosi na muziare, likovne i multimedijalne umjetnike kojima je potrebna materijalna i profesionalna pomo i podrka. Programska ideja je da se na podruju Prijedora i ire regije stvori centar okupljanja stvaralaca koji bi u budunosti omoguio da Prijedor povrati status regionalnog centra u smislu davanja podrke umjetnicima iz manjih sredina. Unutar organizacije postoje sekcije za muziku,novinarstvo, multimediju i dizajn, likovne umjetnosti, klub sineasta.

  Predsjednik Dino MrkaljTelefon 065/909-411, 065/633-229Adresa Slavka Rodia 20E-mail [email protected]

  6. PLESNI KLUB INTERNACIONAL

  Bavi se plesnim obukama, plesna kola, sportski ples, ples za odrasle kao rek-reacija, ples za brane parove, takmienja i dr. Registrovano je 1997. godine.

  Predsjednik Duan MandiAdresa Nikole Paia bbTelefon 052/911-422Mobilni 065/600-988E-mail [email protected]

 • 8

  1. SKUD Dr. Mladen Stojanovi

  Ovo drutvo je nastavlja tradicije Srpskog pjevakog drutva Vila, jednog od najstarijih kulturno-umjetnikih drutava u Bosni i Hercegovini, osnovanog u Prijedoru 1885.godine. U SKUD-u Dr Mladen Stojanovi djeluju slijedee sekcije: horska, folklorna, informatika, kao i narodni i tamburaki orkestar, sa preko tri stotine aktivnih lanova.

  Predsjednik Vladimir Krkovski, mobilni: 065/898-482Sekretar Neboja Aleksi, mobilni: 065/417-584Tel/fax 052/234-760Adresa Kralja Petra Oslobodioca 16E-mail [email protected] [email protected]

  2. KUD KOZARA

  Njeguje narodne obiaje potkozarskog kraja. Sekcije: folklorna, muzika, drams-ka, recitatorska, izvorna. Osnovano je 1974. godine i broji 300 lanova.

  Predsjednik Mirko KobasAdresa Milana Vrhovca 111.Telefon 065/628-960

  Kulturno-umjetnikadrutva

 • 9

  3. KUD OSMAN DAFI

  Osnovano je 1971. godine u Prijedoru. Drutvo okuplja 150 aktivnih lanova u sekcijama horskoj, folklornoj, muzikoj, recitatorskoj i dramskoj. Organizator je mnogih manifestacija, humanitarnih koncerata te strunih i edukativnih semi-nara za mlade i budue umjetnike, rukovodioce sekcija a sve u cilju ouvanja tradicije i obiaja naroda i narodnosti sa ovih prostora.

  Predsjednik Nihad Mehadi, mobilni: 065/710-446Adresa Ulica Osmana DafiabbTel/fax 052/238-340E-mail [email protected]

  4. KUD OMARSKA

  Sekcije: folklorna, muzika i pjevaka. Osnovano je 2007. godine i broji 125. lanova.

  Predsjednik Ranko AniAdresa Svetosavska bb.Telefon 065/597-676E-mail [email protected]

  5. KUD KOZARA DONJA LJUBIJA

  Njegovanje tradicije sva tri naroda. Sekcije: folklorna, muzika, dramska, likovna. Osnovano je 1959. godine i broji 100. lanova.

  Predsjednik Nermin IslamoviAdresa Smaje Ceria bb. Donja LjubijaTelefon 052/360-187, 061/887-498

 • 10

  6. KUD BRDO HAMBARINE

  Domae pjesme i igre svih naroda. Sekcije: folklorna, dramska, muzika. Os-novano je 2008. godine i broji 50. lanova.

  Predsjednik Nazif PaanAdresa Hambarine bb.Telefon 065/385-487

  7. KUD MILAN EGI BREZIANI

  Pioniri, starija grupa, mlaa grupa, vokalna enska grupa, tamburaki orkestar. Sekcije: folklorna, muzika, pjevaka. Osnovano je 1976. godine i broji 120. lanova.

  Predsjednik Dragan SavanoviAdresa Breziani bb.Telefon 052/339-605, 065/418-403E-mail [email protected]

  8. KUD KOZARA KOZARACBonjaka tradicija, internacionalno drutvo. Sekcije: folklorna, muzika, drams-ka. Osnovano 1978. godine i broji 120 lanova.

  Predsjednik Refija ArifagiAdresa Sisaka bb. KozaracTelefon 061/892-871

 • 11

  9. KUD IGRE ELA

  Recitatorska, folklorna. Osnovano je 2008. godine i broji 30. lanova.

  Predsjednik Said BektaeviAdresa ela bb, PrijedorTelefon 066/691-348E-mail [email protected]

  10. KUD SANIANI

  Srbijanske igre i tradicija grada Prijedora. Sekcije: folklorna, izvorna grupa, narodne rukotvorine. Osnovano 2010. godine i broji 100. lanova.

