11
voor de levering van elektriciteit en gas Versie: 2019/1 Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - Scholt Energy · 2020. 2. 3. · Algemene voorwaarden . Onderhavige algemene voorwaarden. Bevrachter Degene die conform het bepaalde in de Technische Reglementen

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Algemene voorwaarden - Scholt Energy · 2020. 2. 3. · Algemene voorwaarden . Onderhavige algemene voorwaarden. Bevrachter Degene die conform het bepaalde in de Technische Reglementen

voor de levering van elektriciteit en gas Versie: 2019/1

Algemene voorwaarden

Page 2: Algemene voorwaarden - Scholt Energy · 2020. 2. 3. · Algemene voorwaarden . Onderhavige algemene voorwaarden. Bevrachter Degene die conform het bepaalde in de Technische Reglementen

Pagina 2 van 11 Versie 2019/1

Scholt Energy Control NV

Kalkhoevestraat 30 bus 3.2

B-8790 Waregem

+32 (0)9 381 75 50

E-mail: [email protected]

Internet: www.scholt.be

Page 3: Algemene voorwaarden - Scholt Energy · 2020. 2. 3. · Algemene voorwaarden . Onderhavige algemene voorwaarden. Bevrachter Degene die conform het bepaalde in de Technische Reglementen

Pagina 3 van 11 Versie 2019/1

1. Definities

Aansluiting Het geheel van fysieke uitrustingen dat nodig is om de installaties van de klant met het net te verbinden, inclusief de meetinrichting.

Aansluitingscontract De overeenkomst afgesloten tussen de netbeheerder en de klant, die de wederzijdse rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot een bepaalde aansluiting bepaalt.

Algemene voorwaarden Onderhavige algemene voorwaarden.

Bevrachter Degene die conform het bepaalde in de Technische Reglementen voor gas de verantwoordelijkheid voor het evenwicht uitoefent.

Contract De overeenkomst tussen Scholt Energy en de klant inzake de (teug)levering van energie, waarvan de bijlagen en deze algemene voorwaarden onderdeel uitmaken.

Contractwaarde De nog door de klant af te nemen of terug te leveren hoeveelheid energie op grond van alle door of namens de klant uitgevoerde ICE Endex fixaties, vermenigvuldigd met de fixatieprijs. Fixaties kunnen op verschillende tijdstippen en tegen verschillende prijzen uitgevoerd zijn.

Dagmarkt Een energiebeurs (EPEX/LEBA) voor day-ahead inkoop en verkoop van energie tegen variabele prijzen.

Daluren Maandag tot en met vrijdag van 20.00 uur tot 08.00 uur en alle uren in het weekend.

EAN-code Een unieke code bestaande uit 18 cijfers die per aansluiting is toegekend door de netbeheerder conform de Europese Artikel Nummering.

Energie Elektriciteit als bedoeld in de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en aardgas als bedoeld in de Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen.

Evenwichtsverantwoordelijke Degene die conform het bepaalde in de Technische Reglementen de verantwoordelijkheid voor het evenwicht tussen de injecties en de afnames van energie in zijn portefeuille uitoefent.

Gecontracteerd jaarvolume Het jaarvolume in kWh en/of m3 per aansluiting, zoals vastgelegd in het contract, dat de klant in een volledig kalenderjaar verwacht af te nemen of te injecteren.

Inkoopcollectief Een groep van klanten waarvoor Scholt Energy of een gevolmachtigde derde partij ICE Endex fixaties uitvoert.

Klant Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contract met Scholt Energy aangaat of wil aangaan.

KMO Een kleine of middelgrote onderneming (KMO) in de zin van de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen, met een jaarlijks verbruik van minder dan 50 MWh elektriciteit en minder dan 100 MWh gas voor het geheel van zijn aansluitingen.

Levering De levering van energie door Scholt Energy aan de klant op grond van het contract, bestaande uit de terbeschikkingstelling van energie door Scholt Energy op het net en afname daarvan door de klant via de aansluiting(en).

Leveringsperiode De in het contract overeengekomen periode waarin feitelijke levering door Scholt Energy en/of teruglevering door de klant plaatsvindt,

Page 4: Algemene voorwaarden - Scholt Energy · 2020. 2. 3. · Algemene voorwaarden . Onderhavige algemene voorwaarden. Bevrachter Degene die conform het bepaalde in de Technische Reglementen

Pagina 4 van 11 Versie 2019/1

waaronder begrepen een eventuele verlenging van die periode op basis van het contract.

Marktwaarde De nog door de klant af te nemen of te injecteren hoeveelheid energie op grond van alle door of namens de klant uitgevoerde ICE Endex fixaties, vermenigvuldigd met de ICE Endex settlement prijs op een door Scholt Energy te bepalen dag.

