25
Az internet elterjedése és digitális egyenlőtlenségek Romániában Tőkés Gyöngyvér, PhD Sapientia EMTE, Marosvásárhely Konfliktus és társadalmi innováció, 2010. november 5-7., Budapest

Az internet elterjedése és digitális egyenlőtlenségek Romániában

  • Upload
    kendis

  • View
    33

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Az internet elterjedése és digitális egyenlőtlenségek Romániában. Tőkés Gyöngyvér, PhD Sapientia EMTE, Marosv ásárhely Konfliktus és társadalmi innováció , 2010. november 5 - 7 ., Budapest. Az előadás célja és indoklása. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Az internet elterjedése és digitális egyenlőtlenségek Romániában

Az internet elterjedése és digitális egyenlőtlenségek Romániában

Tőkés Gyöngyvér, PhD

Sapientia EMTE, Marosvásárhely

Konfliktus és társadalmi innováció, 2010. november 5-7., Budapest

Page 2: Az internet elterjedése és digitális egyenlőtlenségek Romániában

Page 2

Az előadás célja és indoklása

Az internet romániai elterjedésének / diffúziójának és a digitális egyenlőtlenségek bemutatása

– statisztikai adatok: Román Statisztikai Hivatal

– hatósági jelentések: román kormányzati jelentések és stratégiák

– felmérési eredmények és tudományos publikációk alapján: EU felmérései, minősített romániai szociológiai folyóiratokban megjelent publikációk

Europe’s Digital Competitiveness Report: Románia, 2010 május.

Helyi mikro-elemzések vs. átfogó leírás.

Page 3: Az internet elterjedése és digitális egyenlőtlenségek Romániában

Page 3

Az internetpenetráció aránya Romániában (2009)

57

48

31

25

0 10 20 30 40 50 60

internet

szélessávú internet

Románia

EU 27

Page 4: Az internet elterjedése és digitális egyenlőtlenségek Romániában

Page 4

Az előadás szerkezete

Az innovációk rogersi diffúziós elmélete (Rogers 1995)

Az internet adaptációjának szakaszai és a digitális egyenlőtlenségek (Molnár Szilárd 2002, digitális megosztottság értelmezése)

Internetpenetráció és internethasználat Romániában

– Az internetszolgáltatások helyzete

– Internethozzáférés és infrastrukturális ellátottság

– Lakossági internethasználat

Az internet adaptációja és a digitális egyenlőtlenségek Romániában

Konklúziók

Page 5: Az internet elterjedése és digitális egyenlőtlenségek Romániában

Page 5

Innovációk elterjedését befolyásoló tényezők

Az új technológiák elterjedését befolyásolja:

– az ország gazdasági-fejlettségi szintje: fejlett országokban a piac, a fejletlenekben a kormányzati politika és a lakosság életszínvonala,

– a társadalmi intézményrendszer nyitottsága,

– a kormányzatnak az újítással szembeni politikája,

– a gazdasági szféra befektetései a technológiai újításokba.

Page 6: Az internet elterjedése és digitális egyenlőtlenségek Romániában

Page 6

Az internet-szolgáltatások romániai helyzete

A telekommunikációs piac helyzete:

– gazdasági folyamatok, lakosság gazdasági helyzete, politikai döntések.

2009 végén Romániában 1070 cég nyújtott internetszolgáltatást, ebből 1065 cég fix pontú, 6 cég pedig drót nélküli internetszolgáltatást.

Az adatátviteli csatorna: a kábelalapú szolgáltatás, az optikai szál, a rádióhullámon keresztüli szolgáltatás.

2009. december 31-én Romániában 7,5 millió internetkapcsolat: 2,82 millió fix pontú szolgáltatásból, 4,58 millió pedig mobil/drót nélküli internetszolgáltatásból.