  Predsjednik Zvjezdan GrkoviAdresa Saniani bb.Telefon 065/274-099

 • 12

  1. ORGANIZACIJA STOP DROGI

  Udruenje za edukaciju, prevenciju i tretman zavisnostiStop drogi Prijedor osnovano je 18.08. 2003. godine. Mladima prua adekvatno sprovoenje slo-bodnog vremena, potie njihov kreativni razvoj i udaljuje ih od tetnog uticaja ulice i narkotika. Djelovanje je prvenstveno na upoznavanje javnosti sa proble-mom narkomanije,upoznavanje javnosti o tetnosti droge, smanjiti broj ovisnika ukljuenjem u programe odvikavanja od droge.

  Predsjednik Blaenka Petrovi, mobilni: 066/632-671 065/735-496Telefon 052/234-283Adresa Mitropolita P.Zimonjia C1,L1E-mail [email protected]

  Omladinskaudruenja

 • 13

  2. UDRUENJE GRAANA SVJETIONIK

  Prva registracija organizacije:20.11.1999.godine.,Rg-180/99,Osnovni sud Banja Luka.Registracija poslije 2001.godine, 20.03.2006.godine.,F-1-25/04. Svrha os-nivanja udruenja je bila elja da se pomogne djeci u rjeavanju ratnih trauma.Ciljevi organizacije su: pomo i podrka djeci i mladima u razvoju i integraciji u drutvo, prevencija toksikomanije, maloljetnike delikvencije, polnih bolesti, AIDS-a i stvaranja socijalnih predrasuda, afirmacija kreativnih afiniteta djece i mladih, ukljuivanje u drutvene i ekonomske tokove i jaanje kapaciteta za suprostavljanje negativnim utjecajima okruenja, smanjenje nezaposlenosti i poboljanje kvaliteta radne snage, smanjenje socijalne iskljuenosti kroz jaanje sistema socijalne zatite, zatita ivotne sredine.

  Izvrni direktor Doc.dr Rajko MacuraTel/fax 052/243-150Adresa Prote Matije Nenadovia bb, Save Kovaevia 10E-mail [email protected] [email protected] adresa http://www.nvo-svjetionik.org

  3. OMLADINSKI CENTAR DONJA PUHARSKA

  Prevencija toksikomanije, maloljetnike delikvencije, polnih bolesti, AIDS-a i stvaranje socijalnih predrasuda prema njima. Afirmacija kreativnih afiniteta i sposobnosti djece i mladih, integracija razliitih grupa djece i mladih, promo-cija demokratskih vrijednosti savremenog drutva, integracija i reintegracija povratnika-omladine, razvijanje svijesti o potrebi ouvanja ivotne sredine.

  Izvrni direktor Samir ehi, mobilni: 061/836-245Adresa Osmana Dafia bb, Donja PuharskaTel/fax 052/238-340E-mail [email protected]

 • 14

  4. NHO OMLADINSKI CENTAR HAMBARINE

  Omladinski centar Hambarine osnovan je 10.05.2004. godine, Osnovni sud Banja Luka. OCH je humanitarna, nevladina i neprofitna organizacija, ije se organizovanje,djelovanje i ciljevi zasnivaju na demokratskim principima u skladu sa ustavom i zakonom.

  Predsjednica Azra NovkiniTelefon 065/019-359E-mail [email protected] www.mojprijedor.com

  5. MREA MLADIH CIVITAS-a BiH (MMC) LOKALNI TIM PRIJEDOR

  Volonterizam mladih, animiranje aktivizma kod mladih ljudi, zapoljavanje mladih, edukacija mladih na raznim poljima, predlaganje zakona vlastima, interkulturizam,tolerancija i mladi, socijalna politika prema mladima, zdravst-vena politika, obrazovanje, orijentacija mladih, sport, razmjene uenika/stude-nata unutar i van BiH, ekologija.

  Telefon 052/233-349E-mail [email protected]

  6. SVETOSAVSKA OMLADINSKA ZAJEDNICA

  Hrianska edukacija u pogledu vjere i ivota u crkvi, koja se odvija kroz orga-nizovanje javnih tribina, konferencija, simpozijuma, poklonikih putovanja i dr. Polje djelovanja u okvirima duhovno-vjerskog, kulturnog, nauno-prosvjetnog, dobrotvornog iz informativnog rada. Registrovano 18.02.2005. godine.

  Predsjednik Ranko MaletiOdgovorna osoba Duko alabalijaAdresa Kralja Petra I Oslobodioca 17Telefon 052/232-250Mobilni 065/698-318E-mail [email protected]

 • 15

  7. UDRUENJE GRAANA VITA

  Edukacije mladih, integracija, volonterizam, ekologija, promocija demokratije. Registrovana 2006. godine, Rb. F-1-209/06.

  Predsjednik Davorin ikmanTelefon 065/425-037

  8. OO SAVEZ STUDENATA RUDARSKOG FAKULTETA

  Unapreenje i poboljanje kvaliteta studentskog standarda. Osnovan 2010. go-dine, Rb. F-1-95/10.

  Predsjednik Blagoja KovaeviTelefon 065/076-540

  9. OO FERUM

  Integracija mladih kroz sportske aktivnosti, ekologija, kulturne manifestacije, saradnja sa drugim OO. Osnovana 2006. godine, Rb. F-1-157/06.

