of 40 /40
Aparate roentgen Aparate roentgen dentare dentare Conf. univ. dr. Conf. univ. dr. D D anisia anisia HABA HABA Clinic Clinic a a Radiologie Radiologie II II , , Iaşi Iaşi

Aparate roentgen dentare

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Aparate roentgen dentare

Aparate roentgen Aparate roentgen dentaredentare

Conf. univ. dr. Conf. univ. dr. DDanisiaanisia HABAHABA

ClinicClinicaa Radiologie Radiologie IIII, , IaşiIaşi

Page 2: Aparate roentgen dentare

TTipuri de aparate roentgen ipuri de aparate roentgen dentaredentare

fixe - montate pe fixe - montate pe tavan sau pe tavan sau pe pereteperete

Aparat roentgen dentar Aparat roentgen dentar montat la perete montat la perete (document DDI)(document DDI)

Page 3: Aparate roentgen dentare

TTipuri de aparate roentgen ipuri de aparate roentgen dentaredentare

mobile - care pot fi mobile - care pot fi deplasate cu deplasate cu uşurinţă în cabinetuşurinţă în cabinet

Aparat roentgen dentar Aparat roentgen dentar mobil (document mobil (document Gendex)Gendex)

Page 4: Aparate roentgen dentare

TTipuri de aparate roentgen ipuri de aparate roentgen dentaredentare

Avantaje:Avantaje: siguranţă, precizie şi robusteţe,siguranţă, precizie şi robusteţe, capacitatea de a genera raze X şi de a capacitatea de a genera raze X şi de a

beneficia de un sistem sigur şi rapid de beneficia de un sistem sigur şi rapid de răcire,răcire,

dimensiuni mici şi greutate scăzută care dimensiuni mici şi greutate scăzută care permit manevrarea uşoară şi poziţionarea permit manevrarea uşoară şi poziţionarea adecvată,adecvată,

stabilitatea sistemului de susţinere a stabilitatea sistemului de susţinere a filmului după poziţionarea pacientului şi în filmului după poziţionarea pacientului şi în timpul realizării radiografiei,timpul realizării radiografiei,

posibilităţile de pliere şi de amplasare în posibilităţile de pliere şi de amplasare în spaţii care s-au redus treptat în dimensiuni.spaţii care s-au redus treptat în dimensiuni.

Page 5: Aparate roentgen dentare

Părţile componente ale Părţile componente ale aparatului roentgen dentaraparatului roentgen dentar

monoblocul,monoblocul, sistemul de comandă,sistemul de comandă, sistemul braţelor articulare şi de fixare al sistemul braţelor articulare şi de fixare al

aparatului.aparatului.

Page 6: Aparate roentgen dentare

Părţile componente ale Părţile componente ale aparatului roentgen dentaraparatului roentgen dentar

MonobloculMonoblocul conţineconţine: :

tubul radiogen, tubul radiogen, transformatorul transformatorul

de înaltă de înaltă tensiune,tensiune,

transformatorul transformatorul de joasă de joasă tensiune.tensiune.

Page 7: Aparate roentgen dentare

MonobloculMonoblocul

Aceste componente sunt protejate de:Aceste componente sunt protejate de: cupola plumbată a cupola plumbată a aparatuluiaparatului si si baia de ulei de răcire .baia de ulei de răcire .

Protecţia pacientului si a personalului impun folosirea:Protecţia pacientului si a personalului impun folosirea: filtrului de aluminiu pentru îndepărtarea razele moi din spectrul filtrului de aluminiu pentru îndepărtarea razele moi din spectrul

radiaţiei,radiaţiei, colimatorului,colimatorului, dispozitivului de centrare a aparatului Rx dentar - "conul localizator".dispozitivului de centrare a aparatului Rx dentar - "conul localizator".

Page 8: Aparate roentgen dentare

MonobloculMonoblocul

Tubul radiogenTubul radiogen este un tub de sticlă termorezistentă, tub Coolidge este un tub de sticlă termorezistentă, tub Coolidge perfecţionat, vidat în interior şi care conţine:perfecţionat, vidat în interior şi care conţine: catodul catodul si si anodul anodul

CatodulCatodul este un filament de tungsten (cu punct de topire 3350 º C), cu este un filament de tungsten (cu punct de topire 3350 º C), cu diametru de 0,2 mmdiametru de 0,2 mm,, alimentat la o sursă de curent continuu de joasă alimentat la o sursă de curent continuu de joasă tensiune (12V).tensiune (12V).