Page 7: Az internet elterjedése és digitális egyenlőtlenségek Romániában

Page 7

Internethozzáférés és –használat Romániában

Internet World Stats: 2010. június

EU statisztikák (2009) az Európai Unióban az internetpenetráció mértéke 67,6 százalék, míg Romániában a lakosság 35,5 százaléka fér hozzá az internethez – utolsó pozíció.

Hasonló helyzet: nem EU: Oroszország, Ukrajna

Hasonló helyzet: EU: Görögország, Portugália, Ciprus – Európa déli és keleti fele

Románia lakosságának 41 százaléka internethasználó, a kétharmada viszont nem használja az internetet (Eurobarometer 2008, 15).

Page 8: Az internet elterjedése és digitális egyenlőtlenségek Romániában

Page 8

Az internetpenetráció alakulása Romániában az elmúlt tíz évben (százalék)

2,2 2,7 3,6 4,5 6,6 8,912

16,621,1

2428,7

33,4 35,5

05

10152025303540

Page 9: Az internet elterjedése és digitális egyenlőtlenségek Romániában

Page 9

Az internetkapcsolat típusa az Európai Unió országainak háztartásaiban (százalék)

815

82 4

17

613

3 26

115

9 11

2 4 73 1

5 6 813

7 5 3

15

56

79 77 76 74 71 6965 63 63 62

58 57 56 54 51 51 51 50 50 49 47 4642

3933

2624

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

EU

27

Sv

éd

ors

zág

Ho

llan

dia

Dán

ia

Fin

no

rszág

Lu

xem

bo

urg

An

gli

a

Ném

eto

tszág

Belg

ium

Mált

a

Ész

tors

zág

Au

sztr

ia

Fra

ncia

ors

zág

Szlo

vén

ia

Íro

rszág

Sp

an

yo

lors

zág

Mag

yaro

rszág

Len

gy

elo

rszág

Lett

ors

zág

Lit

ván

ia

Cse

ho

rszág

Cip

rus

Po

rtu

gáli

a

Szlo

vák

ia

Ola

szo

rszág

rög

ors

zág

Bu

lgári

a

Ro

mán

ia

keskeny sávszélességű internetkapcsolat széles szávszélességű internetkapcsolat

Page 10: Az internet elterjedése és digitális egyenlőtlenségek Romániában

Page 10

Az internetet nem használó lakosság aránya az EU-ban (százalék)

14

22

13

32

14

25

26

18

37

38

17

34

20

18

0 10 20 30 40 50 60 70

EU27

Románia

Bulgária

Görögország

Portugália

Szlovákia

Olaszország

nem használók nem hozzáférők

Page 11: Az internet elterjedése és digitális egyenlőtlenségek Romániában

Page 11

A romániai háztartások számítógéppel és internettel való ellátottsága

23

56,2

13,5

50,8

0 10 20 30 40 50 60

vidék

város

számítógéppel való ellátottság internetkapcsolattal való ellátottság

Page 12: Az internet elterjedése és digitális egyenlőtlenségek Romániában

Page 12

A romániai háztartások hozzáférési szolgáltatásának típusa településtípusonként (százalék)

50,9

7,7

39,5

2,2

37,4

9,7

58,6

8,8

0 10 20 30 40 50 60 70

modem

DSL

kábelvezetékes

mobil

város

vidék

Page 13: Az internet elterjedése és digitális egyenlőtlenségek Romániában

Page 13

A romániai háztartások internetkapcsolattal való ellátottsága a családfő életkora szerint (százalék)

67,1

49,6

49,9

50,2

31,7

14,1

8,9

72,1

57,4

60,6

57,8

39,9

18,8

12,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

16-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

több mint 75

internetkapcsolattal való ellátottság számítógéppel való ellátottság

Page 14: Az internet elterjedése és digitális egyenlőtlenségek Romániában

Page 14

A romániai háztartások internetkapcsolattal való ellátottsága a családfő iskolai végzettsége szerint (százalék)

