Album di memorie

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Le memorie del commediografo salernitano Franco Pastore.

Text of Album di memorie

 • 1

  AA LL BB UU MM DD II MM EE MM OO RR II EE

  AA.. II .. TT .. WW .. EE dd ii zz ii oo nn ii

 • 2

  AALLBBUUMM DDII MMEEMMOORRIIEE

  ddii

  FFrraannccoo PPaassttoorree

  GGiiuuggnnoo 22001166 BByy FFrraannccoo PPaassttoorree CCooddiiccee GGGGKKEEYY::WWJJJJ11SSYYYYSS77WWGG

  ..II..TT..WW.. EEddiizziioonnii

 • 3

  CONTROCORRENTE

  Tuffarmi vorrei nell'aurora del domani,

  per invertire il senso della storia

  e ricercare della gloria la memoria.

  Vorrei rivivere i toni di quel tempo

  e risentire nel riso degli amici

  la voce antica delle mie radici.

  Arranco, nellinsulso del momento

  e vivere per nulla non lo sento.

  Il mondo impazza, morta la ragione,

  con le finestre chiuse una prigione.

  Il pi fatto della vita mia,

  non v pi tempo per un mutamento,

  vorrei amore e non questa follia.(1)

  ______________________________

  11)) DDaallllaa ssiillllooggee CCoonnttrrooccoorrrreennttee ddii FFrraannccoo PPaassttoorree,, AA..II..TT..WW.. eeddiizziioonnii..

 • 4

  AAnnnnii 11997700

 • 5

  AA)) RRoommaa 11997700,, ccoonn GGaaeettaannoo RRiissppoollii ee CCaarrlloo LLeevvii

  BB)) SSaalleerrnnoo 11997711,, SSaalloonnee ddeeii MMaarrmmii,, ccoonn EEdduuaarrddoo

 • 6

  IIll GGiioorrnnaallee ddeellllaa ggaalllleerriiaa ddaarrttee IILL VVAARROO cchhee,, aallllee--ppooccaa,,

  oossppiittaavvaa aarrttiiccoollii ee nnoottee ddii FFrraannccoo PPaassttoorree..

 • 7

  AA)) CCoonn CC.. MMaannzzii aallllEErreemmoo IIttaalliiccoo,, pprreemmiioo ppooeessiiaa..

  BB)) CCeennaa ccoonn iill ggiioorrnnaalliissttaa SSaavveerriioo NNaattaallee ee ggllii aammiiccii ddeell VVaarroo,,

  ppeerr llaa ppuubbbblliiccaazziioonnee ddii VVoogglliiaa ddaammaarree..

 • 8

  AAcccc..mmiiaa ddii PPaaeessttuumm,, CCaarrmmiinnee MMaannzzii lloo pprreemmiiaa ppeerr llaa ppooeessiiaa..

 • 9

  AA)) SSaalleerrnnoo,, SSaalloonnee ddeeii MMaarrmmii,, uunnoo ddeeii pprreemmii ddii VVeerrssoo iill

  DDuueemmiillaa IInn pprriimmoo ppiiaannoo,, AA.. DDii MMaatttteeoo

  BB)) DDoommeenniiccoo RReeaa ee GGaaeettaannoo RRiissppoollii..

 • 10

  AA)) RRoommaa,, 11997722 CCeecccchhiiggnnoollaa,, PPrreemmiioo SS..BBaarrbbaarraa

  BB)) SSaalleerrnnoo,, PPrreemmiioo VVeerrssoo iill 22000000 ppeerr iill lliibbrroo ssuu MMaammmmaa LLuucciiaa

  ((LLuucciiaa AAppiicceellllaa))

 • 11

  LLuucciiaa AAppiicceellllaa,, llaa MMuutttteerr ddeerr ttootteenn iinntteerrvviissttaattaa ddaa FF.. PPaassttoorree ee

  cceelleebbrraattaa ccoonn uunn rraaddiiooddrraammmmaa,, ddrraammmmaattiizzzzaattoo iinn CCoommuunnee ddaa

  FFrraannccoo AAnnggrriissaannoo eedd iimmmmoorrttaallaattaa nneell lliibbrroo MMaammmmaa LLuucciiaa eedd

  aallttrree NNoovveellllee..

 • 12

  AANNNNII 11998800--9900

 • 13

  AA)) SSaalleerrnnoo,, PPaallaazzzzoo cciitttt,, ccoonn llaammiiccoo FFrraannccoo CCoorrbboo..

