BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Mgr Anna Jakubowska

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Mgr Anna Jakubowska. KOMUNIKAT KOMISJI DO RE, E K E S I KOMITETU REGIONÓW UPOWSZECHNIANIE GODNEJ PRACY DLA WSZYSTKICH Bruksela, 2006, maj. Pojęcie „godna praca” to idea MOP łącząca 4 strategiczne cele: 1) propagowanie praw pracowniczych; - PowerPoint PPT Presentation

Text of BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Mgr Anna Jakubowska

 • BEZPIECZESTWO I HIGIENA PRACY

  Mgr Anna Jakubowska

 • KOMUNIKAT KOMISJI DO RE, E K E S I KOMITETU REGIONW UPOWSZECHNIANIE GODNEJ PRACY DLA WSZYSTKICH Bruksela, 2006, maj.

  Pojcie godna praca to idea MOP czca 4 strategiczne cele:1) propagowanie praw pracowniczych;2) zatrudnienie na warunkach sprawiedliwych;3) zapewnienie ochrony socjalnej;4) dialog spoeczny w celu negocjowania prawa pracy.Jest to centralny element modelu spoecznego Unii Europejskiej, polegajcy na prawie do efektywnej i dobrowolnie wybranej pracy, w ktrej prawa pracownika s chronione, ktra przynosi odpowiedni dochd i daje naleyt ochron socjaln oraz w ktrej kadzie si nacisk na rwne szanse.Komitet okreli program godnej pracy, jako zbir uniwersalnych wytycznych () pozwalajcych pogodzi konkurencyjno gospodarki ze sprawiedliwoci spoeczn.

 • OPINIA EKES W SPRAWIE KOMUNIKATU KOMISJI DO RADY, PARLAMENTU I EKES ORAZ KR UPOWSZECHNIENIE GODNEJ PRACY DLA WSZYSTKICH ( 13 lipca 2006 r.)EKES przyjmuje Komunikat z zadowoleniem i wzywa Komisj do wczenia go w przygotowanie sprawozdania z dziaa, ktre ukae si latem 2008 r. ===========REZOLUCJA RADY Z 25 CZERWCA2007 R. W SPRAWIE NOWEJ WSPLNOTOWEJ STRATEGII NA RZECZ BEZPIECZESTWA I HIGIENY PRACY (2007 2012) 2007/C 145/01

  Rada uwaa, e aby liczba wypadkw przy pracy i chorb zawodowych zmniejszaa si w sposb cigy i konsekwentny konieczne s dziaania kompleksowe w obszarach:Upowszechniania dobrych praktyk,Szkolenia i ksztacenia,Opracowanie podstawowych narzdzi i wytycznych,Lepszy dostp do wysokiej jakoci profilaktyki,Odpowiednie rodki finansowe i zasoby personelu dla INSPEKCJI PRACYStosowanie zacht ekonomicznych. Rada bdzie wspiera Komisj w osigniciu 25% zmniejszenia wskanika czstoci wypadkw

 • MIDZYNARODOWA ORGANIZACJA PRACYPowstaa w 1919 roku (po I Wojnie wiatowej)Polska jest czonkiem zaoycielem MOPMOP skupia obecnie 178 pastwPodstawowe zasady (uchwalone w Deklaracji Filadelfijskiej):- praca nie jest towarem- wolno sowa i zrzeszania si- ubstwo stanowi niebezpieczestwo dla dobrobytu- wszystkie istoty ludzkie niezalenie od rasy, wyznania i pci maj prawo dy do dobrobytu materialnego i rozwoju duchowego w warunkach wolnoci, godnoci, bezpieczestwa ekonomicznego i rwnoci szans

 • KONWENCJA Nr 187 MIDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACYdotyczca struktur promujcych bezpieczestwo i higien pracy uchwalona 31 maja 2006 przez Konferencj Ogln MOP w Genewie

  Kady Czonek ustanowi, wdroy, bdzie stopniowo rozwija system krajowy w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy i dokonywa okresowych przegldw tego systemu, w porozumieniu z najbardziej reprezentatywnymi organizacjami pracodawcw i pracownikw. (Art. 4)