Amplasat în concavitatea piesei de concentrare, are rolul de a asigura Amplasat în concavitatea piesei de concentrare, are rolul de a asigura focalizarea şi orientarea "norului de electroni" negativi (datorită focalizarea şi orientarea "norului de electroni" negativi (datorită conectării la polul negativ al transformatorului de înaltă tensiune) spre conectării la polul negativ al transformatorului de înaltă tensiune) spre anod.anod.

Page 9: Aparate roentgen dentare

MonobloculMonoblocul

AnodulAnodul este o plăcuţă din tungsten sau de wolfram, este o plăcuţă din tungsten sau de wolfram, de de câţiva câţiva milimetrimilimetri, , fixată sub un unghi de 15-20 º faţă de catod, la fixată sub un unghi de 15-20 º faţă de catod, la extremitatea unui bloc de cupru. extremitatea unui bloc de cupru.

FFocarul termic al anodului frânează pe suprafaţa sa electronii ocarul termic al anodului frânează pe suprafaţa sa electronii incidenţi şi produce raze X (2%) şi energie (98%). incidenţi şi produce raze X (2%) şi energie (98%).

Dimensiunile focarului termic sunt de ordinul 0,3-2mm, pentru a Dimensiunile focarului termic sunt de ordinul 0,3-2mm, pentru a elimina apariţia unui flux geometric la nivelul focarului optic.elimina apariţia unui flux geometric la nivelul focarului optic.

Page 10: Aparate roentgen dentare

MonobloculMonoblocul

Monobloc prevăzut cu con lung (a) şi cu con scurt (b). La ambele monoblocuri distanţa focar-piele Monobloc prevăzut cu con lung (a) şi cu con scurt (b). La ambele monoblocuri distanţa focar-piele f f este aceeaşi.este aceeaşi.

În timp ce căldura produsă o dată cu radiaţiile X este preluată de În timp ce căldura produsă o dată cu radiaţiile X este preluată de blocul de cupru, razele X împrăştiate în toate direcţiile sunt blocul de cupru, razele X împrăştiate în toate direcţiile sunt dirijate către fereastra monoblocului, iar de aici către conul dirijate către fereastra monoblocului, iar de aici către conul localizator.localizator.

La aparatele moderne de radiologie dentară tubul roentgen este La aparatele moderne de radiologie dentară tubul roentgen este montat la distanţă de montat la distanţă de fereastra monobloculuifereastra monoblocului, astfel încât se poate , astfel încât se poate folosi un con scurt pentru a avea o distanţă optima folosi un con scurt pentru a avea o distanţă optima focar-pielefocar-piele

Page 11: Aparate roentgen dentare

MonobloculMonoblocul

Deoarece curentul de la reţea de unde Deoarece curentul de la reţea de unde este alimentat aparatul este alternativ, este alimentat aparatul este alternativ, pentru a asigura deplasarea corectă a pentru a asigura deplasarea corectă a electronilor de la catod spre anod, acesta electronilor de la catod spre anod, acesta trebuie redresat. trebuie redresat.

În cazul în care se utilizează redresarea În cazul în care se utilizează redresarea monoalternanţă, tubul va fi alimentat monoalternanţă, tubul va fi alimentat numai pe perioada alternanţei pozitive. numai pe perioada alternanţei pozitive. Chiar şi în acest caz, producerea de raze Chiar şi în acest caz, producerea de raze X este optimă doar când unda de curent X este optimă doar când unda de curent ajunge spre partea de vârf. ajunge spre partea de vârf.

Page 12: Aparate roentgen dentare

MonobloculMonoblocul

La aparatele mai vechi acest lucru este realizat prin La aparatele mai vechi acest lucru este realizat prin introducerea în circuitul tubului a unui introducerea în circuitul tubului a unui kenotron kenotron (ventil)(ventil) care permite să pătrundă unda în tub în care permite să pătrundă unda în tub în sensul dorit, dinspre catod spre anod. În acest caz, sensul dorit, dinspre catod spre anod. În acest caz, emisia de raze X este realizată discontinuu, tubul emisia de raze X este realizată discontinuu, tubul este protejat, iar este protejat, iar aparatul roentgen dentar aparatul roentgen dentar funcţionează cu ½ undăfuncţionează cu ½ undă şi are o putere mică (50- şi are o putere mică (50-80 kV). 80 kV).