  Predsjednik Branko RomaniTelefon 065/640-566, 065/494-589

  10. OK BABII

  Afirmacija kreativnih sposobnosti mladih, integracija djece i mladih, oblici pre-vencije, radne aktivnosti. Osnovano 2006. godine, Rb. F-1-218/06.

  Predsjednica Divna GrubanTelefon 065/417-952

 • 16

  11. OO DOM MLADOSTI GORNJA DRAGOTINJA

  Edukacije, radionice,treninzi, kulturne i sportske manifestacije. Rb. F-1-188705.

  Predsjednik Radovan EgiTelefon 065/462-125

  12. UM UM

  Edukacije, humanitarni rad, unapreenje kulturnih, obrazovnih, ekonomskih i ivotnih problema lanova. Rb. F-1-38/05.

  Predsjednik Zoran MriTelefon 065/228-647

  13. OC DONJA PUHARSKA

  Integracija mladih, prevencija toksikomanije, afirmacija kreativnih sposobnosti mladih. Rb. F-1-146/058

  Predsjednik Adnan RamiTelefon 064/427-8357

  14. UMU FREE SKILL

  Muzika djelatnost, video produkcija, slikarstvo. Rb. F-1-103/09.

  Predsjednik Boris PrediTelefon 065/208-413

 • 17

  13. OMLADINSKA ORGANIZACIJA GLIDE

  Razvoj i popularizacija sportova, fizike i tehnike kulture u cjelini meu djecom i omladinom, animiranje omladine, afirmacija omladinskih aktivnosti, zastupanje interesa i prava omladine, razvoj i popularizacija vazduhoplovstva i vazduho-plovnih sportova, fizike i tehnike kulture u cjelini meu djecom, omladinom i graanima.

  Predsjednik Milan MarkoviTelefon 065/076-540E-mail [email protected]

  4. OMLADINSKI CENTAR LJUBIJA

  Omladinski centar Ljubija - OCLJ udruenje graana utemeljena na uvijerenju na dobrovoljnom humanom radu i uvijerenje da svi mladi i djeca bez obzira na njihov socijalni status, nacionalnu, vjersku ili neku drugu pripadnost imaju pravo na organizovanu, humanu,strunu i svaku drugu podrku drutva.O.C Ljubija postoji od 21. Jula 2001. godine a zvanino registrovan 10.jula.2004.godine, kao lokalna nevladina omladinska organizacija u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini.

  Izvrna direktorica Sanela AvdiAdresa Hasana Kikia bb, Ljubija PrijedorTelefon 052/360-108E-mail [email protected]

 • 18

  1. EKOLOKA KOALICIJA UNSKOG SLIVA EKUS

  Davanje doprinosa rjeavanju ekolokih problema na nain da se postojee stanje zamijeni aktivnim pozitivnim odnosom prema prirodnim resursima i zagovaranje potrebe uea svakog pojedinca u zatiti ivotne sredine. Svaki pojedinac na podruju Unskog sliva aktivno ukljuen u zatitu ivotne sredine,a odrivi razvoj postignut. EKUS je mrea nevladinih organizacija iz sliva rijeke Une koje se bave zatitom ivotne sredine. Registrovano je 17.02.2005.godine, RU-250/05, Sarajevo,Ministarstvo pravde BiH.

  Predsjednik Vildana Alibabi,prof.dr.Voditelj kancelarije Dragan ZrniTel/fax 052/234-846Adresa Jezerska 8, Biha Kralja Petra I Oslobodioca 77 a, PrijedorE-mail [email protected] www.ekus.ba

  Ekologija

 • 19

  2. EKOLOKO DRUTVO KOZARA PRIJEDOR

  Aktivno uee u svim oblastima drutvenog ivota koje se odnose na zatitu, obnovu i unapreenje kvaliteta ivotne sredine kroz edukaciju stanovnitva, irenje ekoloke svijesti i ekolokog morala i realizaciju konkretnih projekata koji unapreuju okruenje i kvalitet ivota graana. Drutvo je osnovano 2003. godine na inicijativu grupe entuzijasta koji su eljeli da kroz organizovanu aktivnost svojih lanova i organa Drutva, te uz ukljuivanje najireg kruga savjesnih i zainteresovanih pojedinaca i grupa, stvore jednu prepoznatljivu, ekoloki pro-filisanu organizaciju koja e biti sposobna i kompetentna da kvalitetno utie na procese, a na dobrobit i zadovoljstvo svih graana Prijedora i okruenja.

  Predsjednik Tomislav PrpoAdresa Miloa Obrenovia 18 ATel/fax 052/232-414E-mail [email protected] www.edkozaraprijedor.org

  5. UDRUENJE SANUS

  Zatita ivotne sredine, izgradnja civilnog drutva, omladina. Registrovano 1997. godine.