Net Het geheel van infrastructuur en verbonden leidingen voor het transport van energie, bestaande uit het aardgasvervoersnetwerk, het elektriciteitstransmissienetwerk en de distributienetwerken.

Netbeheerder De beheerder(s) van het aardgasvervoersnetwerk, het elektriciteitstransmissienetwerk en de distributienetwerken.

Onbalans Het gebrek aan evenwicht tussen het geheel van afnames en het geheel van injecties van energie in een toegewezen evenwichtsperimeter.

Partij of partijen De klant en Scholt Energy worden ieder aangeduid als partij en gezamenlijk als partijen.

Piekuren Van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot en met 20.00 uur.

Scholt Energy Scholt Energy Control NV, statutair gevestigd aan de Kalkhoevestraat 30 bus 3.2, B-8790 Waregem, met ondernemingsnummer 0820.000.881.

Technische Reglementen De vigerende technische reglementen voor elektriciteit en gas op federaal en gewestelijk niveau.

Termijnmarkt Afhankelijk van het gekozen product heeft de klant de mogelijkheid om een gedeelte van zijn gecontracteerd jaarvolume van Scholt Energy af te nemen tegen een vaste prijs overeenkomstig de voorwaarden van het contract (ICE Endex

fixatie).

Teruglevering De injectie van energie door de klant op grond van het contract, bestaande uit de terbeschikkingstelling van energie door de klant op het net en afname daarvan door Scholt Energy via de aansluiting(en).

Werkdag Een werkdag is een weekdag met uitzondering van zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen in België.

2. Toepasselijkheid a. Onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in artikel 20 van deze algemene voorwaarden, is de meest recente versie van deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Scholt Energy ter zake van de (terug)levering van energie. b. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Scholt Energy slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. c. De toepasselijkheid van de door de klant gehanteerde (algemene) voorwaarden wordt door Scholt Energy uitdrukkelijk van de hand gewezen. d. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn of zouden worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, en de tussen de klant en Scholt Energy gesloten contracten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, onverkort van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een (nieuwe) regeling ter vervanging van de onverbindende bepaling met zoveel mogelijk behoud van het doel en de strekking daarvan.

3. Contract a. Een aanbod gedaan door personeel van Scholt Energy, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, is slechts bindend indien dit aanbod door Scholt Energy aan de klant per normale of elektronische post wordt bevestigd. b. Bij wijziging van een aanbod door Scholt Energy, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, vervalt het oorspronkelijk aanbod onverwijld. c. Het contract komt tot stand op het moment

Page 5: Algemene voorwaarden - Scholt Energy · 2020. 2. 3. · Algemene voorwaarden . Onderhavige algemene voorwaarden. Bevrachter Degene die conform het bepaalde in de Technische Reglementen

Pagina 5 van 11 Versie 2019/1

dat Scholt Energy van de klant een aanvaarding van een door Scholt Energy gedaan aanbod ontvangt binnen de door Scholt Energy gestelde aanvaardingstermijn. Een aanvaarding door de klant van een door Scholt Energy gedaan aanbod is onherroepelijk. d. Indien een aanvaarding door de klant van hetaanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuwaanbod van de klant en als een verwerping vanhet gehele aanbod van Scholt Energy, ook indienslechts sprake is van een afwijking opondergeschikte punten.e. De na het sluiten van het contract gemaakteafspraken, wijzigingen en/of toezeggingen, hetzijmondeling, hetzij schriftelijk gedaan doorpersoneel van Scholt Energy,vertegenwoordigers of andere tussenpersonen,zijn niet bindend, tenzij deze door Scholt Energyaan de klant per normale of elektronische postworden bevestigd.

4. Omvang van de (terug)leveringa. De klant koopt de door hem op de aansluiting(en)benodigde energie exclusief van Scholt Energy.b. Scholt Energy stelt voor de periode vanlevering op de aansluiting(en) de benodigdehoeveelheid energie ter beschikking aan de klant,met inachtneming van het voor dat betreffendejaar door de klant opgegeven gecontracteerdjaarvolume.c. Ter zake van de teruglevering betrekt ScholtEnergy van de klant alle energie die door de klantwordt geproduceerd en via de aansluiting(en)wordt geïnjecteerd op het net, voor zover doorpartijen uitdrukkelijk in het contract bepaald.

5. Eigendom en risicoa. Eigendom van en risico met betrekking totonder het contract geleverde energie gaan op deaansluiting over op de klant.b. Eigendom van risico met betrekking tot onderhet contract teruggeleverde energie gaan op deaansluiting over op Scholt Energy.