  BB)) CCoonn FF..AAnnggrriissaannoo aall CCaannttaabbiimmbboo ddii SS..MMaarrzzaannoo SS..SS..

 • 14

  AA)) PPoommppeeii,, FF..PPaassttoorree rriicceevvee iill pprreemmiioo CCiitttt ddii PPoommppeeii..

  BB)) UUnnaa iimmmmaaggiinnee ddeellllaammiiccoo RReeaa..

 • 15

  AA)) UUnnaa ffoottoo ddeell NNoossttrroo ccoonn llaa mmoogglliiee AAnnggeellaa..

  BB)) AAll GGaalliizziiaa ddii NNoocceerraa IInnffeerr.. uunnaa lleezz..nnee ddii ppeeddaaggooggiiaa

 • 16

  AA)) AAccccaaddeemmiiaa ddii PPaaeessttuumm,, aallttrraa pprreemmiiaazziioonnee..

  BB)) AA ssppaassssoo ccoonn mmaammmmaa DDoorraa ee ffiigglliiaa ppeerr vviiaa SSoorrggeennttii..

 • 17

  AA)) LLaa ccaassaa ppaatteerrnnaa,, iinn SS..VVaalleennttiinnoo TToorriioo,, oovvee nnaattoo..

  bb)) UUnnaa sscceennaa ddeell ddrraammmmaa UUnn ggiioorrnnoo ccoommee uunn aallttrroo

  nneellllaauuddiittoorriiuumm ddeell CCeennttrroo SSoocciiaallee ddii PPaaggaannii..

 • 18

  AA)) UUnnaa ffoottoo ddii ffiinnee aannnnoo ccoonn aalluunnnnii ddii VV ssuupp.. aall GGaalliizziiaa ddii NNoocceerraa

  ee ccoonn llaa ccoolllleeggaa MMaarriiaa DDiiooddaattoo..

  BB)) UUnnaa sscceennaa ddeellllaa ccoommmmeeddiiaa UUnnaa ssttrraannaa ffaammiigglliiaa,, ppeerr llaa rree--

  ggiiaa ddii EEnnzzoo FFaabbbbrriiccaattoorree..

 • 19

  MMiioo ffiigglliioo EErrmmaannnnoo ccoonn RRoobbeerrttoo MMuurroolloo

 • 20

  AANNNNII 22000000 --22001100

 • 21

  NNaassccee llaa rriivviissttaa lleetttteerraarriiaa AANNTTRROOPPOOSS IINN TTHHEE WWOORRLLDD

 • 22

  SSaalleerrnnoo,,22000066,,TTeeaattrroo ddeeii BBaarrbbuuttii,, dduuee sscceennee ddaa LLaa mmoogglliiee ddeell--

  lloossttee CCoommmmeeddiiaa ttrraattttaa ddaa uunnaa nnoovveellllaa ddii MMaassuucccciioo SSaalleerrnniittaa--

  nnoo..

 • 23

  LLaammiiccoo GGaaeettaannoo RRiissppoollii iinn uunnaa ffoottoo ddeell 22001133

 • 24

  DDuuee sscceennee ddeell ddrraammmmaa ssttoorriiccoo LLaarreecchhii IIII,,rreeaalliizzzzaattoo aa

  PPaaggaannii,, nneell 22001100,, ccoonn ggrraannddee ppaarrtteecciippaazziioonnee ddii ppooppoolloo..

 • 25

  SS..VVaalleennttiinnoo TT..,, ppaallaazzzzoo FFoorrmmoossaa-- CCoonn llaammiiccoo FFeelliiccee LLuummiinneellllii

 • 26

  PPaaggaannii,, aauuddiittoorriiuumm CCaarrmmiinneelllloo -- PPrriimmaa eeddiizziioonnee ddeell CCoonnccoorrssoo

  ddii ppooeessiiaa rreelliiggiioossaa MMaatteerr DDeeii -- MMaaggggiioo 22001133..

 • 27

  AAssssoocciiaazziioonnee lluuccaannaa pprreesseennttaazziioonnee ddeell lliibbrroo IIll pprrooffuummoo ddii EErr--

  mmiioonnee CCoonn RR.. RRiissoolliiaa,, LL.. CCrreesscciibbeennee eedd EErrmmaannnnoo PPaassttoorree

 • 28

  SS..VVaalleennttiinnoo TToorriioo,, ppaallaazzzzoo FFoorrmmoossaa HHaawwaarrdd ddeellllaaggrroo ppeerr llaa

  aattttiivviitt lleetttteerraarriiaa iinn IIttaalliiaa ee nneell mmoonnddoo.. AAggoossttoo 22001133..

