Bariery administracyjne - analiza problemu .Bariery administracyjne - analiza problemu Departament

Embed Size (px)

Text of Bariery administracyjne - analiza problemu .Bariery administracyjne - analiza problemu Departament

Zacznik nr 2

Bariery administracyjne - analiza problemu

Poradnik jak definiowa i mierzy bariery

administracyjne napotykane przez przedsibiorcw Departament Barier Administracyjnych Ministerstwo Finansw Haga, grudzie 2003 r.

Bariery administracyjne - analiza problemu Departament Barier Administracyjnych

2

Sowo od autorw

Broszura, ktr trzymaj Pastwo w rkach, jest poradnikiem, z ktrego dowiedz si Pastwo jak identyfikowa bariery administracyjne stojce przed przedsibiorcami. Opisana w nim metodologia ilociowa jest stosowana w Holandii. Poradnik zosta przygotowany przez Departament Barier Administracyjnych (Interdepartementale Projectdirectie Administratieve Lasten IPAL) dziaajcy pod auspicjami Ministerstwa Finansw. Wszelkie pytania i/lub uwagi prosimy kierowa do Departamentu Barier Prawnych (e-mail: administratievelasten@minfin.nl; tel.: +31 70-3427075).

Bariery administracyjne - analiza problemu Departament Barier Administracyjnych

3

Spis treci Sowo od autorw ..............................................................................................................2 1 Wstp ..........................................................................................................................5 CZ I: CZYM S BARIERY ADMINISTRACYJNE? 2 Definicja barier administracyjnych (BA)................................................................7

2.1 Wprowadzenie .....................................................................................................7 2.2 Ktre obowizki informacyjne prowadz do powstania BA? .............................7

2.2.1 Etap 1: Czym s obowizki informacyjne? .................................................7 2.2.2 Etap 2: Regulacje prawne? ..........................................................................8 2.2.3 Etap 3: Kim s "przedsibiorcy?................................................................9

2.3 Drzewko decyzyjne BA.....................................................................................11 CZ II: JAK MIERZY BA? STANDARDOWY MODEL KOSZTW 3 Jakie koszty wi si z BA?...................................................................................13

3.1 Wprowadzenie ...................................................................................................13 3.2 Koszty zwizane z uregulowaniami ..................................................................13

3.2.1 Koszty finansowe ......................................................................................13 3.2.2 Koszty dostosowania .................................................................................14

3.3 Bariery administracyjne (BA) ...........................................................................14 4 Standardowy model kosztw ..................................................................................17

4.1 Wprowadzenie ...................................................................................................17 4.2 Dlaczego standardowy model kosztw?............................................................17 4.3 Budowa standardowego modelu kosztw .........................................................17

4.3.1 Podstawowa struktura................................................................................17 4.3.2 Elementy skadowe: P i Q .........................................................................18

4.4 Zaoenia standardowego modelu kosztw.......................................................21 5 Standardowy model kosztw w praktyce (2003-2007) .........................................28

5.1 Wprowadzenie ...................................................................................................28 5.2 Nowe uregulowania...........................................................................................28

5.2.1 Obliczanie BA dla nowych uregulowa ....................................................28 5.3 Istniejce regulacje prawne ...............................................................................30

5.3.1 Kalkulacja zmian w istniejcych regulacjach prawnych ..........................30

Bariery administracyjne - analiza problemu Departament Barier Administracyjnych

4

6 Utrzymywanie wynikw pomiaru ..........................................................................32 Zacznik nr 1 Czsto zadawane pytania dotyczce definicji BA .........................33 Zacznik nr 2 Rodzaje obowizkw i dziaa informacyjnych............................36

Bariery administracyjne - analiza problemu Departament Barier Administracyjnych

5

1 Wstp

Aby stawi czoa barierom administracyjnym (BA) i okreli ich skal, konieczne jest (1) dokadne zrozumienie koncepcji barier administracyjnych oraz (2) zapoznanie si z metodami mierzenia ich skali. W niniejszym poradniku przedstawiamy uyteczne wskazwki dotyczce tych kwestii. Poradnik skada si z dwch czci: Cz I: Czym s bariery administracyjne? W tej czci znajduj si ramowe wytyczne, ktre z atwoci mona wykorzystywa do ustalenia, czy przedsibiorca napotyka na BA. Cz II: Jak mierzy BA? Standardowy model kosztw. Cz II ma charakter krtkiego poradnika, przygotowanego z myl o pracownikach Ministerstwa, ktry ma uatwi zrozumienie zasadniczej metody mierzenia skali BA. W tej czci znajduje si opis standardowego modelu kosztw i definicje zaoe przyjmowanych w przypadku zastosowania tego modelu. W Rozdziale 3 nakrelono to historyczne, przedstawiajc w zarysie koszty wprowadzonych regulacji. Natomiast opis konstrukcji i dziaania modelu oraz okrelenie zaoe do pomiaru istniejcych BA jest tematem Rozdziau 4. Po dokonaniu pomiaru istniejcych BA, wane jest przetworzenie zmian, jakie zaszy w BA w wyniku (1) wprowadzenia w ycie nowych przepisw oraz (2) zmian dotychczasowych uregulowa. W Rozdziale 5 wskazano zaoenia niezbdne do przeprowadzenia kalkulacji dotyczcej takich zmian. Objanienie sposobu kontynuacji pomiaru znajduje si w Rozdziale 6.