6. Aansluitingscontracta. De klant sluit voor zijn eigen rekening en risicoeen aansluitingscontract met de netbeheerder.Scholt Energy is geen partij bij ditaansluitingscontract en is derhalve nietverantwoordelijk voor de nakoming ervan door deklant of de netbeheerder.

b. Door ondertekening van het contract machtigtde klant Scholt Energy om een kopie van hetaansluitingscontract op te vragen bij denetbeheerder.

c. Indien Scholt Energy, ingevolge hetaansluitingscontract tussen de klant en denetbeheerder, wordt belast met de invorderingvan kosten voor aansluiting(en) op het net, zullendeze door Scholt Energy worden gefactureerd aande klant.

7. Metinga. De netbeheerder is ingevolge de TechnischeReglementen verantwoordelijk voor demeetinrichting en het uitvoeren van metingen.b. De omvang van de (terug)levering wordtvastgesteld in overeenstemming met het bij ofkrachtens de wet bepaalde. De klant draagt erzorg voor dat de netbeheerder aan Scholt Energyop elk gewenst moment alle voor haar relevantegegevens benodigd voor facturering door ScholtEnergy zal verstrekken.c. De klant en/of de netbeheerder draagt er zorgvoor dat de meetinrichting voldoet aan devereisten die daaraan bij of krachtens de wetworden gesteld. Indien de meetinrichting nietvoldoet aan deze vereisten en Scholt Energy tengevolge hiervan kosten heeft, voegt ScholtEnergy deze kosten toe aan de aan de klantgerichte factu(u)r(en).d. De klant verricht geen handelingen waardoorde omvang van de (terug)levering niet of nietjuist kan worden vastgesteld, dan wel het goedfunctioneren van de meetinrichting wordtverhinderd.e. Scholt Energy dient uiterlijk binnen tienwerkdagen na afloop van elke maand debeschikking te hebben over de meetgegevens vandie voorafgaande maand. Indien Scholt Energyniet de beschikking heeft gekregen over dezegegevens, mag Scholt Energy de omvang van de(terug)levering van energie voor die maandvaststellen door middel van schattingen op basisvan de haar ter beschikking staande gegevens.Indien op een later moment de meetgegevenswel voorhanden zijn, wordt op basis daarvan deomvang van de (terug)levering voor debetreffende periode herberekend en verwerkt inde aan de klant gerichte factu(u)r(en).

f. Onverminderd het bepaalde in de TechnischeReglementen kan Scholt Energy bij twijfel over de

Page 6: Algemene voorwaarden - Scholt Energy · 2020. 2. 3. · Algemene voorwaarden . Onderhavige algemene voorwaarden. Bevrachter Degene die conform het bepaalde in de Technische Reglementen

Pagina 6 van 11 Versie 2019/1

juistheid van de meetinrichting en/of de meetgegevens een controle instellen. De klant verleent hieraan zijn medewerking. Scholt Energy stelt de omvang van de (terug)levering vast aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek en verwerkt deze in de aan de klant gerichte factu(u)r(en).

8. EvenwichtsverantwoordelijkheidScholt Energy is gedurende de leveringsperiodevan het contract de evenwichtsverantwoordelijkeen/of bevrachter en is gerechtigd dezeverantwoordelijkheid over te dragen aan eenderde, met inachtneming van het bij of krachtensde wet bepaalde.

9. Facturering en betalinga. De krachtens het contract gefactureerdebedragen dienen te worden voldaan conformde in het contract overeengekomenbetalingsvoorwaarden.b. Indien domiciliëring (SEPA) is overeengekomenen inning van enig bedrag, verschuldigd op grondvan het contract, niet mogelijk is wegens een aande klant toerekenbare omstandigheid, dan isScholt Energy gerechtigd om aan de klant eenforfaitaire schadevergoeding van EUR 40,00 peraansluiting per factuur in rekening te brengen.Voldoet de klant de vergoeding op basis van hetstrafbeding, dan vervalt met betrekking tot diefactuur de verplichting tot betaling door middelvan domiciliëring (SEPA). Voor toekomstigefacturen herleeft de verplichting tot betaling viadomiciliëring (SEPA).c. De verplichting van de klant tot betaling vaneen factuur zoals omschreven in het contractwordt niet opgeschort of opgeheven met hetindienen van enig bezwaar door de klant tegen defactuur.d. Betwistingen inzake facturen dienen door deklant binnen één maand na factuurdatum pernormale, of elektronische post kenbaar te zijngemaakt aan Scholt Energy. Na het verstrijkenvan deze termijn vervalt de aanspraak enbehoudt Scholt Energy zich het recht voor om debetwisting niet in behandeling te nemen.e. De klant is niet gerechtigd een op grond vanhet contract gefactureerd bedrag te verrekenenmet enig bedrag dat Scholt Energy hemverschuldigd is.

