Click here to load reader

agata kosmala portfolio /1agatakosmala.com/.../uploads/2015/12/Agata_Kosmala_Portfolio.pdf · /50 /51 bio 2015 2014 2014 2010 2015 2014 2013 2011 2010 2008 Absolwentka Akademii Sztuk

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of agata kosmala portfolio /1agatakosmala.com/.../uploads/2015/12/Agata_Kosmala_Portfolio.pdf · /50...

/1agata kosmala | portfolio

/3

statement

W mojej tWrczoci najWaniejszym rodkiem

ekspresji jest znak graficzny. jest on boWiem

dla mnie czym W rodzaju dramy maej formy

teatralnej, za pomoc ktrej zapraszam Widza

do kreoWanego przeze mnie Wiata emocji oraz

Wrae nasyconych intensyWnym kolorem.

to, co dzieje si na moich obrazach jest zaWsze

czym pomidzy. pomidzy mn, a Wiatem.

pomidzy okrelon geometrycznie form a

nieograniczonym, sWobodnym gestem malarskim,

ktry t form rozbija. kadorazoWo pusta

przestrze ptna krok po kroku zapenia si

emocjami moimi, a take emocjami Widza, ktry W

metaforycznym ujciu zaWsze stoi gdzie pomidzy.

w mojej twrczoci najwaniejszym rodkiem ekspresji jest znak graficzny. jest

on bowiem dla mnie czym w rodzaju dramy maej formy teatralnej, za pomoc

ktrej zapraszam widza do kreowanego przeze mnie wiata emocji oraz wrae

nasyconych intensywnym kolorem.

to, co dzieje si na moich obrazach jest zawsze czym pomidzy. pomidzy

mn, a wiatem. pomidzy okrelon geometrycznie form a nieograniczonym,

swobodnym gestem malarskim, ktry t form rozbija. kadorazowo pusta

przestrze ptna krok po kroku zapenia si emocjami moimi, a take emocjami

widza, ktry w metaforycznym ujciu zawsze stoi gdzie pomidzy.

agata kosmala

/4 LAPI

DARY

Lapidaria zapiski prywatne suce do utrwaLania rzeczy uLotnych sto po-

szukiwania i odkrywania, a potem utrwaLania przemijajcych stanw emocjo-

naLnych. stanw, ktre zapisane s dLa mnie w pejzau, bdcym jednak tyLko pre-

tekstem do dziaa maLarskich. pejza jest bowiem ruchem zmian, wdrowaniem

i po wrotem zatrzymaniem i odkryciem, zapatrzeniem w horyzont. cykL Lapidaria

skupia w sobie obrazy odzwierciedLajce pejzae posiadajce jedynie horyzonty,

przeistaczajc si przy tym w puste krajobrazy, po brzegi wypenione wyciszaj-

cymi emocja mi. horyzont jest indywiduaLnym i prywatnym punktem odniesienia.

przesuwa si wraz ze zmian aktuaLnie istniejcego punktu widzenia, czy raczej

punk tu z ktrego w danej chwiLi patrz.

agata kosmaLa

/6 /7

# 05, olej, akryl na ptnie, 120 120 cm, 2016 # 04, olej, akryl na ptnie, 120 120 cm, 2016

/8 /9

# 03, olej, akryl na ptnie, 120 120 cm, 2016

# 01, olej, akryl na ptnie, 120 120 cm, 2016

/10 /11

# 06, oej, akryl na ptnie, 120 120 cm, 2016

# 08, olej, akryl na ptnie, 120 120 cm, 2016

/12

w cyklu tym artystka podejmuje prb poszukiwania stanu pomidzy kolorami

i smakami. jest to zaproszenie do odkrywania subtelnoci w kolorze. dobardzo

osobistego i prywatnego dowiadczania malarstwa, ktre dokonuj si kiedy po-

zwolimy wyobrani swobodnie wdrowa po obrazie. wtedy ta pusta przestrze

blejtramu to pomidzy staje si pena emocji i nabiera znaczenia. std siganie

dojzyka abstrakcji, ktry niczego nie okrela, a jedynie subtelnie suger uje. to

co czy wszystkie obrazy to poszukiwanie. cykl ten jest prb odkrycia, nowe-

go znaczenia dla koloru i smaku, ktre w swej naturze s bardzo ulotne.

