of 13 /13
Algemene Consumenten- voorwaarden Makelaardij

Algemene Consumenten voorwaarden Makelaardij · Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Dit zijn de algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs

  • Author
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Algemene Consumenten voorwaarden Makelaardij · Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Dit...

Page 1: Algemene Consumenten voorwaarden Makelaardij · Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Dit zijn de algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs

Algemene Consumenten­voorwaarden Makelaardij

Page 2: Algemene Consumenten voorwaarden Makelaardij · Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Dit zijn de algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs

Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij

Dit zijn de algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM. Hierin leest u welke rechten en plichten uw makelaar en uzelf hebben. Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met VBO Makelaar, VastgoedPRO, Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Ze zijn in werking getreden op 1 september 2018.

InhoudArtikel 1 Wanneerzijndezevoorwaardenvantoepassing?Artikel 2 Watbetekenenbepaaldebegrippen?Artikel 3 Hoeregelendemakelaarenudeopdracht?Artikel 4 Heeftubedenktijd?Artikel 5 Welkeverplichtingenheeftdemakelaar?Artikel 6 Welkeverplichtingenheeftu?Artikel 7 Welkewerkzaamhedenvoertdemakelaaruit?Artikel 8 Welkebijzondereregelsgeldenbijeentaxatie?Artikel 9 Wanneerheeftdemakelaardeopdrachtvervuld?Artikel 10 Hoewordthetloonberekend?Artikel 11 Welkekostenbrengtdemakelaarinrekening?Artikel 12 Wanneerheeftdemakelaarrechtophetloon

engemaaktekosten?Artikel 13 Watdoetdemakelaaralsunietoptijdbetaalt?Artikel 14 Kuntudeopdrachtintrekken?Artikel 15 Kandemakelaardeopdrachtteruggeven?Artikel 16 Watgebeurteralseentotstandgekomenkoop-

ofhuurovereenkomstniettotuitvoeringkomt?Artikel 17 Watgebeurteralsdeonroerendezaakaaneen

vandeeigenaren,departnerofeenderdewordttoebedeeld?

Artikel 18 Watgebeurteralsuoverlijdt?Artikel 19 Kanhetzijndatunabeëindigingvandeopdracht

demakelaartochnogloonmoetbetalen?Artikel 20 Watgebeurteralsueengeschilmet

uwmakelaarheeft?Artikel 21 Wathoudtdebranchegarantiein?Artikel 22 Hoewordenafwijkendeafsprakenvastgelegd?

5566778

1011131414

15151717

18

1819

19

2122

3

Page 3: Algemene Consumenten voorwaarden Makelaardij · Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Dit zijn de algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs

Artikel 1Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing? Dezealgemenevoorwaardenzijnvantoepassingopelkeopdrachttotdienstverleningdieeenparticuliereklantverleentaaneenmakelaarinonroerendezaken.

Artikel 2Wat betekenen bepaalde begrippen? Indezealgemenevoorwaardenwordtverstaanonder:

a. Particuliere klant: opdrachtgever,natuurlijkpersoon,dieniethandeltinde

uitoefeningvaneenberoepofbedrijf(consument). b. Makelaar: eenbijdeNVMaangeslotenmakelaaroftaxateurdanwel

hetbedrijfvaneenbijdeNVMaangeslotenmakelaaroftaxateur.Eentaxateurdoetanderwerkdaneenmakelaar.Eenmakelaarbehartigtdebelangenvanzijnopdrachtgever.Eentaxateurisjuistonpartijdig.Zijnwerkishetschattenvanenschriftelijkrapporterenoverdewaardevanonroerendezaken.Omdattaxateurszichookaandezevoorwaardenmoetenhouden,wordtmet‘makelaar’ook‘taxateur’bedoeldvoorzoverdeaardvandebepalingenzichdaarniettegenverzet.

c. Loon: devergoedingdiedeconsumentaandemakelaarbetaalt

voorzijndienstverleningexclusiefbijkomendekosten.Loonwordtindepraktijkvaak‘courtage’of‘honorarium’genoemd.

d.Schriftelijk: onderschriftelijkwordtookverstaanpere-mail.

5

Page 4: Algemene Consumenten voorwaarden Makelaardij · Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Dit zijn de algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs

Artikel 3Hoe regelen de makelaar en u de opdracht?

