of 79 /79
BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL WAKTU KULIAH (SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN) SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019 Tarikh : Source Code : 02010 Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI 27/11/2018 m/s : 1 /35 FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT Fakulti JABATAN MULTIMEDIA Jabatan : : KOD KURSUS/ KREDIT NAMA KURSUS MASA AMALI/ MAKMAL NO. KUMP. AMALI PENYELARAS/ PENGAJAR BIL. SKM3200 (2+1) SKM3300 (2+1) SKM4201 (2+1) SKM4209 (3+0) SKM4213 (2+1) GRAFIK KOMPUTER PEMBANGUNAN APLIKASI MULTIMEDIA KENYATAAN MAYA PEMPROSESAN BAHASA TABII PEMPROSESAN IMEJ DIGITAL Pra Syt : SSK3118 STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA Pra Syt : SSK3117 STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA Pra Syt : SSK3100 PENGATURCARAAN KOMPUTER I Pra Syt : SIM3001 PENGENALAN KEPADA KEJURUTERAAN PERISIAN Pra Syt : SKM3200 GRAFIK KOMPUTER Pra Syt : SSK3117 STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA Pra Syt : SSK3118 STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA Pra Syt : SSK3101 PENGATURCARAAN KOMPUTER II 1. 2. 3. 4. 5. KOD PROGRAM/ MAJOR/ KLASIFIKASI/ KUOTA BIL. PELAJAR NO. KUMP. KULIAH MASA KULIAH 48B BSKM/ 48B BSKM/ 48B BSKM/ 48B BSKM/ 48B BSKM/ 48B BSKM/ 48B BSKM/ 48B BSKM/ A1-03 A1-04 B2-06 BK04 KAA A1-04 A3-11/12 A1-02 BK04 KAA BK01 KAA 1 2 1 2 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K10-13 MAK.MM1 K10-13 MAK.MM2 S09-12 MAK.MM1 S09-12 MAK.MM2 K10-13 MAK.PERDAN A FSKTM S14-17 MAK.MM1 S14-17 MAK.MM2 1 2 1 2 1 1 2 RAHMITA WIRZA BINTI O. K. RAHMAT ( Y. BHG. PROFESOR DR. ) NG SENG BENG ( DR. ) NORIS BINTI MOHD NOROWI ( DR. ) SITI KHADIJAH BINTI AHMAD ( PUAN ) PUTERI SUHAIZA BINTI SULAIMAN ( DR. ) AZREEN BIN AZMAN ( DR. ) AZREEN BIN AZMAN ( DR. ) FATIMAH BINTI KHALID ( PROF. MADYA DR. ) HIZMAWATI BINTI MADZIN ( DR. ) TEMPAT R14-16 R14-16 I09-11 I09-11 R11-13 I15-17 R16 I14-16 I14-16 PENYELARAS

BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

  • Upload
    others

  • View
    40

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr....

Page 1: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 1 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN MULTIMEDIAJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL.

SKM3200(2+1)

SKM3300(2+1)

SKM4201(2+1)

SKM4209(3+0)

SKM4213(2+1)

GRAFIK KOMPUTER

PEMBANGUNAN APLIKASI MULTIMEDIA

KENYATAAN MAYA

PEMPROSESAN BAHASA TABII

PEMPROSESAN IMEJ DIGITAL

Pra Syt : SSK3118 STRUKTUR DATA DANALGORITMAPra Syt : SSK3117 STRUKTUR DATA DANALGORITMA

Pra Syt : SSK3100 PENGATURCARAANKOMPUTER IPra Syt : SIM3001 PENGENALAN KEPADAKEJURUTERAAN PERISIAN

Pra Syt : SKM3200 GRAFIK KOMPUTER

Pra Syt : SSK3117 STRUKTUR DATA DANALGORITMAPra Syt : SSK3118 STRUKTUR DATA DANALGORITMA

Pra Syt : SSK3101 PENGATURCARAANKOMPUTER II

1.

2.

3.

4.

5.

KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

48B BSKM/

48B BSKM/

48B BSKM/

48B BSKM/

48B BSKM/

48B BSKM/

48B BSKM/

48B BSKM/

A1-03

A1-04

B2-06

BK04 KAA

A1-04

A3-11/12

A1-02

BK04 KAA

BK01 KAA

1

2

1

2

1

1

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K10-13MAK.MM1

K10-13MAK.MM2

S09-12MAK.MM1

S09-12MAK.MM2

K10-13MAK.PERDANA FSKTM

S14-17MAK.MM1

S14-17MAK.MM2

1

2

1

2

1

1

2

RAHMITA WIRZA BINTIO. K. RAHMAT( Y. BHG. PROFESORDR. )

NG SENG BENG( DR. )

NORIS BINTI MOHDNOROWI( DR. )

SITI KHADIJAH BINTIAHMAD( PUAN )

PUTERI SUHAIZA BINTISULAIMAN( DR. )

AZREEN BIN AZMAN( DR. )

AZREEN BIN AZMAN( DR. )

FATIMAH BINTI KHALID( PROF. MADYA DR. )

HIZMAWATI BINTIMADZIN( DR. )

TEMPAT

R14-16

R14-16

I09-11

I09-11

R11-13

I15-17

R16

I14-16

I14-16

PENYELARAS

Page 2: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 2 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN MULTIMEDIAJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL.

SKM4214(2+1)

SKM4301(3+0)

SKM4310(2+1)

SKM4400(3+0)

PENGECAMAN CORAK

DAPATAN SEMULA MAKLUMATMULTIMEDIA

PEMBANGUNAN PERMAINAN KOMPUTER

PENGURUSAN PROJEK MULTIMEDIA

Pra Syt : SSK3117 STRUKTUR DATA DANALGORITMAPra Syt : SSK3118 STRUKTUR DATA DANALGORITMA

Pra Syt : SSK3117 STRUKTUR DATA DANALGORITMAPra Syt : SSK3118 STRUKTUR DATA DANALGORITMA

Pra Syt : SKM3203 ANALISIS DAN REKABENTUK PERMAINAN KOMPUTER

Pra Syt : SKM3300 PEMBANGUNANAPLIKASI MULTIMEDIA

6.

7.

8.

9.

KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

48B BSKM/

48B BSKM/

48B BSKM/

48B BSKM/

48B BSKM/

48B BSKM/

BK01 KAA

BK02 KAA

BK05 KAA

BK05 KAA

BK02 KAA

BK02 KAA

BK04 KAA

A2-08

A2-08

3

4

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K14-17MAK.MM1

K14-17MAK.MM2

S08-11M.P.DATAFSKTM

S08-11 MAK.SP FSKTM

S14-17M.P.DATAFSKTM

3

4

1

2

1

MAS RINA BINTIMUSTAFFA( DR. )

FATIMAH BINTI KHALID( PROF. MADYA DR. )

ALFIAN BIN ABDULHALIN( DR. )

ALFIAN BIN ABDULHALIN( DR. )

MAS RINA BINTIMUSTAFFA( DR. )

MAS RINA BINTIMUSTAFFA( DR. )

PUTERI SUHAIZA BINTISULAIMAN( DR. )

LILI NURLIYANA BINTIABDULLAH( PROF. MADYA DR. )

LILI NURLIYANA BINTIABDULLAH( PROF. MADYA DR. )

TEMPAT

R09-11

R09-11

I09-11

I09-11

K09

S11-13

I11-13

K08

R14-16

PENYELARAS

Page 3: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 3 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN KEJURUTERAAN PERISIAN DAN SISTEM MAKLUMATJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL.

SIM3251(3+0)

STATISTIK BAGI SAINS KOMPUTER1.

KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

48 BSK/483/

48D BSKKP/

48 BSK/483/

48D BSKKP/

48 BSK/481/

A1-04

A1-04

A1-04

A1-04

A1-03

A1-03

A1-03

A1-03

A1-01

1

1

1

1

2

2

2

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HAZURA BINTI ZULZALIL( PROF. MADYA DR. )

HAZURA BINTI ZULZALIL( PROF. MADYA DR. )

HAZURA BINTI ZULZALIL( PROF. MADYA DR. )

HAZURA BINTI ZULZALIL( PROF. MADYA DR. )

AZMI BIN JAAFAR( PROF. MADYA DR. )

AZMI BIN JAAFAR( PROF. MADYA DR. )

AZMI BIN JAAFAR( PROF. MADYA DR. )

AZMI BIN JAAFAR( PROF. MADYA DR. )

AZMI BIN JAAFAR( PROF. MADYA DR. )

TEMPAT

K10-12

S16

K10-12

S16

K10-12

S16

K10-12

S16

J08-10

PENYELARAS

Page 4: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 4 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN KEJURUTERAAN PERISIAN DAN SISTEM MAKLUMATJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL.

SIM4200(3+0)

SISTEM MAKLUMAT

Pra Syt : SIM3301 KEJURUTERAANKEPERLUAN PERISIANPra Syt : SSK3101 PENGATURCARAANKOMPUTER IIPra Syt : SIM3303 ANALISIS DAN REKABENTUK SISTEM

2.

KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

48A BSKSK/

48 BSK/481/

48A BSKSK/

86 BS(PMTM)/

A1-02

A1-01

A1-02

A2-05

A2-05

A2-05

A2-05

A2-05

A2-05

3

3

3

4

4

4

4

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AZMI BIN JAAFAR( PROF. MADYA DR. )

AZMI BIN JAAFAR( PROF. MADYA DR. )

AZMI BIN JAAFAR( PROF. MADYA DR. )

KOH TIENG WEI( DR. )

KOH TIENG WEI( DR. )

KOH TIENG WEI( DR. )

KOH TIENG WEI( DR. )

NORAINI BINTI CHE PA( PROF. MADYA DR. )

NORAINI BINTI CHE PA( PROF. MADYA DR. )

TEMPAT

R15

J08-10

R15

J08-10

R15

J08-10

R15

I10-12

R09

PENYELARAS

Page 5: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 5 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN KEJURUTERAAN PERISIAN DAN SISTEM MAKLUMATJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL.

SIM4207(3+0)

ETIKA DALAM PENGKOMPUTERAN

Pra Syt : SIM3300 ANALISIS DAN REKABENTUK SISTEM

Pra Syt : SSK3100 PENGATURCARAANKOMPUTER IPra Syt : SSK3101 PENGATURCARAANKOMPUTER II

3.

KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

86-1 BSPMDTM/

48 BSK/481/

48A BSKSK/

48 BSK/481/

48A BSKSK/

A2-05

A2-05

A1-01

A1-01

A1-01

A1-01

A1-04

A1-02

A1-04

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NORAINI BINTI CHE PA( PROF. MADYA DR. )

NORAINI BINTI CHE PA( PROF. MADYA DR. )

ABU BAKAR BIN MDSULTAN( Y. BHG. PROFESORDR. )

ABU BAKAR BIN MDSULTAN( Y. BHG. PROFESORDR. )

ABU BAKAR BIN MDSULTAN( Y. BHG. PROFESORDR. )

ABU BAKAR BIN MDSULTAN( Y. BHG. PROFESORDR. )

ROZI NOR HAIZAN BINTINOR( DR. )

ROZI NOR HAIZAN BINTINOR( DR. )

ROZI NOR HAIZAN BINTINOR( DR. )

TEMPAT

I10-12

R09

I14-16

R12

I14-16

R12

I14-16

R12

I14-16

PENYELARAS

Page 6: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 6 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN KEJURUTERAAN PERISIAN DAN SISTEM MAKLUMATJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL. KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

48 BSK/482/

48C BSKRK/

48 BSK/480/

48B BSKM/

A1-02

A2-06/07

A2-06/07

A2-06/07

A2-06/07

A3-10

A3-10

A3-10

A3-10

2

3

3

3

3

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ROZI NOR HAIZAN BINTINOR( DR. )

PATHIAH BINTI ABDULSAMAT( DR. )

PATHIAH BINTI ABDULSAMAT( DR. )

PATHIAH BINTI ABDULSAMAT( DR. )

PATHIAH BINTI ABDULSAMAT( DR. )

LILI NURLIYANA BINTIABDULLAH( PROF. MADYA DR. )

LILI NURLIYANA BINTIABDULLAH( PROF. MADYA DR. )

LILI NURLIYANA BINTIABDULLAH( PROF. MADYA DR. )

LILI NURLIYANA BINTIABDULLAH( PROF. MADYA DR. )

TEMPAT

R12

I08-10

R09

I08-10

R09

K14-16

S09

K14-16

S09

PENYELARAS

Page 7: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 7 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN KEJURUTERAAN PERISIAN DAN SISTEM MAKLUMATJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL.

SIM4208(3+0)

PERDAGANGAN ELEKTRONIK

Pra Syt : SSE3150 PEMBANGUNANAPLIKASI WEBPra Syt : SIM3150 PEMBANGUNANAPLIKASI WEB

4.

KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

48 BSK/483/

48D BSKKP/

48 BSK/483/

48D BSKKP/

86 BS(PMTM)/

B3-08/09

B2-06

B3-08/09

B2-06

A1-02

A1-01

A1-02

A1-01

A1-02

1

1

1

1

2

2

2

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

WAN NURHAYATI BINTIWAN AB. RAHMAN( DR. )

WAN NURHAYATI BINTIWAN AB. RAHMAN( DR. )

WAN NURHAYATI BINTIWAN AB. RAHMAN( DR. )

WAN NURHAYATI BINTIWAN AB. RAHMAN( DR. )

KOH TIENG WEI( DR. )

KOH TIENG WEI( DR. )

KOH TIENG WEI( DR. )

KOH TIENG WEI( DR. )

SALFARINA BINTIABDULLAH( DR. )

TEMPAT

I08-10

R08

I08-10

R08

I08-10

R08

I08-10

R08

K09

PENYELARAS

Page 8: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 8 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN KEJURUTERAAN PERISIAN DAN SISTEM MAKLUMATJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL.