7,1

15

32,9

53,2

58,8

82,4

10,9

22,1

42,1

62,9

64,9

86,1

0 20 40 60 80 100

elemi

általános

szakiskola

líceum

posztliceális

egyetemi

internetkapcsolattal való ellátottság számítógéppel való ellátottság

Page 15: Az internet elterjedése és digitális egyenlőtlenségek Romániában

Page 15

EU tagországok internetezőinek aránya (százalékban)

3121 24

1826 25 27 26 23 28

3429

34 37 40 3725 27 32

4331

23 26 30 3042 41

6168

4149 50 51 55 55 56 59 59 60 63 63

69 69 70 71 71 73 73 75 76 80 80 81 82 8591

0102030405060708090

100

EU

27

Rom

ánia

Bul

gári

a

Gör

ögor

szág

Port

ugál

ia

Szlo

váki

a

Cip

rus

Ola

szor

szág

Lit

váni

a

Mag

yaro

rszá

g

Mál

ta

Span

yolo

rszá

g

Let

tors

zág

Len

gyel

orsz

ág

Szlo

véni

a

Cse

hors

zág

Ném

etor

szág

Aus

ztri

a

Bel

gium

Fran

ciao

rszá

g

Ész

tors

zág

Íror

szág

Finn

orsz

ág

Ang

lia

Lux

embo

urg

Hol

land

ia

Svéd

orsz

ág

Dán

ia

gyakori internethasználó internethasználó

Page 16: Az internet elterjedése és digitális egyenlőtlenségek Romániában

Page 16

A különböző gyakorisággal internetező romániai lakosság településtípusonkénti megoszlása (százalék)

61,234

4,60,2

36,849,5

12,41,3

0 10 20 30 40 50 60 70

napontahetente

havontaritkább

város vidék

Page 17: Az internet elterjedése és digitális egyenlőtlenségek Romániában

Page 17

A különböző gyakorisággal internetező romániai lakosság nemi megoszlása (százalék)

37,9

6,2

0,5

56,636,7

6,30,4

55,4

0 10 20 30 40 50 60

napontahetente

havontaritkábban, mint havonta

férfi nő

Page 18: Az internet elterjedése és digitális egyenlőtlenségek Romániában

Page 18

A romániai internetezők által végzett online tevékenységek (százalék)

94

93

76

60

56

51

49

45

42

41

35

32

75

82

66

26

55

13

65

16

43

51

39

27

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

információkeresés

levelezés és azonnali üzenetírás

hírekeresés

online vásárlás

napi munka elősegítése

online banki ügyintézés

játszás és letöltés

ügyintézés

atadátvitel

feltöltés

online tanulás

közösségi oldalak használata

EU 27 Románia

Page 19: Az internet elterjedése és digitális egyenlőtlenségek Romániában

Page 19

Az online tevékenységek elterjedtsége az internetezők körében településtípusonként (százalék)

77,935,8

42,916

2832,3

65,918,9

50,910,1

34,93,4

39,66,7

40,8

87,244,3

5137,937,7

45,660,4

3267,3

15,349,7

9,441

10,445,1

0 20 40 60 80 100

levelezéstelefonhívás

blogolás, fórumbeszélgetésutazási információk keresésée

online rádiózás, tévénézésanyagok feltöltése

játékok, zene letöltéseszoftverek letöltése

újságolvasás, hírek nézéseálláskeresés

egészségügyi információk keresseonline vásárlás

kurzusok kereséseonline kurzusok elvégzése

tanulási célok követése

város

vidék

Page 20: Az internet elterjedése és digitális egyenlőtlenségek Romániában

Page 20

Az internet romániai diffúziójának körülményei

Az internet 1993-tól van jelen Romániában.

1993 és 1998 között: az internetszolgáltatók száma alacsony, a szolgáltatás ára magas, a helyi tartalom kevés és a felhasználók száma is csekély.

1995-től megjelennek a kereskedelmi szolgáltatók, de számuk korlátozott marad: Romtelecom, szolgáltatási licenc.

1999-től ugrik meg a kereskedelmi internetszolgáltatók száma.