Bariery administracyjne - analiza problemu Departament Barier Administracyjnych

6

Cz I

Czym s bariery administracyjne?

Bariery administracyjne - analiza problemu Departament Barier Administracyjnych

7

2 Definicja barier administracyjnych (BA)

2.1 Wprowadzenie

Czym waciwie dla przedsibiorcw s BA? Oczywiste jest, e pojcie to wymaga dokadnego zdefiniowania przed wykorzystaniem instrumentu pomiarowego do kalkulacji kosztw. Aby zabezpieczy interes publiczny, Pastwo stosuje wobec przedsibiorstw i osb fizycznych rnorakie rodki, zobowizujc te podmioty do podejmowania lub unikania pewnych dziaa lub do postpowania w okrelony sposb (obowizki prawne). Wprowadza rwnie wymagania dotyczce dostarczania informacji na temat ich dziaa i postpowania (obowizki informacyjne). Przykad ilustrujcy rnic pomidzy obowizkami prawnymi i informacyjnymi Zapewnienie personelowi w miejscu pracy dobrego widoku z okna jest obowizkiem prawnym, natomiast odnotowanie tego w rocznym sprawozdaniu o warunkach pracy jest obowizkiem informacyjnym. Wypenienie wyej wymienionych obowizkw moe wiza si z kosztami. Jednak tylko koszty wynikajce z wypeniania obowizkw informacyjnych mog prowadzi do powstania BA. Definicja BA w przypadku przedsibiorcw jest zatem nastpujca: Barierami administracyjnymi s koszty ponoszone przez przedsibiorcw w zwizku z wypenianiem obowizkw informacyjnych wynikajcych z regulacji prawnych naoonych przez Pastwo.

Celem tego rozdziau jest znalezienie atwego sposobu okrelania, ktre obowizki informacyjne prowadz do powstania BA dla przedsibiorcw. W tym celu w kolejnym podrozdziale przedstawione zostay kluczowe elementy i podstawowe zasady pozwalajce okreli definicj BA. Aspekt finansowy zosta poddany gbszej analizie w Rozdziale 3, ktry stanowi wprowadzenie do Czci II poradnika, koncentrujcej si na rzeczywistym pomiarze BA. Odpowiedzi na szereg czsto zadawanych pyta zostay przedstawione w Zaczniku nr 1, w drodze objanienia do Rozdziau 2. 2.2 Ktre obowizki informacyjne prowadz do powstania BA?

2.2.1 Etap 1: Czym s obowizki informacyjne?

Bariery administracyjne - analiza problemu Departament Barier Administracyjnych

8

Obowizki informacyjne Obowizek informacyjny jest zobowizaniem do dostarczenia informacji na temat dziaa i postpowania w odniesieniu do spoecznie przyjtej normy (Nijsen, 2003).

Istot tego obowizku jest zapewnienie staego i aktualnego dostpu do tych informacji. UWAGA: Obowizki informacyjne wobec osb trzecich, inne ni dostarczanie przez przedsibiorc informacji bezporednio do organu pastwowego, rwnie traktowane s jako BA. Aby zabezpieczy interes publiczny, osoby trzecie (zwykle osoby prywatne lub konsumenci) powinny by w peni informowane o dotyczcych ich sprawach lub charakterystycznych cechach produktw. Przykady obowizkw informacyjnych Zeznania podatkowe osb prawnych, sporzdzanie i skadanie sprawozda rocznych, ubieganie si o pozwolenia, oglne obowizki zwizane z prowadzeniem dokumentacji spki, dostarczanie inspekcji pracy informacji o chorych pracownikach, przedkadanie rocznego sprawozdania o ubezpieczeniach pracownikw do zakadu ubezpiecze spoecznych (uvi), wewntrzzakadowe kontrole pozwole na prac. Wobec osb trzecich: obowizek przedsibiorcw zwizany z biecym informowaniem rad pracowniczych, obowizek dostarczania sprawozdania finansowego, obowizek funduszy emerytalnych do informowania uczestnikw, obowizek dostarczania informacji na oznakowaniu towarw, zamieszczanie ulotek informacyjnych o stosowaniu lekw i innych produktw, doczanie listw przewozowych podczas transportu towarw, obowizek wystawienia faktury w przypadku niektrych transakcji. Bardziej szczegowy przegld rnych typw obowizkw informacyjnych zn