mira skrudlik

/14 /15

Geset 01, olej, akryl, szlagaluminium na ptnie 120 120 cm, 2015 Geset 02, olej, akryl, szlagaluminium na ptnie 120 120 cm, 2015

Sen 02,

olej, akryl na ptnie, 195 160 cm, 2015

/18 /19

Okno 03, olej, tusz, szlagmetal na ptnie, 120 120 cm, 2015 Kompozycja 01, olej, tusz, akryl na ptnie, 100 100cm (4 50 50 cm), 2014

Intuicja 01

olej, akryl, szlagaluminium na ptnie, 195 160 cm, 2015.

/22

Proces to cykl Prac, ktry Powicony zosta zagadnieniu Przeksztace ikre-

acji. dlatego te jest to cykl wybitnie eksPerymentalny, w ktrym Podejmuj Pr-

by zabawy, a te dowiadczania rnorodnych narzdzi. cykl ten traktuj za-

tem jako nowy, interesujcy etaP, w ktrym zadaj Pytania o tkank malarsk,

warsztat czy w kocu sam Proces kreacji. obserwuj, badam, zgbiam, a Przede

wszyst kim szukam nowych bodcw i nowych jakoci wizualnych, Przygldajc

si jednocz enie wasnemu warsztatowi.

agata kosmala

/24 /25

Gest, olej na ptnie, 100 100 cm, 2014 The process 09, olej, akryl, tusz, szlagmetal na ptnie, 100 100 cm, 2014

/26 /27

The process, akryl na ptnie, 2 40 40 cm, 2014 The process, akryl na ptnie, 2 40 40 cm, 2014

/28 /29

Senno, olej, akryl na ptnie, szlagaluminium, 100 100 cm, 2015 Deszcz, olej akryl, szlagmetal na ptnie, 100 100 cm, 2015

Bezsenno 02, olej, na ptnie, rednica 100 cm, 2015

/32

Piktodramy, bo s to obrazy wynike z jej dwch fascynacji: kolorem i znakiem.

kolor fascynowa j zawsze jako narrator obrazw, zdarze i zderze, jakie

dokonuj si Przy Pomocy jego rozPocierania, sPitrzania czy zjawiania si izni-

kania, bo w takie, midzy innymi sPosoby malarka go Przywouje. kolor jako no-

nik dramy, nawet jeli jest to zniuansowana Przestrze bieli.

Piktogram krelony jednym ruchem rki, gestem wyProwadzonym z koncentra-

cji. kaligraf czyni to bezwiednie, Po latach treningu. tutaj jest to znak malarski,

czarny, szeroki lad, swobodny, miejscami rozlewny, wywiedziony z gbin int uicji.

wyeksPonowany na Plan Pierwszy jest jak Piecz zamykajca albo otwierajca

obraz i - wraz z PrzyPatrywaniem si mu - wszelkie dywagacje natemat interPre-

tacji. jest w nim naPicie i wyzwanie, wizualna efektowno.

zofia gebhard

Zen

olej, akryl na ptnie, 80 120 cm, 2010

/36 /37

Bez tytuu, olej, akryl na ptnie, 100 100 cm, 2010 Bez tytuu, olej, akryl na ptnie, 100 100 cm, 2010

Bez tytuu,

olej, akryl na ptnie, 120 80 cm, 2008

/40 /41

Brama, olej, akryl na ptnie, 100 100 cm, 2010 Bez tytuu, olej, akryl na ptnie, 100 100 cm, 2010

/42

Cykl SzeleSt autorStwa agaty koSmali inSpirowany jeSt kaligrafi japoSk, aCi-

lej dwikiem, jaki powStaje przy poCigniCiu pdzla po SzorStkiej bibule. niejeSt

on jednak jednym z wiCze kaligrafiCznyCh Czy imitujC wzory wprawk,

r aCzej oSobiStym wraeniem, prb uChwyCenia klimatu Chwili, intymn uCieCzk

wwiat wSChodniej harmonii i kompozyCji. SzeleSt jego fakturalno, niuanSe

kolorw, oSzCzdno formy, naStrj, format obrazw, zabawa z plam przy-

wodzi namyl malarSkie haiku, zwizy, leCz pojemny werS wierSza.

joanna pluta

Bez tytuu,

olej, akryl na ptnie, 120 80 cm, 2008

/46 /47

Bez tytuu, olej, akryl na ptnie, 50 50 cm, 2010 Bez tytuu, olej, akryl na ptnie, 50 50 cm, 2010

Bez tytuu,

olej, akryl na ptnie, 120 80 cm, 2010

/50 /51

bio

2015

2014

2014

2010

2015

2014

2013

2011

2010

2008

Absolwentka Akademii Sztuk Piknych we Wrocawiu (dyplom 2000 r.).