1. Demakelaarlegtdeopdrachtschriftelijkvast.Daarbijgeefthijaandatdezealgemenevoorwaardenvankrachtzijn.

2. Deopdrachtbevatiniedergevaleenduidelijkeomschrijvingvandedienstverlening,hetloonendekosten.Geeftudemakelaarlateropdrachtomandereofaanvullendedienstenuittevoeren?Danbevestigtdemakelaarditschriftelijkaanu,inclusiefdeprijsafsprakenvoordezedienstverlening.De makelaarkandaarbijgebruikmakenvaneenprijslijstmeteenoverzichtvanzijnloontarievenenkostenaanderden.

3. HetloonendekostenindeopdrachtzijninclusiefBTW.4. Alsuhetaanbodvandemakelaaraanvaardt,isersprakevan

eenopdracht.Bijeenverschilvanmeningmoetdemakelaarkunnenaantonendatuhetaanbodheeftaanvaard.Alshijdatnietkan,hoeftudemakelaarnietstebetalen.

5. Uontvangtdezealgemenevoorwaardenbijhetaanbodvande makelaar.

Artikel 4Heeft u bedenktijd? 1. Insommigegevallenheeftueenwettelijkebedenktijdvan

veertiendagenwaarinuvandeopdrachtafkuntzien.Indeopdrachtstaatofuwelofgeenbedenktijdheeft.

2. Heeftuvolgensdewetrechtopbedenktijdenheeftdemakelaarudaarnietovergeïnformeerd?Danwordtdebedenktijdverlengdtotmaximaaléénjaarnadatudeopdrachtgegevenheeft.Ontvangtudeinformatielateralsnog?Dankrijgtuopdatmomentalsnogeenbedenktijdvanveertiendagen.

3. Wiltudeopdrachtbinnendebedenktijdontbinden?Danmoetudatbinnendebedenktijdschriftelijkaandemakelaarmelden.Ukuntdaarvooreendoordemakelaarverstrektformuliergebruiken.

Artikel 5Welke verplichtingen heeft de makelaar? 1. Demakelaarvoertdeopdrachtzorgvuldigendeskundiguit.

Hij behartigthierbijuwbelangen.2. Demakelaarhoudturegelmatigopdehoogtevande

vorderingen.3. Demakelaarisverplichtzijnaansprakelijkheidvoorschade

afdoendeteverzekerenenverzekerdtehouden.4. Demakelaarhoudtzichbijdeverwerkingvan

persoonsgegevensaandewettelijkebepalingen.5. Demakelaarmagnietvoordeverkoperénkopervanhetzelfde

objectoptreden.Demakelaarmagooknietvoordehuurderendeverhuurdervanhetzelfdeobjectoptreden.Inzo’ngevalmoetdemakelaarzosnelmogelijkmetzijnopdrachtgeversoverleggenenéénvandeopdrachtenopschortenofbeëindigen(zieartikel15).

6. Demakelaarmagnietnamensueenovereenkomstsluiten,tenzijuhiervooreenschriftelijkevolmachtheeftgegeven.

Artikel 6Welke verplichtingen heeft u? 1. Ugeeftdemakelaaralleinformatiediehijnodigheeftomde

opdrachtuittevoeren.2. Tenzijuschriftelijkietsandersafspreekt,magugeen

activiteitenontplooiendiedemakelaarbijhetvervullenvanzijnopdrachtkunnenhinderen.Umagbijvoorbeeldgeengebruikmakenvaneenanderemakelaar.

3. UsteltdemakelaarinstaatzijnverplichtingeninhetkadervandeWWFTeneventueleanderewettelijkeverplichtingentevervullen.

4. Alsuwpandofperceelverkochtisendekopereenberoepdoetopeenontbindendeofopschortendevoorwaardeindekoopovereenkomstofopontbindingbinnendewettelijkebedenktijd,moetuditdirectschriftelijkaandemakelaarmelden.

6 7Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij

Page 5: Algemene Consumenten voorwaarden Makelaardij · Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Dit zijn de algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs

Artikel 7Welke werkzaamheden voert de makelaar uit? 1. Demakelaarvoertvoorhetafgesprokenloonde

werkzaamhedenuitdienodigzijnvoordevervullingvandeopdracht.Deopdrachtbetreftofwelbemiddelingofweltaxerenofwelhetverrichtenvananderedienstverlening.