f. Taksen, bijdragen, heffingen, werkingskosten

reguleringsinstanties, ristorno´s en toeslagen, alsook elke wijziging aan deze kosten, die Scholt Energy op grond van beslissingen van enige autoriteit in rekening dient te brengen, worden automatisch, zonder voorafgaande mededeling en desgevallend retroactief, volledig doorgerekend aan de klant. De doorbelaste kosten zijn bindend voor de klant. g. De klant deelt Scholt Energy mee of hijgerechtigd is tot enige vrijstelling voor betalingvan de onder sub f van dit artikel gemeldebedragen en stuurt Scholt Energy onverwijld debewijsstukken toe waaruit de vrijstelling blijkt.h. De hoofdactiviteit van de klant ressorteertonder de in het contract opgenomen NACE-BELcode. Eventuele naheffingen of andere kosten dieop grond van beslissingen van enige autoriteitworden opgelegd vanwege een incorrecte opgavedoor de klant van de NACE-BEL code kunnen doorScholt Energy aan de klant worden doorberekend.

10. Niet-nakominga. Scholt Energy is bevoegd haar verplichtingenonder het contract op te schorten, dan wel hetcontract te beëindigen, indien de klant navoorafgaande ingebrekestelling niet voldoet aande verplichtingen uit het contract, zonder dat ditleidt tot enige aansprakelijkheid van ScholtEnergy jegens de klant. SEC behoudt het rechtop betaling van alle door de klant aan ScholtEnergy verschuldigde bedragen, vergoedingenvan kosten, (gevolg) schade en rente daaronderbegrepen.b. Vanaf de dag dat de klant in verzuim is, tot en metde dag van algehele voldoening van een factuur,is de klant aan Scholt Energy 10%nalatigheidsinteresten per jaar verschuldigd overalle openstaande bedragen. Scholt Energy isvoorts gerechtigd om een forfaitaireschadevergoeding aan de klant in rekening tebrengen ter grootte van 15% van het betreffendeopenstaande bedrag als vergoeding voor debuitengerechtelijke incassokosten. Ditonverminderd het recht van Scholt Energy omvolledige schadevergoeding en/of ontbinding tevorderen. De in dit lid genoemde bedragen zijndirect opeisbaar.

c. Scholt Energy kan te allen tijde de uitvoering vanhet contract opschorten of het contract zondervoorafgaande ingebrekestelling en zonderrechterlijke tussenkomst beëindigen indien de klant

Page 7: Algemene voorwaarden - Scholt Energy · 2020. 2. 3. · Algemene voorwaarden . Onderhavige algemene voorwaarden. Bevrachter Degene die conform het bepaalde in de Technische Reglementen

Pagina 7 van 11 Versie 2019/1

in staat van faillissement is verklaard, indien de klant een beroep doet op de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, indien de collectieve schuldenregeling op hem van toepassing wordt verklaard, indien de klant overgaat tot liquidatie dan wel staking van zijn bedrijf, ontbonden wordt dan wel ophoudt te bestaan. Indien het contract voortijdig wordt beëindigd, dan wel indien de klant voortijdig naar een andere leverancier wisselt, is de klant aan Scholt Energy een forfaitaire schadevergoeding als omschreven in artikel 15 sub f verschuldigd. d. Indien het contract eindigt en de klant ICEEndex fixaties heeft uitgevoerd, is Scholt Energygerechtigd om het verschil tussen demarktwaarde en de contractwaarde aan de klantin rekening te brengen indien (i) de marktwaardelager is dan de contractwaarde ingeval van ICEEndex fixaties voor levering en/of (ii) demarktwaarde hoger is dan de contractwaardeingeval van ICE Endex fixaties voor teruglevering.De klant kan ter zake van ICE Endex fixaties geenrechten doen gelden. Maakt de klant deel uit vaneen inkoopcollectief, dan wordt aan de klant eengedeelte van gemeld bedrag in rekeninggebracht, op basis van diens aandeel in het totalevolume van het inkoopcollectief, welk aandeelwordt berekend door het gecontracteerdjaarvolume van de klant te delen door hetgecontracteerd jaarvolume van hetinkoopcollectief.e. Indien Scholt Energy van zijn bevoegdheid totbeëindiging gebruik maakt, wordt dit schriftelijkaan de klant medegedeeld. De bedragen die deklant op het moment van beëindiging van hetcontract reeds aan Scholt Energy verschuldigdwas en de bedragen die tot aan het einde vande leveringsperiode verschuldigd zouden zijngeweest, zijn op dat moment onmiddellijkopeisbaar.f. Een partij is verplicht een niet-nakomingevenals een voorzienbare niet-nakoming van eenverplichting onverwijld per normale ofelektronische post aan de andere partij mede tedelen, onder de vermelding van de gronden diehet haar onmogelijk maken of zullen maken dedesbetreffende verplichting na te komen alsmedevan de vermoedelijke tijdsduur van de niet-nakoming. Een dergelijke melding laat debetalingsverplichtingen in hoofde van de klant op

grond van het contract onverlet.