 • 3. Krajowy system w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy, o ile to moliwe, powinien obejmowa:

  a) krajowe trjstronne organy doradcze lub organy zajmujce si kwestiami bezpieczestwa i higieny pracy; b) suby informacyjne i doradcze zajmujce si bezpieczestwem i higien pracy; c) zapewnianie szkolenia w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy; d) usugi w zakresie higieny pracy zgodnie z krajowym prawem i praktyk; e) badania w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy; f) mechanizm w celu gromadzenia i analizy danych na temat wypadkw przy pracy i chorb zawodowych, g) zabezpieczenie wsppracy w ramach programw ubezpieczeniowych i systemw zabezpieczenia spoecznego

 • Zalecenie Rady z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zapobiegania urazom i propagowania bezpieczestwa Tekst majcy znaczenie dla EOG Dziennik Urzdowy C 164 , 18/07/2007 P. 0001 - 0002RADA EUROPY, MAJC NA UWADZE, midzy innymi, E:Co roku w wyniku wypadku lub przemocy ginie okoo 235000 obywateli Wsplnoty Wiele osb, ktre dowiadczyy gronych urazw, cierpi na upoledzenia pozostajce na cae ycie. Wypadki i urazy s gwn przyczyn przewlekej niepenosprawnoci modziey, prowadzcej do cikiej i w wielu przypadkach moliwej do uniknicia utraty lat ycia w dobrym zdrowiuStatystycznie wypadki s powodem 6,8 ml przypadkw hospitalizacji, co stanowi 11 % wszystkich przypadkw hospitalizacji w Unii Europejskiej.Urazy stanowi powane obcienie budetowe dla systemw opieki zdrowotnej i opieki spoecznej, bdc powodem okoo 20 % zwolnie chorobowych i stanowic gwny czynnik obnienia produktywnociNaley take wzi pod uwag powizanie midzy spoyciem alkoholu i narkotykw a liczb urazw i wypadkw, jak rwnie urazami spowodowanymi umylnie

 • ZALECA, CO NASTPUJE:stworzy krajowe plany lub rwnowane rodki zapobiegania wypadkom i urazom, cznie z propagowaniem publicznej wiadomoci kwestii bezpieczestwa. Plany i rodki takie powinny stanowi pocztek wsppracy midzyresortowej i midzynarodowej i j propagowa oraz naley w nich skutecznie wykorzystywa istniejce moliwoci finansowania do prowadzenia dziaa prewencyjnych i do propagowania bezpieczestwa. zachca do wprowadzania zaj z zapobiegania urazom i propagowania bezpieczestwa do szk i programw szkoleniowych dla osb zawodowo zajmujcych si opiek zdrowotn i innych, tak aby grupy te miay kompetencje, aby dziaa i doradza dziedzinie zapobiegania urazom.uatwia wymian informacji o wzorcach postpowania i dziaaniach z zakresu polityki w uprzednio okrelonych obszarach priorytetowych oraz przekazywanie tych informacji odpowiednim stronom.Sporzdzono w Brukseli, dnia 31 maja 2007 r.

 • EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZESTWA I ZDROWIA W PRACYPowoana na podstawie Postanowienia Rady Europy 2062/94 z dnia 18 lipca 1994r. Siedziba : Bilbao - HiszpaniaAgencja dziaa poprzez sie, na ktr skadaj si:Krajowe Centralne Punkty (focal point) we wszystkich krajach czonkowskich UEKrajowe sieci informacyjne przy krajowych Centralnych PunktachCentra tematyczne (Topic Centre)W Polsce funkcj Krajowego Punktu Centralnego peni Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy

 • EUROPEJSKA KONWENCJA PRAW CZOWIEKAZwana Konwencj Europejsk wesza w ycie 3 wrzenia 1953r. Jest to umowa midzynarodowa majca na celu gwarancj praw wymienionych w Powszechnej Deklaracji Praw Czowieka uchwalonej przez Zgromadzenie Oglne ONZ w Paryu, 10 grudnia 1948 r. Zosta powoany Europejski Trybuna Praw CzowiekaSiedziba: 67075 Strasbourg Cedex FrancjaPolska przystpia do Rady Europy 26 listopada 1991 roku.Konwencja Europejska zostaa ratyfikowana przez RP 19.01.1993r.Jakie prawa gwarantuje:Prawo do yciaZakaz tortur i nieludzkiego traktowaniaZakaz niewolnictwa i pracy przymusowejPrawo do wolnoci i bezpieczestwaPrawo do rzetelnego procesu i skutecznego rodka odwoawczegoZakaz dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny

 • POJCIE BEZPIECZESTWA, HIGIENY I ZDROWIA

 • POJCIE BEZPIECZESTWA, HIGIENY I ZDROWIA

  BEZPIECZESTWO TO STAN RODOWISKA, W KTRYM NIE WYSTPUJ NAGE, ZEWNTRZNE ZAGROENIA ZDROWIA ANI YCIA CZOWIEKA(CZYNNIKI NIEBEZPIECZNE)HIGIENA - FIZYCZNY I CHEMICZNY STAN RODOWISKA, W KTRYM NIE DZIAAJ W SPOSB CIGY CZYNNIKI FIZYCZNE i NIE WYSTPUJ SUSTANCJE CHEMICZNE SZKODLIWE DLA ZDROWIA CZOWIEKA, MOGCE WYWOA CHOROB ZAWODOWZDROWIE - TO NIE TYLKO BRAK CHOROBY LECZ PENY DOBROSTAN FIZYCZNY, PSYCHICZNY I SOCJALNY (WHO)

 • PRAWNE PODSTAWY SZKOLENIAUstawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94, z pniejszymi zmianami) - art. 237(2)

  Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11marca 1998 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w szkoach wyszych (Dz. U. Nr 37, poz. 209)

  Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860)

 • TRAKTATY EUROPEJSKIETRAKTAT PARYSKI - Traktat o utworzeniu EUROPEJSKIEJ WSPLNOTY WGLA i STALI podpisany 18 kwietnia 1951 r. w Paryu z inicjatywy Roberta Szumana ;Francja, Wochy, Niemcy, Belgia, Holandia, LuksemburgTRAKTAT RZYMSKI - o utworzeniu EWG podpisany 25 marca 1957 r. Pastwa EWWiS uchwaliy podstawy wsplnego rynku. Akt nowelizowany wielokrotnie, art. 94 (100) zawiera postanowienie o uchwalaniu dyrektyw w celu zblienia prawa pastw czonkowskich. Akt ten stanowi fundament integracji europejskiej.JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI - Nowelizacja Traktatw Rzymskich - rozszerzenie rynku bez granic wewntrznych 1987r.TRAKTAT Z MAASTRICHT - o utworzeniu Unii Europejskiej (z 7.02.1992r.) opartej na wsplnotach zawizanych poprzednio oraz stanowicy nowe ramy instytucjonalne, postanowienie o rozszerzeniu Unii o nowe polityki : Uni Gospodarcz i WalutowTRAKTAT AMSTERDAMSKI - 2 padziernika 1997 r. poprawki do Traktatu z Maastricht i innych aktw, Do prawa traktatowego wczono rozdziay dotyczce wsplnej koordynacji polityki zatrudnienia oraz zmodyfikowano Wspln polityk Zagraniczn i Bezpieczestwa.TRAKTAT NICEJSKI - 14 lutego 2000 r. o rozszerzeniu Unii, zakresu wsppracy, uzgodnienia w sprawie przedstawicielstwa w Parlamencie Europejskim, podzia gosw, skad Komisji europejskiej, zakres decyzji podejmowanych kwalifikowan wikszoci gosw. Uzgodniono nowy Traktat, ktry uznano oficjalnie za wystarczajcy do przystpienia do rozszerzenia Unii.

 • RDA PRAWA (wg Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJUchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r. Przyjta przez Nard w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997r.Podpisana przez Prezydenta RP w dniu 16 lipca 1997 r.Ogoszona w Dzienniku Ustaw RP Nr 78, poz. 483, z dnia 16 lipca 1997 r.

  Art. 87.rdami powszechnie obowizujcego prawa RP s:Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy midzynarodowe oraz rozporzdzenia.rdami powszechnie obowizujcego prawa na obszarze dziaania organw, ktre je ustanowiy s akty prawa miejscowego.

  Art. 88.Warunkiem wejcia w ycie aktw prawnych jest ich ogoszenie.

 • Konwencja nr 155 Midzynarodowej Organizacji Pracy ILO International Labour OrganisationKonwencja zobowizuje czonkw MOP na szczeblu krajowym i w przedsibi