Bkw 30 2013

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 3026 juli 2013

  Omzetverlies Baas door problemen Praktiker 6Ondernemer Lodders leunt niet achterover 14Efficinter bemesten na plantsapanalyse 27Toch handel in warme vakantietijd 36

  Keuren voor vernieuwde certi cering 24

  Omslag-BKW30.indd 1 22-07-13 15:09

 • 506574.indd 2 22-7-2013 13:13:02

 • De Boomkwekerij 30 (26 juli 2013) 3

  Inhoud

  Nieuws

  Bedrijf

  Teelt & Gewas

  Markt & Afzet

  Service

  De onderstaande icoontjes bij de artikelen hebben de volgende betekenis en zijn te vinden op de website deboomkwekerij.nl: Filmpjes Fotos Documenten en linken naar website

  c o l o f o n

  Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Opgave via deboomkwekerij.nl of bij de abonnementenservice. Abonnementen lopen au-tomatisch door, tenzij uiterlijk twee maanden voor vervaldatum bij de abonnementenservice wordt opgezegd. Dit kan schriftelijk, telefonisch of per e-mail. Ook voor informatie over een lopend abon-nement kan contact worden opgenomen met de abonnementenservice.Jaarabonnement: 236,65 (exclusief 6% btw). Stu-denten en scholieren krijgen 25% korting. Buiten-landse abonnees betalen een kleine toeslag.

  Redactie Schipholweg 1, Postbus 9324, 2300 PH Leiden E-mail: boomkwekerij@hortipoint.nlWebsite: deboomkwekerij.nl

  Hoofdredactie Wim du Mortier (071) 565 96 82Vakredactie Arno Engels 565 96 86 Ketura Haveman 565 96 83 Ron Barendse 565 96 84Bureauredactie Marrit Molenaar, Jenny Mostert, Carolyne de Vries Lentsch, Jolanda de WekkerVormgeving Bert Hassing, John JennissenFotografie Gerdien de NooyDirectie Elbert van den BergSecretariaat Linda Laman 565 96 78 Alice Hoogenboom

  ExploitatieKoninklijke BDU Uitgevers B.V., Afdeling Vak- en Publieksmedia, Postbus 67, 3770 AB BarneveldUitgever: Wiljo Klein Wolterink MBAT (0342) 494 263Verkoopleider: Ron van de HoefT (0342) 494 263 M 06 51 80 63 25E r.v.d.hoef@bdu.nlAdvertentie-exploitatieMedia adviseur: Gert-Jan BloemendalT (0342) 49 48 07E g.bloemendal@bdu.nl, Internet: bdu.nlVerkoopleider: Ron van de HoefT (0342) 494 263 M 06 51 80 63 25E r.v.d.hoef@bdu.nlAbonnementenserviceAanvraag (ook via website deboomkwekerij.nl) en wijziging abonnement naar Koninklijke BDU Uitge-vers, afdeling Vak- en Publieksmedia, Postbus 67, 3770 AB Barneveld, T (0342) 494 844, F (0342) 494 299, E abonnementen@bdu.nl. Op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 14.00 uur

  DrukKoninklijke BDU Grafisch Bedrijf B.V.25ste jaargang ISSN-nummer: 0923-2443De Boomkwekerij is een uitgave van de Stichting Vakinformatie Siergewassen en de Koninklijke BDU Uitgevers B.V.

  Uitgever en auteurs verklaren dat dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Lezers worden met nadruk aangeraden deze informatie niet gesoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geau-tomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Algemene voorwaarden: op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Konink-lijke BDU Uitgevers B.V. zijn van toepassing de voorwaarden, welke zijn gedepo-neerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken en de KvK.

  Omslag: Arno Engels

  4

  4

  5

  6

  11

  12

  14

  16

  19

  38

  39

  20

  24

  26

  27

  32

  34

  36

  Commentaar: Waterdichte moeite

  Mening: Pius Floris over plantgezondheid

  Column: Vakantieverwachtingen

  Baas Pantenservice rekent op 25% omzetdaling

  Ondernemersvragen: Kan ik een verzoek om korter te werken weigeren?

  Convenant biedt toekomstperspectief voor boomkwekerij

  Marc Lodders: Als ondernemer moet je steeds op je qui-vive zijn

  Veel factoren spelen rol bij grond kopen of pachten

  Een bevestiging dat we goed bezig zijn

  LTO Nederland Vakgroep Bomen en Vaste planten

  Vaktaal en Agenda

  Zomerserie Mijn favoriete machine: Speciaal op maat voor onze bedden

  Vernieuwde certificering in de praktijk

  Teeltadvies: Waak voor trips in bomen

  Plantsap geeft duidelijkheid over voedingstoestand van de plant

  Plantregio Rhein-Maas laat zich zien

  Voor kwekers zijn postverzendingen niet snel rendabel

  Marktnieuws

  Inzicht krijgen door plantsap

  Postverzendingen niet rendabel

  27

  34

  Brabants convenant als voorbeeld12

  Inhoudspagina-BKW30.indd 3 22-07-13 15:09

 • 4 De Boomkwekerij 30 (26 juli 2013)

  Arno EngelsVakredacteur

  C O M M E N T A A R P E I L I N G

  M E N I N G

  De nieuwe peiling luidt:

  Stem mee op deboomkwekerij.nl.