2. Allevoorhetloonafgesprokenwerkzaamhedenwordenduidelijk,begrijpelijkenzoconcreetalsredelijkerwijsmogelijkschriftelijkvastgelegd.

3. Alssprakeisvaneenopdrachttotbemiddeling,omvatdeopdrachtaltijddevolgendewerkzaamheden:

- hetbeoordelenvandewaardevandeonroerendezaak; - hetgevenvanadviesover(hetvoerenvan)de

onderhandelingen; - hetvoerenvanonderhandelingen.4. Tenzijuitdrukkelijkschriftelijkandersovereengekomenomvat

deopdrachttotbemiddelingdaarnaasttenminstedevolgendewerkzaamheden:

- hetuitvoerenvandebenodigdepromotioneleactiviteitenenhetverzorgenvanhetbenodigdepromotiemateriaal;

- Informatieverzamelenenopvragenoverjuridische,fiscale,bouwkundigeenanderevanbelangzijndeaspectenbetreffendedeonroerendezaakenhieroverzonodiginformeren;

- hethelpenbijhetverkrijgenvaneenenergielabelofenergieprestatiecertificaat;

- hetverzorgenenbegeleidenvanbezichtigingen; - adviesgevenoverenhetopstellenvan

de(koop-ofhuur)overeenkomst; - hetbegeleidenbijdeafwikkelingvande(ver)koop

en(ver)huur.

8 Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij

Page 6: Algemene Consumenten voorwaarden Makelaardij · Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Dit zijn de algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs

Artikel 9Wanneer heeft de makelaar de opdracht vervuld? 1. Tenzijuietsandersheeftafgesprokengeldthetvolgende: - Demakelaarheeftzijnopdrachtvervuld,zodrade

afgesprokenprestatieisgeleverd. - Bijeenopdrachttotbemiddelingisdeopdrachtvervuld

alsdekoop-ofhuurovereenkomstdoorbeidepartijenisondertekend.Demakelaarmoetudannogwelbijdeafwikkelingbegeleiden.

- Eenopdrachttotbemiddelingisookvervuldalstijdensdelooptijdvandeopdrachteenkoop-ofhuurovereenkomsttotstandkomtdieniethetgevolgisvandoordemakelaarverleendediensten.Alsualskoperofalshuurderopdrachtheeftgegevenenuietskooptofhuurtbuitenhetgebiedwaaropdeopdrachtbetrekkingheeft,danisdeopdracht nietvervuld.

2. Bijkoop-ofhuurovereenkomstenwaarinopschortendeofontbindendevoorwaardenstaan(dewettelijkebedenktijddaaronderbegrepen),isdeopdrachtpasvervuldalsdeopschortendevoorwaardenzijnvervuldenpartijengeenberoepmeerkunnendoenopeenontbindendevoorwaarde.

Artikel 8Welke bijzondere regels gelden bij een taxatie? 1. Eentaxatievaneenonroerendezaakishetschattenvande

marktwaardeenhetineengangbaarmodelrapportvastleggenvandiewaarde.Ukunteentaxatiebijvoorbeeldnodighebbenvoorhetaanvragenvaneenhypotheek.

2. Eentaxatiewordtdooreengeregistreerdetaxateurinpersoonverricht.Aaneentaxatierapportmoetinheteconomischenmaatschappelijkverkeervertrouwenontleendkunnenworden.Eentaxatieisduswezenlijkandersdaneendooreenmakelaarafgegevenwaardebepalingzoalsbedoeldinartikel7.

3. Hettaxatierapportbevathetdoelwaarvoordeopdrachtisverstrekt.Hettaxatierapportisnietbedoeldomgebruikttewordenvooranderedoeleinden.

4. Alsbijeenopdrachtmeerderetaxateurszijnbetrokken,danmakenzijgezamenlijkeentaxatierapport.Alszijhetnieteenswordenoverdeinhoudvanhettaxatierapport,dantredenzijmetuinoverleg.Afhankelijkvandegemaakteafsprakenkunnenzijeenextrataxateurinschakelenomtoteentaxatierapporttekomenofbrengenzijeentaxatierapportuitwaarinzijhuneigenbevindingenweergeven.

5. Indienmeerderetaxateursdeopdrachthebbenuitgevoerd,ontvangtuvaniedervanheneenrekeningvoorhunloonenkosten,tenzijuhieroverandereafsprakenheeftgemaakt.

