BẢN TIN năm 2017 - Cairnlea Park Primary School | Our Best ??2017-05-26học sinh, Tinh thần tham gia v Nng cao kết quả học tập. ... thư bo với mật m. ... Ton Nng cao v Ton Chuyn page 1
BẢN TIN năm 2017 - Cairnlea Park Primary School | Our Best ??2017-05-26học sinh, Tinh thần tham gia v Nng cao kết quả học tập. ... thư bo với mật m. ... Ton Nng cao v Ton Chuyn page 2
BẢN TIN năm 2017 - Cairnlea Park Primary School | Our Best ??2017-05-26học sinh, Tinh thần tham gia v Nng cao kết quả học tập. ... thư bo với mật m. ... Ton Nng cao v Ton Chuyn page 3

BẢN TIN năm 2017 - Cairnlea Park Primary School | Our Best ??2017-05-26học sinh, Tinh thần tham gia v Nng cao kết quả học tập. ... thư bo với mật m. ... Ton Nng cao v Ton Chuyn

Embed Size (px)

Text of BẢN TIN năm 2017 - Cairnlea Park Primary School | Our Best ??2017-05-26học sinh, Tinh thần...

 • BN TIN 25 thng 5 nm 2017

  Nhng ngy cn ghi nh:

  29/5-2/6: mua sch trong th vin, 8gi 30 3gi 30

  9/6: hn cht ng tin i chi Imax, lp 5, $22

  12/6: ngy l, hc sinh ngh hc

  14/6: lp 3 hc hi v Khoa hc ( tnh trong l ph ca trng)

  21/6: lp 5 i chi Imax

  22/6: hn cht ng tin i chi Sovereign Hill, lp 2, $42

  28/6: ngy gio vin gp ph huynh, 11gi n 7gi, hc sinh ngh hc

  30/6: hn cht np n xin ti tr cho th thao v i chi (CSEF)

  Thng bo ca Hiu trng: hm qua lp 2-5 tham gia i b gy qu ti cng vin Waterfield

  v lp Prep-1 i sn c ti trng. Xin cm n cc gio vin lp 4 t chc v nhng ph

  huynh n ng h. Tin gy qu s c dng tn trang chi ngoi sn.

  Nh trng cng c t chc Tun l Gio dc vi ch Tinh thn lnh mnh, C th khe

  mnh. Xin cm n nhng ph huynh n tham quan lp hc vo Th Ba v Th Nm. Hc

  sinh rt vui mng khi thy cha m mnh n thm lp.

  Trong bn tin va qua, chng ti thng bo l c Morrison lp 1MM ngh php v c Meletis

  s dy th. Tuy nhin, vic ny c thay i v gio vin dy th n cui nm l c Ashleigh

  Caulfield.

  K hoch hot ng ca trng: trong hc k qua, nh trng duyt xt k hoch hot ng

  4 nm v hin thi c bn bo co. Da vo bo co ny, chng ti son tho k hoch ti

  2017-2020 v chng trnh hot ng cho nm 2017, gm nhng mc tiu: Vn hc tp ca

  hc sinh, Tinh thn tham gia v Nng cao kt qu hc tp. B Gio dc v Hi ng nh trng

  xt duyt. Qy v c th xem trn trang mng trng hoc COMPASS.

  Ghi danh lp Prep 2017: nh trng bt u nhn ghi danh cho nhng em sng trong vng

  Cairnlea hoc anh em ca hc sinh ang hc ti trng. V vic thu nhn hc sinh c gii

  hn, chng ti khng nhn nhng em ngoi vng Cairnlea.

  Khi np n, xin mang theo:

  Giy chng nhn sinh sng vng Cairnlea

  Giy khai sinh hoc h chiu

  Giy chng nhn chch nga y Nhng bui tham quan trng s c t chc vo hc k 2,3 v 4 . Ngy gi c ti vn

  phng hoc trn mng, xin ng k trc. Ln ti l Th Su 16/6 lc 9gi 15.

