18
8/10/2019 Amalie Belinoa http://slidepdf.com/reader/full/amalie-belinoa 1/18 CNR|ISITIINIT MELilNOt

Amalie Belinoa

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Amalie Belinoa

8/10/2019 Amalie Belinoa

http://slidepdf.com/reader/full/amalie-belinoa 1/18

CNR|ISITIINIT

MELilNOt

Page 2: Amalie Belinoa

8/10/2019 Amalie Belinoa

http://slidepdf.com/reader/full/amalie-belinoa 2/18

Soterta, DAN$-AMPUAN

Fenfuu -fnt$ia oar6, Cristine Meldon a: v&aut in aiua a"ceea cd a gregit. Ciud era tircd Ia feaultate,. c e,firl de, alE$lntre studentu$ Gerard Naudirl eglegul et db sfir#" eele prodnritea sd devind un tnare avocel si intrc bogatu indu$@SRohert Deveze" Avea de, ales intre viitarul sigur ;i eel prs'babil; Ca oriee fatb modernd a ales viitcvrtrl sigr$* degi sgsimtea mai leqatd de trecutul studiilor comune.---'S-a-mdritit

su industriaqul bogat" qr a devenit doauqcrtCristine Seveue.

C,r pulin tnainte de nunt& Gristine a avut o ultim& brtrevedere cu Gerard.

tdrire, care-li leagd tohtd viafa ? a lntrebat-o el"- Este oare aceasla o intrebare care se pune atunci e$nd

iulresti, i-a rdspuns: ea asprd. In cazul no$tru, oricum @edcd este absolut dePlasatd'

- Da"., dacd-t'i dai seama despre aparerla bogdliei *i elubirii in acelapi tinnP.

* Currr.indrdznepti* $tiu Cristine cd nu este deloc pt&cuL s& a-qzl aces"te 1

vorbe dar nu mi-a6 indeplini datoria dae6 te-ag l6sb s* ta l

seufunzi fiird sd-ti strig : [a seama* lti mullumess lti multumesc foarte q^unt dragd prietsne

Bentru' interesul ce uai-l porli, spuse ea- batiocoritoare'- To'inEi finind seama.de sentimentele care intovdr6gesc sfatwtle

tale,'nu cred cd md voiputea

foloside

ele'- Nu sturt atit de las precum *f"-t "1

Cristine"' $i tbroei s& *a

"te"iiA oo te'a;'face sd suferi dacd'nu ar fi rno'

U,r*userioase. Imi-pare i6u cd trebuie sd eotlstat, eE stilgece o am fatd de tine nu valoreazH.

- tri bine, ee ai s6-mi spui ?n definitiv ? Haide, &{drumul, te ascult. Sd termindm odatd l, :

1 & 1 t,f,-"i

Page 3: Amalie Belinoa

8/10/2019 Amalie Belinoa

http://slidepdf.com/reader/full/amalie-belinoa 3/18

'e- * Mi-e teamd c6 prin fafa ochilor t6i, a incepul sE str6-luceased o bogdfie inpeldtoare, dar aq vrea s6-ti dezvdlui iir-tr-un fel adevdrul" Vreau s6-fi spun cd situatia financiara alogodnleul t6u este destul de slabii" Acesta eonteaztl focrrte 'mnult pe zestrea ta pentru a se restaura. Se spune chiar c6 nus-ar fi edsdtorit cu tino dacd nu ai fi avut o zestre atit elemoare.* Minciuni, minciurri odioase

Nu, din pdcate este tristul aelev6r" Se mai spune cditu iubeste femeia decit pentru pldcerea momentului" in rea-$itate nu se leagt sufletegte cle eineva,

* De.stul Destul t stri-c4ii ristine astupinclu-;i urechile.Dar nemi.los, Gerard eontinud Ii *- Se mai spune cd dragostea nieiodatE n.u-l satisface.. - HSti un monstrrr Gerard Un monstru cle gelozie" $i de.tflata aceasta ifi spun cd te ctisprefuiesc ctin toi sufletui. Tedetest chiar"., Adio si sd nu te mai v6d nicioclatS., _ $i"spuerflnclrceste cuvinte, Cristine a luat-o la fugd pen-'-t"rtr

tascr iepcrrle, ' n' 'a ei, pe cel ce_i revelase birrtal a.fie-i'dftl].

r II .' Acum, dupi aproapr: cloi erni, ea sc ginclcglc a c:uvinterle,lui Gcrard. Aceasfa. a inceput iri ieara in care, fiincr ptecaiih.gr acant,6 pe lrlcciiterani, iotrui"ii

i-; iii"^"t"i'"-o'U'ironul$:-"]:31:.q:]a ', si pc sofia sa. Ea cra de o lrumuscfc vutgarE.{]a{.9r)^raz:Trc:a,i Prin accasla cucerea oricc LrErl_rat,l cra unilrouln n6rt' cu ilspect degenerat. Robert a inceput sd-i fac&curte boroanei, iar ea nu se ldsa greu cuceritd, mai ales eEbaronul, vddit fmirdtrinit inainte dd vreme, inchiclea cr"lrii i'fnga extravaEanfoi rrumoaiei siliner*l sale sotii.

Agaclan, cloainna_ e Montignae nu se jenn de a_6i ingelasofutr pe fa[&' tntenfia ei de a le face placuta otu uta.iita, urprivinitre pro'ocatr:are pe care le a[unca vcci'ilc.rr ei expli-cnu clan unde voi.a sd ajungd"

' Nici Rol-rert'*-a sciipat, -bi'ei' eles, lnanevrcror i:aroaneiInrrcrisline, dotatd cu un sirn] cle obscn'atie foarte dezvoltatoru $i foarte atentd Ia ceea ce se petrccca in jurul ei. Obser_v?nd Ei cl: aceast& dat& totul, a inceput sd-i irunce tot felulflg s_"rUe[iline de ironie baronesei, 'a c6rei inteligenl'a mo -tlirr:rfi

' .aput'l face fatti acestor atacuri. Raronesa] plind cl e

l{

nervi aruncd fulgere din frumogi-i ochi, Si-fi mi,se$ crr norvozitate degetele-i pline de inele. In sfir;it Cristine este inclntatd de rezultatul atacului ei. Baronul se pare ch nici nbagd de seamd, ar Robert se intreba ce sd facd pentru a-gpistra pozitia de gentleman gi a le calma pe cele doud fe

mei, sofia .sa pi baroneasa. care par dornice, attt una, clt pcealaltd sd repurteze victoria. Dupd scurt timp de gindirgdsi solufia venindu-i in minte un vers celebru, nvdtat ingcoala militard : ,,Orice bdt&lie se termin6, din lipsd cle cornbatantis. Asadar se hotdrdgte sd scurteze trdt6lia gi tEi ia r&trras bun de la familia lvfontignac. La desp6rtire, doanena dM<"rntignac puse adresindu-se n special lui R.obert:

*- 56 Stii cd el sd vd arn.enddm entru cil v6 rctrageflatit de repede gi nu ne vom declara multurniti cieci[ clacd nepromiteii e5 o sd ne intilniin intr-o searl la caziriou,

Robert intelese aluzia gi r{spunse cu un zinll:ei carnplice :

- imi va facb mare pldcere scumpii clcarniih d mH achide aceastd datorie, c&ci li eu doresc s6-ml ine:erc norocul le

rlrletd.Pulin rnai tirziu, ajunqi in carnera de hotel, R"oberla irrceput cu observa{iile reproginclu-i Cristinei c6 i-a stricat seara prin atitudinea ei nepoliticoasd, Evitind tcnui riclicaCristine se striiduie;[u. s[ nu-i riisprurclli.aga lrrn neritti, i cn-tru ca discutia sd nu.ia proporlii neclorit<'.

li lA doua zi a trecut liniqti[6, f6rd sd rnai poaric arnprc.ul

neinfelegerilor din ajun. Baronul de lMontignac 6i so{ia $s-au dus s&-si poarte pe alte meleaguri blazonul lor.

La hotelul Richeleu unde locuiau Robert gi Cr,istine s*aflau gi sotii Cazaux, ni$te clienti de-ai lu Robert"'El arconfirmat in totalitate pdrerea Cristinei clespne cloam.na de

Montignae" La insistentele farniliei Cazaux. Roberf a aceep-tat s& pdr&seascd pentru prinz luxosul hotel Richeleu, peratru a lua masa impreund. intr-un restaurant simplu"

: Cunoa$tem, a spus doarnna Cazaux, un restaulanl as*Yuns intre dune, destul de modest, dar care are o vr-clcrcsplendidd" Egti foarte bine servit $i la ull prei rnult mai nc'aonabil decit in altdl parte,." O sd vcclcfi.

Page 4: Amalie Belinoa

8/10/2019 Amalie Belinoa

http://slidepdf.com/reader/full/amalie-belinoa 4/18

* Va sd zicd un adr.vbrat paradis spuse Robert c-u mglas sarcastic.

Atunci Crlstine intervine impdciuitoare :* N$ trebuie sI vE aEteptafi la elogii diit partca so[ului

meu, doarnnd dragd. Nu apreciazdde loc liniqtea" In afara

multirnli ryi a continuei agiiafii, e tot atit de nenorocit ca 6pasdricd n colivie.

-- Nu pot crcde aFa ceva, exclamd dq:amna Caraux'.-- Cristine exaqereaz&, itrtervine Robert pulin enervat

f,sle adevdrat cd nfr sint atit de lnlelept sa ea, dar tetugisint cleparte de a nu aprecia tinistea odihnitoare atunci clnds(i ive$te ocazia.

*-- Abunci ne-a$l in{e}es, plec6rn cu to{ii itr rtra;ina Boos.tri:r, incheie doamna Cazau"x riunfdtoare.

De indat6 ce arn egit din ora$, autornoliilul o apucdpo un clrum in dreapta cliruia se rilsfa|5.vileie ineeatc deverdea{& luxuriantti, iar la stinga se desfdqoard go}ful largcleschis.

Apoi drumul se fnfunc{d in addpostul pinilor', care vinsh moard tra extremitatea plajei. Albastrul eerului $i cel aloccanului se amestecE ntr-o umbrd de azur, ?n fald li sedcschide o vedere splendicld,

* Ah, spuse Cristine, adresindu-se doamnei Cazaux, cqiclctl uinunal.iia{i avrrt sX ue aclucefi aici" nfe}eE entuziasmu}dunriLeru 1;i-l irnlriilt.[6esc,Es[e un loc minuuat 6i incompa"rtr -ri"

' Du1:ii o scui:lA Xlli.mbare, ra rnesei ii aclun$ na restaurant.ln reatriteite sto vorba despre o pensiune de familie Eusticd1t]ar plind cle confort, cldditir pe tndl{imea dunelor, $i care sebncuril cle o priveXipte minunatil spre mare gi spre p&durea(iilre se afl[ in spatele ei .