10 11Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij

Page 7: Algemene Consumenten voorwaarden Makelaardij · Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Dit zijn de algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs

Artikel 10Hoe wordt het loon berekend?1. Uspreektmetdemakelaarvoorafafhoehetloonwordt

berekend.Gaathetbijvoorbeeldomeenpercentagevandekoopsom,eenvasttotaalbedragofomuurloon?Ditlegtuvastindeopdracht.

2. Tenzijandersisafgesprokenisdekoopsomhetbedragdatdekoperaanverkopermoetbetalen.Ditbedragisexclusiefdekostenvoordeoverdracht,zoalsoverdrachtsbelasting,notariskostenenkadastralerechten.

3. Voormeerbijzonderegevallenzijnvaakaanvullendeafsprakennodig.Tenzijandersafgesprokenwordtonderkoopsomverstaan:

AlsoverdekoopsomBTWisverschuldigd:hetbedrag inclusiefBTW.

Bijnieuwbouw:dekoop-enaanneemsomtezamen, inclusiefBTW.

Bijerfpachten/ofopstal:hetbedragdatkoperenverkoperovereenkomen,vermeerderdmeteenbedraggelijkaanhettienvoudvandeperiodiekevergoedingopjaarbasis.

4. Alshetloonoverdehuursomwordtberekend,wordtonderhuursomverstaan:hetbedragdatdehuurderpermaandaanhuurbetaalt(inclusiefeventueelmee-verhuurderoerendezaken).Ubetaalthetloondanovereenbedragvan12xdemaandhuur.Eventuelekortingenopdehuurprijstellennietmeebijdeberekeningvanhetloon.Ditgeldttenzijuietsandersheeftafgesproken.

5. Hetloonvooreentaxatiemagnietafhankelijkzijnvandehoogtevandegetaxeerde(markt)waarde.

13

Page 8: Algemene Consumenten voorwaarden Makelaardij · Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Dit zijn de algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs

Artikel 11Welke kosten brengt de makelaar in rekening? Naastloonkandemakelaarookkosteninrekeningbrengen,bijvoorbeeldvooradvertenties.Hijbrengtdiekostenalleeninrekeningalsuhiermeevoorafheeftingestemd.Gemaakteafsprakenwordenschriftelijkvastgelegd.

Artikel 12Wanneer heeft de makelaar recht op het loon en gemaakte kosten? 1. Tenzijandersafgesproken: a.heeftdemakelaarpasrechtoploonalsdeopdrachtis

vervuld.Dekostenbetaaltunadatzedoordemakelaarzijngemaakt.

b.betaaltubijeenbemiddelingsopdrachtvoorverkoopofkoophetloonpastijdensdeeigendomsoverdrachtbijdenotaris.

c.hoeftugeenrentetebetalenoverdeperiodetussenhetvervuldzijnvandeopdrachtendejuridischelevering.

2. Voordatumoetbetalenstuurtdemakelaarueengespecificeerdefactuurmeteenredelijkebetalingstermijn.

3. Isdeopdrachtverstrektdoormeerdanéénpersoon?Danisiedervanuhoofdelijkaansprakelijkvoorhetbetalenvanhetloonendekosten.

Artikel 13Wat doet de makelaar als u niet op tijd betaalt? 1. Alsunietoptijdbetaalt,stuurtdemakelaareen

betalingsherinnering.Ukrijgtdandegelegenheidomalsnogbinnentweewekennaontvangstvandeherinneringtebetalen.

2. Betaaltunietbinnendezetweeweken?Danbentuinverzuimenmagdemakelaardewettelijkerenteinrekeningbrengen.

3. Nadegenoemdetweewekenmagdemakelaarhetopenstaandebedrag(laten)invorderen.Dekostenhiervan(bijvoorbeeldincassokosten)zijndanvooruwrekening,tenzijderechterofgeschillencommissieandersbeslist.Erzijnwelwettelijkegrenzenaandehoogtevandezekosten.

Artikel 14Kunt u de opdracht intrekken? 1. Umagdeopdrachtaltijdintrekken,bijvoorkeurschriftelijk.

Hierbijgeldtgeenopzegtermijn.2. Isdeopdrachtdoortweeofmeerpersonenverstrekt?Dankan

deopdrachtookalleendoordezeopdrachtgeversgezamenlijkwordeningetrokken.