11. Aansprakelijkheida. Scholt Energy is niet aansprakelijk voor schadeveroorzaakt door of in verband met de doornetbeheerders verleende diensten.

b. Scholt Energy is jegens de klant slechtsaansprakelijk voor schade die het gevolg is vanopzet, bewuste roekeloosheid of grovenalatigheid van Scholt Energy en/of haar directeleidinggevenden. Behoudens deze gevallen isaansprakelijkheid van Scholt Energy te allen tijdeuitgesloten.c. Indien en voor zover Scholt Energyaansprakelijk is, is haar aansprakelijkheidbeperkt tot directe schade, hetgeen betekent datvergoeding van indirecte schade en/ofgevolgschade, waaronder begrepen gederfdewinst uitgesloten is.d. Is de (terug)levering onmogelijk ten gevolgevan een omstandigheid die zich voordoet achterde aansluiting en niet aan Scholt Energy te wijtenis, dan is de klant de door Scholt Energygemaakte kosten, met inbegrip van de kostenvoor onbalans, tijdens deze periode verschuldigd.e. Elke kennisgeving van een vordering totschadevergoeding van de klant dient binnen éénmaand na de datum waarop de schade isingetreden dan wel binnen één maand na dedatum waarop de schade redelijkerwijsgeconstateerd had kunnen worden, door de klantper aangetekende post te worden verzonden aanScholt Energy. Indien de klant niet binnen dezeperiode haar kennisgeving heeft verzonden naarScholt Energy, vervalt deze en behoudt ScholtEnergy zich het recht voor om de vordering nietverder in behandeling te nemen.f. Iedere aansprakelijkheid van Scholt Energy isbeperkt tot een bedrag waarop in hetdesbetreffende geval op grond van de door haargesloten aansprakelijkheidsverzekering(en)aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedragvan het eigen risico dat op basis van depolisvoorwaarden in het desbetreffende gevalvoor rekening van Scholt Energy komt.

12. DoorleveringHet is de klant zonder voorafgaande schriftelijketoestemming van Scholt Energy niet toegestaande geleverde energie anders dan ten behoeve vanzijn aansluiting(en) te gebruiken, dan wel deze

Page 8: Algemene voorwaarden - Scholt Energy · 2020. 2. 3. · Algemene voorwaarden . Onderhavige algemene voorwaarden. Bevrachter Degene die conform het bepaalde in de Technische Reglementen

Pagina 8 van 11 Versie 2019/1

energie door te leveren of beschikbaar te stellen aan derden.

13. InjectieHet is de klant zonder voorafgaandeschriftelijke toestemming van Scholt Energyniet toegestaan om ten behoeve van deaansluiting over eigen opwekkingscapaciteitvoor de injectie van energie te beschikken ofvan enige andere opwekkingscapaciteit gebruikte maken.

14. Geheimhoudinga. Behoudens voor zover wettelijk of anderszinsvereist, verplichten partijen zich jegens elkaargedurende de leveringsperiode en twee jaren nabeëindiging van het contract tot volledigegeheimhouding van alle informatie welke hen terkennis is gekomen of zal komen in het kader vande uitvoering van het contract.b. Scholt Energy mag de naam van de klantgebruiken als referentie.

15. Contracta. Dit contract bevat alle afspraken tussenpartijen met betrekking tot het voorwerp van deovereenkomst en treedt in de plaats van alleeerdere schriftelijke en mondelinge afsprakenwelke partijen ter zake hebben gemaakt.b. De klant blijft gebonden aan hetgeen in ofkrachtens het contract is bepaald totdat hij aan alzijn daaruit voortvloeiende verplichtingen heeftvoldaan.c. De klant staat er jegens Scholt Energy voor indat hij, op de datum waarop het contractaanvangt, geen lopende contractueleverplichtingen heeft bij een of meer andereleverancier(s). In het bijzonder wordt de klantgeacht tijdig de leveringscontracten met andereenergieleveranciers te hebben opgezegd.d. De klant verleent volmacht aan Scholt Energyom al datgene te doen wat nodig is om de (terug)levering op de startdatum te doen ingaan.e. Indien de aansluiting(en) dan wel deuitleesfrequentie van de aansluiting(en)gedurende de leveringsperiode wijzigen, heeftScholt Energy het recht de voorwaarden, prijzenen leveringsvergoedingen van het contract aante passen overeenkomstig het door Scholt Energyvoor die aansluiting gehanteerde product. Reedsgemaakte kosten door Scholt Energy voor de