SIM4300(3+0)

SSE3001(3+0)

PENGURUSAN PROJEK PERISIAN

PENGENALAN KEPADA KEJURUTERAANPERISIAN

Pra Syt : SIM3301 KEJURUTERAANKEPERLUAN PERISIANPra Syt : SIM3302 REKA BENTUK DANPENGUJIAN PERISIANPra Syt : SIM3001 PENGENALAN KEPADAKEJURUTERAAN PERISIANPra Syt : SSE3301 KEJURUTERAANKEPERLUAN PERISIAN

Pra Syt : SSK3101 PENGATURCARAANKOMPUTER II

5.

6.

KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

86-1 BSPMDTM/

86 BS(PMTM)/

86-1 BSPMDTM/

48 BSK/480/

A1-01

A1-02

A1-01

A1-01

A1-02

A1-01

A1-02

A1-01

A1-01

3

3

3

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SALFARINA BINTIABDULLAH( DR. )

SALFARINA BINTIABDULLAH( DR. )

SALFARINA BINTIABDULLAH( DR. )

AINITA BINTI BAN( PUAN )

AINITA BINTI BAN( PUAN )

AINITA BINTI BAN( PUAN )

AINITA BINTI BAN( PUAN )

AZREEN BIN AZMAN( DR. )

AZREEN BIN AZMAN( DR. )

TEMPAT

S10-12

K09

S10-12

K08

S08-10

K08

S08-10

I09

R10-12

PENYELARAS

Page 9: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 9 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN KEJURUTERAAN PERISIAN DAN SISTEM MAKLUMATJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL.

SSE3150(2+1)

SSE3202(3+0)

PEMBANGUNAN APLIKASI WEB

INTERAKSI MANUSIA-KOMPUTER

Pra Syt : SSK3101 PENGATURCARAANKOMPUTER II

Pra Syt : SSK3101 PENGATURCARAANKOMPUTER II

7.

8.

KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

48B BSKM/

48 BSK/483/

48D BSKKP/

86 BS(PMTM)/

86-1 BSPMDTM/

48 BSK/481/

A1-01

A1-01

BK06 KAA

BK06 KAA

BK01 KAA

BK01 KAA

BK01 KAA

BK01 KAA

A1-01

1

1

1

1

2

2

2

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

S14-17MAK.KP2FSKTM

S14-17MAK.KP2FSKTM

I10-13MAK.ALFSKTM

I14-17MAK.ALFSKTM

I10-13MAK.ALFSKTM

I14-17MAK.ALFSKTM

1

1

2

3

2

3

AZREEN BIN AZMAN( DR. )

AZREEN BIN AZMAN( DR. )

KHAIRONI YATIM BINSHARIF( DR. )

KHAIRONI YATIM BINSHARIF( DR. )

NG KENG YAP( DR. )

NG KENG YAP( DR. )

NG KENG YAP( DR. )

NG KENG YAP( DR. )

RUSLI BIN HJABDULLAH( Y. BHG. PROFESORDR. )

TEMPAT

I09

R10-12

I14-16

I14-16

K08-10

K08-10

K08-10

K08-10

R15-17

PENYELARAS

Page 10: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 10 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN KEJURUTERAAN PERISIAN DAN SISTEM MAKLUMATJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL.

SSE3301(3+0)

KEJURUTERAAN KEPERLUAN PERISIAN

Pra Syt : SSK3100 PENGATURCARAANKOMPUTER I

9.

KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

48A BSKSK/

86 BS(PMTM)/

86-1 BSPMDTM/

48 BSK/483/

A1-01

A1-01

A1-01

A1-03

A1-03

A1-03

A1-03

A1-01

A1-01

1

1

1

2

2

2

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RUSLI BIN HJABDULLAH( Y. BHG. PROFESORDR. )

RUSLI BIN HJABDULLAH( Y. BHG. PROFESORDR. )

RUSLI BIN HJABDULLAH( Y. BHG. PROFESORDR. )

MARZANAH BINTI AJABAR( PROF. MADYA DR. )

MARZANAH BINTI AJABAR( PROF. MADYA DR. )

MARZANAH BINTI AJABAR( PROF. MADYA DR. )

MARZANAH BINTI AJABAR( PROF. MADYA DR. )

SA'ADAH BINTI HASSAN( DR. )

SA'ADAH BINTI HASSAN( DR. )

TEMPAT

S16

R15-17

S16

I14-16

R11

I14-16

R11

K09

S08-10

PENYELARAS

Page 11: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 11 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN KEJURUTERAAN PERISIAN DAN SISTEM MAKLUMATJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL.

SSE3304(3+0)

REKA BENTUK PERISIAN

Pra Syt : SIM3301 KEJURUTERAANKEPERLUAN PERISIANPra Syt : SSE3301 KEJURUTERAANKEPERLUAN PERISIANPra Syt : SSE3001 PENGENALAN KEPADAKEJURUTERAAN PERISIAN Pra Syt : SIM3001 PENGENALAN KEPADAKEJURUTERAAN PERISIAN

10.

KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

48D BSKKP/

48 BSK/483/

48D BSKKP/

48 BSK/483/

48D BSKKP/

A1-01

A1-01

A1-03

A1-03

A1-03

A1-03

A1-02

A1-02

A1-02

1

1

2

2

2

2

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SA'ADAH BINTI HASSAN( DR. )

SA'ADAH BINTI HASSAN( DR. )

NORAINI BINTI CHE PA( PROF. MADYA DR. )

NORAINI BINTI CHE PA( PROF. MADYA DR. )

NORAINI BINTI CHE PA( PROF. MADYA DR. )

NORAINI BINTI CHE PA( PROF. MADYA DR. )

MAR YAH @ MEK YAHBINTI SAID( DR. )

MAR YAH @ MEK YAHBINTI SAID( DR. )

MAR YAH @ MEK YAHBINTI SAID( DR. )

TEMPAT

K09

S08-10

K09

S08-10

K09

S08-10

J08-10

S10

J08-10

PENYELARAS

Page 12: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 12 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN KEJURUTERAAN PERISIAN DAN SISTEM MAKLUMATJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL.

SSE3305(3+0)

SSE3306(3+0)

PENGUJIAN PERISIAN

ANTARAMUKA MANUSIA-KOMPUTER

Pra Syt : SSE3304 REKA BENTUK PERISIAN

Pra Syt : SIM3304 REKA BENTUK PERISIAN

Pra Syt : SSE3304 REKA BENTUK PERISIAN

Pra Syt : SIM3304 REKA BENTUK PERISIAN

11.

12.

KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

48 BSK/483/

48D BSKKP/

48 BSK/483/

48D BSKKP/

A1-02

A1-03

A1-03

A1-03

A1-03

A1-02

A1-02

A1-02

A1-02

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MAR YAH @ MEK YAHBINTI SAID( DR. )

SALMI BINTI BAHAROM( DR. )

SALMI BINTI BAHAROM( DR. )

SALMI BINTI BAHAROM( DR. )

SALMI BINTI BAHAROM( DR. )

AZRINA BINTIKAMARUDDIN( DR. )

AZRINA BINTIKAMARUDDIN( DR. )

AZRINA BINTIKAMARUDDIN( DR. )

AZRINA BINTIKAMARUDDIN( DR. )

TEMPAT

S10

J08-10

S10

J08-10

S10

I14-16

J11

I14-16

J11

PENYELARAS

Page 13: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 13 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN KEJURUTERAAN PERISIAN DAN SISTEM MAKLUMATJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL.

SSE4300(3+0)

SSE4301(2+1)

PENGURUSAN PROJEK PERISIAN

PROJEK KEJURUTERAAN PERISIANBERPASUKAN

Pra Syt : SSE3001 PENGENALAN KEPADAKEJURUTERAAN PERISIAN Pra Syt : SSE3301 KEJURUTERAANKEPERLUAN PERISIAN

13.

14.

KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

48 BSK/483/

48D BSKKP/

86 BS(PMTM)/

86-1 BSPMDTM/

48 BSK/483/

A1-04

A1-03

A1-04

A1-03

A1-04

A1-04

A1-04

A1-04

A2-05

2

2

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

S14-17MAK.KP1FSKTM

1

AZRINA BINTIKAMARUDDIN( DR. )

AZRINA BINTIKAMARUDDIN( DR. )

AZRINA BINTIKAMARUDDIN( DR. )

AZRINA BINTIKAMARUDDIN( DR. )

AINITA BINTI BAN( PUAN )

AINITA BINTI BAN( PUAN )

AINITA BINTI BAN( PUAN )

AINITA BINTI BAN( PUAN )

NORHAYATI BINTIMOHD ALI( DR. )

TEMPAT

K08-10

S11

K08-10

S11

I08-10

R08

I08-10

R08

I14-16

PENYELARAS

Page 14: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 14 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN KEJURUTERAAN PERISIAN DAN SISTEM MAKLUMATJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL.

SSE4350(3+0)

SSE4353(3+0)

SENI BINA PERISIAN

PEMBANGUNAN PERISIAN BERASASKANKOMPONEN

Pra Syt : SIM3304 REKA BENTUK PERISIAN

Pra Syt : SSE3304 REKA BENTUK PERISIAN

Pra Syt : SIM3304 REKA BENTUK PERISIAN

Pra Syt : SSE3304 REKA BENTUK PERISIAN

15.

16.

KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

48D BSKKP/

48 BSK/483/

48D BSKKP/

48 BSK/483/

48D BSKKP/

48D BSKKP/

A2-05

A2-09

A2-09

BK02 KAA

BK02 KAA

BK02 KAA

BK02 KAA

A3-11/12

A3-11/12

1

2

2

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

S14-17MAK.KP1FSKTM

S14-17 MAK.SP FSKTM

S14-17 MAK.SP FSKTM

1

2

2

NORHAYATI BINTIMOHD ALI( DR. )

YUSMADI YAH BINTIJUSOH( PROF. MADYA DR. )

YUSMADI YAH BINTIJUSOH( PROF. MADYA DR. )

SA'ADAH BINTI HASSAN( DR. )

SA'ADAH BINTI HASSAN( DR. )

SA'ADAH BINTI HASSAN( DR. )

SA'ADAH BINTI HASSAN( DR. )

NOVIA INDRIATYADMODISASTRO( DR. )

NOVIA INDRIATYADMODISASTRO( DR. )

TEMPAT

I14-16

I14-16

I14-16

I08-10

R08

I08-10

R08

I10-12

R11

PENYELARAS

Page 15: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 15 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN KEJURUTERAAN PERISIAN DAN SISTEM MAKLUMATJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL.

SSE4356(3+0)

PEMBANGUNAN PERISIAN SELAMAT

Pra Syt : SSK3313 SISTEMPENGOPERASIAN

17.

KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

48D BSKKP/ BK04 KAA

BK04 KAA

1

1

0

0

KHAIRONI YATIM BINSHARIF( DR. )

KHAIRONI YATIM BINSHARIF( DR. )

TEMPAT

J08

R09-11

PENYELARAS

Page 16: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 16 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN SAINS KOMPUTERJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL.

SSK3003(3+0)

SSK3100(3+1)

STRUKTUR DISKRET

PENGATURCARAAN KOMPUTER I

1.

2.

KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

86-1 BSPMDTM/

48A BSKSK/

48B BSKM/

48C BSKRK/

48D BSKKP/

A1-02

A2-05

A2-08

A2-08

A2-08

A2-08

A2-08

A2-08

A2-08

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K14-17MAK.KP1FSKTM

K14-17MAK.KP1FSKTM

K14-17MAK.KP1FSKTM

K14-17MAK.KP1FSKTM

K14-17MAK.KP1FSKTM

K14-17MAK.KP1FSKTM

K14-17MAK.KP1FSKTM

1

1

1

1

1

1

1

AZIAH BINTI ASMAWI( DR. )

AZIAH BINTI ASMAWI( DR. )

RAZALI BIN YAAKOB( PROF. MADYA DR. )

RAZALI BIN YAAKOB( PROF. MADYA DR. )

RAZALI BIN YAAKOB( PROF. MADYA DR. )

RAZALI BIN YAAKOB( PROF. MADYA DR. )

RAZALI BIN YAAKOB( PROF. MADYA DR. )

RAZALI BIN YAAKOB( PROF. MADYA DR. )

RAZALI BIN YAAKOB( PROF. MADYA DR. )

TEMPAT

I12

R11-13

I10-12

R09

I10-12

R09

I10-12

R09

I10-12

PENYELARAS

Page 17: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 17 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN SAINS KOMPUTERJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL.

SSK3101(3+1)

PENGATURCARAAN KOMPUTER II

Pra Syt : SSK3100 PENGATURCARAANKOMPUTER IPra Syt : SAK3100 PENGATURCARAANKOMPUTER I

3.

KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

86-1 BSPMDTM/

48B BSKM/

48B BSKM/

48D BSKKP/

A2-08

A2-08

A2-08

A2-08

A2-08

A3-13/14

A1-04

A1-04

A1-04

1

1

1

1

1

2

2

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K14-17MAK.KP1FSKTM

K14-17MAK.KP1FSKTM

K14-17MAK.KP1FSKTM

K11-14M.P.DATAFSKTM

K11-14M.P.DATAFSKTM

K11-14 MAK.SP FSKTM

K11-14 MAK.SP FSKTM

R15-18MAK.KP1FSKTM

R15-18MAK.KP1FSKTM

1

1

1

1

1

2

2

3

3

RAZALI BIN YAAKOB( PROF. MADYA DR. )

RAZALI BIN YAAKOB( PROF. MADYA DR. )

RAZALI BIN YAAKOB( PROF. MADYA DR. )

AZRUL HAZRI BINJANTAN( DR. )

AZRUL HAZRI BINJANTAN( DR. )

NURUL AMELINA BINTINASHARUDDIN( DR. )

NURUL AMELINA BINTINASHARUDDIN( DR. )

ABDUL AZIM BIN ABDGHANI( Y. BHG. PROFESORDR. )

ABDUL AZIM BIN ABDGHANI( Y. BHG. PROFESORDR. )

TEMPAT

R09

I10-12

R09

I14-16

S12

I14-16

S12

I10-12

R09

PENYELARAS

Page 18: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 18 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN SAINS KOMPUTERJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL. KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

48D BSKKP/

48D BSKKP/

48C BSKRK/

48C BSKRK/

48A BSKSK/

A2-06/07

A1-02

A3-15

A3-15

A1-03

A1-03

A2-05

A2-09

A2-08

4

4

5

5

6

6

7

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

R15-18MAK.KP2FSKTM

R15-18MAK.KP2FSKTM

R15-18MAK.PERDANA FSKTM

R15-18MAK.PERDANA FSKTM

I14-17MAK.PERDANA FSKTM

I14-17MAK.PERDANA FSKTM

I14-17MAK.KP1FSKTM

I14-17MAK.KP1FSKTM

K14-17MAK.KP2FSKTM

4

4

5

5

6

6

7

7

8

MASRAH AZRIFAH BINTIAZMI MURAD( PROF. MADYA DR. )

MASRAH AZRIFAH BINTIAZMI MURAD( PROF. MADYA DR. )

JAMILAH BINTI DIN( DR. )

JAMILAH BINTI DIN( DR. )

SAZLINAH BINTI HASAN( PUAN )

SAZLINAH BINTI HASAN( PUAN )

AHMAD ALAUDDIN BINARIFFIN( ENCIK )

AHMAD ALAUDDIN BINARIFFIN( ENCIK )

NORIDAYU BINTIMANSHOR( DR. )

TEMPAT

I10-12

R09

I10-12

R09

I09

R08-10

I09

R08-10

K09

PENYELARAS

Page 19: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 19 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN SAINS KOMPUTERJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL. KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

48A BSKSK/

110 BSMDK/

111 BSSDK/

110 BSMDK/

A2-08

A2-09

A3-15

A3-13/14

A3-13/14

A3-13/14

A3-13/14

B2-04

A3-11/12

8

9

9

10

10

10

10

11

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K14-17MAK.KP2FSKTM

K14-17MAK.ALFSKTM

K14-17MAK.ALFSKTM

S14-17MAK.PERDANA FSKTM

S14-17MAK.PERDANA FSKTM

S14-17MAK.PERDANA FSKTM

S14-17MAK.PERDANA FSKTM

R14-17M.P.DATAFSKTM

R14-17M.P.DATAFSKTM

8

9

9

10

10

10

10

11

11

NORIDAYU BINTIMANSHOR( DR. )

KHAIRUL AZHAR BINKASMIRAN( DR. )

KHAIRUL AZHAR BINKASMIRAN( DR. )

NOOR AFIZA BINTIMOHD ARIFFIN( DR. )

NOOR AFIZA BINTIMOHD ARIFFIN( DR. )

NOOR AFIZA BINTIMOHD ARIFFIN( DR. )

NOOR AFIZA BINTIMOHD ARIFFIN( DR. )

MOHD IZUAN HAFEZBIN NINGGAL( DR. )

MOHD IZUAN HAFEZBIN NINGGAL( DR. )

TEMPAT

S10-12

K09

S10-12

I10-12

R09

I10-12

R09

I10-12

R09

PENYELARAS

Page 20: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 20 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN SAINS KOMPUTERJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL. KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

111 BSSDK/

86-1 BSPMDTM/

110 BSMDK/

111 BSSDK/

86-1 BSPMDTM/

B2-04

A3-11/12

B2-04

A3-11/12

B2-05

B2-05

B2-05

B2-05

B2-05

11

11

11

11

12

12

12

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

R14-17M.P.DATAFSKTM

R14-17M.P.DATAFSKTM

R14-17M.P.DATAFSKTM

R14-17M.P.DATAFSKTM

R14-17 MAK.SP FSKTM

R14-17 MAK.SP FSKTM

R14-17 MAK.SP FSKTM

R14-17 MAK.SP FSKTM

R14-17 MAK.SP FSKTM

11

11

11

11

12

12

12

12

12

MOHD IZUAN HAFEZBIN NINGGAL( DR. )

MOHD IZUAN HAFEZBIN NINGGAL( DR. )

MOHD IZUAN HAFEZBIN NINGGAL( DR. )

MOHD IZUAN HAFEZBIN NINGGAL( DR. )

AZREE SHAHREL BINAHMAD NAZRI( DR. )

AZREE SHAHREL BINAHMAD NAZRI( DR. )

AZREE SHAHREL BINAHMAD NAZRI( DR. )

AZREE SHAHREL BINAHMAD NAZRI( DR. )

AZREE SHAHREL BINAHMAD NAZRI( DR. )

TEMPAT

I10-12

R09

I10-12

R09

I10-12

R09

I10-12

R09

I10-12

PENYELARAS

Page 21: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 21 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN SAINS KOMPUTERJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL.

SSK3118(3+0)

STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA

Pra Syt : SSK3101 PENGATURCARAANKOMPUTER II

4.

KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

35 BS(K)/

48A BSKSK/

48B BSKM/

48C BSKRK/

B2-05

A2-08

A3-13/14

A2-08

A3-13/14

A2-08

A3-13/14

A2-08

A3-13/14

12

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

R14-17 MAK.SP FSKTM

12 AZREE SHAHREL BINAHMAD NAZRI( DR. )

NORWATI MUSTAPHA( PROF. MADYA DR. )

NORWATI MUSTAPHA( PROF. MADYA DR. )

NORWATI MUSTAPHA( PROF. MADYA DR. )

NORWATI MUSTAPHA( PROF. MADYA DR. )

NORWATI MUSTAPHA( PROF. MADYA DR. )

NORWATI MUSTAPHA( PROF. MADYA DR. )

NORWATI MUSTAPHA( PROF. MADYA DR. )

NORWATI MUSTAPHA( PROF. MADYA DR. )

TEMPAT

R09

I09

R10-12

I09

R10-12

I09

R10-12

I09

R10-12

PENYELARAS

Page 22: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 22 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN SAINS KOMPUTERJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL.

SSK3207(3+0)

ORGANISASI KOMPUTER DAN BAHASAHIMPUNAN

Pra Syt : SSK3100 PENGATURCARAANKOMPUTER I

5.

KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

48D BSKKP/

48B BSKM/

48B BSKM/

48D BSKKP/

48D BSKKP/

A2-08

A3-13/14

A1-01

A2-08

A2-05

A2-05

A1-04

A3-10

A1-02

1

1

1

1

2

2

3

3

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NORWATI MUSTAPHA( PROF. MADYA DR. )

NORWATI MUSTAPHA( PROF. MADYA DR. )

MUHAMAD TAUFIK BINABDULLAH( PROF. MADYA DR. )

MUHAMAD TAUFIK BINABDULLAH( PROF. MADYA DR. )

MUHAMAD TAUFIK BINABDULLAH( PROF. MADYA DR. )

MUHAMAD TAUFIK BINABDULLAH( PROF. MADYA DR. )

NOR FAZLIDA BINTIMOHD SANI( PROF. MADYA DR. )

NOR FAZLIDA BINTIMOHD SANI( PROF. MADYA DR. )

ERZAM BIN MARLISAH( DR. )

TEMPAT

I09

R10-12

I12

R11-13

K09-11

S16

K15

S10-12

K15

PENYELARAS

Page 23: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 23 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN SAINS KOMPUTERJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL. KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

48C BSKRK/

48C BSKRK/

48A BSKSK/

48A BSKSK/

A2-05

A1-01

A1-02

A1-03

A1-03

B3-07

B3-07

B3-10

B3-10

4

5

5

6

6

7

7

8

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ERZAM BIN MARLISAH( DR. )

ROHAYA BINTI LATIP( PROF. MADYA DR. )

ROHAYA BINTI LATIP( PROF. MADYA DR. )

IDAWATY BINTI AHMAD( DR. )

IDAWATY BINTI AHMAD( DR. )

THINAGARAN A/LPERUMAL( DR. )

THINAGARAN A/LPERUMAL( DR. )

ERZAM BIN MARLISAH( DR. )

ERZAM BIN MARLISAH( DR. )

TEMPAT

S10-12

I10-12

R10

I10-12

R10

I10-12

R09

I10-12

R09

PENYELARAS

Page 24: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 24 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN SAINS KOMPUTERJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL.

SSK3309(3+0)

SSK3313(2+1)

SSK4102(3+0)

SSK4401(3+0)

SISTEM PENGOPERASIAN

SISTEM PENGOPERASIAN

PEMBANGUNAN SISTEM TERBENAM

SISTEM PANGKALAN DATA

Pra Syt : SSK3207 ORGANISASI KOMPUTERDAN BAHASA HIMPUNAN

Pra Syt : SSK3207 ORGANISASI KOMPUTERDAN BAHASA HIMPUNAN

Pra Syt : SSK3102 PENGATURCARAANSISTEM TERBENAM

Pra Syt : SSK3117 STRUKTUR DATA DANALGORITMAPra Syt : SSK3118 STRUKTUR DATA DANALGORITMAPra Syt : SSK3408 PEMBANGUNANAPLIKASI PANGKALAN DATA

6.

7.

8.

9.

KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

86 BS(PMTM)/

48D BSKKP/

48D BSKKP/

48A BSKSK/

48A BSKSK/

48A BSKSK/

48B BSKM/

BP1 FSKTM

BP1 FSKTM

A2-05

A3-11/12

A3-13/14

B3-10

MST FSKTM

A1-03

A3-11/12

1

1

1

2

3

4

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

R10-13MAK.SISTEMOPERASI

K10-13MAK.SISTEMOPERASI

J09-12MAK.SISTEMOPERASI

K14-17MAK.SISTEMOPERASI

1

2

3

4

MOHD YUNUS BINSHARUM( DR. )

MOHD YUNUS BINSHARUM( DR. )

RODZIAH BINTI ATAN( PROF. MADYA DR. )

MASLINA BINTIZOLKEPLI( DR. )

NUR IZURA BINTI UDZIR( PROF. MADYA DR. )

MOHD YUNUS BINSHARUM( DR. )

THINAGARAN A/LPERUMAL( DR. )

SITI NURULAIN BINTIMOHD RUM( DR. )

SITI NURULAIN BINTIMOHD RUM( DR. )

TEMPAT

K09-11

S12

S08-10

S08-10

S10-12

S10-12

S10-13

K08

S11-13

PENYELARAS

Page 25: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 25 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN SAINS KOMPUTERJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL.

SSK4403(3+0)

SSK4409(3+0)

PENTADBIRAN PANGKALAN DATA

ANALITIK DATA BESAR

Pra Syt : SSK4401 SISTEM PANGKALANDATA

Pra Syt : SSK3408 PEMBANGUNANAPLIKASI PANGKALAN DATA

10.

11.

KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

48B BSKM/

48A BSKSK/

48A BSKSK/

48A BSKSK/

48A BSKSK/

A1-02

A1-02

A2-09

A3-15

A3-15

B3-10

A3-10

A1-04

BK03 KAA

2

2

3

3

4

4

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ISKANDAR BIN ISHAK( DR. )

ISKANDAR BIN ISHAK( DR. )

ISKANDAR BIN ISHAK( DR. )

ISKANDAR BIN ISHAK( DR. )

HAMIDAH BINTIIBRAHIM( Y. BHG. PROFESORDR. )

HAMIDAH BINTIIBRAHIM( Y. BHG. PROFESORDR. )

FATIMAH BINTI SIDI( PROF. MADYA DR. )

FATIMAH BINTI SIDI( PROF. MADYA DR. )

LILLY SURIANIAFFENDEY( PROF. MADYA DR. )

TEMPAT

K08

S11-13

I09

R10-12

I09

R10-12

K09-11

S09

I10-12

PENYELARAS

Page 26: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 26 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN SAINS KOMPUTERJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL.

SSK4505(3+0)

KESELAMATAN SISTEM KOMPUTER

Pra Syt : SSK3313 SISTEMPENGOPERASIANPra Syt : SSK3309 SISTEMPENGOPERASIAN

12.

KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

48 BSK/480/

48 BSK/481/

48 BSK/482/

48 BSK/483/

BK03 KAA

BK02 KAA

B2-06

BK02 KAA

B2-06

BK02 KAA

B2-06

BK02 KAA

B2-06

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LILLY SURIANIAFFENDEY( PROF. MADYA DR. )

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @ SELIMUN( DR. )

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @ SELIMUN( DR. )

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @ SELIMUN( DR. )

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @ SELIMUN( DR. )

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @ SELIMUN( DR. )

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @ SELIMUN( DR. )

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @ SELIMUN( DR. )

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @ SELIMUN( DR. )

TEMPAT

R09

I10-12

R09

I10-12

R09

I10-12

R09

I10-12

R09

PENYELARAS

Page 27: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 27 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN SAINS KOMPUTERJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL. KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

48A BSKSK/

48B BSKM/

48C BSKRK/

48D BSKKP/

86 BS(PMTM)/

BK02 KAA

B2-06

BK02 KAA

B2-06

BK02 KAA

B2-06

BK02 KAA

B2-06

BK02 KAA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @ SELIMUN( DR. )

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @ SELIMUN( DR. )

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @ SELIMUN( DR. )

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @ SELIMUN( DR. )

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @ SELIMUN( DR. )

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @ SELIMUN( DR. )

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @ SELIMUN( DR. )

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @ SELIMUN( DR. )

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @ SELIMUN( DR. )

TEMPAT

I10-12

R09

I10-12

R09

I10-12

R09

I10-12

R09

I10-12

PENYELARAS

Page 28: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 28 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN SAINS KOMPUTERJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL.

SSK4507(3+0)

SSK4602(3+0)

KRIPTOGRAFI

KOMPUTERAN CERDAS

Pra Syt : SSK3118 STRUKTUR DATA DANALGORITMAPra Syt : SSK3117 STRUKTUR DATA DANALGORITMA

Pra Syt : SSK3118 STRUKTUR DATA DANALGORITMAPra Syt : SSK3117 STRUKTUR DATA DANALGORITMA

13.

14.

KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

48A BSKSK/

48C BSKRK/

48C BSKRK/

48A BSKSK/

B2-06

A2-06/07

A2-06/07

A3-10

A3-10

A3-11/12

A3-11/12

B3-08/09

A1-01

1

1

1

1

1

2

2

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @ SELIMUN( DR. )

SHARIFAH BINTI MDYASIN( DR. )

SHARIFAH BINTI MDYASIN( DR. )

HAZLINA BINTI HAMDAN( DR. )

HAZLINA BINTI HAMDAN( DR. )

NOR AZURA BINTIHUSIN( DR. )

NOR AZURA BINTIHUSIN( DR. )

MD NASIR BINSULAIMAN( PROF. MADYA DR. )

MD NASIR BINSULAIMAN( PROF. MADYA DR. )

TEMPAT

R09

K11-13

S12

I08-10

R08

I08-10

R08

I10-12

R09

PENYELARAS

Page 29: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 29 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN SAINS KOMPUTERJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL. KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

48A BSKSK/

48A BSKSK/

48D BSKKP/

48A BSKSK/

48D BSKKP/

BK01 KAA

B2-04

A1-01

A1-01

A1-01

A1-01

A2-06/07

A2-06/07

A2-06/07

4

4

5

5

5

5

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MASLINA BINTIZOLKEPLI( DR. )

MASLINA BINTIZOLKEPLI( DR. )

NURFADHLINA BINTIMOHD SHAREF( PROF. MADYA DR. )

NURFADHLINA BINTIMOHD SHAREF( PROF. MADYA DR. )

NURFADHLINA BINTIMOHD SHAREF( PROF. MADYA DR. )

NURFADHLINA BINTIMOHD SHAREF( PROF. MADYA DR. )

NOR AZURA BINTIHUSIN( DR. )

NOR AZURA BINTIHUSIN( DR. )

NOR AZURA BINTIHUSIN( DR. )

TEMPAT

I10-12

R09

R14

S14-16

R14

S14-16

R14

S14-16

R14

PENYELARAS

Page 30: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 30 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN SAINS KOMPUTERJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL.

SSK4617(3+0)

AGEN KOMPUTERAN

Pra Syt : SSK3118 STRUKTUR DATA DANALGORITMAPra Syt : SSK3117 STRUKTUR DATA DANALGORITMA

15.

KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

48A BSKSK/

48D BSKKP/

A2-06/07

A3-15

A3-15

A3-15

A3-15

6

1

1

1

1

0

0

0

0

0

NOR AZURA BINTIHUSIN( DR. )

TEH NORANIS BINTIMOHD ARIS( PROF. MADYA DR. )

TEH NORANIS BINTIMOHD ARIS( PROF. MADYA DR. )

TEH NORANIS BINTIMOHD ARIS( PROF. MADYA DR. )

TEH NORANIS BINTIMOHD ARIS( PROF. MADYA DR. )

TEMPAT

S14-16

K09-11

S09

K09-11

S09

PENYELARAS

Page 31: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 31 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN RANGKAIANJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL.

SKR3200(3+0)

KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN KOMPUTER1.

KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

48C BSKRK/

48C BSKRK/

48A BSKSK/

48A BSKSK/

48B BSKM/

MAK.RANGKAIAN FSKTM

MAK.RANGKAIAN FSKTM

MAK.RANGKAIAN FSKTM

MAK.RANGKAIAN FSKTM

MAK.RANGKAIAN FSKTM

MAK.RANGKAIAN FSKTM

MAK.RANGKAIAN FSKTM

MAK.RANGKAIAN FSKTM

MAK.RANGKAIAN FSKTM

1

1

2

2

3

3

4

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SAZLINAH BINTI HASAN( PUAN )

SAZLINAH BINTI HASAN( PUAN )

ZURINA BINTI MOHDHANAPI( PROF. MADYA DR. )

ZURINA BINTI MOHDHANAPI( PROF. MADYA DR. )

MOHD NOOR BINDERAHMAN( ENCIK )

MOHD NOOR BINDERAHMAN( ENCIK )

AHMAD ALAUDDIN BINARIFFIN( ENCIK )

AHMAD ALAUDDIN BINARIFFIN( ENCIK )

ABDULLAH BINMUHAMMED( DR. )

TEMPAT

K14

S10-12

K10-12

S09

I14-16

R11

K12-14

S08

I16

PENYELARAS

Page 32: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 32 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN RANGKAIANJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL.

SKR3201(3+0)

SKR3202(3+0)

ANTARA RANGKAIAN

PENGKOMPUTAN SELARI DAN TERAGIH

Pra Syt : SKR3200 KOMUNIKASI DANRANGKAIAN KOMPUTERPra Syt : SKR3504 ANALISIS DAN REKABENTUK RANGKAIANPra Syt : SKR3300 RANGKAIAN KOMPUTER

Pra Syt : SKR3200 KOMUNIKASI DANRANGKAIAN KOMPUTER

2.

3.

KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

48B BSKM/

48 BSK/482/

48C BSKRK/

48C BSKRK/

MAK.RANGKAIAN FSKTM

MAK.RANGKAIAN FSKTM

MAK.RANGKAIAN FSKTM

A2-09

A3-10

A2-09

A2-09

A2-09

A2-09

5

6

6

1

1

2

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ABDULLAH BINMUHAMMED( DR. )

MOHD NOOR BINDERAHMAN( ENCIK )

MOHD NOOR BINDERAHMAN( ENCIK )

FAHRUL HAKIM BINHUYOP @ AYOB( DR. )

FAHRUL HAKIM BINHUYOP @ AYOB( DR. )

FAHRUL HAKIM BINHUYOP @ AYOB( DR. )

FAHRUL HAKIM BINHUYOP @ AYOB( DR. )

KWEH YEAH LUN( DR. )

KWEH YEAH LUN( DR. )

TEMPAT

R15-17

J09

R09-11

I10-12

R09

K11

S08-10

K10

S10-12

PENYELARAS

Page 33: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 33 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN RANGKAIANJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL.

SKR3305(2+1)

SKR3306(2+1)

SKR3309(2+1)

SKR4205(3+0)

PENGATURCARAAN PYTHON

PENGATURCARAAN C++

PROTOKOL RANGKAIAN

RANGKAIAN WAYERLES DAN BERGERAK

Pra Syt : SSK3100 PENGATURCARAANKOMPUTER I

Pra Syt : SSK3100 PENGATURCARAANKOMPUTER I

Pra Syt : SKR3504 ANALISIS DAN REKABENTUK RANGKAIAN

Pra Syt : SKR3504 ANALISIS DAN REKABENTUK RANGKAIAN

4.

5.

6.

7.

KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

48C BSKRK/

48C BSKRK/

48C BSKRK/

48C BSKRK/

48C BSKRK/

A1-02

A1-04

A2-06/07

A2-06/07

A2-06/07

A2-06/07

MAK.RANGKAIAN FSKTM

MAK.RANGKAIAN FSKTM

A3-10

2

2

1

1

1

1

1

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

R10-13 MAK.SP FSKTM

J09-12 MAK.SP FSKTM

K14-17M.P.DATAFSKTM

J09-12M.P.DATAFSKTM

K15-18MAK.RANGKAIAN FSKTM

J15-18MAK.RANGKAIAN FSKTM

1

2

1

2

1

2

NOR ASILAH WATI BINTIABDUL HAMID( DR. )

NOR ASILAH WATI BINTIABDUL HAMID( DR. )

RAJA AZLINA BINTIRAJA MAHMOOD( Y.M. )

RAJA AZLINA BINTIRAJA MAHMOOD( Y.M. )

MUHAMMAD DANIELHAFIZ BIN ABDULLAH( DR. )

MUHAMMAD DANIELHAFIZ BIN ABDULLAH( DR. )

IDAWATY BINTI AHMAD( DR. )

MOHAMED ALHADIMAHMOUD ALRSHAH( DR. )

ZURIATI BINTI AHMADZUKARNAIN( Y. BHG. PROFESORDR. )

TEMPAT

K10

S10-12

I14-16

I14-16

S10-12

S10-12

S14-16

K08-10

I14-16

PENYELARAS

Page 34: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 34 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN RANGKAIANJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL.

SKR4301(3+0)

SKR4307(2+1)

SKR4404(3+0)

PENGURUSAN RANGKAIAN

APLIKASI BERGERAK

PENGKOMPUTERAN AWAN

Pra Syt : SKR3200 KOMUNIKASI DANRANGKAIAN KOMPUTERPra Syt : SKR3300 RANGKAIAN KOMPUTER

Pra Syt : SKR3504 ANALISIS DAN REKABENTUK RANGKAIAN

Pra Syt : SKR3200 KOMUNIKASI DANRANGKAIAN KOMPUTER

Pra Syt : SKR3200 KOMUNIKASI DANRANGKAIAN KOMPUTER

8.

9.

10.

KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

48C BSKRK/

48C BSKRK/

48A BSKSK/

48D BSKKP/

48C BSKRK/

A3-10

A1-02

A1-04

A3-10

A2-09

A3-15

A3-15

A2-06/07

A2-06/07

1

1

1

2

2

1

1

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

R10-13MAK.PERDANA FSKTM

K14-17MAK.PERDANA FSKTM

K14-17 MAK.SP FSKTM

1

2

3

ZURIATI BINTI AHMADZUKARNAIN( Y. BHG. PROFESORDR. )

MOHAMED BIN OTHMAN( Y. BHG. PROFESORDR. )

MOHAMED BIN OTHMAN( Y. BHG. PROFESORDR. )

AZIZOL BIN HJABDULLAH( DR. )

AZIZOL BIN HJABDULLAH( DR. )

SHAMALA A/P KSUBRAMANIAM( Y. BHG. PROFESORDR. )

SHAMALA A/P KSUBRAMANIAM( Y. BHG. PROFESORDR. )

AMIR RIZAAN BINABDUL RAHIMAN( DR. )

MASNIDA BINTI HUSSIN( DR. )

TEMPAT

R11

I10-12

R10

I10-12

R10

I14-16

I14-16

R10-12

K09

PENYELARAS

Page 35: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

BAHAGIAN AKADEMIKUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL WAKTU KULIAH(SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN MENGIKUT FAKULTI DAN JABATAN)

SEMESTER KEDUA SESI 2018/2019

Tarikh :

Source Code : 02010Dicetak Oleh : NORAZIANA BINTI AB. DELANI

27/11/2018 m/s : 35 /35

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMATFakulti

JABATAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN RANGKAIANJabatan

:

:

KODKURSUS/KREDIT

NAMA KURSUS MASAAMALI/

MAKMAL

NO.KUMP.AMALI

PENYELARAS/PENGAJAR

BIL. KODPROGRAM/MAJOR/KLASIFIKASI/KUOTA

BIL. PELAJAR

NO.KUMP.

KULIAH

MASA KULIAH

A2-06/07 1 0 MASNIDA BINTI HUSSIN( DR. )

TEMPAT

S08-10

PENYELARAS

Page 36: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 1 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCEDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO.

SSK3000(2+1)

INFORMATION TECHNOLOGY AND ITSAPPLICATIONS

1.

CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

102 BS(K) BTC/

104 BS(K) BMY/

58 BS(PKK)/

90 BS(D)/

102 BS(K) BTC/

44 BS(PM)/

58 BS(PKK)/

85 BS(PMP)/

MK1(FPSK)

MK1(FPSK)

MK1(FPSK)

MK1(FPSK)

BT10(FPSK)

BT10(FPSK)

BT10(FPSK)

BT10(FPSK)

1

1

1

1

2

2

2

2

25

25

25

25

20

20

20

20

K14-17MK2(FPSK)

K14-17MK2(FPSK)

K14-17MK2(FPSK)

K14-17MK2(FPSK)

K14-17

K14-17

K14-17

K14-17

1

1

1

1

2

2

2

2

NOOR AFIZA BINTIMOHD ARIFFIN( DR. )

NOOR AFIZA BINTIMOHD ARIFFIN( DR. )

NOOR AFIZA BINTIMOHD ARIFFIN( DR. )

NOOR AFIZA BINTIMOHD ARIFFIN( DR. )

SITI KHADIJAH BINTIALI( DR. )

SITI KHADIJAH BINTIALI( DR. )

SITI KHADIJAH BINTIALI( DR. )

SITI KHADIJAH BINTIALI( DR. )

VENUE

I15-17

I15-17

I15-17

I15-17

I15-17

I15-17

I15-17

I15-17

COORDINATOR

Page 37: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 2 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCEDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO.

SSK3003(3+0)

DISCRETE STRUCTURES2.

CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

90 BS(D)/

86-1 BSPMDTM/

86-1 BSPMDTM/

48A BSKSK/

48B BSKM/

BT10(FPSK)

A1-02

A2-05

A3-11/12

BK1(FSKTM)

B3-08/09

BK3(FSKTM)

B3-08/09

2

1

1

2

2

3

3

3

20

24

24

26

26

17

17

17

K14-17

2 SITI KHADIJAH BINTIALI( DR. )

AZIAH BINTI ASMAWI( DR. )

AZIAH BINTI ASMAWI( DR. )

AZREE SHAHRELBIN AHMAD NAZRI( DR. )

AZREE SHAHRELBIN AHMAD NAZRI( DR. )

NG SENG BENG( DR. )

NG SENG BENG( DR. )

NG SENG BENG( DR. )

VENUE

I15-17

I12

R11-13

I12

R11-13

I12

R11-13

I12

COORDINATOR

Page 38: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 3 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCEDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO.

SSK3100(3+1)

COMPUTER PROGRAMMING I3.

CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48C BSKRK/

48D BSKKP/

48A BSKSK/

48B BSKM/

BK3(FSKTM)

B3-08/09

BK3(FSKTM)

B3-08/09

BK3(FSKTM)

A2-08

A2-08

A2-08

3

3

3

3

3

1

1

1

17

17

17

17

17

23

23

23

K14-17MAK.KP1FSKTM

K14-17MAK.KP1FSKTM

K14-17MAK.KP1FSKTM

1

1

1

NG SENG BENG( DR. )

NG SENG BENG( DR. )

NG SENG BENG( DR. )

NG SENG BENG( DR. )

NG SENG BENG( DR. )

RAZALI BIN YAAKOB( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

RAZALI BIN YAAKOB( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

RAZALI BIN YAAKOB( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

VENUE

R11-13

I12

R11-13

I12

R11-13

I10-12

R09

I10-12

COORDINATOR

Page 39: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 4 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCEDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO.

SSK3101(3+1)

COMPUTER PROGRAMMING II

Pra Syt : SSK3100 COMPUTERPROGRAMMING IPra Syt : SAK3100 COMPUTERPROGRAMMING I

4.

CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48C BSKRK/

48D BSKKP/

86-1 BSPMDTM/

48B BSKM/

A2-08

A2-08

A2-08

A2-08

A2-08

A2-08

A2-08

A2-08

1

1

1

1

1

1

1

1

23

23

23

23

23

23

23

25

K14-17MAK.KP1FSKTM

K14-17MAK.KP1FSKTM

K14-17MAK.KP1FSKTM

K14-17MAK.KP1FSKTM

K14-17MAK.KP1FSKTM

K14-17MAK.KP1FSKTM

K14-17MAK.KP1FSKTM

K11-14M.P.DATAFSKTM

1

1

1

1

1

1

1

1

RAZALI BIN YAAKOB( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

RAZALI BIN YAAKOB( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

RAZALI BIN YAAKOB( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

RAZALI BIN YAAKOB( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

RAZALI BIN YAAKOB( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

RAZALI BIN YAAKOB( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

RAZALI BIN YAAKOB( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

AZRUL HAZRI BINJANTAN( DR. )

VENUE

R09

I10-12

R09

I10-12

R09

I10-12

R09

I14-16

COORDINATOR

Page 40: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 5 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCEDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO. CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48B BSKM/

48D BSKKP/

48D BSKKP/

48D BSKKP/

A2-08

A3-13/14

BK2(FSKTM)

A1-04

A1-04

A2-06/07

A1-02

A3-15

1

2

2

3

3

4

4

5

25

16

16

20

20

20

20

17

K11-14M.P.DATAFSKTM

J09-12MAK.MM1

J09-12MAK.MM1

J09-12MAK.KP1FSKTM

J09-12MAK.KP1FSKTM

R15-18MAK.KP2FSKTM

R15-18MAK.KP2FSKTM

J09-12MAK.PERDANA FSKTM

1

2

2

3

3

4

4

5

AZRUL HAZRI BINJANTAN( DR. )

NURUL AMELINABINTINASHARUDDIN( DR. )

NURUL AMELINABINTINASHARUDDIN( DR. )

ABDUL AZIM BINABD GHANI( THE HONOURABLEPROFESSOR DR. )

ABDUL AZIM BINABD GHANI( THE HONOURABLEPROFESSOR DR. )

MASRAH AZRIFAHBINTI AZMI MURAD( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

MASRAH AZRIFAHBINTI AZMI MURAD( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

JAMILAH BINTI DIN( DR. )

VENUE

S12

I14-16

K11

I10-12

R09

I10-12

R09

I10-12

COORDINATOR

Page 41: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 6 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCEDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO. CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48C BSKRK/

48C BSKRK/

48A BSKSK/

48A BSKSK/

A3-15

A1-03

A1-03

A2-05

A2-09

A2-08

A2-08

A2-09

5

6

6

7

7

8

8

9

17

25

25

24

24

23

23

24

J09-12MAK.PERDANA FSKTM

I14-17MAK.PERDANA FSKTM

I14-17MAK.PERDANA FSKTM

I14-17MAK.KP1FSKTM

I14-17MAK.KP1FSKTM

K14-17MAK.KP2FSKTM

K14-17MAK.KP2FSKTM

K14-17MAK.ALFSKTM

5

6

6

7

7

8

8

9

JAMILAH BINTI DIN( DR. )

SAZLINAH BINTIHASAN( MADAM )

SAZLINAH BINTIHASAN( MADAM )

AHMAD ALAUDDINBIN ARIFFIN( MR. )

AHMAD ALAUDDINBIN ARIFFIN( MR. )

NORIDAYU BINTIMANSHOR( DR. )

NORIDAYU BINTIMANSHOR( DR. )

KHAIRUL AZHAR BINKASMIRAN( DR. )

VENUE

R09

I09

R08-10

I09

R08-10

K09

S10-12

K09

COORDINATOR

Page 42: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 7 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCEDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO. CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

110 BSMDK/

111 BSSDK/

110 BSMDK/

111 BSSDK/

A3-15

A3-13/14

A3-13/14

A3-13/14

A3-13/14

B2-04

A3-11/12

B2-04

9

10

10

10

10

11

11

11

24

28

28

28

28

19

19

19

K14-17MAK.ALFSKTM

S14-17MAK.PERDANA FSKTM

S14-17MAK.PERDANA FSKTM

S14-17MAK.PERDANA FSKTM

S14-17MAK.PERDANA FSKTM

K08-11M.P.DATAFSKTM

K08-11M.P.DATAFSKTM

K08-11M.P.DATAFSKTM

9

10

10

10

10

11

11

11

KHAIRUL AZHAR BINKASMIRAN( DR. )

NOOR AFIZA BINTIMOHD ARIFFIN( DR. )

NOOR AFIZA BINTIMOHD ARIFFIN( DR. )

NOOR AFIZA BINTIMOHD ARIFFIN( DR. )

NOOR AFIZA BINTIMOHD ARIFFIN( DR. )

MOHD IZUAN HAFEZBIN NINGGAL( DR. )

MOHD IZUAN HAFEZBIN NINGGAL( DR. )

MOHD IZUAN HAFEZBIN NINGGAL( DR. )

VENUE

S10-12

I10-12

R09

I10-12

R09

I10-12

R09

I10-12

COORDINATOR

Page 43: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 8 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCEDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO.

SSK3118(3+0)

DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS

Pra Syt : SSK3101 COMPUTERPROGRAMMING II

5.

CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

86-1 BSPMDTM/

99 BSTAS/

110 BSMDK/

48A BSKSK/

A3-11/12

B2-04

A3-11/12

B2-04

A3-11/12

A2-08

A3-13/14

A2-08

11

11

11

11

11

1

1

1

19

19

19

19

19

16

16

16

K08-11M.P.DATAFSKTM

K08-11M.P.DATAFSKTM

K08-11M.P.DATAFSKTM

K08-11M.P.DATAFSKTM

K08-11M.P.DATAFSKTM

11

11

11

11

11

MOHD IZUAN HAFEZBIN NINGGAL( DR. )

MOHD IZUAN HAFEZBIN NINGGAL( DR. )

MOHD IZUAN HAFEZBIN NINGGAL( DR. )

MOHD IZUAN HAFEZBIN NINGGAL( DR. )

MOHD IZUAN HAFEZBIN NINGGAL( DR. )

NORWATIMUSTAPHA( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

NORWATIMUSTAPHA( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

NORWATIMUSTAPHA( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

VENUE

R09

I10-12

R09

I10-12

R09

I09

R10-12

I09

COORDINATOR

Page 44: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 9 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCEDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO.

SSK3207(3+0)

COMPUTER ORGANIZATION ANDASSEMBLY LANGUAGE

Pra Syt : SSK3100 COMPUTERPROGRAMMING I

6.

CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48B BSKM/

48C BSKRK/

48D BSKKP/

48B BSKM/

A3-13/14

A2-08

A3-13/14

A2-08

A3-13/14

A2-08

A3-13/14

A1-01

1

1

1

1

1

1

1

1

16

16

16

16

16

16

16

16

NORWATIMUSTAPHA( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

NORWATIMUSTAPHA( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

NORWATIMUSTAPHA( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

NORWATIMUSTAPHA( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

NORWATIMUSTAPHA( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

NORWATIMUSTAPHA( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

NORWATIMUSTAPHA( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

MUHAMAD TAUFIKBIN ABDULLAH( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

VENUE

R10-12

I09

R10-12

I09

R10-12

I09

R10-12

I12

COORDINATOR

NOR FAZLIDABINTI MOHDSANI( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

Page 45: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 10 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCEDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO. CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48B BSKM/

48D BSKKP/

48D BSKKP/

A2-08

A2-05

A2-05

A1-04

A3-10

A1-02

1

2

2

3

3

4

16

25

25

27

27

26

MUHAMAD TAUFIKBIN ABDULLAH( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

MUHAMAD TAUFIKBIN ABDULLAH( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

MUHAMAD TAUFIKBIN ABDULLAH( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

THINAGARAN A/LPERUMAL( DR. )

THINAGARAN A/LPERUMAL( DR. )

NOR FAZLIDA BINTIMOHD SANI( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

VENUE

R11-13

K09-11

S16

K15

S10-12

K15

COORDINATOR

NOR FAZLIDABINTI MOHDSANI( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

NOR FAZLIDABINTI MOHDSANI( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

NOR FAZLIDABINTI MOHDSANI( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

NOR FAZLIDABINTI MOHDSANI( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

NOR FAZLIDABINTI MOHDSANI( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

NOR FAZLIDABINTI MOHDSANI( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

Page 46: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 11 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCEDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO. CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48C BSKRK/

48C BSKRK/

48A BSKSK/

A2-05

A1-01

A1-02

A1-03

A1-03

B3-07

4

5

5

6

6

7

26

25

25

21

21

25

NOR FAZLIDA BINTIMOHD SANI( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

ROHAYA BINTI LATIP( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

ROHAYA BINTI LATIP( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

IDAWATY BINTIAHMAD( DR. )

IDAWATY BINTIAHMAD( DR. )

NOR FAZLIDA BINTIMOHD SANI( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

VENUE

S10-12

I10-12

R10

I10-12

R10

I10-12

COORDINATOR

NOR FAZLIDABINTI MOHDSANI( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

NOR FAZLIDABINTI MOHDSANI( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

NOR FAZLIDABINTI MOHDSANI( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

NOR FAZLIDABINTI MOHDSANI( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

NOR FAZLIDABINTI MOHDSANI( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

NOR FAZLIDABINTI MOHDSANI( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

Page 47: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 12 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCEDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO.

SSK3309(3+0)

SSK3313(2+1)

OPERATING SYSTEM

OPERATING SYSTEM

Pra Syt : SSK3207 COMPUTERORGANIZATION AND ASSEMBLYLANGUAGE

Pra Syt : SSK3207 COMPUTERORGANIZATION AND ASSEMBLYLANGUAGE

7.

8.

CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48A BSKSK/

86 BS(PMTM)/

48D BSKKP/

48D BSKKP/

B3-07

B3-10

B3-10

BP1 FSKTM

BP1 FSKTM

A2-05

A3-11/12

7

8

8

1

1

1

2

25

22

22

0

0

25

21

R10-13MAK.SISTEMOPERASI

K11-14MAK.SISTEMOPERASI

1

2

NOR FAZLIDA BINTIMOHD SANI( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

MOHD YUNUS BINSHARUM( DR. )

MOHD YUNUS BINSHARUM( DR. )

MOHD YUNUS BINSHARUM( DR. )

MOHD YUNUS BINSHARUM( DR. )

RODZIAH BINTIATAN( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

MASLINA BINTIZOLKEPLI( DR. )

VENUE

R09

I10-12

R09

K09-11

S12

S08-10

S08-10

COORDINATOR

NOR FAZLIDABINTI MOHDSANI( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

NOR FAZLIDABINTI MOHDSANI( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

NOR FAZLIDABINTI MOHDSANI( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

Page 48: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 13 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCEDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO.

SSK4102(3+0)

SSK4401(3+0)

EMBEDDED SYSTEMS DEVELOPMENT

DATABASE SYSTEMS

Pra Syt : SSK3102 EMBEDDEDSYSTEMS PROGRAMMING

Pra Syt : SSK3408 DATABASEAPPLICATION DEVELOPMENTPra Syt : SSK3118 DATA STRUCTURESAND ALGORITHMSPra Syt : SSK3117 Data Structures andAlgorithms

9.

10.

CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48A BSKSK/

48A BSKSK/

48A BSKSK/

48B BSKM/

48B BSKM/

48A BSKSK/

A3-13/14

B3-10

MSTFSKTM

A1-02

BK3(FSKTM)

A2-09

3

4

1

1

2

2

3

21

22

16

20

17

17

26

K08-11MAK.SISTEMOPERASI

K14-17MAK.SISTEMOPERASI

3

4

NUR IZURA BINTIUDZIR( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

MOHD YUNUS BINSHARUM( DR. )

THINAGARAN A/LPERUMAL( DR. )

SITI NURULAIN BINTIMOHD RUM( DR. )

ISKANDAR BINISHAK( DR. )

ISKANDAR BINISHAK( DR. )

LILLY SURIANIAFFENDEY( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

VENUE

S10-12

S10-12

K11-14

S10-13

K08

S10-12

I09

COORDINATOR

LILLY SURIANIAFFENDEY( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

LILLY SURIANIAFFENDEY( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

LILLY SURIANIAFFENDEY( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

LILLY SURIANIAFFENDEY( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

Page 49: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 14 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCEDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO.

SSK4403(3+0)

SSK4409(3+0)

SSK4505(3+0)

DATABASE ADMINISTRATION

BIG DATA ANALYTICS

COMPUTER SYSTEM SECURITY

Pra Syt : SSK4401 DATABASE SYSTEMS

Pra Syt : SSK3408 DATABASEAPPLICATION DEVELOPMENT

Pra Syt : SSK3309 OPERATING SYSTEM

11.

12.

13.

CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48A BSKSK/

48A BSKSK/

48A BSKSK/

48 BSK/480/

A3-15

A3-15

B3-10

A3-10

A1-04

M.P.DATAFSKTM

M.P.DATAFSKTM

BK02 KAA

3

4

4

1

1

1

1

1

26

26

26

25

25

31

31

38

LILLY SURIANIAFFENDEY( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

HAMIDAH BINTIIBRAHIM( THE HONOURABLEPROFESSOR DR. )

HAMIDAH BINTIIBRAHIM( THE HONOURABLEPROFESSOR DR. )

FATIMAH BINTI SIDI( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

FATIMAH BINTI SIDI( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

ISKANDAR BINISHAK( DR. )

ISKANDAR BINISHAK( DR. )

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @SELIMUN( DR. )

VENUE

R10-12

I09

R10-12

K09-11

S09

I10-12

R09

I10-12

COORDINATOR

LILLY SURIANIAFFENDEY( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

LILLY SURIANIAFFENDEY( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

LILLY SURIANIAFFENDEY( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

ISKANDAR BINISHAK( DR. )

ISKANDAR BINISHAK( DR. )

Page 50: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 15 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCEDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO.