Aparatele noi folosesc fie Aparatele noi folosesc fie redresarea redresarea bialternanbialternanttăă, folosind atât partea de undă pozitivă , folosind atât partea de undă pozitivă cât şi cea negativăcât şi cea negativă, fie, fie utilizează unităţi de utilizează unităţi de alimentare în curent continuualimentare în curent continuu care asigură care asigură aceeaşi diferenţă de potenţial, cu polaritatea aceeaşi diferenţă de potenţial, cu polaritatea corectă pe întreaga durată a expunerii.corectă pe întreaga durată a expunerii.

Page 13: Aparate roentgen dentare

TransformatoTransformatoare, fare, filtrul de iltrul de aluminiualuminiu

Transformatorului de înaltă tensiune Transformatorului de înaltă tensiune asigură o diferenţă importantă de potenţial asigură o diferenţă importantă de potenţial electric între catod şi anod. Aparatele electric între catod şi anod. Aparatele roentgen dentare au o tensiune care variază roentgen dentare au o tensiune care variază între 55kV şi 80 kV.între 55kV şi 80 kV.

Transformatorul de joasă tensiune Transformatorul de joasă tensiune are are rolul de a coborî tensiunea reţelei (220V) rolul de a coborî tensiunea reţelei (220V) până la 12V cât este nevoie pentru a obţine până la 12V cât este nevoie pentru a obţine incandescenţa filamentului catoduluiincandescenţa filamentului catodului..

Filtrul de aluminiuFiltrul de aluminiu cu grosimea care cu grosimea care variază între 1,5 –2,5 mm pentru variază între 1,5 –2,5 mm pentru îndepărtarea razelor moi din spectrul îndepărtarea razelor moi din spectrul radiaţiei şi are posibilitatea de realizare şi a radiaţiei şi are posibilitatea de realizare şi a unei filtrări totale.unei filtrări totale.

Page 14: Aparate roentgen dentare

ColimatorulColimatorul

ColimatorulColimatorul permite asigurarea unei permite asigurarea unei colimări primare şi a unei colimări secundare. colimări primare şi a unei colimări secundare.

Colimarea primarăColimarea primară se realizează prin se realizează prin calibrarea orificiului de ieşire a radiaţiilor. calibrarea orificiului de ieşire a radiaţiilor. Acesta poate fi cilindric sau rectangular, cu Acesta poate fi cilindric sau rectangular, cu aproximativ aceeaşi dimensiune ca şi filmul aproximativ aceeaşi dimensiune ca şi filmul radiologic intraoral, cu scopul de a reduce la radiologic intraoral, cu scopul de a reduce la maximum propagarea laterală, în exces a maximum propagarea laterală, în exces a radiaţiilor.radiaţiilor.

Colimarea secundară Colimarea secundară necesită un sistem necesită un sistem suplimentar de colimare care are rolul de a suplimentar de colimare care are rolul de a reduce diametrul fasciculului de raze X şi reduce diametrul fasciculului de raze X şi este realizat de către noile tipuri de con este realizat de către noile tipuri de con localizator.localizator.

Page 15: Aparate roentgen dentare

Dispozitivul Dispozitivul de centrarede centrare al al aparatului Rx dentar - "aparatului Rx dentar - "conul conul

localizatorlocalizator"" Are un dublu rol de:Are un dublu rol de: centrare a fascicolului de raze X către centrare a fascicolului de raze X către

regiunea de radiografiat, regiunea de radiografiat, dirijare pe întreaga suprafaţă a filmului a dirijare pe întreaga suprafaţă a filmului a

fasciculului de radiaţii, în concordanţă cu fasciculului de radiaţii, în concordanţă cu înclinaţia specifică incidenţei de realizat.înclinaţia specifică incidenţei de realizat.

Aspectul acestor dispozitive de centrare a Aspectul acestor dispozitive de centrare a variat mult de-a lungul anilor la fel ca şi variat mult de-a lungul anilor la fel ca şi distanţa legală dintre focar şi pielea distanţa legală dintre focar şi pielea regiunii de examinat care este regiunii de examinat care este actualmente egală cu 200 mm pentru actualmente egală cu 200 mm pentru aparatele dentare peste 60kV şi 100 mm aparatele dentare peste 60kV şi 100 mm pentru cele de sub 60kV.pentru cele de sub 60kV.