  Predsjednica Mirjana MaksimoviPodpredsjednik Dragan ZrniAdresa Kralja Petra Oslobodioca bb.Telefon 052/234-846Mobilni 065/771-680, 065/252-888E-mail [email protected]

 • 20

  1. HLEB IVOTA

  Hleb ivota je Hriansko Humanitarno Udruenje . Kroz pomo socijalno ugroenima i podrku razvojnim i obrazovnim programima promoviemo hrianske vrijednosti doprinosei ekonomskoj stabilnosti pojedinca i zajed-nice. Drutvo pobonih ljudi koji ive u duhovnom i materijalnom blagostanju. Posveeni smo tome da sve to radimo bude dosledno onome to govorimo. Udruenje je regisrtovano 19.03.1997.godine u Osnovnom sudu u Banjaluci pod brojem Rg-51/97.

  Predsjednik Danko MaleeviAdresa Branislava Nuia 40Telefon 052/243-270

  2. FONDACIJA SIGURNA KUA

  Javno zalaganje za prava ena i djece na obrazovanje, ekonomski prosperitet i socijalnu zatitu, a posebno borba protiv svih vrsta nasilja nad djecom i enama. Naa vizija je pomoi da ivot ovih kategorija drutva bude laki i sreniji. Reg-istracija: 26.10.2005. godine, F-2-I/05 (Fondacija), 06.09.2007. godine, 05-171-109/07 (Sigurna kua)

  Predsjednica-generalni sekretar Nada evoAdresa Voda Karaora 1Telefon 052/240-860Fax 052/241-861E-mail [email protected]

  Socijalno-humanitarnazatita

 • 21

  3. HUMANITARNO UDRUENJE SAMOHRANIH RODITELJA OSMIJEH ANELA

  Osmijeh anela je humanitarna, nevladina, nestranaka organizacija.Podrka i pomo samohranim roditeljima i njihovoj djeci, poboljanje uslova i kvaliteta ivota. Ciljne grupe su djeca samohranih roditelja, samohrani roditelji i drugi. Vrijednosti rada Udruenja je humanitarno-socijalno. Udruenje je reg-istrovano 26.01.2011.godine, F-1-186/10 Osnovni sud Banja Luka.

  PredsjednikAdresa Branislava Nuia 1Telefon 065/823-555, 066/888-843E-mail [email protected]

  4. UDRUENJE PORODICA SA PROBLEMOM STERILITETA BEBE 2

  Humanitarna, nevladina, nestranaka organizacija. Saradnja porodica, strunjaka i institucija koja se bave problematikom steriliteta radi lakeg rjeavanja ovog problema i ostvarivanja proirenja porodice. Pomo branim parovima u lijeenju steriliteta i odlazak na vantjelesnu oplodnju. Registrovano 18.08.2011. godine, Rb: F-1-120/11. Osnovni sud Banja Luka.

  Adresa Branislava Nuia 13Telefon 065/356-944E-mail [email protected]

 • 22

  5. UDRUENJE RODITELJA SA ETVERO I VIE DJECE RODA PRIJEDOR

  Socijalno-humanitarna organizacija. Osnovana 18.09.2007. godine, Rb. F-1-181/87. Udruenje sa 378 porodica, vielane porodice u stanju socijalne potrebe, pronatalitetna politika STOP BIJELOJ KUGI, integracija porodice i razvoj partnerstva u zajednici.

  Predsjednik Slavko StuparAdresa Majora Milana Tepia 13Telefon 052/216-129E-mail [email protected]

  6. UDRUENJE ENA NADA

  Prua pomo i podrku enama, djeci, mladima i starim licima sa vie aspekata iz oblasti socijalne zatite kroz prosocijalnu i pravnu pomo i podrku, edukacije, proizvodne programe, pomo rtvama koje trpe nasilje, socijalnu integraciju raseljenog stanovnotva i izgradnju civilnog drutva i demokratije. Registrovano u Osnovnom sudu u Banja Luci 25.12.1996. godine.

  Predsjednica Radenka Karajica, dipl.soc.radnikAdresa Kralja Aleksandra 20Tel/fax 052/236-850Mobilni 065/536-565E-mail [email protected]

 • 23

  1. UKRAJINSKO UDRUENJE KOZAK

  Osnovano je 2002. godine na inicijativu ukrajinaca koji su ivjeli na prostoru prijedorske optine prije rata. Misija nam je sauvati od zaborava ukrajinske obiaje, kulturu i jezik te omoguiti svakome da preko naeg udruenja dobije informacije o Ukrajini ili o pripadnicima ove nacionalnosti kako ovdje u naoj regiji tako i irom BiH.

  Predsjednik Olga KarajicaZamjenik predsjednika tefan StahnekAdresa Trnopolje bb (kod Ukrajinske crkve)Tel/fax 052/344-568E-mail [email protected]

  2. UDRUENJE SLOVENACA LIPA

  Njegovanje kulturne tradicije slovenakog naroda na podruju optine Prijedor. Registrovan 2003. godine. Misija udruenja je ouvanje slovenakog jezika, kulture i obiaja.

  Predsjednik Alenka Udu, mobilni: 065/580-147Adresa Srpskih velikana 35Tel/fax 052/232-928E-mail [email protected]

  Manjine

 • 24

  3. UDRUENJE ROMA OPTINE PRIJEDOR

  Udruenje Roma Optine Prijedor radi na ouvanju Romske tradicije i kul-ture unapreenju zdravstvenih i ekonomskih uslova ivota graana Romske nacionalnosti.