Colfu] e pitoresc Ai pii icut , ar Crist inc ntl IC$fetd de loo

lrl inrl . ,orca. i t despre Robcrt , el este mai rczervat . E v&dit(,i ii liJlseryte uxul pi eitruosfera dc la frrltcltll X{icheieuSf lIri,il,i ocoo agitalic fdr& cle ciire nu 1:oa[c tr&i, Cristine ob -sr,rvii inc'llspozifiasotultii si ghrdi : ,,Doatnne *regte, dacdrurincaLetlItrtr il fi bunii", iliu lcricire insf,, nirnic uu lasH derlolit, prr;l,rt 'iuturir cilsiunr,ti inincl mult Ia t*rn*1nt-rlo uefltd'r ir ' i lor ' ,

U

r- Nu'i aga cii mincarea este rninunatE ? lntreb& domnul

eauaux. Robeit e obtigat sd.admitd- Pufin mai tirziu-se dus

iaTJ.ailinnus"a ri uilura pinilor' legdnafi de o brizd dulce

si iitr"*iTa, apoi-coborird

cdtre plald care este rnai putin

;;fi"til aecit cea a* it Arcachon''iar

rnai pulig."vie' cdci

f,n'aceastb parte valurile sint mai agitate' $i-'ce pldcere este

Ji gdiegti clupd o Uui* io unda insoritd' umbra unui bucheta ierdbatir, care intoiuieEte cortul sub care te apeni de pu -

terea soarc:lui.

Cristine. bacb v'i " a voin s6 alegl vara viitoare voi veni

aici in accst colt rninunat'*- Nenorocirea e, spuse clumnul Cazaul ca gdsegti oarte

greu to"oii. No pt*. sint multe hoLelu'ri n aceasrd parte"

Dar, pentru u t, ,,g;; ci obtii o camerd' tl'ebuie sd te inscrii

;J" drt iirziu Ia s"firsitul unii mai, ceea ce nu-i foartc u$or

x;"dJ ,i*t"","rrrigJiilu-,ru

utur,iti* ta Arcachon. Patronul

de la Richetreu, pe -care-l cunoaFtern cle mult timp' r'eu;e$te

0*totO*u"rua sil ne dea o carnerd' Din acest loc pufeln merge.qu automclbilttl unde ne doreste ininna'

'- : P";G ca din zece drum.uri, :rou& or fi la Fyla"* E&, raspun-q0 Oamna cazatlx" "{eeasta este excursia

noastrdfavoritir qi. sll.tern incilfafi s6. me impartS;iti guslu*

niie., * DesiSJur. i intorcindu-se cirtre:so{u}ei ac}6ugd .}riu

aga noU;vt "a* ,;, nr.ai 'enil'u in ar:cst tlc ? AS clori-o cit ma

des posibil.* p6, I'iispunse el lipsit de colr"villgcre"In gindui lui insi 151 puse -,,Affi s6-fi pldtesc eu .pen

tru fiqulile astea m"ititico, sd te fereascd. Eumtlezeu. sii te a-p""u i" ficc'are zi asemenea capricii6

S-au inapoiat in asfinlit Ei -so{ii.Cazaux int fnctnta{i cEau g6sit **i entnziaiti al i:oftiqoruluf lor cle natur6, iudecindbio6ir.1*t*. rlupa salisfaclia Crisiinei penLru cd Robert 16e&ase nchls 5l Posornortt. rv '

Baronul cle \dontigJnac i doamna, s-au inapoiad ;i ei searaIa Arcachon. .noneli Liu *igur c6 qi-a gdsit ln tinHra.baro-neasA o f infii r* iui .u ui, "gito orictnd- de "saerifi'ciu""

Page 5: Amalie Belinoa

8/10/2019 Amalie Belinoa

http://slidepdf.com/reader/full/amalie-belinoa 5/18

-- La dracu cu firile de ac'est el, mormiii Robert, St fdrdsii rnai ezite. o anunl6'pe sotla sa ed are intenlia sd se ducdl, : cazinou clriar irr seara dceea,

fn r)1*- Nu md intercseazd atit de mult pdrerea ta. Esti tiberi

se faci ce vrei, Eu unul rru revin asupra hotdririi mele.Nrr. au, r5spunse Cristine, voi merge si eu dar s6 $i i

c6 nr-lmi voi inulturri sb-i vdd doar pe altii iucind... Te pre-v n.*- Cn atit mai bine draqa mea" Vorn avea $ansd dubl6.

Sau .rrn sij pierd o sumd serioasd si eu 'voi fi primul, careiti va reprc$a, Dar Cristine are o idee in caB pe care o p5s-trelz;I pentru ea. Odatd aiunsi. fdrii s5 ezite ea aruncd pelr.lsfl de ir.;c -lnbilet de o mie. Robert o priveste uimit gi ml 'nr(i'i dar nu intilneste decit o privire indiferent6 si furia lu itru foce 4scil 5il-i sporeascd" n acelasi tinnp rnica bil6 nevl-n,"xzat6 se inr,rlnte$te e masa verde. Se invirte$te, se tnvlr'teste. apoi tsi incetineste traiectoria din ce iir ee mai mult91 6 5firsi t se opre$te. '

.* Am cl5tigat exclam& eristine, ihtinzind mlna sH-giridice e-:i5tigul" r:bert rtimase inmdrmurit.., Hotdrit aceast6fcrneie eqte Dlirri de surprize

Jocul reincepe. Baronul mizeazd din nou, sotia lui dea-$emellea. Robg11 e abtine,

--- N{izeazd u, ti spuse el sotiei sale, din nnoment ce estio mascotl alit de trun6.. Crlstine simte ironia i;i aruncd din nou jetoane, dar dedata aeeasla pentru 500 de franci" Prudentd regretabild, e6cibila se opregttt din nou pe numdrul ales de ea. Doamna deI\4ontignac si sotul ei lanseazd sdgeti de invidie;. Robert a?nccput s6 se annuze, dci ioeul a luat o turnurS neasteptatA.

Cu insistentd neobositd. perdantii- se inversuneazd. Cris-tiite nierde ap,:i cisticrd din nou si la sf?rsit se retrage cu unci,rtiq iret rle 15 00O de frangi, eeea ee i se pare o sunrd e-

Ir<.rntii 'i. inteleaptE aSa cii se m.ultume$te rr accastr'l umii,Si so oDrr,:ste in iOC.l),lr o doua zi. sotii Mr:lrti(.trr;tr (tr(, .nl vor si se 'ler.lafe

l lvin$i l)[ ' () l) tr i l noui inti lnirc ir l irrrrr l trrr ' rr. ' i i l r tcru curios,

l)

,Cristine acceptd cu .bucurier ilre qra.rea. atisfaqtie a lui Robert .

.- Ce ascuude ea oaie iuU ac-est comportarnent'neobi6-nuil? se intreabd el nu fdrd o oarecare nelinigte' Ca li

;il; pierderilegi

ciltigurilese eehilitrreazb, Fi la sfirlii

"lia"ulacu un beneficiir net de 20 0O0 dir franci'

t"---:-P; onoarea mea, spuse baronul, a-ve{io 'gansi"t ncbund II * Poate, rdspunse Cristine malifioasd' Sqtlu std suptlsla picioarelu'*"rd. o ia v.aetri.., Asa'r'a fi ori de cltei ori vo

' iuca.'*"*Toti deschid nigte ochi cle mirare' Oare deline ea vrcu

secretltOoamna Mb'tignac inlervine $i ea i3 discu[ie:----: lntradevdr, avell un joc teribil. Dar Etili ce se-_silu

despre cei care au noroc la jbcuri ? Lucrul ac'esta ny vn pun

peginduri? - ..: Nu, rdspunse Cristine' Existd momente cincl pref

bog6fia, J. iitili'*Ju

o- *o*tal[' la card foarte pu]ini r

zistd. Averea ,uo ,iluiuoleleei atiag iutotcleauna' Nu crede

la fel doamnd ?-*af""tu neputind fi mai ciirect[' doamna lvlontignac

uptopi* lnstinctiv cio Robert, care se fine im.pegatril ca

g ntin**o. nste ceii cd Cristiue a reu$it s6-i jigneasc;ii

, sotriiMontignac, motiv pentru carc se despart clestul de rec

Crist ine e ' incinlat6.Zilele urmdloarc nu 5i le-au mai petrecut tmpreun|t R

bert nu e cleloc i""f'Ll*'ilti,

ciici--ln felui acesta sc afla

air.rutru soliei sate li a familiei Cazaux' Toti trei s-e nvc

suneazir sa-+i perii:acla tirnput ca muritorii ctre lnctr' antr

iri"a"-l la tot fclui tXcdistracfii mdruntc'lntr-adevtirl e prea mult, Cristlne clcvine inslllrorIatr

Maj lreacd cle a el cu aranlamentele clin impul zilci'"riar

iu**ii "uo6 oi:ligat s6f.arol"pe omantlcul iu. plimbirri, sca

pe plaj6, asta iutrccc oricc nldsurl'- 'E hotdrit sd-Sispund cut'intul, dorinrtrsir'6i pel'reacttimele I zile clin'eoneectiu clupii pafta inirnii lui. In cxefiui*t* r***ile sini la fel, qi daeii

.alui e mai- rebelii, ei 5i

va cbuta altelc mai cloeile" ,Ce pdcatu qi spusc elo ed doamItto"tig*u" *a o"oti':-to i.it*. iatE una ciare rni-ar convede nainnne,'" Aeeis-ti icice i,;i fae:c ot ilrai mult [or: ?n crelae

Page 6: Amalie Belinoa

8/10/2019 Amalie Belinoa

http://slidepdf.com/reader/full/amalie-belinoa 6/18

[ui. Dc-acum inainte nu'-rnai are decit o ]int& : sr1 obfinli lcr'tarea frumoasei baronese ;;i s-o cucereascd.

V

$i ocezia se ive5te mtri repede decitse agtcptase'

Tlr'od.inineafd, gralie unui accidelt stupid, P-e calg il.considertlea pe uri selrn-al providentei. ln acea dirnineat$, eristine-Si'ascrintit glezna. Ninnic grav, dar din prudenfd doctorul ii te'cornancld d stea nemis.catd imp Ce 48 de ore, a$a cd a fosttransportatd tn camera oi, Doarnna Cazaux, foarte amabil&'se cdzne$te sd-i facd cit mai pldcutd aceastd inipte fortatiipi-5i petrece mai tot tirnpul eldturi Ce ea, privindu'se la rfn'dul ei de clistraclii" Cit despre Robert, consideriird cA sotiasa nu se plictiseEte aldturi cle buna doamnii, ntl-$i faee niciun fel de probleme cie a o pdrhsi 5i a pleca pe plajd. Bine-0nleles c5' ochii sdi caut6 irnediat perechea Nfontignae- Orle,scoperd. mediat pe cloamn6, se apropie de ea $i o salutdcu o amabilitate v6ditd. Baronesa l Brivegte miratd I

*Eqti vdduv astilzi ?: Da, sotia mea e putrin suferindd,., Fot sd vd pun aeeeasi

flntrebare ?Doamna lvlontignac ii ardtd cortnl sub care se addpos"

tc$te sotul ei gi spr.lse* E atit de posac in dimineala asla, lncit prefer sd nu

slau alir luti dc el .- Cu atit mai bine, rdspunse Robert" Asta i mi va per.

nniie sii-mi inqel cu dumneata singurdtatea.* In cazul acesta, sa mergem in altd parte. Yrei ? De.

test sd liu supraroegheat d.Se iridreptarti amindoi spre cealaltd parte a plaiei con-

versind foarte prietenos ca 6i cind s,-ar fi cunoscut dintot-deauna. Dupd citeva otre, se despart dindu-li intilnire dupd

amiazd.- Sotul meu are o digestie foarte lene;;ii, mai conpletf,baloncsa la despdrfire cu un zirnbet ironic. Nu se scaldh ni .cioclatii fnainte de orele 5 pi In aceastii a$teptdre qtiti ceface ? Doarme Hu nu am rdbdare de a face la fel.." Aga cdmi-an fdcut obiceiutr de a merge incotro md duc ochii, Intimp ce el se odihno$te, Si de a md luapoia la ora bdii. Dactidorili vour profita de acest obicei al nreu pcntru a mgtge

TO

,pins la cap Ferret de exemplu. Actltro vom fi anllu<loi naItberi.