Malarstwo studiowaa w pracowni prof.Wandy Gokowskiej i prof. Piotra

Baejewskiego. Jest czonkiem ZPAP Wrocaw. Mieszka i tworzy we Wrocawiu.

WYSTAWY INDYWIDUALNETransparentno, Czapski Art Foundation, Nowa Gazownia, Pozna (PL)

Pomidzy, Food Art Gallery, Wrocaw (PL)

Woliery 10, Muzeum Wspczesne Wrocaw, Wrocaw, Wrocaw (PL)

Piktogram, Galeria na Solnym, Wrocaw (PL)

Samotno rzeczy st, Galeria Formaty, Wrocaw (PL)

W zotej klatce, Galeria Pod Plafonem, Wrocaw (PL)

Szelest, Galeria Kyoto, Wrocaw (PL)

WYSTAWY ZBIOROWE

Wystawa zbiorowa, Czapski Art Foundation, Nowa Gazownia, Pozna (PL)

Muza, wystawa pokonkursowa, Centrum Sztuki Kartonovnia, Warszawa (PL)

Prix de Peinture de LEbouillant 2014, Salon de Th, Pary (FR)

Barwy Morza, wystawa pokonkursowa, Dar Pomorza, Gdynia (PL)

Polish Female Artists, The traditional and modern paths of art.,

Galeria Narodowa w Erywaniu, (AM)

3rd International Art Exhibition, Nyracsd (HU)

Prix de Peinture de LEbouillant 2013, Salon de Th, Pary (FR)

Art Brownie ZOO 2013, Toronto (CA)

ArtPrize 2013, (US)

Ogrody 2013, wystawa pokonkursowa, BWA Zamek Ksi, Wabrzych (PL)

Po setce 100 lecie ZPAP, Galeria na Solnym, Wrocaw (PL)

Przestrze Publiczna Kontekst, wystawa pokonkursowa,Galeria Profil CK Zamek, Pozna (PL)

WYRZNIENIAWyrnienie w Barwy Morza, Oglnopolskiej Wystawie Marynistycznej, Gdynia

Praca wyrniona w Satchi Art, kurator: Bridget Carron

/52 /53

Szelest, Polnischen Haus Polonicum, Berlin, (DE)

lad, Galeria na Solnym, Wrocaw (PL)

Moda sztuka, Od zawsze w drodze, Wrocaw (PL)

Wystawa modych, Galeria 62a, Wrocaw (PL)

Obraz Roku 2005, wystawa pokonkursowa Art.& Business, Warszawa (PL)

Triennale Malarstwa III Oglnopolski Konkurs im. Mariana Michalika na Obraz Modych Malarzy, wystawa pokonkursowa, Galeria Miejska, Czstochowa (PL)

Konfrontacje, Galeria BWA, Sieradz (PL)

Wystawa zbiorowa, Galeria Platon, Wrocaw (PL)

Pod ziemi, wystawa pokonkursowa, Galeria Marmurowa, Katowice (PL)

Wystawa modych, Galeria 62a, Wrocaw (PL)

Ceramika modych , Galeria Zamkowa, Lubin (PL)

Wystawa dyplomowa, Design, Wrocaw (PL)

Moda sztuka, Muzeum Architektury, Wrocaw (PL)

Atelier prof. Wandy Gokowskiej, BWA, Brzeg (PL)

2009

2008

2007

20072000

/54

kontakt

Agata Kosmala

www.agatakosmala.com

FB/ kosmalaagata

e-mail: [email protected]

tel. +48 606 115 426

Wsppraca / Cooperation:

Arttrakt, Wrocaw PL

Saatchi Art

Wrocaw | 2016