inkoop van energie komen voor rekening van de klant. f. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 vandeze algemene voorwaarden, is de klant, in gevalvan schending van het contract, aan Scholt Energyeen forfaitaire schadevergoeding verschuldigd,bestaande uit:

(i) de gederfde inkomsten van Scholt Energyover de resterende leveringsperiode, teberekenen door de contractuele vergoeding voorScholt Energy te vermenigvuldigen met hetresterende contractvolume, vastgesteld op basisvan het gecontracteerd jaarvolume, verhoogdmet eenmalige administratiekosten van EUR100,00, vergroening en het over de resterendeleveringsperiode verschuldigde vastrecht peraansluiting; en(ii) het verschil tussen de contractwaarde en demarktwaarde voor reeds uitgevoerde ICE Endexfixaties, voor zover de marktwaarde lager is dande contractwaarde (bij levering) of is gestegen(bij teruglevering). Scholt Energy is gerechtigdom ICE Endex fixaties op ieder gewenst momentte verkopen tegen de dan geldende marktprijzen.Maakt de klant deel uit van een inkoopcollectief,dan wordt ter zake van de ICE Endex fixaties aande klant een gedeelte van gemeld bedrag inrekening gebracht, op basis van diens aandeel inhet totale volume van het inkoopcollectief, welk aandeel wordt berekend door het gecontracteerd jaarvolume van de klant te delen door het gecontracteerd jaarvolume van het inkoopcollectief; en (iii) eventuele overige onkosten. Deforfaitaire schadevergoeding wordt bij de klant inrekening gebracht onverminderd de bevoegdheidvan Scholt Energy om alsnog nakoming,ontbinding of vergoeding van de werkelijk geledenschade te vorderen.g. Indien Scholt Energy ten gevolge vanwijzigingen van overheidswege of door anderebuiten haar invloed liggende omstandighedenniet voldoende uit hernieuwbare bronnenopgewekte duurzame energie beschikbaar heeft,kan Scholt Energy de levering van deze energieprocentueel verminderen en aanvullen metandersoortige energie, zonder gehouden te zijntot schadevergoeding.h. De kosten die een gevolg zijn van wettelijkeverplichtingen om groenestroom-, warmtekracht- of andersoortige certificaten voor te leggen in het

Page 9: Algemene voorwaarden - Scholt Energy · 2020. 2. 3. · Algemene voorwaarden . Onderhavige algemene voorwaarden. Bevrachter Degene die conform het bepaalde in de Technische Reglementen

Pagina 9 van 11 Versie 2019/1

kader van de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, openbare dienstverplichtingen en overige wettelijke verplichtingen inzake het milieu worden aan de klant in rekening gebracht. i. In alle gevallen waarin het contract niet ineen regeling voorziet treden de partijen metelkaar in overleg teneinde een voor beidepartijen aanvaardbare oplossing van de danontstane situatie te vinden.

j. Indien de leveringsvergunning wordtingetrokken, dan wel het toegangscontract metde netbeheerder eindigt, is Scholt Energygerechtigd het contract met onmiddellijke ingangte beëindigen, zonder gehouden te zijn totschadevergoeding.

16. Mark to Marketa. Afhankelijk van het gekozen product heeft deklant de mogelijkheid om ICE Endex fixaties uit tevoeren.b. Indien de marktwaarde van deze ICE Endexfixaties met 15% of meer is gedaald (bij levering)of is gestegen (bij teruglevering) ten opzichte vande contractwaarde en/of dit verschil meer danEUR 15.000,00 bedraagt, heeft Scholt Energy hetrecht om van de klant een waarborgsom tevragen ter grootte van dit verschil. De klant dientte waarborgsom te betalen binnen vijf werkdagenna de dag van ontvangst van het daartoe doorScholt Energy per normale of elektronische postaan de klant verzonden verzoek.c. Indien de klant niet aan de verplichting onder bvan dit artikel voldoet, is de klant van rechtswegein verzuim en zijn verdere ICE Endex fixaties nietmogelijk. Scholt Energy is in dat geval gerechtigdom de gedane ICE Endex fixaties ongedaan temaken en het verschil tussen de marktwaarde encontractwaarde aan de klant in rekening tebrengen indien (i) de marktwaarde lager is dande contractwaarde in geval van ICE Endex fixatiesvoor levering en/of (ii) de marktwaarde hoger isdan de contractwaarde in geval van ICE Endexfixaties voor teruglevering. Scholt Energy is in datgeval voorts gerechtigd het contract zondervoorafgaande ingebrekestelling en zonderrechterlijke tussenkomst te beëindigen alsmedeschadevergoeding, te berekenen overeenkomstighet bepaalde in artikel 15 sub f, van de klant tevorderen.