EunS idee, aprobd Robert. lle indaid ce mhninc o s

Si pornesc.$i eu voi face la fel, t$spturde doamna lrifontignac

,*tqn o*uri era de Brevf,zutr baronul a admis t6r6 nici o re#}[e" ,ca sotria salsd prefere pli*.barea in schtrn'bul carnere'6ft"tnt iar Cristltle, ir acceptat deasemenea'fdr{ nici o um

,6it.Ae ,iao"ialtl ca soful sS 6 pdrdseascd imedlat dupdr urasOin

"i"""unei vizite'de afac'eri pe eare nu ogte. sd o

#La-ln-""e**ta situ-a1ie, cei tloi'complici s-au inbarcat't6ai$ lini$tea Fentrn a'aiunge la fdrmul ospitalier'

VIDe irrtlat&ce au ajuns la Cap Ferret, aloarlrna-Montigna

* g[*iil lula in tata cu doi .d6mni,. a cdror vederc ii pr,duc o ^1l'ecatrc l*"H, ao"*aita de salutul timid 'prin..carciAueo"an, 5i de r6seata subitd care-i cotroreazd obraiii"""""IHrri^r]iii" t ri"ie"i... sd tlispd-rern cit mai repede' sptr

si se intu,rrtarA giibitiitt'paAure.i de pini, rilnHriti de priv

rile irrtrigal( a celor <loudpersoane'* Frumeiosa Katy Ai recunosctl[-o ? spuse cel mai'

ndr.Katl' natUert, vdctttva bijutierulrul care a murit intr-u

il"o utii'rre misterios, si di* ciare cauzii ea a fost datd tu je.*ta. Anr pJedat pd"it" uu acuiil {}o[ant gi am o]:tinutofri:tit, 'oei, Crt'6 , 'x'sla cdsdlorit citrloi 'ilui1 om mai iLrvjrsOii fouit* Lrogat,baronul de",. cle.'. $':[oritlEnac' ar spunc,tatd nu ti se lttlre cii tindrril car'o o illstl{ea llJ ollc nirnir: d

tr6siiturile hiitrinului baron ? '' h4ae;sfrul $eauplry izlruc:ne51.r::,il liis ;

*-. -Ilne.l.rni.sqir'fle sr-rc;ceslrr;lttli s6:u-ocll" il] Lt'n:t 'il, i t*mae]acctsl .fr lti s{l ci lsi l{ure51n ti i lr t i ' r"1.-qo'sl i6r '' r i r I ' : i ' '1 1

'' "?,:l-n n:ulI ti:r ri irl vir:;tii cler:$t eit.

-"*-Aluirt ; i ee si i si t ' f i int irnlr l ir lf la 6 Prci- l : : l , rsi"i . r i i l I l i i ]

*- |" i i '

sii -l 6il$r*ic* h4, l i r l l .Lig; ) i ' " ra . i lc l i : -11.o ' r i , i , - r r' .1 rLi i lo \"c$11 ' z1 'acelsLea --r i r rii

: r" , : i i il t : r : s{ r i i t ] i : r ( . r, ra i} l l r ' ,^ r l r l i ir l r i At t aci roisdrf i f i l r i r lo ja i r iii ; i r :o ln 1 -ii s t r l r i l i l r- r r l i l ( - r i l er l i 'L . iT '

I

Page 7: Amalie Belinoa

8/10/2019 Amalie Belinoa

http://slidepdf.com/reader/full/amalie-belinoa 7/18

' Agadar, In timp ce, cei doi vinovafi se duc sd-gi consumepdcatul -ln 'umbra piuilor, cineva eautd sd, dezlege taina lor.

VIIGitles Beaupuy avocat la baroul din Toulouse, ca ni tatdl

sf,u; mogteninel de la acesta clarviziunea li facultdtile psiho-logice, este'foarte perspicace ln a observa ciudd[eniile lneonnportam€titul unui individ" Acum este interesat de afa-

cerea DaLbert, care a ridicat reehizitorii violente $i a trezitimediat curiozitatea de a pti mai mult.A'adar,^chiar a doua zi diminea{a a traverdat golful pen-

tru a ajunge la Archacon, $n timp ce iubitorii de mare ln-r aclc'azd. laja.

Cristine eare nu poate lncd sd inoate qi-a pdrdsit totu;icamera iar acum se lasd biciuitE.de razele soarelui qatinal.Sta singurii ling5 cortul ei, Soful gi cu domnul Cazaux in-cearcd o ba'rc d in timp ee cloamna Cazaux cu sigurantd maieste inc& in patul ei .

Gilles o vecle $i o recunoa;te mediat pe Cristine cu carea fast eoleg la Uirir:elsitate $i este lncintat sd o descope.reaccli: unde nici nu se a6tepta. Se ialdreaptd epede cdtre ea .Srerprilrs6; Cristine eautd sii pLutti un nume pe fatra acestuiolu curloscut" Dupd

scurt tirnp $i-l a"eamintestegi

se ridicdfn picioare pentru al pri:ni.--.. Cilles Beaupny F:i,asta-i l:unii Cl,iruihazard datorez

$ilusd cle a ts intlh:i ? De cfu:cl sti aiei ?* De un sfert rtreor&.,.Soserse le a Cap Ferret unde am

1r-as lnprt:ut.lit - 'rnaurilia llc,.l illtr-o rrilii tte catre ano nchi-fiatr,-,rtciltru "c;[ czonul.

- -* DcsiEur cil nu ai s*sil. eie'mult li;.up, cdei sint sigur[,:ii al.tfel le*arn fi iiititnit.

-* Intraelev5r n*am venit dee$t cle vres- eitevh zile, pirn-"I iult atilt ele bine pe paltea eealatriii a eoasteL ncit riu,rftr-ariLieptrasat lir:S"Arehaeon nu prea i:r6 {itrage,

*-' Blneln{e1us, iilnei ein"ctrm}regli1iniptca.,_'* ggti ai.ei eu snlul elumitale, rltcsir:|ilr'* lDa,slntet l aici r. lc

aj.

aualust $i rnai avem de stat'rirrr,i l siil:lirn.l.[u&,g:oi ne ,lntoarn:crlr_,l "l'ou]e.ruse,$i cnum-r",r l , r i

h",l{ nii irr;lpoir:z irr.rirLt,r,:{, :i ' t l li(.ri,.t/ (:) Li:;f e-le '1'rl l.t.j ; il 11

" . r,111lr ia ta e Obl igaIt itr reelamti,," h, a-

IL

faccrile astea...* Continui sd colaborezi cu tatdl dumitale ?- Bincinfclcs, acum tnsd mi-a acordat vacanf6.

* $i p,rofesiunea continud sd-fi placd ?. ''

-- Din ce in ce rnai mult. Sint cazuri atit de.'interesaatelr$i pentru cd vorbim de cazuri interesante, tnchipuieEteti edam vdzut ieri o fostd clientd r Catlrerine DalbcrL compromis80ntr-b poveste de.otrdvire, in carc victima era sotul ei... Credc5-|i aminteEti li dumneata cazul acesta.; Proeesul a fost emotionant, a fdcuf mare vilv$ in cadru$

opiniei publice precum pi in facultatc.- Da, mi se pare c5-mi aduc aminte. Nu tatdl dumitole

este acela carc a pledat penlru ca ?* Ba da. $i a cirytigat procesul cu toatd lipsa enc dovea*

F)ar in fond, atit pentru- mine cit gi pentru tata, fiaty rdmi**dubioasd.

- Ai rcvlzut-o ai spus ? Unde ?** La Cap Ferret impreund "eu un tip, care ]uelecind dupl

virsla lui, nu poate fi solul ei. Poate c6'1 6tii. E lmronul ellr{ontignac care c mult mai bbtrin decit ea .

Crist ine a trcsir i l .* Baronul dc Nfontigrlac ?Da'r l curtosc Este urr clien

al sofului meu Ei loeuielie la- Richelcu, acela;i hotel la car*nm trlas li eu eir Rerbert. Ei bine, asto'i bund, reu pot sd nn<lumirese cu atit rnai mult cd acearst& Katy, a;a cLlffi o rllrngSti clgrnncaia a edutat foarto mult si ne devinii slrnpatlc$

Nu te Sncrede n ea e o femeie pericu1oas6.."Carn tot a$a am judeeat-o Pi eu ,

Si deocial6 obrazul Cristinei sc intuucci ;Spune-i:ri [e rr:gyGilcs, lfu (ru.l]lva r-ai rc'nlcitr:c;:le ti

nairul bilrbat care L.ra eru elinsa-'-- vag...*- Dufd ci t i if i poli arninli , roli sd-tui : l)Lri lra ' : i i: rd il : i

inait brun sau bond ?-* Da, loarLe brnrl, Asl.t rn=a rapaL .r cJ, tiHt:i, osttlmu

de o1auc16 are-l lturta fdcea st ins& 5i mai mult 4n ".lvieleatcs l . t t i lc i t tur t l ' .

* - Lfn costttur tle olandii all .rii ? Ditr . l l tr rt . ' .- -

' l l r :uneiSl i*" .\;a c:rt- '<1,iisp.rinsQ ea irtcet, $i acl;iugi rlT-r i"(- '(-rci.Ie

lE

Page 8: Amalie Belinoa

8/10/2019 Amalie Belinoa

http://slidepdf.com/reader/full/amalie-belinoa 8/18

campusd : Ai dreptate Gilles, aceastd feureie e periculonst"l"Foarte periculoas5. Gilles obs.errrd atunci tnlirurarea $i pa-lnarea ci :

-'Dtrnnezeule Cristine, spuse el eu glas lncet' irnpresionat... ,Oare este..

iHa crtr drpunse, dar cu toatd strddania ei ochii i se um.plurd de lacrisri.

Vai cit de prost sint exclarnd el" ir{u puteam sd-mi

f*n grura ? trartb-mil Cristine.- Nu ai fdcut nioaic r6u prietene. Mai curtnd mi.ai {fi-Et un servieiu.

* Totupi regret...* Las6, 'las6, spuse ea g6sinclu.$i Curajul s.E zimbeascd.

s6'oE ne mai gindim la asta" $i nu uita, tn cauul ln care rnaifrii $E aici, roe flcoast^d plajd inainte ca eu s6 plec' te rog sd.vii sd-mi spui'bund ztua.