3. Demakelaarheeftbijintrekkingrechtopvergoedingvandeafgesprokenkosten,voorzoverdiezijngemaakt.Demakelaarheeftgeenrechtopeendeelvanhetloon,tenzijindeopdrachtietsandersisafgesprokenofdatvoortvloeituitartikel19.

4. Ubentnietverplichtomeventueleschadetevergoedendiedemakelaardoordeintrekkinglijdt.

14 15Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij

Page 9: Algemene Consumenten voorwaarden Makelaardij · Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Dit zijn de algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs

Artikel 15Kan de makelaar de opdracht teruggeven? 1. Demakelaarkandeopdrachtalleenteruggevenalshijdaar

gewichtigeredenenvoorheeft.Eengewichtigeredenisiniedergeval:

- Wanneereenmakelaarandersvoorzowelkoperals verkoper(ofvoorzowelhuurderalsverhuurder)zouwerken(zieartikel5lid5);of

- Eenernstigeverstoringvanderelatietussendemakelaar enu.

Demakelaargeeftschriftelijkaanalshijdeopdrachtteruggeeft.2. Uhoeftdemakelaargeenloontebetalenalshijdeopdracht

teruggeeft.Datkananderszijnalsartikel19vantoepassingis.Gemaaktekosten(voorzoverafgesproken)moetuwelbetalen,tenzijditonredelijkis.

Artikel 16Wat gebeurt er als een tot stand gekomen koop­ of huurovereenkomst niet tot uitvoering komt? Hetkanzijndatdeopdrachttotbemiddelingisvervuld,dekoop-ofhuurovereenkomstisgetekendenopschortendeenontbindendevoorwaarden(inclusiefdewettelijkebedenktijd)zijnuitgewerkt.Maaralseenvandepartijennietmeewerktaandeuitvoering,resulteertdekoop-ofhuurovereenkomsttochnietineendaadwerkelijkeoverdrachtof(ingevalvanhuur)bewoningvandeverhuurdewoning.Inzo’ngevalheeftdemakelaarrechtophetafgesprokenloon,tenzijuaannemelijkmaaktdatdemakelaartekortisgeschotenendatdaardoordekoop-ofhuurovereenkomstniettotuitvoeringkomt.

17

Page 10: Algemene Consumenten voorwaarden Makelaardij · Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Dit zijn de algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs

Artikel 17Wat gebeurt er als de onroerende zaak aan een van de eigenaren, de partner of een derde wordt toebedeeld? Insommigegevallenwordteenwoning(ofanderobject)toebedeeldaaneenvandeeigenaren,deechtgenootofpartnerterwijldebemiddelingsopdrachttotverkoopnogloopt.Deopdrachteindigtdaardoor.Alsisafgesprokendathetloonvandemakelaarafhankelijkisvandeverkoopvandewoning,wordthetloonberekendopbasisvandewaardevandetoebedeling.Alsbijvoorbeeldbijeenechtscheiding(beidepartnersbezitten50%vanhethuis)eenvandepartnerszijnofhaardeelaandeandertoebedeelt,wordtdevergoedingberekendover50%vandewaardevanhethuis.Ditprincipegeldtookalsdeeigenaareendeelvanhethuisaaneenderdeschenkt.Demakelaarenukunnenandereafsprakenmakenoverhoehetloonberekendwordtbijtoedeling.

Artikel 18 Wat gebeurt er als u overlijdt?1. Alsudeenigeopdrachtgeverbent,eindigtdeopdrachtalsu

overlijdt,tenzijuwerfgenamendeopdrachtwillenhandhaven.2. Zijnermeerdereopdrachtgevers,daneindigtdeopdrachtals

éénvanuoverlijdt,tenzijdeandereopdrachtgeverdeopdrachtwilhandhaven.

3. Alsdeopdrachtdooroverlijdenvan(éénvande)opdrachtgever(s)eindigt,zijndeartikelen14lid3enlid4 vantoepassing.

Artikel 19 Kan het zijn dat u na beëindiging van de opdracht de makelaar toch nog loon moet betalen?Alsnabeëindigingvandebemiddelingsopdrachtertocheenkoop-ofhuurovereenkomsttotstandkomt,geldthetvolgende.Umoetdemakelaarloonbetalenalshijbewijstdatdieovereenkomsthetgevolgisvanzijndienstverleningofdateenovereenkomstisuitgeblevenomdatuheeftgehandeldinstrijdmetartikel6lid2.Demakelaarheeftdanrechtophetovereengekomenloonofeenredelijkdeeldaarvan,tenzijuandereafsprakenheeftgemaakt.