  Predsjednik Ramo Saleevi, mobilni: 061/589-617Telefon 052/215-577E-mail [email protected]

  4. UDRUENJE EHA EKA BESEDAOuvanje tradicije i obiaja ekog naroda koje broji 75 lanova. Izvanredna saradnja sa potomcima eha u Hrvatskoj i Vojvodini, saradnja sa ambasadom i optinom. Udruenje je registovano jo od 1918. godine.

  Predsjednik Tomislav BlahAdresa Gertrude tern 5Telefon 066/427-636

 • 25

  1. UDRUENJE PELARA PRVA PELA

  Udruivanjem pelari u svom udruenju doprinose daljem sopstvenom razvoju, unapreenju tehnike pelarenja, ostvarivanju svojih interesa u oblasti pelarstva, doprinose izgradnji zajednitva i pelarske etike, promociji zdravog naina ivota i zdrave ishrane, te prevenciji bolesti. Prua mogunost pelarima da pelarstvom obezbjede vlastitu egzistenciju a potroaima da kupuju provjerene i sigurne pelinje proizvode. Prva registracija 1946. godine pod imenom Matica, prereg-istracija u skladu sa novim zakonskim propisima 07.05. 2003. godine,broj; F-1-110/03 Osnovni sud Banja Luka.

  Predsjednik Rajko Radivojac, mobilni: 065/969-393Adresa Aleja kozarskog odreda bb-CelpakTel/fax 052/237-688E-mail [email protected] www.prvapcela.com

  2. UDRUENJE PELARA OMARSKA

  Promocija i razvoj pelarstva. Osnovano 2001. godine, broji oko 50 lanova.

  Predsjednik Jelenko DobraAdresa Omarska bbTelefon 065/540-222

  Poljoprivreda

 • 26

  3. UDRUENJE PELARA KOZARA

  Zatita i uzgoj pela, edukacija stanovnitva i pelara. Osnovano 2008. godine i broji 43 lana.

  Predsjednik Sulejma Jakupovi Adresa Mladena Stojanovia bb. KozaracTelefon 061/460-978Web www. kozarackimed.com

  4. UDRUENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOAA FARMA

  Stoarstvo, voarstvo, poljoprivreda. Osnovano 2004. godine.

  Predsjednik Dragan MiodragoviAdresa Donja Marika bb, PrijedorTelefon 065/417-294E-mail [email protected]

  5. UDRUENJE VOARA PRIJEDOR

  Pomo mladim voarima oko podizanja novih zasada, edukacija, proirivanje vonjaka, zajedniki izlazak na trite. Osnovano je 2010. godine i broji 70 lanova.

  Predsjednik Stanko MriSekretar Dalibor Jovi, mobilni: 065/305-814Adresa Aleja kozarskog odreda bbTelefon 065/932-303E-mail [email protected]

 • 27

  6. UDRUENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOAA AGRARIJA Poljoprivredna proizvodnja, stoarstvo, proizvodnja mlijeka, voarstvo. Os-novano je 2005. godine i broji 120 lanova.

  Sekretar Amir DeumiAdresa Marala Tita 50. KozaracTelefon 065/955-861E-mail [email protected]

  7. UDRUENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOAA RAKOVANI

  Proizvodnja i prodaja mesa i mlijeka. Osnovano je 2004. godine i broji 50. lanova.

  Predsjednik Merima CrljenkoviAdresa Rakovani bb.Telefon 052/368-025, 065/905-445

 • 28

  1. UDRUENJE GRAANA DONUG DON je nevladino, nestranako, neprofitno humanitarno Udruenje, formirano sredinom 1998. godine. U Osnovnom sudu u Banja Luci Udruenje je registrovano 28.12.1998. godine, a poetkom 1999. godine otpoelo je svoj aktivni rad. Udruenje je u toku 2002. godine u skladu sa Odredbama novog Za-kona o Udruenjima i fondacijama RS uskladilo unutranja akta i preregistrovano pod brojem F-1-71/02. DON se u svom radu rukovodi osnovnim principima optimizmom, predanou, kreativnou a prepoznati smo kao stabilan, odgovo-ran i pouzdan partner koji eli efikasno, istrajno i uticajno djelovati u zajednici.

  Izvni direktor Murisa MariPredsjednik upravnog odbora Goran PaviAdresa Miloa Obrenovia 18aTel/fax 052/231-155, 232-155, 213-236E-mail [email protected]

  Ostalo

 • 29

  2. UDRUENJE GRAANA ZA POMO OBOLJELIM OD ASTME I KOPB ANEMONA

  Udruenje je upisano u Sudski registar Osnovnog suda u Banja Luci, broj: F-1-39/07, od 05.04.2007. godine . Oragnizovanje i pruanje humanitarne, soci-jalne, psihosocijalne, zdravstvene, edukativne i druge pomoi podrke oboljelim od ASTME I KOPB, i lanovima njihove porodice (obilasci u bolnici, pomo u nabavci lijekova, komorica za udisanje lijeka, mjerae kapaciteta plua, odgovarajue literature, pruanje podrke od strane naih lanova, pomo rel-evantnih ustanova, lokalnih, entitetskih i dravnih vlasti, za obezbjeivanje beneficija oboljelim i njihovim porodicama. Prema podatcima Doma zdravlja i Opte bolnice u Prijedoru ima oko 4000 oboljelih i vie od pola su djeca.