17. Inkoopcollectiefa. Indien de klant deel uitmaakt van eeninkoopcollectief zal Scholt Energy in afwijking vanhet bepaalde in artikel 16 onder de daarinomschreven borgsom aan de klant in rekeningbrengen naar rato van diens aandeel in het totalevolume van het inkoopcollectief, welk aandeel wordtberekend door het gecontracteerd jaarvolume vande klant te delen door het gecontracteerdjaarvolume van het inkoopcollectief.

b. Indien de klant deel uitmaakt van eeninkoopcollectief en het contract met één van dedeelnemers uit het inkoopcollectief eindigt, dan isScholt Energy gerechtigd de verplichtingen uithoofde van de voor de deelnemer verrichte ICEEndex fixaties toe te rekenen aan de overigedeelnemers, zulks ter vrije bepaling van ScholtEnergy. De klant gaat onherroepelijk enonvoorwaardelijk akkoord met een zodanigeoverdracht c.q. toerekening en verleent daaraanonherroepelijk en onvoorwaardelijkmedewerking.

18. Leveringsperiodea. Het contract is van kracht voor de daaringenoemde leveringsperiode. Gedurende dezeperiode kan de klant het contract niet voortijdigbeëindigen. Het contract wordt telkensstilzwijgend verlengd voor een periode van éénjaar tegen dezelfde voorwaarden, vergoedingenen kosten zoals in het contract zijn opgenomen,tenzij een partij uiterlijk drie maandenvoorafgaand aan het verstrijken van deleveringsperiode per aangetekende post laatweten dat hij geen verlenging wenst. Indien ersprake is van een verlenging als bedoeld in ditartikel vervalt de vergroening automatisch enworden de tarieven voor groene stroom- enwarmtekrachtcertificaten opnieuw vastgesteld,tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.b. In afwijking van het hiervoor bepaalde geldtvoor contracten met KMO’s dat de klant hetcontract steeds kosteloos kan opzeggen metinachtneming van een opzegtermijn van éénmaand.c. De (terug)levering vangt aan op de datumzoals in het contract is vastgelegd, tenzij denetbeheerder de aansluiting(en) met een eerdereof latere datum heeft goedgekeurd. Is dit hetgeval, dan geldt deze eerdere of latere datum alsstartdatum van de (terug)levering.

Page 10: Algemene voorwaarden - Scholt Energy · 2020. 2. 3. · Algemene voorwaarden . Onderhavige algemene voorwaarden. Bevrachter Degene die conform het bepaalde in de Technische Reglementen

Pagina 10 van 11 Versie 2019/1

19. Wisselen van leveranciera. Indien de klant zijn contract met Scholt Energyheeft opgezegd teneinde zijn energie van eenderde te betrekken, en op de door hem gewenstewisseldatum de (terug)levering van energie doordeze derde nog niet is aangevangen, of nog geenmededeling is ontvangen van de netbeheerderdat de klant daadwerkelijk van leverancier isgewisseld, zet Scholt Energy de (terug)leveringgedurende een periode van tien werkdagen na degewenste wisseldatum aan de klant voort. Degedurende bovengenoemde periode geleverdeenergie wordt aan de klant in rekening gebrachttegen dezelfde voorwaarden, vergoedingen enkosten zoals in het contract zijn opgenomen.Indien na deze periode nog geen switchbericht isontvangen, wordt het contract geacht metinstemming van de klant te zijn verlengd zoalsbedoeld in artikel 18 van deze algemenevoorwaarden, tenzij Scholt Energy uitdrukkelijkverklaart van verlenging af te zien.b. Indien de klant naar een andere leverancierwisselt in strijd met de bepalingen van dit contractis de klant aan Scholt Energy eenschadevergoeding verschuldigd, te berekenenovereenkomstig het bepaalde in artikel 15 sub fvan deze algemene voorwaarden.