Page 16: Aparate roentgen dentare

Dispozitivul de centrare al Dispozitivul de centrare al aparatului Rx dentar - "aparatului Rx dentar - "conul conul

localizatorlocalizator"" con localizator con localizator

scurt, din scurt, din ebonită, de ebonită, de formă conică formă conică (fig.(fig. a),a),

con localizator con localizator scurt metalic, cu scurt metalic, cu aspect cilindric aspect cilindric (fig.(fig. b)b)

Page 17: Aparate roentgen dentare

Dispozitivul de centrare al Dispozitivul de centrare al aparatului Rx dentar - "aparatului Rx dentar - "conul conul

localizatorlocalizator"" În ultimul timp nu mai este recomandată folosirea În ultimul timp nu mai este recomandată folosirea

conului scurt de ebonită deoarece pacientul conului scurt de ebonită deoarece pacientul primeşte o doză mare de iradiere în timpul primeşte o doză mare de iradiere în timpul expunerii. Iradierea suplimentară este cauzată de:expunerii. Iradierea suplimentară este cauzată de: distanţa mică dintre tubul roentgen şi pielea distanţa mică dintre tubul roentgen şi pielea

pacientului,pacientului, ebonita din care este confecţionat conul, care nu ebonita din care este confecţionat conul, care nu

opreşte trecerea razelor X, fapt care determină o opreşte trecerea razelor X, fapt care determină o expunere întinsă mult lateral de zona de radiografiat.expunere întinsă mult lateral de zona de radiografiat.

În plus distanţa mică dintre tub şi regiunea În plus distanţa mică dintre tub şi regiunea explorată determină mărirea dinţilor radiografiaţi.explorată determină mărirea dinţilor radiografiaţi.

Page 18: Aparate roentgen dentare

Dispozitivul de centrare al Dispozitivul de centrare al aparatului Rx dentar - "aparatului Rx dentar - "conul conul

localizatorlocalizator"" con localizator lung din metal cu vârf din plastic (fig.con localizator lung din metal cu vârf din plastic (fig. c),c), con localizator lung din metal/plastic, cu pereţii plumbaţi, con localizator lung din metal/plastic, cu pereţii plumbaţi,

de formă rectangulară (figde formă rectangulară (fig. . d),d), con localizator lung de 40-41cm din plastic care are con localizator lung de 40-41cm din plastic care are

colimator metalic cilindric (fig.e).colimator metalic cilindric (fig.e).

Page 19: Aparate roentgen dentare

Dispozitivul de centrare al Dispozitivul de centrare al aparatului Rx dentar - "aparatului Rx dentar - "conul conul

localizatorlocalizator"" Folosirea noilor conuri localizatoare cilindrice Folosirea noilor conuri localizatoare cilindrice

sau rectangulare cu pereţi plumbaţi a permis:sau rectangulare cu pereţi plumbaţi a permis: reducerea suprafeţei fasciculului la nivelul regiunii reducerea suprafeţei fasciculului la nivelul regiunii

dento-alveolare de radiografiat,dento-alveolare de radiografiat, limitarea suprafeţei expuse şi a volumului în limitarea suprafeţei expuse şi a volumului în

profunzime expus razelor X prin aplicarea la conul profunzime expus razelor X prin aplicarea la conul lung a unui disc de plumb cu deschidere identică cu lung a unui disc de plumb cu deschidere identică cu dimensiunea radiografiei ce urmează să fie realizată: dimensiunea radiografiei ce urmează să fie realizată: 2/3cm, 3/4 cm, 2,5/5,5cm.2/3cm, 3/4 cm, 2,5/5,5cm.

datorită lungimii conurilor, să se reducă până la datorită lungimii conurilor, să se reducă până la anulare efectul de mărire a imaginii dento-alveolare anulare efectul de mărire a imaginii dento-alveolare obţinute prin proiecţia conică a razelor X.obţinute prin proiecţia conică a razelor X.

folosirea unor suporturi de fixare a filmului dentar folosirea unor suporturi de fixare a filmului dentar absolut necesare realizării tehnicilor planurilor absolut necesare realizării tehnicilor planurilor paralele şi bite-wing.paralele şi bite-wing.