  Russische importstop is storm in glas water

  Eens 61% Oneens 39%

  Problemen in retail bevestigen dat je nooit op n paard moet wedden.

  Foto: Ketura Haveman

  In het najaar kunnen de eerste bomen op de markt komen die gecertificeerd zijn volgens Naktuinbouw Select Plant Laan- en Sierbomen. Recent is name-lijk de keuring begonnen voor deze vrijwillige productcertificering. Lees in dit vakblad hoe die keuring in de praktijk verloopt.

  De certificering houdt in dat de identiteit en de herkomst van de bomen zijn gewaarborgd. Een specifieke boom is dus soort- en rasecht en het uitgangsma-teriaal komt uit de zaadbron die het herkomstcertificaat vermeldt. Dat klinkt allemaal mooi, want dat is toch precies wat afnemers willen hebben?

  Aan gecertificeerde bomen komen echter geen waarmerkstrookjes te han-gen. Je kiest zelf hoe je aantoont dat die bomen onder de certificering vallen. Wie is hier dan verantwoordelijk ofwel juridisch aansprakelijk voor? Degene die de boom in de handel brengt, niet degene die hem heeft gecertificeerd.

  En hoe waterdicht is de productcertificering dan? Op een bon of etiket valt van alles te printen. Er is dus kans dat afnemers toch niet de gewenste waar-borg krijgen. De bomen kunnen net zo goed van een bedrijf zijn die ze heeft ingekocht bij een kweker zonder de productcertificering. Zo loopt dat volgens kwekers ook wel eens bij een andere productcertificering genaamd Milieukeur.

  Hoe zijn bomen dan wel individueel te merken, zodat tracking & tracing mogelijk is? Met transponders ofwel chips in de bomen, en als de bomen deze investering niet waard zijn, dan kun je ze ook gewoon merken met een spuit-bus. Of laat technostudenten alternatieven verzinnen.

  Voor afnemers is een productcertificering pas iets waard als deze waterdicht is. Want voor hen wordt toch al die moeite gedaan?

  Waterdichte moeite

  Pius Floris, Plant Health Care

  Hoezo plantgezondheid?

  Al een aantal jaren zijn er bedrijven die de slogan van Gewasbescherming naar gewasgezondheid voeren. Maar wat houdt dat dan in? Wanneer gaan organisaties werken aan plantgezondheid in plaats van ziektebestrijding? En wanneer gaat de overheid zorgen voor regelgeving die wer-ken aan de gezondheid van planten mogelijk maakt?

  plaats van wat ze ziek maakt. Van de kosten in de teeltsector wordt

  95% besteed aan de bestrijding van plantenziekten. Dat is echt niet meer van deze tijd. Gelukkig heeft staatse-cretaris Sharon Dijksma bij de behan-deling van de nota Gezonde Groei, Duurzame oogst onlangs besloten om de opheffing van de RUB (Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen) uit te stellen tot er een Europees alter-natief is.

  In deze nota wordt weer overduide-lijk dat onze overheid de essentie mist van het besef Duurzame teelt. De overheid zelf zet de allergrootste rem op duurzame ontwikkeling van de agrarische sector als ze nalaat om re-gels te maken voor plantversterkende middelen. Pas daarna zal de praktijk kunnen aantonen dat het gebruik van chemische gewasbescherming dras-tisch omlaag kan. De hele agrarische sector zit al vele jaren te wachten op

  Er zijn duizenden publicaties, boeken en brochures over plantenziekten en gebreksymptomen, maar informatie over plantgezondheid is lastiger te vinden. Plantgezondheid is nooit een onderwerp voor diepgravende studie geweest. Al decennia wordt onderscheid gemaakt tussen gezonde en ongezonde planten op basis van uiterlijke kenmerken, ook al zegt dat niets over de weerbaarheid van een plant.

  Het is van het allergrootste belang dat het onderzoek zich gaat richten op plantgezondheid. LTO, NFO, PT, WUR, PPO, DLV en alle andere orga-nisaties die zich richten op planten, gooi het roer om! Ga op zoek naar manieren om plantgezondheid in kaart te brengen. Ga op zoek naar teeltmethoden waarin het gebruik van bestrijdingsmiddelen uitzonde-ring is in plaats van regel. Ga op zoek naar wat planten gezond houdt in

  Pius Floris Plant Health Care BVpfloris@planthealth-care.com

  Nieuws BKW30-13.indd 4 22-07-13 15:14

 • 5De Boomkwekerij 30 (26 juli 2013)

  Opinie

  S T E L L I N G

  C O L U M N C O E N D E K K E R S

  Harry Schrama, Vruchtbomenkwekerij Mts Schrama, Biddinghuizen:Wij werken het liefst met mensen met wie we goed kunnen communiceren. Sinds

  de komst van de Polen is de samenhorigheid in het bedrijf een stuk verminderd. Dat vind ik jammer, maar het is niet anders. Momenteel melden zich vaker Nederlanders, het is sowie-so merkbaar dat er minder werk is. Het voor-deel van de Polen is dat zij uren willen maken. Dus ze zijn er altijd, ze hoeven niet naar de tandarts en hebben geen buikpijn. Iets te veel alcohol nuttigen komt wel eens voor, maar een makkelijk leven hebben ze ook niet ver van huis. Wij nemen de m