2001: Románia európai integrációjós tárgyalása

1993 és 2001 között a kormányzat teljesen kivonul a távközlési és kommunikációs hálózat fejlesztéséből.

Page 21: Az internet elterjedése és digitális egyenlőtlenségek Romániában

Page 21

2003: a telekommunikációs piac liberalizációja.

2004-2005: Orange és Vodafone kínálatában megjelenik a szélessávú internetszolgáltatás.

2005: Romtelecom: szélessávú internetszolgáltatás.

A szolgáltatók kezdetben a városi fogyasztók elérését célozzák.

2007 után a vidék felzárkóztatása.

Az innovációk éves terjedési üteme: 4 százalék; Romániában a 2,2 százalékos kezdeti penetrációs szintet 5 év alatt értük el.

Page 22: Az internet elterjedése és digitális egyenlőtlenségek Romániában

Page 22

Az internet elterjedését gyorsítaná: helyzetelőny – nem férnek hozzá (37 százalék) vagy nem veszik igénybe venni ezt (22 százalék).

Az elektronikus banki szolgáltatások; az internet még nem vált hivatalos kommunikációs eszközzé.

Tapasztalható az iskolai vagy munkahelyi internethasználat ösztönző szerepe, a gyerekes családok előnyben.

Románia esetében a kormányzat nem ösztönözte az internet gyors elterjedését, hiszen 2001-ig teljesen mellőzte a telekommunikációs fejlesztéseket.

Page 23: Az internet elterjedése és digitális egyenlőtlenségek Romániában

Page 23

Az internet romániai adaptációjának szakaszai

Az innovációkat a társadalom tagjai nem egyszerre veszik át.

Romániában az internetezők aránya 35–41 százalék: a nekirugaszkodási szakaszt, a telítődés felé tart.

1993–1999 között az internetet az újítók, főleg az informatikusok és technikai szakemberek vagy a K+F tevékenységekben dolgozók használják.

1999-től, a kereskedelmi internetszolgáltatók kínálatának bővülésével a korai adaptálók is elkezdik használni az internetet.

A korai adaptáció szakaszából 2005 folyamán léptünk át a nekirugaszkodás szakaszába, ami egybeesik a mobilszolgáltatók (Orange, Vodafone) és a fix telefonszolgáltatók (RDS, Romtelecom) szélessávú internetszolgáltatásainak piacra dobásával.

Page 24: Az internet elterjedése és digitális egyenlőtlenségek Romániában

Page 24

Digitális megosztottság

Jelenleg Romániában kétféle digitális megosztottságról beszélhetünk:

– hozzáférési megosztottság: 2009-es adatok szerint a lakosság 37 százaléka még mindig nem fér hozzá az internethez (Eurobarometer 2008, 17). Földrajzi változó. Kor. Nem. Képzettség. Foglalkozási helyzet. Nem használók: 22 százalék. Hasonlóak a nem hozzáférőkhöz.

– használati egyenlőtlenség: az online magatartás eltérései. A nemi egyenlőtlenségek szinte megszűnnek, azonban a földrajzi, az életkori, az iskolázottsági és foglalkozási változók mentén a különbségek megmaradnak.

– Tempo online.

Page 25: Az internet elterjedése és digitális egyenlőtlenségek Romániában

Page 25

Konklúzió

17 év, a lakosság 1/3-a internethasználó: átlagban évente 2%

A telekommunikációs infrastruktúra fejletlensége, a telekommunikációs piac késői liberalizációja.

Digitális szakadék. A vidéki térségek felzárkoztatása 2007 után.

1993-2004 a korai adaptáció szakasza. 2005-től a nekirugaszkodás szakasza és az elkövetkező öt évben várhatóan az internethasználók száma dinamikusan növekedni fog.

Kormányzati politikával lehet gyorsítani az adaptációt.

A digitális egyenlőtlenség a hagyományos egyenlőtlenségekhez igazodik.

Kevés a kutatás.