Pra Syt : SSK3313 OPERATING SYSTEM

CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48 BSK/481/

48 BSK/482/

48 BSK/483/

48A BSKSK/

B2-06

BK02 KAA

B2-06

BK02 KAA

B2-06

BK02 KAA

B2-06

BK02 KAA

1

1

1

1

1

1

1

1

38

38

38

38

38

38

38

38

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @SELIMUN( DR. )

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @SELIMUN( DR. )

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @SELIMUN( DR. )

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @SELIMUN( DR. )

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @SELIMUN( DR. )

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @SELIMUN( DR. )

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @SELIMUN( DR. )

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @SELIMUN( DR. )

VENUE

R09

I10-12

R09

I10-12

R09

I10-12

R09

I10-12

COORDINATOR

Page 51: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 16 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCEDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO. CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48B BSKM/

48C BSKRK/

48D BSKKP/

86 BS(PMTM)/

B2-06

BK02 KAA

B2-06

BK02 KAA

B2-06

BK02 KAA

B2-06

BK02 KAA

1

1

1

1

1

1

1

1

38

38

38

38

38

38

38

38

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @SELIMUN( DR. )

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @SELIMUN( DR. )

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @SELIMUN( DR. )

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @SELIMUN( DR. )

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @SELIMUN( DR. )

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @SELIMUN( DR. )

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @SELIMUN( DR. )

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @SELIMUN( DR. )

VENUE

R09

I10-12

R09

I10-12

R09

I10-12

R09

I10-12

COORDINATOR

Page 52: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 17 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCEDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO.

SSK4507(3+0)

SSK4602(3+0)

CRYPTOGRAPHY

INTELLIGENT COMPUTING

Pra Syt : SSK3117 Data Structures andAlgorithmsPra Syt : SSK3118 DATA STRUCTURESAND ALGORITHMS

Pra Syt : SSK3117 Data Structures andAlgorithmsPra Syt : SSK3118 DATA STRUCTURESAND ALGORITHMS

14.

15.

CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48D BSKKP/

48A BSKSK/

48A BSKSK/

B2-06

A2-06/07

A2-06/07

A3-10

A3-10

A3-13/14

A2-06/07

1

1

1

1

1

2

2

38

41

41

18

18

24

24

MOHD TAUFIK BINABDULLAH @SELIMUN( DR. )

SHARIFAH BINTI MDYASIN( DR. )

SHARIFAH BINTI MDYASIN( DR. )

HAZLINA BINTIHAMDAN( DR. )

HAZLINA BINTIHAMDAN( DR. )

ERZAM BINMARLISAH( DR. )

ERZAM BINMARLISAH( DR. )

VENUE

R09

K11-13

S12

I08-10

R08

I12-14

R16

COORDINATOR

TEH NORANISBINTI MOHDARIS( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

TEH NORANISBINTI MOHDARIS( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

TEH NORANISBINTI MOHDARIS( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

TEH NORANISBINTI MOHDARIS( ASSOCIATEPROFESSOR DR.

Page 53: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 18 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCEDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO. CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48A BSKSK/

48A BSKSK/

48A BSKSK/

B3-08/09

A1-01

BK01 KAA

B2-04

A1-01

3

3

4

4

5

20

20

14

14

25

NURFADHLINA BINTIMOHD SHAREF( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

NURFADHLINA BINTIMOHD SHAREF( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

MASLINA BINTIZOLKEPLI( DR. )

MASLINA BINTIZOLKEPLI( DR. )

MD NASIR BINSULAIMAN( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

VENUE

I10-12

R09

I10-12

R09

R14

COORDINATOR

)

TEH NORANISBINTI MOHDARIS( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

TEH NORANISBINTI MOHDARIS( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

TEH NORANISBINTI MOHDARIS( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

TEH NORANISBINTI MOHDARIS( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

TEH NORANISBINTI MOHDARIS( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

Page 54: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 19 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCEDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO. CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48D BSKKP/

48A BSKSK/

48D BSKKP/

A1-01

A1-01

A1-01

BK1(FSKTM)

BK1(FSKTM)

BK1(FSKTM)

5

5

5

6

6

6

25

25

25

24

24

24

MD NASIR BINSULAIMAN( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

MD NASIR BINSULAIMAN( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

MD NASIR BINSULAIMAN( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

TEH NORANIS BINTIMOHD ARIS( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

TEH NORANIS BINTIMOHD ARIS( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

TEH NORANIS BINTIMOHD ARIS( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

VENUE

S14-16

R14

S14-16

R14

S14-16

R14

COORDINATOR

TEH NORANISBINTI MOHDARIS( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

TEH NORANISBINTI MOHDARIS( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

TEH NORANISBINTI MOHDARIS( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

TEH NORANISBINTI MOHDARIS( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

TEH NORANISBINTI MOHDARIS( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

TEH NORANISBINTI MOHDARIS( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

Page 55: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 20 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCEDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO.

SSK4617(3+0)

COMPUTING AGENTS

Pra Syt : SSK3117 Data Structures andAlgorithmsPra Syt : SSK3118 DATA STRUCTURESAND ALGORITHMS

16.

CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48D BSKKP/

48A BSKSK/

48D BSKKP/

BK1(FSKTM)

A1-01

A2-06/07

BK1(FSKTM)

BK1(FSKTM)

BK1(FSKTM)

BK1(FSKTM)

6

7

7

1

1

1

1

24

32

32

26

26

26

26

TEH NORANIS BINTIMOHD ARIS( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

ERZAM BINMARLISAH( DR. )

ERZAM BINMARLISAH( DR. )

TEH NORANIS BINTIMOHD ARIS( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

TEH NORANIS BINTIMOHD ARIS( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

TEH NORANIS BINTIMOHD ARIS( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

TEH NORANIS BINTIMOHD ARIS( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

VENUE

S14-16

I16

R14-16

K09-11

S09

K09-11

S09

COORDINATOR

TEH NORANISBINTI MOHDARIS( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

TEH NORANISBINTI MOHDARIS( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

TEH NORANISBINTI MOHDARIS( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

Page 56: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 21 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

DEPARTMENT OF MULTIMEDIADepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO.

SKM3200(2+1)

SKM3300(2+1)

SKM4201(2+1)

SKM4205(3+0)

SKM4209(3+0)

COMPUTER GRAPHICS

MULTIMEDIA APPLICATIONDEVELOPMENT

VIRTUAL REALITY

DIGITAL IMAGE PROCESSING

NATURAL LANGUAGE PROCESSING

Pra Syt : SSK3117 Data Structures andAlgorithmsPra Syt : SSK3118 DATA STRUCTURESAND ALGORITHMS

Pra Syt : SIM3001 INTRODUCTION TOSOFTWARE ENGINEERINGPra Syt : SSK3100 COMPUTERPROGRAMMING I

Pra Syt : SKM3200 COMPUTERGRAPHICS

Pra Syt : SSK3101 COMPUTERPROGRAMMING II

Pra Syt : SSK3118 DATA STRUCTURESAND ALGORITHMSPra Syt : SSK3117 Data Structures andAlgorithms

1.

2.

3.

4.

5.

CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48B BSKM/

48B BSKM/

48B BSKM/

48B BSKM/

48B BSKM/

48C BSKRK/

48B BSKM/

A1-03

A1-04

B2-06

BK04 KAA

MAK.STUDIOFSKTM

A3-15

A3-15

A3-11/12

1

2

1

2

1

1

1

1

21

20

26

18

15

25

25

13

K10-13MAK.MM1

K10-13MAK.MM2

S09-12MAK.MM1

S09-12MAK.MM2

K10-13MAK.PERDANA FSKTM

1

2

1

2

1

RAHMITA WIRZABINTI O. K. RAHMAT( THE HONOURABLEPROFESSOR DR. )

NG SENG BENG( DR. )

NORIS BINTI MOHDNOROWI( DR. )

SITI KHADIJAH BINTIALI( DR. )

PUTERI SUHAIZABINTI SULAIMAN( DR. )

HIZMAWATI BINTIMADZIN( DR. )

HIZMAWATI BINTIMADZIN( DR. )

AZREEN BIN AZMAN( DR. )

VENUE

R14-16

R14-16

I09-11

I09-11

R11-13

I12

R12-14

I15-17

COORDINATOR

AZREEN BINAZMAN( DR. )

AZREEN BINAZMAN( DR. )

Page 57: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 22 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

DEPARTMENT OF MULTIMEDIADepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO.

SKM4213(2+1)

SKM4214(2+1)

SKM4301(3+0)

DIGITAL IMAGE PROCESSING

PATTERN RECOGNITION

MULTIMEDIA INFORMATIONRETRIEVAL

Pra Syt : SSK3101 COMPUTERPROGRAMMING II

Pra Syt : SSK3117 Data Structures andAlgorithmsPra Syt : SSK3118 DATA STRUCTURESAND ALGORITHMS

Pra Syt : SSK3117 Data Structures andAlgorithmsPra Syt : SSK3118 DATA STRUCTURESAND ALGORITHMS

6.

7.

8.

CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48B BSKM/

48B BSKM/

48B BSKM/

48B BSKM/

48B BSKM/

48B BSKM/

A1-02

BK1(FSKTM)

BK3(FSKTM)

BK3(FSKTM)

BK1(FSKTM)

BK3(FSKTM)

BK3(FSKTM)

BK3(FSKTM)

1

1

2

3

4

1

1

1

13

21

15

18

19

39

39

21

S14-17MAK.MM1

S14-17MAK.MM2

K14-17MAK.MM1

K14-17MAK.MM2

S08-11M.P.DATAFSKTM

S08-11MAK. SPFSKTM

1

2

3

4

1

2

AZREEN BIN AZMAN( DR. )

FATIMAH BINTIKHALID( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

HIZMAWATI BINTIMADZIN( DR. )

MAS RINA BINTIMUSTAFFA( DR. )

FATIMAH BINTIKHALID( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

ALFIAN BIN ABDULHALIN( DR. )

ALFIAN BIN ABDULHALIN( DR. )

MAS RINA BINTIMUSTAFFA( DR. )

VENUE

R16

I14-16

I14-16

R09-11

R09-11

I09-11

I09-11

K09

COORDINATOR

Page 58: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 23 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

DEPARTMENT OF MULTIMEDIADepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO.

SKM4310(2+1)

SKM4400(3+0)

COMPUTER GAME DEVELOPMENT

MULTIMEDIA PROJECT MANAGEMENT

Pra Syt : SKM3203 COMPUTER GAMESANALYSIS AND DESIGN

Pra Syt : SKM3300 MULTIMEDIAAPPLICATION DEVELOPMENT

9.

10.

CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48B BSKM/

48B BSKM/

A1-02

MAK.STUDIOFSKTM

A2-08

A2-08

1

1

1

1

21

16

16

16

S14-17M.P.DATAFSKTM

1

MAS RINA BINTIMUSTAFFA( DR. )

PUTERI SUHAIZABINTI SULAIMAN( DR. )

LILI NURLIYANABINTI ABDULLAH( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

LILI NURLIYANABINTI ABDULLAH( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

VENUE

S11-13

J09-11

K08

R14-16

COORDINATOR

Page 59: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 24 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

DEPARTMENT OFCOMMUNICATION TECHNOLOGY AND NETWORKDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO.

SKR3200(3+0)

COMMUNICATION AND COMPUTERNETWORKS

1.

CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48C BSKRK/

48A BSKSK/

48C BSKRK/

48C BSKRK/

MAK.RANGKAIANFSKTM

MAK.RANGKAIANFSKTM

MAK.RANGKAIANFSKTM

MAK.RANGKAIANFSKTM

MAK.RANGKAIANFSKTM

MAK.RANGKAIANFSKTM

MAK.RANGKAIANFSKTM

MAK.RANGKAIANFSKTM

1

1

2

2

2

2

3

3

23

23

26

26

26

26

26

26

SAZLINAH BINTIHASAN( MADAM )

SAZLINAH BINTIHASAN( MADAM )

ZURINA BINTI MOHDHANAPI( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

ZURINA BINTI MOHDHANAPI( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

ZURINA BINTI MOHDHANAPI( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

ZURINA BINTI MOHDHANAPI( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

MOHD NOOR BINDERAHMAN( MR. )

MOHD NOOR BINDERAHMAN( MR. )

VENUE

K14

S10-12

K10-12

S09

K10-12

S09

I14-16

R11

COORDINATOR

Page 60: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 25 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

DEPARTMENT OFCOMMUNICATION TECHNOLOGY AND NETWORKDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO. CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48A BSKSK/

48D BSKKP/

48B BSKM/

48D BSKKP/

MAK.RANGKAIANFSKTM

MAK.RANGKAIANFSKTM

MAK.RANGKAIANFSKTM

MAK.RANGKAIANFSKTM

MAK.RANGKAIANFSKTM

MAK.RANGKAIANFSKTM

MAK.RANGKAIANFSKTM

MAK.RANGKAIANFSKTM

4

4

4

4

5

5

5

5

27

27

27

27

27

27

27

27

AHMAD ALAUDDINBIN ARIFFIN( MR. )

AHMAD ALAUDDINBIN ARIFFIN( MR. )

AHMAD ALAUDDINBIN ARIFFIN( MR. )

AHMAD ALAUDDINBIN ARIFFIN( MR. )

ABDULLAH BINMUHAMMED( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

ABDULLAH BINMUHAMMED( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

ABDULLAH BINMUHAMMED( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

ABDULLAH BINMUHAMMED( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

VENUE

K12-14

S08

K12-14

S08

I16

R15-17

I16

R15-17

COORDINATOR

Page 61: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 26 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

DEPARTMENT OFCOMMUNICATION TECHNOLOGY AND NETWORKDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO.

SKR3201(3+0)

SKR3202(3+0)

INTERNET NETWORKING

DISTRIBUTED AND PARALLELCOMPUTING

Pra Syt : SKR3504 NETWORK ANALYSISAND DESIGNPra Syt : SKR3200 COMMUNICATIONAND COMPUTER NETWORKSPra Syt : SKR3300 COMPUTERNETWORK

Pra Syt : SKR3200 COMMUNICATIONAND COMPUTER NETWORKS

2.

3.

CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48B BSKM/

48C BSKRK/

48C BSKRK/

48C BSKRK/

A1-04

MAK.RANGKAIANFSKTM

A2-09

A3-10

A2-09

A2-09

A1-02

A1-04

6

6

1

1

2

2

1

1

21

21

18

18

22

22

40

40

MOHD NOOR BINDERAHMAN( MR. )

MOHD NOOR BINDERAHMAN( MR. )

FAHRUL HAKIM BINHUYOP @ AYOB( DR. )

FAHRUL HAKIM BINHUYOP @ AYOB( DR. )

FAHRUL HAKIM BINHUYOP @ AYOB( DR. )

FAHRUL HAKIM BINHUYOP @ AYOB( DR. )

NOR ASILAH WATIBINTI ABDUL HAMID( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

NOR ASILAH WATIBINTI ABDUL HAMID( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

VENUE

K14

R09-11

I10-12

R09

K11

S08-10

K10

S10-12

COORDINATOR

NOR ASILAHWATI BINTIABDUL HAMID( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

NOR ASILAHWATI BINTIABDUL HAMID( ASSOCIATEPROFESSOR DR.

Page 62: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 27 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

DEPARTMENT OFCOMMUNICATION TECHNOLOGY AND NETWORKDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO.

SKR3305(2+1)

SKR3306(2+1)

SKR3309(2+1)

PYTHON PROGRAMMING

C++ PROGRAMMING

NETWORK PROTOCOLS

Pra Syt : SSK3100 COMPUTERPROGRAMMING I

Pra Syt : SSK3100 COMPUTERPROGRAMMING I

Pra Syt : SKR3504 NETWORK ANALYSISAND DESIGN

4.

5.

6.

CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48C BSKRK/

48 BSK/482/

48C BSKRK/

48C BSKRK/

A2-06/07

A2-06/07

A2-06/07

A2-06/07

A2-06/07

A2-06/07

MAK.RANGKAIANFSKTM

1

1

1

1

1

1

1

21

21

23

23

23

23

25

R10-13MAK. SPFSKTM

J09-12MAK. SPFSKTM

K14-17M.P.DATAFSKTM

J09-12M.P.DATAFSKTM

K14-17M.P.DATAFSKTM

J09-12M.P.DATAFSKTM

K15-18MAK.RANGKAIAN FSKTM

1

2

1

2

1

2

1

RAJA AZLINA BINTIRAJA MAHMOOD( HIS/HER HIGHNESS)

RAJA AZLINA BINTIRAJA MAHMOOD( HIS/HER HIGHNESS)

MUHAMMAD DANIELHAFIZ BINABDULLAH( DR. )

MUHAMMAD DANIELHAFIZ BINABDULLAH( DR. )

MUHAMMAD DANIELHAFIZ BINABDULLAH( DR. )

MUHAMMAD DANIELHAFIZ BINABDULLAH( DR. )

IDAWATY BINTIAHMAD( DR. )

VENUE

I14-16

I14-16

S10-12

S10-12

S10-12

S10-12

S14-16

COORDINATOR

)

Page 63: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 28 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

DEPARTMENT OFCOMMUNICATION TECHNOLOGY AND NETWORKDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO.

SKR4205(3+0)

SKR4301(3+0)

SKR4307(2+1)

WIRELESS AND MOBILE NETWORK

NETWORK MANAGEMENT

MOBILE APPLICATIONS

Pra Syt : SKR3504 NETWORK ANALYSISAND DESIGN

Pra Syt : SKR3300 COMPUTERNETWORKPra Syt : SKR3200 COMMUNICATIONAND COMPUTER NETWORKSPra Syt : SKR3504 NETWORK ANALYSISAND DESIGN

Pra Syt : SKR3200 COMMUNICATIONAND COMPUTER NETWORKS

7.

8.

9.

CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48C BSKRK/

48C BSKRK/

48C BSKRK/

48A BSKSK/

MAK.RANGKAIANFSKTM

A3-10

A3-10

A1-02

A1-04

A3-10

A2-09

A3-15

2

1

1

1

1

2

2

1

16

38

38

18

18

20

20

39

J15-18MAK.RANGKAIAN FSKTM

R10-13MAK.PERDANA FSKTM

2

1

MOHAMED ALHADIMAHMOUDALRSHAH( DR. )

ZURIATI BINTIAHMAD ZUKARNAIN( THE HONOURABLEPROFESSOR DR. )

ZURIATI BINTIAHMAD ZUKARNAIN( THE HONOURABLEPROFESSOR DR. )

MOHAMED BINOTHMAN( THE HONOURABLEPROFESSOR DR. )

MOHAMED BINOTHMAN( THE HONOURABLEPROFESSOR DR. )

AZIZOL BIN HJABDULLAH( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

AZIZOL BIN HJABDULLAH( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

SHAMALA A/P KSUBRAMANIAM( THE HONOURABLEPROFESSOR DR. )

VENUE

K08-10

I14-16

R11

I10-12

R10

I10-12

R10

I14-16

COORDINATOR

Page 64: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 29 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

DEPARTMENT OFCOMMUNICATION TECHNOLOGY AND NETWORKDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO.

SKR4404(3+0)

CLOUD COMPUTING

Pra Syt : SKR3200 COMMUNICATIONAND COMPUTER NETWORKS

10.

CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48B BSKM/

48D BSKKP/

48C BSKRK/

A3-15

A2-06/07

A2-06/07

A2-06/07

A2-06/07

1

2

2

1

1

39

19

19

34

34

K14-17MAK.PERDANA FSKTM

K14-17MAK. SPFSKTM

K14-17MAK. SPFSKTM

2

3

3

SHAMALA A/P KSUBRAMANIAM( THE HONOURABLEPROFESSOR DR. )

AMIR RIZAAN BINABDUL RAHIMAN( DR. )

AMIR RIZAAN BINABDUL RAHIMAN( DR. )

MASNIDA BINTIHUSSIN( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

MASNIDA BINTIHUSSIN( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

VENUE

I14-16

R10-12

R10-12

K09

S08-10

COORDINATOR

Page 65: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 30 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

SOFTWARE ENGINEERING AND INFORMATION SYSTEM DEPARTMENTDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO.

SIM3202(3+0)

SIM3251(3+0)

HUMAN COMPUTER INTERACTION

STATISTICS FOR COMPUTER SCIENCE

Pra Syt : SAK3100 COMPUTERPROGRAMMING IPra Syt : SSK3101 COMPUTERPROGRAMMING II

1.

2.

CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

86 BS(PMTM)/

48 BSK/483/

48C BSKRK/

48 BSK/483/

A1-03

A1-03

A1-04

A1-04

A1-04

A1-04

A1-03

A1-03

1

1

1

1

1

1

2

2

29

29

29

29

29

29

29

29

MARZANAH BINTI AJABAR( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

MARZANAH BINTI AJABAR( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

HAZURA BINTIZULZALIL( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

HAZURA BINTIZULZALIL( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

HAZURA BINTIZULZALIL( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

HAZURA BINTIZULZALIL( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

AZMI BIN JAAFAR( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

AZMI BIN JAAFAR( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

VENUE

I14-16

R11

K10-12

S16

K10-12

S16

K10-12

S16

COORDINATOR

Page 66: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 31 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

SOFTWARE ENGINEERING AND INFORMATION SYSTEM DEPARTMENTDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO. CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48D BSKKP/

48 BSK/481/

48A BSKSK/

48D BSKKP/

A1-03

A1-03

A1-01

A1-02

A1-01

A1-02

A1-01

A1-02

2

2

3

3

3

3

3

3

29

29

26

26

26

26

26

26

AZMI BIN JAAFAR( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

AZMI BIN JAAFAR( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

AZMI BIN JAAFAR( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

AZMI BIN JAAFAR( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

AZMI BIN JAAFAR( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

AZMI BIN JAAFAR( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

AZMI BIN JAAFAR( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

AZMI BIN JAAFAR( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

VENUE

K10-12

S16

J08-10

R15

J08-10

R15

J08-10

R15

COORDINATOR

Page 67: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 32 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

SOFTWARE ENGINEERING AND INFORMATION SYSTEM DEPARTMENTDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO.

SIM4200(3+0)

INFORMATION SYSTEM

Pra Syt : SIM3301 SOFTWAREREQUIREMENT ENGINEERINGPra Syt : SIM3300 SYSTEM ANALYSISAND DESIGNPra Syt : SIM3303 SYSTEM ANALYSISAND DESIGNPra Syt : SSK3101 COMPUTERPROGRAMMING II

3.

CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48 BSK/481/

48A BSKSK/

48D BSKKP/

86 BS(PMTM)/

A1-03

A3-10

A1-03

A3-10

B2-04

B2-04

B2-04

B2-04

4

4

4

4

1

1

1

1

27

27

27

27

3

3

3

3

KOH TIENG WEI( DR. )

KOH TIENG WEI( DR. )

KOH TIENG WEI( DR. )

KOH TIENG WEI( DR. )

NORAINI BINTI CHEPA( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

NORAINI BINTI CHEPA( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

NORAINI BINTI CHEPA( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

NORAINI BINTI CHEPA( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

VENUE

I16

R15-17

I16

R15-17

K10

S14-16

K10

S14-16

COORDINATOR

Page 68: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 33 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

SOFTWARE ENGINEERING AND INFORMATION SYSTEM DEPARTMENTDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO.

SIM4207(3+0)

ETHICS IN COMPUTING

Pra Syt : SSK3100 COMPUTERPROGRAMMING IPra Syt : SSK3101 COMPUTERPROGRAMMING II

4.

CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

86-1 BSPMDTM/

48 BSK/481/

48A BSKSK/

86 BS(PMTM)/18

B2-04

B2-04

A1-01

A3-13/14

A1-01

A3-13/14

A1-01

A3-13/14

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

36

36

36

36

36

36

NORAINI BINTI CHEPA( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

NORAINI BINTI CHEPA( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

ROZI NOR HAIZANBINTI NOR( DR. )

ROZI NOR HAIZANBINTI NOR( DR. )

ROZI NOR HAIZANBINTI NOR( DR. )

ROZI NOR HAIZANBINTI NOR( DR. )

ROZI NOR HAIZANBINTI NOR( DR. )

ROZI NOR HAIZANBINTI NOR( DR. )

VENUE

K10

S14-16

I14-16

R12

I14-16

R12

I14-16

R12

COORDINATOR

ROZI NORHAIZAN BINTINOR( DR. )

ROZI NORHAIZAN BINTINOR( DR. )

ROZI NORHAIZAN BINTINOR( DR. )

ROZI NORHAIZAN BINTINOR( DR. )

ROZI NORHAIZAN BINTINOR( DR. )

ROZI NORHAIZAN BINTINOR( DR. )

Page 69: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 34 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

SOFTWARE ENGINEERING AND INFORMATION SYSTEM DEPARTMENTDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO. CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48 BSK/481/

48A BSKSK/

48 BSK/482/

48C BSKRK/

A1-04

A1-02

A1-04

A1-02

A2-06/07

A2-06/07

A2-06/07

A2-06/07

2

2

2

2

3

3

3

3

26

26

26

26

39

39

39

39

ABU BAKAR BIN MDSULTAN( THE HONOURABLEPROFESSOR DR. )

ABU BAKAR BIN MDSULTAN( THE HONOURABLEPROFESSOR DR. )

ABU BAKAR BIN MDSULTAN( THE HONOURABLEPROFESSOR DR. )

ABU BAKAR BIN MDSULTAN( THE HONOURABLEPROFESSOR DR. )

PATHIAH BINTIABDUL SAMAT( DR. )

PATHIAH BINTIABDUL SAMAT( DR. )

PATHIAH BINTIABDUL SAMAT( DR. )

PATHIAH BINTIABDUL SAMAT( DR. )

VENUE

I14-16

R12

I14-16

R12

I08-10

R09

I08-10

R09

COORDINATOR

ROZI NORHAIZAN BINTINOR( DR. )

ROZI NORHAIZAN BINTINOR( DR. )

ROZI NORHAIZAN BINTINOR( DR. )

ROZI NORHAIZAN BINTINOR( DR. )

ROZI NORHAIZAN BINTINOR( DR. )

ROZI NORHAIZAN BINTINOR( DR. )

ROZI NORHAIZAN BINTINOR( DR. )

ROZI NORHAIZAN BINTINOR( DR. )

Page 70: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 35 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

SOFTWARE ENGINEERING AND INFORMATION SYSTEM DEPARTMENTDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO.

SIM4208(3+0)

ELECTRONIC COMMERCE

Pra Syt : SIM3150 WEB APPLICATIONDEVELOPMENTPra Syt : SSE3150 WEB APPLICATIONDEVELOPMENT

5.

CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

86 BS(PMTM)/1

48 BSK/480/

48B BSKM/

48 BSK/483/

A2-06/07

A2-06/07

A3-10

A3-10

A3-10

A3-10

DKUFSKTM

BK1(FSKTM)

3

3

4

4

4

4

1

1

39

39

37

37

37

37

29

29

PATHIAH BINTIABDUL SAMAT( DR. )

PATHIAH BINTIABDUL SAMAT( DR. )

LILI NURLIYANABINTI ABDULLAH( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

LILI NURLIYANABINTI ABDULLAH( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

LILI NURLIYANABINTI ABDULLAH( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

LILI NURLIYANABINTI ABDULLAH( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

WAN NURHAYATIBINTI WAN AB.RAHMAN( DR. )

WAN NURHAYATIBINTI WAN AB.RAHMAN( DR. )

VENUE

I08-10

R09

K14-16

S09

K14-16

S09

I08-10

R08

COORDINATOR

ROZI NORHAIZAN BINTINOR( DR. )

ROZI NORHAIZAN BINTINOR( DR. )

ROZI NORHAIZAN BINTINOR( DR. )

ROZI NORHAIZAN BINTINOR( DR. )

ROZI NORHAIZAN BINTINOR( DR. )

ROZI NORHAIZAN BINTINOR( DR. )

Page 71: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 36 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

SOFTWARE ENGINEERING AND INFORMATION SYSTEM DEPARTMENTDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO.

