ASEMAKAAVAN SELOSTUS (LUONNOS) KASPERI ASEMAKAAVAN SELOSTUS (LUONNOS) KASPERI Rautatiekadun jatkeen

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ASEMAKAAVAN SELOSTUS (LUONNOS) KASPERI ASEMAKAAVAN SELOSTUS (LUONNOS) KASPERI Rautatiekadun jatkeen

 •                                 __.__.____ 

  ASEMAKAAVAN SELOSTUS (LUONNOS) KASPERI Rautatiekadun jatkeen asunto- ja työpaikka-alueet 8. kaupunginosa, Kasperi, korttelit 73, 84, 85 ja 130-159 sekä niihin liittyvät ka- tu-, virkistys- ja erityisalueet. Asemakaavan selostus, joka koskee __. päivänä ____kuuta 2020 päivättyä Seinä- joen kaavoitusyksikön laatimaa asemakaavakarttaa, kaavanumero 08035

  Vireilletulo Kaavan tavoitteena on laajentaa asemakaavoitettua aluetta Rautatiekadun ja Vuoritien pään ympäristöön. Alueelle mahdollistetaan monipuolisia asunto- ja työpaikka-alueita.

  Tekninen lautakunta teki suunnittelualuetta koskevan kaavoituspäätöksen 8.2.2012.

  Laatija Seinäjoen kaupunki

  Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu Kirkkokatu 6 PL 215, 60101 Seinäjoki p. 06 416 2111

  Diaarinumero  SJK/787/2020  Toimielinkäsittely   Kaupunginvaltuusto __.__.____  Kaavanumero  08035 

 • Asemakaava, korttelit ___ - ___ 2(22) 08. kaupunginosa, Kasperi __.__.___

  SEINÄJOEN KAUPUNKI, Kaavoitus- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö

  1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ........................................................................................................ 4  1.1 TUNNISTETIEDOT ......................................................................................................................................... 4 

  2 TIIVISTELMÄ ................................................................................................................................... 5  2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET ............................................................................................................................ 5  2.2 ASEMAKAAVA .............................................................................................................................................. 5  2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN .................................................................................................................... 5 

  3 LÄHTÖKOHDAT .............................................................................................................................. 5  3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA ......................................................................................................... 5 

  3.1.1 Alueen yleiskuvaus ........................................................................................................................................... 5  3.1.2 Luonnonympäristö ........................................................................................................................................... 6  3.1.3 Rakennettu ympäristö (täydentyy ehdotusvaiheeseen).................................................................................. 9  3.1.4 Maanomistus .................................................................................................................................................. 11 

  3.2 SUUNNITTELUTILANNE ................................................................................................................................ 11  3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ............................................................. 11 

  4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET .................................................................................. 15  4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE ........................................................................................................... 15  4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET ...................................................................... 15  4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ ................................................................................................................... 15 

  4.3.1 Osalliset .......................................................................................................................................................... 15  4.3.2 Vireilletulo ..................................................................................................................................................... 15  4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt ............................................................................................... 16  4.3.4 Viranomaisyhteistyö ..................................................................................................................................... 16 

  4.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET ......................................................................................................................... 16  4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet .................................................................................................. 16 

  4.5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET ....................................................................... 17  4.5.1. Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet ............................................................................................... 17 

  5 ASEMAKAAVAN KUVAUS .............................................................................................................. 19  5.1. KAAVAN RAKENNE .................................................................................................................................... 19 

  5.1.1 Mitoitus ........................................................................................................................................................... 19  5.1.2 Palvelut .......................................................................................................................................................... 20 

  5.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ....................................................................... 20  5.3 ALUEVARAUKSET (TÄYDENTYY) ................................................................................................................... 20 

  5.3.1 Korttelialueet ................................................................................................................................................ 20  5.3.2 Muut alueet .................................................................................................................................................... 20 

  5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET (TÄYDENTYY) ............................................................................................................. 20  5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ...................................................................................................... 20  5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön ............................................................................................ 21 

  5.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT ........................................................................................................................ 21  5.6 KAAVAMERKINNÄT JA –MÄÄRÄYKSET ............................................................................................................. 21  5.7 NIMISTÖ ................................................................................................................................................... 21  5.8 KAAVATALOUS........................................................................................................................................... 21 

  5.7.1 Yleistä ............................................................................................................................................................ 21  6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS ......................................................................................................... 21 

  6.1 TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT ..................................................................... 21  6.2 TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS ....................................................................................................................... 21  7.1 KÄSITTELYVAIHEET .................................................................................................................................... 22 

 • Asemakaava, korttelit ___ - ___ 3(22) 08. kaupunginosa, Kasperi __.__.___

  SEINÄJOEN KAUPUNKI, Kaavoitus- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö

  LIITTEET:

  Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2 Kärjen alueellinen pohjatutkimus 2012 Liite 3 Pentinnevan luontoselvitys Liite 4 Asemakaavan seurantalomake Liite 5 Havainne ja esitysmateriaalia

  MUUT KAAVAA KOSKEVAT ASIAKIRJAT, SELVITYKSET JA LÄHDEMATERIAALI

  - Routakallio – Eskoo – Rengonkylä – Honkakylä, Luontoselvitys, Seinäjoen kaupunki

  2007 - Katu- ja tieverkkoselvitys, Strafica Oy 2008 - Muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy 2008 - Seinäjoen eteläisen yleiskaavan laajennus –viitasammakot, Seinäjoen kaupunki

  2008 - Seinäjoen Itäisen ohikulkutien YVA, Ramboll Oy 2009 - Seinäjoen Itäisen ohikulkutien yleissuunnittelu, Ramboll Oy 2009 - Eteläisen Seinäjoen laajentumisalueiden ja itäväylän osayleiskaava 2025, Seinä-

  joen kaupunki 2009 - Liito-oravaselvitys, Kärjen kaupunginosa, FM Hannu Tuomisto, Seinäjoen kaupun-

  ki 2011 - Kärjen alueellinen pohjatutkimus 06.09.2011, Aluetekniikka Oy - Kärjen alueellinen pohjatutkimus 26.03.2012, Aluetekniikka Oy (liite 2) - Vuoritien ja Vuoritien jatkeen katusuunnitelma sekä Rautatiekadun yksityissuun-

  nitelma ja Rautatiekadun jatkeen katusuunnitelma, Ramboll Oy 2014 - Kivipuron alueen hulevesien hallintasuunnitelma Vapo Clean Waters Oy