  Predsjednica Ilinka Macura, mobilni: 065/456-883Adresa Majora Milana Tepia bb.Telefon 052/211-231E-mail [email protected]

  3. NVO FAMILIJA

  Razvoj demokratije i civilnog drutva, jaanje i zatita graanskog prava sa posebnim osvrtom na prava ena i djece, pruanje strune pomoi graanima u nenasilnom rjeavanju konflikata, poticaj ekonomskog razvoja kroz samoodrive projekte.

  Predsjednik Paali Husein-soc. RadnikAdresa Rade Konara 22Telefon 052/215-852Mobilni 065/242-564E-mail [email protected]

 • 30

  4. MEUOPTINSKO UDRUENJE GLUVIH I NAGLUVIH

  Humanitarna borba za jednakost u drutvu. Udruenje registrovano 13.05.1999. godine, broj 66/99, Osnovni sud Banja Luka.

  Adresa Kralja Petra I Oslobodioca bb.Telefon 065/314-775

  5. UDRUENJE ENA DONJA PUHARSKA

  Zalaganje za ostvarivanje i potivanje prava ene u okviru optih prava i sloboda graana na principima pune ravnopravnosti ene, doprinos miru, ekonomskom, kulturnom i svakom drugom napredku u cijeloj BiH i ire. Promocija enskih ljudskih prava, briga o djeci bez roditeljskog staranja, ouvanje kulturne tradicije naih naroda i narodnosti, pomo starim i iznemoglim licima. Udruenje je registrovano 05.04.2002. godine, broj: F-1-50/02, Osnovni sud Banja Luka.

  Adresa Osmana Dafia bbTel/fax 052/238-340, 065/480-561E-mail [email protected]

  6. UG AGENCIJA LOKALNE DEMOKRATIJE Potivanje zakona i transparentnost, zatita ljudskih prava i sloboda, zatita prava manjina, podrka procesu demokratizacije, socio-ekonomski razvoj, multikul-turalizam, Evropske integracije, decentralizacija, reorganizacija i lokalni razvoj.

  Predsjednik Dragan DoenAdresa Zanatska bb.Telefon 052/241-100Fax 052/214-100, 214-101E-mail [email protected] www.alda-europe.eu

 • 31

  7. UDRUENJE GRAANA BEREK

  Misija udruenja je rijeavanje problema stanovnika MZ Prijedor 3 kroz razne vidove bez obzira na vjersku, nacionalnu ili politiku pripadnost. Ipak udruenje daje prioritet rjeavanju tzv. enskih pitanja, a to su: organizovanje humanitarnih akcija pomoi ugroenim porodicama sa maloljetnom djecom, pomo enama u njihovom strunom osposobljavanju sa ciljem njifovog zapoljavanja, pomo hendikepiranim osobama, unapreenje sporta i kulture na lokalnom nivou.

  Predsjednik Sabira MediAdresa 25. nocembra 22Telefon 065/549-897E-mail [email protected]

  8. UDRUENJE ENA RUDARKA

  Pomo eni na selu kroz savjetovanje, razne vrste edukacija i osposobljavanje za posao. Udruenje registrovano 2011. godine

  Predsjednica Vesna olajaAdresa Drage Lukia bb, Ljubija-PrijedorTelefon 065/343-811E-mail [email protected]

  9. MEUOPTINSKA ORGANIZACIJA SAVEZA SLIJEPIH

  Pruanje pomoi i obilazak naih lanova, pomo u ostvarivanju prava slijepih i slabovidih osoba. Organizacija broji 175 lanova. Registrovana je 1957.godine, preregistracija 2002. godine.

  Predsjednik Neboja ukanoviAdresa Petra Preradovia 1Telefon 052/245-119, 211-167Mobilni 065/304-740E-mail [email protected]

 • 32

  10. UDRUENJE DIJABETIARA PRIJEDOR

  Unapreivanje i prevencija kod zdravstvene i druge zatite oboljelih od eerne bolesti. Registrovano 2006. godine.

  Predsjednik Goran VuenoviAdresa Lepe Radi 1Telefon 065/352-794, 065/659-257E-mail [email protected]

  1.UDRUENJE CIVILNIH RTAVA RATA

  Cilj udruenja je obilazak i pomaganje naim lanovima koji su preteno u tekoj finansijskoj i materijalnoj situaciji. Udruenje je od javnog interesa i znaaja. Prva registracija udruenja: 04.05.2005. godine. Zadnja registracija 20.09.2011.godine.

  Predsjednik Milan kavo, mobilni: 066/364-527Adresa Branislava Nuia 13E-mail [email protected]

  Udruenja borakepopulacije

 • 33

  2. OPTINSKA ORGANIZACIJA UDRUENJA RATNIH VETERANA RS-PRIJEDOR

  Poseban, poboljan status i uloga u vrednosnom sistemu Lokalne samouprave, zajednice, Entiteta i u BiH.