Page 20: Aparate roentgen dentare

Sistemul de comandăSistemul de comandă Majoritatea aparatelor roentgen moderne Majoritatea aparatelor roentgen moderne

au un sistem cu următoarele componente:au un sistem cu următoarele componente: tasta de pornire / oprire a aparatului, cu tasta de pornire / oprire a aparatului, cu

semnalizare luminoasă,semnalizare luminoasă, tasta de selectarea a modalitaţii de realizare a tasta de selectarea a modalitaţii de realizare a

imaginii dento-alveolare în mod analogic, pe imaginii dento-alveolare în mod analogic, pe filmul dentar sau digital folosind un senzor, filmul dentar sau digital folosind un senzor,

tasta de reglare a timpului care poate fi: tasta de reglare a timpului care poate fi: electronică, cu impuls, clockworkelectronică, cu impuls, clockwork

tasta de reglare a kilovoltajului cu variante în tasta de reglare a kilovoltajului cu variante în funcţie de categoria de pacienţi (copil/adult) şi funcţie de categoria de pacienţi (copil/adult) şi de tipuri constituţionale la adulţide tipuri constituţionale la adulţi

Page 21: Aparate roentgen dentare

Sistemul de comandăSistemul de comandă

tasta pentru stabilirea tasta pentru stabilirea timpului de expunere: timpului de expunere:

de tip numerică, la care de tip numerică, la care timpul este selectat în timpul este selectat în secunde,secunde,

de tip anatomică, la care de tip anatomică, la care timpul de expunere este timpul de expunere este ajustat automat în funcţie ajustat automat în funcţie de tasta corespunzătoare de tasta corespunzătoare ariei şi dintelui selectat ariei şi dintelui selectat pentru a fi radiografiat,pentru a fi radiografiat,

sistem de avertizare sistem de avertizare sonoră şi/sau luminoasă sonoră şi/sau luminoasă care indică expunerea la care indică expunerea la razele X a regiunii razele X a regiunii stabilitestabilite

Page 22: Aparate roentgen dentare

Sistemul de comandăSistemul de comandă

Alte aparate pot avea:Alte aparate pot avea: tasta de selectare a vitezei filmului,tasta de selectare a vitezei filmului, tasta de selectare a dimensiunilor tasta de selectare a dimensiunilor

pacientului,pacientului, tasta de alegere a voltajuluitasta de alegere a voltajului tasta pentru Kilovoltajtasta pentru Kilovoltaj tasta de miliamperaj,tasta de miliamperaj, tasta de ajustare a parametrilor funcţie tasta de ajustare a parametrilor funcţie

de distanţa focar-pielede distanţa focar-piele. .

Page 23: Aparate roentgen dentare

Sistemul braţelor articulare Sistemul braţelor articulare şi de fixare al aparatuluişi de fixare al aparatului

Există trei variante de susţinere a Există trei variante de susţinere a aparatelor roentgen dentare:aparatelor roentgen dentare:

sistemul cu tijă rigidă verticală folosit la sistemul cu tijă rigidă verticală folosit la aparatele mobileaparatele mobile,,

sistemul cu fixare pe perete,sistemul cu fixare pe perete, sistemul cu fixare pe tavan,sistemul cu fixare pe tavan,

sistemul cu tijă rigidă verticală folosit sistemul cu tijă rigidă verticală folosit la aparatele mobilela aparatele mobile, uşor de deplasat , uşor de deplasat dintr-o încăpere în alta. La partea dintr-o încăpere în alta. La partea superioară a tijei este fixat tabloul de superioară a tijei este fixat tabloul de comandă al aparatului.comandă al aparatului.

Page 24: Aparate roentgen dentare

Sistemul braţelor articulare Sistemul braţelor articulare şi de fixare al aparatuluişi de fixare al aparatului

sistemul cu fixare pe perete,sistemul cu fixare pe perete, este cel mai este cel mai folosit în cabinetele dentare. El conţine un folosit în cabinetele dentare. El conţine un suport metalic care are ataşat tabloul de suport metalic care are ataşat tabloul de comandă şi braţul articular mobil.comandă şi braţul articular mobil.

sistemul cu fixare pe tavan,sistemul cu fixare pe tavan, este avantajos este avantajos datorită spaţiului mic necesar pentru amplasare datorită spaţiului mic necesar pentru amplasare dar uneori ridică probleme de ancorare pe dar uneori ridică probleme de ancorare pe tavan.tavan.

Ultimele două sisteme reprezintă o soluţie Ultimele două sisteme reprezintă o soluţie optimă pentru cabinetele în care funcţionează 2 optimă pentru cabinetele în care funcţionează 2 unituri dentare cu condiţia respectării riguroase unituri dentare cu condiţia respectării riguroase a normelor de radioprotecţie (expunerea se face a normelor de radioprotecţie (expunerea se face doar la un pacient, timp în care unitul vecin este doar la un pacient, timp în care unitul vecin este liber).liber).