Ii tntinde o mlnd prietenoasd, pi Gilles se indepdrteazflspun$rdll-pi ln sinea lui: ,,Niciodatd n-am sd mai fac a: aeeva. Ah ce prost s?nt O sd aibd o vaeantrA nai frumoasaacutrn 1".

lntr-adevdr, Cristine cu toatir energia ei obignuild, sesimte de data aceasta neapabil& cle a-Si domina durerea sa u

de a gEsr' consolare in natura pe care o preferii atit cle rnult,Dimpotrtvd, parcd ii era nei'a'ii t-:iisoarele strdlucepte atit dCIputernic, cE rrc:eanul $i elnduleazil drii incetare valurile scli-pitoare, in clcneral pe tont$ ftuur.use{ea care pare cd priinhtlcmrfe 'i insulft nenorociren. Sc nielicl ir: picionre, g{recaiegi clXrosi[,}i,.1'cr:c a o sornnalni.rrriir rln fa{a mltr{imil eNaspe-r,itl]to il sc t'o[.rcrp{cn umLira eerrlerci gl, clr u,";n i {en'cstrcrleffncrnli,:rc,:a sil-6i asrnndd clu.rerqn"

A.ici o gdseryt.e cl:ert, crue elllpd ce a c*l:{relol pi[;ria infiumg5i-n lat, fdril s.:* gdseasc*f, -a treeut prin reti:rt.c ,ii s-are{uEiai in hr:rtel, $i, sir * m.fit:en i.ui surpi:i;r.r"lene qi131r;i,r}ql"ler:rnuiia"re patill,i ei, X.:trinilinrlu. iar:rimi lierbiinIi.

-.- Dtrr arr 'lfis-;r intimXr[*[ f.]ii.sJinrl n iinii:,. 'cohiil. [i;ll ro1.r ; ' t ' ; . , ; ' l 1: ; l ii f ir ; . r, ' ; i , , t cl i l i . r. 'n;r t , i l nl l , i l ; rL ii r i t , -_, ic; i . l l rr l-,l

'' ' { .- l ir l[)]- i . i,e: , : i i : : : I l i i i ]I i ; i l. :1. , . . ; 1, , , , t iSr, r : i

- {-i le il n al , i : rr ' l .1ft nlr*r 'L rri ' r \ /{,{i ,

{4 .

a f11, spuse ea in cele din urm'6 suspin?nd.* Eu ? Aq vrea tare mult sd ;;ttu crrm'..-- Ai putea intelege, fdrd sd-mi m"ai ceri explicatii da

oi avea pu{ind constiinld.", dar nu ai aqa ceva... spuse €& e

o vuce intretdiatd.$i privindu-l de clata aceasta drept in ochi, nddugi$- iti aminteEti cc ai fdcut ieri ?El se tulburd qi se bilbiie :* Dar.." ntl ti-am spus ? doar stii foarte bine"' I-am

cut o vizitd domnului Laroche.

[a Bordeaux,Robert $e a$tepta la aceastd replicd, aga cd i-a rdspu

foarte calm:* Este adevdrat cd -am fdcut traversarea cu doam

Montignac, care se clucea 9i ea la Cap Feqret, dar in pr-eabil ani vorbit tra telefol c* secretarul domnului Laroehemr-a spus c6 se afld in vilegiaturd in acelagi loc. D-oam

Montiginac,nu

stiuce probleme avea la Cap Ferret, dar

ir"iniidir", a"esi hazarci nu ne-a fdcut nici un serviciu, stata Ao"uOa, $i eu gtiu de unde vine rdut: din partea uionoltittte a solului'ei, pe care ea l-a salutat 1a debareadesubliniindu-rni cd aceastd persoand are o limbd foarte funceea ce md surprinde 1ns6 foarte mult este cunel a puttlte dut"opure acest personai sinistru $i sd-ti povesteased etlie ce baliverne.

Acest slnistru individ, In orice caz mai p-ufin siPisdeelt tine este maestrul Beaupuy, reprezentat fn mod foaaemn in diferite ocazii de c6tre fiul sdu Gilles cu carGto;;"t"qt-ta facuttatea 6e clrept" gi aceste persoane eu aiii*lJlutioare de a intra 1* relaiii cu doamna Ndontiglac'ii*ir"f

"ft.t

""numea Catherine Dalbert, zisd si Katy'

li".iJirii"ii"r*t*i-u cdrui noarte a dorit-o... ca sd nu sp113noult.., ieea ce a 'nlotival arestarea ei, Maestrul Beaupuy

"p*ii-",$i imi amintesc bine de accst proc€$ eare- a-

il"lt ti*p p* rolurile cur.{ii cu Ju.ri. A fost e}iheratd fi} }

ele probe, *n*u"*-

ri, iqni"qi"i sb fie inc& bdnuitdi C

Gitles Eeaqpuy te'a lntilnit ieri, nu $tio c& e+ti 1ottfi ugi nurnai in virtutea accstei ignoranie'mi-a vorbit de eeW

$eu,eie gi de, acola care c) lpiolea I ,,Ull'b5rbat de vreo &

Page 9: Amalie Belinoa

8/10/2019 Amalie Belinoa

http://slidepdf.com/reader/full/amalie-belinoa 9/18

ieci de ani, foarte, brun' qi dup6 toate aparenfele nu era l-ra'' rgnul de Montig+acs. Precizdrile pe care ie'dm mdr. riri ' .,iid€.la.,el, mi-au permis sd-rni daq seama, ci tu erai bdrba.'i,,-.S6lfo insotea. Si acum nu mai am.'niqi o lndoialti.

Ei bine. dacd vrei sd te iei dupd toate minciutr: en-ai decit s6 faci cum vrei. Der sH ptii cii nu s-a terminat,Chiai in dimineata aceean hazardul m-a arunca't in brafereunei femei tinere gi frumoase..sau mai bine zi$, ea a cdzlrl

. ,$n trratele mele cind era pe punctul de a se ineca. Am sca-pat-o la timp, gi cind frumoasa ;i'a revbnit in simtiri. dm

,'bondus-o piria fa ea acasd cu matina mea. Dacd maestrtlBeaupuy a vdzut qi aceastii ispravii a mea, se va gindi cE

. e o noua cucerire, 9i desigur te va informa cle urgenfa'Gilles nu e o limbd iung5 gi fdrd voia lui a fdcut a-

ceastd indiscrefie.- ln orice caz a reuqit sd md fac& suspect, asta nu poti

sro rl€(ri.si eu pot sd te felicit c6 ai dat atenfie cuvintelorlui" Apiaar, din moment ce nu ai incredeie in mine, 9i fdrd

lnotive md suspectezi, esteinutil si mai continulhm poliiica

de fidelitate.* Cit cinism Ir{d dezguqti

$tiu clraga mea Totupi linigte6te-te... Ntl am intenliasii -prelungesc supliciul tdu, chiar dacd eu te dezgust. Reu-6eqti sd mei acluci la clisperarc ;;i asta va fi $i mai rdu. Adio,doamntt

- Nur orice cuvint in plus este inutil. Nu voi ceda de 'clt in ulornentul in care vei intelege cit e$ti de insuportabilDe cloub sau chiar trei luni, gdsegti ntr-una motive de dis'autii. $i rdtrclarea are margini, gi clacd tu nu ai aiuns la ca-piit, sir Atii cri eu am ajuns." Cristine nu mai spuse nimic" Buim5citd 6i zclrobitii abiafiEi clticiusearna c& Rotrert a inchis u;a clc la carnera ci pi cd(r abanclonase singurdtdlii.

VIIII Si zilale trec,.. Robert qi-a reluat trcburile iar Cristine{dartr lu cste incd hotdritd s{ rupd legdtura ,a sernnat pace.So prefacc insii. Nti este mai fericitd. Acest ecliiiitrru pare su -ltrcd pi perlcol.ul arneninfi intr-una, invizibil dar tenace. Viata[t.tl loltort, ?r-l rlirra ciiminului se imparte intre comertr Si pld:I 'ol i{,{.rr i irurrlr ' ,i rr C'r ist inc acc efort trr i nfiordtoare pentru 'a

lu

,lneerca s6-l aducd pe drumul cel bun. Tot asa se qinclc$te

, domnui Deveze, tatdl, atunci cind ii spune nurorit sale ;

" impul s6 se obipnuiascd u responsabilitdtile iqtii de fanri.Ar

;trebui sd aibd copii,cred cE asta l-ar aduee a

ratiune., Q prretend a ei din facultate, i-a finut acelagi discu- Ca gr tine am plins mult din cauza purtdri i lui , Luc

.Dar de cind's-a nbscut micufa noaStrA aqueline, este cel m- cuminte sot ti cel mai incintdtor tat5; ai erede eH ar corn, un sacrilegiu'clacd ne-ar l6sa departe de niq.te l'Eeeri'fre

" noi nu le putem impdrtdsi. De altfel acurn nu mai prgfe{E{eerile care le dorea inainte.

Oare voi,'avea atisfacfia sri vorbesc ntr-o ei gi eu in fe, acesta ? glndea Cristine ori de eite ori igi anrintea eie aces,vorbe"

lntr-o climineaf6, cuprinsd. e o indispozifie nexplicaLpe eare nu o putea atribui nici oboselii 6i nici vreunui oxalimentar, se indreaptd triurnfdtoare cdtre soful e :

*_ De data aceasta prietene, i spuse ea, am impresia dorinlele mele de maternitate se vor realiza. ati\-m6'in sit[ia de a te anun]a cir s-ar putea sd devii tati"

- Pldcu[5 veste, n-am ce spune, rdspunse Roberi a'tindu.i un obraz posomorit. lntr-adev6r, avern de ee s6 bucurdm Cristine il privegte aiurit5 ca printr-o ceafi ;- Va sd zicd asta este toat,i bucnria care o simfi ? D

oare n-ar fi necesar Robert, sd avem un copil, dupd 18 lde la nuntf, ?

Dar el nu infelege lucrurile la fel ca ea. El gtic biuelrn copil necesitd grijd in plus, privafiuni gi o oarecare scl

, vie. Nu, orice s-ar putea crede despre el, Robert nu este pgdtit pentru acea viafd mdsuratd pe care Cristine, prin relafia

ei il face sd o intrevadd in aceastii dimineaid.Cristine, complet zdrobitd rdrnase nemigcat5 muit tirdupd care inibarcd sd' se resemneze. Va napte gi va creacest copil, i6i va indrepta intreaga speranfd cdtre eI, 6i or€cqmpensa pentru toate deziluziile de azi"

$i zilele se scurg cu gindurile pentru mica fdptur6 ceva nasie pregdtinclu-se mereu pentru ceea ce ar fi necesCoqtinud sd aibd incrcdere in Robert acordindu-i toatd ate

'$I

t ,

Page 10: Amalie Belinoa

8/10/2019 Amalie Belinoa

http://slidepdf.com/reader/full/amalie-belinoa 10/18

{ia traliiltIu-l cu intlulgeil[i, pcntru cf, atunci e ntt copilul sdva naq'te el i$ va schimba atitudinea. Robert, neschimbat'oatrage dupd eI la toate clistracliile mondene, o solieitd mercumai-mulL,'fdrHa-gi da seama de rbul ce i 1-ar putea prieinui"

ln primele luni, ea se suplrneincd eu stoicisrn a-l l*sot '.dal

apoi se simte dln ce in ee rnai rdu. Doctorul il reeomand& oli'nigte absoltltd iar pentrtt o mai mare siguraat5, si se stabi'leascd la pHrintii ei. Ea se ap5r6 gi promite sii fie rezonabiot6,

* Nu am de fdcut mare lucru in casH, i spuse ea dCIc'torului. $i am s& md plictisesc la pdrirrlii rnei ineit cre* eEn'li-ar f ace: ;cai,lnult riiu,

- Nu" nui protesleazii doctorul. Solu-l duinitale nu estdpregdtit pentxu a vd asigllra o odihnii pernrane.nt6, 'ar dum-iteulu peiitru a;i.fi pe pladi vei eiilca desesri pre:criptii|g m-eBe"Este necesar ac€st sacrificiu clacd vrei intr-adeviir sEl at; &ncopil. lLa rindutr lui Rolrerl i*sislil a

-Doruntd doetor are dreptate eristine, va fir rnai

-bfuttpentru ii"*:"E pleei: Ia p6rinfii't5i, iar eu as Pgte-l sX vil tai;;; fi;H*'saptamrdm" rles'Srfirea nu va fi chi'ar atft degrca.