Artikel 20 Wat gebeurt er als u een geschil met uw makelaar heeft? 1. Alsueenklachtheeftoverdetotstandkomingofdeuitvoering

vandeopdracht,meldtudezeklachtschriftelijkbijdemakelaar.2. Leidtdeklachtniettoteenoplossing?Dankuntuhetgeschil

voorleggenaandeGeschillencommissieMakelaardij(ziewww.degeschillencommissie.nl).Uheefthier12maandendegelegenheidvoor(vanafhetmomentwaaropudeklachtbijdemakelaarheeftingediend).Gaathetomeengeschiloveraansprakelijkheidbijschade?Danisdegeschillencommissieslechtsbevoegdbijschadestot10.000,-euro.

3. EengeschilwordtdoordeGeschillencommissieslechtsinbehandelinggenomen,indiendeconsumentzijnklachteerstvolledigenduidelijkomschrevenbijdemakelaarheeftingediend.

4. WanneerueengeschilvoorlegtaandeGeschillencommissie, isdemakelaaraandezekeuzegebonden.

5. Ukunthetgeschilookaanderechtervoorleggeninplaatsvanaandegeschillencommissie.Maarindatgevalkuntugeenberoepdoenopdebranchegarantie(zieartikel21).

18 19Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij

Page 11: Algemene Consumenten voorwaarden Makelaardij · Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Dit zijn de algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs

6. Alsdemakelaareengeschilwilvoorleggen,geefthijudekeuzetussendegeschillencommissieenderechter.Maaktubinnenvijfwekengeenkeuze?Danmagdemakelaarhetgeschilaanderechtervoorleggen.

7. VoordebehandelingdoordeGeschillencommissiegeldthetReglementGeschillencommissieMakelaardij.

8. Voordebehandelingvaneengeschiliseenvergoedingverschuldigd.

Artikel 21 Wat houdt de branchegarantie in? 1. DeNVMstaattegenoveruborgvoordenakomingvanhet

bindendadviesvandegeschillencommissietotmaximaal10.000euro,-.Gaathetomeenhogerbedrag?DanheeftdeNVMvoorhetmeerdereeeninspanningsverplichtingomervoortezorgendatdemakelaarditadviesnakomt.Ditgeldtnietalsditbindendadviesbinnentweemaandennaverzendinghiervantertoetsingaanderechterwordtvoorgelegd,waarbijdezeditadviesonverbindendverklaartenwaarbijgeenberoeptegendezebeslissingmeermogelijkis.

2. Situatiesvansurséancevanbetalingenfaillissementzijnvandenakomingsgarantieuitgeslotenzolanghetgeschilnognietterzittingisbehandeld.Situatiesvanbedrijfsbeëindigingzijnvandenakomingsgarantieuitgeslotentenzijhetgeschilopdatmomentalaanhangigisgemaakt.

3. UkuntschriftelijkeenberoepdoenopdebranchegarantiealsgeblekenisdatdemakelaarhetbindendadviesvandeGeschillencommissienietnakomtenditadviesooknietbinnentweemaandennaverzendinghiervantertoetsingaanderechterheeftvoorgelegd.

4. DeNVMbetaaltuhetbedragbinnenéénkalendermaandnaontvangstvanhetberoepopdebranchegarantie.UmoetdanweluwvorderingopdemakelaaraandeNVMhebbenovergedragen.

21

Page 12: Algemene Consumenten voorwaarden Makelaardij · Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Dit zijn de algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs

Artikel 22 Hoe worden afwijkende afspraken vastgelegd?Alsuafwijkendeafsprakenmetdemakelaarmaakt,moet demakelaardieschriftelijkvastleggen.

22 Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij

Page 13: Algemene Consumenten voorwaarden Makelaardij · Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Dit zijn de algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs

Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM

Fakkelstede 1Postbus 22223430 DC NieuwegeinT 030 - 608 51 85www.nvm.nl NVMACM/juli2018