SIM4300(3+0)

SIM4353(3+0)

SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT

COMPONENT-BASED SOFTWAREDEVELOPMENT

Pra Syt : SIM3301 SOFTWAREREQUIREMENT ENGINEERINGPra Syt : SIM3001 INTRODUCTION TOSOFTWARE ENGINEERINGPra Syt : SIM3302 SOFTWARE DESIGNAND TESTINGPra Syt : SSE3301 SOFTWAREREQUIREMENTS ENGINEERING

6.

7.

CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48D BSKKP/

86 BS(PMTM)/

86-1 BSPMDTM/

48 BSK/2

DKUFSKTM

BK1(FSKTM)

A1-01

A1-02

A1-01

A1-02

BP1 FSKTM

BP1 FSKTM

1

1

1

1

1

1

1

1

29

29

5

5

5

5

2

2

WAN NURHAYATIBINTI WAN AB.RAHMAN( DR. )

WAN NURHAYATIBINTI WAN AB.RAHMAN( DR. )

AINITA BINTI BAN( MADAM )

AINITA BINTI BAN( MADAM )

AINITA BINTI BAN( MADAM )

AINITA BINTI BAN( MADAM )

NOVIA INDRIATYADMODISASTRO( DR. )

NOVIA INDRIATYADMODISASTRO( DR. )

VENUE

I08-10

R08

K08

S08-10

K08

S08-10

I12-14

R12

COORDINATOR

Page 72: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 37 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

SOFTWARE ENGINEERING AND INFORMATION SYSTEM DEPARTMENTDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO.

SSE3001(3+0)

SSE3150(2+1)

INTRODUCTION TO SOFTWAREENGINEERING

WEB APPLICATION DEVELOPMENT

Pra Syt : SSK3101 COMPUTERPROGRAMMING II

Pra Syt : SSK3101 COMPUTERPROGRAMMING II

8.

9.

CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48 BSK/480/

86 BS(PMTM)/

48 BSK/483/

48D BSKKP/

48B BSKM/

A1-01

A1-01

A1-01

A1-01

BK06 KAA

BK06 KAA

BK01 KAA

BK01 KAA

1

1

1

1

1

1

2

2

40

40

40

40

25

25

32

32

S14-17MAK.KP2FSKTM

S14-17MAK.KP2FSKTM

I10-13MAK.ALFSKTM

I14-17MAK.ALFSKTM

1

1

2

3

AZREEN BIN AZMAN( DR. )

AZREEN BIN AZMAN( DR. )

AZREEN BIN AZMAN( DR. )

AZREEN BIN AZMAN( DR. )

KHAIRONI YATIM BINSHARIF( DR. )

KHAIRONI YATIM BINSHARIF( DR. )

NG KENG YAP( DR. )

NG KENG YAP( DR. )

VENUE

I09

R10-12

I09

R10-12

I14-16

I14-16

K08-10

K08-10

COORDINATOR

Page 73: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 38 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

SOFTWARE ENGINEERING AND INFORMATION SYSTEM DEPARTMENTDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO.

SSE3202(3+0)

HUMAN-COMPUTER INTERACTION

Pra Syt : SSK3101 COMPUTERPROGRAMMING II

10.

CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48D BSKKP/

86 BS(PMTM)/

86-1 BSPMDTM/

48 BSK/481/

BK01 KAA

BK01 KAA

BK01 KAA

BK01 KAA

BK01 KAA

BK01 KAA

A1-01

A1-01

2

2

2

2

2

2

1

1

32

32

32

32

32

32

54

54

I10-13MAK.ALFSKTM

I14-17MAK.ALFSKTM

I10-13MAK.ALFSKTM

I14-17MAK.ALFSKTM

I10-13MAK.ALFSKTM

I14-17MAK.ALFSKTM

2

3

2

3

2

3

NG KENG YAP( DR. )

NG KENG YAP( DR. )

NG KENG YAP( DR. )

NG KENG YAP( DR. )

NG KENG YAP( DR. )

NG KENG YAP( DR. )

RUSLI BIN HJABDULLAH( THE HONOURABLEPROFESSOR DR. )

RUSLI BIN HJABDULLAH( THE HONOURABLEPROFESSOR DR. )

VENUE

K08-10

K08-10

K08-10

K08-10

K08-10

K08-10

R15-17

S16

COORDINATOR

Page 74: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 39 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

SOFTWARE ENGINEERING AND INFORMATION SYSTEM DEPARTMENTDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO.

SSE3301(3+0)

SOFTWARE REQUIREMENTSENGINEERING

Pra Syt : SSK3100 COMPUTERPROGRAMMING I

11.

CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48A BSKSK/

48C BSKRK/7

48 BSK/483/

48D BSKKP/

A1-01

A1-01

A1-01

A1-01

A1-01

A1-01

A1-01

A1-01

1

1

1

1

1

1

1

1

54

54

54

54

29

29

29

29

RUSLI BIN HJABDULLAH( THE HONOURABLEPROFESSOR DR. )

RUSLI BIN HJABDULLAH( THE HONOURABLEPROFESSOR DR. )

RUSLI BIN HJABDULLAH( THE HONOURABLEPROFESSOR DR. )

RUSLI BIN HJABDULLAH( THE HONOURABLEPROFESSOR DR. )

MAR YAH @ MEKYAH BINTI SAID( DR. )

MAR YAH @ MEKYAH BINTI SAID( DR. )

MAR YAH @ MEKYAH BINTI SAID( DR. )

MAR YAH @ MEKYAH BINTI SAID( DR. )

VENUE

R15-17

S16

R15-17

S16

K09

S08-10

K09

S08-10

COORDINATOR

MAR YAH @ MEKYAH BINTI SAID( DR. )

MAR YAH @ MEKYAH BINTI SAID( DR. )

MAR YAH @ MEKYAH BINTI SAID( DR. )

MAR YAH @ MEKYAH BINTI SAID( DR. )

Page 75: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 40 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

SOFTWARE ENGINEERING AND INFORMATION SYSTEM DEPARTMENTDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO.

SSE3305(3+0)

SOFTWARE TESTING

Pra Syt : SIM3304 SOFTWARE DESIGN

Pra Syt : SSE3304 SOFTWARE DESIGN

12.

CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48 BSK/483/

48B BSKM/

48D BSKKP/

48 BSK/483/

A1-03

A1-03

A1-03

A1-03

A1-03

A1-03

A1-03

A1-03

2

2

2

2

2

2

1

1

28

28

28

28

28

28

45

45

NORAINI BINTI CHEPA( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

NORAINI BINTI CHEPA( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

NORAINI BINTI CHEPA( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

NORAINI BINTI CHEPA( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

NORAINI BINTI CHEPA( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

NORAINI BINTI CHEPA( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

SALMI BINTIBAHAROM( DR. )

SALMI BINTIBAHAROM( DR. )

VENUE

K09

S08-10

K09

S08-10

K09

S08-10

J08-10

S10

COORDINATOR

MAR YAH @ MEKYAH BINTI SAID( DR. )

MAR YAH @ MEKYAH BINTI SAID( DR. )

MAR YAH @ MEKYAH BINTI SAID( DR. )

MAR YAH @ MEKYAH BINTI SAID( DR. )

MAR YAH @ MEKYAH BINTI SAID( DR. )

MAR YAH @ MEKYAH BINTI SAID( DR. )

Page 76: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 41 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

SOFTWARE ENGINEERING AND INFORMATION SYSTEM DEPARTMENTDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO.

SSE3306(3+0)

HUMAN-COMPUTER INTERFACE

Pra Syt : SIM3304 SOFTWARE DESIGN

Pra Syt : SSE3304 SOFTWARE DESIGN

13.

CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48D BSKKP/

48 BSK/483/

48D BSKKP/

48 BSK/483/

A1-03

A1-03

A1-02

A1-02

A1-02

A1-02

DKUFSKTM

DKUFSKTM

1

1

1

1

1

1

2

2

45

45

0

0

0

0

57

57

SALMI BINTIBAHAROM( DR. )

SALMI BINTIBAHAROM( DR. )

AZRINA BINTIKAMARUDDIN( DR. )

AZRINA BINTIKAMARUDDIN( DR. )

AZRINA BINTIKAMARUDDIN( DR. )

AZRINA BINTIKAMARUDDIN( DR. )

AZRINA BINTIKAMARUDDIN( DR. )

AZRINA BINTIKAMARUDDIN( DR. )

VENUE

J08-10

S10

I14-16

J11

I14-16

J11

K08-10

S11

COORDINATOR

Page 77: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 42 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

SOFTWARE ENGINEERING AND INFORMATION SYSTEM DEPARTMENTDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO.

SSE4300(3+0)

SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT

Pra Syt : SSE3001 INTRODUCTION TOSOFTWARE ENGINEERINGPra Syt : SIM3001 INTRODUCTION TOSOFTWARE ENGINEERINGPra Syt : SSE3301 SOFTWAREREQUIREMENTS ENGINEERING

14.

CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48D BSKKP/

48A BSKSK/

86 BS(PMTM)/

86-1 BSPMDTM/

DKUFSKTM

DKUFSKTM

A1-04

A1-04

A1-04

A1-04

A1-04

A1-04

2

2

1

1

1

1

1

1

57

57

29

29

29

29

29

29

AZRINA BINTIKAMARUDDIN( DR. )

AZRINA BINTIKAMARUDDIN( DR. )

AINITA BINTI BAN( MADAM )

AINITA BINTI BAN( MADAM )

AINITA BINTI BAN( MADAM )

AINITA BINTI BAN( MADAM )

AINITA BINTI BAN( MADAM )

AINITA BINTI BAN( MADAM )

VENUE

K08-10

S11

I08-10

R08

I08-10

R08

I08-10

R08

COORDINATOR

Page 78: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 43 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

SOFTWARE ENGINEERING AND INFORMATION SYSTEM DEPARTMENTDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO.

SSE4301(2+1)

SSE4350(3+0)

SOFTWARE ENGINEERING TEAMPROJECT

SOFTWARE ARCHITECTURE

Pra Syt : SSE3304 SOFTWARE DESIGN

Pra Syt : SIM3304 SOFTWARE DESIGN

15.

16.

CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48 BSK/483/

48D BSKKP/

48 BSK/483/

48D BSKKP/

48 BSK/483/

48D BSKKP/

A2-05

A2-05

A2-09

A2-09

BK02 KAA

BK02 KAA

BK02 KAA

1

1

2

2

1

1

1

29

29

28

28

48

48

48

S14-17MAK.KP1FSKTM

S14-17MAK.KP1FSKTM

S14-17MAK. SPFSKTM

S14-17MAK. SPFSKTM

1

1

2

2

SALFARINA BINTIABDULLAH( DR. )

SALFARINA BINTIABDULLAH( DR. )

YUSMADI YAH BINTIJUSOH( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

YUSMADI YAH BINTIJUSOH( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

SA'ADAH BINTIHASSAN( DR. )

SA'ADAH BINTIHASSAN( DR. )

SA'ADAH BINTIHASSAN( DR. )

VENUE

I14-16

I14-16

I14-16

I14-16

I08-10

R08

I08-10

COORDINATOR

YUSMADI YAHBINTI JUSOH( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

YUSMADI YAHBINTI JUSOH( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

YUSMADI YAHBINTI JUSOH( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

YUSMADI YAHBINTI JUSOH( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)

Page 79: BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL … · wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman ( dr. ) wan nurhayati binti wan ab. rahman

DIVISION OF ADMISSION AND ACADEMIC GOVERNANCEUNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LECTURE AND PRACTICAL/TUTORIAL TIMETABLE(LIST OF COURSES BY FACULTY AND DEPARTMENT)

SECOND SEMESTER 2018/2019

Date :

Source Code : 0101Print By : IDRIS BIN JOHARI

08/02/2019

Legends for Lecture Time Column

I08 means Monday 8.00 am to 9.00 amS12 means Tuesday 12.00 pm to 13.00 pmR15-17 means Wednesday 3.00 pm to 5.00 pm

K18-20 means Thursday 6.00 pm to 8.00 pmJ10-12 means Friday 10.00 am to 12.00 pmSa08-11 means Saturday from 8.00 am to 11.00 am

Page : 44 /44

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYFaculty

SOFTWARE ENGINEERING AND INFORMATION SYSTEM DEPARTMENTDepartment

:

:

COURSECODE/

CREDIT

NAME OF COURSE PRACTICAL/TUTORIAL

TIME

PRACTICAL/TUTORIAL

GROUP NO.

COORDINATOR/LECTURER

NO.

SSE4353(3+0)

SSE4354(2+1)

SSE4356(3+0)

COMPONENT-BASED SOFTWAREDEVELOPMENT

ENTERPRISE SYSTEMSDEVELOPMENT

SECURE SOFTWARE DEVELOPMENT

Pra Syt : SIM3304 SOFTWARE DESIGN

Pra Syt : SSE3304 SOFTWARE DESIGN

Pra Syt : SSE3150 WEB APPLICATIONDEVELOPMENTPra Syt : SIM3150 WEB APPLICATIONDEVELOPMENT

Pra Syt : SSK3313 OPERATING SYSTEM

17.

18.

19.

CODE OFPROGRAM/TIME/MAJOR/CLASSIFICATION/ QUOTA

NUMBEROF

STUDENTS

LECTUREGROUP

NO.

LECTURE TIME

48 BSK/

48D BSKKP/

48 BSK/

48D BSKKP/

BK02 KAA

A3-11/12

A3-11/12

A3-11/12

A3-11/12

BP1 FSKTM

BK04 KAA

BK04 KAA

1

1

1

1

1

1

1

1

48

24

24

24

24

1

19

19

S10

1

SA'ADAH BINTIHASSAN( DR. )

NOVIA INDRIATYADMODISASTRO( DR. )

NOVIA INDRIATYADMODISASTRO( DR. )

NOVIA INDRIATYADMODISASTRO( DR. )

NOVIA INDRIATYADMODISASTRO( DR. )

MARZANAH BINTI AJABAR( ASSOCIATEPROFESSOR DR. )

KHAIRONI YATIM BINSHARIF( DR. )

KHAIRONI YATIM BINSHARIF( DR. )

VENUE

R08

I10-12

R11

I10-12

R11

I10-12

J08

R09-11

COORDINATOR

MARZANAHBINTI A JABAR( ASSOCIATEPROFESSOR DR.)