Acest ultiru argumenf triurnfeazli 9i cristine eedeaz-& en'

tru eventualitatea [i".fril. Este vorba insts, sf,]-l p'Srtsea*eilpe solul ei pentrtl i;ase"-lutl, $i su' toate c$ el' i-a pro":si$.s'ovfiziteze in fiecare JaptX*i*n asta este $epar:tq de a o $nirtl'

"Sutuluni, se gihdea ean este un ti'nnp fo*rte'lpag qenirq, @

oin"*r*

se las5 atit 4e ugor invins de tentafii"; &oberf &n-

]nift-* n*"oa a" aceists'ibertate,,

fre ea ahiar Fi,provi-fi;i;. Prezmfa i:

"Lfaa unei tovar.Epe greoaie" $i suferinde

;;:;-ilrid;-J,ii tnc, r'ai ales dupd ineiden.tele de la Arcacho$,;;;; ;;i;t;reuiat i"t"t.gr*tnu dintre eL E}s-e'glnde te c6' a€Elilr

;;ii"-1.rru;6total'tipC"it&de

{ihamism.eirad e} iese cingut

il"'t*tul,-"u

ti. f*'* rebraflu'ri' Cind' e i,nvi't& sd ias:& si ea' sei"iia. ihti-"" ctn'ini ir,i*loat;i nu e rnulturnlt&^qtt':H fie deffi;; ;i;il| sa r#"fir$gt t Este artev6ra,r il 6, uni nu sintsuliciente pentru *-t* tX"U*"a pe tiran'ia ei dor e bine' qi a*tt.

Binetn;teles:cf, un,lasd nirnie sd se bsnuiasre*-dim gindurtlc

lui, regretefe par sitrcerei Si pe baae acwtor Iluci;i' Cri'Sire fll

redii viala de celihatar"

rn .t

S-",, scrirs clouf, uni fiiri 'inici un incirle'l; Vizil"eleRoq',er$ e desfliF.oarr aproape n fiecare clurninicii pi starea$€tfitii Cr,{stinei se amelioreaz,i. Totui pare ch-6i urmeacutrsul normal" T.otugi, ntr-o clin:inealii, clupiice gi-a citit pode "ne a rlirnas{ristine atit cle pieraul:i ili ginclirrii* ui a'ra@oia{.6,{rer-r'fu ed scrisoarea qiiiili pe jumi,iiate i-i i",rpuiryiini qi m{$nile i se impreu'cazli pentiu a-qi susfine fruntseneedlii grb?t atit de grca. scrisoarea este de la una cli$ootelg ei ,colege de t'acultate. Dar ce se spulte in scrisoar. ,lDt3gg mea Cristine, iu primul rind vreau sii te ccrt ptru td gi pdstrat cu atita gelozie sec.retul tiu 5i cle moti'veletg-au determinat la aceasta, .A6aclar vei fi rnarnd. ,Ie felrilinrsoa-tHnirna. Prin Robert arn aflat cle exilutr teiu gi tle mfisr€jtrecare te-an detelminat, t1i urez tleci.,oirnahernitut*ricitd. S{ dea Dumnezeu ca na;terea accsluii,GOpil si.r i-tprop{e_pe otrrl l iu ati t de rrSuralic e a cirui pui: taLe ci ngeai. ${u .gtiaq ciI Robert a devr:niL colec}ionar clc rnobtrttice, gi tot telul de piese ra'e r asta n-ar fi inieresaf, cam' curnp6, at in ultimul tim.p o glarniturx rle se'res pe,irlnl,onul rneu, 6i se pare c[ an: iam_fo.st nselatli fu'rri*i.-acurn nn rnai are nici un r0si s5-mi pard rHu, ir Yiit<lr, l@i .y,*:da I'oie, voi cere sfal.uri so[ului tdri in accastiivi'n{'fi"'Eur'am ntilnil acum I nile l.a o tricitatiea rlllor obicprovenite din eastelul il{ontfrirt, Eriiu o}riccte tare lrunro{9e care le-a achizifionat so{u1 tliu, imprcunii cu o ilriirh{ontignac inLeresatH iirii iniloi.rl[ ea gi el tt nco^s'Lt:rafaceri , "a insiclctrfclc i lclc, ; 'e<'asl . i oamnii a rr \r ' t rr ir,1n'rofitri[nr:u Ia o micii perrclulii,de cnre tr-afi]" ai.rtorrri:ree1t" oi)eri rni-a pi:o:uis cij...rui,-a )l"ocllra$i r:cit_.lor.rr ,Cerrr : for ' :nc i ,z ic , t r, t t t ' i | t t t . i}>ntr i l ; , ' . i \ ' " l ' , ' a t l s i icr r ' r ] l l j ' | i ' i it l i .u f r r } , - ir i , rnc . . r

- $ t i i i rc c ine arr r n:a i . n i . i l r r i l ia ar :crs l j i l i . , i t , r f i, i: ( i ; , idaciJ poi l , Nu, TrLT ei ghic i nie ' iqr la i .d" r ' i i " r i inr ll r i iLlr, , r r i i .care l [ [ vorhcse cs ie cu sic l r- ra .n ' f i ilepar te . r b i r i r r r ] r r r- i lcEsi"e 'orba r. [es l r re ierarc l ]Jarr r t r ino ecsl s i i lnra ; i i i r, rarc l ,{ ' l*a l rerrbl t a t i t de ur iN rie ,s lxe l t , i r l ;er i 5i

1re:ar. Lu.}-a i

ditr calrza aceasta, i{i i:rnrint.erliNri . ,1 . , , . t . ru* i-"r i icr la l . r. . l r r L) t i to t cZ i t i , - , ; : r, rs t r.

de loc r"trL['h' , tr, lnii5i iri-a l:i .rrJ;:l; liar, rltr,"ii t ,o.i 11",111 Li

$

Page 11: Amalie Belinoa

8/10/2019 Amalie Belinoa

http://slidepdf.com/reader/full/amalie-belinoa 11/18

s5-fi trans.ry$-t',toatd tima lui. ceea ce md si gr5besc sX faogtii cd Gerard a reugit foarte bine in viatd ? Un ,Broceg

rtisundtor, pe care ni$te clienli bogafi,voiau"cu- orice' pre-f s6-lcigtige qi pe care Gerard l-a pleda lp gvantaiul" lgr, i-a adueun'oarecare renume gi ln consecintd interesul altor clientL?n,.momentul de fatd". este avocatul marei .firme ,,CgmptoilPyrenng;r"", de la' care primeltd o leafd ,foartg, frumoas5. Bfoarte multumit cle debuturile lui. Cine ar fi erez ut ? Era attt

de $ters acum doi ani I S5-l vezi astdzi, aproepe te indoteftlc[ este ftna gi aceeagi persoand. Are siguran]d de si4e glmultd prestanfd $i trebuie sE recunosc cd a devenit un b8rbatcu adevdrat bine. . ." ,

Aici s-a htrerupt Cristine din citit, cdci mintea el Acomparat tlecutul cu prezentul qi a fost obligatd sii recunoasc{o datd in pirrs, veloarea unor vechi sfaturi.

lubirea care a avut-o pentru Robert se fiirirnd bucdficdcu buc5|rc5 trr goanadup5 capriciile lui. De la brune la blonde,de la blonde la roscovane. El zboard intr-una ca un flutur€ih floare gi nu oboseFte iciodatd. Oare nu exist6 decit rela*tri ideafaceri intreelgidoamnaMontignac?. ."$ici tdestra*niu pare cd el gi-a extins comerful fdrd sd-i spu n6' niei uilcgvint despr-e aceasta. Oare nu este aces{;a un motiv pentrx}

a ascnucle elafi i le de altd naturd pe care le are cu ea ? $ipoate cd nu este decit un simplu capriciu, ea atitea altele eUcore a obi;nuit-o, fbrd sd afecteze prin aceasta anfurile eds*niciei. Oale trebuie sd ia in tragic totul, gi sd nu vadd fdorice, decit acelasi deznoddmint nev.itabil ? Vai cit este dqclificil rle cunoscul. adevdrul Cristine inst nu poate sH rernunle 5r luptd... uptd in pofida tuturor adc'v&rurilor, pentr{$a salva fi'rrimiturile acestei ericiri pe care in suprerna ei i.Ra..dulgentd, sperd cd intr-o zi o va gdsi.

XCiteva zile mai tirziu papii Cristinei se inclreaptd e6trd

rttr riuSor vesel de munte, n care doud fenei din regiune spd<lan mfe. Femeile s-au oprit din sp61at, u privit-o cum se in"r<lepiirteaz6 poi au inceput in goaptb o conversafie pe care d

intcresa si pe Cristine. Aqezindu-se dupd un tuftrq d se odih*rrc-'ascii ristine ascuita drd sd vrea :- Mii l tr treb de ce s-o fi cdsHtori t Lled, spune una di d

. . l 'cr lci . Cinerele meu care-l cunoa;te, pretiDcle & fdr[ aes.

6

trea.ei tru ar fi luat-o. Aeeast5 fatX nu e deloagenul luitrebuiesc emei rafinate.

- Dar cum de s-o fi ldsat ea dusil de nas ?-: $tii prea bine cd el e un marc cuceritor... E greL'reziqti unor astfel de bdrb^ati. __. Ce mult trebuie stl regrete sdrdcuta de ea t

$i rnai ales cd el nu se feregte de loc. Ginercle uI-a surprins vara aceasta ntr-o grddind de varX cu alt{ femgi cred cd ifi dai seama bd nu rcnu }5 la acest fel de via[iitln om atit de uguratic nu se tranSfbrmd atit de repede"

e liber.-_ Exact precum spui. $i se pare cd doreqte $-o lase

nrai muit t irnp aici .Cristine s-a infiorat de clurere. Revelafii de acest g

reu;esc sd o.convingd cd Robert nu'este un om care s[ rpecte un contract de creclinfd.Rdnile de curind eicatrizatetrezesc din nou gi durerea lor este atit de mare, lnelt simcii o alrnc5 arneteala" Riul, cimpia, copacii, totul se intinin fa{a'ei intr-o mare de cea}& gi instinctiv cautd fefugierbii rdcoriioare pe care se intinde, in timp ee sirnte ciculrrincle o prospetime binefdcdtoare, ncetul eu lncetulferinJa ei se linigte.5te, elrine a logicd Si se forleazd sE umbe;icelent mijioc pentru a puile ordine in gindurile-i rXvdg

Cincl se inapoiazd acasii, hotdrirea ei e luatd. Se vatc;arce pe neapteptate a Toulouse, pentru a-l surprindeRobert in largul lui, 9i pentru a qti in sfirgit sigur despieg6turile lui extra conjugale. ln cazul in care a-este lciuri ar li Lrgoare, l ispuse azardulrri , s te dispusd din nou sic i te .