  Telefon 065/688-959E-mail [email protected]

  3. UDRUENJE PRIJEDORANKI IZVOR

  Prva registacija 1996. godine u Viem sudu u Bihau, poslije 2001. godine regis-trovani kod Ministarstva pravde BiH sa sjeditem u Sanskom Mostu, a od 2005. godine udruenje djeluje u Prijedoru. Osnovno polje djelovanja je prikupljanje informacija o nestalim i ubijenim osobama, ostvarivanje statusnih prava civilnih rtava rata te podrka pravosuu i svjedocima u procesuiranju ratnih zloina.

  Predsjednica Milada HodiAdresa Zanatska bbTelefon 052/215-635, 242-590Fax 052/215-635E-mail [email protected]

  4. UDRUENJE DJECE LOGORAA JASTREBARSKO 1942. GODINEZorka Skiba je istakla da je u strahu da ne umre, a da ne prenese istinu o stradanju srpske djece u logoru Jastrebarsko bila primorana da napie knjigu Spasile me umiljate oi, a nedavno i knjigu Bili smo djeca logorai Jastrebarskog, koja e kao pisani trag jo dugo govoriti o tom vremenu kada je mrnja pobijedila ono osnovno ljudsko u ovjeku, a to je ljubav, pogotovo prema djeci.

  Predsjednica Zorka Skiba Adresa Koprivna 130, Otra LukaTelefon Telefon 052/389-101E-mail [email protected]

 • 34

  1. DRUTVO PEDAGOGA FIZIKE KULTURE

  Aktivnou svojih lanova doprinosi unapreenju fizike kulture i sporta graana, djece i omladine.

  Predsjednik Veljko JanjetoviAdresa Nikole Paia bbTelefon 065/307-887E-mail [email protected]

  Na podruju optine Prijedor, sport je zastupljen dugi niz godina, a pojedini spor-tovi se igraju gotovo cijeli jedan vijek. Svojim postojanjem i zalaganjem u sportskim klubovima, dali su nemjerljivi peat prijedorskom sportu i samom gradu, ali i irom svijeta veliki je broj sportista iz Prijedora dao svoj izuzetan doprinos u gotovo svim granama sporta.

  U gradu Prijedoru i njegovoj okolini egzistira i sportski djeluje vie od pedeset Klubova

  Sport

 • 35

  Republikim Pravilnikom o kategorizaciji sportova u Republici Srpskojustanovljene su etiri grupe i to:

  PRVAGRUPA

  DRUGAGRUPA

  TREAGRUPA

  ETVRTAGRUPA

  Atletika Aero sport Automoto sport Bodi bildins

  Odbojka Biciklizam Boanje Sportski ples

  Fudbal Boks Kik boks Sportski ribolov

  Koarka Kajak-kanu Kuglanje iu ica

  Rukomet Karate Planinarenje

  Skijanje Stoni tenis Ronjenje

  Plivanje Streljatvo Tae kwon do

  Dudo Tenis

  ah

  Fudbalski klubovi su najzastupljenija grana sporta na naoj optini i to u svim selek-cijama, od seniora, kadeta, pionira i juniora

  Prijedor je i grad rukometa. enski rukometni klub, Mira je ve nekoliko sezonu stabilan premijer liga. Okosnicu kluba ine djevojke iz naeg grada, to daje vei peat ovom klubu i njegovom uticaju na enski rukomet. Od ove godine druga ekipa ovog kluba se takmii u Drugoj ligi Republike Srpske, takoe sa izuzetnim rezultatima.

  O mukom rukometnom klubu Prijedor nije potrebno puno govoriti. Rezultati kojeje ovaj klub ostvario, govore sami za sebe.

 • 36

  Bijeli sport je na isti nain lijepa pria. Prijedor i Tenis klub Dr Mladen Stojanovi su organizatori i domaini ITF turnira sa velim brojem uesnika iz vie zemalja. To je postala tradicionalna manifestacija, uz Memorijal Dr. M. Stojanovia, i ETA turnire. Brojni su dobri rezultati na republikom i BiH prvenstvima u svim kategorijama i selekcijama.

  Nakon vie godina odsustvovanja sa sportske scene, vratila se i odbojka, prvo u vidu kole odbojke, koja je preregistracijom prerasla u sportski klub. Rije je naravno o Odbojkakom klubu Vod, koji se takmii u Drugoj ligi Republike Srpke, a okuplja veliki broj djevojica svih uzrasta.

  Uline trke u organizaciji optine Prijedor i Atletskog kluba Prijedor na kojojuestvuje atletska elita i veliki broj uenika i uenica osnovnih i srednjih kola kako sa podruja Prijedora, tako i ire. Ovo je manifestacija po kojoj su na grad i atletika postali prepoznatljivi izvan granica zemlje i regiona.

