Click here to load reader

ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th ลงานเด่น SMEs...PDF fileยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th ลงานเด่น SMEs...PDF...

 •  กลุ่มยางและไม้ยางพารา  กลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ือสขุภาพ  กลุ่มอาหารและเกษตรอตุสาหกรรม  กลุ่มแฟชัน่และไลฟ์สไตล ์  กลุ่มยานยนตแ์ละช้ินส่วน  กลุ่มวสัดกุ่อสร้าง  กลุ่มพลงังานและส่ิงแวดล้อม  กลุ่มเครื่องจกัรกลเพ่ือการเกษตรและอตุสาหกรรม  กลุ่มซอฟแวรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มเครื่องมือ อปุกรณ์ และนวตักรรมทางการแพทย ์  กลุ่มการพิมพแ์ละบรรจภุณัฑ ์  กลุ่มเครื่องไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส ์และเครื่องปรบัอากาศ

  1

  ผลงานเด่น SMEs

 • ยางและไม้ยางพารา

  ล าดบั เร่ือง ระดบัความพร้อมงานวิจยั สรปุรายละเอียดโดยย่อ

  1 การเตรียมและคุณสมบัติของ Polylactic acid (PLA) / epoxidized natural rubber/organoclay นาโน คอมโพสทิ (นางสาวธารณิ ีนามพชิญ์)

  ระดบัตน้แบบ บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ มี ส่วนผสมของยางพารา โดยบรรจุภณัฑ์ที่พฒันาได้ จากงานวจิยันี้มทีัง้ถุงชวีภาพ ฟิลม์ และภาชนะบรรจุ ประเภทถาดหรอืจาน โดยถุงชวีภาพสามารถปรบัปรุง สมบตัไิดต้ามตอ้งการ ตามปรมิาณสารตัง้ตน้ทีใ่ช ้โดย หากต้องการลดต้นทุนให้มากและเพิม่ความเหนียว ใหแ้กผ่ลติภณัฑก์ส็ามารถท าไดโ้ดยการเตมิยางพารา ในปรมิาณทีม่าก เนื่องจากยางพารามตีน้ทุนทีถู่กกว่า พลาสตกิชวีภาพที่น าเขา้จากต่างประเทศที่ใชก้นัใน ปจัจุบนั

 • ผลิตภณัฑเ์พ่ือสขุภาพ

  ล าดบั เร่ือง ระดบัความพร้อมงานวิจยั สรปุรายละเอียดโดยย่อ

  2 การพฒันาสารสกดัมาตรฐานจาก สมนุไพรในพกิดันวโกฐ (รศ.ดร.ดวงเดอืน เมฆสรุเิยนทร)์

  ระดบัตน้แบบ พกิดันวโกฐ เป็นกลุม่เครือ่งยาหลกัของยาหอมนวโกฐ ซึ่งถูกบรรจุในบญัชยีาหลกัแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ได้ น ามาวิจยับนหลกัการ “การควบคุมคุณภาพ ความ ปลอดภยั และประสทิธผิล” พฒันาเป็นวตัถุดบิของ สารสกัดมาตรฐานพิกัดนวโกฐพร้อมข้อก าหนด คุณภาพ น ามาประเมนิความปลอดภยัในหนูขาวตาม แนวปฏิบัติสากล OECD พบว่ามคีวามปลอดภยัใน หนูขาวเมือ่บรโิภคครัง้เดยีวและเมือ่บรโิภคในขนาดที่ ก าหนดต่อเนื่องไมเ่กนิ 3 เดอืน การยนืยนัประสทิธผิล ต่อกลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิตพบว่าใน ขนาดที่ก าหนดสามารถเพิ่มค่าเฉลี่ยความดนัเลือด ความดนัชว่งหวัใจคลายตวัในหนูขาวได ้และเพิม่การ ไหลเวยีนโลหติทีห่างหนูขาว

 • ผลิตภณัฑเ์พ่ือสขุภาพ

  ล าดบั เร่ือง ระดบัความพร้อมงานวิจยั สรปุรายละเอียดโดยย่อ

  3 โมโนโคลนอลแอนติบอดีมนุษย์ ส าหรบัรกัษาโรคไขเ้ลอืดออก (รศ.น.สพ.ดร.พงศร์าม รามสตู)

  ระดบัตน้แบบ การสรา้ง MAb ของมนุษย์ที่สามารถยบัยัง้เชือ้ไวรสั Dengue ทัง้ 4 serotypes โดยใช ้Peripheral Blood Mononuclear cell (PBMC) จากผูท้ีแ่สดงอาการป่วย เป็นไขเ้ลอืดออก โดยสามารถสรา้ง MAb มนุษย์ได้ ทัง้หมด 20 โคลน ทีย่บัยัง้ไวรสั Dengue 4 serotypes (Nutralizing human MAb; NhuMAb) โดยสามารถ ยบัยัง้ไดม้ากกวา่ 90 % (90% neutralization activity)

 • ผลิตภณัฑเ์พ่ือสขุภาพ

  ล าดบั เร่ือง ระดบัความพร้อมงานวิจยั สรปุรายละเอียดโดยย่อ

  4 เครือ่งวดัมมุเขา่ (นายเนรมธิ จริกาญจน์ไพศาล)

  ระดบัตน้แบบ ทดสอบภาคสนาม

  การสรา้งเครื่องมอืด้านสาธารณสุขส าหรบัการวดัการ เคลือ่นไหวของเขา่ในการเดนิ ซึง่เป็นหนึ่งพารามเิตอร์ ทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูอย่างมีนัยส าคัญส าหรับการ ประเมนิการเดินของผู้ที่มคีวามผดิปกติทางการเดิน หรือผู้ป่วยโดยทัว่ไป เครื่องมือโกนิโอมิเตอร์และ เครื่องมือส าหรับวัดการเคลื่อนไหวของข้อเข่าเชิง พาณชิยม์รีาคาแพงมากและมปีญัหาเรือ่งความทนทาน ซึง่เครือ่งมอืวดัมุมเขา่นี้เป็นเครือ่งมอืทีม่ตีน้ทุนต ่าและ มปีระสทิธภิาพด ี

 • ผลิตภณัฑเ์พ่ือสขุภาพ

  ล าดบั เร่ือง ระดบัความพร้อมงานวิจยั สรปุรายละเอียดโดยย่อ

  5 การวจิยัพฒันาและผลติวสัดุและ อุปกรณ์ของรากฟนัเทยีม (ผศ.ทพ.สรรพชัญ์ นามะโน)

  ทดสอบภาคสนาม รูปแบบของรากเทียมและอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นจากการ ระดมสมองของกลุ่มทนัตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ราก เทยีมในการบ าบดัรกัษาใหแ้ก่ผูป้่วย จากนัน้จงึท าการ ออกแบบผลติภณัฑแ์ละสัง่ใหโ้รงงานผูผ้ลติในประเทศ สหรฐัอเมรกิาเป็นผู้ผลิตและได้น ามาทดสอบทางกล Finite element ทดสอบหาความเป็นพษิของวสัดุทีผ่ลติ ในระดบัเซลล์ แล้วจงึน าไปทดสอบในสตัว์ทดลอง ซึ่ง ได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจของสมาชิกในกลุ่มนักวิจัย จากนัน้จงึเริม่ท าการทดสอบในมนุษย์ โดยในขัน้แรก น าไปทดสอบในอาสาสมคัรทีม่สีภาพกระดูกเหมาะสม ในการฝงัรากเทยีม ซึง่ป