Dar daci r Rober t nn o iubegte ? Aceastd int rebare nnmai pune. Va trebui sb adini tX atunci , cd s-a cdsdtor i t nurdi:r irrteres, cu o Yemeie care nu are nici o legdturd cu gusti ' i le Lui ; i c i in cauza aceasta cautd re lugiu la al te le . ln-aceeaz viafa conjugal5 nu mai esLe de suiror ta t . Cr is t ine vree i lsI spe;-b cii nu se va intiinpla a;a, 6i cd ii va fi mild clr, Jrered.e i $i r. le s tarea ei de r. i i toare tnarnl dovadd a unei i r :carc l rLls-a refuzat nic iodat : i .

Nt-ni ia i c la tor i td accs le t s i )e ld l t ic , rer. ige6te d-gr ascur

Page 12: Amalie Belinoa

8/10/2019 Amalie Belinoa

http://slidepdf.com/reader/full/amalie-belinoa 12/18

fEeauriilulclig suflet '5isii gf,scrascli urajttl rlcct\sar peu{ru a-s;itrrune n practicii proiecteie.

AI.$i iatii cii intr-o zi, fiirf a preveni pe nirneni, Cristiue se

- prczindii la domiciiiul ei. Servitoarea este aceea care 'o pri'rx*.eryteu o figru:iratiL de slnpidd, incit Cristine, cu toatii tris-teteii ci, izbucne'te in ris :

lffi ,bine Julienne, ce e cu tine, ntt mE recunbpti ?

*'8ram atit de tleparte de a mii gincli cE cloamna:poate.xi.l.se Intoarcfl" Credeam cE sinteti la Salies lmpreun6 eu dom'SLIJ, sare a plecat qstdzi dimineafii la orele tapte pentru a$etrece doud zile alfituri de 'dutlneavoastrd" $i deodath so'Sili clumneavoastrii... Nu mai infeleg nimieI La rinclul ei, Cristine o privegte cu oehi mirafi t; : Spui cii a plecat -la Salies ? Ai inleles bine ?

*- Da doatnuX.* ln cazul acesta...

I Dar nu-Si terrnind'fraza .9ise repeck: a telefon"Alo, centrata ? Al dori un aviz telefonie pentru clom'

&ui sautloalrna lMeudon,Avenne dcr a Paix, a Salies'

, *- Dar ti l rnai cpcclc osibil"

' - - Da voi sta lingli aparat mulfuinesr:"'firchidetclcfonul li se nilii la ceas"'[.]nciil?.oLrert plecat intr-adeviir lar Salics, se.91i'rlcle5tc

srr, r l ' izul elcfotric l va giisi acolo. . , Dar stau 9i rnii tntreh. , .hi ; ir ; , rr i prir l ir oari i cl l vi ire si i rnii -r iziLezcntr-o marfi i , poi ,o lni lorrl i i i1,rc ctvitoare:

, . - JLriir ' ; i l re,"t{t i S-a piirr"rtoare cii . r, ro-rt t t 1.ei l i | rr : t"t tr*iri;i 'i-ilfr1rl*Ierirrinaiplecarea lor-rl;[llui?

- l{tl rlr-'an-,nii,* cree{.* A prtmit visi.te i: absenla nr*;,r

i l l r. r r le Ptr f iLlu ,$l iu ci i a ; ; te i ;La l t l o aJ l i l l r : i r l l l . i l i r r i i N{ot l{ i r ; l r re i : ,fi

:r ir r,r$tl iacii .r fos'r"

. t r i r l ic t r t - lc z i t i i o c l ip l i ,c lnr o l ; r ; r r i l i ( l i : i s I i r rc i ]

nr. : t ' i 'n i i l .r, i , i ' , l i :c r '* 'Li i i r re i lca r i i spunsel . , i r sq pare ci i i er pr imi t 1 l pci . s , : ) i lt i i c i r t - i tp t i r l i i i [ , J , r r r- ' le

il .

il:l

Iline, riispunse cu simplitate Cristine, tlar obrazullnlispre;te ryi i spuse senritoarei sale :

; Poli sd-fi continui treaba Julienne, ]]u ain sd_|inlair t l r imicspecial .

- Rtrt"rS ,singtrrii, d-g.."Irq decepfiei ei i acum ar puteaiu-re- d Robert nu se aflii la Salies. Cind pulin inai tir;iu ;;igjgfgttut ea. pi .spJlqe Acu-m urmcazd iovitnra dc gralrcl'rcrrcd eeeptorul, ntr-adevdr mama ei ii conliruril c"i Rob-ru e alld acolo"

--- Foate cf, incii n-a ajtins, aciXugd mama ei. ca s_oniqteasc5" N-ai nici o grijti, o sd te ch5in6m de i*datd""segt_e" i acest lucru -ar- fi posibil, dar Cristirie nrr-ncrede in himere. Ia rnasa numai din datoiie, to*i-igi*plx rdolri ore,.apoi ii spune Juliennei sH noteze in cazul in cmai cste ehernatl a telefon 9i plecd.

$"1 ri tipsesc de acas.h.pind e la orele 5, 0" Tesai 1u pleci nieiiieri piu5 qu mii inapoiez.-- Bine doamn6, putefi conta pe mine.Linigtitd i' aceastd privinfd, cristine se irotiiriis;te s

continue ancheta pi s-e"ndreaptd ln prirnul rlnd cXtre ina31gu_lie antichit.ifi, ldsar. pentrn momen[ in sarcina .,mbt'lului. cristine ir-a avut ocazia sd vorbeasci de prea r*ori cu acesta, dar parcii acum ii inspird increqlere.

\l i

' Intrebindu-l pe er,mnui Falcoux, acesta era nui'relc c1-abilul.ui, acd poate sii-i spund unde a plecat sotrul ci ;iva iipsi, nu i se rdspunse leclt ntr-un rnod evaziv.

* lvli-ar face mare pldcere, spnse ea, sJ calt,it uprecizdri asupra activitbfii solului meu gi asupra feinh,iifli.merge comerful. Am auzit cd s-a extins plnii la nrobilobiecte antice gi'c5

colaboreazd n aceastir amurd cu onurnitd doamnd Montignac, colaborare care mie mi se pdui-ti.oasd, finincl seatna de antececlentele acestei persoadacS csLe ccca l)e care o crcd eu "

Domnul Falcoux se aEtepta atit cle pu{in Ia aceasli trebare, incit vocea i se strinse in gitlej qi rdspul:se bitbs-lrt-sc

fi

Page 13: Amalie Belinoa

8/10/2019 Amalie Belinoa

http://slidepdf.com/reader/full/amalie-belinoa 13/18

1r; -*.-Po.;. poate.ci'oainnii, ar e ceva recent dO ot'_.oareacestno.r,"ome'$. . i i .acl trcebenefici i :$erioas?.?Colriariilur.i;i 'liisd capul in-los, iar jena lui deveni ihsu-

norLcrbil i ."'"_l'fi"buies6 qtiu domnule Faicoux" nsistd cristine. Sint

fin aitrnrii unei hotilriri grave, 9i nu trebuie sd fac acest pa s;i;tii-i; ..,r,ottintii cle Iauzd, pcntru ca mai apoi s-5 .nu-rnit*pio;L" .uuu. To rog sd nu uili cil am de apdrat interese'

-iiit" *n" i ier'it lJ fondarea aeestei firme 9i arn absolutioii* *otit*le sir cred c[ ea a fost irositd in vint' P-inii,acum

"solul rneu ntl mi-a spus nimic clespre afaceriljl sale' Eu nu' -am luat-o in nume cie rf,u, aveam ncredere"' Dar cred cir ineurincl voi fi nevoitd sd-i retrag aceastd ncreclere' N4d n'feicgJcf ?

' I)rn nicale da doamnd.Atunci fifi vd rog atit cle bun $i 1[rnuriti 'm[' Vd pro-

: nri t ci roi pistra secretul accstei discuti i .lmi estc pcnibil s5 vd ascult, doainn5, oarte penibil""

. - Crecl, Aor v* rog totuti sd o faceti' V-ar^ i rnai su '' portaLril indul clc a sufeli trdclarea i dczonoarea' * Ati, ,..,, ,tu,'nu. Este clreptui cltlmneavoastrii e a vi rapiira,

Atunci ?. ' ..-- Dumnezcu sii mii ierte clacii clezvtiiniaceste secrete"'

Arn jurat cd nu 'u'oi pune nimic'* Vl s-a interzis deci de a vorbi ?

' *Da.: l ** Cine v'a interzis ?

--- Cum, Fi ei sint comPliciNu ir-l r*nu"j..in-"aie credeti... Socrii clumnea., 'oastrd

voiau numai sir vd er;il un'oc

moral' cle a ciirui conseciute

*":io""iu tnai ales in starea 3n r::iire d aflati"'- A).r r leci ' . . rerlcam i" '_ rl.r , nu doalrrtrit, i sint foarte cinsti|i ;i ii piilrg' a6 a

crtrn lt : . , i , i v. i pt ing ri 1re luttr trcavoastrd 'j ) . i r i tr <lefnit iv ce se rrt i inpia

-- l- ir r ine, ol . , i , iunttreavoasiri ajuns in fata insfan-

Ir ' l r ir j t t r l i t iare '. - ' - I) t i t t rnezclt le, gcmu CLtstine pii inel"

- Veclefi, rrrn, contabilul, cii vii face[i mai nrult riDar .- ' r is t ine i tdie vorba poruncitoare* Continuati .

: Dupd cum vd spuneam a ajuns in {afa tr-ibunaluiuir-ercfal -pentru abuz de incredere in urma unei piingeripr{so. . , u Etiude ce naturd este apta cornisd, lar 'potiX s;cii se caut6 sE se ajungd la un aranjarnent, eHei doamna Nlti l i lac este compromis5 n aceastd afacere gi solul ei nu t

cle oc ca numele sXu sii fie tradus in fata tribunalului.... FoaeI va reusi. 'Dacd va avea aeeast5 gansd, clornnul Devezeva strec.ura ea_prin ochiurile plasei, Soerii dumneavoastlac ii ej tot felul de demersuri pentru aplanarea ucrul .

- Intr-adevdr, mi faceti o tristd revelalie, domnule Fcolrx, spuse Cristine, ldsindu-se sH cadd pe un fotoliu" Toti-nripare bine cd am aflat aclevdrul. Asta imi va permjtesiau in gardH pi sH nu mai risc in vii tor asernenea venturVii multumese foarte mult pentru a.mabilitatea umneat'otrd 5i vX rog sH nu vd temeti de discretia nrea,

Se seoald cu efort de pe scaun gi cldtininrJu-se so clreaptd.cHtre pd. Dar eonlabilul r 'dzind-o n aceasti sto refine

Nu plecafi singurd doautuX, r.r tarca accasta. . . - . rdeloc pruderrt . Xchem un taxi.- Te rog, spuse ea, intr-aclevir mii simt foarte sl i ibCitega minute mai tirziu, un taxi a venit s-o ia,de la magaz5i aceste citeva minute de a$teptare -au fost suficiente ptru a-i reda pu[in curaj, iar in loc si,i dea Soferuiui adresaea ii poruncegte:

* Bulevard earnot nf. 20 "Dupd seurt timp, taxiul opreqte in fata unui imobil

care serie Gilles 'Beaupuy, avocat la eurte". Pl5te$te $srului, gi cu pas sigur sirEbate curtea care duee la biroulvocatial .

* Arn venit sH l,orbesc cu maesf ul Gilles P,eaupspune ea servitoarei care o primcqte. Pci sd-i vdd ?