Page 25: Aparate roentgen dentare

Radiografia dentară digitalăRadiografia dentară digitală

Radiografia dentară digitalăRadiografia dentară digitală (RDD)(RDD) a fost a fost realizată de către Francis Mouyen în realizată de către Francis Mouyen în 1982, ca o alternativă la radiografia 1982, ca o alternativă la radiografia convenţională. convenţională.

Denumit de către medicul stomatolog Denumit de către medicul stomatolog francez radioviziografie (RVG), sistemul a francez radioviziografie (RVG), sistemul a preluat toate principiile radiografiei preluat toate principiile radiografiei convenţionale dar, a înlocuit filmul convenţionale dar, a înlocuit filmul retroalaveolar cu un senzor care captează retroalaveolar cu un senzor care captează radiaţiile X din cavitatea oralăradiaţiile X din cavitatea orală

Page 26: Aparate roentgen dentare

Radiografia dentară digitalăRadiografia dentară digitală

În prezent există două tipuri de În prezent există două tipuri de sisteme pentru obţinerea directă a sisteme pentru obţinerea directă a imaginilor digitale:imaginilor digitale:

sistemul CCD (charged-coupled device) şisistemul CCD (charged-coupled device) şi sistemul SP (storage phosphor system).sistemul SP (storage phosphor system).

Page 27: Aparate roentgen dentare

Radiografia dentară digitalăRadiografia dentară digitală Sistemul CCD (charged-coupled device)Sistemul CCD (charged-coupled device)

utilizează un senzor pentru absorbţia utilizează un senzor pentru absorbţia radiaţiilor expuse intraoral şi este conectat la radiaţiilor expuse intraoral şi este conectat la computer prin conductori de fibre optice cu computer prin conductori de fibre optice cu rezistenţă electrică neglijabilă.rezistenţă electrică neglijabilă.

Astfel imaginea virtuală de pe senzor este Astfel imaginea virtuală de pe senzor este transformată de un fotomultiplicator transformată de un fotomultiplicator electronic şi un computer în imagine electronic şi un computer în imagine radiologică afişată aproape imediat după radiologică afişată aproape imediat după expunere pe monitorul calculatorului. În expunere pe monitorul calculatorului. În acest fel radiaţiile sunt reduse cu 80% şi în acest fel radiaţiile sunt reduse cu 80% şi în acelaşi timp se reduce timpul de expunere de acelaşi timp se reduce timpul de expunere de 5 ori. 5 ori.

Page 28: Aparate roentgen dentare

Radiografia dentară digitalăRadiografia dentară digitală electronică obţinută permite o prelucrare electronică obţinută permite o prelucrare

adaptată la patologia observată, de exemplu :adaptată la patologia observată, de exemplu : mărirea unei regiuni din structura dentară,mărirea unei regiuni din structura dentară, inversarea culorii, realizând« negativul » imaginii inversarea culorii, realizând« negativul » imaginii

obţinute,obţinute, măsurători „punct cu punct” ale distanţelor şi măsurători „punct cu punct” ale distanţelor şi

structurilor curbe, de exemplu canale radiculare, structurilor curbe, de exemplu canale radiculare, rădăcini dentare,rădăcini dentare,

colorarea structurilor care au aceeaşi densitate,colorarea structurilor care au aceeaşi densitate, obţinerea „efectului fosilă”, care reprezintă obţinerea „efectului fosilă”, care reprezintă

estomparea ariilor tisulare din jurul unor structuri estomparea ariilor tisulare din jurul unor structuri şi scoaterea în evidenţă a acestor structuri şi scoaterea în evidenţă a acestor structuri dentare.dentare.

Page 29: Aparate roentgen dentare

Radiografia dentară digitalăRadiografia dentară digitală Sistemul SP (storage phosphor system)Sistemul SP (storage phosphor system) a a

înlocuit clasicul film radiologic, cu o placă de înlocuit clasicul film radiologic, cu o placă de fosfor fotostimulabil. Placa, în urma acţiunii fosfor fotostimulabil. Placa, în urma acţiunii radiaţiilor expuse realizează o fosforescenţă radiaţiilor expuse realizează o fosforescenţă albastră, diferenţiată după gradul de absorbţie albastră, diferenţiată după gradul de absorbţie al fasciculului de raze X. Imaginea al fasciculului de raze X. Imaginea virtuală stocată pe placă este redată ca imagine virtuală stocată pe placă este redată ca imagine digitală în urma expunerii la un scaner laser. digitală în urma expunerii la un scaner laser.