 • 29

  ________________________________

  LLaa llooccaannddiinnaa ddeelllleevveennttoo

 • 30

  IIll ddootttt.. FF..LLuummiinneelllloo ((SSiinnddaaccoo ddii SS..VVaalleennttiinnoo)) pprreesseennttaa aall

  ppaallaazzzzoo FFoorrmmoossaa iill lliibbrroo OOLLTTRREE LLEE SSTTEELLLLEE..

 • 31

  PPaaggaannii,, mmaaggggiioo 22001144 IIII eeddiizz.. ddeell CCoonnccoorrssoo MMaatteerr DDeeii..

  CCoonnsseeggnnaa cceerrttiiffiiccaazziioonnee aaccccaaddeemmiiccaa aall ddootttt.. LLuummiinneelllloo

 • 32

  PPaaggaannii,, mmaaggggiioo 22001144 IIII eeddiizz.. ddeell CCoonnccoorrssoo MMaatteerr DDeeii.. NNeellllaa

  ffoottoo,, ddaa ssiinn..:: IIll mmaarriioollooggoo RR.. NNiiccooddeemmoo,,CC.. DDAAccuunnzzoo,, RR..MMaarriiaa

  PPaassttoorree,, FF.. PPaassttoorree,, FF.. CCaalleennddaa,, FF.. LLuummiinneelllloo ee VV.. SSoorriieennttee..

 • 33

  AA)) UUnniivveerrssiitt SS..OOrrssoollaa BBeenniinnccaassaa,, ccoonn llaa ssiinnddoonn..ggaa MMaarriinneellllii

  BB)) PPaaggaannii --MMaanniiffeessttaazziioonnee OOnnlluuss VVoogglliiaammoo ZZeerroo..

 • 34

  AA)) AAnnnnoo 22001155 PPrreessiiddee CCoooorrddiinnaattoorree aall SS..GGiiuusseeppppee ddii PPaaggaannii..

  BB)) IIIIII eeddiizz.. ppaaggaanneessee ddeell CCoonnccoorrssoo MMaatteerr DDeeii-- MMaaggggiioo 22001155..

 • 35

  VViitteerrbboo,, pprreemmiioo aallllaa ccaarrrriieerraa,, rriinnggrraazziiaammeennttii aallllaa PPrreessiiddeennttee

  ddeellllAAccccaaddeemmiiaa FFrraanncceessccoo PPeettrraarrccaa..

 • 36

  CCoonnsseeggnnaa ddeellllaa ttaarrggaa aallllaa ccaarrrriieerraa..

 • 37

  AAssssoocciiaazziioonnee LLuuccaannaa .. CCoonn iill PPrreessiiddeennttee RRooccccoo RRiissoolliiaa,, pprriimmaa

  ddeellllaa pprrooiieezziioonnee ddeell ddrraammmmaa ssttoorriiccoo AARREECCHHII IIII ,, ttrraattttoo ddaallllaa

  rraaccccoollttaa ddii tteeaattrroo LLAA SSAAGGAA DDEEII LLOONNGGOOBBAARRDDII,, ttrreecceennttoo

  aannnnii ddii ssttoorriiaa ssaalleerrnniittaannaa ddii FFrraannccoo PPaassttoorree..

 • 38

  AANNNNII 22001100--22001166

 • 39

  CCoonn CCaarrmmeenn MMoossccaarriieelllloo

 • 40

  CCoonn llaammiiccoo pprrooff.. FFrraanncceessccoo PPiissccooppoo

 • 41

 • 42

  SSeeii iimmmmaaggiinnii ddeell PPrreemmiioo ddii ppooeessiiaa TTuulllliioollaa ssvvoollttoossii aa FFoorr--

  mmiiaa iill 1199 MMaaggggiioo 22001166.. IIll pprreemmiioo ccoonnsseeggnnaattoo ddaallllaammiiccoo

  FFrraanncceessccoo DDEEppiissccooppoo,, pprrooff.. ddeellllee UUnniivveerrssiitt ddii NNaappoollii ee ddii

  SSaalleerrnnoo.. PPaarrttiiccoollaarrmmeennttee ggrraaddiittee llee nnoottee