* Apa creddoamn6. Pe cinesii annnf

?- Iatr i cartea mea de vizitS,De indati ce a fost iniorrnat, tirrirrul avocat se qr6bes

' - Bund ziua Ciist irre. rr tr i dr,rgii priete: ,5, i spuse

Page 14: Amalie Belinoa

8/10/2019 Amalie Belinoa

http://slidepdf.com/reader/full/amalie-belinoa 14/18

fndroducincl-o in l-riroul "lui particular, 9i insta]eazil-{e in fo-

toiiul acesta" hrloLive nepliicrite te odue aici, nu-i a$a ?- Dar caln a$a ceva.""* Din nenorocire, nici eu niei tatil meu, nu-fi putem fi

de prea mare ajutor... Existd o plingere contra doarnnel h'{on=tiqnac:. Noi siritern obligati s-o apdrtirn, 9i aceasta este im'pdtrivu sofutrui ciunitale, pe care ea il acuzf, a fi principatrul'hnovat. Deci nLt putem sii pleddrn in a.cela;i timp pentru eagi pentru solr:l clumitale"."

-* 'Ie inlelcg Cilles, pi n-am venit sii-{i cer o favoare dcf,elul acester. Oricit de ciuclate i s-ar p6rea vorbele meLe,trebuie sii-ii spun cd abia astdzi am allat drama a c6rei vic'timii i;int,: iii tnocl voluntar am fost S6satii n complet.{ igno'f&re a lucrurilor, cleoarece s-au temut pentru starea sdnirtirfii{rnel( ' , clar n trcbetil ca hazardul sf, intervinii Ei sii file infor'maLii ircpoLfir 'a tuttlror precau{iilor luate. Totuqi rri-au rfitnasuncil: an.. ' i i ,Lrnl(.rn umbrii" Soful meu lipseEte dirl orary. '{u-mai coni;ibiltr.l . rnnc,Jazinului ni-a clat aceste infornaatii , El esint lrpsitt ' : irrsii de i-rrecizie qi ap vrc;,1 sit Elir-rcil mai. rnul.t 'Grezn cS ercr licci rnr;l1?

- - Vai , n t t Cr is l . ine , voi fi chinr bncr i ros s i i - f i c la t l ' t lne lesf ,a |ur i carc {i r l rn tea s i te a jute ' I . r t i i cXesprc Lr cs to t 'orba:sot r- r l c lumildls , i f i icul rnarea greseal i l de a se lega ele aceas t i l

avcr:{.nlicrii ltrl-ictrioas5, 6i pgntru a acoperi chelLtt .erii le -bunr, r l i i] uzi l1 r ic crpccl ienie , C, j i tcz a t r l l cxempl l t , achiz i t io-?drcrr i l ic i i i i ri 1 l f li tnobi l icr obf i r : t rL ar uu prc der ixor iu i r t inpres : iu1e cst t l l i . r r i lc i fcrnei s i r lp lc , e ip6i rcvinr l t iL tra t t t pre{dmblu { '{ : i 1-111{in ,lcc i l . cra valoar t ' ; r l t r i rea l i i ' Ace&sta . . for*ir1rerir, , : i irazii liror csg rii i lct1al. IiLiiirrl; .1 losi de:scoperitii cl eun llr,rlill erl r,jitli:r,t ' i , t lu alt rymechcr apllrul pe nearyteptate ;i66yr ' c ' '{ : i l rdn- . lo iznt i :a t , de ceea ce consic lera o moqtct l i rcposi r i . i , q i -a bi ig l t nas i r i in aceas t i i er facere , i^a ela i seai l laimi , ' l i l : { le (L:ca ' i :c suni i fa ls in accas l i l afccere 6i a inainta io i' ,{ / -"rc .

$i c . r ic s in l unnir i ie ?-- - $1ir, r i l t i r i" t i , ra le apdrut i le-acLun 1in afa juclc .c i iL0rului '

la . [ r ' r ca ; r , l r, i t : " inaclc Xlo ' t ignac, dar ca prel i t lc le c l i i a r i lmas

lrt ,ritra a , 'r;1Lri irg, 1i cir nr.-tttrai lotrrttttl I){:- ' iczea procleciatlo ,, . : r iz , i r" , , r :{ 'a ' , , -c t , i l ie tu j r t i r r I i l ig iu , l t t t t ' t t p( ' c i l rc sot r t l

f , I i l in t la lcnLt- l conlcs l , l i , ci ac laugi i uut t ra i :

P6

' , ,I)oainna de Nfo'ticJ'ac esle aceea care't-d llrn:ze't

doamnei Berges, fiirli sir-mi lirdrturiseascd, cii acrastcr nunonnalii la mintc, qi c:a erste aceea care a r_ie,lerntinat-oaceastd femeie sii rrin<lirurobilienrl iu condi[iiir: culloseuteAfacerea se aflii acurn in instanfh qi nu rra fi traciusiir n fatribu-n.alului corcclionirl, clecit dacd victima s;i

nc'grorul ei, dresc sil continue actirinea"..Au incercat s i i sc ar t r r j .z t ' c r r r icr i ' re lc , r. r rnbrrrs i i i rh

valoarea.exactX a rrobilierr.iliri vintlut gi sd ie acorcle i;i depdgubiri. Pentm asla insii, tru nevoie cle 1 500 000 franei. Eaclerrirat cii cei c.loi ccr o sumii exagleratii , iclr orr i-anr stu i t s t . [ o pl , i i teasci i , a l l ie l vor f i conr le i rnnaI i n f i i ia t r i t ru llu lui"

Atunci Lc si , l ) ( )a l, ' [ . r, . ' ?- -* Numai s . i 1 ; l i iLeasci i . . .la ronul de hlonl i r ln . i t : r ' ; i i se

1:e rlrept- crrvinl Lli:i:iasl,i ' ;lrirnii de prost qrist, . tsj . t cii lato t t t l pe s l l inarba solul i r r,dr.u i l i ter le .

. - - ,Daci i bar"ouul sc ' s in t ic o{ensat si Iczal , a lu .nci t_ema'r z,ia: u ?

- . - * \ i rJ repla lc f , l r i s t" inc , jl 1 .c ns igur c i i - r r r l cr ; Ie tar r : pnil;il , cii pentru sec,.tri . i .rieei ir.itriil_'a1crr prrI ilrlcr.r.eli decitca l i la te c ie meci ia lor. . . Ar i r s i i cr r l i t s i i - i iurnoi pLrf in pe cdi caclversar i , t lar rni - t : tc ,aui i i ' i i nr i vcr i p l i tca rr : r r ; i . De aceLe sl i i t t i t ie"sc li cau{i s1- , r i j i t i le la i - inal t avocor l . Ai ' le au.6i l l t \ ' i ' cse , [ ) tcLLt i t r l ( ) i ] r ) r{ . . i . tLr ; : i i t i i jci t r_ , rsoi lc l l , i , . ia}a . , i j tucle clurnrrul i)cr",cao riiniiuc pe ni.iu cllrmneata i-:lind cle ilmnini i i l i r ; i c rcr i <- ' iar ii l l lc i ' ( . l . r l r i1 ii ie i ': hoi . i r i re in arr :as1; r r, : i r- r{ i i . ""l r i sLinc i i l . i s ; . i i iv j r-e , ,} r, jos 5i s i rspini :

- [n t r-"r r ievi i r va l r r. : j ;Lr i i i - rn i iac curaj . . . Ah Gi . l lcs ,Cof l - rdl ' : v ia[a peni t ' l . l n i i t 'Lr : ,

, - - Xlai r. le ,haic le , l r. i t lcyeni a i i l 11e 1;cs ini is t i i , poat r :i r r l l - ' i ii l i ai s i r ju i i t ' c i a1t i r" :1 ,lar cred ci i asr.er i va ser. r : i t r r* l . r '{ : le de viaf i i . i , r, r- i a5a Cris t ine ? anr iuLer te l i de sfa tLtuor e . :<rk: . t I iie fact i l la te , . . ( l lq :nrent , { ierar<i p i a l} i i . . . Nu- t i tl r r i r r aceas t t i o inipul .are j - t i urez t i i l . r oat l in i lna l"nul tnoropct i l i i i o-f i l r t r I rerc l i i i l i i ; r r a l l r r i r r r i l r. , .

- V; t i t t rLi . i -c . t i i - i.: r : t i l l i c is i t tof ; r, , i ) ro tes tcaed icr i i l i r l r i l t -sc in l rLt to r - lrL.ir,Lr , cr,:, ,1 t ia fiirnaS bUn.

,i l

i.

Page 15: Amalie Belinoa

8/10/2019 Amalie Belinoa

http://slidepdf.com/reader/full/amalie-belinoa 15/18

: .*- Orice s-ar intimpla ai sX m& g5seqti intotcleauna Iabisnozitia dumiiale. La reveclere Cristine'..' ' AjunsH afar5, i se pare cd tirdgte o alt5 Cristine dupd ea,urra ibsit& de voin[d, de energie. Revelafiile lui Gil"les -augptir"*ut ultirnele puteri qi cu mare g{eq a- $luns pind acas6'bur* este ea aceaitii fiinf[ cu obrazu] livid, eu ochii in-cer-.eKnati, pe eare o reflecteazd lumina din festibul ? Timplele iizvicnese, inirna ii bate in bdtdi mari dezordonate spasmehnreroase ii. contraeteazd tomacul"; - Julienne, md. simt.rdu, chcamH epede doctorul"'l. Apoi se pr5bu;ei;te ipsitd_de eunogtinlX pe parehet'

. XIIIAbia la ctinicX i$i revine in simtiri, dup6 ce a p6strat in

amintire, clureri ingrozitoare care-i zdrobeau eorpul 5i forrneatrbe se apiecau aiupta ei, cu o neliniqte plind de urmdri'Ciintti cu ochii ttn obraz e-unoscut. Cineva se apropie incetdc ca.

RoLrert?* Nn, r6spunse o voce cluioasd"Robert nu qtie iilcii ' E

irr ci lf i torie. ."- - Ah, Aa. fi aminteste de aceastd eHldtorie Ei de tot ce

a preeedat-o ca in ci ipa it l care a incetat de a vcdea 5i a*11i. O scurt t i ntoarceie 1a ulni '5 dupii sufcri tr te troce apoianestezia Si elin nou vidul total, absolut,

--- Instinctiv se iutoarce gi cautd cu ochii un leagSn mic'fata ptini5 a mamei sale, t i ochii i se nchid pe5te-un.abis: le.Li;*;;. Mica fiintrii nc5lzitd in pintecul ei, nu va fi aici pen'lru a o sustrage durerii, gi nici sf, primeasca dragostea rezer'yat$ nrlmal pentru ea"

Din iubirea ei p'sn1t..tRbbert, nu a mai rErnas decit o a'mintire amestecatd cle ruqine. Este ca un soare eare dispare[n spateie unor nori grei 9i ameninfdtori" E prea eldrimatdnprea zdrobitE, pentru a nrai reneg{a eva"

Vederea acestui bdrl:at ii vJti nesuferitX cle acum inaintepi aproape c5-9i amintegte, cuprinsli de un sentiment de re 'irniiie, cd mai este ia oru uceuitu doamna Deveze' sotia unuiexcroc meschin, punito care nirnic nu conteaz5 n afara pi6-cerilor. un fior l";;- ; strxt:ate 5i buzele i se intredeschidpcntrt t a murmura

- S-a terminat , , . s-a tcrurtnat '

f- - Ce s.a terrninat fetifa mea ? suferinta ta? Da,

gur, iatd.te elibeiatd, pi'dacd,vei fi cumlnte in B zile vetea s6-fi reiei ocupafiile tale. Totul va fi bine, nu te maila nimic.,:Egti indr6 pi fii sigurd cd vei mai avea un copi

Nu rnamii,s-a terminat, s-a terminat, ti repet. uLisb nu mai vorbim despre ea. Mi-e groazd.