Primul astfel de sistem, apărut în 1994 a fost Primul astfel de sistem, apărut în 1994 a fost Digora, care prezenta 2 placi de fosfor de Digora, care prezenta 2 placi de fosfor de mărimi comparabile cu filmele radiologice mărimi comparabile cu filmele radiologice numărul 0 şi 2. numărul 0 şi 2.

O singură placă putea fi scanată în aproximativ O singură placă putea fi scanată în aproximativ 30 de secunde. 30 de secunde.

Page 30: Aparate roentgen dentare

Radiografia dentară digitalăRadiografia dentară digitală

În 1997 a fost introdus sistemul Den Optix În 1997 a fost introdus sistemul Den Optix cu 5 plăci diferite ca dimensiuni şi cu un cu 5 plăci diferite ca dimensiuni şi cu un sistem de scanare prin intermediul unui sistem de scanare prin intermediul unui carusel, care foloseşte până la 29 de carusel, care foloseşte până la 29 de plăci. plăci.

Avantajele acestui sistem sunt :Avantajele acestui sistem sunt : calitatea imaginilor obţinute (atât ale dinţilor calitatea imaginilor obţinute (atât ale dinţilor

cât şi ale spaţiului periodontal),cât şi ale spaţiului periodontal), uşurinţa evidentă în obţinerea imaginilor care uşurinţa evidentă în obţinerea imaginilor care

reduce timpul necesar pentru developare cât reduce timpul necesar pentru developare cât şi alte inconveniente ale developării manuale,şi alte inconveniente ale developării manuale,

rapiditatea cu care se pot prelucra imaginile, rapiditatea cu care se pot prelucra imaginile, dublată de economicitatea metodei deoarece dublată de economicitatea metodei deoarece plăcile sunt refolosibile de mii de ori. plăcile sunt refolosibile de mii de ori.

Page 31: Aparate roentgen dentare

Părţile componente ale Părţile componente ale instalaţiei digitaleinstalaţiei digitale

Aparatul Röntgen dentar;Aparatul Röntgen dentar; Unul sau mai mulţi senzori CCD cu Unul sau mai mulţi senzori CCD cu

dimensiuni diferite pentru sistemul CCD sau dimensiuni diferite pentru sistemul CCD sau placi de fosfor fotostimulabil de dimensiuni placi de fosfor fotostimulabil de dimensiuni diferite pentru sistemul SP,diferite pentru sistemul SP,

Aparatul laser de scanare a imaginilor Aparatul laser de scanare a imaginilor digitale obţinute, pentru sistemul SP,digitale obţinute, pentru sistemul SP,

Calculatorul cu pachetul de programe de Calculatorul cu pachetul de programe de prelucrare a imaginii (tip: Sidexis, Digora şi prelucrare a imaginii (tip: Sidexis, Digora şi altele).altele).

Page 32: Aparate roentgen dentare

Aparat roengen dentar Aparat roengen dentar digital Heliodent DSdigital Heliodent DS

Aparat roengen dentar Aparat roengen dentar digital Heliodent DS: digital Heliodent DS: a) vedere generală şi a) vedere generală şi b) panoul de comandă b) panoul de comandă (document SIRONA). (document SIRONA).

Page 33: Aparate roentgen dentare

Aparat roengen dentar Aparat roengen dentar digital Endos DCdigital Endos DC

Page 34: Aparate roentgen dentare

Senzorii Senzorii

Cei mai des folosiţi senzori sunt de

tip CCD cu dimensiuni diferite, de exemplu senzorul Sidexis (Siemens, Bensheim, Germania) are 18.5 x 29.7 x 5 mm, mult mai puţin decât filmele dentare numărul 1 (24x40mm) sau numărul 2 (31 x 41 mm). Aceştia se ataşează cu un cablu la computer. În ultimul timp au apărut şi senzori de tip CCD care au dimensiuni variabile. De exemplu, firma Sirona comercializează senzorul pentru adulţi cu dimensiuni de 30,1 x 40,2 mm având suprafaţa activă de 26 x 34 mm şi senzorul pentru copii şi pacienţi cu particularităţi anatomice cu dimensiuni de 24 x 35 mm şi o suprafaţă activă de 20 x 30 mm

Page 35: Aparate roentgen dentare

SenzoriiSenzorii Senzorul este o Senzorul este o

garanţie a calităţii garanţie a calităţii imaginii, a reducerii imaginii, a reducerii dozei de iradiere şi a dozei de iradiere şi a unei poziţionări unei poziţionări uşoare datorită uşoare datorită marginilor rotunjite şi marginilor rotunjite şi a firului flexibil. a firului flexibil.