 • S DNG COMPASS TRN MNG

  Trng Cairnlea c thit lp h thng Compass, gip vic lin lc gia nh trng, gio vin

  v ph huynh. H thng ny s thay th Tiqbiz / Flexibuzz vo cui nm 2017.

  Qu v c th ti Compass App xem trn in thoi, tablet hoc ln mng

  https://cairnleaparkps-vic.compass.education . Ph huynh no cha vo Compass nhn c

  th bo vi mt m.

  Khi vo mng ln u tin, qu v c yu cu i mt m khc, xc nhn a ch in th

  (email) v s in thoi di ng. Nh trng c th dng nhng chi tit ny gi tin nhn v

  tm li mt m.

  Vi h thng Compass, ph huynh c th:

  Xem hc b bn nin 1 nm 2017 ca con mnh (khng in hc b na)

  Lm hn cho ngy gp mt gia ph huynh v gio vin, Th T 28/6/17

  Xem thng tin cp nht v vic i hc y ca cc lp v c trng

  Thng bo vi trng nhng ngy ngh hc qua hoc sp ti ca con mnh

  Thay i a ch in th v s in thoi di ng

  c bn tin v nhng thng bo khc

  MUA SCH

  TRONG TH VIN

  29/5 n 2/6

  8 gi 30 n 3gi 30

  NG PHC C M ca mi Th Nm

  8gi 40 n 9gi Qun o cn tt, gi $5 mt ci.

  Nu con qy v c ng phc c khng mc

  na, xin vui lng tng cho phng bn ng

  phc c ca nh trng.

  Qun o tng cn phi git sch v cn tt.

  Qu v c th mang n vn phng.

  Tin thu c t vic bn ng phc c s

  c gi tng cho qu State School Relief,

  gip ng phc cho nhng em b kh

  khn.

  https://cairnleaparkps-vic.compass.education/

 • Dy km u hng

  (Top Class Tutorials) Con ng tr thnh xut sc

  Dy km hc sinh Lp 1 n Lp 12.

  Nhm mc ch cng c im yu v pht huy im mnh ca hc sinh.

  Bi lm ti lp s c chm im cng ngy.

  C bi tp v nh lm hu ch.

  ONLY $15 for 2 hours.

  Hy gi cho chng ti qua s 9367 9579 (St Albans) tho

  lun v tng lai con qu v v c bit v gi gic cc

  bui hc ca chng ti.

  Cc lp d b Lp 7, VCE, cc chng trnh hc rt v hc bng.

  Tiu hc (Lp 1 6)

  Tiu hc l giai on quan trng

  tr em hc nhng k nng cn bn

  v c, vit v cc khi nim ton

  hc khc nhau. Chng ti c

  chng trnh khuyn khch hc

  sinh pht huy trn tim nng, bao

  gm:

  Bi kim tra chnh t/cc cuc thi

  ua v gii thi ua bng cu

  chng khuyn khch tr em

  hc hnh tin b.

  Cc khi nim ton hc bao gm

  gii ton, phn s, s thp phn

  v ton chia.

  Vit theo cc th loi khc nhau

  c/hiu

  S lc v vit lun (t Lp 4 tr

  ln)

  Trung hc (Lp 7 12)

  Mc ch chng trnh trung hc ca

  chng ti l chun b hc sinh cho

  chng trnh VCE bng cch tp

  trung vo nhng iu sau y:

  Cc phng php vit lun

  Phn tch ngn ng (phn tch cc

  bi bo bt buc i vi Lp 12)

  Cng c cc cch c v tr li

  vn xui

  Tt c cc ti ton hc k c i

  s

  Cc chng trnh ring mn Ton

  v Anh vn dnh cho hc sinh

  Lp 11 v 12, bao gm Vn hc,

  Phng php Ton, Ton Nng

  cao v Ton Chuyn.

Recommended

View more >