  Atletski klub Prijedor u vie uzrasnih kategorija postiu zapaene rezultate natakmienjima, a kao kuriozitet na atletskom mitngu u Bovcu (Slovenija) redovno osvajaju brojne medalje i priznanja, to je znak da se u ovom malom, ali uzornom kolektivu izuzetno kvalitetno radi. Na predstavnik i mogli bi rei najdui lan Premijer lige Bosne i Hercegovine je Stonoteniski klub Prijedor. Koarkaki sport je zastupljen sa dva koarkaka kluba i to jednim mukim i jednim enskim koarkakim klubom. Borilaki sportovi, po broju su znaajno zastupljeni u naoj optini i to u vie borilakih vjetina, od karate sporta, tae kwon do sporta, boksa, do dudo sporta. U sklopu ove grane sporta su I formiranja drugih klubova za neke druge borilake sportove, kao naprimjer kung fu, kik boks (koji je ve bio zastupljen, ali je dolo do stagnacije toga sporta, te je sada u novom osnivanju), aikido i slino.

  Borilaki klubovi se takmie u ligama Republike Srpske (svaki u svojoj kategoriji), u kupovima i prevenstvima, te na meunarodnim takmienjima.

  Trea velika manifestacija, takoer meunarodnog karaktera je Petrovdanski pa-dobranski kup, koji okuplja veliki broj uesnika iz vie zemalja.Od ove godine ovaj prestini kup je uao u zvanino evropsko bodovanje, a nastojanja su da preraste u zvanini evropski FAI kup, to mnogo jai klubovi nisu uspjeli dobiti.

 • 37

  Kada govorimo streljakom sportu tu je Streljaki klubu Soko. Mogli bi rei da se ova grana sporta vratila na borilake terene, streljane, nakon dugog niza godina ods-tustvovanja i za kratko vrijeme lanovi ovog kluba su ostvarili niz zapaenih rezultata, kako na teritoriji BiH, tako i na meunarodnim takmienjima.

  Planinarska drutva su zastupljena sa etiri kluba, od kojih je PD Klekovaa najmaso-vije drutvo, a za svoj rad je od Predsjenika Republike Srpske dobilo orden Njegoa drugog reda za unapreenje sporta. Planinarska drutva Previja i SPAK Pauk su u svojim aktivnostima opredijeljeni za alpinisktike pothvate, te njihovi lanovi uestvuju u ekspediciji Republike Srpske u osvajanju najviih vrhova irom svijeta. Planinarsko drutvo Mrakovica iz Kozarca takoer je sa velikim brojem lanova i velikim brojem aktivnosti.

 • 38

  Redni broj SPORTSKI KLUBOVI

  1. enski rukometni klub Mira

  2. Fudbalski klub Rudar Prijedor

  3. Rukometni klub Prijedor

  4. Stonoteniski klun Prijedor

  5. Koarkaki klub Prijedor

  6. enski koarkaki klub Mladost

  7. Koarskaki klub Hunters

  8. Odbojkaki klub Vod

  9. Fudbalski klub Omarska

  10. Fudbalski klub Bratstvo

  11. Fudbalski klub Gomjenica Celpak

  12. Fudbalski klub Berek

  13. Fudbalski klub Brdo

  14. Fudbalski klub Brzi

  15. Fudbalski klub Sloga

  16. Fudbalski klub itopromet

  17. Fudbalski klub Rasavci

  18. Fudbalski klub Ljubija

  19. Fudbalski klub Tukovi

  20. Fudbalski klub Trnopolje

  21. Omladinski fudbalski klub Mrakovica

  22. Boks klub Rodi

  23. Fudbalski klub Kozara

 • 39

  Redni broj SPORTSKI KLUBOVI

  24. Tae kwon do Ljubija

  25. Karate klub odan

  26. Karate klub Rudar-Celpak

  27. Dudo klub Kozara

  28. Dudo klub Prijedor

  29. Kik boks klub Prijedor

  30. Tae kwon do Kozara

  31. Kik boks klub Rudar

  32. Tenis klub Dr Mladen Stojanovi

  33. Atletski klub Prijedor

  34. Ronilaki klub Sana

  35. Moto klub Prijedor

  36. ah klub Rudar

  37. ah klub Prijedor

  38. Aero klub Prijedor

  39. Streljaki klub Soko

  40. PR Pjegice

  41. Planinarsko drutvo Klekovaa

  42. Planinarsko drutvo Previja

  43. SPAK Pauk

  44. Planinarsko drutvo Mrakovica

  45. KES Albatros

  46. Boks klub Rodi

 • Biljeke

 • Nosilac projekta:

  Asocijacija agencija lokalne demokratije

  Adresa c/o Council of Europe 67075 Strasbourg, France

  Tel: +33 390 214 593; Fax: +33 390 215 517

  E-mail: [email protected]

  www.alda-europe.eu

  DELEGACIJA EVROPSKE UNIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

  Adresa Skenderija 3A 71000 Sarajevo

  Tel: +387 33 254 700; Fax: +387 33 215 292

  www.delbih.ec.europa.eu

  Udruenje graana Demokratija Organizovanje Napredak DON Prijedorwww.donprijedor.com

  Kontakti

  Ova publikacija je uraena uz pomo Evropske unije. Sadraj publikacije je iskljuiva odgovornost Asocijacije agencija lokalne demokratije ALDA, i ni ukom sluaju ne predstavlja stanovita Evropske unije.

  Projekat Civilno drutvo u akciji za dijalog i partnerstvo