Acest senzor este Acest senzor este conectat printr-o conectat printr-o adaptor la portul USB adaptor la portul USB al calculatorului al calculatorului

Page 36: Aparate roentgen dentare

SenzoriiSenzorii O variantă a sistemului O variantă a sistemului

CCD este sistemul SP CCD este sistemul SP care prezintă placi de care prezintă placi de fosfor de diferite fosfor de diferite dimensiuni funcţie de dimensiuni funcţie de grupul de dinţi de grupul de dinţi de radiografiatradiografiat..

Aceste placi sunt foarte Aceste placi sunt foarte uşor de poziţionat atât uşor de poziţionat atât pentru tehnica pentru tehnica bisectoarei cât şi pentru bisectoarei cât şi pentru tehnica planurilor tehnica planurilor paralele sau tehnica paralele sau tehnica BitewingBitewing

Page 37: Aparate roentgen dentare

CalculatorulCalculatorul Calculatorul este Calculatorul este

necesar să fie adaptabil necesar să fie adaptabil la celelalte componente la celelalte componente ale sistemului digital sau ale sistemului digital sau să fie achiziţionat odată să fie achiziţionat odată cu restul componentelor cu restul componentelor sistemului .sistemului .

Toate aceste sisteme Toate aceste sisteme digitale se bazează pe digitale se bazează pe utilizarea unui utilizarea unui calculator, care preia calculator, care preia imaginea de la senzor imaginea de la senzor sau aparatul de scanare.sau aparatul de scanare.

Page 38: Aparate roentgen dentare

CalculatorulCalculatorul

Cu ajutorul softului Cu ajutorul softului furnizat de firma furnizat de firma producătoare producătoare permite afişarea permite afişarea imaginii pe imaginii pe monitorul monitorul calculatoruluicalculatorului

Softul permite de Softul permite de asemenea stocare asemenea stocare imaginilor şi imaginilor şi prelucrarea acestoraprelucrarea acestora

Page 39: Aparate roentgen dentare

CalculatorulCalculatorul SofturileSofturile comercializate permit achiziţia imaginii, comercializate permit achiziţia imaginii,

memorarea ei, procesare care permite ameliorarea memorarea ei, procesare care permite ameliorarea imaginii, segmentarea imaginii, analiza şi interpretarea imaginii, segmentarea imaginii, analiza şi interpretarea imaginii radiografice digitale.imaginii radiografice digitale.

Calculatorul oferCalculatorul oferă posibilităţi de arhivare şi ă posibilităţi de arhivare şi comunicare la distanţă comunicare la distanţă a a imaginimaginilorilor radiografic radiograficee digitaldigitalee..

Se pot utiliza discuri magnetice, magneto-optice, Se pot utiliza discuri magnetice, magneto-optice, (CD(CD/DVD/DVD) sau dischete (floppy disc).) sau dischete (floppy disc).

AmeliorareaAmeliorarea imagin imaginiiii -- urmăr urmăreeşştete corecţia defectelor corecţia defectelor inerente captatorilor şi aplicarea diferitelor metode în inerente captatorilor şi aplicarea diferitelor metode în vederea îmbunătăţirii calităţii imaginilor (mărirea vederea îmbunătăţirii calităţii imaginilor (mărirea contrastului şi eliminarea zgomotului).contrastului şi eliminarea zgomotului).

Modul de segmentare urmăreşte reducerea cantităţii Modul de segmentare urmăreşte reducerea cantităţii de informaţii în vederea păstrării doar a datelor de informaţii în vederea păstrării doar a datelor necesare tratării următoare.necesare tratării următoare.

Page 40: Aparate roentgen dentare

CalculatorulCalculatorul Modul de analiză şi Modul de analiză şi

interpretare permite interpretare permite recunoaşterea de recunoaşterea de obiecte conform unor obiecte conform unor algoritmi bazaţi pe algoritmi bazaţi pe modele memorate, modele memorate, utilizarea de modele utilizarea de modele predefinite şi afişarea predefinite şi afişarea simultană a imaginilor simultană a imaginilor digitale panoramice şi digitale panoramice şi segmentare pe grupul segmentare pe grupul de dinţi radiografiatde dinţi radiografiat