20. Wijziging van de voorwaarden van hetcontracta. Scholt Energy behoudt zich het recht voordeze algemene voorwaarden te wijzigen, ondermeer in geval van vaststelling en/of wijziging vantoepasselijke wet- en regelgeving teneinde dezeAlgemene Voorwaarden in overeenstemming tebrengen met die vaststelling en/of wijziging.Indien marktontwikkelingen of beslissingen vanoverheidswege daar aanleiding toe geven isScholt Energy eveneens gerechtigd de in hetcontract vermelde prijzen en tarieven te wijzigen,teneinde het contract in overeenstemming tebrengen met die ontwikkelingen en/ofbeslissingen. Wijzigingen op grond vanbeslissingen van overheidswege kunnendesgewenst retroactief worden toegepast.Wijzigingen treden in werking dertig dagen na dedag waarop zij aan de klant zijn medegedeeld,tenzij in de bekendmaking een latere datum vanin werking treden is vermeld en geven de klantniet het recht om het contract tussentijds te

beëindigen. b. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reedsbestaande contracten.c. Als bekendmaking geldt een kennisgevinggeplaatst op de website van Scholt Energy, waaruitblijkt dat de voorwaarden zijn gewijzigd en bijScholt Energy ter inzage liggen en daar opaanvraag kosteloos verkrijgbaar zijn.

21. Overdrachta. De klant is uitsluitend gerechtigd om ditcontract, dan wel de rechten en verplichtingenvoortvloeiende uit dit contract over te dragen aaneen derde na voorafgaande schriftelijketoestemming van Scholt Energy.

b. Scholt Energy is gerechtigd dit contract, danwel alle rechten en verplichtingen voortvloeiendeuit dit contract aan derden over te dragen. Deklant gaat onherroepelijk en onvoorwaardelijkakkoord met een zodanige overdracht en verleentdaaraan onherroepelijk en onvoorwaardelijkmedewerking.

22. Toepasselijk recht en geschillenbeslechtinga. Op het contract is Belgisch recht vantoepassing.b. Elk geschil dat zal ontstaan naar aanleiding vanhet contract zal tot de exclusieve bevoegdheidbehoren van de bevoegde hoven en rechtbankenvan het rechtsgebied waar Scholt Energy haarzetel heeft.c. Ingeval van geschillen wordt de Nederlandsetaal als voertaal gebruikt.

23. Informatieplicht, wijzigingena. De klant is verplicht Scholt Energy teinformeren over wijzigingen die voor de uitvoeringvan het contract van belang kunnen zijn,waaronder begrepen wijziging vanadministratieve gegevens, wijziging in hetverbruik, staking van bedrijfsactiviteiten,verhuizing, naamswijziging, bedrijfsovername,fusie of splitsing, alsmede Scholt Energy op haarverzoek alle informatie ter beschikking te stellendie zij nodig heeft voor de uitvoering van hetcontract. Wijzigingen dienen tenminste 20werkdagen voor het intreden ervan per normaleof elektronische post aan Scholt Energy te wordengemeld.b. In gevallen als bedoeld onder a van dit artikel

Page 11: Algemene voorwaarden - Scholt Energy · 2020. 2. 3. · Algemene voorwaarden . Onderhavige algemene voorwaarden. Bevrachter Degene die conform het bepaalde in de Technische Reglementen

Pagina 11 van 11 Versie 2019/1

blijft het bepaalde in artikel 18 onder a onverminderd van kracht. De klant kan in deze gevallen Scholt Energy verzoeken het geldende contract aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Scholt Energy beoordeelt vervolgens of zij, geheel onverplicht, aan een dergelijk verzoek haar medewerking verleent. Scholt Energy kan aan deze medewerking voorwaarden verbinden. c. Indien naar het oordeel van Scholt Energysprake is van een verandering in debedrijfsuitoefening van de klant als gevolgwaarvan de afname van energie via één of meervan de aansluitingen significant afneemt, danwel vroegtijdig eindigt, is Scholt Energygerechtigd om de gederfde winst aan de klantin rekening te brengen, te berekenenovereenkomstig het bepaalde in artikel 15 subf van deze algemene voorwaarden.

24. Bescherming persoonsgegevensa. Scholt Energy verwerkt voor detotstandkoming, uitvoering en/of beëindigingvan het contract persoonsgegevens van deklant in overeenstemming met de AlgemeneVerordening Gegevensbescherming2016/679/EU.b. Op het contract is het Privacy Statementvan toepassing. Het Privacy Statement kanworden geraadpleegd op www.scholt.be.

25. Slotbepalinga. Deze algemene voorwaarden treden inwerking op 12 augustus 2019.b. Deze algemene voorwaarden liggen terinzage bij Scholt Energy en zijn daar opaanvraag kosteloos verkrijgbaar. Tevenskunnen deze algemene voorwaarden wordengeraadpleegd op www.scholt.be/av.