- --- Ce vorbe sint astea Cristine ? Toate se datorescmai oboselii gi durerilor, te asigur.Este purul adevdr mamd, qi cind va veni Robert, d

te rog serviciul de a nu-l introduce aici.." Voi pdrdsiloe fdrH a-l vedea, pi voi pleca cu tine ld Salies, dacdsE mf, iei.

Dumnezeule, ce ginduri gi de ce aceastd hotdr- Robert nu mai este demn de mine. S-a f6cut vino

de trddare, pi de aitd gregeald care-l dezonoreazS.." m explie mai tirziu.." Acum sint prea obosit6.."

Doamna Meudon se uitd la fiica ei cu o privire ingroeu sigurantd c6 delireaz5. Asta tretruie s5 fie... Dar nu, ozu1 ei a acoperit ele o linigte insp6imintdtoare... ste adevdeci, ed ginerele ei s-a purtat ca un laq $i numai din vina

CriStine sd afla nenorocitd aici, cu copilul ndscut mort gite iluziile prdbuEite.- Cred cd inielegi cd nu mai pot sd reiau viafa in

rnun ? $i cn o voce frint5, doamna Meudon rtispnnde- Da .. .

i XI Vi E plinti varii, qi aerul zumzdie de miile cle insecte c'vor sd fugS'de c5ldura soarelui. Cristine, instalatd la urbu audc dectt aeeast6 muzicd u$oar6, singura-anirnafie n aeol izolat. S=a dus sd caute pace n fundul grddinii pbrintln curind se va termina Si ultima ei incercare" Potrivit do$etror i, nu l-a revdzut pe Robert, dar el i-a scris ,,Nu vS& inffing consernnul r4pus de tine Cristine, nici sX clertare pe care nu o merit, dar vreau numdi sil-fi spun ci

[nuil reg,ret rdul pe eare fi l-am fdcut"Putin cam tirziu, vei spune tu, $i trebuie sd recunc& e apa,.. AstHzi mE judec Ai eu fdr& rnil6. purtarea mfost oribilii, chiar crudd. Am refuzat s6 inleleg sensibilitta delicatatea a. gr n-ant rrut r- lecit X e aducfa nivelullueru pe carc tu l-ai iiicut iurpotriva inimii tale, gi ai avut d

n.

Page 16: Amalie Belinoa

8/10/2019 Amalie Belinoa

http://slidepdf.com/reader/full/amalie-belinoa 16/18

iate. Acurn Silleieg tol disprelul cu care rnii acoperi $i r1o,ri* a ta dc a- i reeipita l ibeltatca. . .

Recap&tii-fi deci libert.al.ca Cristine. funi iau Loa,te chet-tuieiile de Juctecatir supr.r inea" Vei gdsi la notarut meu,rnaestrul Carven, toate clispozifiile care te pril 'esc, Procesul

erste n curs gi a ajuns aproape a punctul final"Aclio Cristine.Sii dea Dulnnezeu ca- 'iitorul sii-fi ofere acea ferieire la

care aspirl gi pe care eu sinL ncapabil de a i-o oferi. [-dobertI)cveze".

$i Cristine s-a hotiirit. S-a dns la nolar 5i cele ce a ma taflaLde la acesta, -au risipit ultituile regrete"

A aflal ctr groazi ci Roberi a ajuns in stare de falirnent.$n plus existau gi alte datorii foarte ridieate ;. treliula pro-ced,at la vinzarea magazinului, $i alte sacri{ieii clin padeasocrilor ei pentru a plfiti cireltuie]ile de iudeeal"ii. Dar Cris-tine, care-i. tima pe socrll ei nu a aeeeptat.

_. Fiecare cu partea sar n spus ea. Intru in p,osesia dotcirnele, pentru cH este dreptuX uteu, dar nu rnai vreau pi aite

despirguliiri, Pe acesle baze, s-a hotiiritdeei ruper:ea e6s5-

toriei. Fdr'5. oia ei, Cri-c{.inca fost nevoitii sd apelere la t*tlavoceit. Nepntlnd facc apel la Cilles- 3eaupuy, a fuebuit s5caute altul. $t ia acest Llrcru se gincle$te ac]lfi}, -ascunsd in,t-,trru oolroul1ro. ir cit ctc 11rc1 ivige sd *rdrLtlllseasc& nu iavocat cEccul ei ;ii trisia liLlcul.atliLatcaceluia TJe are 9i. 'ailes clrcp't so . ful cele clin urmii gi-a fixat, e acleviirat c-u des-i.ul.d iuiiclitate,pcnlru calltatea cle avocat pe Gerartl-It{3u$im'gi ln foncl, de ce sx nu se arireseze rri Gerard" In definitivniot esl.c acela, rn ala clruia parcii 1i este rnai u6or sli '$i dez-v8iriic r.itiinca. E fosttll el cnleg, l-a ir-ibit,Ei a vrut cincdvasli- i f ie s.r i ., Se riclicii oarte hol"tirlfl 5i spuse

--- Cristi.ne, es[u] ctl Sori-iielile"" ci plcca ciliar i'n seara

gc(jasla a TouXouse naigte ca Llirourilea\ oaaliale sii se tn *

chirlli.In reguld Atunci griibegte-teXV

Asruratorelegasecinc.taajurrslarr- t trnf,r.ul2tret instraatraJerome. Aici, la fiii*uf etaj, iocuiesc maestrul' Natrdin gi

;;;;". AJ*nsd ia u$6, era-cil-q".c* sd facti' 6a16 1 5r6rrs&:

;,d*, o ili *a pnlu*""sda'oqre /-\lai, ar mii piirdse$te uraiuL"*

30

Nlu inclriizltcsc,$i intr6 iu coritlor' ' . Urc.{ primele trcptescdrii. A.curn-va nterge pinf, la capiit. Un cleget tremurdtoeare apasii pe sonerie, o ugii care se cleschide n fala urdoamne n vimt5 pi iat-o introdusii.

-- Vreti sf, nqteptafi o clipd sloamnti ? Fitr.trmeu areclicnti i in r :r lr inct .

Cristinc se ghetnnie5te ntr-uu fotoliu Ei incearcii stphstreze caluu'll, In curiucl clienta iese din cabinet 5i silueItai Gernrd se ridicir iri fata ei. In urnbra ce clomne$te nm.erH l n-a recunoscut-o. Cu atit nral bine.t * trntra{i vd rog cloarnnii.'Trece inaintea lui, repede. penl.ru ca s6 nu mai ailtir psibilitatea de a ezita, .5i ajunsh in irlinii lumind 1l priver;te

-- Cristiner ce snrprizii, Ciin:i motirr ii datorez onoarnrizitei trrie ?' Cu'vjtit.erlei ingheerlii n gitlej, pi.cioarele se inmoaie"

, :* Ccr e cu tine ? o intrebii Gerarcl, pari ftare ciudatii.

'i - So{utrntreu, ai ivut dret:ieite.." rebuia sd cred,r Apoi enintr-<l dsuflare, ciir clrutnul a tot bagajul su{el

$etror ei" Gerarrtr o ascultfl, fdral s-o intrerupdo cu o atenplinp cle mii6, 5i cind ea termir:d de porrostit, ntilnepte pyiri e h;i luminoase de ciine crceilneios.

* $i acum ce ai de gincl sii faci Cristine ?S;LgterE toti.il, sd salv*z ce-a mai rdnaas din min

Aryvrca cli iat s ir rnI inscrir-r a i- 'ai 'ou a stagiari qi sd in*dacd voi ,mai.pulea, viala m.ctr cl* elltidatd. Fiil6 atunci[oeui la .ialies"

* Faei bine 1i te felicit pentru. hotdrirea ta "* h,fe.rit atlt cle pufine feilcitdri Cerard, Te rog sd-

pledezi tu proresui cle ch.vor1, rei ?Dar, desi.gur, 6i in cele mai l:une condilii posil,

Clfltevacuvinte arnabile, o stringere afecu.toasS ie rnind,. Cnistine pleacd cr:. zimbetul pe buze.

-.- Uf I in sfirlit s-a f{cut" Acurn nu mni c vorba clcfie putrinii rilbclare.IxVII Gcrarcl s-a ocupat fr:arte activ de clienta sa. Totulffiesfii;urat perfect. Onoarea i-a fost salvatd, Cristine este

t&e06" $i-a rcluat camera ei clc stucleuta, r c:u aceasta pi t

Page 17: Amalie Belinoa

8/10/2019 Amalie Belinoa

http://slidepdf.com/reader/full/amalie-belinoa 17/18

eutul Totusi ,9:€ schinnhat evo' Nu mai are lceleasi visurde odinio6.rd. 'dac re altele mal trum1.tse "l .- ' tard ctrp; .ori-mul loe in etre. Din cind in cinc cristine incli:1:line$ter:lr-riJesecretarE- n bir-ul tui' Ea nr: ar:'cept;i lati >i ia scfiipt' eli i oferd priet 'enia ui ct i pe cel:mai frt tnr:s cadcu pe'cdre *al-a primit vretrdatS. ntr-o zi el i i s l)ulre

- Stii Cristine, cE prezenfa .a n bir.rul meu se dovede$tqdin zi fn zi mbi indispensabili"' oare as Llutea ndrdzni sdte retin. . .

- Dar clesiqur, ragd prietene". mi place mai. mrtl t s6fiu stagiard a un vecl , i 6oleg decit in cine >tie ce birou'J-S, dacb ti-as cere si rdmii pentru ' . , totdeauna" ' ai

aceepta? Ea a intJes-$i-obrazut i se inro$e$te de o dulc:e;;;ii". pb aina astepta' ea aceste clipe pe care apr^ap? canici nu le mai spera ? Tocmai clin ir4pul neinfeiegerilor cu Ro .bert... Ernotia si tremurul miinilor a fost ca un rdspuns'

Atunci' el o cuPrinse n brate t* D*gu niea ,este oare adevirat cd mi mai iubesti pu -

i n ?. . ,*iO. SerarC, bred cd n-am s6-fi pot rdspunde la aceast6'

0ntrehare. N-ar fi mai bine sd te las sd ghice;ti singur ? Elo privi uirnit de ferieire sr; qin ' t i in sinea lui: ."Prima mE aa,Jqo.i*, in",u, r1-"Lt"t:aai ii pi"r"rat s5 r6iesc viatdintrealtd singu.r. decit fdri ea'r. Atunci o cuprinse in bratesi o sarr t td cu pat iuS, Si amint i r i le $i declara t i i le nu maj tu

"l"iun sens. impoiiant este cd sint $i vor fi impreund pep--.

t ru tot res tul vie t i i .

- sFIR$lT -

r .prif ui - \c-s . . i . -* , , - vr"lUAl A i.A. iliva somlflqrt Pc Lru94

tr = I

0se o,fre** *

Page 18: Amalie Belinoa

8/10/2019 Amalie Belinoa

http://slidepdf.com/reader/full/amalie-belinoa 18/18

' lI

ED[trUlRAEMM

Mrwnwmrc

W@mffi

rcrc

*DE$ffiib